Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů a mezinárodních smluv

Sbírka zákonů a mezinárodních smluv


354

ZÁKON

ze dne 26. září 2003,

kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o spotřebních daních

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNĺ
Změna zákona č. 526/1990 Sb.,
o cenách

Čl. I

Zákon č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění zákona č. 135/1994 Sb., zákona č. 151/1997 Sb., zákona č. 29/2000 Sb., zákona č. 141/2001 Sb., zákona č. 276/2002 Sb. a zákona č. 124/2003 Sb., se mění takto:

1. V § 15 odst. 1 se na konci tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno g), které včetně poznámky pod čarou č. 10a) zní:

"g) u tabákových výrobků poruší povinnosti uložené zvláštním právním předpisem.10a)

10a)   Zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních.".

2. V § 17 se doplňuje odstavec 7, který zní:

"(7) Při porušení cenových předpisů u ceny pro konečného spotřebitele tabákových výrobků se postupuje podle zvláštního právního předpisu.10a)".

ČÁST DRUHÁ
Změna zákona č. 265/1991 Sb.,
o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen

Čl. II

V zákoně č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen, ve znění zákona č. 135/1994 Sb., zákona č. 151/1997 Sb., zákona č. 151/2000 Sb., zákona č. 458/2000 Sb. a zákona č. 320/2002 Sb., se za § 2c vkládá nový § 2d, který zní:

"§ 2d

Celní úřad Kutná Hora

a)   vykonává působnost při uplatňování, regulaci a kontrole cen u tabákových výrobků,
b)   vydává rozhodnutí o regulaci cen u tabákových výrobků.".

ČÁST TŘETĺ
Změna zákona č. 455/1991 Sb.,
o živnostenském podnikání (živnostenský zákon)

Čl. III

Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění zákona č. 231/1992 Sb., zákona č. 600/1992 Sb., zákona č. 273/1993 Sb., zákona č. 303/1993 Sb., zákona č. 38/1994 Sb., zákona č. 42/1994 Sb., zákona č. 136/1994 Sb., zá-kona č. 200/1994 Sb., zákona č. 237/1995 Sb., zákona č. 286/1995 Sb., zákona č. 94/1996 Sb., zákona č. 95/1996 Sb., zákona č. 147/1996 Sb., zákona č. 19/1997 Sb., zákona č. 49/1997 Sb., zákona č. 61/1997 Sb., zákona č. 79/1997 Sb., zákona č. 217/1997 Sb., zákona č. 280/1997 Sb., zákona č. 15/1998 Sb., zákona č. 83/1998 Sb., zákona č. 157/1998 Sb., zákona č. 167/1998 Sb., zákona č. 159/1999 Sb., zákona č. 356/1999 Sb., zákona č. 358/1999 Sb., zákona č. 360/1999 Sb., zákona č. 363/1999 Sb., zákona č. 27/2000 Sb., zákona č. 29/2000 Sb., zákona č. 121/2000 Sb., zákona č. 122/2000 Sb., zákona č. 123/2000 Sb., zákona č. 124/2000 Sb., zákona č. 149/2000 Sb., zákona č. 151/2000 Sb., zákona č. 158/2000 Sb., zákona č. 249/2000 Sb., zákona č. 247/2000 Sb., zákona č. 258/2000 Sb., zákona č. 309/2000 Sb., zákona č. 362/2000 Sb., zákona č. 409/2000 Sb., zákona č. 458/2000 Sb., zákona č. 61/2001 Sb., zákona č. 100/2001 Sb., zákona č. 120/2001 Sb., zákona č. 164/2001 Sb., zákona č. 256/2001 Sb., zákona č. 274/2001 Sb., zákona č. 477/2001 Sb., zákona č. 478/2001 Sb., zákona č. 86/2002 Sb., zákona č. 119/2002 Sb., zákona č. 174/2002 Sb., zákona č. 281/2002 Sb., zákona č. 308/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 88/2003 Sb. a zákona č. 130/2003 Sb., se mění takto:

1. V příloze č. 3, skupina 314: Ostatní, u oboru živnosti "Zpracování tabáku a výroba tabákových výrobků" se ve sloupci 4 slova "Ministerstvo zemědělství" nahrazují slovy "místně příslušné celní ředitelství" a ve sloupci 5 se slova "Zákon č. 303/1993 Sb., o zrušení státního tabákového monopolu a o opatřeních s tím souvisejících, ve znění zákona č. 45/1994 Sb." nahrazují slovy "Zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních".

2. V příloze č. 3, skupina 314: Ostatní, ve sloupci obor živnosti se slova "Výroba a úprava kvasného lihu (s výjimkou ovocných destilátů získaných pěstitelským pálením)" nahrazují slovy "Výroba a úprava kvasného lihu, konzumního lihu, lihovin a ostatních alkoholických nápojů (s výjimkou piva, ovocných vín, ostatních vín a medoviny a ovocných destilátů získaných pěstitelským pálením)".

Čl. IV
Přechodná ustanovení

1. Živnostenská oprávnění pro živnosti ohlašovací volné, na jejichž základě byla dosud provozována činnost, která se tímto zákonem mění na živnost koncesovanou "Výroba a úprava kvasného lihu, konzumního lihu, lihovin a ostatních alkoholických nápojů1) (s výjimkou piva, ovocných vín, ostatních vín a medoviny a ovocných destilátů získaných pěstitelským pálením)", zanikají uplynutím jednoho roku ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, není-li dále stanoveno jinak.

2. Právnické a fyzické osoby, kterým trvá ke dni účinnosti tohoto zákona živnostenské oprávnění podle odstavce 1 a které hodlají po uplynutí lhůty stanovené v odstavci 1 nadále provozovat činnosti, jež jsou ode dne účinnosti tohoto zákona předmětem koncesované živnosti "Výroba a úprava kvasného lihu, konzumního lihu, lihovin a ostatních alkoholických nápojů (s výjimkou piva, ovocných vín, ostatních vín a medoviny a ovocných destilátů získaných pěstitelským pálením)", musí před uplynutím lhůty podle odstavce 1 požádat o udělení koncese, předložit živnostenskému úřadu doklady, kterými prokáží, že splňují odbornou způsobilost, sdělit adresu provozovny a doložit doklady dle § 3a odst. 3 zákona o lihu. Za tohoto předpokladu mohou ve své činnosti pokračovat na základě původního živnostenského oprávnění do dne nabytí právní moci rozhodnutí o žádosti o udělení koncese.

3. Ohlášení živnosti doručené živnostenskému úřadu přede dnem účinnosti tohoto zákona vztahující se podle tohoto zákona k živnosti koncesované "Výroba a úprava kvasného lihu, konzumního lihu, lihovin a ostatních alkoholických nápojů (s výjimkou piva, ovocných vín, ostatních vín a medoviny a ovocných destilátů získaných pěstitelským pálením)" se považuje za žádost o koncesi, nebylo-li řízení ukončeno podle § 47 živnostenského zákona přede dnem účinnosti tohoto zákona. Nedokončená řízení ve věci vydání živnostenského oprávnění se dokončí podle tohoto zákona.

4. Úkony provedené podle bodů 1 a 2 jsou osvobozeny od správních poplatků.


1)   Vyhláška č. 335/1997 Sb., kterou se provádí § 18 písm. a), d), h), i), j) a k) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, pro nealkoholické nápoje a koncentráty k přípravě nealkoholických nápojů, ovocná vína, ostatní vína a medovinu, pivo, konzumní líh, lihoviny, ostatní alkoholické nápoje, kvasný ocet a droždí, ve znění pozdějších předpisů.

ČÁST ČTVRTÁ
Změna zákona č. 337/1992 Sb.,
o správě daní a poplatků

Čl. V

V § 24 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění zákona č. 35/1993 Sb., zákona č. 157/1993 Sb., zákona č. 323/1993 Sb., zákona č. 255/1994 Sb., zákona č. 59/1995 Sb., zákona č. 118/1995 Sb., zákona č. 242/1997 Sb., zákona č. 91/1998 Sb., zákona č. 168/1998 Sb., zákona č. 159/2000 Sb., zákona č. 271/2001 Sb. a zákona č. 320/2001 Sb., se na konci odstavce 7 doplňují slova " , provozovatelů daňových skladů, oprávněných příjemců a uživatelů".

ČÁST PÁTÁ
Změna zákona č. 368/1992 Sb.,
o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

Čl. VI

V příloze zákona části první položce 1 zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění zákona č. 10/1993 Sb., zákona č. 85/1994 Sb., zákona č. 273/1994 Sb., zákona č. 36/1995 Sb., zákona č. 301/1995 Sb., zákona č. 305/1997 Sb., zákona č. 149/1998 Sb., zákona č. 157/1998 Sb., zákona č. 167/1998 Sb., zákona č. 63/1999 Sb., zákona č. 166/1999 Sb., zákona č. 167/1999 Sb., zákona č. 326/1999 Sb., zákona č. 352/1999 Sb., zákona č. 357/1999 Sb., zákona č. 360/1999 Sb., zákona č. 363/1999 Sb., zákona č. 62/2000 Sb., zákona č. 117/2000 Sb., zákona č. 133/2000 Sb., zákona č. 151/2000 Sb., zákona č. 153/2000 Sb., zákona č. 154/2000 Sb., zákona č. 156/2000 Sb., zákona č. 158/2000 Sb., zákona č. 227/2000 Sb., zákona č. 242/2000 Sb., zákona č. 307/2000 Sb., zákona č. 365/2000 Sb., zákona č. 140/2001 Sb., zákona č. 231/2001 Sb., zákona č. 76/2002 Sb., zákona č. 107/2002 Sb., zákona č. 120/2002 Sb., zákona č. 146/2002 Sb., zákona č. 149/2002 Sb., zákona č. 173/2002 Sb., zákona č. 308/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 129/2003 Sb., zákona č. 131/2003 Sb., zákona č. 148/2003 Sb. a zákona č. 149/2003 Sb., se za písmeno i) doplňují písmena j), k), l) a m), která včetně poznámek pod čarou č. 2), 3) a 4) znějí:

"j) na vydání zvláštního povolení na přijímání a užívání vybraných výrobků osvobozených od daně, na vydání povolení k provozování daňového skladu a na vydání povolení k přijímání vybraných výrobků2) Kč 1 000,-
k)   o vydání povolení, kterým se snižuje zajištění daně nebo upouští od jeho poskytnutí3) Kč 200,-
l)   o vydání povolení prodávat vybrané výrobky za ceny bez daně4) Kč 2 000,-
m)   o změně povolení prodávat vybrané výrobky za ceny bez daně4) Kč 200,-

2)   § 13, 20, 22 a 23 zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních.
3)   § 21 zákona č. 353/2003 Sb.
4)   § 36 zákona č. 353/2003 Sb.

ČÁST ŠESTÁ
Změna zákona č. 588/1992 Sb.,
o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů

Čl. VII

§ 45b zákona č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění zákona č. 208/1997 Sb., zákona č. 129/1999 Sb. a zákona č. 17/2000 Sb., se zrušuje.

ČÁST SEDMÁ
Změna zákona č. 13/1993 Sb.,
celní zákon

Čl. VIII

Zákon č. 13/1993 Sb., celní zákon, ve znění zákona č. 35/1993 Sb., zákona č. 113/1997 Sb., zákona č. 63/2000 Sb., zákona č. 256/2000 Sb., zákona č. 265/2001 Sb., zákona č. 1/2002 Sb. a zákona č. 309/2002 Sb., se mění takto:

1. V § 8 odst. 1 písmeno b) zní:

"b)  rozhoduje na základě žádosti o povolení k zajištění celního dluhu globální zárukou pro režim národního tranzitu a o povolení nezajišťovat celní dluh v národním tranzitu,".

2. V § 8 odst. 1 se na konci písmene i) tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena j) až n), která včetně poznámek pod čarou č. 3m), 3n), 3o), 3p) a 3q) znějí:

"j) vykonává správu spotřebních daní v rozsahu stanoveném zvláštními právními předpisy,3m)
k)   rozhoduje na základě návrhu na vydání zvláštního povolení,3n)
l)   rozhoduje na základě návrhu na vydání povolení k provozování daňového skladu,3o)
m)   rozhoduje na základě návrhu na vydání povolení přijímat vybrané výrobky jako oprávněný příjemce,3p)
n)   rozhoduje o návrhu na snížení zajištění daně nebo upuštění od jeho poskytnutí.3q)

3m)   Zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních.
Zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů.
3n)   § 13 zákona č. 353/2003 Sb.
3o)   § 20 zákona č. 353/2003 Sb.
3p)   § 22 a § 23 zákona č. 353/2003 Sb.
3q)   § 21 odst. 9 zákona č. 353/2003 Sb.".

3. V § 10 odst. 3 se slova "v § 11 odst. 2" nahrazují slovy "v § 11 odst. 4".

4. V § 11 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno v), které zní:

"v)  rozhoduje na základě žádosti o povolení zajištění celního dluhu globální zárukou pro jiné operace než režim společného tranzitu a národního tranzitu.".

5. V § 11 se za odstavec 1 vkládají nové odstavce 2 a 3, které včetně poznámky pod čarou č. 3r) znějí:

"(2) Celní úřad vykonává správu spotřebních daní podle zvláštního právního předpisu.3m)

(3) K provádění úkonů podle zvláštního právního předpisu3r) při výrobě, úpravě, skladování a evidenci lihu je příslušný celní úřad, v jehož územní působnosti je líh vyráběn, upravován, skladován a evidován.


3r)   Zákon č. 61/1997 Sb., o lihu, ve znění pozdějších předpisů.".

Dosavadní odstavce 2 a 3 se označují jako odstavce 4 a 5.

6. V § 11 odst. 4 se slova "v odstavci 1" nahrazují slovy "v odstavcích 1, 2 a 3".

7. V § 12 odst. 2 se slova "v § 11 odst. 2" nahrazují slovy "v § 11 odst. 4".

8. V § 31 odst. 2 písm. d) se slova "§ 11 odst. 2 písm. d)" nahrazují slovy "§ 11 odst. 4 písm. d)".

ČÁST OSMÁ
Změna zákona č. 302/1993 Sb.

Čl. IX

V zákoně č. 302/1993 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon č. 16/1993 Sb., o dani silniční, zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění zákona č. 35/1993 Sb. a zákona č. 157/1993 Sb., a zákon č. 212/1992 Sb., o soustavě daní, se článek III zrušuje.

ČÁST DEVÁTÁ
Změna zákona č. 325/1993 Sb.

Čl. X

V zákoně č. 325/1993 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění zákona č. 199/1993 Sb., a zákon č. 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech, ve znění zákona č. 337/1992 Sb. a zákona č. 35/1993 Sb., se článek I zrušuje.

ČÁST DESÁTÁ
Změna zákona č. 136/1994 Sb.

Čl. XI

V zákoně č. 136/1994 Sb., o barvení a značkování některých uhlovodíkových paliv a maziv a o opatřeních s tím souvisejících, o doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a o změně zákona č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 95/1996 Sb. a zákona č. 304/2000 Sb., se část třetí zrušuje.

ČÁST JEDENÁCTÁ
Změna zákona č. 95/1996 Sb.

Čl. XII

V zákoně č. 95/1996 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon č. 136/1994 Sb., o barvení a značkování některých uhlovodíkových paliv a maziv a o opatřeních s tím souvisejících, o doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a o změně zákona č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a kterým se mění a doplňuje zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, se články III a IV zrušují.

ČÁST DVANÁCTÁ
Změna zákona č. 61/1997 Sb., o lihu,
ve znění pozdějších předpisů

Čl. XIII

Zákon č. 61/1997 Sb., o lihu a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů (zákon o lihu), ve znění zákona č. 129/1999 Sb. a zákona č. 22/2000 Sb., se mění takto:

1. V § 2 odst. 1 písmeno e) zní:

"e) denaturací lihu jakýkoli proces, kterým se líh stává pomocí denaturačních prostředků nepoužitelný ke konzumaci,".

 2. V § 2 odst. 1 písmeno m) zní:

"m)  zvláštním lihovarem provozovna provádějící pouze úpravy lihu, přičemž denaturovnou v tomto zvláštním lihovaru se rozumí samostatná místnost nebo objekt oddělený od prostor, ve kterých se nachází líh nedenaturovaný,".

3. V § 2 odst. 1 se na konci písmene o) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno p), které včetně poznámky pod čarou č. 1a) zní:

"p) konzumním lihem, lihovinami a ostatními alkoholickými nápoji potravinářské výrobky podle zvláštního právního předpisu.1a)

1a)   § 16 vyhlášky č. 335/1997 Sb., ve znění vyhlášky č. 45/2000 Sb.".

4. § 3 včetně poznámek pod čarou č. 2), 2a), 2b), 2c) a 2d) zní:

"§ 3
Podmínky pro výrobu a úpravu lihu

(1) Líh lze vyrábět a upravovat pouze v lihovaru nebo zvláštním lihovaru schváleném ústředním orgánem státní správy uvedeným v odstavci 2, a to jen právnickou nebo fyzickou osobou, které bylo, nejde-li o pěstitelské pálení, vydáno státní povolení podle zvláštního právního předpisu (dále jen "koncese").

(2) Stanovisko k žádosti o koncesi vydává podle zvláštního právního předpisu2)

a)   Ministerstvo zemědělství, jde-li o líh získaný způsobem uvedeným v § 2 odst. 1 písm. a) bodu 1 a jeho úpravu, nebo
b)   Ministerstvo průmyslu a obchodu, jde-li o líh získaný způsoby uvedenými v § 2 odst. 1 písm. a) bodech 2 a 3 a jeho úpravu.

(3) Fyzická nebo právnická osoba k žádosti o koncesi sdělí mimo náležitostí stanovených zvláštním právním předpisem2a) adresu umístění lihovaru nebo zvláštního lihovaru a přiloží

a)   popis a nákres uspořádání výrobního zařízení lihovaru nebo zvláštního lihovaru,
b)   technickou (projektovou) dokumentaci výrobního zařízení lihovaru nebo zvláštního lihovaru a
c)   doklad o vlastnickém, užívacím nebo jiném obdobném právu k provozovně a k výrobnímu zařízení uvedeného lihovaru nebo zvláštního lihovaru.

(4) Ministerstvo zemědělství nebo Ministerstvo průmyslu a obchodu vydá kladné stanovisko k žádosti o koncesi a schválí lihovar nebo zvláštní lihovar, jestliže jsou splněny podmínky uvedené v odstavci 3 a uspořádání výrobního zařízení lihovaru nebo zvláštního lihovaru splňuje podmínky uvedené v § 5.

(5) Ve stanovisku k žádosti o koncesi příslušný orgán uvede adresu schváleného lihovaru nebo zvláštního lihovaru a uvede rozsah povolených činností, zejména jaké druhy lihu je možno vyrábět nebo zda se u úpravy lihu jedná o zušlechtění nebo jeho denaturaci, případně oba technické postupy současně.

(6) Nejsou-li splněny požadavky uvedené v odstavci 3 nebo nesplňuje-li výrobní zařízení podmínky stanovené v § 5, příslušný orgán vydá záporné stano-visko k žádosti o koncesi.

(7) Podmínkou provozování koncesované živnosti v dalším lihovaru nebo zvláštním lihovaru, než pro který bylo vydáno stanovisko v souvislosti se žádostí o koncesi, je schválení tohoto dalšího lihovaru nebo zvláštního lihovaru orgány uvedenými v odstavci 2 a jeho uvedení v rozhodnutí o udělení koncese. Při schvalování se postupuje obdobně podle odstavců 3 a 4.

(8) Živnostenský úřad příslušný dle zvláštního právního předpisu2c) uloží podmínky provozování živnosti,2d) v nichž zejména omezí provozování činnosti na schválený lihovar nebo zvláštní lihovar a vymezí rozsah činností podle odstavců 5 a 7.


2)   Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů.
2a)   § 52 odst. 1 zákona č. 455/1991 Sb., ve znění zákona č. 286/1995 Sb.
2b)   § 50 zákona č. 455/1991 Sb., ve znění zákona č. 286/1995 Sb.
2c)   Zákon č. 570/1991 Sb., o živnostenských úřadech, ve znění pozdějších předpisů.
2d)   § 27 odst. 2 zákona č. 455/1991 Sb., ve znění zákona č. 356/1999  Sb.".

5. Za § 3 se vkládá nový § 3a, který zní:

"§ 3a
Podmínky pro výrobu konzumního lihu, lihovin a ostatních alkoholických nápojů

(1) Konzumní líh, lihoviny a ostatní alkoholické nápoje lze vyrábět pouze v provozovně schválené ústředním orgánem státní správy uvedeným v odstavci 2, a to jen fyzickou nebo právnickou osobou, které bylo vydáno státní povolení podle zvláštního právního předpisu (dále jen "koncese").

(2) Stanovisko k žádosti o koncesi vydává Ministerstvo zemědělství podle zvláštního právního předpisu.2)

(3) Fyzická nebo právnická osoba k žádosti o koncesi sdělí mimo náležitostí stanovených zvláštním právním předpisem2a) adresu provozovny a přiloží

a)   popis a nákres uspořádání výrobního zařízení provozovny určené k výrobě konzumního lihu, lihovin a ostatních alkoholických nápojů,
b)   technickou (projektovou) dokumentaci výrobního zařízení provozovny určené k výrobě konzumního lihu, lihovin a ostatních alkoholických nápojů a
c)   doklad o vlastnickém, užívacím nebo jiném obdobném právu k provozovně a k výrobnímu zařízení uvedené provozovny určené k výrobě konzumního lihu, lihovin a ostatních alkoholických nápojů.

(4) Ministerstvo zemědělství vydá kladné stanovis-ko k žádosti o koncesi a schválí provozovnu určenou k výrobě konzumního lihu, lihovin a ostatních alkoholických nápojů, jestliže jsou splněny podmínky uvedené v odstavci 3.

(5) Ve stanovisku k žádosti o koncesi příslušný orgán uvede adresu provozovny, která byla pro výrobu konzumního lihu, lihovin a ostatních alkoholických nápojů schválena, a uvede rozsah povolených činností.

(6) Nejsou-li splněny požadavky uvedené v odstavci 3, příslušný orgán vydá záporné stanovisko k žádosti o koncesi.

(7) Podmínkou provozování koncesované živnosti v další provozovně určené k výrobě konzumního lihu, lihovin a ostatních alkoholických nápojů, než pro kterou bylo vydáno stanovisko v souvislosti se žádostí o koncesi, je schválení této další provozovny orgánem uvedeným v odstavci 2 a její uvedení v rozhodnutí o udělení koncese. Při schvalování se postupuje obdobně podle odstavce 3.

(8) Živnostenský úřad příslušný dle zvláštního právního předpisu2c) uloží podmínky provozování živnosti,2d) v nichž zejména omezí provozování činnosti na schválenou provozovnu podle odstavců 3 a 5.

6. § 4 včetně poznámek pod čarou č. 3), 4) a 4a) zní:

"§ 4
Pěstitelské pálení

(1) Provozování pěstitelské pálenice povoluje Ministerstvo zemědělství na základě písemné žádosti, ke které žadatel připojí popis a nákres uspořádání výrobního zařízení pěstitelské pálenice doložený technickou dokumentací a doklad o vlastnickém, užívacím nebo jiném obdobném právu k výrobnímu zařízení pěstitelské pálenice.

(2) Ministerstvo zemědělství v povolení podle odstavce 1 stanoví podmínky pro provozování pěstitelského pálení.

(3) Ministerstvo zemědělství může povolení vydané podle odstavce 1 zrušit nebo změnit, dojde-li ke změně podmínek, za kterých bylo vydáno, nebo zrušit povolení, pokud dojde k porušení podmínek podle odstavce 2.

(4) Surovinami přípustnými pro pěstitelské pálení jsou ovoce, jakož i šťávy a odpady z jeho zpracování, a to v čerstvém i ve zkvašeném stavu, pokud neobsahují cizí cukernaté nebo jiné zkvasitelné příměsi.

(5) Pěstitelská pálenice vyrábí ovocný destilát výhradně pro pěstitele a ze surovin dodaných pěstitelem, přičemž suroviny pěstitelů lze mísit dohromady pouze na základě písemného souhlasu pěstitelů podle odstavce 7 písm. e).

(6) Pěstitel je oprávněn si dát vyrobit v jednom výrobním období z vlastní dodané suroviny nejvýše 30 litrů etanolu zdaněného sazbou spotřební daně stanovené pro ovocné destiláty z pěstitelského pálení podle zvláštního zákona,3) a to i v případě, že se na vypěstování ovoce podílely osoby, které tvoří s pěstitelem domácnost.4) Výrobním obdobím je doba od 1. července běžného roku do 30. června roku bezprostředně následujícího.

(7) Pěstitel je povinen splnit podmínky stanovené v odstavci 4 a v § 2 odst. 1 písm. o) a o tomto splnění předložit písemné prohlášení právnické nebo fyzické osobě provozující pěstitelskou pálenici, ve kterém musí být uvedeno

a)   jméno a příjmení pěstitele, adresa trvalého bydliš-tě a rodné číslo pěstitele,
b)   stvrzení podmínek stanovených v § 2 odst. 1 písm. o), přičemž vlastnictví pozemku se doloží uvedením katastrálního území a obce. Užívání pozemku z jiného důvodu se doloží specifikací právního vztahu. Získání ovoce formou naturálního plnění se doloží potvrzením zaměstnavatele,4a)
c)   stvrzení podmínek stanovených v odstavci 4,
d)   v případě, že si pěstitel v tomtéž výrobním období nechal vyrobit destilát i v jiné pěstitelské pálenici, uvede v prohlášení též množství takto vyrobeného destilátu v měřicích jednotkách, adresu a obchodní jméno pěstitelské pálenice, která destilát vyrobila,
e)   prohlášení o souhlasu (nesouhlasu) se smícháváním vlastní suroviny se surovinami ostatních pěstitelů.

(8) Ovocný destilát vyrobený pěstitelským pálením nesmí být předmětem prodeje.

(9) Právnická nebo fyzická osoba provozující pěstitelskou pálenici je povinna vést o každém případu pěstitelského pálení evidenci, která musí obsahovat

a)   jméno a příjmení, trvalý pobyt a rodné číslo pěstitele,
b)   písemné prohlášení pěstitele podle odstavce 6,
c)   množství a druh převzaté suroviny,
d)   množství vydaného destilátu v měřicích jednotkách.

(10) Evidenci podle odstavce 9 je právnická nebo fyzická osoba provozující pěstitelskou pálenici povinna uchovávat po dobu deseti let od konce kalendářního roku, v němž se uskutečnila výroba destilátu pěstitelským pálením.


3)   § 70 zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních.
4)   § 115 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník.
4a)   § 13 zákona č. 1/1992 Sb., o mzdě, odměně za pracovní pohotovost a o průměrném výdělku.".

7. V § 5 odst. 5 větě první se za slova "samostatnou rafinaci" vkládají slova "a výrobní zařízení lihovarů provádějících samostatné odvodňování lihu" a za slova "z rafinačního" se vkládají slova "nebo odvodňovacího".

8. V § 5 se doplňuje odstavec 6, který zní:

"(6) Výrobní zařízení zvláštních lihovarů provádějících denaturaci lihu musí být vybaveno mísicím zařízením a uspořádáno tak, aby nedenaturovaný líh určený k denaturaci byl skladován v nádobách zajištěných závěrou celního úřadu.".

9. V § 6 odstavec 2 včetně poznámky pod čarou č. 5) zní:

"(2) V ovocných lihovarech, zemědělských lihovarech a pěstitelských pálenicích zajišťuje celé výrobní zařízení a měřidla celní úřad5) úředními závěrami. V ostatních lihovarech zajišťuje celní úřad úředními závěrami pouze spojovací potrubí od chladiče k měři- dlům, měřidla a zařízení na jímání lutrových vod.


5)   § 11 odst. 3 zákona č. 13/1993 Sb., celní zákon, ve znění zákona č.  35/1993 Sb., zákona č. 113/1997 Sb., zákona č. 63/2000 Sb., zákona č. 256/2000 Sb., zákona č. 265/2001 Sb., zákona č. 1/2002 Sb., zákona č. 309/2002 Sb. a zákona č.  353/2003 Sb.".

10. V § 6 odst. 3 se slova "finanční úřad" nahrazují slovy "celní úřad".

11. V § 6 odst. 4 větě první se slova "finančnímu úřadu" nahrazují slovy "celnímu úřadu" a na počátku věty druhé se slova "Finanční úřad" nahrazují slovy "Celní úřad".

12. V § 6 odst. 5 větě druhé se slova "finanční úřad" nahrazují slovy "celní úřad" a číslovka "3" se nahrazuje číslovkou "4".

13. V § 6 odst. 6 se slova "finančního úřadu" nahrazují slovy "celního úřadu".

14. V § 7 odst. 1 písm. b) se slova "finančním úřadem" nahrazují slovy "celním úřadem".

15. V § 7 odst. 2 se slova "Finanční úřad" nahrazují slovy "Celní úřad".

16. V § 7 odst. 3 větě první se slova "Finanční úřad" nahrazují slovy "Celní úřad" a ve větě třetí se slova "finanční úřad" nahrazují slovy "celní úřad".

17. § 9 zní:

"§ 9
Denaturace lihu

(1) Líh, s výjimkou lihu určeného pro octárny, musí být denaturován v lihovaru nebo ve zvláštním lihovaru. Pověřený zaměstnanec celního úřadu musí být vždy přítomen denaturaci.

(2) Líh určený pro octárny musí být denaturován v octárně za přítomnosti zaměstnance celního úřadu. Celní úřad stanoví podmínky této denaturace.

(3) O provedené denaturaci musí provozovatel lihovaru nebo zvláštního lihovaru vyhotovit záznam obsahující tyto údaje:

a)   druh, množství a stupňovitost lihu použitého pro denaturaci,
b)   druh a množství denaturačního prostředku,
c)   záznam o stavu plomb na uzávěrách nádob, ve kterých je líh přepravován.

Záznam o denaturaci potvrdí celní úřad.

(4) Je-li prováděna denaturace podle odstavce 2, vyhotoví záznam podle odstavce 3 provozovatel octárny a potvrdí jej celní úřad.".

18. § 12 včetně poznámek pod čarou č. 8), 9) a 12) zní:

"§ 12
Uvádění lihu do oběhu

(1) Líh uvedený v § 11 odst. 1 písm. a), b), c), d) bodech 1 a 3 a v písm. f) a výrobky obsahující líh, osvobozené od daně podle zvláštního zákona,8) mohou být dovezeny, koupeny, odebrány uživatelem9) na základě smlouvy o dílo pouze na základě zvláštního povolení celního ředitelství na přijímání a užívání lihu osvobozeného od daně. Toto povolení nelze převádět na jinou osobu.

(2) Povolení podle odstavce 1 u zvláštně denaturovaného lihu, který je denaturován lékařským benzinem a určen pro zdravotnická zařízení a lékárny, se vyžaduje jen v případech stanovených prováděcím předpisem.

(3) Právnické nebo fyzické osoby uvádějící líh do volného daňového oběhu nebo přejímající líh uvedený v § 11 odst. 1 písm. a), b), c), d) bodech 1 a 3 a v písm. f), pokud je osvobozen od daně podle zvláštního zákona,12) jsou povinny zjišťovat množství lihu, evidovat líh uvedený do volného daňového oběhu a přejímaný líh a vystavovat dodací a přejímací list způsobem a za podmínek, které stanoví prováděcí právní předpis.


8)   § 71 odst. 1 písm. a), d) a f) zákona č. 353/2003 Sb.
9)   § 3 písm. i) zákona č. 353/2003 Sb.
12)   Zákon č. 353/2003 Sb.".

19. V § 13 odst. 1 písm. b) se za slova "líh kvasný surový" vkládají slova "a líh kvasný rafinovaný technický".

20. V § 13 odst. 1 se na konci písmene d) tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena e) a f), která znějí:

"e)  používat pro výrobu lihu obecně denaturovaného líh kvasný rafinovaný jemný, líh kvasný rafinovaný velejemný a líh kvasný rafinovaný velejemný neutrální nebo líh syntetický destilačně rafinovaný,
f)   provádění obecné denaturace lihu v autocisternách.".

21. V § 15 odst. 1 se slova "Finanční úřady" nahrazují slovy "Celní úřady".

22. V § 15 odst. 1 písm. b) se odkaz na poznámku pod čarou č. 8) nahrazuje odkazem na poznámku pod čarou č. 13a), která zní:


"13a)   § 71 odst. 1 písm. a), c), d), f) a g) zákona č. 353/2003 Sb.".

23. V § 15 odst. 2 písm. b) se slova "finančnímu úřadu" nahrazují slovy "celnímu úřadu".

24. V § 16 odst. 1 úvodní větě se slova "finančnímu úřadu" nahrazují slovy "celnímu úřadu".

25. V § 16 odst. 2 se slova "finančnímu úřadu" nahrazují slovy "celnímu úřadu".

26. V § 17 odst. 1 úvodní větě se slova "Finanční úřad" nahrazují slovy "Celní úřad".

27. V § 17 odst. 1 písmeno a) zní:

"a) uvedené v § 4 odst. 8 a 9, § 9 odst. 3 nebo § 10 odst. 3, pokutu až do výše 100 000 Kč,".

 28. V § 17 odst. 1 písm. b) se slova "§ 4 odst. 2, 4 a 5" nahrazují slovy "§ 4 odst. 3, 5 a 6".

29. V § 17 odst. 1 písm. d) se slova "§ 4 odst. 3" nahrazují "§ 4 odst. 4".

30. V § 17 odst. 2 se slovo "Česká" nahrazuje slovem "Státní".

31. V § 17 odst. 3 se slova "Finanční úřad" nahrazují slovy "Celní úřad".

32. V § 17 odst. 7 se slova "územní finanční orgán5)" nahrazují slovy "celní úřad5)".

33. V § 17 odst. 2 poznámka pod čarou č. 14) zní:


"14)   Zákon č. 146/2002 Sb., o Státní zemědělské a potravinářské inspekci.".

34. § 19 se zrušuje.

35. V § 20 odst. 2 se slova "územních finančních orgánů" nahrazují slovy "celních úřadů".

36. V § 21 odst. 2 písm. i) se slova "finančním úřadům" nahrazují slovy "celním úřadům".

ČÁST TŘINÁCTÁ
Změna zákona č. 303/1997 Sb.

Čl. XIV

V zákoně č. 303/1997 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a mění zákon č. 303/1993 Sb., o zrušení státního tabákového monopolu a o opatřeních s tím souvisejících, ve znění pozdějších předpisů, se články I a II zrušují.

ČÁST ČTRNÁCTÁ
Změna zákona č. 129/1999 Sb.

Čl. XV

V zákoně č. 129/1999 Sb., kterým se mění zákon č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 61/1997 Sb., o lihu, se článek I zrušuje.

ČÁST PATNÁCTÁ
Změna zákona č. 22/2000 Sb.

Čl. XVI

V zákoně č. 22/2000 Sb., kterým se mění zákon č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, ve znění zákona č. 262/2001 Sb., se články I a II zrušují.

ČÁST ŠESTNÁCTÁ
Změna zákona č. 219/2000 Sb.,
o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů

Čl. XVII

V § 11 odst. 1 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění zákona č. 202/2002 Sb., písmeno c) včetně poznámek pod čarou č. 10) a 10a) zní:

"c) s propadlými nebo zabranými výrobky, které jsou předmětem spotřební daně,10) a s propadlými nebo zabranými neznačenými tabákovými výrobky10a) přísluší celním orgánům,

10)   § 42 zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních.
10a)   § 113 zákona č. 353/2003 Sb.".

ČÁST SEDMNÁCTÁ
Změna zákona č. 241/2000 Sb.

Čl. XVIII

V zákoně č. 241/2000 Sb., o hospodářských opatřeních pro krizové stavy a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 320/2002 Sb., se část čtvrtá zrušuje.

ČÁST OSMNÁCTÁ
Změna zákona č. 141/2001 Sb.

Čl. XIX

V zákoně č. 141/2001 Sb., kterým se mění zákon č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, se články I, II a III zrušují.

ČÁST DEVATENÁCTÁ
Změna zákona č. 262/2001 Sb.

Čl. XX

V zákoně č. 262/2001 Sb., kterým se mění zákon č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 17/2000 Sb. a zákon č. 22/2000 Sb., se články I, III a IV zrušují.

ČÁST DVACÁTÁ
Změna zákona č. 493/2001 Sb.

Čl. XXI

V zákoně č. 493/2001 Sb., kterým se mění zákon č. 16/1993 Sb., o dani silniční, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, se část druhá zrušuje.

ČÁST DVACÁTÁ PRVNĺ
Změna zákona č. 320/2002 Sb.

Čl. XXII

V zákoně č. 320/2002 Sb., o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů, se část šedesátá osmá zrušuje.

ČÁST DVACÁTÁ DRUHÁ
ÚČINNOST

Čl. XXIII

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2004 s výjimkou části páté a části sedmé čl. VIII bodů 1, 2 a 4, které nabývají účinnosti dnem vyhlášení.

Zaorálek v. r.
Klaus v. r.
v z. Gross v. r.

Nabídka k tématu

ÚZ č. 1563 - Daňový řád, Finanční správa, Daňové poradenství, Platby v hotovosti

ÚZ č. 1563 - Daňový řád, Finanční správa, Daňové poradenství, Platby v hotovosti

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje úplný text daňového řádu, který má od ledna 2024 několik změn. Dále zde najdete zákon o daňovém poradenství, zákon o Finanční správě ČR, o mezinárodní spolupráci při správě daní, o ... pokračování

Cena: 209 KčKOUPIT

ÚZ č. 1522 - Živnostenské podnikání, volný pohyb služeb, podpora podnikání

ÚZ č. 1522 - Živnostenské podnikání, volný pohyb služeb, podpora podnikání

Sagit, a. s.

Od roku 2023 došlo k dalším změnám živnostenského zákona, jehož aktuální znění se všemi tučně zvýrazněnými novelami najdete v úzetku č. 1522. Dále zde najdete nařízení vlády o obsahových náplních jednotlivých ... pokračování

Cena: 159 KčKOUPIT

Živnostenský zákon. Komentář. 2. vydání

Živnostenský zákon. Komentář. 2. vydání

Kristýna Solomonová, Lukáš Balada, Tatiana Kunštátová, František Dickelt - C. H. Beck

Druhé vydání komentáře k živnostenskému zákonu svým pojetím navazuje na jeho předchozí vydání a reflektuje právní stav zákona k 15. 1. 2023, kdy byl zatím naposled novelizován zákonem č. 416/2022 Sb. V reakci na přijaté novely je převážná část komentáře přepracována a rozšířena, a to ... pokračování

Cena: 1 990 KčKOUPIT

Zahájení podnikání (právní, ekonomické, daňové, účetní aspekty), 2. vydání

Zahájení podnikání (právní, ekonomické, daňové, účetní aspekty), 2. vydání

Jan Ondřej a kolektiv - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Publikace Zahájení podnikání (právní, ekonomické, daňové, účetní aspekty) tematicky navazuje na knihu Ukončení podnikání. Jedná se již o druhé vydání s aktualizovanými informacemi a novou kapitolou a je tedy ... pokračování

Cena: 710 KčKOUPIT

Živnostenský zákon - Praktický komentář, 16. vydání

Živnostenský zákon - Praktický komentář, 16. vydání

Eva Horzinková, Václav Urban, Klára Horzinková - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Živnostenský zákon č. 455/1991 Sb. je základní veřejnoprávní normou upravující vztahy mezi podnikateli a státem. Živnostenský zákon je koncipován jako obecná právní norma upravující především základní podmínky podnikání. U některých druhů živností se vedle obecných podmínek vyžaduje ... pokračování

Cena: 465 KčKOUPIT

Živnostenský zákon, Zákon o živnostenských úřadech - Komentář, 2. vydání

Živnostenský zákon, Zákon o živnostenských úřadech - Komentář, 2. vydání

Petr Kameník, Milada Hrabánková, Marie Orlová - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Druhé, aktualizované vydání komentáře živnostenského zákona reaguje na množství novel, jež byly v období posledních čtyř let v oblasti živnostenského podnikání přijaty, a které z valné většiny byly vyvolány ... pokračování

Cena: 945 KčKOUPIT

ÚZ č.1572 - Oceňování majetku, Cenové předpisy, 2024

ÚZ č.1572 - Oceňování majetku, Cenové předpisy, 2024

Sagit, a. s.

Tato publikace obsahuje zákon o oceňování majetku a oceňovací vyhlášku, která se od 1. 1. 2024 mění a doplňuje. V publikaci také najdete aktuální znění zákona o cenách, nový cenový výměr k regulovaným cenám pro rok 2024 a další aktuální předpisy.

Cena: 199 KčKOUPIT

Právní akty

Sbírka zákonů
a mezinárodních smluv

číslo   /
  /

Sbírka mezinárodních smluv
(do 31. 12. 2023)

číslo   /
  /

Finanční zpravodaj

číslo   /
  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.