Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů


342

NAŘĺZENĺ VLÁDY

ze dne 3. září 2003,

kterým se mění nařízení vlády č. 9/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na výrobky z hlediska emisí hluku

Vláda nařizuje k provedení zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění zákona č. 71/2000 Sb., zákona č. 102/2001 Sb. a zákona č. 205/2002 Sb.:

Čl. I

Nařízení vlády č. 9/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na výrobky z hlediska emisí hluku, se mění takto:

1. V § 1 odst. 1 písm. a) se za slovo "zařízení" vkládají slova "používaná ve venkovním prostoru".

2. V § 1 odst. 1 písm. b) se za slovo "zařízení" vkládají slova "používaná ve venkovním prostoru".

3. V § 1 odstavec 2 včetně poznámky pod čarou č. 2) zní:

"(2) Za zařízení používané ve venkovním prostoru se považuje kterékoliv vlastní silou se pohybující nebo převozu schopné strojní zařízení podle zvláštního právního předpisu,2) jakož i strojní zařízení podle zvláštního právního předpisu2) bez hnacího ústrojí používané pro průmyslové účely nebo pro účely ochrany přírody, které je bez ohledu na poháněcí část nebo části typově určeno k používání ve venkovním prostoru a které tento prostor zatěžuje hlukem, pokud je uváděno na trh jako celek a je vhodné pro použití uváděné výrobcem. Za používání ve venkovním prostoru se považuje též používání za podmínek, za kterých přenos zvuku není nebo téměř není omezen (například ve stanech, přístřešcích proti dešti, nebo v nedostavěných budovách).


2)   § 1 odst. 2 nařízení vlády č. 24/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na strojní zařízení.".

4. V § 1 se odstavce 3, 5 a 7 zrušují. Dosavadní odstavce 4 a 6 se označují jako odstavce 3 a 4.

5. V § 1 odstavec 4 zní:

"(4) Činnosti výrobce, pokud je tak dále stanoveno v tomto nařízení, může zajistit zplnomocněný zástupce [§ 2 písm. f) zákona].".

6. V § 2 odst. 3 se slova "o instalovaném výkonu menším než 350 kW" zrušují a slova "atmosférický tlak o 10 %" se nahrazují slovy "110 kPa".

7. V § 2 odst. 6 až 10, 12 a 16 se slova "o instalovaném výkonu menším než 500 kW" zrušují.

8. V § 2 odst. 13 větě druhé se část věty za středníkem včetně středníku zrušuje.

9. V § 2 odst. 18 se slova "o instalovaném výkonu menším než 3 kW" zrušují.

10. V § 2 odst. 26 se slovo "jednokotoučovou" nahrazuje slovem "kotoučovou".

11. V § 2 odst. 58 se slova "a mikrovlnná trouba" nahrazují slovy "chladnička, mraznička a elektrická nebo mikrovlnná trouba".

12. § 3 zní:

"§ 3

Zařízení jsou stanovenými výrobky podle § 12 odst. 1 písm. a) zákona.".

13. § 4 zní:

"§ 4

Zařízení lze uvádět na trh nebo do provozu jen tehdy, splňují-li následující technické požadavky:

a)   jsou viditelně, čitelně a trvale označena údajem o garantované hladině akustického výkonu, který odpovídá vzoru uvedenému v příloze č. 10 k tomuto nařízení,
b)   garantovaná hladina akustického výkonu zařízení uvedených v příloze č. 1 k tomuto nařízení nepřevyšuje nejvyšší přípustné hodnoty emisí hluku stanovené v příloze č. 4 k tomuto nařízení.".

14. V § 5 odst. 1 se v úvodní části ustanovení slova "nebo dovozce" nahrazují slovy " , popřípadě zplnomocněný zástupce".

15. V § 5 odst. 1 písm. b) se slova "ověření celku" nahrazují slovy "ověření jednotlivého zařízení".

16. V § 5 odst. 2 se slova "nebo dovozce" nahrazují slovy " , popřípadě zplnomocněný zástupce" a slovo "jakosti" se zrušuje.

17. V § 5 se odstavec 4 zrušuje.

18. § 6 zní:

"§ 6

(1) Doklady o posouzení shody podle § 13 odst. 7 zákona zahrnují technickou dokumentaci v rozsahu uvedeném v přílohách č. 5 až 8 k tomuto nařízení, kopie certifikátů vydané při posouzení shody autorizovanou osobou podle přílohy č. 6 k tomuto nařízení a dokumentaci, výsledky a zprávy uvedené v příloze č. 7 bodě 5.

(2) Výrobce, popřípadě zplnomocněný zástupce uchovává doklady o posouzení shody po dobu stanovenou v přílohách č. 5 až 8 k tomuto nařízení a na vyžádání je poskytne orgánu dozoru.".

19. V § 7 se za slovo "provádění" vkládá slovo "činností".

20. § 8 včetně poznámky pod čarou č. 10) zní:

"§ 8

(1) Zařízení, jež splňuje technické požadavky stanovené tímto nařízením, výrobce, popřípadě zplnomocněný zástupce opatří viditelným, čitelným a trvalým označením CE v souladu se zvláštním právním předpisem10) a vydá k němu ES prohlášení o shodě obsahující náležitosti stanovené v příloze č. 11 k tomuto nařízení. Vydání ES prohlášení o shodě je podmínkou pro připojení označení CE.

(2) Kopii ES prohlášení o shodě uchovává výrobce, popřípadě zplnomocněný zástupce po dobu 10 let od ukončení výroby zařízení a na požádání jej poskytne pro potřeby dozoru.

(3) Výrobce, popřípadě zplnomocněný zástupce zašle kopii ES prohlášení o shodě ke každému typu zařízení Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví a Evropské komisi.


10)   Nařízení vlády č. 291/2000 Sb., kterým se stanoví grafická podoba označení CE.".

21. § 9 zní:

"§ 9

Zařízení může být uvedeno na trh nebo do provozu jen tehdy,

a)   splňuje-li technické požadavky stanovené v § 4,
b)   nese-li viditelné, čitelné a trvalé označení CE v souladu se zvláštním právním předpisem,10) a
c)   bylo-li k němu výrobcem, popřípadě zplnomocněným zástupcem přiloženo ES prohlášení o shodě obsahující náležitosti stanovené v příloze č. 11 k tomuto nařízení.".

22. V § 10 odst. 1 se slovo "jakékoliv" nahrazuje slovem "i" a číslo "11" se nahrazuje číslem "10".

23. V příloze č. 1 písmena c), f), g), h), i), l), m), p) a s) znějí:

"c)   kompresory o instalovaném výkonu menším než 350 kW,
f)   dozery o instalovaném výkonu menším než 500 kW,
g)   dampry o instalovaném výkonu menším než 500 kW,
h)   hydraulická rýpadla a lanová lopatová rýpadla o instalovaném výkonu menším než 500 kW,
i)   rýpadla-nakladače o instalovaném výkonu menším než 500 kW,
l)   kompaktory odpadu s nakládacím zařízením o instalovaném výkonu menším než 500 kW,
m)   sekačky na trávu (žací stroje na trávu), s výjimkou zemědělských a lesnických zařízení a dále víceúčelových zařízení, jejichž hlavní díl s vlastním pohonem má instalovaný výkon větší než 20 kW,
p)   nakladače o instalovaném výkonu menším než 500 kW,
s)   motorové kultivátory o instalovaném výkonu menším než 3 kW,".

24. V příloze č. 2 písmenu e) se slovo "jednokotoučové" nahrazuje slovem "kotoučové".

25. V příloze č. 3 úvodní část textu zní:

"Výrobce, popřípadě zplnomocněný zástupce určí hladinu akustického výkonu zařízení postupem stanoveným některou ze základních norem pro měření vyzařovaného hluku a obecnými dodatky k základním normám za provozních podmínek stanovených v části B této přílohy. Základní normy pro měření vyzařovaného hluku a obecné dodatky k základním normám stanoví část A této přílohy. V případě, že by postup podle základních norem uvedených v části A této přílohy vedl k navzájem odlišným výsledkům, nebo v případě přetrvávajících nejasností použije výrobce, popřípadě zplnomocněný zástupce k určení hladiny akustického výkonu zařízení vždy doporučenou základní normu pro příslušné zařízení stanovenou v části B této přílohy za provozních podmínek uvedených v části B této přílohy. Hladinou akustického výkonu L?wa se rozumí hladina akustického výkonu frekvenčně vážená • váhovou funkcí A, vztažená k referenčnímu akustickému výkonu 1 pW a definovaná v ČSN EN ISO 3744 a ČSN ISO 3746. Hladinu akustického výkonu zařízení lze určit na základě hodnot naměřených u jednotlivého zařízení nebo na základě průměru z hodnot naměřených u určitého počtu zařízení tohoto typu. Zjištěná hladina akustického výkonu zařízení slouží ke stanovení garantované hladiny akustického výkonu zařízení (§ 2 odst. 59).".

26. V příloze č. 3 části B bodě 6 se slovo "jednokotoučové" nahrazuje slovem "kotoučové".

27. V příloze č. 5 body 1 a 2 znějí:

"1.  Tato příloha stanoví postup, kterým výrobce, popřípadě zplnomocněný zástupce zabezpečuje a prohlašuje, že zařízení je v souladu s požadavky tohoto nařízení. Výrobce, popřípadě zplnomocněný zástupce vypracuje pro každé zařízení ES prohlášení o shodě podle § 8 a označí zařízení v souladu s § 4 písm. a) a § 8.
2.  Výrobce, popřípadě zplnomocněný zástupce vypracuje a uchovává technickou dokumentaci po dobu 10 let od ukončení výroby zařízení a na požádání ji poskytne pro potřeby dozoru. Výrobce, popřípadě zplnomocněný zástupce může uchováváním technické dokumentace pověřit i jinou osobu.".

28. V příloze č. 5 bodě 3 se slova "se sídlem, adresou místa trvalého pobytu nebo místem podnikání v členském státě Evropské unie (§ 1 odst. 6)" zrušují, slova "vztahující se k identifikaci zařízení" se nahrazují slovy "podstatné pro identifikaci zařízení", slova "popřípadě včetně schematického náčrtku a jakéhokoliv popisu nebo vysvětlení potřebného pro jeho pochopení" se nahrazují slovy "včetně schematického náčrtku, popisu nebo vysvětlení, jsou-li potřebné pro jejich pochopení" a slova "a vyhodnocení nejistot vztahujících se ke garantované hladině akustického výkonu, které jsou způsobeny odchylkami při výrobě" se nahrazují slovy "a výsledky hodnocení nejistot způsobených odchylkami ve výrobě, jakož i jejich vlivu na garantovanou hladinu akustického výkonu".

29. V příloze č. 5 bod 5 zní:

"5.  Hodnocení prováděné autorizovanými osobami před uvedením zařízení na trh před uvedením první dodávky zařízení na trh výrobce, popřípadě zplnomocněný zástupce předloží kopii technické dokumentace autorizované osobě, kterou si sám zvolí. Pokud se vyskytnou pochybnosti týkající se správnosti technické dokumentace, informuje o tom autorizovaná osoba výrobce, popřípadě zplnomocněného zástupce a v případě potřeby provede nebo nechá provést úpravu technické dokumentace, popřípadě potřebné zkoušky. Jakmile vydá autorizovaná osoba zprávu potvrzující, že technická dokumentace je v souladu s požadavky tohoto nařízení, může výrobce, popřípadě zplnomocněný zástupce opatřit zařízení označením CE a vydat ES prohlášení o shodě. Za shodu zařízení s požadavky tohoto nařízení nese plnou odpovědnost výrobce.".

30. V příloze č. 5 bodě 6.1 se slova "§ 8 nebo 10" nahrazují slovy "§ 4 písm. a) a § 8" a slova "vydání prohlášení o shodě podle § 8 nebo 9" se nahrazují slovy "vydání ES prohlášení o shodě podle § 8".

31. V příloze č. 5 bodě 6.2 se slova "§ 8 nebo 10" nahrazují slovy "§ 4 písm. a) a § 8" a slova "vydání prohlášení o shodě podle § 8 nebo 9" se nahrazují slovy "vydání ES prohlášení o shodě podle § 8".

32. Nadpis přílohy č. 6 zní:  "Ověření jednotlivého zařízení".

33. V příloze č. 6 bod 1 zní:

"1.  Tato příloha stanoví postup, kterým výrobce, popřípadě zplnomocněný zástupce zabezpečuje a prohlašuje, že zařízení, ke kterému byl vystaven certifikát shody podle bodu 4, je v souladu s požadavky tohoto nařízení. Výrobce, popřípadě zplnomocněný zástupce vypracuje pro každé zařízení ES prohlášení o shodě podle § 8 a označí zařízení v souladu s § 4 písm. a) a § 8.".

34. V příloze č. 6 bodě 2 větě první se slovo "celku" nahrazuje slovy "jednotlivého zařízení" a slova "nebo dovozce" se zrušují.

35. V příloze č. 6 bodě 2 větě druhé se slovo "celku" nahrazuje slovy "jednotlivého zařízení", slova "se sídlem, adresou místa trvalého pobytu nebo místem podnikání v členském státě Evropské unie (§ 1 odst. 6)" se zrušují, slova "vztahující se k identifikaci zařízení" se nahrazují slovy "podstatné pro identifikaci zařízení" a slova "popřípadě včetně schematického náčrtku a jakéhokoliv popisu nebo vysvětlení potřebného pro jeho pochopení" se nahrazují slovy "včetně schematického náčrtku, popisu nebo vysvětlení, jsou-li potřebné pro jejich pochopení".

36. V příloze č. 6 bod 5 zní:

"5.  Výrobce, popřípadě zplnomocněný zástupce uchovává technickou dokumentaci společně s kopií certifikátu po dobu 10 let od uvedení zařízení na trh a na požádání je poskytne orgánu dozoru.".

37. V příloze č. 7 bod 1 zní:

"1.  Tato příloha stanoví postup, kterým výrobce zabezpečuje a prohlašuje, že zařízení je v souladu s požadavky tohoto nařízení. Výrobce, popřípadě zplnomocněný zástupce vypracuje pro každé zařízení ES prohlášení o shodě podle § 8 a označí zařízení v souladu s § 4 písm. a) a § 8.".

38. V příloze č. 7 bod 3.1 zní:

"3.1 Výrobce předkládá žádost o posouzení svého systému zabezpečování jakosti autorizované osobě, kterou si zvolí.

 Žádost o posouzení systému zabezpečování jakosti obsahuje

všechny potřebné údaje o posuzované kategorii zařízení, včetně technické dokumentace ke všem zařízením připravovaným do výroby nebo vyráběným, která obsahuje nejméně následující informace:
obchodní firmu a adresu výrobce, popřípadě zplnomocněného zástupce,
popis zařízení,
tovární značku,
obchodní název,
typ, sérii a výrobní nebo sériové číslo,
technické údaje podstatné pro identifikaci zařízení a posouzení jeho hlukových emisí, včetně schematického náčrtku, popisu nebo vysvětlení, jsou-li potřebné pro jejich pochopení,
odkaz na toto nařízení,
technickou zprávu o měřeních hluku prováděných podle přílohy č. 3 k tomuto nařízení,
použité technické pomůcky a výsledky hodnocení nejistot způsobených odchylkami ve výrobě, jakož i jejich vlivu na garantovanou hladinu akustického výkonu,
dokumentaci týkající se systému zabezpečování jakosti.".

39. V příloze č. 7 bodě 3.2 větě první se za slovo "systém" vkládá slovo "zabezpečování" a slova "právních předpisů, které se na ně vztahují" se nahrazují slovy "tohoto nařízení".

40. V příloze č. 7 bodě 3.2 se věta třetí nahrazuje větou "Dokumentace systému zabezpečování jakosti se provádí takovým způsobem, aby zajišťovala jednoznačný výklad a pochopení zásad a postupů systému, včetně všech programů, plánů, příruček a zpráv.".

41. V příloze č. 7 bodě 3.3 větě první se slova "řízení jakosti" nahrazují slovy "kontroly jakosti" a slova "využívaných systematických postupů a činností" se nahrazují slovy "využívaných postupů a systematických opatření".

42. V příloze č. 7 bodě 3.3 se věty druhá a třetí nahrazují větami "Autorizovaná osoba posoudí, zda systém zabezpečování jakosti splňuje požadavky bodu 3.2. U systémů zabezpečování jakosti, kterými se zavádí ČSN EN ISO 9001, se shoda s těmito požadavky předpokládá.".

43. V příloze č. 7 bodě 3.3 se věty šestá a sedmá nahrazují větami "Výsledek posouzení systému zabezpečování jakosti musí obsahovat závěry z kontrol a náležité odůvodnění. Výsledek posouzení oznamuje autorizovaná osoba výrobci.".

44. V příloze č. 7 bodě 3.4 větě první se za slovo "systému" vkládá slovo "zabezpečování".

45. V příloze č. 7 bodě 3.4 větě druhé se za slovo "systém" vkládá slovo "zabezpečování" a slova "systému jakosti" se nahrazují slovy "tohoto systému".

46. V příloze č. 7 bodě 3.4 se věty třetí až pátá nahrazují větami "Autorizovaná osoba posoudí navrhované změny z hlediska, zda systém zabezpečování jakosti bude i po změně splňovat požadavky bodu 3.2, nebo zda je třeba provést zcela nové posouzení systému zabezpečování jakosti. Výsledek posouzení navrhovaných změn musí obsahovat závěry z kontrol a náležité odůvodnění. Výsledek posouzení oznamuje autorizovaná osoba výrobci.".

47. V příloze č. 7 bodě 4.1 se za slovo "systému" vkládá slovo "zabezpečování".

48. V příloze č. 7 bodě 4.3 se za slovo "systém" vkládá slovo "zabezpečování".

49. V příloze č. 7 body 5 a 6 znějí:

"5. 

Výrobce, popřípadě zplnomocněný zástupce je povinen nejméně po dobu 10 let od ukončení výroby zařízení uchovávat a na požádání pro potřeby dozoru poskytnout

dokumentaci týkající se systému zabezpečování jakosti,

výsledky posouzení systému zabezpečování jakosti podle bodu 3.3 a výsledky posouzení navrhovaných změn podle bodu 3.4,

zprávy o auditech a inspekčních návštěvách podle bodů 4.3 a 4.4 a protokoly o zkoušce podle bodu 4.4.

6. 

Každá autorizovaná osoba je povinna poskytnout ostatním autorizovaným osobám informace týkající se jí zpracovaných výsledků posouzení systému zabezpečování jakosti, popřípadě jeho změn.".

50. Nadpis přílohy č. 8 zní: "Vnitřní kontrola výrobky".

51. V příloze č. 8 body 1 a 2 znějí:

"1. 

Tato příloha stanoví postup, v jehož rámci výrobce, popřípadě zplnomocněný zástupce zabezpečuje a prohlašuje, že zařízení je v souladu s požadavky tohoto nařízení. Výrobce, popřípadě zplnomocněný zástupce vypracuje pro každé zařízení ES prohlášení o shodě podle § 8 a označí zařízení v souladu s § 4 písm. a) a § 8.

2. 

Výrobce, popřípadě zplnomocněný zástupce vypracuje a uchovává technickou dokumentaci po dobu 10 let od ukončení výroby zařízení a na požádání ji poskytne pro potřeby dozoru. Výrobce, popřípadě zplnomocněný zástupce může uchováváním technické dokumentace pověřit i jinou osobu.".

52. V příloze č. 8 bodě 3 se slova "se sídlem, adresou místa trvalého pobytu nebo místem podnikání v členském státě Evropské unie (§ 1 odst. 6)" zrušují, slova "vztahující se k označení zařízení" se nahrazují slovy "podstatné pro identifikaci zařízení", slova "popřípadě včetně schematického náčrtku a jakéhokoliv popisu nebo vysvětlení potřebného pro jeho pochopení" se nahrazují slovy "včetně schematického náčrtku, popisu nebo vysvětlení, jsou-li potřebné pro jejich pochopení" a slova "a vyhodnocení nejistot vztahujících se ke garantované hladině akustického výkonu, které jsou způsobeny odchylkami při výrobě" se nahrazují slovy "a výsledky hodnocení nejistot způsobených odchylkami ve výrobě, jakož i jejich vlivu na garantovanou hladinu akustického výkonu".

53. V příloze č. 8 bodě 4 se slova "nebo dovozce" zrušují.

54. Příloha č. 10 se zrušuje, dosavadní přílohy č. 11 a 12 se označují jako přílohy č. 10 a 11.

55. V příloze č. 10 se slova "se musí skládat" nahrazují slovy "se skládá".

56. V příloze č. 11 úvodní část textu zní: "ES prohlášení o shodě obsahuje tyto údaje:".

57. V příloze č. 11 písmena a), b) a k) znějí:

"a)   identifikaci výrobce, popřípadě zplnomocněného zástupce (jméno a příjmení, popřípadě i obchodní firmu,
   adresu bydliště nebo místo podnikání a identifikační číslo, bylo-li přiděleno, jde-li o osobu fyzickou, anebo
   název nebo obchodní firmu, sídlo a identifikační číslo, bylo-li přiděleno, jde-li o osobu právnickou),
b)   identifikaci osoby, která uchovává technickou dokumentaci (jméno a příjmení, popřípadě i obchodní firmu,
   adresu bydliště nebo místo podnikání a identifikační číslo, bylo-li přiděleno, jde-li o osobu fyzickou, anebo
   název nebo obchodní firmu, sídlo a identifikační číslo, bylo-li přiděleno, jde-li o osobu právnickou),
k)   jméno, příjmení a funkce osoby oprávněné jménem výrobce nebo zplnomocněného zástupce k podpisu ES
   prohlášení o shodě a její podpis.".

Čl. II

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vstupu smlouvy o přistoupení České republiky k Evropské unii v platnost.

Předseda vlády:
PhDr. Špidla v. r.
Ministr životního prostředí:
RNDr. Ambrozek v. r.

E-shop

Zákon o daních z příjmů - Komentář

Zákon o daních z příjmů - Komentář

Ondřej Dráb, Matěj Nešleha, zdeněk Morávek, Petr Beránek, Radim Bláha, Jiří Hlaváč, - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Exkluzivně Vám přinášíme Komentář k zákonu č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, který obsahuje výklad tohoto klíčového daňového předpisu provedený ve spolupráci odborníků z řad daňových poradců s dlouholetými zaměstnanci finanční správy. Komentář se neomezuje na pouhý popis ...

Cena: 2 265 KčKOUPIT

Nepatřičné právo

Nepatřičné právo

Jakub Kříž - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Téma nespravedlivých zákonů slouží autorovi jako brána k úvahám o skutečné povaze práva a justifikaci práva pozitivního. Kniha seznamuje čtenáře s některými prvky právní filosofie Johna Finnise a s ním související školy nové teorie přirozeného práva a s argumentem neprávem Roberta ...

Cena: 280 KčKOUPIT

Zákon o vyvlastnění. Liniový zákon. Komentář

Zákon o vyvlastnění. Liniový zákon. Komentář

Barbora Vlachová - C. H. Beck

Komentář k zákonu o vyvlastnění ve vztahu k prvnímu vydání podstatně rozšiřuje výklad právní úpravy, reaguje na průběžné novelizace a zároveň doplňuje aktuální judikaturu a poznatky z praxe. Publikace zároveň nově zahrnuje vůbec první komentář k liniovému zákonu. Lze ji doporučit k ...

Cena: 690 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2023 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.