Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů


322

ZÁKON

ze dne 6. července 2003,

kterým se mění zákon č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 13/1993 Sb., celní zákon, ve znění pozdějších předpisů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNĺ
Změna zákona o dani z přidané hodnoty

Čl. I

Zákon č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění zákona č. 196/1993 Sb., zákona č. 321/1993 Sb., zákona č. 42/1994 Sb., zákona č. 136/1994 Sb., zákona č. 258/1994 Sb., zákona č. 133/1995 Sb., zákona č. 151/1997 Sb., zákona č. 208/1997 Sb., zákona č. 129/1999 Sb., zákona č. 17/2000 Sb., zákona č. 22/2000 Sb., zákona č. 100/2000 Sb., zákona č. 241/2000 Sb., zákona č. 256/2000 Sb., zákona č. 141/2001 Sb., zákona č. 262/2001 Sb., zákona č. 477/2001 Sb., zákona č. 276/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb. a zákona č. 575/2002 Sb., se mění takto:

1. V § 2 odst. 1 písm. a) se slova "převod nemovitostí" nahrazují slovy "převod nemovitostí nebo přechod nemovitostí při veřejné dražbě (dále jen "převod nemovitostí")" a slova "práva hospodaření" se nahrazují slovy "příslušnosti k hospodaření".

2. V § 2 odst. 2 se na konci písmene q) zrušuje čárka a doplňují se slova, která včetně poznámky pod čarou č. 2a) znějí: "a jiné rozhodnutí o vyměřené dani vydané celním orgánem; za daňový doklad se považuje i doklad převedený do elektronické formy2a) podle § 12 odst. 4,


2a)   Zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění pozdějších předpisů.".

3. V § 2 odst. 2 písm. r) se středník nahrazuje čárkou a část věty za středníkem se zrušuje.

4. V § 2 odst. 2 písm. y) se za slova "převod nemovitosti" vkládají slova "na základě kupní smlouvy".

5. V § 2 odst. 2 se na konci textu písmene ac) doplňují slova "nebo reprodukční pořizovací cenou zjištěnou podle zvláštního právního předpisu10a)".

6. V § 2 odst. 2 se na konci písmene ad) čárka nahrazuje středníkem a doplňují se slova "stavbou se rozumí i stavba, která není předmětem evidence v katastru nemovitostí,".

7. V § 2 odst. 2 písm. ae) se slova "ani ohlášení" zrušují.

8. V § 2 odst. 2 písmeno af) včetně poznámky pod čarou č. 2i) zní:

"af)   kolaudací kolaudace nové stavby, případně kolaudace, která je provedena po změně stavby podle zvláštního právního předpisu,2i) pokud cena této změny bez daně je vyšší než 30 % zůstatkové ceny3b) stavby ke dni zahájení stavebního řízení,

2i)   Vyhláška č. 132/1998 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona.".

9. V § 2 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena ah), ai) a aj), která znějí:

"ah)   technickým zhodnocením provedení změn na majetku stanovených zvláštním právním předpisem,16c)
ai)   číselným kódem Harmonizovaného systému číselný kód popisu vybraných výrobků uvedený v celním sazebníku ve znění platném k 1. lednu 2002,
aj)   zahraniční osobou právnická osoba mající sídlo v zahraničí nebo fyzická osoba, která nemá v České republice trvalý pobyt nebo dlouhodobé vízum k pobytu; zahraniční osoba podnikající v tuzemsku prostřednictvím organizační složky se považuje pro účely tohoto zákona za osobu, která má sídlo, místo podnikání nebo trvalý pobyt v tuzemsku.".

10. V § 2b odstavec 2 zní:

"(2) Místem plnění při převodu nemovitosti a nedokončené stavby je místo, kde se nemovitost nebo nedokončená stavba nachází.".

11.  V § 5 odst. 1 větě první se slova "nejbližší nejvýše tři předcházející po sobě jdoucí kalendářní měsíce přesáhne částku 750 000 Kč" nahrazují slovy "nejbližších nejvýše 12 předcházejících po sobě jdoucích kalendářních měsíců přesáhne částku 2 000 000 Kč".

12. V § 5 odst. 4 větě první se slova "nejbližší předcházející 3 po sobě jdoucí měsíce částku 750 000 Kč a zároveň za nejbližších předcházejících 12 po sobě jdoucích měsíců částku 3 000 000 Kč" nahrazují slovy "nejbližších nejvýše 12 předcházejících po sobě jdoucích kalendářních měsíců částku 2 000 000 Kč".

13. V § 5 odst. 4 větě druhé se slovo "může" nahrazuje slovy "je oprávněn".

14. V § 5 odst. 5 se věty třetí a čtvrtá nahrazují větami, které včetně poznámky pod čarou č. 3c) znějí: "Při stanovení daně plátce postupuje u obchodního majetku, u kterého uplatnil odpočet daně podle § 19a odst. 1, tak, že odvede daň ze zůstatkové ceny pořízeného hmotného majetku zjištěné podle zvláštního právního předpisu,3b) ze zůstatkové ceny pořízeného dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku zjištěné podle zvláštního právního předpisu,3c) z hodnoty nedokončeného pořizovaného dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku zjištěné podle zvláštního právního předpisu a pořizovací ceny zásob zjištěné podle zvláštního právního předpisu.3c) U obchodního majetku, u kterého uplatnil odpočet daně podle § 19a odst. 3, postupuje tak, že odvede daň ze zůstatkové ceny pořízeného hmotného majetku zjištěné podle zvláštního právního předpisu, ze zůstatkové ceny pořízeného dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku zjištěné podle zvláštního právního předpisu, z hodnoty nedokončeného pořizovaného dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku zjištěné podle zvláštního právního předpisu3c) a pořizovací ceny zásob zjištěné podle zvláštního právního předpisu, kterou upraví koeficientem podle § 20.


3c)   § 25 a 28 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví.".

15. V § 5 odst. 7 se věty šestá a sedmá nahrazují větami "Odpočet daně se uplatní ze zůstatkové ceny pořízeného hmotného majetku zjištěné podle zvláštního právního předpisu,3b) ze zůstatkové ceny pořízeného dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku zjištěné podle zvláštního právního předpisu,3c) z hodnoty nedokončeného pořizovaného dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku zjištěné podle zvláštního právního předpisu3c) a pořizovací ceny zásob zjištěné podle zvláštního právního předpisu.3c) V případě majetku nabytého vkladem se odpočet daně uplatní z ceny, která byla v době jeho vložení základem daně u vkladatele, snížené o příslušnou částku odpisů stanovených podle výše uvedených druhů majetku.".Poznámka pod čarou č. 3f) se zrušuje.

16. V § 5 odst. 9 se věty první, druhá a třetí nahrazují větami, které včetně poznámky pod čarou č. 3d) znějí: "Při přeměně obchodní společnosti nebo družstva podle zvláštního právního předpisu,3d) které byly plátcem, se stávají plátci všechny osoby podléhající dani, na které přechází nebo je převáděno jmění ze společnosti nebo družstva zrušených bez likvidace, a to ke dni zápisu přeměny společnosti nebo družstva do obchodního rejstříku nebo ke dni zápisu převodu jmění na společníka do obchodního rejstříku. Tyto osoby jsou povinny předložit přihlášku k registraci do 20 dnů ode dne zápisu přeměny do obchodního rejstříku. Zrušení společnosti nebo družstva bez likvidace se nepovažuje za zrušení registrace ve smyslu odstavce 5 s povinností uplatnit daň na výstupu, pokud se všechny nástupnické osoby staly plátci. Při změně právní formy na jinou formu podle zvláštního právního předpisu,3d) kdy právnická osoba nezaniká ani nepřechází její jmění na právního nástupce, pouze se mění její vnitřní právní poměry a právní postavení jejich společníků, právnická osoba nepřestává být plátcem. Právnická osoba je povinna do 20 dnů ode dne zápisu změny právní formy v obchodním rejstříku oznámit tuto změnu správci daně, který ji vyznačí na osvědčení o registraci.


3d)   § 69, 69a, 69b, 69c, 69d, 254, 255 a 256 obchodního zákoníku.".

17. V § 5 odst. 10 větě první se částka "750 000 Kč" nahrazuje částkou "500 000 Kč".

18. V § 7 odst. 2 písm. d) se slova "byl pořízen" nahrazují slovy "bylo pořízeno".

19. V § 7 odst. 2 písm. g) se slovo "plátcem" zrušuje.

20. V § 7 odst. 2 písmeno h) zní:

"h)  dodání zahraničního zboží3g) v celních režimech, ve kterých nevznikla povinnost vyměření daně, nebo je-li zboží dočasně uskladněno, s výjimkou případů, kdy dovážející osoba takové zboží vyveze zpět do zahraničí, přičemž se musí jednat o stejnou osobu, která zboží dovezla, pokud je prodáváno za cenu vyšší než pořizovací, případně pokud jeho cena zjištěná podle zvláštního právního předpisu10a) převyšuje jeho pořizovací cenu,3c)".

21. V § 7 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena i) a j), která znějí:

"i)  předání dovezeného zboží další osobě, jestliže byl dovozcem uplatněn nárok na odpočet daně po propuštění tohoto zboží do volného oběhu, přičemž předmětné zboží zůstává ve vlastnictví zahraniční osoby,
j)   činnosti uskutečňované organizační složkou ve prospěch svého zřizovatele nebo jeho organizačních složek v jiném státě.".

22. V § 7 odst. 3 se za slova "podle § 9 odst. 1 písm. k)" vkládají slova "nebo q)".

23. V § 7 se na konci odstavce 7 doplňuje věta, která včetně poznámky pod čarou č. 5c) zní: "Pokud rozsah obvyklého udržování není výslovně uveden v nájemní smlouvě, pak se pro účely tohoto ustanovení vychází z vymezení povinností nájemce podle zvláštního právního předpisu.5c)


5c)   § 687 občanského zákoníku.
Nařízení vlády č. 258/1995 Sb., kterým se provádí občanský zákoník.
§ 5 zákona č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor.".

24. V § 8 písm. a) se slova "s výjimkou případů stanovených v § 7 odst. 2 písm. h)," zrušují.

25. V § 8 písm. c) se za slova "poskytovatele tohoto předmětu" vkládají slova "nebo názvem propagovaného zboží nebo služby" a slova "zboží, které" se nahrazují slovy "reklamní nebo propagační předmět, který".

26. V § 8 se na konci písmene n) tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena o), p) a q), která znějí:

"o) dodání osobního automobilu, který byl pořízen za účelem dalšího prodeje a byl u něho uplatněn nárok na odpočet daně, ale z důvodu změny účelu použití u něho vznikla povinnost uplatnění daně podle § 7 odst. 2 písm. f), pokud je prodejní cena v úrovni bez daně nižší nebo stejná než základ daně při uplatnění daně podle § 7 odst. 2 písm. f),
p)   dodání osobního automobilu, který leasingová společnost nakoupila za účelem finančního pronájmu a u kterého uplatnila nárok na odpočet daně a z důvodu předčasného ukončení smlouvy o finančním pronájmu u osobního automobilu vznikla povinnost uplatnění daně podle § 7 odst. 2 písm. f), pokud je prodejní cena v úrovni bez daně nižší nebo stejná než základ daně při uplatnění daně podle § 7 odst. 2 písm. f),
q)   dodání automobilu, který vznikl přestavbou osobního automobilu, při jehož pořízení nebyl uplatněn odpočet daně, pokud prodejní cena automobilu včetně daně nepřevyšuje součet pořizovací ceny včetně daně osobního automobilu, z něhož byla přestavba automobilu provedena, a pořizovací ceny jeho technického zhodnocení včetně daně.".

27. V § 9 odst. 1 písm. d) se slova "práva hospodaření" nahrazují slovy "příslušnosti k hospodaření".

28. V § 9 odst. 1 písmeno f) zní:

"f)  při zdanitelném plnění uskutečněném podle smlouvy o dílo zaplacením nebo převzetím a předáním díla nebo jeho dílčí části, a to tím dnem, který nastane dříve,".

29. V § 9 odst. 1 písm. s) se slova "s výjimkou stavby" nahrazují slovy "s výjimkou nemovitosti a nedokončené stavby".

30. V § 9 odst. 1 písm. t) se slova "s výjimkou stavby" nahrazují slovy "s výjimkou nemovitosti a nedokončené stavby".

31. V § 9 odst. 1 písmeno v) včetně poznámky pod čarou č. 6c) zní:

"v) při prodeji podniku nebo jeho části, nejde-li o zdanitelné plnění osvobozené od daně podle § 35, dnem účinnosti smlouvy;6b) při prodeji podniku nebo jeho části ve veřejné dražbě podle zvláštního právního předpisu6c) dnem příklepu; přechází-li při tomto prodeji i vlastnictví ke stavbě, považuje se převod vlastnictví k nemovitosti a nedokončené stavbě za samostatné zdanitelné plnění, které se považuje za uskutečněné dnem podle písmene d),

6c)   Zákon č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů.".

32. V § 9 odst. 1 se za písmeno v) vkládá nové písmeno w), které zní:

"w) při předání dovezeného zboží, ke kterému nepřechází vlastnické právo [§ 7 odst. 2 písm. i)], dnem předání zboží,".Dosavadní písmeno w) se označuje jako písmeno x).

33. V § 9 odst. 5 se slovo "Zaplacení" nahrazuje slovem "Přijetí".

34. § 11 zní:

"§ 11
Evidence pro daňové účely

(1) Plátce je povinen vést v daňové evidenci veškeré údaje vztahující se k jeho daňové povinnosti, zejména údaje potřebné pro správné stanovení daňové povinnosti. Plátce je povinen vést daňovou evidenci v členění potřebném pro sestavení daňového přiznání.

(2) Plátce je povinen vést také evidenci uskutečněných plnění, která nejsou zdanitelná. Plátce, který není účetní jednotkou, je povinen vést evidenci majetku, který užívá k podnikání.

(3) Plátci, kteří podnikají společně na základě smlouvy o sdružení3) nebo jiné obdobné smlouvy, jsou povinni vést evidenci pro daňové účely podle odstavců 1 a 2 odděleně za činnost, pro kterou se sdružili. Evidenci vede určený účastník sdružení, který za sdružení plní všechny povinnosti a uplatňuje práva vyplývající z tohoto zákona.".

35. V § 12 odstavec 1 zní:

"(1) Plátce je povinen vyhotovit za každé zdanitelné plnění pro jiného plátce daňový doklad. V případě uskutečnění zdanitelného plnění podle § 7 odst. 2, 4, 5 a 7 je plátce povinen vyhotovit doklad o použití, případně daňový doklad, pokud se jedná o zdanitelné plnění pro jiného plátce. Daňový doklad nebo doklad o použití plátce vystaví nejpozději do 15 dnů od uskutečnění zdanitelného plnění, nejdříve však dnem uskutečnění zdanitelného plnění. Údaje o ceně a dani se na daňových dokladech uvádějí v české měně. Doklad vystavený před uskutečněním zdanitelného plnění není daňovým dokladem, s výjimkou splátkového kalendáře podle odstavce 8. Plátce není povinen vystavit daňový doklad nebo doklad o použití za zdanitelné plnění osvobozené od daně podle § 25.".

36. V § 12 se na začátek odstavce 2 vkládá věta "Běžný daňový doklad vystaví plátce, uskuteční-li zdanitelné plnění pro jiného plátce, pokud tento zákon nestanoví jinak.".

37.  V § 12 odst. 2 písmeno a) zní:

"a)  obchodní firmu nebo jméno a příjmení, případně název, dodatek jména a příjmení nebo názvu, sídlo nebo místo podnikání, popřípadě trvalý pobyt nebo místo podnikání plátce, který uskutečňuje zdanitelné plnění,".

38. V § 12 odst. 2 písmeno c) zní:

"c)  obchodní firmu nebo jméno a příjmení, případně název, dodatek jména a příjmení nebo názvu, sídlo nebo místo podnikání, popřípadě trvalý pobyt nebo místo podnikání plátce, pro něhož se uskutečňuje zdanitelné plnění,".

39. V § 12 odst. 2 písm. e) se slovo "pořadové" nahrazuje slovem "evidenční".

40. V § 12 odst. 4 se na konci odstavce doplňuje text "Doklady je plátce povinen uchovávat v písemné nebo elektronické formě2a) tak, jak byly vystaveny. Daňové doklady v písemné formě lze převést do elektronické formy a uchovávat v této formě za předpokladu, že metoda používaná pro převod a uchovávání zaručuje neměnnost obsahu daňového dokladu.".

41. V § 12 se na začátek odstavce 5 vkládá věta "Doklad o použití vystaví plátce při uskutečnění zdanitelného plnění podle § 7 odst. 2, 4, 5 a 7.".

42. V § 12 odst. 5 písmeno a) zní:

"a)  obchodní firmu nebo jméno a příjmení, případně název, dodatek jména a příjmení nebo názvu, sídlo nebo místo podnikání, popřípadě trvalý pobyt nebo místo podnikání plátce, který uskutečňuje zdanitelné plnění,".

43. V § 12 odst. 5 písm. d) se slovo "pořadové" nahrazuje slovem "evidenční".

44. V § 12 se na konci textu odstavce 9 zrušuje tečka a doplňují se slova, která včetně poznámky pod čarou č. 9b) znějí: " , a dále v případě, kdy se jedná o prodej tabákových výrobků9b) a alkoholických nápojů.55)


9b)   § 38 zákona č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů.".

45. V § 14 se na konci odstavce 3 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno h), které zní:

"h) předání dovezeného zboží, ke kterému nepřechází vlastnické právo, dovozcem další osobě [§ 7 odst. 2 písm. i)].".

 46. V § 14 odst. 4 větě první se slova " , která se považuje za úhradu včetně daně, a daň se vypočte podle § 17 odst. 3" zrušují.

47.  V § 14 odst. 9 větě první se za slova "majetkového vkladu" vkládá odkaz na poznámku pod čarou č. 10b) a slova "zapsaná v obchodním rejstříku" se zrušují.Poznámka pod čarou č. 10b) zní:


"10b)   § 59 obchodního zákoníku.".

48. V § 14 odst. 15 větě první se slova "daně, případně" nahrazují slovy "daně, při bezúplatném dodání".

49. V § 14 odst. 17 se za slovo "součtem" vkládá slovo "pořizovacích".

50. V § 14 se doplňuje odstavec 24, který zní:

"(24) Do základu daně se zahrnují dotace k cenám za zdanitelná plnění. Za dotace k cenám se nepovažují zejména dotace k hospodářskému výsledku a na pořízení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku.".

51. V § 16 odstavec 6 zní:

"(6) U nájmu movitých věcí včetně nájmu a půjčování osobních automobilů se uplatní základní sazba daně.".

52. V § 16 odstavec 9 zní:

"(9) U nájmu nemovitostí a nedokončených staveb, pokud není zdanitelným plněním osvobozeným od daně podle § 30, se uplatní základní sazba daně. Základní sazba daně se uplatní i u krátkodobého nájmu stavby. Krátkodobým nájmem stavby se rozumí nájem včetně vnitřního movitého vybavení, případně dodání elektrické energie, tepla, plynu a vody, nejdéle na 48  hodin nepřetržitě.".

53. V § 19 odst. 1 se za slova "uskutečněná jiným plátcem" vkládají slova "nebo zboží z dovozu".

54. V § 19 odst. 4 se věta třetí včetně poznámky pod čarou č. 16e) zrušuje.

55. V § 19 odst. 10 se za větu první vkládá věta, která včetně poznámek pod čarou č. 16f) a 16g) zní: "Plátce nemá nárok na odpočet u náhrad stravného na služebních cestách nad rámec cestovních náhrad,16f) které nelze podle zvláštního právního předpisu16g) uznat za výdaje vynaložené k dosažení, zajištění a udržení příjmů.


16f)   Zákon č. 119/1992 Sb., o cestovních náhradách, ve znění pozdějších předpisů.
16g)   § 24 odst. 2 písm. zh) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.".

56. V § 19 odst. 11 se na konci textu odstavce doplňují slova "nebo výpůjčce16b)".Poznámka pod čarou č. 16h) zní:


"16h)   § 659 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.".

57. V § 19a se odstavec 4 zrušuje.

58. V § 20 odst. 1 větě první se slova "nebo 4" zrušují.

59. V § 20 odstavec 2 zní:

"(2) Do součtu ve jmenovateli koeficientu podle odstavce 1 se neuvádí cena bez daně při prodeji podniku nebo jeho části, který je zdanitelným plněním osvobozeným od daně podle § 35, cena bez daně za převod pozemků, staveb a nedokončených staveb, který je zdanitelným plněním osvobozeným od daně podle § 30, a vklady sázejících přijaté provozovateli při provozování loterií a jiných podobných her podle zákona č. 202/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů, který je zdanitelným plněním osvobozeným od daně podle § 34, mimo sázkových her provozovaných podle ustanovení § 2 písm. b), e), i), j) a k) zákona č. 202/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Do koeficientu podle odstavce 1 se dále neuvádějí příjmy nebo výnosy za plnění, která nejsou zdanitelná, pokud tento zákon nestanoví jinak, a údaje o vývozu zboží, při kterém nedochází ke změně vlastnického práva ke zboží.".

60. V § 20 odstavec 4 zní:

"(4) Plátce, který uskuteční bezúplatné plnění, které je osvobozené od daně podle § 25, je povinen toto plnění ocenit podle zvláštního právního předpisu,10a) uplatňuje-li odpočet podle § 19. Toto plnění je plátce povinen uvést v součtu ve jmenovateli koeficientu.".

61. V § 20 odst. 5 se slova "nebo 4" zrušují.

62. V § 20 odst. 6 se slova "nebo 4" zrušují.

63. V § 20 odst. 7 se slova "nebo 4" zrušují.

64. V § 20 odst. 8 se slova "nebo 4" zrušují.

65. V § 20 odst. 9 se slova "nebo 4" zrušují.

66. V § 20 se doplňují odstavce 10 a 11, které znějí:

"(10) Plátce v případě opravy uskutečněných zdanitelných plnění za zdaňovací období dosud nevypořádaného roku, případně období provede opravu odpočtu daně s nově propočteným koeficientem s promítnutím všech oprav vztahujících se k opravovanému zdaňovacímu období.

(11) V případě opravy uskutečněných zdanitelných plnění za zdaňovací období některého z již vypořádaných 3 předcházejících kalendářních roků se pro opravu odpočtu daně použije nově vypočtený koeficient z údajů za celý rok, případně za vypořádávané období s promítnutím všech oprav. Současně je plátce u těchto zdaňovacích období povinen opravit vypořádání nároku na odpočet daně provedeného podle odstavců 7 až 9. K opravovanému zdaňovacímu období se oprava vypořádání vyměří. U zdaňovacích období jiných roků se nový koeficient již nepočítá a pro zkrácení nároku na odpočet daně se použije poslední vypočtený koeficient. V případě opravy pouze přijatých zdanitelných plnění za zdaňovací období již vypořádaná se pro zkrácení nároku na odpočet daně použije poslední vypočtený koeficient.".

67. V § 21 odst. 4 se slova "nebo § 19a odst. 4" zrušují.

68. V § 22 odst. 2 písmena a) a b) znějí:

"a)  jako součin zůstatkové ceny pořízeného dlouhodobého hmotného majetku zjištěné podle zvláštního právního předpisu3b) nebo zůstatkové ceny pořízeného dlouhodobého nehmotného majetku zjištěné podle zvláštního právního předpisu3c) a koeficientu, který se vypočítá jako podíl, v jehož čitateli je výše sazby daně uplatněné při pořízení a ve jmenovateli číslo 100, neuplynulo-li od jejich pořízení více než 5 let a u nemovitostí více než 10 let,
b)   jako součin ceny pořízeného hmotného a nehmotného majetku zjištěné podle zvláštního právního předpisu3c) nebo ceny pořízených zásob zjištěné podle zvláštního právního předpisu3c) a koeficientu, který se vypočítá jako podíl, v jehož čitateli je výše sazby daně uplatněné při pořízení a ve jmenovateli číslo 100, neuplynulo-li od jejich pořízení více než 5 let.".

69. V § 22 odst. 4 se slovo "upraví" nahrazuje slovy "může upravit".

70. V § 22 odst. 5 se slovo "provede" nahrazuje slovy "může provést".

71. V § 22 odst. 5 písmena a) a b) znějí:

"a)  jako součin zůstatkové ceny pořízeného dlouhodobého hmotného majetku zjištěné podle zvláštního právního předpisu3b) nebo zůstatkové ceny pořízeného dlouhodobého nehmotného majetku zjištěné podle zvláštního právního předpisu3c) a koeficientu, který se vypočítá jako podíl, v jehož čitateli je výše sazby daně uplatněné při pořízení a ve jmenovateli součet čísla 100 a příslušné výše sazby, neuplynulo-li od jejich pořízení více než 5 let a u nemovitostí více než 10 let,
b)   jako součin ceny pořízeného hmotného a nehmotného majetku zjištěné podle zvláštního právního předpisu3c) nebo ceny pořízených zásob zjištěné podle zvláštního právního předpisu3c) a koeficientu, který se vypočítá jako podíl, v jehož čitateli je výše sazby daně uplatněné při pořízení a ve jmenovateli součet čísla 100 a příslušné výše sazby, neuplynulo-li od jejich pořízení více než 5 let.".

72. V § 22 se doplňuje odstavec 7, který zní:

"(7) Vypočtený koeficient podle odstavce 2 písm. a), odstavce 2 písm. b), odstavce 5 písm. a) a odstavce 5 písm. b) se zaokrouhlí na čtyři desetinná místa.".

73. V § 25 odst. 1 písm. d) se slovo "pojišťovnictví" nahrazuje slovy "pojišťovací činnosti".

74. V § 25 odst. 1 písmeno e) zní:

"e) převod a nájem pozemků a staveb, nájem dalších zařízení (§ 30),".

 75. § 26 včetně poznámky pod čarou č. 18) zní:

"§ 26
Poštovní služby

(1) Od daně jsou osvobozeny tyto poštovní služby:

a)   dodání a vrácení poštovní zásilky,18)
b)   poštovní poukazy.18)

(2) Poštovní služby uvedené v odstavci 1 jsou osvobozeny od daně v případě, že jsou provozovány držitelem poštovní licence nebo zvláštní poštovní licence podle zvláštního právního předpisu.18)


18)   Zákon č. 29/2000 Sb., o poštovních službách a o změně některých zákonů (zákon o poštovních službách), ve znění zákona č. 517/2002 Sb.".

76. § 27 včetně poznámek pod čarou č. 21), 21a), 21b) a 21c) zní:

"§ 27
Rozhlasové a televizní vysílání

Rozhlasovým a televizním vysíláním se pro účely tohoto zákona rozumí rozhlasové a televizní vysílání prováděné provozovateli vysílání ze zákona,21) s výjimkou vysílání reklam,21a) teleshoppingu21b) a sponzorování.21c)


21)   § 3 odst. 1 písm a) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů.
21a)   § 2 odst. 1 písm. l) zákona č. 231/2001 Sb.
21b)   § 2 odst. 1 písm. n) zákona č. 231/2001 Sb.
21c)   § 2 odst. 1 písm. o) zákona č. 231/2001 Sb.".

77. § 28 včetně poznámek pod čarou č. 19), 22a), 22b), 22c), 22d), 22e), 23), 24), 25) a 25a) zní:

"§ 28
Finanční činnosti

Finančními činnostmi se pro účely tohoto zákona rozumí

a)   převod cenných papírů s výjimkou převodu uskutečněného obchodníkem s cennými papíry podle zvláštního právního předpisu,22a)
b)   přijímání vkladů od veřejnosti,
c)   poskytování úvěrů a peněžních půjček,
d)   platební styk a zúčtování,
e)   vydávání platebních prostředků, např. platebních karet, cestovních šeků,
f)   poskytování bankovních záruk podle zvláštního právního předpisu,23)
g)   otvírání akreditivu podle zvláštního právního předpisu,24)
h)   obstarávání inkasa podle zvláštního právního předpisu,25)
i)   směnárenská činnost,
j)   operace týkající se peněz,
k)   dodání zlata České národní bance a přijímání vkladů Českou národní bankou od bank a od státu,
l)   organizování trhu s investičními instrumenty,22b)
m)   přijímání a předávání pokynů týkajících se investičních instrumentů na účet zákazníka,22c)
n)   provádění pokynů týkajících se investičních instrumentů na cizí účet,22c)
o)   obchodování s investičními instrumenty na vlastní účet,22c)
p)   obhospodařování individuálních portfolií na základě volné úvahy v rámci smluvního ujednání se zákazníkem, je-li součástí tohoto portfolia některý z investičních instrumentů,22c)
q)   upisování emise investičních instrumentů nebo její umísťování,22c)
r)   vedení evidence zaknihovaných cenných papírů,22d)
s)   vypořádání obchodů s investičními instrumenty,22e)
t)   obchodování s devizovými hodnotami na vlastní účet nebo na účet klienta,
u)   úplatné postoupení pohledávky postoupené jiným subjektem; finanční činností není poskytování služeb, jejichž předmětem je vykupování dluhů a pohledávek,
v)   obhospodařování investičních fondů a podílových fondů podle zvláštního právního předpisu,25a)
w)   vybírání rozhlasových a televizních poplatků,19)
x)   výplata dávek důchodového zabezpečení a vybírání opakujících se plateb obyvatelstva,
y)   zprostředkování spoření.

19)   Zákon č. 252/1994 Sb., o rozhlasových a televizních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.
22a)   § 45 a násl. zákona č. 591/1992 Sb., o cenných papírech, ve znění pozdějších předpisů.
22b)   § 8b zákona č. 591/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
22c)   § 8 zákona č. 591/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
22d)   § 55 zákona č. 591/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
22e)   § 70b a 70c zákona č. 591/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
23)   § 313 obchodního zákoníku.
24)   § 682 obchodního zákoníku.
25)   § 692 obchodního zákoníku.
25a)   Zákon č. 248/1992 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů.".
Dosavadní poznámky pod čarou č. 25a) a 25b) se označují jako poznámky pod čarou č. 25b) a 25c), a to včetně odkazů na poznámky pod čarou.

78. § 29 včetně poznámek pod čarou č. 25b) a 25c) zní:

"§ 29
Pojišťovací činnosti

Pojišťovacími činnostmi se pro účely tohoto zákona rozumí

a)   pojišťovací a zajišťovací činnosti podle zvláštního právního předpisu,25b)
b)   zprostředkovatelská činnost v pojišťovnictví podle zvláštního právního předpisu,25c) provozovaná pojišťovacím agentem nebo pojišťovacím nebo zajišťovacím makléřem,
c)   penzijní připojištění se státním příspěvkem,
d)   zprostředkování penzijního připojištění se státním příspěvkem.

25b)   Zákon č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví, ve znění zákona č. 159/2000 Sb.
25c)   § 2 písm. f) až h) zákona č. 363/1999 Sb., ve znění zákona č. 159/2000  Sb.".

79. V § 30 odst. 3 se slova "práva hospodaření" nahrazují slovy "příslušnosti k hospodaření".

80. V § 32 odst. 1 se na konci odstavce doplňuje věta "Od daně nejsou osvobozena zdanitelná plnění uskutečňovaná provozovnami oční optiky.".

81. V § 32 odst. 2 větě třetí se slova "a chirurgického" zrušují.

82. V § 32 odst. 3 se slova "prostředků zdravotnické techniky na lékařský předpis i bez lékařského předpisu oprávněnými subjekty.33)" nahrazují slovy "zdravotnických prostředků na lékařský předpis i bez lékařského předpisu oprávněnými subjekty.33)".Poznámka pod čarou č. 33) zní:


"33)   Zákon č. 548/1991 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 160/1992 Sb., o zdravotní péči v nestátních zdravotnických zařízeních, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 123/2000 Sb., o zdravotnických prostředcích, ve znění pozdějších předpisů.".

83. V § 36 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní:

"(3) U nástupnické společnosti nebo družstva, které vznikly při přeměně3d) formou splynutí, se při stanovení zdaňovacího období vychází ze součtu obratů zúčastněných společností nebo družstev. Při přeměně společnosti nebo družstva3d) rozdělením se při stanovení zdaňovacího období nově založených nástupnických společností nebo družstev, případně nástupnických společností nebo družstev vzniklých při rozdělení sloučením, přiřadí ke každé nástupnické společnosti obrat zanikající společnosti nebo družstva v poměru, v jakém na ně bylo převedeno jmění ze zanikající společnosti nebo družstva. Při převodu jmění na společníka3d) se při stanovení zdaňovacího období vychází z obratu společnosti, která se zrušuje bez likvidace, a obratu společníka.".Dosavadní odstavce 3, 4 a 5 se označují jako odstavce 4, 5 a 6.

84. V § 37 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňují se odstavce 2 až 5, které včetně poznámek pod čarou č. 40d) a 40f) znějí:

"(2) Plátce, na jehož majetek byl prohlášen konkurz podle zvláštního právního předpisu,40d) je povinen ke dni předcházejícímu prohlášení konkurzu podat daňové přiznání do 25 dnů po skončení zdaňovacího období, ve kterém došlo k prohlášení konkurzu. V průběhu konkurzu plátce podává daňové přiznání podle zvláštního právního předpisu.40f)

(3) Plátce, který jako osoba oprávněná podle zvláštního právního předpisu,3e) pokračuje po zemřelém plátci v živnosti, je povinen podat za zemřelého daňové přiznání ke dni úmrtí do 25 dnů po skončení zdaňovacího období, ve kterém došlo k úmrtí plátce.

(4) V případě zániku společnosti nebo družstva po zrušení bez likvidace podle zvláštního právního předpisu3d) je právní nástupce plátce povinen podat daňové přiznání ke dni zániku společnosti nebo družstva, a to za část zdaňovacího období ke dni zániku.

(5) Plátce, který jako určený účastník sdružení vede evidenci pro daňové účely za sdružení podle § 11 odst. 3, je povinen uvést ve svém daňovém přiznání zdanitelná plnění a daňovou povinnost ze své činnosti a zdanitelná plnění a daňovou povinnost z činnosti celého sdružení. Ostatní účastníci sdružení v daňovém přiznání uvádějí pouze zdanitelná plnění a daňovou povinnost ze své vlastní činnosti.


40d)   Zákon č. 328/1991 Sb., o konkurzu a vyrovnání, ve znění pozdějších předpisů.
40f)   § 40 odst. 14 zákona č. 337/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů.".

85. V § 38a se odstavce 4 a 5 zrušují.

86. V § 39 odst. 3 se částka "750 000 Kč" nahrazuje částkou "500 000 Kč".

87. § 40 zní:

"§ 40
Nesprávné uvedení daňové povinnosti
za jiné zdaňovací období

(1) Uvedl-li plátce skutečnosti rozhodné pro stanovení daňové povinnosti v daňovém přiznání za jiné zdaňovací období, než do kterého příslušely, a nesnížil tím daňovou povinnost, správce daně daň za zdaňovací období, ve kterém měla být uplatněna, dodatečně nevyměří.

(2) Uvedl-li plátce skutečnosti rozhodné pro stanovení daňové povinnosti v daňovém přiznání za jiné zdaňovací období, než do kterého příslušely, a snížil tím daňovou povinnost, správce daně daň za zdaňovací období, ve kterém měla být uplatněna, dodatečně nevyměří, ale stanoví penále ve výši 0,1 % z částky daně uvedené v daňovém přiznání za nesprávné zdaňovací období za každý den krácení příjmu státního rozpočtu. Penále je splatné v náhradní lhůtě 15 dnů ode dne doručení platebního výměru. Penále se nepředepíše, nepřesáhne-li částku 100 Kč. 

(3) Ustanovení odstavců 1 a 2 se nepoužije při uplatnění odpočtu daně po lhůtě uvedené v § 19 odst. 3.".

88. V § 43 odst. 1 písmeno a) zní:

"a) zboží z dovozu a zboží, které v době umístění ve svobodném celním skladu nebo svobodném celním pásmu získalo propuštěním do volného oběhu status českého zboží,".

89. V § 43 odst. 1 ve větě poslední se slova "orgán celní správy" nahrazují slovy "celní orgán".

90. V § 43 odst. 4 se na konci textu věty druhé doplňují slova " , není-li v režimu dočasného použití vydáno jiné rozhodnutí celního orgánu podle odstavce 5" a za větu třetí se vkládá věta "V případě doměřené daně podle § 43 odst. 11 nelze uplatnit nárok na odpočet dodatečně vyměřené daně po uplynutí 3 let od konce zdaňovacího období, v němž došlo k dodatečnému vyměření daně.".

91. V § 43 odstavec 5 zní:

"(5) Daňovým dokladem při dovozu je rozhodnutí o propuštění zboží do volného oběhu nebo ukončení režimu dočasného použití vydané na tiskopisu písemného celního prohlášení. Daňovým dokladem je i jiné písemné rozhodnutí o vyměřené dani vydané celním orgánem za předpokladu, že je daň zaplacena. Daňovým dokladem u českého zboží vráceného zpět do tuzemska podle § 43 odst. 1 a § 44 odst. 2 je doklad používaný při propuštění zboží do volného oběhu nebo jiné písemné rozhodnutí o vyměřené dani vydané celním orgánem za předpokladu, že je daň zaplacena. Je-li celní prohlášení při dovozu zboží podáno plátcem se souhlasem celního orgánu elektronicky, je daňovým dokladem rozhodnutí celního orgánu.".

92. V § 43 odstavec 10 zní:

"(10) Pokud plátce uplatní nárok u celního orgánu, který rozhodne o vrácení daně z důvodů uplatněných pro její vrácení podle zvláštního právního předpisu47e) a plátce již uplatnil nárok na odpočet v původní výši vyměřené a vybrané daně, daň celní orgán vrátí. Plátce je povinen snížit dříve uplatněný nárok na odpočet daně o částku vrácené daně, a to v daňovém přiznání za zdaňovací období, ve kterém byla daň vrácena.".

93. V § 43 se doplňuje odstavec 11, který zní:

"(11) Jestliže plátce uplatnil nárok na odpočet daně v původní výši vyměřené a vybrané daně a následně dojde ke zvýšení jeho daňové povinnosti z důvodů nesrovnalostí podle § 16, 43 a 44, vzniká plátci povinnost tuto skutečnost oznámit celnímu orgánu, který daň dodatečně vyměří a vybere. Plátce má nárok na odpočet doměřené daně za podmínek stanovených v odstavci 4.".

94. V § 44 odstavec 2 zní:

"(2) Základem daně u českého zboží

a)   podle § 43 odst. 1 písm. b), pokud nedochází ke změně vlastnického práva, je součet statistické hodnoty ke dni umístění zboží do svobodného celního skladu nebo svobodného celního pásma a případně spotřební daně; pokud dochází ke změně vlastnického práva, je součet pořizovací ceny nebo příslušné ceny zjištěné podle zvláštního právního předpisu10a) a případně spotřební daně,
b)   podle § 43 odst. 1 písm. c) a u zboží, které v době umístění ve svobodném celním skladu nebo svobodném celním pásmu získalo propuštěním do volného oběhu status českého zboží, které bylo plátcem umístěno do svobodného celního skladu nebo svobodného celního pásma a plátce navrhuje jeho propuštění do tuzemska, je výše nákladů na provedené zpracovatelské operace,
c)   podle § 43 odst. 1 písm. c) a u zboží, které v době umístění ve svobodném celním skladu nebo svobodném celním pásmu získalo propuštěním do volného oběhu status českého zboží, bylo plátcem umístěno do svobodného celního skladu nebo svobodného celního pásma a jiná osoba navrhuje jeho propuštění, je součet pořizovací ceny a případně spotřební daně a výše nákladů na provedené zpracovatelské operace nebo příslušné ceny zjištěné podle zvláštního právního předpisu,10a)
d)   podle § 43 odst. 1 písm. c) a u zboží, které v době umístění ve svobodném celním skladu nebo svobodném celním pásmu získalo propuštěním do volného oběhu status českého zboží, bylo osobou, která není plátcem, umístěno do svobodného celního skladu nebo svobodného celního pásma a má být propuštěno zpět do tuzemska, je výše nákladů na provedené zpracovatelské operace.".

95. V § 44 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní:

"(3) Náklady na provedené zpracovatelské operace se rozumí součet pořizovací ceny materiálu spotřebovaného při zpracování, případně ceny tohoto materiálu zjištěné podle zvláštního právního předpisu10a) a mzdových nákladů vynaložených na provedení zpracovatelských operací. Materiálem spotřebovaným při zpracování se rozumí pouze materiál přidaný k českému zboží umístěnému ve svobodném celním skladu nebo svobodném celním pásmu během zpracovatelských operací.".Dosavadní odstavce 3 až 7 se označují jako odstavce 4 až 8.

96. § 45a včetně poznámky pod čarou č. 48) zní:

"§ 45a
Vracení daně osobám požívajícím výsad a imunit

(1) Osobě požívající výsad a imunit podle mezinárodní smlouvy, kterou je Česká republika vázána a která byla vyhlášena ve Sbírce zákonů nebo ve Sbírce mezinárodních smluv,48) (dále jen "osoba požívající výsad a imunit") se vrací daň zaplacená v cenách zboží a služeb (dále jen "zaplacená daň") na základě principu vzájemnosti, pokud je uplatnění tohoto principu možné. Tato osoba, které vzniká nárok na vrácení zaplacené daně, má pro tento účel postavení daňového subjektu bez povinnosti se registrovat.

(2) Ministerstvo financí v dohodě s Ministerstvem zahraničních věcí stanoví vyhláškou vymezení okruhu osob požívajících výsad a imunit, den vzniku a zániku nároku na vrácení daně, roční limity pro výši vrácení daně, minimální hodnotu nakoupeného zboží nebo služeb rozhodnou pro uplatnění nároku na vrácení daně, rozsah a podmínky pro vrácení daně, vymezení principu vzájemnosti, způsob uplatňování nároku na vrácení daně a způsob jeho prokazování a určení místní příslušnosti správce daně, u kterého se nárok na vrácení daně uplatňuje.


48)   Například vyhláška ministra zahraničních věcí č. 157/1964 Sb., o Vídeňské úmluvě o diplomatických stycích, vyhláška ministra zahraničních věcí č. 21/1968  Sb., o Úmluvě o výsadách a imunitách mezinárodních odborných organizací, vyhláška ministra zahraničních věcí č. 32/1969 Sb., o Vídeňské úmluvě o konzulárních stycích, vyhláška ministra zahraničních věcí č. 40/1987 Sb., o Úmluvě o zvláštních misích, vyhláška ministra zahraničních věcí č. 52/1956  Sb., o přístupu Československé republiky k Úmluvě o výsadách a imunitách Organizace spojených národů, schválené Valným shromážděním Organizace spojených národů dne 13. února 1946, zákon č. 125/1992 Sb., o zřízení Sekretariátu Konference o bezpečnosti a spolupráci v Evropě a o výsadách a imunitách tohoto sekretariátu a dalších institucích Konference o bezpečnosti a spolupráci v Evropě.".

97. § 45c až 45g včetně poznámek pod čarou č. 48f), 48j) a 48k) znějí:

"§ 45c
Vracení daně v rámci zahraniční pomoci

(1) Obsahuje-li mezinárodní smlouva o nenávratné zahraniční pomoci, která byla vyhlášena ve Sbírce zákonů nebo ve Sbírce mezinárodních smluv a kterou je Česká republika vázána, závazek, že zahraniční pomoc se osvobodí od daně nebo že z prostředků zahraniční pomoci nesmí být hrazena daň, má osoba, která daň zaplatila, nárok na vrácení zaplacené daně (dále jen "vrácení daně").

(2) Osoba, která má nárok na vrácení daně podle odstavce 1, podá žádost o vrácení daně, která musí obsahovat

a)   obchodní firmu, případně název nebo jméno a příjmení, sídlo nebo místo podnikání, případně trvalý pobyt žadatele,
b)   daňové identifikační číslo, případně rodné číslo žadatele,
c)   daňový doklad podle § 2 odst. 2 písm. q) nebo doklad o prodeji zboží nebo služeb podle odstavce 4, který byl vystaven plátcem,
d)   doklad o zaplacení daně,
e)   potvrzení vydané Ministerstvem financí nebo subjektem, který má oprávnění Ministerstva financí, o zařazení nakoupeného zboží nebo poskytnuté služby v rámci nenávratné zahraniční pomoci a o původu finančních prostředků,
f)   prohlášení žadatele, který je plátcem, že daň, kterou žádá vrátit, neuplatní podle § 19.

(3) Pokud podá žádost o vrácení daně zahraniční osoba, která nemá v tuzemsku sídlo nebo místo podnikání, případně trvalý pobyt, neuvede v žádosti daňové identifikační číslo, případně rodné číslo. Nárok na vrácení daně má i plátce, který ve prospěch zahraniční osoby uskutečnil zdanitelné plnění a uplatnil daň na výstupu, pokud o vrácení daně zahraniční osoba nepožádá. V tomto případě žádost neobsahuje doklad o zaplacení, ale musí být v žádosti touto zahraniční osobou potvrzeno, že nárok na vrácení daně neuplatní. Tímto potvrzením nárok na vrácení daně zahraniční osobě zaniká.

(4) Na dokladu o prodeji zboží nebo poskytnutí služeb je plátce, který uskutečňuje zdanitelné plnění, povinen uvést

a)   obchodní firmu, případně název nebo jméno a příjmení, sídlo nebo místo podnikání, případně trvalý pobyt plátce,
b)   daňové identifikační číslo plátce,
c)   obchodní firmu, případně název nebo jméno a příjmení, sídlo nebo místo podnikání, případně trvalý pobyt osoby, pro kterou plátce uskutečňuje zdanitelné plnění,
d)   rozsah a předmět zdanitelného plnění,
e)   datum vystavení dokladu,
f)   datum uskutečnění zdanitelného plnění,
g)   sazbu daně,
h)   výši daně celkem zaokrouhlenou na celé koruny nahoru,
i)   výši ceny bez daně celkem.

(5) Osoba, která uplatňuje nárok na vrácení daně podle odstavce 1, podává žádost místně příslušnému správci daně s výjimkou zahraniční osoby podle odstavce 3, která žádost podává Finančnímu úřadu pro Prahu 1.

(6) Osoba, která uplatňuje nárok na vrácení daně podle odstavce 1, má pro tento účel postavení daňového subjektu bez povinnosti se registrovat.

(7) Nárok na vrácení daně lze uplatnit nejpozději do 15 kalendářních měsíců od konce kalendářního měsíce, ve kterém se zdanitelné plnění uskutečnilo. Neuplatní-li se nárok na vrácení daně do 15 kalendářních měsíců od konce kalendářního měsíce, ve kterém se zdanitelné plnění uskutečnilo, nárok zaniká.

(8) Osobě, která má nárok na vrácení daně, se daň vrátí do 30 dnů ode dne následujícího po dni podání žádosti nebo po dni odstranění vad žádosti.

(9) Pokud plátce uplatní nárok na vrácení daně podle odstavců 1 až 7, nezahrne tuto daň ve výši uplatňovaného nároku do daně na vstupu v daňovém přiznání.

(10) Pokud je zboží, u kterého byla vrácena daň, ve lhůtě do 12 kalendářních měsíců ode dne, kdy byla daň vrácena, prodáno, je osoba, které byla daň vrácena, povinna daň ve stejné výši neprodleně vrátit.

§ 45d
Vracení daně zahraničním osobám

(1) Nárok na vrácení daně zaplacené v ceně zboží nakoupeného a služeb poskytnutých v tuzemsku může uplatnit zahraniční osoba, která

a)   nepodniká v tuzemsku nebo neprovádí v tuzemsku činnosti vykazující všechny znaky podnikání a
b)   zboží a služby nakupuje pro účely svého podnikání.

(2) Daň se vrací na základě principu vzájemnosti. Principem vzájemnosti se rozumí, že příslušný cizí stát, ve kterém má zahraniční osoba sídlo, případně místo podnikání nebo trvalý pobyt,

a)   nevybírá daň z přidané hodnoty nebo podobnou daň, nebo
b)   vybírá daň, ale daň vrací osobám podnikajícím v tuzemsku a nakupujícím zboží a služby pro účely podnikání v příslušném cizím státě.

(3) Nárok na vrácení daně nevzniká u těchto druhů zboží a služeb:

a)   zboží a služby poskytované pro osobní spotřebu,
b)   cestovní služby, ubytovací a stravovací služby poskytnuté zahraniční osobě,
c)   zboží a služby spojené s reprezentací zahraniční osoby,
d)   telekomunikační služby,
e)   prodej, nájem, opravy motorových vozidel určených pro přepravu méně než 9 osob,
f)   uhlovodíková paliva a maziva48f) s výjimkou nafty a bionafty,
g)   taxislužba.

(4) Zahraniční osoba podle odstavce 1 podává žádost o vrácení daně Finančnímu úřadu pro Prahu 1 na tiskopisu vydaném Ministerstvem financí prostřednictvím zástupce, kterým může být pouze právnická nebo fyzická osoba se sídlem nebo trvalým pobytem v tuzemsku. Zástupce jedná v rozsahu písemné plné moci udělené zahraniční osobou. Písemná plná moc nesmí být v době podání žádosti starší 5 let ode dne jejího vystavení. Zástupce může před Finančním úřadem pro Prahu 1 zastupovat neomezený počet zahraničních osob. Jestliže je zástupcem právnická osoba a při řízení o vrácení daně ji nezastupuje statutární orgán, musí její zástupce předložit pro jednání plnou moc podepsanou statutárním orgánem. Nárok na vrácení daně vzniká dnem podání žádosti v českém jazyce.

(5) Žádost o vrácení daně musí obsahovat

a)   daňové doklady podle § 2 odst. 2 písm. q) nebo originální doklady o prodeji zboží nebo poskytnutí služby, které byly vystaveny plátcem,
b)   plnou moc k zastupování zahraniční osoby, pokud žádost podává zástupce,
c)   potvrzení o registraci zahraniční osoby jako plátce daně z přidané hodnoty nebo jiné podobné daně, které vystaví správce daně se sídlem v příslušném cizím státě, v němž má žádající zahraniční osoba sídlo, místo podnikání nebo trvalý pobyt.

(6) Potvrzení o registraci zahraniční osoby musí obsahovat obchodní firmu nebo název, případně jméno a příjmení, sídlo, místo podnikání, případně trvalý pobyt, druh činnosti, případně předmět živnosti zahraniční osoby, její daňové identifikační číslo, označení příslušného správce daně v cizím státě, který potvrzení vystavuje, a sídlo tohoto správce daně. Potvrzení nesmí být v době podání žádosti o vrácení daně starší než 1 rok ode dne jeho vystavení.

(7) Na dokladu o prodeji zboží nebo poskytnutí služby je plátce poskytující zdanitelné plnění povinen uvést

a)   obchodní firmu nebo jméno a příjmení, případně název, sídlo nebo místo podnikání, případně trvalý pobyt plátce,
b)   daňové identifikační číslo plátce,
c)   obchodní firmu nebo jméno a příjmení, případně název, sídlo nebo místo podnikání, případně trvalý pobyt zahraniční osoby, pro kterou se uskutečňuje zdanitelné plnění,
d)   rozsah a předmět zdanitelného plnění,
e)   datum vystavení dokladu,
f)   datum uskutečnění zdanitelného plnění,
g)   sazbu daně,
h)   výši daně celkem zaokrouhlenou na celé koruny nahoru,
i)   výši ceny bez daně celkem.

(8) Nárok na vrácení daně lze uplatnit za období kalendářního čtvrtletí nebo kalendářního roku. Žádost o vrácení lze podat po uplynutí kalendářního čtvrtletí, za které má být daň vrácena, jestliže částka daně je vyšší než 20 000 Kč. Jestliže částka daně, která má být vrácena, je vyšší než 10 000 Kč, ale nepřevyšuje 20 000 Kč, lze žádost o vrácení daně podat nejdříve po uplynutí kalendářního roku. Není-li nárok na vrácení daně uplatněn nejpozději do 30. června následujícího kalendářního roku, nárok na vrácení daně zaniká.

(9) Daň se nevrací, pokud je částka daně nižší než 10 000 Kč. 

(10) Zahraniční osobě, která má nárok na vrácení daně, Finanční úřad pro Prahu 1 daň vrátí nejpozději do dvou kalendářních měsíců ode dne následujícího po podání žádosti nebo po dni odstranění vad žádosti. Daň se vrací v české měně na účet zástupce nebo zahraniční osoby vedený u tuzemské banky.

(11) Finanční úřad pro Prahu 1 doklady předložené podle odstavce 5 písm. a) označí otiskem razítka a tyto doklady vrátí žadateli.

§ 45e
Vracení daně zahraničním fyzickým osobám
při vývozu zboží

(1) Nárok na vrácení daně zaplacené v ceně zboží nakoupeného v tuzemsku může uplatnit osoba, která

a)   nemá trvalý pobyt nebo obvyklé místo pobytu v tuzemsku a toto místo je zapsáno v cestovním pasu nebo jiném dokladu totožnosti, který uznává za platný Česká republika,
b)   nepodniká v tuzemsku,
c)   je osobou starší 15 let

(dále jen "zahraniční fyzická osoba").

(2) Pro účely tohoto ustanovení se obvyklým místem pobytu rozumí místo, kde se osoba obvykle zdržuje po dobu nejméně 185 dnů v jednom kalendářním roce, je v tomto místě součástí domácnosti nebo v tomto místě vykonává své povolání nebo má byt.

(3) Zahraniční fyzická osoba může uplatnit nárok na vrácení daně, pokud

a)   nakoupí zboží, jehož cena včetně daně zaplacená jednomu prodávajícímu v jednom kalendářním dnu, je vyšší než 2 500 Kč,
b)   nakoupené zboží podle písmene a) vyveze v cestovním styku,
c)   nakoupené zboží nemá obchodní charakter.48j)

(4) Prodávající je povinen na vyžádání zahraniční fyzické osoby vystavit doklad o prodeji zboží, na kterém musí uvést tyto údaje:

a)   obchodní firmu nebo jméno a příjmení, případně název, sídlo nebo místo podnikání, případně trvalý pobyt plátce,
b)   daňové identifikační číslo plátce,
c)   rozsah a předmět zdanitelného plnění,
d)   evidenční číslo dokladu,
e)   datum uskutečnění zdanitelného plnění,
f)   sazbu daně,
g)   výši daně celkem zaokrouhlenou na celé koruny nahoru,
h)   výši ceny bez daně celkem.

(5) Nárok na vrácení daně nevzniká u těchto druhů zboží:

a)   uhlovodíková paliva a maziva,48f)
b)   tabákové výrobky,48k)
c)   alkoholické nápoje,55)
d)   potraviny a další zboží uvedené pod číselným kódem Harmonizovaného systému v kapitolách 01 až 21.

(6) Nárok na vrácení daně zahraniční fyzické osobě vznikne, jestliže

a)   zahraniční osoba nakoupené zboží vyveze nejpozději do 60 dnů ode dne uskutečnění zdanitelného plnění uvedeného na dokladu o prodeji zboží,
b)   výstup zboží z tuzemska je potvrzen pohraničním celním úřadem na tiskopisu vydaném Ministerstvem financí,
c)   zahraniční fyzická osoba doloží doklad o prodeji zboží vystavený plátcem, který se váže k vyváženému zboží, a potvrzený tiskopis o vývozu zboží podle písmene b).

(7) Zahraniční fyzická osoba je povinna pro účely vydání potvrzení o vývozu zboží předložit pohraničnímu celnímu úřadu vyvážené zboží, tiskopis o vývozu zboží a doklad o prodeji zboží. Kromě údajů předtištěných Ministerstvem financí a vyplněných zahraniční fyzickou osobou a potvrzení pohraničního celního úřadu nesmí tiskopis obsahovat úpravy provedené jinou osobou. Vývoz zboží a splnění podmínek podle odstavce 3 pohraniční celní úřad po předložení zboží zahraniční fyzickou osobou potvrdí s uvedením data o vývozu, pokud údaje na dokladu o prodeji zboží souhlasí s údaji uvedenými na tiskopisu o vývozu zboží a zboží uvedené v tomto tiskopisu je skutečně vyváženo. Pohraniční celní úřad doklad o prodeji zboží označí otiskem razítka a vrátí zahraniční fyzické osobě.

(8) Nárok na vrácení daně může uplatnit zahraniční fyzická osoba, případně jiná osoba, kterou zahraniční fyzická osoba zmocní, aby pro zajištění vrácení daně jednala jejím jménem a v její prospěch.

(9) Pokud má plátce více prodejen, daň vrací vždy prodejna, která zboží prodala zahraniční fyzické osobě. Plátce je povinen daň vrátit

a)   zahraniční fyzické osobě přímo, pokud osobně požádá o vrácení daně a předloží doklad o prodeji zboží a tiskopis o vývozu zboží potvrzený pohraničním celním úřadem, nebo
b)   jiné osobě na základě jejího prohlášení, že jedná jménem a ve prospěch zahraniční fyzické osoby, pokud předloží doklad o prodeji zboží a potvrzený tiskopis o vývozu zboží pohraničním celním úřadem.

(10) Plátce vrácenou daň uvede nejdříve v daňovém přiznání za zdaňovací období, ve kterém se vrácení daně uskutečnilo, a nejpozději do 3 let od konce zdaňovacího období, v němž se uskutečnilo zdanitelné plnění. Potvrzený tiskopis o vývozu zboží je plátce povinen uchovávat po dobu stanovenou v § 12 odst. 4.

(11) Nárok na vrácení daně zahraniční fyzické osobě zaniká, pokud tato osoba nebo zmocněná jiná osoba nepředloží doklady uvedené v odstavci 10 prodávajícímu do 3 kalendářních měsíců od konce kalendářního měsíce, ve kterém se uskutečnilo zdanitelné plnění.

§ 45f
Vracení daně osobám se zdravotním postižením

(1) Osoba se zdravotním postižením má nárok na vrácení zaplacené daně u osobního automobilu zakoupeného v tuzemsku, a to i formou finančního pronájmu. Při nákupu osobního automobilu formou finančního pronájmu nevzniká nárok na vrácení daně z přirážky leasingové společnosti.

(2) Pro účely tohoto ustanovení se osobou se zdravotním postižením rozumí fyzická osoba, které byl rozhodnutím příslušného úřadu přiznán příspěvek na zakoupení osobního automobilu.

(3) Daň se vrací osobě se zdravotním postižením za jeden osobní automobil nakoupený v tuzemsku v období 5 let, nejvýše však do výše 100 000 Kč. 

(4) Nárok na vrácení zaplacené daně podle odstavce 3 může osoba se zdravotním postižením uplatnit nejdříve

a)   za kalendářní měsíc, ve kterém byl osobní automobil zakoupen, nebo
b)   při ukončení finančního pronájmu a převodu vlastnického práva na nájemce, pokud byl osobní automobil nakoupen formou finančního pronájmu.

(5) Při zakoupení ojetého osobního automobilu může osoba se zdravotním postižením uplatnit nárok na vrácení daně vypočtené ze základu daně podle § 14 odst. 15.

(6) Nárok na vrácení zaplacené daně může osoba se zdravotním postižením uplatnit nejpozději do 6 kalendářních měsíců od konce kalendářního měsíce, ve kterém se zdanitelné plnění uskutečnilo, a v případě nakoupeného osobního automobilu formou finančního pronájmu nejpozději do 6 měsíců od konce kalendářního měsíce, ve kterém bylo převedeno vlastnické právo na nájemce.

(7) Osoba se zdravotním postižením, která má nárok na vrácení zaplacené daně podle odstavců 1 a 2, může uplatnit tento nárok podáním žádosti o vrácení daně správci daně místně příslušnému podle jejího trvalého pobytu. Osobě se zdravotním postižením, která má nárok na vrácení daně, se daň vrátí do 30 dnů ode dne následujícího po podání žádosti.

(8) Žádost o vrácení daně musí obsahovat

a)   jméno a příjmení, trvalý pobyt a rodné číslo zdravotně postižené osoby,
b)   rozhodnutí podle odstavce 2,
c)   daňový doklad podle § 2 odst. 2 písm. q) nebo doklad o prodeji osobního automobilu, který byl vystaven plátcem.

(9) Na dokladu o prodeji osobního automobilu je plátce povinen uvést

a)   obchodní firmu, případně název nebo jméno a příjmení, sídlo nebo místo podnikání, případně trvalý pobyt plátce,
b)   daňové identifikační číslo plátce,
c)   jméno a příjmení a trvalý pobyt osoby, pro kterou se uskutečňuje zdanitelné plnění,
d)   rozsah a předmět zdanitelného plnění,
e)   datum vystavení dokladu,
f)   datum uskutečnění zdanitelného plnění,
g)   sazbu daně,
h)   výši daně zaokrouhlenou na celé koruny nahoru,
i)   výši ceny bez daně celkem.

§ 45g
Vracení daně ozbrojeným silám cizích států

(1) Nárok na vrácení daně vzniká ozbrojeným silám vysílajícího státu,48g) případně Organizaci Severoatlantické smlouvy, jestliže mezinárodní smlouva, která byla vyhlášena ve Sbírce zákonů nebo ve Sbírce mezinárodních smluv a kterou je Česká republika vázána, stanoví, že vybrané druhy zboží, služeb a stavby se v tuzemsku osvobodí od daně.

(2) Vybranými druhy zboží, služeb a stavbami podle odstavce 1 se rozumí

a)   uhlovodíková paliva a maziva48f) pro služební vozidla, letadla a lodě ozbrojených sil nebo civilní složky,
b)   stavby uskutečňované v rámci projektu bezpečnostních investic Organizace Severoatlantické smlouvy, včetně vybavení těchto staveb,
c)   služby související s provozem staveb uvedených v písmenu b).

(3) Vojenské orgány ozbrojených sil vysílajícího státu, případně Organizace Severoatlantické smlouvy uplatní nárok na vrácení daně prostřednictvím Ministerstva obrany u Finančního úřadu pro Prahu 1, a to na tiskopise vydaném Ministerstvem financí.

(4) Vojenské orgány ozbrojených sil vysílajícího státu, případně Organizace Severoatlantické smlouvy mají pro tento účel postavení daňového subjektu bez povinnosti se registrovat.

(5) Žádost o vrácení daně musí být doložena daňovými doklady podle § 2 odst. 2 písm. q) nebo doklady o prodeji zboží nebo poskytnutí služby, které jsou vystaveny plátcem.

(6) Na doklad podle odstavce 5 je plátce poskytující zdanitelné plnění povinen uvést

a)   obchodní firmu, případně název nebo jméno a příjmení, sídlo nebo místo podnikání, případně trvalý pobyt plátce,
b)   daňové identifikační číslo plátce,
c)   název subjektu podle odstavce 1, pro který se uskutečňuje zdanitelné plnění,
d)   rozsah a předmět zdanitelného plnění,
e)   datum vystavení dokladu,
f)   datum uskutečnění zdanitelného plnění,
g)   sazbu daně,
h)   výši daně zaokrouhlenou na celé koruny nahoru,
i)   výši ceny bez daně celkem.

(7) Finanční úřad pro Prahu 1 daň vrátí na účet Ministerstva obrany vedený pro tyto účely do 30 dnů ode dne následujícího po podání žádosti nebo po dni, ve kterém dojde k odstranění vad žádosti. Ministerstvo obrany vrátí daň osobám podle odstavce 1. Nárok na vrácení daně zaniká, není-li uplatněn u Finančního úřadu pro Prahu 1 nejpozději do 6 měsíců od konce kalendářního měsíce, ve kterém se uskutečnilo zdanitelné plnění.

(8) Pokud je zboží, u kterého byla vrácena daň ve lhůtě do 12 kalendářních měsíců ode dne, kdy byla daň vrácena, prodáno, je subjekt, kterému byla daň vrácena, povinen daň ve stejné výši neprodleně vrátit.


48f)   § 19 zákona č. 587/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
48j)   § 2 písm. g) zákona č. 13/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
48k)   § 38 zákona č. 587/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů.".

98. V § 46 odstavec 2 zní:

"(2) Za poskytování služeb do zahraničí podle odstavce 1 bez ohledu na místo jejich využití, spotřebu nebo použití je vždy považováno poskytování služeb zařazených podle zvláštního právního předpisu13) do pododdílů SKP 74.1 (služby právní, účetnické, vedení účtů, kontroly účtů; daňové poradenství; průzkum trhu a veřejného mínění), 74.4 (reklamní služby), 74.5 (zprostředkovací služby v oblasti zaměstnanosti a služby s tím související), skupiny 74.84 (ostatní služby převážně pro podniky, jinde neuvedené), třídy 63.30.11 (služby spojené s organizací turistických zájezdů) a zprostředkovatelské služby osobám, které nemají sídlo nebo trvalý pobyt v tuzemsku. Za služby poskytované do zahraničí podle tohoto odstavce nelze považovat služby poskytované v tuzemsku plátcem zahraničním osobám, které jsou oprávněny podnikat v tuzemsku prostřednictvím organizační složky. Za služby poskytované do zahraničí podle tohoto odstavce se nepovažují služby poskytované v tuzemsku plátcem osobám, které mají sídlo nebo trvalý pobyt ve svobodném celním pásmu nebo svobodném celním skladu.".

99. V § 46 se doplňuje odstavec 6, který zní:

"(6) Plátce je povinen uvést vývoz služeb do daňového přiznání vždy za zdaňovací období, ve kterém byly služby poskytnuty. Jestliže plátce nemá doklad o zaplacení ani písemnou smlouvu podle odstavce 5, je povinen doložit správci daně nárok nejpozději do šesti měsíců od konce zdaňovacího období, ve kterém došlo k poskytnutí služeb. Pokud tak neučiní, může nárok prokázat podle zvláštního právního předpisu.16d)".

100. V § 47 odst. 1 písmena d) a e) znějí:

"d)  mezi dvěma místy v tuzemsku jako součást mezinárodní letecké a vodní dopravy,
e)   potrubím nebo elektrickým vedením
1.  mezi dvěma pohraničními předacími místy,
2.  od podacího pohraničního místa do místa v tuzemsku,
3.  z místa v tuzemsku do pohraničního předacího místa,".

101. V § 47 odst. 1 se na konci písmene e) čárka nahrazuje tečkou a písmena f) a g) se zrušují.

102. V § 47 odst. 8 se na konci věty druhé tečka nahrazuje čárkou a doplňují se slova "přičemž taková osoba může uskutečnit mezinárodní přepravu rovněž pomocí dalších osob.".

103. V § 47 se na konci odstavce 8 doplňují věty "Mezinárodní přeprava je uskutečněna jejím ukončením. Plátce uvádí uskutečnění mezinárodní přepravy do daňového přiznání za zdaňovací období, ve kterém byla ukončena, v případě, že plátce uskutečňuje tuto přepravu pomocí dalších osob, za zdaňovací období, ve kterém zjistil výši přeúčtované částky.".

104. V § 47 se na konci odstavce 9 doplňuje věta "Služby související s mezinárodní přepravou uvádí plátce do daňového přiznání vždy za zdaňovací období, ve kterém byly poskytnuty, v případě, že plátce uskutečňuje tyto služby pomocí dalších osob, za zdaňovací období, ve kterém zjistil výši přeúčtované částky.".

105. § 48 zní:

"§ 48
Příležitostná autobusová přeprava v tuzemsku

(1) Daňové povinnosti podléhá příležitostná autobusová přeprava v tuzemsku.

(2) Daňová povinnost vzniká dnem překročení státní hranice České republiky do tuzemska.

(3) Základem daně je počet přepravovaných osob při vstupu do tuzemska, přičemž se do něj nezapočítává jeden řidič a jeden průvodce nebo vedoucí zájezdu.

(4) Sazba daně je 50 Kč za přepravovanou osobu bez ohledu na počet ujetých kilometrů v tuzemsku.

(5) Daň je splatná při překročení státní hranice České republiky do tuzemska.".

106.  V příloze č. 1 se zrušují tyto položky:

"2612 10   - Uranové rudy a jejich koncentráty
ex 283539   - Náplně do domácích přístrojů na úpravu vody
3209   - Nátěrové barvy a laky (včetně emailů a jemných laků) založené na syntetických polymerech nebo chemicky upravených přírodních polymerech, rozptýlené nebo rozpuštěné ve vodném prostředí
ex 3507 90   - Biologické přípravky k čištění odpadních vod na bázi bioenzymů
ex 3824 90 95   - Bionafta,54) bioplyn - metylesterřepkové oleje
ex 3914 00   - Náplně do domácích přístrojů na úpravu vody (ionexové filtry)
ex 3917   - Náplně do malých čistíren odpadních vod53) v podobě nařezaných trubiček z plastů; vytápěcí plastové trubky pro podlahové topení - ohebné, do max. vnějšího průměru 20 mm a tloušťky stěn do 2 mm (nízkotlaké do 1,6 atm) bez příslušenství i s příslušenstvím
ex 3920 99 - Foliový materiál z polyvinylalkoholu
ex 3926 90 - Náplně do malých čistíren odpadních vod53) z umělých hmot kompletní
4401 30 - Dřevěné piliny, zbytky a odpad, též aglomerované ve tvaru špalků, briket, pelet a podobných tvarech
ex 4706,
ex 4801 až ex 4803
ex 4805 až ex 4811
ex 4814, ex 4815
ex 4817 až ex 4823
- Vlákniny, papíry, kartony, lepenky a výrobky z nich, na které bylo pověřeným subjektem vydáno osvědčení, že byly vyrobeny z více než 70 % z recyklovaného papíru nebo z jiných recyklovaných vláknitých surovin
ex 4823 90 - Celulozovaná tepelná izolace ze sběrového papíru
ex 7010 90 - Skleněné lahve pro nápoje o objemu nad 0,15 l a pod 2,5 l
841011 - Vodní turbíny o výkonu nepřesahujícím 100 kW
ex 8418 69 - Tepelná čerpadla
ex 8419 19  - Solární zařízení pro ohřev vody
ex 8421 21 - Domácí přístroje na úpravu vody a malé čistírny odpadních vod53)
ex 8421 39  - Stroje a přístroje pro filtrování nebo čištění vzduchu; katalyzátory pro motorová vozidla
ex 8421 99 - Části a součásti k domácím přístrojům na úpravu vody a k malým čistírnám odpadních vod53)
ex 8481 80 - Termostatické radiátorové ventily
ex 8502 31 - Větrné turbíny pevně spojené s generátorem elektrické energie s výkonem nepřesahujícím 75 kVA
8504 10 - Předřadníky pro výbojky nebo výbojkové trubice
8539 31 - Fluorescenční výbojky s horkou katodou
8539 39 - Ostatní výbojky jiné než rtuťové, sodíkové, ultrafialové nebo infračervené
ex 8539 90 - Části a součásti pro fluorescenční výbojky s horkou katodou a pro výbojky jiné než rtuťové, sodíkové, ultrafialové nebo infračervené
ex 8541 40 - Fotosenzitivní polovodičové zařízení včetně fotovoltaických článků, též sestavy v modulu nebo zabudovaných do panelů; diody vyzařující světlo (LED)
ex 8703 90 - S elektrickými motory - osobní automobily a jiná motorová vozidla konstruovaná hlavně pro přepravu osob (vyjma uvedených v čísle 8702), včetně osobních dodávkových automobilů a závodních automobilů
ex 9026 10 - Průtokoměry
ex 9026 80 - Měřiče množství spotřebovaného tepla v domácnostech
9027 - Přístroje a nástroje pro fyzikální nebo chemické rozbory (např. polarimetry, refraktometry, spektrometry, analyzátory plynů nebo kouře); přístroje a nástroje pro měření nebo kontrolu viskozity, pórovitosti, roztažnosti, povrchového napětí nebo podobné; přístroje a nástroje ke kalorimetrickým, akustickým nebo fotometrickým měřením (včetně expozimetrů); mikrotomy
ex 9028 20 - Vodoměry na teplou a studenou vodu pro měření odběru vody
ex 9030 10 - Přístroje na měření a monitorování radonu, jiné než používané v civilních letadlech".

107. V příloze č. 1 se text "ex 64 - Zdravotní obuv ("dia obuv")" nahrazuje textem "ex 64 - Obuv výhradně používaná diabetiky" a číslo "9401 20" se nahrazuje číslem "9401".

108.  Příloha č. 2 včetně poznámky pod čarou č. 55) zní:

"Příloha č. 2

Seznam služeb podléhajících základní sazbě

Číselný kód
SKP

Název služby


50.10.3 Zprostředkování prodeje dvoustopých motorových vozidel
50.30.3  Zprostředkování prodeje dílů a příslušenství pro dvoustopá motorová vozidla
50.40.3 Zprostředkování prodeje jednostopých motorových vozidel včetně jejich dílů a příslušenství
51.1 Zprostředkování velkoobchodu
52 Maloobchod, opravy spotřebního zboží (kromě motorových vozidel)
- pouze zprostředkování maloobchodu
55 Služby ubytovací a stravovací
- pouze podávání nápojů alkoholických55) a prodej tabákových výrobků
60.24 Doprava silniční nákladní
63 Vedlejší a pomocné služby v dopravě; služby cestovních kanceláří mimo:
- 63.1 Manipulace se zbožím, skladování zboží a služby s tím spojené
- 63.2 Pomocné služby v dopravě
64.2 Služby v oblasti telekomunikací
70 Služby v oblasti nemovitostí
72 Zpracování dat a související služby včetně údržby a oprav kancelářských a počítacích strojů
73 Výzkum a vývoj
74.1 Služby právní, účetnické, vedení účtů, kontroly účtů, daňové poradenství, průzkum trhu a veřejného mínění
74.3 Služby telekomunikací
74.4   Reklamní služby
74.5 Zprostředkovací služby v oblasti zaměstnanosti a služby s tím související
74.6 Pátrací a bezpečnostní služby
74.84 Ostatní obchodní služby jinde neuvedené mimo
- 74.84.13 Služby specializovaných návrhářů
- 74.84.14 - pouze služby znalců a odhadců
- pouze zprostředkovatelské služby související s provozováním loterií a jiných podobných her
Práce výrobní povahy zahrnuté v oddílech SKP:
16 - Tabákové výrobky; související práce výrobní povahy
17 - Textilní výrobky; práce výrobní povahy v textilním průmyslu
18 - Konfekční výrobky včetně kožešinových; práce výrobní povahy v konfekčním průmyslu
19 - Usně, galanterní a sedlářské výrobky, obuv; práce výrobní povahy v kožedělném průmyslu
20 - Dřevo upravené a výrobky ze dřeva; práce výrobní povahy v dřevozpracujícím průmyslu
21 - Vláknina, papír a výrobky z papíru; práce výrobní povahy v průmyslu papíru a celulózy
26 - Ostatní nekovové minerální výrobky; práce výrobní povahy v průmyslu skla, keramiky, porcelánu, v osinkovém průmyslu a v průmyslu stavebních hmot
30 - Kancelářské stroje a počítače; práce výrobní povahy v elektrotechnickém průmyslu
36 - Nábytek a ostatní výrobky zpracovatelského průmyslu jinde neuvedené; související práce výrobní povahy a opravy hudebních nástrojů
Opravy a údržba zahrnuté v oddílech 17, 18, 19, 20, 25, 28, 29, 31, 32, 33, 35, 36, 50, 52 a 72 mimo:
- 33.10.92 Opravy a údržba lékařského zařízení
- 33.20.92 - pouze opravy výrobků klasifikovaných v čísle 33.20.41
- 52.71 Opravy obuvi
- 52.74.13 - pouze opravy brýlí a invalidních vozíků

55)   § 1 odst. 2 zákona č. 37/1989 Sb., o ochraně před alkoholismem a jinými toxikomaniemi.".

Čl. II
Přechodná ustanovení

1. Pro uplatnění daně z přidané hodnoty za zdaňovací období přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona platí dosavadní právní předpisy.

2. Při zrušení registrace počínaje dnem 1. října 2003 plátce, který při uplatnění nároku na odpočet daně u majetku v období do 31. prosince 2000 použil koeficient podle § 20 zákona o dani z přidané hodnoty, upraví částku daně stanovenou podle § 5 odst. 5 koeficientem stanoveným podle § 20 znění zákona o dani z přidané hodnoty platného od 1. října 2003.

3. Při vypořádání nároku na odpočet daně po skončení roku 2003 postupuje plátce tak, že za období od 1. ledna 2003 do 30. září 2003 provede vypořádání podle znění § 20 zákona č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění platném do 30. září 2003, a za období od 1. října 2003 do 31. prosince 2003 podle § 20 zákona č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění tohoto zákona. Součet údajů za rok 2003 pak plátce uvede do daňového přiznání k dani z přidané hodnoty za poslední zdaňovací období roku 2003.

4. Pro určení finanční instituce podle § 28 odst. 5 zákona č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění platném do 30. září 2003, se použijí údaje o výnosech, popřípadě příjmech za finanční činnosti a o celkových výnosech, popřípadě příjmech pouze za období od 1. ledna 2003 do 30. září 2003. Plátce, který se stane za toto období finanční institucí, uvede do vypořádání nároku na odpočet daně za rok 2003 údaje o finančních činnostech, které jsou osvobozeny od daně podle § 28 odst. 2 zákona č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění platném do 30. září 2003, pouze za období od 1. ledna 2003 do 30. září 2003.

5. Výše obratu stanovená v § 5 odst. 1 a 4 zákona č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění tohoto zákona, se použije za období 12 po sobě jdoucích kalendářních měsíců nejdříve počínaje dnem 1. října 2003.

6. Výše obratu stanovená v § 5 odst. 10 a v § 39 odst. 3 zákona č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění tohoto zákona, se použije za období 3 po sobě jdoucích kalendářních měsíců nejdříve počínaje dnem 1. října 2003.

7. U smluv o finančním pronájmu osobních automobilů, uzavřených do 30. září 2003, se až do jejich ukončení postupuje podle dosavadních předpisů.

8. Pro uplatňování daně z přidané hodnoty se používá opatření Českého statistického úřadu ze dne 17. září 1998 k aktualizaci Odvětvové klasifikace ekonomických činností (částka 80/1998 Sb.) a Standardní klasifikace produkce platná k 31. prosinci 2002.

9. Plátci jsou povinni do 25. dubna 2004 zaplatit zálohu na vlastní daňovou povinnost za zdaňovací období měsíce dubna 2004 a 2. čtvrtletí 2004, a to ve výši 50 % skutečné vlastní daňové povinnosti, která vznikla plátcům s měsíčním zdaňovacím obdobím za zdaňovací období březen 2004 a plátcům se čtvrtletním zdaňovacím obdobím za zdaňovací období v 1. čtvrtletí 2004.

10. Nárok na vrácení daně podle § 45d tohoto zákona vzniká a může být uplatněn u zboží nakoupeného a služeb poskytnutých v tuzemsku v období od 1. ledna roku 2003.

Čl. III

Předseda vlády se zmocňuje, aby ve Sbírce zákonů České republiky vyhlásil úplné znění zákona č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, jak vyplývá z pozdějších zákonů.

ČÁST DRUHÁ
Změna zákona o správě daní a poplatků

Čl. IV

V § 24 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění zákona č. 118/1995 Sb., zákona č. 242/1997 Sb., zákona č. 91/1998 Sb., zákona č. 168/1998 Sb., zákona č. 159/2000 Sb., zákona č. 271/2001 Sb. a zákona č. 320/2001 Sb., se na konci odstavce 5 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno e), které včetně poznámky pod čarou č. 10a) zní:

"e)  vůči Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže při plnění informační povinnosti podle zvláštního právního předpisu.10a)

10a)   § 9 zákona č. 59/2000 Sb., o veřejné podpoře.".

ČÁST TŘETĺ
Změna celního zákona

Čl. V

Zákon č. 13/1993 Sb., celní zákon, ve znění zákona č. 35/1993 Sb., zákona č. 113/1997 Sb., zákona č. 63/2000 Sb., zákona č. 256/2000 Sb., zákona č. 265/2001 Sb., zákona č. 1/2002 Sb. a zákona č. 309/2002 Sb., se mění takto:

1. V § 8 odst. 1 písmeno b) zní:

"b)  rozhoduje na základě žádosti o povolení zajištění celního dluhu globální zárukou pro režim národního tranzitu a o povolení nezajišťovat celní dluh v národním tranzitu,".

2. V § 11 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno v), které zní:

"v)  rozhoduje na základě žádosti o povolení zajištění celního dluhu globální zárukou pro jiné operace než režim společného tranzitu a národního tranzitu.".

ČÁST ČTVRTÁ
ÚČINNOST

Čl. VI

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. října 2003 s výjimkou čl. I bodů 51, 52, 106 a 108, které nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2004.

Zaorálek v. r.
Špidla v. r.

E-shop

Pohledávky z trestných činů

Pohledávky z trestných činů

Jan Zůbek - Wolters Kluwer, a. s.

Publikace obsahuje 3 stěžejní kapitoly zabývající se uplatněním pohledávek v adhezním, civilním a insolvenčním řízení. Jsou zde k dispozici nejen informace, jak v tom kterém řízení s právem nakládat, ale je zde vysvětleno, proč je výhodné či nezbytné se s nárokem obrátit právě do ...

Cena: 750 KčKOUPIT

Hmotný a nehmotný majetek v podnikání

Hmotný a nehmotný majetek v podnikání

Jiří Nigrin - Wolters Kluwer, a. s.

Tato publikace je určena zejména podnikajícím fyzickým a právnickým osobám, ekonomickým pracovníkům, účetním a dalším pracovníkům v podnikatelské sféře. Jednotlivé kapitoly jsou zaměřeny na oblast pořizování hmotného majetku, jeho zařazení do evidence, odpisování a používání ...

Cena: 325 KčKOUPIT

ÚZ č. 1473 - Sociální pojištění 2022

ÚZ č. 1473 - Sociální pojištění 2022

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje 40 právních předpisů, které jsou rozděleny do čtyř kapitol: pojistné na sociální zabezpečení, nemocenské pojištění, důchodové pojištění, organizace a provádění sociálního zabezpečení. K největším změnám došlo v zákonu o nemocenském pojištění; zařazen je také nový ...

Cena: 199 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2022 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.