Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů a mezinárodních smluv

Sbírka zákonů a mezinárodních smluv


284

VYHLÁŠKA

ze dne 26. srpna 2003,

kterou se mění vyhláška č. 451/2000 Sb., kterou se provádí zákon č. 91/1996 Sb., o krmivech, ve znění zákona č. 244/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 3 odst. 13, § 4 odst. 12 a § 13 zákona č. 91/1996 Sb., o krmivech, ve znění zákona č. 244/2000 Sb., (dále jen "zákon") a v souladu s právem Evropských společenství:*)

Čl. I

Vyhláška č. 451/2000 Sb., kterou se provádí zákon č. 91/1996 Sb., o krmivech, ve znění zákona č. 244/2000 Sb., ve znění vyhlášky č. 343/2001 Sb., vyhlášky č. 472/2001 Sb., vyhlášky č. 169/2002 Sb. a vyhlášky č. 544/2002 Sb., se mění takto:

1. V § 1 odst. 2 se na konci tečka nahrazuje čárkou a doplňují se slova "a zpracované živočišné proteiny podle přílohy č. 1 bodu 9.2.".

2. V § 25 odstavec 9 zní:

"(9) V označení krmných surovin vyjmenovaných v § 15 odst. 6, jejichž použití přežvýkavcům a popřípadě ostatním hospodářským zvířatům je podle přílohy č. 1 bodu 9.2. zakázáno, se v daném případě uvede příslušné varovné upozornění dále uvedeným způsobem: "Tato krmná surovina obsahuje protein získaný ze savčích tkání a její zkrmování přežvýkavcům a ostatním hospodářským zvířatům je zakázáno", "Obsahuje hydrolyzované proteiny - nesmí být zkrmováno přežvýkavcům", "Tato krmná surovina obsahuje výrobky z ryb, resp. jiných mořských živočichů a její zkrmování přežvýkavcům je zakázáno" nebo "Obsahuje dikalciumfosfát z odtučněných kostí— - zkrmování přežvýkavcům je zakázáno". U moučky z drůbežích odpadů, péřové moučky a dalších zpracovaných živočišných proteinů mimo výše uvedené se uvede varovné upozornění "Tato krmná surovina nesmí být zkrmována přežvýkavcům a ostatním hospodářským zvířatům".".

3. V § 25 se odstavec 10 zrušuje.Dosavadní odstavce 11 a 12 se označují jako odstavce 10 a 11.

4. V § 29 odst. 1 písmeno l) zní:

"l)   číslo partie.".

5. V § 29 odst. 1 se na konci písmene l) tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena m) a n), která znějí:

"m)   registrační číslo výrobce a evidenční číslo výrobního provozu,
n)   u krmiv pro hospodářská zvířata uváděných do oběhu jako volně ložená se v průvodním listě uvede na žádost odběratele upozornění "Přesný obsah použitých krmných surovin v hmotnostních procentech lze získat od . . . . . " s udáním jména, příjmení a místa pobytu nebo obchodní firmy a sídla, telefonního čísla a e-mailové adresy osoby odpovědné za údaje v tomto odstavci.".

6. V § 29 odst. 4 se na konci písmene f) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno g), které zní:

"g)  cenu výrobku.".

7. V § 29 odstavec 9 zní:

"(9) V označení se uvádějí veškeré obsažené krmné suroviny

a)   u kompletních a doplňkových krmiv pro hospodářská zvířata v sestupném pořadí v hmotnostních procentech jejich zastoupení v krmivu; pro uvádění procentického obsahu krmných surovin platí tolerance ± 15 % relativních od deklarované hodnoty,
b)   u kompletních a doplňkových krmiv pro domácí zvířata buď v sestupném pořadí jejich hmotnostního podílu v krmivu nebo s udáním jejich množství; název "krmných surovin" může být u kompletních a doplňkových krmiv pro domácí zvířata nahrazen názvem "skupin krmných surovin", do kterých krmné suroviny náležejí, uvedených v příloze č. 30; v označení nelze kombinovat používání názvů skupin krmných surovin s názvy surovin, s výjimkou krmných surovin neuvedených v příloze č. 11 části B, u kterých se uvede specifické označení krmné suroviny v sestupném pořadí jejího hmotnostního podílu ve vazbě na uváděné skupiny ostatních surovin.".

8. V § 29 odstavec 15 zní:

"(15) U kompletních a doplňkových krmiv pro hospodářská zvířata, do nichž jsou použity zpracované živočišné proteiny vyjmenované v § 15 odst. 6, nebo je obsahující, jejichž použití přežvýkavcům a popřípadě ostatním hospodářským zvířatům je zakázáno podle přílohy č. 1, se v označení v daném případě uvede příslušné varovné upozornění dále uvedeným způsobem: "Krmivo obsahuje zpracované živočišné proteiny, které nesmějí být zkrmovány přežvýkavcům a ostatním hospodářským zvířatům", "Krmivo obsahuje hydrolyzované proteiny a je zakázáno je zkrmovat přežvýkavcům", "Krmivo obsahuje krmné suroviny získané z ryb, resp. jiných mořských živočichů a je zakázáno je zkrmovat přežvýkavcům" nebo "Krmivo obsahuje dikalciumfosfát z odtučněných kostí a je zakázáno je zkrmovat přežvýkavcům".".

9. V § 30 se odstavec 7 zrušuje.Dosavadní odstavec 8 se označuje jako odstavec 7.

10. V § 30 odstavec 7 zní:

"(7) Pro označování dietních krmiv dále platí ustanovení § 29 odst. 1 písm. f) až m) a odst. 2 až 4, 7 a 9 až 16.".

11. V příloze č. 1 bodu 9.2. věta první zní: "Zpracované živočišné proteiny pro zkrmování přežvýkavcům a ostatním hospodářským zvířatům, která jsou držena, chována nebo vykrmována za účelem produkce potravin.".

12. V příloze č. 3 část I bod 27 zní:

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu.
Na www.sagit.cz není k dispozici v textové podobě)

13. V příloze č. 3 se část II zrušuje.

14. V příloze č. 12 ve skupině 3. Aminokyseliny a jejich soli v pořadovém čísle 3.2 Lyzin ve sloupci 5 se slova "min. 60 %" nahrazují slovy "min. 50 %".

15. V příloze č. 14 části C 1 ve skupině A. Stimulátory růstu pořadové číslo 1 AVILAMYCIN (č. EU 717) zní:

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu.
Na www.sagit.cz není k dispozici v textové podobě)

16. V příloze č. 14 části C 1 ve skupině D. Antikokcidika a chemoterapeutika pořadové čílo 2 DICLAZURIL (č. EU 771) zní:

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu.
Na www.sagit.cz není k dispozici v textové podobě)

1) Platí do 31. 12. 2003 včetně příslušného obchodního názvu a koncentrace účinné látky.

17. V příloze č. 14 části C 1 ve skupině D. Antikokcidika a chemoterapeutika v pořadovém čísle 9 NIFURSOL (č. EU 769) ve sloupci 8 se slova "povoleno do 30. 9. 2009" nahrazují slovy "povoleno do 30. 9. 2003, včetně užití krmiv, v nichž je doplňková látka obsažena".

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu.
Na www.sagit.cz není k dispozici v textové podobě)

18. V příloze č. 14 části C 2 ve skupině A. Stimulátory růstu poř. č. 2 HYDROGENMRAVENČAN DRASELNÝ (č. EU 1) zní:

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu.
Na www.sagit.cz není k dispozici v textové podobě)

1) Platí do 31. 12. 2003 včetně příslušného obchodního názvu a koncentrace účinné látky.

19. V příloze č. 14 části C 3 skupině I. Stopové prvky u pořadového čísla 3 (č. EU 3) MANGAN se zařazuje nové pořadové číslo 3.9., které zní:

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu.
Na www.sagit.cz není k dispozici v textové podobě)

20. V příloze č. 14 části C 3 skupině M. Regulátory kyselosti se zařazuje nové pořadové číslo 33 (č. EU 210), které zní:

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu.
Na www.sagit.cz není k dispozici v textové podobě)

21. V příloze č. 14 části C 3 skupině O. Mikroorganizmy poř. č. 3 SACCHAROMYCES CEREVISIAE (č. EU 1702) zní:

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu.
Na www.sagit.cz není k dispozici v textové podobě)

22. V příloze č. 14 části C 3 skupině P. Enzymy poř. č. 2 zní:

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu.
Na www.sagit.cz není k dispozici v textové podobě)

23. V příloze č. 14 části C 4 ve skupině G/1 Mikroorganizmy a enzymy jen pro silážování v pořadovém čísle 34 ve sloupci 3 se hodnoty "7,5 . 1010 CFU/g" nahrazují hodnotami "7,5 . 109 CFU/g".

24. V příloze č. 14 části C 4 ve skupině G/1 Mikroorganizmy a enzymy jen pro silážování v pořadovém čísle 36 ve sloupci 2 se slova "Pediococcus acidilactici CNCM MA 18/5/U" nahrazují slovy "Pediococcus acidilactici CNCM MA 18/5/M".

25. V příloze č. 14 části C 4 ve skupině G/1 Mikroorganizmy a enzymy jen pro silážování se na konci doplňují pořadová čísla 38 až 54, která znějí:

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu.
Na www.sagit.cz není k dispozici v textové podobě)

26. V příloze č. 14 části C 4 ve skupině O. Mikroorganizmy se na konci doplňuje pořadové číslo 22, které zní:

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu.
Na www.sagit.cz není k dispozici v textové podobě)

27. V příloze č. 14 části C 4 ve skupině P. Enzymy poř. č. 15 (č. EU 11) zní:

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu.
Na www.sagit.cz není k dispozici v textové podobě)

28. V příloze č. 14 části C 4 ve skupině P. Enzymy poř. č. 23 (č. EU 24) zní:

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu.
Na www.sagit.cz není k dispozici v textové podobě)

29. V příloze č. 14 části C 4 ve skupině P. Enzymy u poř. č. 24 (č. EU 25) se vypouštějí ve sloupci 4 slova "výkrm kuřat" a ve sloupci 6 slova "jako pro výkrm kuřat".

30. V příloze č. 14 části C 4 ve skupině P. Enzymy poř. č. 48 (č. EU 51) zní:

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu.
Na www.sagit.cz není k dispozici v textové podobě)

31. V příloze č. 14 části C 4 ve skupině P. Enzymy poř. č. 52 (č. EU 50) zní:

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu.
Na www.sagit.cz není k dispozici v textové podobě)

32. Příloha č. 29 Skupiny surovin pro uvádění druhů krmných surovin v označování kompletních a doplňkových krmiv pro hospodářská zvířara se zrušuje.

Čl. II

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. září 2003, v výjimkou čl. I bodu 17, který nabývá účinnosti dnem 1. října 2003, a s výjimkou čl. I bodů 1 až 11 a bodu 32, které nabývají účinnosti dnem 1. listopadu 2003.

Ministr:
Ing. Palas v. r.


*)   Směrnice Rady 70/524/EHS z 23. listopadu 1970 o doplňkových látkách v krmivech, ve znění pozdějších změn.
Směrnice Rady 96/51/ES z 23. července 1996, kterou se mění směrnice Rady 70/524/EHS ze dne 23. listopadu 1970 o doplňkových látkách v krmivech, ve znění pozdějších změn.
Směrnice Rady 87/153/EHS z 16. února 1987, kterou se stanoví hlavní zásady pro vyhodnocování doplňkových látek ve výživě zvířat, ve znění směrnice Komise 2001/79/ES ze 17. září 2001.
Směrnice Rady 79/373/EHS z 2. dubna 1979 o uvádění krmných směsí na trh, ve znění pozdějších změn.
Směrnice Komise 80/511/EHS z 2. května 1980, kterou se povoluje v určitých případech uvádět na trh krmné směsi v neuzavřených obalech nebo nádobách, ve znění pozdějších změn.
Směrnice Komise 82/475/EHS z 23. června 1982, kterou se stanoví skupiny komponentů, které mohou být použity k označování krmných směsí pro domácí zvířata, ve znění pozdějších změn.
Směrnice Komise 86/174/EHS z 9. dubna 1986, kterou se stanoví metoda výpočtu obsahu energie u krmných směsí pro drůbež.
Směrnice Rady 96/25/ES ze dne 29. dubna 1996 o oběhu krmných surovin, kterou se mění směrnice 70/524/EHS, 74/63/ /EHS, 82/471/EHS a 93/74/EHS a zrušuje směrnice 77/101/EHS.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/32/ES ze dne 7. května 2002 o nežádoucích látkách v krmivech, ve znění pozdějších změn.
Směrnice Rady 93/74/EHS ze dne 13. září 1993 o krmivech určených ke zvláštním účelům výživy.
Směrnice Komise 94/39/ES ze dne 25. července 1994, kterou se stanoví seznam určených užití krmiv pro zvláštní účely výživy.
Směrnice Rady 82/471/EHS ze dne 30. června 1982 o určitých produktech používaných ve výživě zvířat.
Směrnice Rady 83/228/EHS z 18. dubna 1983, kterou se stanoví hlavní zásady pro vyhodnocování určitých produktů používaných ve výživě zvířat.
Směrnice Rady 95/69/ES ze dne 22. prosince 1995, kterou se stanoví podmínky a postupy pro schvalování a registraci některých výrobních provozů a dodavatelů působících v krmivářském odvětví, a kterou se mění směrnice 70/524/EHS, 74/ /63/EHS, 79/373/EHS a 82/471/ES.
Směrnice Evropského Parlamentu a Rady 2002/2/ES z 28. ledna 2002, kterou se mění směrnice Rady 79/373/EHS o oběhu krmných směsí a ruší směrnice Komise 91/357/EHS.
Směrnice Komise (ES) č. 57/2003 z 19. června 2003, kterou se mění směrnice 2002/32 ES Evropského parlamentu a Rady o nežádoucích látkách v krmivech.

E-shop

Zákon o ochraně spotřebitele, komentář

Zákon o ochraně spotřebitele, komentář

Blanka Vítová - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Ochrana spotřebitele je v současné době již základem politiky každého vyspělého státu s fungující tržní ekonomikou. Na jedné straně se stát musí snažit o poskytnutí co největší volnosti subjektům při utváření svých právních vztahů, na straně druhé ale musí docílit vhodného prostředí ... pokračování

Cena: 685 KčKOUPIT

Vzory rozhodnutí a úkonů soudů všech stupňů, 5. vydání

Vzory rozhodnutí a úkonů soudů všech stupňů, 5. vydání

Michal Králík a kolektiv - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Páté vydání oblíbených „soudních vzorů“ navazuje na předchozí vydání z roku 2014 (autorský kolektiv vedla Marta Škárová). Text vzorů byl aktualizován především po obsahové stránce, vzhledem k legislativním změnám, k nimž došlo od roku 2014, ale také po formální stránce – vzory ... pokračování

Cena: 1 790 KčKOUPIT

Praktikum pracovního práva, 3. vydání

Praktikum pracovního práva, 3. vydání

Petr Podrazil, Tomáš Tintěra - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Praktikum je zaměřeno na individuální i kolektivní pracovní právo, zabývá se i právní úpravou zaměstnanosti. Ve třetím vydání je praktikum aktualizováno v souvislosti s novelizacemi zákoníku práce od 1. 1. 2024 a reaguje i na vývoj soudní judikatury a problémy aplikační ... pokračování

Cena: 380 KčKOUPIT

Právní akty

Sbírka zákonů
a mezinárodních smluv

číslo   /
  /

Sbírka mezinárodních smluv
(do 31. 12. 2023)

číslo   /
  /

Finanční zpravodaj

číslo   /
  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.