Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů a mezinárodních smluv

Sbírka zákonů a mezinárodních smluv


253

ZÁKON

ze dne 22. července 2003,

kterým se mění zákon č. 95/1999 Sb., o podmínkách převodu zemědělských a lesních pozemků z vlastnictví státu na jiné osoby a o změně zákona č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 253/2001 Sb., a některé další zákony

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ
Změna zákona č. 95/1999 Sb.

Čl. I

Zákon č. 95/1999 Sb., o podmínkách převodu zemědělských a lesních pozemků z vlastnictví státu na jiné osoby a o změně zákona č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 253/2001 Sb., se mění takto:

1. V § 1 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno c), které včetně poznámky pod čarou č. 3a) zní:

"c) pozemky nabývané do správy Pozemkového fondu podle zvláštního právního předpisu.3a)

3a)  Například § 11 zákona č. 290/2002 Sb., o přechodu některých dalších věcí, práv a závazků České republiky na kraje a obce, občanská sdružení působící v oblasti tělovýchovy a sportu a o souvisejících změnách a o změně zákona č.  157/2000 Sb., o přechodu některých věcí, práv a závazků z majetku České republiky, ve znění zákona č. 10/2001 Sb., a zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů.".

2. V § 1 odst. 2 písmeno a) zní:

"a) postup Pozemkového fondu při převodu zemědělských pozemků na oprávněné osoby podle zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen "zákon o půdě"),
kterým vzniklo právo na jiný pozemek podle § 11 odst. 2 zákona o půdě,f  
kterým nemohl být vydán pozemek z vlastnictví fyzické osoby, která jej nabyla od státu, neboť tato osoba není osobou povinnou ve smyslu § 5 zákona o půdě,

a na fyzické nebo právnické osoby, na něž toto právo přešlo nebo bylo převedeno (dále jen "oprávněné osoby"),".

 3. V § 2 odst. 1 písmeno b) včetně poznámky pod čarou č. 8a) zní:

"b)  zemědělské a lesní pozemky nebo jejich části určené schváleným územním plánem6) nebo rozhodnutím o umístění stavby7) k zastavění veřejně prospěšnými stavbami8) nebo těmito stavbami již zastavěné, s výjimkou zemědělských pozemků převáděných podle § 5 odst. 1 a 2, zemědělských pozemků určených nebo již využitých ke zřízení sítí technického vybavení8a) a lesních pozemků převáděných podle § 18,

8a)  § 3 písm. k) vyhlášky č. 137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu.".

4. V § 2 odst. 2 se dosavadní text věty první a druhé označuje jako odstavec 2 a dosavadní text věty třetí se označuje jako odstavec 3.

5. V § 2 se za odstavec 3 vkládá nový odstavec 4, který zní:

"(4) U pozemků, které jsou v katastru nemovitostí evidovány na základě rozhodnutí o výměně nebo přechodu vlastnických práv podle § 11 odst. 8 zákona č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů, se ověření podle odstavce 3 nevyžaduje.".Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 5.

6. V § 2 odst. 5 se slova "písm. a) a c)" nahrazují slovy "písm. a), c) a i)." a slova " , pokud jde o § 29 zákona o půdě" se zrušují.

7. V § 4 odst. 1 písmeno d) zní:

"d)  oprávněná osoba, jejíž nárok vyjádřený v korunách činí nejméně 50 % z ceny pozemku podle cenového předpisu platného k poslednímu dni kalendářního roku předcházejícího uzavření kupní smlouvy, v případě převodů podle § 7 z minimální ceny a v případě převodů podle § 8 z ceny pozemku podle cenového předpisu platného k poslednímu dni kalendářního roku předcházejícího vyhlášení prodeje,".

8. V § 4 odst. 2 se slova "budov nebo" zrušují a číslo "6" se nahrazuje číslem "5".

9. V nadpisu § 5 se slova "a zemědělské školy" zrušují.

10. V § 5 odst. 1 se na konci písmene d) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno e), které zní:

"e) určené závaznou částí schválené územně plánovací dokumentace k realizaci zeleně v současně zastavěném nebo zastavitelném území obce.".

 11. V § 5 odst. 1 větě druhé se slova "písmene d)" nahrazují slovy "písmen d) a e)".

12. V § 5 odst. 2 se na konci doplňuje věta "Totéž platí v případech, kdy došlo k bezúplatnému převodu pozemku do vlastnictví obce podle odstavce 1 písm. e) a pozemek nebyl k realizaci zeleně využit.".

13. V § 5 se odstavec 4 zrušuje.Dosavadní odstavce 5 až 7 se označují jako odstavce 4 až 6.

14. V § 5 odstavec 5 zní:

"(5) Na základě písemné žádosti prodá Pozemkový fond vlastníkovi (spoluvlastníkovi) stavby, která je nemovitostí, zemědělský pozemek, na němž je umístěna tato stavba, a to v případě, že pozemek je funkčně spojen s touto stavbou a vlastník (spoluvlastník) stavby je oprávněným uživatelem tohoto pozemku. Pozemkový fond prodá vlastníkovi (spoluvlastníkovi) stavby, která je nemovitostí, zemědělský pozemek sousedící s pozemkem, na němž je umístěna tato stavba, jestliže tento pozemek je funkčně spojen s touto stavbou a vlastník (spoluvlastník) stavby je oprávněným uživatelem tohoto pozemku.".

15. V § 5 odst. 6 se číslo "5" nahrazuje číslem "4" a číslo "6" se nahrazuje číslem "5".

16. V § 6 odstavec 2 zní:

"(2) Pokud o prodej zemědělského pozemku požádá více vlastníků (spoluvlastníků) zemědělských pozemků sousedících, kteří splňují podmínky uvedené v odstavci 1, vyzve je Pozemkový fond, aby nabídli kupní cenu (§ 9 odst. 1). Podle výše nabídnuté kupní ceny stanoví Pozemkový fond pořadí osob, a poté prodá zemědělský pozemek té z nich, která se s nejvyšší cenou umístila na prvním místě v pořadí. Pokud tato osoba neuzavře ve stanovené lhůtě (§ 11 odst. 3) smlouvu, bude Pozemkový fond postupně vyzývat k uzavření kupní smlouvy osoby na dalších místech v pořadí.".

17. V § 6 se za dosavadní odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní:

"(3) V případě, že budou některé nabízené kupní ceny podle odstavce 2 shodné, vyzve Pozemkový fond osoby se shodnými nabídkami k podání nových nabídek s tím, že nově nabízená cena nesmí být nižší než cena, která byla shodně nabídnuta. Nově nabízená cena nemá vliv na již stanovené pořadí ostatních osob.".Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 4.

18. V § 7 odst. 1 písmeno b) zní:

"b) samostatně hospodařícím rolníkům,22) kteří prokazatelně provozují zemědělskou výrobu minimálně po dobu 36 měsíců na pozemcích o rozloze nejméně 10 ha v katastrálních územích obce nebo v katastrálním území, které sousedí s katastrálním územím, do něhož náležejí pozemky určené k prodeji,".

 19. V § 7 odst. 1 písmeno c) zní:

"c)  společníkům obchodních společností nebo členům družstev, které provozují zemědělskou výrobu minimálně po dobu 36 měsíců na pozemcích v katastrálních územích obce nebo v katastrálním území, které sousedí s katastrálním územím, do něhož náležejí pozemky určené k prodeji,".

20. V § 7 odst. 1 písmeno d) zní:

"d) osobám podle § 4 odst. 1 písm. a), které vlastní nejméně 10 ha zemědělské půdy v katastrálních územích obce nebo v katastrálním území, které sousedí s katastrálním územím, do něhož náležejí pozemky určené k prodeji.".

 21. V § 7 se na konci odstavce 2 doplňuje věta "Oznámení o stažení pozemků z prodeje se zveřejňuje rovněž na úřední desce obecního úřadu.".

22. V § 7 odst. 3 se slova "ve lhůtě 3 měsíců od vyhlášení prodeje na úřední desce" nahrazují slovy "do 1 měsíce ode dne vyhlášení prodeje".

23. V § 7 odstavec 4 zní:

"(4) Požádá-li o koupi zemědělského pozemku více osob uvedených v odstavci 1, vyzve je Pozemkový fond, aby nabídly kupní cenu. Podle výše nabídnuté kupní ceny stanoví Pozemkový fond pořadí osob, a poté prodá zemědělský pozemek té z nich, která se s nejvyšší cenou umístila na prvním místě v pořadí. Pokud tato osoba neuzavře ve stanovené lhůtě (§ 11 odst. 3) smlouvu, bude Pozemkový fond postupně vyzývat k uzavření kupní smlouvy osoby na dalších místech v pořadí. V případě, že některé nabízené kupní ceny budou shodné, platí obdobně § 6 odst. 3.".

24. V § 7 odstavec 5 zní:

"(5) Výzvu podle odstavce 4 Pozemkový fond neučiní, pokud mezi osobami, které požádaly o koupi zemědělského pozemku, je oprávněná osoba, jejíž nárok uplatněný na převod vznikl nevydáním pozemků nebo jejich částí nacházejících se v katastrálním území obce nebo v katastrálním území, které sousedí s katastrálním územím, do něhož náleží pozemek určený k prodeji a finanční hodnota nároku představuje nejméně 70 % z minimální ceny pozemku určeného k prodeji, nebo osoba, která má tento pozemek pronajatý od Pozemkového fondu ke dni vyhlášení prodeje a po dobu 36 měsíců před vyhlášením prodeje byla nájemcem nebo podnájemcem tohoto pozemku. Do požadované doby 36 měsíců se započítává i doba, po kterou byl nájemce nebo podnájemce pozemku právním předchůdcem současného nájemce. Tyto osoby mají před ostatními osobami uvedenými v odstavci 1 přednostní právo na prodej, a to tak, že na prvním místě v pořadí bude oprávněná osoba a na druhém místě bude nájemce, pokud toto právo uplatní v žádosti podle odstavce 3.".

25. V § 7 se za dosavadní odstavec 5 vkládá nový odstavec 6, který zní:

"(6) Podmínka nájmu nebo podnájmu bude považována za splněnou i v případě, že osoba uplatňující přednostní právo z titulu nájmu měla po stanovenou dobu v nájmu nebo podnájmu zemědělský pozemek v majetku státu odpovídající velikosti v katastrálním území obce, do něhož náleží pozemek (pozemky) určený k prodeji dotčený pozemkovou úpravou, který vznikl na základě rozhodnutí o výměně nebo přechodu vlastnických práv.".Dosavadní odstavce 6 až 8 se označují jako odstavce 7 až 9, přičemž dosavadní odstavec 9 se zrušuje.

26. V § 7 odstavec 7 zní:

"(7) Osoba, která bude uplatňovat přednostní právo na převod z titulu nájmu, může tímto způsobem nabýt pozemek (pozemky) maximálně do výše 70 % výměry pozemků nabídnutých k prodeji, u kterých ke dni vyhlášení prodeje splňuje podmínky pro vznik přednostního práva. Jestliže osoba uplatňující přednostní právo z titulu nájmu splňuje podmínky pro vznik přednostního práva pouze k jednomu pozemku, omezení uvedené v první větě se neuplatní. Celková výměra pozemků nabytých s využitím přednostního práva z titulu nájmu je omezena na nejvýše 500 ha. Pro osoby uvedené v odstavci 1 písm. c) je tato výše společná pro společníky jedné obchodní společnosti nebo členy jednoho družstva.".

27. V § 7 odstavec 9 zní:

"(9) Jestliže podmínky pro vznik přednostního práva splní více oprávněných osob nebo více osob z titulu nájmu a požádají o převod, vyzve Pozemkový fond oprávněné osoby splňující podmínky pro vznik přednostního práva na převod, nebo v případě, že o převod nepožádaly oprávněné osoby s využitím přednostního práva, osoby splňující podmínky pro vznik přednostního práva z titulu nájmu, aby nabídly kupní cenu. Podle výše nabídnuté kupní ceny stanoví Pozemkový fond pořadí osob, a poté prodá zemědělský pozemek té z nich, která se s nejvyšší cenou umístila na prvním místě v pořadí. Pokud tato osoba neuzavře ve stanovené lhůtě (§ 11 odst. 3) smlouvu, bude Pozemkový fond postupně vyzývat k uzavření kupní smlouvy osoby na dalších místech v pořadí. V případě, že některé nabízené kupní ceny budou shodné, platí obdobně § 6 odst. 3.".

28. V § 7 odstavec 10 zní:

"(10) Pokud do 1 měsíce ode dne vyhlášení prodeje požádají o převod osoby podle § 5 a 6 splňující ve vztahu k převáděnému pozemku podmínky stanovené v § 5 nebo § 6, mají přednost před zájemci podle § 7, a to v pořadí

a)   uživatel (uživatelé) pozemku v zahrádkových nebo chatových osadách,
b)   vlastník stavby,
c)   obec,
d)   vlastník sousedícího zemědělského pozemku

s tím, že se převod provede podle podmínek uvedených v § 5 nebo § 6. Jestliže osoby uvedené v § 5 nebo § 6 do 1 měsíce ode dne vyhlášení prodeje nepožádají o převod podle § 5 a 6, právo na převod zemědělského pozemku tímto způsobem jim zanikne.".

29. V § 8 se na konci odstavce 1 doplňují věty "Soutěže se nemůže zúčastnit osoba, která ve vztahu k pozemku, který je předmětem prodeje, po účinnosti tohoto zákona nabyla právo na uzavření smlouvy podle § 7 nebo § 8 tohoto zákona a kupní smlouvu neuzavřela. Pro účast v obchodní veřejné soutěži může být stanovena povinnost složit kauci za podmínek zveřejněných při vyhlášení soutěže.".

30. V § 8 se za dosavadní odstavec 1 vkládají nové odstavce 2 a 3, které znějí:

"(2) Podle výše nabídnuté kupní ceny v obchodní veřejné soutěži stanoví Pozemkový fond pořadí osob, které podaly nabídku, a poté prodá zemědělský pozemek té z nich, která se s nejvyšší cenou umístila na prvním místě v pořadí. Pokud tato osoba neuzavře ve stanovené lhůtě (§ 11 odst. 3) smlouvu, bude Pozemkový fond postupně vyzývat k uzavření smlouvy osoby na dalších místech v pořadí. V případě, že některé nabídky budou shodné, platí obdobně § 6 odst. 3.

(3) Vítězi obchodní veřejné soutěže se kauce podle odstavce 1 započte na úhradu kupní ceny. Ostatním účastníkům soutěže bude kauce vrácena nejpozději do deseti dnů od konání soutěže. Jestliže vítěz soutěže neuzavře ve lhůtě stanovené v § 11 odst. 3 kupní smlouvu, propadne kauce ve prospěch Pozemkového fondu.".Dosavadní odstavec 2 se označuje jako odstavec 4.

31. V § 9 odst. 1 se slova "zjištěnou podle cenového" nahrazují slovy "podle zvláštního právního".

32. V § 9 odst. 2 větě první se slovo "odst. 5" nahrazuje slovem "odst. 4" a slovo "zjištěnou" se zrušuje.

33. V § 9 odst. 3 větě první se slovo "zjištěná" zrušuje.

34. V § 9 odst. 3 se za větu první vkládají nové věty "Jestliže se prodává pozemek včetně jeho součástí a příslušenství, pak cena těchto součástí a příslušenství se připočte k ceně minimální, která se oznamuje při vyhlášení prodeje. V případě pozemků, které splňují podmínky pro převod uvedené v § 5 odst. 1, 4 a 5, je cenou minimální, která se oznamuje při vyhlášení prodeje, cena podle zvláštního právního předpisu.26)".

35. V § 9 odst. 3 větě čtvrté se slova "v obou" nahrazují slovy "ve všech".

36. V § 9 odstavec 4 zní:

"(4) V případě prodeje v obchodní veřejné soutěži stanoví Pozemkový fond pro každé kolo soutěže nejnižší cenu nabídky tak, že v prvním kole je touto cenou cena podle cenového předpisu platného k poslednímu dni kalendářního roku předcházejícího vyhlášení prodeje, v druhém kole může být cena až na úrovni 50 % ceny z prvního kola a ve třetím kole může být cena až na úrovni 10 % ceny z prvního kola.".

37. V § 9 odstavec 5 zní:

"(5) Kupní cena musí být, pokud dále není uvedeno jinak, uhrazena do 60 dnů ode dne účinnosti kupní smlouvy.".

38. V § 9 odstavec 6 zní:

"(6) Nabyvatelé podle § 6 až 8 mohou zaplatit minimální kupní cenu ve splátkách, nejpozději však do 30 let ode dne nabytí účinnosti kupní smlouvy, a to bezúročně. Výhoda splátkového režimu se nevztahuje na nabyvatele, kteří získali pozemek ve druhém nebo třetím kole obchodní veřejné soutěže podle § 8. Poskytnutá výhoda splátek zaniká, pokud nabyvatel před zaplacením celé kupní ceny smluvně převede vlastnické právo k pozemku na jinou osobu nebo zpět na Pozemkový fond v rámci realizace předkupního práva podle § 10 odst. 2. V těchto případech je nabyvatel povinen doplatit neuhrazenou část kupní ceny Pozemkovému fondu do 30 dnů od uzavření smlouvy o převodu vlastnického práva k pozemku.".

39. V § 9 odstavec 7 zní:

"(7) Kupující je povinen před uzavřením kupní smlouvy uhradit prodávajícímu na úhradu kupní ceny zálohu ve výši

a)   10 % z kupní ceny při prodeji podle § 5,
b)   průměrné roční splátky, nejvýše však ve výši 10 % z minimální kupní ceny včetně částky nabídnuté nad minimální cenu při prodeji podle § 6 a 7,
c)   průměrné roční splátky, nejvýše však ve výši 10 % z minimální ceny vyhlašované pro dané kolo obchodní veřejné soutěže včetně částky nabídnuté nad minimální cenu při prodeji podle § 8.".

40. V § 9 odstavec 8 zní:

"(8) Jestliže je nabyvatelem oprávněná osoba, musí být na úhradu kupní ceny započteny minimálně její nároky podle zákona o půdě, které uplatnila v žádosti o převod. Ostatním nabyvatelům může Pozemkový fond započítat na úhradu kupní ceny pohledávky vůči Pozemkovému fondu a nároky podle zákona o půdě za nevydané pozemky. Pohledávky, jejichž výše je sporná, lze takto započítat jen ve výši, kterou má Pozemkový fond za prokázanou.".

41. V § 10 odstavec 2 zní:

"(2) K pozemku převáděnému podle tohoto zákona má stát předkupní právo jako právo věcné;27) to platí i pro případ jiného zcizení než prodejem. V případě uvažovaného zcizení je nabyvatel povinen státu nabídnout pozemek ke koupi za cenu, za kterou jej získal od Pozemkového fondu. Předkupní právo státu nevzniká u převodu zemědělských pozemků podle § 5 odst. 1 a 5 a u převodu na oprávněné osoby podle § 6, 7 a 8.".

42. V § 10 odst. 3 se slova "ani jinak majetkově zatížit" zrušují.

43. V § 11 odst. 1 písm. b) se za slovo "prokáže" vkládají slova "potvrzením ne starším 3 měsíce".

44. V § 11 odst. 1 písm. c) se čárka na konci nahrazuje středníkem a doplňují se slova "za daňový nedoplatek pro účely tohoto zákona se nepovažuje částka daňového nedoplatku, který byl rozhodnutím správce daně posečkán nebo byla povolena jeho úhrada ve splátkách,".

45. V § 11 odst. 1 písm. c) a d) se číslo "1" nahrazuje číslem "3".

46. V § 11 se na konci odstavce 2 doplňují slova "a pro nabyvatele podle § 5 odst. 4".

47. V § 11 odst. 3 větě druhé se číslo "90" nahrazuje číslem "45".

48. V § 13 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňují se odstavce 2 a 3, které znějí:

"(2) Pro účely tohoto zákona je sousedícím pozemkem každý jednotlivý pozemek evidovaný v katastru nemovitostí jako parcela označená parcelním číslem a zobrazená v katastrální mapě nebo v mapě bývalého pozemkového katastru anebo v navazujících operátech přídělového a scelovacího řízení, a který má s předmětným pozemkem společnou hranici nebo se ho alespoň v jednom bodě dotýká.

(3) Pro účely tohoto zákona se za pozemek určený k zastavění stavbou pro bydlení považuje pozemek, který je v závazné části schválené územně plánovací dokumentace součástí plochy určené svou hlavní funkcí pro bydlení bez ohledu na přípustné funkční využití této plochy vyjádřené v regulativech funkčního využití území.".

49. V § 14 odstavec 1 zní:

"(1) Prodlení s úhradou kupní ceny delší než 30 dnů od lhůty podle § 9 odst. 5, popřípadě od sjednané lhůty při prodlení se splátkou je důvodem pro odstoupení prodávajícího od kupní smlouvy.".

50. V § 14 odst. 3 se věta druhá nahrazuje větou "Výše náhrady činí ročně 1 % z ceny pozemku, za kterou jej nabyvatel získal od Pozemkového fondu, tj. 1/12 z roční náhrady za každý započatý měsíc trvání vlastnického práva.".

51. V § 14 se doplňuje odstavec 4, který včetně poznámky pod čarou č. 34a) zní:

"(4) Změna zápisu v katastru nemovitostí při odstoupení od smlouvy se zapisuje v katastru nemovitostí způsobem obdobným záznamu na základě ohlášení Pozemkového fondu, které musí obsahovat údaje o nemovitostech podle zvláštního právního předpisu.34a)


34a)  § 36 odst. 8 písm. a) až e) vyhlášky č. 190/1996 Sb.".

52. V § 19 odst. 1 se slovo "nebo" nahrazuje čárkou, na konci věty se tečka zrušuje a doplňují se slova "nebo podle zákona č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů.".

53. V § 19 se doplňuje odstavec 3, který zní:

"(3) Vznikne-li při realizaci převodů pozemků podle § 5 odst. 4 tohoto zákona podílové spoluvlastnictví, nemůže nabyvatel uplatňovat vůči Pozemkovému fondu předkupní právo podle § 140 občanského zákoníku.".

54. V § 20 odstavec 2 zní:

"(2) Pokud byla převodci doručena písemná sdělení orgánů státní správy podle § 2 odst. 1, že převáděný pozemek není z převodu vyloučen, eventuálně se ve stanovené lhůtě orgán státní správy nevyjádřil, opatří převodce smlouvu o převodu pozemku doložkou, v níž bude tato skutečnost potvrzena. Písemná sdělení orgánů státní správy katastrálnímu úřadu k řízení o povolení vkladu práva převodce nezasílá.".Dosavadní odstavec 3 se zrušuje.

Čl. II
Přechodné ustanovení

Rozpracované případy se dokončí podle dosavadních právních předpisů. Za rozpracovaný případ bude považován převod podle § 5 a 6 v případě, že osoba v těchto ustanoveních uvedená požádala Pozemkový fond České republiky o převod a nejpozději ke dni účinnosti tohoto zákona splňovala zákonem stanovené podmínky pro uplatnění nároku na převod. V případě převodu podle § 7 a 8 půjde o rozpracované případy, pokud k vyhlášení prodeje došlo před účinností tohoto zákona.

Čl. III

Předseda vlády se zmocňuje, aby ve Sbírce zákonů vyhlásil úplné znění zákona č. 95/1999 Sb., o podmínkách převodu zemědělských a lesních pozemků z vlastnictví státu na jiné osoby a o změně zákona č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů, jak vyplývá z pozdějších předpisů.

ČÁST DRUHÁ
Změna zákona o Pozemkovém fondu
České republiky

Čl. IV

Zákon č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění zákona č. 546/1992 Sb., zákona č. 161/1997 Sb., zákona č. 269/1998 Sb., zákona č. 95/1999 Sb., zákona č. 144/1999 Sb., nálezu Ústavního soudu uveřejněného pod č. 3/2000 Sb., zákona č. 66/2000 Sb., zákona č. 308/2000 Sb., zákona č. 313/2001 Sb., zákona č. 15/2002 Sb., zákona č. 148/2002 Sb., zákona č. 260/2002 Sb. a zákona č. 423/2002 Sb., se mění takto:

1. V § 15 odst. 4 se slovo "celkem" nahrazuje slovem "ročně".

2. V § 15 odst. 6 písmeno c) zní:

"c) pro podporu obnovení včelstev, která uhynula následkem nepříznivého zimního období, ve výši do 80 mil. Kč v roce 2003,".

 ČÁST TŘETÍ
Změna zákona č. 229/1991 Sb.

Čl. V

Zákon č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění zákona č. 42/1992 Sb., zákona č. 93/1992 Sb., zákona č. 39/1993 Sb., zákona č. 183/1993 Sb., zákona č. 131/1994 Sb., zákona č. 166/1995 Sb., zákona č. 29/1996 Sb., zákona č. 30/1996 Sb., zákona č. 139/2002 Sb. a zákona č. 320/2002 Sb., se mění takto:V § 13 se doplňují nové odstavce 6 a 7, které znějí:

"(6) Oprávněná osoba má právo na převod pozemku ve vlastnictví státu do 2 let ode dne právní moci rozhodnutí Pozemkového úřadu. V případě, že o právu na převod pozemku nerozhoduje Pozemkový úřad, oprávněná osoba má právo na převod pozemku ve vlastnictví státu do 2 let od doby, kdy mohla nárok na převod uplatnit u Pozemkového fondu poprvé.

(7) Po uplynutí doby uvedené v odstavci 6 právo na převod pozemku ve vlastnictví státu zaniká.".

Čl. VI
Přechodné ustanovení

Pokud rozhodnutí Pozemkového úřadu nabylo právní moci anebo nárok na převod byl uplatněn před účinností tohoto zákona, lhůta pro převod pozemku končí dnem 31. prosince 2005.

ČÁST ČTVRTÁ

Čl. VII
Účinnost

Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.

Zaorálek v. r.
Klaus v. r.
Špidla v. r.

E-shop

Vzory rozhodnutí a úkonů soudů všech stupňů, 5. vydání

Vzory rozhodnutí a úkonů soudů všech stupňů, 5. vydání

Michal Králík a kolektiv - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Páté vydání oblíbených „soudních vzorů“ navazuje na předchozí vydání z roku 2014 (autorský kolektiv vedla Marta Škárová). Text vzorů byl aktualizován především po obsahové stránce, vzhledem k legislativním změnám, k nimž došlo od roku 2014, ale také po formální stránce – vzory ...

Cena: 1 790 KčKOUPIT

Předběžné opatření v civilním procesu sporném

Předběžné opatření v civilním procesu sporném

Vít Kučera - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Kniha obsahuje přehledně zpracovanou analýzu problematiky předběžných opatření podle občanského soudního řádu. Autor detailně popisuje teoretická východiska institutu předběžného opatření a názorně ukazuje jejich projevy a význam při praktickém použití tohoto procesního ...

Cena: 390 KčKOUPIT

Dávky pomoci v hmotné nouzi

Dávky pomoci v hmotné nouzi

JUDr. Naděžda Břeská, Mgr. Tomáš Urban, Mgr. Lucie Vránová - Anag, spol. s r. o.

Kniha přináší podrobný popis jednotlivých dávek systému pomoci v hmotné nouzi (příspěvku na živobytí, doplatku na bydlení a mimořádné okamžité pomoci), a to i ve vazbách na ostatní dávkové systémy. Podrobněji k obsahu publikace Jde o srozumitelný a ucelený výklad celého systému ...

Cena: 349 KčKOUPIT

Právní akty

Sbírka zákonů
a mezinárodních smluv

číslo   /
  /

Sbírka mezinárodních smluv
(do 31. 12. 2023)

číslo   /
  /

Finanční zpravodaj

číslo   /
  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.