Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů


248

PŘEDSEDA VLÁDY
vyhlašuje

úplné znění zákona č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu), jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 128/2003 Sb.

ZÁKON
o Státním zemědělském intervenčním fondu

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNĺ
Státní zemědělský intervenční fond

§ 1

(1) Zřizuje se Státní zemědělský intervenční fond (dále jen "Fond"). Fond je právnickou osobou se sídlem v Praze. Fond náleží do působnosti Ministerstva zemědělství (dále jen "ministerstvo").1a)

(2) Fond v souladu s právními předpisy, právem Evropských společenství a mezinárodními smlouvami, kterými je Česká republika vázána,

a)   rozhoduje o poskytnutí dotace1b) a kontroluje plnění podmínek poskytnutí dotace,
b)   provádí intervenční nákupy zemědělských výrobků a potravin a zajišťuje skladování, případně zpracování takto nakoupených zemědělských výrobků a potravin,
c)   prodává nebo jiným způsobem převádí intervenčně nakoupené zemědělské výrobky a potraviny, případně výrobky, které vznikly zpracováním intervenčně nakoupených zemědělských výrobků nebo potravin,
d)   provádí činnosti související se systémem produkčních kvót,
e)   nakupuje a prodává produkci vybraných zemědělských plodin pěstovaných na půdě uvedené do klidu,
f)   poskytuje subvence při vývozu zemědělských výrobků a potravin,
g)   rozhoduje o poskytnutí licence při dovozu a vývozu zemědělských výrobků a potravin a kontroluje plnění podmínek poskytnutí licence,
h)   provádí činnosti související se systémem záruk pro zemědělské výrobky a potraviny,1c)
i)   ukládá, vybírá a odvádí finanční dávky z výroby cukru podle zvláštního právního předpisu,1d)
j)   provádí další opatření podle zvláštního právního předpisu.1e)

§ 2
Vymezení pojmů

Pro účely tohoto zákona se rozumí

a)   intervenčním nákupem nákup zemědělských výrobků nebo potravin Fondem s cílem zabránit nežádoucímu poklesu tržní ceny,
b)   subvencí při vývozu nevratná podpora určená k překlenutí rozdílu mezi tuzemskými cenami a cenami na světovém trhu při vývozu zemědělských výrobků nebo potravin, jejichž vývoz je žádoucí z hlediska stability trhu,
c)   systémem produkčních kvót souhrn pravidel pro prvotní přidělení individuálních produkčních kvót, nakládání s kvótovanou produkcí, postup při překročení individuální produkční kvóty, poskytování informací potřebných pro fungování systému produkčních kvót, nakládání s rezervou pro zvýšení stávajících nebo přidělení nových individuálních produkčních kvót, převody a snižování individuálních produkčních kvót za účelem organizace trhu s příslušnými zemědělskými výrobky nebo potravinami,
d)   individuální produkční kvótou množství zemědělského výrobku nebo potraviny vyrobené osobou, která je oprávněna s touto kvótou disponovat, a které může uvést na určený trh v průběhu příslušného období, aniž by jí byl uložen odvod nebo stanoveno jiné opatření,
e)   půdou uvedenou do klidu výměra orné půdy vyčleněná v příslušném hospodářském roce v zájmu zlepšení stavu životního prostředí k pěstování zemědělských plodin, jejichž hlavní produkt bude užit k jinému účelu, než je výroba potravin, případně krmiv; hospodářským rokem se rozumí období od 1. října do 30. září roku následujícího.

§ 3

zrušen

§ 4
Povinnosti Fondu

(1) Fond je povinen

a)   předkládat prostřednictvím ministerstva Ministerstvu financí ve stanovených termínech rozpočet Fondu na příslušný kalendářní rok a řádnou účetní závěrku, včetně přehledu pohledávek a závazků, ověřenou auditorem,
b)   předkládat prostřednictvím ministerstva vládě výroční zprávy o činnosti Fondu a čerpání finančních prostředků,
c)   na požádání ministerstva nebo vlády předkládat dílčí zprávu o činnosti Fondu a čerpání finančních prostředků a předkládat ministerstvu soupisy osob, které nemají řádně vyrovnány závazky vůči Fondu, včetně druhu a výše jejich závazku.

(2) Fond je povinen v rámci provádění společných organizací trhu podle zvláštního právního předpisu1e) předkládat prostřednictvím ministerstva příslušným orgánům Evropských společenství ve stanovených termínech zprávy a finanční výkazy stanovené příslušnými právními předpisy Evropských společenství.

§ 5

zrušen

§ 6
Dotace Fondu ze státního rozpočtu

Poslanecká sněmovna schvaluje současně s návrhem státního rozpočtu České republiky

a)   dotaci Fondu ze státního rozpočtu účelově určenou na provádění činností podle § 1 odst. 2,
b)   dotaci Fondu ze státního rozpočtu účelově určenou na krytí správních výdajů Fondu.

§ 6a
Finanční zdroje Fondu

(1) Finančními zdroji Fondu jsou

a)   dotace ze státního rozpočtu účelově určená na provádění činností podle § 1 odst. 2,
b)   dotace ze státního rozpočtu účelově určená na krytí správních výdajů Fondu,
c)   příjmy z prodeje zemědělských výrobků a potravin nakoupených Fondem,
d)   podpory poskytnuté Evropskými společenstvími nebo jiným zahraničním subjektem,
e)   úvěry poskytnuté Fondu na provádění činností podle § 1 odst. 2, úroky z vkladů Fondu, výnosy z cenných papírů, smluvní pokuty, pokuty, odvody, pojistná plnění a jiné příjmy,
f)   prostředky z Národního fondu6a) určené na provádění společných organizací trhu podle zvláštního právního předpisu,1e)
g)   náklady spojené s výběrem pravomocným rozhodnutím uložených finančních dávek z výroby cukru podle § 11h odst. 5 a náklady spojené s vymáháním finančních prostředků poskytnutých Fondem, které mají být Fondu vráceny, ve výši stanovené zvláštním právním předpisem,
h)   vrácené dotace a penále.

(2) Finanční zdroje podle odstavce 1 písm. a), c), e), g) a h), podle odstavce 1 písm. b) a podle odstavce 1 písm. d) a f) Fond vede na samostatných bankovních účtech.

(3) Kromě finančních zdrojů ze státního rozpočtu, účelově určených na provádění činností podle § 1 odst. 2, mohou být pro tyto účely použity příjmy z prodeje intervenčně nakoupených zemědělských výrobků a potravin podle odstavce 1 písm. c), úvěry, úroky z vkladů Fondu, výnosy z cenných papírů, smluvní pokuty, pokuty, odvody, pojistná plnění a jiné příjmy podle odstavce 1 písm. e) a vrácené dotace a penále podle odstavce 1 písm. h).

(4) Nevyčerpané finanční zdroje podle odstavce 1 písm. a), c), e) a h) se převádějí do následujícího kalendářního roku na provádění činností podle § 1 odst. 2 a nevyčerpané finanční zdroje podle odstavce 1 písm. b) a g) se převádějí do následujícího kalendářního roku na krytí správních výdajů Fondu.

(5) Na úhradu správních výdajů Fondu mohou být použity pouze finanční zdroje podle odstavce 1 písm. b) a g).

(6) Fond může k překlenutí období mezi uskutečněním výdajů souvisejících s prováděním společných organizací trhu podle zvláštního právního předpisu1e) a jejich proplacením z rozpočtu Evropských společenství využít se souhlasem ministerstva úvěr.

§ 6b
Hospodaření Fondu

(1) Fondu přísluší hospodaření s majetkem České republiky podle zvláštního právního předpisu.6b)

(2) Fond pravidelně kontroluje stav zásob jím nakoupených zemědělských výrobků a potravin. O nakládání s majetkem, s nímž Fondu přísluší hospodařit, rozhoduje ředitel Fondu v souladu se statutem Fondu.

(3) Fond může nabývat pouze cenné papíry vydané státem nebo cenné papíry, za jejichž splacení se stát zaručil, s výjimkou případů, kdy Fond nabývá cenné papíry převodem výlučně od organizačních složek státu a státních organizací příslušných hospodařit s majetkem státu,6b) od akciových společností, jejichž akcionářem je Česká republika, a od Pozemkového fondu České republiky.

(4) Fond při provádění činností podle § 1 odst. 2 zajistí oddělené potvrzování plateb, provádění plateb a účtování plateb podle zvláštního právního předpisu.6c)

§ 7
Orgány Fondu

(1) Orgány Fondu tvoří ředitel Fondu (dále jen "ředitel") a dozorčí rada Fondu (dále jen "dozorčí rada").

(2) Podrobnosti o činnosti Fondu stanoví statut Fondu, který schvaluje vláda. Organizační uspořádání Fondu vychází z příslušných právních předpisů Evropských společenství.6c)

(3) Členové dozorčí rady, ředitel a zaměstnanci Fondu, osoby, s nimiž Fond uzavřel smlouvu podle § 11c odst. 6, a jejich zaměstnanci a osoby zmocněné podle § 12a odst. 4 jsou povinni zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, které se v souvislosti se svou činností ve Fondu dozvěděli; tím není dotčena povinnost Fondu poskytovat třetím osobám informace o tom, komu, v jaké výši a k jakému účelu byla podpora poskytnuta.

(4) Fond je povinen požadovat, aby osoba, která porušila povinnost podle odstavce 3, vydala majetkový prospěch, který tímto jednáním získala, nebo aby převedla tomu odpovídající práva na Fond. Tím není dotčeno právo Fondu na náhradu škody.

(5) Členům dozorčí rady, kteří nejsou členy tohoto orgánu z titulu své funkce ve státní správě nebo v zákonodárných sborech, přísluší náhrada cestovních výdajů souvisejících s výkonem jejich funkce ve stejném rozsahu jako zaměstnancům.7)

(6) Výše platu zaměstnanců Fondu se řídí zvláštním právním předpisem.8)

(7) Fond k provádění činností podle § 1 odst. 2 zřídí pro jednotlivé komodity komoditní odborné výbory složené alespoň ze zástupců nevládních institucí sdružujících zemědělce a zástupců nevládních institucí sdružujících odběratele zemědělských produktů, které jsou oprávněny předkládat Fondu odborná stanoviska k provádění činností podle § 1 odst. 2. Zřízení komoditních odborných výborů, způsob výběru členů, počet, práva a povinnosti členů, způsob hlasování a zánik těchto výborů upraví statut Fondu. Stanoviska těchto komoditních výborů předložená Fondu slouží jako podklad pro rozhodování a musí být Fondem projednána. Členové komoditních výborů vykonávají tuto činnost bezplatně.

§ 8
Prezidium

(1) Nejvyšším orgánem Fondu je prezidium, jež se skládá z předsedy, místopředsedy a dalších sedmi členů.

(2) Předsedou prezidia je ministr zemědělství. Místopředsedou prezidia je náměstek ministra financí. Ostatními členy prezidia jsou náměstek ministra průmyslu a obchodu, dva zástupci ministerstva a dva zástupci nevládních institucí sdružujících zemědělce a dva zástupci nevládních institucí sdružujících odběratele zemědělských produktů. Návrh na jmenování a odvolání místopředsedy a členů prezidia předkládají prostřednictvím ministra zemědělství vládě statutární orgány institucí, které mají v prezidiu zastoupení. Funkční období členů prezidia je čtyřleté.

(3) Jednání prezidia svolává a řídí předseda prezidia, který jedná jeho jménem i navenek. Jednání prezidia se konají pravidelně, nejméně jedenkrát za 3 měsíce. Předseda prezidia svolá nejpozději do 7 dnů mimořádné jednání prezidia, jestliže o to požádají alespoň tři členové prezidia. V době nepřítomnosti předsedy prezidia vykonává uvedené činnosti místopředseda prezidia. Místopředseda prezidia a členové prezidia vykonávají svoje funkce v prezidiu osobně.

(4) Prezidium se při svých jednáních řídí jednacím řádem. Prezidium je způsobilé usnášet se, je-li přítomna nadpoloviční většina všech členů prezidia, včetně předsedy prezidia a místopředsedy prezidia. K přijetí usnesení prezidia je třeba souhlasu nadpoloviční většiny hlasů přítomných členů.

(5) Do působnosti prezidia patří

a)   schvalovat návrhy předkládané Fondem ministerstvu v souvislosti s činnostmi podle § 1 odst. 2,
b)   rozhodovat o odvolání podaném proti rozhodnutí Fondu, pokud tento zákon nestanoví jinak (§ 13 odst. 13),
c)   schvalovat použití úvěru pro účely provádění činností podle § 1 odst. 2,
d)   schvalovat návrh rozpočtu Fondu a po schválení státního rozpočtu na příslušný rok rozpočet Fondu, řádnou účetní závěrku Fondu, výroční zprávu o činnosti Fondu a dílčí zprávy o činnosti a hospodaření Fondu vyžádané ministerstvem nebo vládou,
e)   schvalovat návrh statutu Fondu,
f)   schvalovat jednací řád prezidia,
g)   navrhovat vládě jmenování a odvolání ředitele,
h)   jmenovat a odvolávat zástupce ředitele,
i)   schvalovat výši platu ředitele a jeho zástupce podle zvláštního právního předpisu.8)

§ 9
Ředitel a jeho zástupce

(1) Statutárním orgánem Fondu je ředitel. Ředitel řídí činnost Fondu a rozhoduje ve všech věcech, které nenáleží do působnosti dozorčí rady.

(2) Ředitele jmenuje a odvolává vláda. Funkce ředitele je neslučitelná s členstvím v dozorčí radě.

(3) Ředitel je zaměstnancem Fondu. Je oprávněn zřizovat odborné útvary Fondu a jmenovat jejich vedoucí.

(4) Ředitel zastupuje Fond navenek a jedná jeho jménem.

(5) Ředitel jmenuje a odvolává svého zástupce, který jej po dobu jeho nepřítomnosti zastupuje v plném rozsahu jeho pravomocí a odpovědnosti v řízení Fondu.

§ 9a
Působnost ministerstva

Do působnosti ministerstva patří

a)   rozhodovat o odvolání podaném proti rozhodnutí Fondu, pokud tento zákon nestanoví jinak,
b)   navrhovat vládě jmenování a odvolání ředitele,
c)   stanovit plat ředitele a jeho zástupce podle zvláštního právního předpisu,8)
d)   schvalovat návrh rozpočtu Fondu a po schválení státního rozpočtu na příslušný rok rozpočet Fondu,
e)   schvalovat výši úvěru podle § 6a odst. 6,
f)   rozhodovat o prominutí nebo částečném prominutí povinnosti zaplatit penále z mimořádných a zvláštního zřetele hodných důvodů, pokud zvláštní právní předpis nestanoví jinak.

§ 10
Dozorčí rada

(1) Dozorčí rada je kontrolním orgánem Fondu. Dozorčí rada kontroluje činnost a hospodaření Fondu a jeho orgánů. Dozorčí rada při své činnosti

a)   kontroluje naplňování poslání Fondu a veškerou činnost Fondu a jeho orgánů,
b)   přezkoumává účetní závěrku a vyjadřuje se k návrhu rozpočtu Fondu a k výroční zprávě Fondu.

(2) Dozorčí rada je pětičlenná. Předsedou dozorčí rady je poslanec, místopředsedou dozorčí rady je senátor. Předsedu dozorčí rady a další 3 členy dozorčí rady volí a odvolává Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky. Místopředsedu dozorčí rady volí a odvolává Senát Parlamentu České republiky.

(3) Funkční období členů dozorčí rady je čtyřleté. Po uplynutí funkčního období vykonávají členové dozorčí rady funkci v dozorčí radě do zvolení svého nástupce ve funkci. V případě, že v průběhu funkčního období v dozorčí radě předsedovi dozorčí rady zanikne mandát poslance9) nebo místopředsedovi dozorčí rady mandát senátora,9) vykonávají funkci v dozorčí radě do zvolení svého nástupce ve funkci.

(4) Členy dozorčí rady nemohou být zaměstnanci Fondu.

(5) Jednání dozorčí rady svolává a řídí její předseda nebo místopředseda. Dozorčí rada je způsobilá se usnášet, jestliže se jejího jednání zúčastní osobně nadpoloviční většina členů včetně předsedy nebo místopředsedy dozorčí rady. K rozhodnutí dozorčí rady je třeba souhlasu nadpoloviční většiny hlasů všech členů. Předseda nebo místopředseda dozorčí rady je povinen ve lhůtě do 14 dnů ode dne doručení žádosti svolat dozorčí radu, jestliže o její svolání požádají nejméně 3 členové dozorčí rady.

§ 11
Dotace

(1) Fond poskytuje dotace v souladu s tímto zákonem, zákonem o zemědělství a nařízeními vlády vydanými k jejich provedení.

(2) Při rozhodování o poskytování dotací má Fond postavení orgánu veřejné správy.

(3) Zjistí-li Fond, že nebyly splněny podmínky pro poskytnutí dotace, uloží její vrácení podle § 11a.

(4) Fond i příjemce dotace jsou povinni po dobu 10 let uchovávat doklady prokazující poskytnutí a užití dotace, pokud zvláštní právní předpis nestanoví jinak.

§ 11a
Vrácení dotace a penále

(1) Jestliže příjemce dotace dosáhl poskytnutí dotace Fondu na základě nepravdivých údajů jím uvedených, je povinen poskytnutou dotaci v plné výši Fondu vrátit a zároveň zaplatit Fondu penále ve výši 1 denně z částky poskytnuté dotace, nejvýše však do výše této částky. Penále se počítá ode dne odepsání částky dotace z účtu Fondu do dne jejího připsání na účet Fondu.

(2) Prokáže-li příjemce dotace, že nemohl v den uvedení údajů, na základě kterých dosáhl neoprávněně dotace, vědět o jejich nepravdivosti, Fond omezí vrácení poskytnuté dotace pouze na část poskytnutou na základě nepravdivých údajů a penále v takovém případě neuloží.

(3) Jestliže příjemce dotace v průběhu období, na které je poskytována dotace, nesplnil některou z podmínek, na které bylo poskytnutí dotace vázáno, je povinen Fondu poskytnutou dotaci vrátit a zároveň zaplatit Fondu penále ve výši 1 denně z částky vrácené dotace, nejvýše však do výše této částky. Penále se počítá ode dne odepsání částky dotace z účtu Fondu do dne jejího připsání na účet Fondu.

(4) Jestliže příjemce dotace v průběhu období, na které je poskytována dotace, nesplnil pouze některou z podmínek, na které bylo poskytnutí dotace vázáno, z mimořádných a zvláštního zřetele hodných důvodů, může Fond, požádá-li o to příjemce dotace, omezit vrácení poskytnuté dotace s ohledem na rozsah příjemcem doložené skutečnosti.

(5) Jestliže příjemce dotace dosáhl poskytnutí dotace na základě nepravdivých údajů, s výjimkou údajů podle odstavce 2, Fond mu v následujících 2 letech neposkytne žádnou dotaci.

(6) Vrácení dotace a penále lze uložit nejpozději do 10 let počítaných od 1. ledna roku následujícího po roce, v němž došlo k nesplnění podmínek pro poskytnutí dotace.

(7) Penále, které v jednotlivých případech nepřesáhne 3 000 Kč, se neuloží, pokud zvláštní právní předpis nestanoví jinak.

(8) Prominutí nebo částečné prominutí povinnosti zaplatit penále může v odůvodněných případech povolit prezidium.

(9) Vrácení dotace a penále uloží Fond rozhodnutím. Dotace a penále vymáhá Fond.

(10) V případech podle odstavců 1 až 9 se nepoužijí rozpočtová pravidla.9a)

§ 11b
Subvence při vývozu

(1) Subvenci při vývozu poskytuje Fond na základě smlouvy uzavřené s fyzickou nebo právnickou osobou, která o subvenci při vývozu požádá, za podmínek stanovených tímto zákonem a nařízeními vlády vydanými k jeho provedení.

(2) Subvenci lze poskytnout pouze při vývozu zemědělského výrobku nebo potraviny původem z České republiky v rámci limitu stanoveného mezinárodní smlouvou, kterou je Česká republika vázána.

(3) Žádost o poskytnutí subvence při vývozu musí obsahovat tyto údaje potřebné k posouzení, zda jsou splněny podmínky k uzavření smlouvy o poskytnutí subvence při vývozu:

a)   označení žadatele, včetně uvedení identifikačního čísla, jde-li o právnickou osobu a fyzickou osobu s přiděleným identifikačním číslem, nebo data narození, jde-li o fyzickou osobu, které identifikační číslo přiděleno nebylo,
b)   předmět podnikání žadatele,
c)   specifikaci zemědělského výrobku nebo potraviny, při jejichž vývozu je subvence požadována,
d)   bankovní spojení žadatele.

(4) K žádostem, které jsou neúplné nebo obsahují nepravdivé údaje, Fond nepřihlíží.

(5) Podstatnou náležitostí smlouvy mezi Fondem a příjemcem subvence, která se jinak řídí obecnými právními předpisy,9b) je vždy

a)   množství a druh zemědělského výrobku nebo potraviny, při jejichž vývozu má být subvence poskytnuta,
b)   období, ve kterém má být subvencovaný vývoz zemědělského výrobku nebo potraviny uskutečněn,
c)   podmínky, které příjemce subvence musí splnit ve vztahu k zajištění stability trhu s příslušným zemědělským výrobkem nebo potravinou,
d)   doba, po kterou je příjemce subvence povinen uchovávat doklady prokazující splnění podmínek pro poskytnutí subvence,
e)   sankce za nesplnění smluvních podmínek,
f)   závazek příjemce subvence, že nebude dovozcem zemědělského výrobku nebo potraviny, na který bude poskytována subvence,
g)   výhrada Fondu odstoupit od smlouvy v případě nesplnění smluvních podmínek příjemcem subvence nebo při zjištění nepravdivých údajů v žádosti o poskytnutí subvence při vývozu.

(6) Podmínky poskytování subvencí při vývozu stanoví vláda svým nařízením.

(7) Subvenci při vývozu poskytuje Fond v souladu se zvláštním právním předpisem.9c)

§ 11c
Intervenční nákup a prodej

(1) Fond intervenčně nakupuje zemědělské výrobky a potraviny za intervenční cenu stanovenou nařízením vlády, nestanoví-li intervenční cenu zvláštní právní předpis jinak.

(2) Fond může intervenčně nakupovat pouze zemědělské výrobky a potraviny původem z České republiky.

(3) Fond může intervenčně nakupovat pouze zemědělské výrobky a potraviny původem z Evropských společenství, nestanoví-li zvláštní právní předpis jinak.

(4) Fond prodává nebo jiným způsobem převádí intervenčně nakoupené zemědělské výrobky a potraviny původem z Evropských společenství v souladu se zvláštním právním předpisem.9d)

(5) Fond projedná svůj postup při provádění intervenčních nákupů a prodejů se Správou státních hmotných rezerv.

(6) Intervenční nákup a prodej a případně související dopravu, skladování a zpracování zemědělských výrobků a potravin provádí Fond buď sám anebo prostřednictvím jiné právnické nebo fyzické osoby. Fond vybírá tyto osoby v jím vyhlášeném výběrovém řízení. Fond zveřejní

a)   oznámení o konání výběrového řízení, a to nejméně v 1 celostátně distribuovaném deníku a způsobem umožňujícím dálkový přístup,
b)   podmínky výběrového řízení, a to způsobem umožňujícím dálkový přístup,
c)   výsledky vyhlášeného výběrového řízení podle písmene a) obdobně.

(7) Podmínky provádění intervenčních nákupů a prodejů zemědělských výrobků a potravin stanoví vláda nařízením. Vláda může rovněž stanovit pro jednotlivý zemědělský výrobek nebo potravinu období, ve kterém může Fond intervenční nákupy provádět, a případně množství, které může Fond nakoupit.

§ 11d
Produkční kvóty a jejich systém

(1) K plnění individuální produkční kvóty lze využít pouze zemědělského výrobku nebo potraviny původem z České republiky ze zemědělských surovin původem z České republiky, přičemž tento výrobek nebo potravina nesmí být použity k plnění individuální produkční kvóty u více než jedné osoby oprávněné disponovat s individuální produkční kvótou, které byla individuální produkční kvóta přidělena, případně která individuální produkční kvótu nabyla od jiné osoby oprávněné disponovat s individuální produkční kvótou (dále jen "držitel kvóty").

(2) Systém produkčních kvót zajistí, aby osoby hodlající vstoupit na trh mohly v každém kvótovém roce za podmínek stanovených nařízením vlády

a)   požádat o přidělení individuální produkční kvóty z rezervy, nebo
b)   nabýt individuální produkční kvótu převodem, případně přechodem od jiného držitele kvóty.

(3) Individuální produkční kvótu nebo její část může držitel kvóty převést písemnou smlouvou, která se řídí obecnými právními předpisy,9b) na jinou osobu (dále jen "nabyvatel kvóty"), pokud tento zákon nestanoví jinak.

(4) Převod podle odstavce 3 nabyvatel kvóty neprodleně písemně oznámí Fondu. Náležitosti oznámení stanoví nařízení vlády.

(5) Fond nabyvateli kvóty do 15 dnů ode dne doručení oznámení vydá písemné potvrzení o tom, že převod individuální produkční kvóty nebo její části eviduje, jsou-li splněny podmínky stanovené tímto zákonem a nařízeními vlády. Dnem vydání potvrzení je převod individuální produkční kvóty nebo její části účinný vůči třetím osobám.

(6) Individuální produkční kvótu ani její část nemůže držitel kvóty převést v průběhu prvního kvótového roku, na který mu byla individuální produkční kvóta nebo její část přidělena z rezervy.

(7) Ustanovení odstavce 6 se nevztahuje na případy, kdy držitel kvóty nabyté z rezervy prokáže z mimořádného a zvláštního zřetele hodného důvodu, že byl nucen snížit uvádění zemědělského výrobku nebo potraviny na trh v České republice.

(8) Na přechod kvóty se ustanovení odstavců 4 a 5 vztahují přiměřeně.

(9) Držitel kvóty, který vyrábí cukr nebo bramborový škrob, je povinen zajistit ve výrobních zařízeních na výrobu cukru nebo bramborového škrobu taková opatření, která umožňují zkontrolovat množství zpracované cukrové řepy nebo brambor a v jakékoliv fázi výroby zkontrolovat vyrobené množství cukru nebo bramborového škrobu.

(10) Vláda v rámci podmínek systému produkčních kvót nařízením stanoví

a)   výši národní produkční kvóty,
b)   způsob prvotního přidělení individuálních produkčních kvót jednotlivým žadatelům při dodržení zásady rovného přístupu ke všem žadatelům a objektivního způsobu výpočtu individuálních produkčních kvót,
c)   minimální cenu, případně jiný cenový limit,
d)   způsob naplňování rezervy a podmínky jejího rozdělování, pokud je rezerva součástí systému produkčních kvót,
e)   v rozsahu potřebném pro fungování systému produkčních kvót informace, které budou držitelé kvóty, případně jiné osoby vymezené nařízením vlády povinni poskytovat Fondu,
f)   podmínky, za kterých Fond držiteli kvóty sníží individuální produkční kvótu,
g)   podrobnosti týkající se opatření na zjišťování množství zpracované cukrové řepy nebo brambor a vyrobeného množství cukru nebo bramborového škrobu.

§ 11e
Produkční kvóty mléka

(1) Individuální produkční kvóty mléka se přidělují výrobcům syrového kravského mléka.

(2) Individuální produkční kvóta mléka je složena z dodávkové kvóty, v rámci níž držitel kvóty prodává nebo jiným způsobem převádí jiné osobě syrové kravské mléko s předpokladem jeho dalšího zpracování, a z kvóty přímého prodeje, v rámci níž držitel kvóty prodává nebo jiným způsobem převádí jiné osobě bez předpokladu dalšího zpracování mléko a mléčné výrobky z jím vyrobeného syrového kravského mléka.

(3) Při plnění dodávkové kvóty se zohledňuje obsah tuku v dodaném syrovém kravském mléku.

(4) Pro účely tohoto zákona se za odběratele mléka považuje fyzická nebo právnická osoba, která nakupuje syrové kravské mléko od držitele kvóty a je evidována Fondem.

(5) Fond zařadí fyzickou nebo právnickou osobu do evidence odběratelů mléka na základě její žádosti, jestliže taková osoba

a)   doloží, že je podnikatelem oprávněným k provozování obchodní živnosti,
b)   se zaváže kdykoli umožnit oprávněným zaměstnancům Fondu přístup k účetním dokladům a dalším dokumentům souvisejícím s prováděním systému produkčních kvót mléka za účelem provedení kontroly plnění povinností odběratele v tomto systému,
c)   se zaváže zasílat Fondu do 15. května každého kalendářního roku vyhodnocení plnění dodávkových kvót za uplynulý kvótový rok v rozsahu a způsobem stanoveným nařízením vlády.

(6) O zařazení fyzické nebo právnické osoby do evidence odběratelů mléka vydá Fond této osobě osvědčení. Zjistí-li Fond, že odběratel opětovně porušil povinnost podle odstavce 7 nebo nesplnil závazek podle odstavce 5 písm. b) nebo c), rozhodne o odejmutí osvědčení a vyřazení z evidence odběratelů mléka. Na rozhodování o zařazení fyzické nebo právnické osoby do evidence odběratelů mléka a rozhodování o odejmutí osvědčení a vyřazení z evidence odběratelů mléka se správní řád vztahuje s výjimkou lhůt a mimořádných opravných prostředků.

(7) Odběratel mléka je povinen

a)   evidovat plnění dodávkových kvót jemu dodávajících držitelů kvóty,
b)   na žádost držitele kvóty informovat jiného odběratele o množství syrového kravského mléka jemu dodaného tímto držitelem kvóty.

(8) Držitel dodávkové kvóty je před začátkem příslušného kvótového roku povinen písemně oznámit Fondu odběratele, včetně uvedení identifikačního čísla, jde-li o právnickou osobu a fyzickou osobu s přiděleným identifikačním číslem, nebo data narození, jde-li o fyzickou osobu, které identifikační číslo přiděleno nebylo, kterému bude v příslušném kvótovém roce dodávat syrové kravské mléko v rámci jeho individuální dodávkové kvóty a který bude příslušný pro vyhodnocení plnění jeho dodávkové kvóty.

(9) Držitel dodávkové kvóty, který v průběhu příslušného kvótového roku hodlá dodávat syrové kravské mléko více odběratelům, je povinen před začátkem příslušného kvótového roku Fondu oznámit objem části dodávkové kvóty, k jejímuž vyhodnocení plnění bude každý jeho odběratel příslušný. Vyžádají-li si to okolnosti, může držitel dodávkové kvóty v průběhu příslušného kvótového roku změnit obsah oznámení, prokáže-li Fondu, že tuto změnu oznámil všem svým odběratelům. Tuto změnu je však možné provést nejpozději 30 dnů před ukončením kvótového roku.

(10) Ustanovení odstavce 9 se použije přiměřeně i pro držitele dodávkové kvóty, který v průběhu příslušného kvótového roku začne souběžně dodávat syrové kravské mléko více odběratelům.

(11) Držitel dodávkové kvóty, který změní v průběhu příslušného kvótového roku odběratele, je povinen bezprostředně po uskutečnění této změny oznámit Fondu nového odběratele, včetně uvedení identifikačního čísla, jde-li o právnickou osobu a fyzickou osobu s přiděleným identifikačním číslem, nebo data narození, jde-li o fyzickou osobu, které identifikační číslo přiděleno nebylo, a objem části dodávkové kvóty, k jejímuž vyhodnocení plnění je příslušný nový odběratel, přičemž objem části dodávkové kvóty, k jejímuž vyhodnocení plnění je příslušný původní odběratel, nesmí být menší než objem mléka dodaného tomuto odběrateli v průběhu kvótového roku.

(12) Vzor žádosti podle odstavce 5 a náležitosti oznámení podle odstavců 8 až 11 stanoví ministerstvo vyhláškou.

(13) Jestliže držitel kvóty nesplní povinnost podle odstavců 8 až 11, je povinen si vyhodnotit plnění dodávkové kvóty.

(14) Fond poskytuje držiteli kvóty dotaci vyrovnávající zcela nebo zčásti újmu vzniklou držiteli kvóty v důsledku zavedení systému produkčních kvót mléka. Vláda v rámci podmínek systému produkčních kvót mléka ve svém nařízení stanoví způsob a podmínky poskytování této dotace.

§ 11f
Produkční kvóty cukru

(1) Individuální produkční kvóty cukru jsou majetkem státu; přidělením individuálních produkčních kvót cukru stát opravňuje výrobce cukru k jejich plnění po stanovenou dobu.

(2) Individuální produkční kvóta cukru je složena z tuzemského podílu kvóty, v rámci níž držitel kvóty uvádí cukr na trh v České republice, a z vývozního podílu kvóty, v rámci níž držitel kvóty vyváží cukr mimo území České republiky.

(3) Fond nejpozději do 90 dnů před začátkem kvótového roku na základě jím vyhodnocené bilance výroby a prodeje cukru v uplynulém kvótovém roce, bilance výroby a předpokládaného prodeje cukru v probíhajícím kvótovém roce a bilance předpokládané výroby a prodeje cukru v příslušném kvótovém roce stanoví držitelům kvóty tuzemský podíl kvóty a vývozní podíl kvóty shodným způsobem, a to jejich vzájemným poměrem.

(4) Fond může držitelům kvóty nejpozději do 30. června příslušného kvótového roku shodným způsobem zvýšit stanovený poměr tuzemského podílu a vývozního podílu kvóty na základě jím vyhodnocené bilance výroby a prodeje cukru za uplynulých 9 měsíců příslušného kvótového roku.

(5) Fond stanoví postup, kterým se při plnění individuální produkční kvóty cukru zohledňuje množství cukru obsaženého v jiném výrobku.

(6) Vývoz cukru v rámci vývozního podílu kvóty může držitel kvóty uskutečnit i prostřednictvím jiné osoby.

(7) Držitel kvóty může vyvézt mimo území České republiky libovolné množství cukru, pokud tím nejsou porušeny mezinárodní závazky, jimiž je Česká republika vázána.

(8) Dodávky cukru do státních hmotných rezerv se nepovažují za uvádění cukru na trh v České republice a nejsou součástí systému produkčních kvót cukru.

(9) Držitel kvóty nesmí vyrábět cukr pro jinou osobu než pro jiného držitele kvóty.

(10) Individuální produkční kvótu cukru nemůže její držitel převést na jinou osobu.

(11) V případě prodeje podniku nebo jeho části držitelem kvóty Fond přidělí individuální produkční kvótu cukru tohoto držitele kvóty nebo její část nabyvateli podniku nebo jeho části v rozsahu, v jakém na nabyvatele podniku nebo jeho části přecházejí závazky vůči pěstitelům cukrové řepy odpovídající individuální produkční kvótě cukru držitele kvóty. Stejným způsobem Fond postupuje také v případě prodeje výrobního zařízení pro výrobu cukru.

(12) V případě pronájmu podniku nebo jeho části držitelem kvóty Fond přidělí individuální produkční kvótu cukru tohoto držitele kvóty nebo její část nájemci podniku nebo jeho části v rozsahu, v jakém na nájemce podniku nebo jeho části přecházejí závazky vůči pěstitelům cukrové řepy odpovídající individuální produkční kvótě cukru držitele kvóty. Stejným způsobem Fond postupuje také v případě pronájmu výrobního zařízení pro výrobu cukru.

(13) V případě fúze držitele kvóty, převodu jmění držitele kvóty na společníka nebo rozdělení držitele kvóty Fond přidělí individuální produkční kvótu cukru tohoto držitele kvóty nebo její část osobě, na kterou přechází obchodní jmění držitele kvóty, v rozsahu, v jakém na tuto osobu přecházejí závazky vůči pěstitelům cukrové řepy odpovídající individuální produkční kvótě cukru držitele kvóty.

(14) Individuální produkční kvóta cukru nebo její část, kterou Fond nepřidělí podle odstavců 11 až 13, se stává součástí rezervy.

§ 11g
Produkční kvóty bramborového škrobu

(1) Individuální produkční kvóty bramborového škrobu jsou majetkem státu; přidělením individuálních produkčních kvót bramborového škrobu stát opravňuje výrobce bramborového škrobu k jejich plnění po stanovenou dobu.

(2) Fond stanoví postup, kterým se při plnění individuální produkční kvóty bramborového škrobu zohledňuje množství bramborového škrobu obsaženého v jiném výrobku.

(3) K množství bramborového škrobu, který výrobce bramborového škrobu vyrobí v průběhu příslušného kvótového roku nad úroveň své individuální produkční kvóty bramborového škrobu, se přistupuje v souladu se zvláštním právním předpisem.9e)

(4) Individuální produkční kvótu bramborového škrobu nemůže její držitel převést na jinou osobu.

(5) V případě prodeje podniku nebo jeho části držitelem kvóty Fond přidělí individuální produkční kvótu bramborového škrobu tohoto držitele kvóty nebo její část nabyvateli podniku nebo jeho části v rozsahu, v jakém na nabyvatele podniku nebo jeho části přecházejí závazky vůči pěstitelům brambor odpovídající individuální produkční kvótě bramborového škrobu držitele kvóty. Stejným způsobem Fond postupuje také v případě prodeje výrobního zařízení pro výrobu bramborového škrobu.

(6) V případě pronájmu podniku nebo jeho části držitelem kvóty Fond přidělí individuální produkční kvótu bramborového škrobu tohoto držitele kvóty nebo její část nájemci podniku nebo jeho části v rozsahu, v jakém na nájemce podniku nebo jeho části přecházejí závazky vůči pěstitelům brambor odpovídající individuální produkční kvótě bramborového škrobu držitele kvóty. Stejným způsobem Fond postupuje také v případě pronájmu výrobního zařízení pro výrobu bramborového škrobu.

(7) V případě fúze držitele kvóty, převodu jmění držitele kvóty na společníka nebo rozdělení držitele kvóty Fond přidělí individuální produkční kvótu bramborového škrobu tohoto držitele kvóty nebo její část osobě, na kterou přechází obchodní jmění držitele kvóty, v rozsahu, v jakém na tuto osobu přecházejí závazky vůči pěstitelům brambor odpovídající individuální produkční kvótě bramborového škrobu držitele kvóty.

(8) Individuální produkční kvóta bramborového škrobu nebo její část, kterou Fond nepřidělí podle odstavců 5 až 7, se stává součástí rezervy.

§ 11h
Finanční dávky z výroby cukru

(1) Fond uloží výrobci cukru v rámci systému produkčních kvót cukru finanční dávku z výroby cukru v souladu se zvláštním právním předpisem9f) za účelem zajištění odvodu vlastních zdrojů do souhrnného rozpočtu Evropských společenství.

(2) Při rozhodování o povinnosti zaplatit finanční dávku z výroby cukru má Fond postavení orgánu veřejné správy.

(3) O odvolání proti rozhodnutí Fondu podle odstavce 2 rozhoduje ministerstvo.

(4) Uložené finanční dávky z výroby cukru vymáhá Fond a účtuje o nich v souladu se zvláštním právním předpisem.9g)

(5) Jestliže výrobce cukru nesplní povinnost uhradit finanční dávku z výroby cukru ve lhůtě stanovené pravomocným rozhodnutím, je povinen zaplatit Fondu penále ve výši 1 denně z uložené finanční dávky z výroby cukru až do dne jejího připsání na účet Fondu, nejvýše však do výše uložené finanční dávky z výroby cukru. Penále lze uložit nejpozději do deseti let počítaných od 1. ledna roku následujícího po roce, v němž nebyla povinnost uhradit finanční dávku z výroby cukru ve stanovené lhůtě splněna. Penále, které v jednotlivých případech nepřesáhne 3 000 Kč, se neuloží.

(6) Fond je povinen poukázat na účet stanovený Ministerstvem financí pravomocným rozhodnutím stanovený objem finančních dávek z výroby cukru snížený o náklady spojené s jejich výběrem ve výši stanovené zvláštním právním předpisem.9h)

§ 11i
Uvádění půdy do klidu a nepotravinářské užití produkce řepky olejné z půdy uváděné do klidu

(1) Příjemce dotace na půdu uváděnou do klidu prokáže, že hlavní produkt zemědělských plodin pěstovaných na půdě uvedené do klidu bude užit k jinému účelu, než je výroba potravin, případně krmiv.

(2) Příjemce dotace je povinen prodat Fondu produkci řepky olejné vypěstované na půdě uváděné do klidu nejméně v množství stanoveném nařízením vlády.

(3) Fond prodává produkci řepky olejné nakoupenou z půdy uváděné do klidu fyzickým a právnickým osobám za účelem výroby methylesteru řepkového oleje za cenu, kterou stanoví na základě jím vyhodnoceného vývoje cen směsného paliva určeného pro vznětové motory a řepkových pokrutin.

(4) Vláda stanoví nařízením zemědělské plodiny, které je možné pěstovat na půdě uvedené do klidu, jejichž hlavní produkt bude užit k jinému účelu, než je výroba potravin, případně krmiv.

§ 12
Vyžadování a poskytování informací a spolupráce

(1) Fond je oprávněn bezplatně požadovat informace potřebné pro provádění činností podle § 1 odst. 2, včetně údajů z evidencí vedených podle zákona o vinohradnictví a vinařství, zákona o ochraně chmele, zákona o zemědělství a zákona o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat, jakož i individuálních údajů získaných ministerstvem pro statistické účely, přičemž při nakládání s osobními údaji fyzických osob postupuje podle zvláštního právního předpisu.9i)

(2) Fond informace o své činnosti a hospodaření pravidelně zveřejňuje. Na žádost organizačních složek státu, orgánů územních samosprávných celků a zájmových sdružení, jakož i pro potřebu výkonných funkcí Fond poskytne vyžádané informace o své činnosti a hospodaření.

§ 12a
Kontrola

(1) Fond je oprávněn provádět, a to i bez ohlášení, kontrolu

a)   správnosti údajů fyzických a právnických osob uvedených v žádostech podávaných Fondu podle tohoto zákona,
b)   plnění povinností a podmínek vyplývajících z vydaných rozhodnutí a uzavřených smluv podle § 1 odst. 2,
c)   správnosti informací poskytovaných Fondu podle tohoto zákona a nařízení vlády vydaných k jeho provedení.

(2) Při výkonu kontroly podle odstavce 1 postupuje Fond vůči fyzickým a právnickým osobám (dále jen "kontrolované osoby") podle zákona o státní kontrole9j) a podle tohoto zákona.

(3) Pokud doklady u kontrolovaných osob nepostačují k řádnému provedení kontroly, je Fond oprávněn požadovat doklady i od jiné osoby, a to v rozsahu nezbytném pro ověření skutečností majících souvislost s činností kontrolovaných osob, která je předmětem kontroly. Tato osoba je povinna ve stanovené lhůtě takové doklady Fondu předložit, výkon kontroly Fondem umožnit a při něm spolupůsobit. Práva a povinnosti Fondu a této osoby se řídí zákonem o státní kontrole9j) přiměřeně, přičemž účel kontroly musí být naplněn při zajištění toho, aby práva a chráněné zájmy této osoby byly dotčeny v nejmenší možné míře.

(4) Kontrolu podle odstavců 1 až 3 vykonává Fond prostřednictvím svých zaměstnanců a jiných fyzických a právnických osob, které k tomuto účelu zmocní a jejichž předmětem podnikání je kontrolní činnost (dále jen "osoby vykonávající kontrolu"). Osoby vykonávající kontrolu jsou mimo práv a povinností stanovených podle zákona o státní kontrole9j) při kontrole oprávněny

a)   ověřovat totožnost fyzických osob, jsou-li kontrolovanými osobami, a též totožnost fyzických osob, které při kontrole zastupují kontrolované osoby, a oprávnění těchto osob k zastupování,
b)   pořizovat kopie nebo výpisy z písemných materiálů, které jsou předkládány při kontrole,
c)   pořizovat kopie nebo výpisy záznamů dat na paměťových médiích prostředků výpočetní techniky, které jsou předkládány při kontrole, a to včetně jejich zdrojových kódů,
d)   pořizovat v souvislosti s prováděním kontroly fotodokumentaci,
e)   seznamovat se s údaji přímo souvisejícími s vykonávanou kontrolou, které tvoří předmět obchodního tajemství kontrolovaných osob; tyto informace nesmí Fond poskytnout třetím osobám,
f)   v nezbytném rozsahu vjíždět dopravními prostředky na komunikační cesty, na pozemky a do provozních a skladovacích prostor a zařízení souvisejících s činností kontrolovaných osob.

(5) Při výkonu kontroly provádění činností podle § 1 odst. 2 písm. f) a g) postupuje Fond v součinnosti s celními orgány.

(6) Osoby vykonávající kontrolu se prokazují písemným pověřením, jde-li o zaměstnance Fondu, nebo písemným zmocněním, jde-li o jiné fyzické a právnické osoby, v nichž je vymezen předmět kontroly a okruh kontrolovaných osob.

(7) Zjistí-li Fond při výkonu kontroly podle odstavce 1 skutečnosti, na jejichž základě je třeba učinit opatření, jež jsou v působnosti jiných organizačních složek státu, je povinen je těmto složkám oznámit.

(8) Fond a osoby vykonávající kontrolu při výkonu kontroly postupují při nakládání s osobními údaji fyzických osob podle zvláštního právního předpisu.9i)

§ 13
Sankce

(1) Fond v rámci systému produkčních kvót mléka uloží odběrateli odvod ve výši 115 % minimální ceny syrového kravského mléka za každý litr mléka odebraného v průběhu příslušného kvótového roku a přepočteného způsobem stanoveným ministerstvem ve vyhlášce na mléko s obsahem tuku 3,6 %

a)   od držitelů kvóty nad úroveň součtu individuálních produkčních kvót mléka nebo jejich částí, které tito držitelé oznámili Fondu podle § 11e k tomuto odběrateli jako příslušného odběratele pro vyhodnocení plnění jeho dodávkové kvóty pro příslušný kvótový rok,
b)   od fyzické nebo právnické osoby, která vyrábí syrové kravské mléko a není držitelem kvóty.

(2) Fond v rámci systému produkčních kvót mléka uloží odběrateli odvod ve výši 115 % minimální ceny syrového kravského mléka za každý litr mléka odebraného v průběhu příslušného kvótového roku a přepočteného způsobem stanoveným ministerstvem ve vyhlášce na mléko s obsahem tuku 3,7 %

a)   od držitelů kvóty nad úroveň součtu individuálních produkčních kvót mléka nebo jejich částí, které tito držitelé oznámili Fondu podle § 11e k tomuto odběrateli jako příslušného odběratele pro vyhodnocení plnění jeho dodávkové kvóty pro příslušný kvótový rok,
b)   od fyzické nebo právnické osoby, která vyrábí syrové kravské mléko a není držitelem kvóty.

(3) Fond v rámci systému produkčních kvót mléka uloží fyzické nebo právnické osobě, která není odběratelem mléka podle tohoto zákona (§ 11e odst. 4), odvod ve výši 115 % minimální ceny syrového kravského mléka za každý litr mléka odebraného touto osobou od výrobce syrového kravského mléka.

(4) Fond v rámci systému produkčních kvót mléka uloží držiteli kvóty odvod ve výši 115 % minimální ceny syrového kravského mléka za každý litr mléka nebo mléčných výrobků v přepočtu na ekvivalent mléka dodaného spotřebiteli nad úroveň části individuální produkční kvóty mléka určené pro přímý prodej. Přepočet mléčných výrobků na ekvivalent mléka stanoví ministerstvo ve vyhlášce.

(5) Fond v rámci systému produkčních kvót mléka uloží fyzické nebo právnické osobě vyrábějící syrové kravské mléko odvod ve výši 115 % minimální ceny syrového kravského mléka za každý litr mléka nebo mléčných výrobků v přepočtu na ekvivalent mléka dodaného spotřebiteli, aniž by tato osoba byla držitelem kvóty pro přímý prodej.

(6) Fond v rámci systému produkčních kvót mléka uloží držiteli kvóty, který je podle § 11e odst. 13 příslušný k vyhodnocení plnění své dodávkové kvóty, odvod ve výši 115 % minimální ceny syrového kravského mléka za každý litr mléka dodaného jiné fyzické nebo právnické osobě nad úroveň své individuální produkční kvóty mléka.

(7) Fond v rámci systému produkčních kvót cukru uloží fyzické nebo právnické osobě odvod ve výši 115 % minimální ceny za každou tunu cukru, který tato osoba uvedla na trh, a to včetně cukru obsaženého v jiném výrobku,

a)   nad úroveň tuzemského podílu její individuální produkční kvóty cukru,
b)   bez přidělené individuální produkční kvóty cukru.

(8) Fond odvod podle odstavce 7 neuloží, jestliže osoba uvedená v tomto odstavci prokáže, že cukr uvedený na trh nad úroveň tuzemského podílu její individuální produkční kvóty cukru nebo bez přidělené individuální produkční kvóty cukru, byl již jednou na trh uveden fyzickou nebo právnickou osobou v rámci jejího tuzemského podílu individuální produkční kvóty cukru nebo byl dovezen.

(9) Fond uloží pokutu

a)   až do výše 250 000 Kč fyzické osobě, která neposkytla informace podle tohoto zákona nebo informace stanovené nařízením vlády, případně poskytla takové informace nepravdivé, s výjimkou informací, u kterých nemohla v den podání žádosti důvodně předpokládat jejich nepravdivost,
b)   až do výše 500 000 Kč právnické osobě, která neposkytla informace podle tohoto zákona nebo informace stanovené nařízením vlády, případně poskytla takové informace nepravdivé, s výjimkou informací, u kterých nemohla v den podání žádosti důvodně předpokládat jejich nepravdivost,
c)   až do výše 1 000 000 Kč fyzické nebo právnické osobě, která porušila povinnosti vyplývající z ustanovení § 12a, s výjimkou povinnosti stanovené v ustanovení § 12a odst. 3,
d)   až do výše 50 000 Kč fyzické nebo právnické osobě, která nesplní povinnost stanovenou v ustanovení § 12a odst. 3,
e)   až do výše 500 000 Kč fyzické nebo právnické osobě, která nesplní povinnost stanovenou v ustanovení § 11d odst. 9,
f)   až do výše 500 000 Kč fyzické nebo právnické osobě, která poruší povinnost stanovenou v ustanovení § 11f odst. 9.

(10) Při stanovení výše pokuty se přihlédne k závažnosti, způsobu, době trvání a následkům protiprávního jednání. Pokutu lze uložit do jednoho roku ode dne, kdy Fond zjistil porušení povinnosti, nejvýše však do 3 let ode dne, kdy k porušení povinnosti došlo.

(11) Pokutu podle odstavce 9 písm. a) a b) uloží Fond také v případě, že informace podle tohoto zákona nebo informace stanovené nařízením vlády nebyly poskytnuty ve stanoveném termínu. Pokutu lze uložit opakovaně.

(12) Odvody a pokuty podle odstavců 1 až 11 jsou finančními zdroji Fondu. Při rozhodování o povinnosti zaplatit odvody a pokuty má Fond postavení orgánu veřejné správy.

(13) Odvody a pokuty podle odstavců 1 až 11 vymáhá Fond.

(14) O odvolání proti rozhodnutí Fondu podle odstavců 1 až 13 rozhoduje ministerstvo.

§ 13a
Vztah ke správnímu řádu

Na rozhodování podle tohoto zákona se vztahuje správní řád, nestanoví-li tento zákon jinak.

§ 14
Přechodná ustanovení

(1) Dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se zrušuje Státní fond tržní regulace v zemědělství. Tímto dnem přecházejí všechna práva a závazky Státního fondu tržní regulace v zemědělství, včetně práv a povinností z pracovněprávních vztahů zaměstnanců Státního fondu tržní regulace v zemědělství, na Fond.

(2) Zásady výběrového řízení právnických a fyzických osob pro intervenční nákupy a pro vývoz nebo prodej zemědělských výrobků a potravin zařazených do regulace trhu, přijaté Státním fondem tržní regulace v zemědělství, platí do přijetí zásad podle § 1 odst. 4.

(3) Zásady regulace trhu jednotlivých zemědělských výrobků a potravin, přijaté Státním fondem tržní regulace v zemědělství, rozhodnutí Rady Státního fondu tržní regulace v zemědělství o výši subvencí pro vývoz regulovaných výrobků a další zásady, přijaté Státním fondem tržní regulace v zemědělství, týkající se regulace trhu jednotlivých zemědělských výrobků a potravin, platí do přijetí opatření pro provádění organizace trhu podle tohoto zákona.

(4) Návrh na jmenování prvního prezidia předkládají prostřednictvím ministra zemědělství statutární orgány institucí, které mají v prezidiu zastoupení. Nevládní instituce sdružující zemědělce a nevládní instituce sdružující odběratele zemědělských produktů, jejichž zástupci budou členy prezidia, určí zemědělský výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky do 60 dnů ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. Návrh na jmenování prezidia předkládá ministr zemědělství vládě.

(5) První jednání prezidia se uskuteční do 30 dnů ode dne jmenování místopředsedy a dalších členů prezidia vládou. Do ustavení prezidia vykonává působnost prezidia s výjimkou ustanovení § 8 odst. 5 písm. g) až k) Rada Státního fondu tržní regulace v zemědělství. Do jmenování ředitele vládou řídí Fond prozatímně ředitel Státního fondu tržní regulace v zemědělství. Práva a povinnosti ředitele Státního fondu tržní regulace v zemědělství jsou omezeny na úkony nezbytné pro činnost Fondu. Ustanovení o působnosti dozorčí rady podle § 10 platí ve vztahu k Radě Státního fondu tržní regulace v zemědělství a řediteli Státního fondu tržní regulace v zemědělství přiměřeně.

§ 15
Zrušovací ustanovení

Zrušuje se: 

1.  Zákon č. 472/1992 Sb., o Státním fondu tržní regulace v zemědělství. 
2.  Zákon č. 242/1995 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon č. 472/1992 Sb., o Státním fondu tržní regulace v zemědělství, ve znění zákona č. 10/1993 Sb.

ČÁST OSMÁ
Účinnost

§ 22

(1) Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

(2) Ustanovení § 8 pozbývá platnosti dnem vstupu smlouvy o přistoupení České republiky k Evropské unii v platnost.

* * *

Zákon č. 128/2003 Sb., kterým se mění zákon č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu), a zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, nabyl účinnosti třicátým dnem po jeho vyhlášení (4. června 2003).

Ustanovení čl. I bodu 2, pokud se týká § 1 odst. 2 písm. g) až písm. j), čl. I bodu 6, pokud se týká § 4 odst. 2, čl. I bodu 9, pokud se týká § 6a odst. 6 a § 6b odst. 4, čl. I bodů 10, 12, 14, 16, 24 až 31, čl. I bodu 33, pokud se týká § 11b odst. 7, § 11c odst. 3 a 4, § 11g a 11h, čl. I bodu 36, pokud se týká § 13 odst. 2, nabývají účinnosti dnem vstupu smlouvy o přistoupení České republiky k Evropské unii v platnost.

Ustanovení čl. I bodu 2, pokud se týká § 1 odst. 2 písm. e), čl. I bodu 4, pokud se týká § 2 písm. e), čl. I bodu 33, pokud se týká § 11a odst. 8, § 11b odst. 1 až 6, § 11c odst. 2, § 11e odst. 14, § 11f odst. 2 až 7 a § 11i, čl. I bodu 36, pokud se týká § 13 odst. 1, pozbývají platnosti dnem vstupu smlouvy o přistoupení České republiky k Evropské unii v platnost.

Předseda vlády:
PhDr. Špidla v.  r.


1a)   § 28 odst. 2 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů.
1b)   § 3 písm. a) zákona č. 218/2000 Sb.
1c)   Nařízení Komise (EHS) č. 2220/1985, které stanovuje společná podrobná prováděcí pravidla pro systém záruk pro zemědělské výrobky.
1d)   Nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1150/2000, kterým se provádí rozhodnutí Rady (ES, Euratom) č. 728/1994 o systému vlastních zdrojů Společenství.
1e)   § 2a zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění zákona č. 128/2003 Sb.
6a)   § 37 a 38 zákona č. 218/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
6b)   Zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů.
6c)   Například nařízení Rady (ES) č. 1663/1995, které stanovuje podrobná prováděcí pravidla k nařízení Rady (EHS) č. 729/1970 s ohledem na postup účetní závěrky EAGGF Záruční sekce.
7)   Zákon č. 119/1992 Sb., o cestovních náhradách, ve znění pozdějších předpisů.
8)   Zákon č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů.
9)   Čl. 25 Ústavy České republiky.
9a)   Zákon č. 218/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
9b)   Obchodní zákoník.
Občanský zákoník.
9c)   Nařízení Komise (ES) č. 800/1999, které stanovuje společná podrobná prováděcí pravidla pro systém vývozních náhrad (subvencí) pro zemědělské výrobky.
Nařízení Komise (ES) č. 1291/2000, které stanovuje společná podrobná prováděcí pravidla pro systém dovozních a vývozních licencí a osvědčení o stanovení sazby předem pro zemědělské výrobky.
9d)   Nařízení Rady (EHS) č. 1883/1978, které stanovuje obecná pravidla financování intervencí Evropským zemědělským orientačním a záručním fondem, Záruční sekcí.
9e)   Čl. 6 nařízení Rady (ES) č. 1868/1994, kterým se zřizuje systém kvót ve vztahu k produkci bramborového škrobu, ve znění pozdějších předpisů.
Čl. 14 a 16 nařízení Komise (ES) č. 97/1995, kterým se provádí nařízení Rady (EHS) č. 1766/1992, pokud jde o minimální cenu a platbu, která se má vyplácet výrobcům brambor, a nařízení Rady (ES) č. 1868/1994, kterým se zřizuje systém kvót ve vztahu k produkci bramborového škrobu, ve znění pozdějších předpisů.
9f)   Nařízení Rady (ES) č. 1260/2001 o společné organizaci trhů v sektoru cukru.
Nařízení Komise (ES) č. 314/2002, kterým se stanoví podrobná pravidla pro aplikaci systému kvót v sektoru cukru.
9g)   Rozhodnutí Rady (ES, Euratom) č. 597/2000 o systému vlastních zdrojů Evropského společenství.
Nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1150/2000, kterým se provádí rozhodnutí Rady (ES, Euratom) č. 728/1994 o systému vlastních zdrojů Společenství.
9h)   Čl. 2 odst. 3 rozhodnutí Rady (ES, Euratom) č. 597/2000.
9i)   Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
9j)   Zákon č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, ve znění pozdějších předpisů.

E-shop

Ústava České republiky, 2. vydání

Ústava České republiky, 2. vydání

Sládeček, Mikule, Syllová, Suchánek - C. H. Beck

Jde o druhé, aktualizované a přepracované vydání komentáře (první vyšlo v roce 2007), na kterém se podíleli dva současní soudci Ústavního soudu. Nejenže zachycuje přijaté změny Ústavy České republiky, hojně bylo doplněno o recentní i nejnovější judikaturu Ústavního soudu, v textu ...

Cena: 2 190 KčKOUPIT

Základy obchodního práva, 2. vydání

Základy obchodního práva, 2. vydání

Ivana Štenglová, Jan Dědič, Miloš Tomsa a kolektiv - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Druhé vydání oblíbené učebnice obchodního práva pojednává především o základních institutech obchodního práva. Výklad se soustřeďuje zejména na vymezení předmětu a systému obchodního práva, jeho principů a pramenů (včetně pramenů evropských) a dále se věnuje vymezení podnikání a ...

Cena: 620 KčKOUPIT

Skončení pracovního poměru v souvislostech

Skončení pracovního poměru v souvislostech

Alice Mlýnková - Wolters Kluwer, a. s.

Publikace se zabývá jednotlivými způsoby skončení pracovního poměru a jejich důsledky ve světle aktuální judikatury a právní úpravy současného občanského zákoníku. Předmětná ustanovení zákoníku práce jsou rozebírána v nezbytném kontextu se zvláštními právními předpisy, např. ...

Cena: 385 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2021 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.