Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů


247

PŘEDSEDA VLÁDY
vyhlašuje

úplné znění zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 62/2000 Sb., zákonem č. 307/2000 Sb. a zákonem č. 128/2003 Sb.

ZÁKON
o zemědělství

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

§ 1
Účel zákona

Účelem tohoto zákona je

a)   vytváření podmínek pro zajištění schopnosti českého zemědělství zabezpečit základní výživu obyvatel, potravinovou bezpečnost a potřebné nepotravinářské suroviny;
b)   vytváření předpokladů pro podporu mimoprodukčních funkcí zemědělství, které přispívají k ochraně složek životního prostředí jako půdy, vody a ovzduší a k udržování osídlené a kulturní krajiny;
c)   vytvoření podmínek pro provádění společné zemědělské politiky a politiky rozvoje venkova Evropské unie.

§ 2
Úloha státu v zemědělství

(1) Stát přispívá k udržování výrobního potenciálu zemědělství a jeho podílu na rozvoji venkovského prostoru tím, že

a)   poskytuje dotace4b) fyzickým a právnickým osobám v rámci
1.  opatření na organizaci trhu se zemědělskými a potravinářskými výrobky,
2.  programů pomoci méně příznivým oblastem a oblastem s ekologickými omezeními,
3.  programů podpory rozvoje mimoprodukčních funkcí zemědělství spočívajících v ochraně složek životního prostředí,
4.  opatření na zlepšení věkové struktury osob činných v zemědělství,
5.  opatření na posílení konkurenceschopnosti zemědělství, včetně zpracovatelských odvětví,
6.  opatření na podporu obecných služeb pro zemědělství,
7.  systému záruk pro zemědělské výrobky a potraviny,
8.  podpory nákupu zemědělské půdy zemědělci,
9.  podpory sdružování zemědělců při odbytu a zpracování produkce a při nákupu zemědělských potřeb,
10.  podpory úrokové míry na bankovní úvěry zemědělské prvovýroby a částečného ručení za tyto úvěry,
11.  dosažení úrovně přímých plateb do zemědělství stanovené smlouvou o přistoupení České republiky k Evropské unii,
12.  opatření ke zmírnění důsledků nepříznivých klimatických nebo cenových vlivů,
b)   dbá o stabilitu trhu se zemědělskými výrobky a potravinami, k čemuž využívá
1.  intervenčních nákupů a prodejů zemědělských výrobků a potravin,
2.  systému produkčních kvót,
3.  subvencí při vývozu zemědělských výrobků a potravin,
4.  systému podpory nepotravinářského využití zemědělských výrobků,
5.  licenční politiky,
6.  opatření v oblasti celní ochrany,
c)   poskytuje daňové úlevy
1.  při spotřebě paliv fyzickými a právnickými osobami provozujícími zemědělskou výrobu,4c)
2.  při spotřebě paliv s podílem biologicky odbouratelných složek,4c)
3.  při nabývání produkčních kvót,
d)   vytváří příznivé podmínky pro obchod se zemědělskými výrobky prostřednictvím úpravy pravidel pro
1.  zemědělské skladní listy podle zvláštního právního předpisu,4d)
2.  komoditní burzy podle zvláštního právního předpisu,4e)
e)   provádí opatření v rámci
1.  společných organizací trhu se zemědělskými výrobky a potravinami,
2.  programů strukturální podpory,
3.  programů určených k podpoře aktivit, které jsou financovány výhradně z národních zdrojů,
f)   Ministerstvo financí vyčlení ve státním rozpočtu odpovídající finanční prostředky na zajištění národní spoluúčasti v rámci strukturálních fondů Evropské unie.

(2) Dotace podle odstavce 1 písm. a) poskytuje Ministerstvo zemědělství (dále jen "ministerstvo") s výjimkou dotací podle bodu 1, které poskytuje Státní zemědělský intervenční fond (dále jen "Fond").

(3) Programy podle odstavce 1 písm. a) bodů 2 a 3 stanoví vláda nařízením včetně podmínek poskytování dotací v rámci těchto programů.

(4) Účel dotací poskytovaných v rámci opatření podle odstavce 1 písm. a) bodů 4 až 12 včetně rozsahu finančních prostředků schvaluje Poslanecká sněmovna současně se zákonem o státním rozpočtu.

§ 2a
Společné organizace trhu

(1) Společnými organizacemi trhu se rozumí soubor opatření prováděných na trhu se zemědělskými výrobky a potravinami uvedenými v příloze I. Smlouvy o založení Evropského společenství (dále jen "Smlouva o ES").

(2) Opatřeními podle odstavce 1 se rozumí

a)   ustanovení Smlouvy o ES včetně jejích protokolů,
b)   ustanovení ve smlouvách, včetně aktů k nim náležejících s protokoly, které vznikly na základě Smlouvy o ES nebo byly uzavřeny a jsou právně účinné pro jejich rozšíření, doplnění nebo provádění nebo k odůvodnění přidružení, preference nebo zóny volného obchodu,
c)   právní akty Rady nebo Komise Evropské unie na základě nebo v rámci smluv uvedených v písmenech a) a b) a právně závazná rozhodnutí Evropského soudního dvora.

(3) Společným organizacím trhu podléhají i zemědělské výrobky a potraviny neuvedené v odstavci 1, popřípadě jiné výrobky, pokud se na ně vztahují opatření podle odstavce 2.

§ 2b
Příslušné orgány společných organizací trhu

(1) Pokud zvláštní právní předpis nestanoví jinak, společné organizace trhu provádí podle zvláštního právního předpisu4f) Fond s výjimkou opatření podle zvláštního právního předpisu,4g) které provádí ministerstvo.

(2) Vláda nařízením upraví podmínky k provádění společných organizací trhu podle § 2a, jestliže tuto úpravu vyžaduje příslušné opatření ve smyslu § 2a odst. 2.

§ 2c
Program strukturální podpory

(1) Programem strukturální podpory se rozumí soubor opatření k provádění politiky podpory zemědělství v oblastech méně příznivých pro zemědělství, podpory rozvoje navazujících odvětví a podpory rozvoje venkova.

(2) Programy strukturální podpory zahrnují zejména

a)   pomoc méně příznivým oblastem a oblastem s ekologickými omezeními,
b)   podporu rozvoje mimoprodukčních funkcí zemědělství spočívající v ochraně složek životního prostředí,
c)   opatření na posílení konkurenceschopnosti zemědělství včetně zpracovatelských odvětví,
d)   opatření podporující přizpůsobování a rozvoj venkovských oblastí,
e)   opatření na zlepšení věkové struktury osob činných v zemědělství.

(3) Programy strukturální podpory schvaluje vláda.

(4) Programy strukturální podpory provádí ministerstvo, nestanoví-li zvláštní právní předpis jinak.

§ 2d
Podpory financované výhradně z národních zdrojů

(1) Účel programů k podpoře aktivit, které jsou financovány výhradně z národních zdrojů, včetně rozsahu finančních prostředků připadajících na tyto programy schvaluje pro každý rok Poslanecká sněmovna současně se státním rozpočtem.

(2) Programy provádí ministerstvo nebo jím pověřená osoba na základě ministerstvem vydaných zásad.

§ 3
Poskytování dotací

(1) Dotace poskytuje ministerstvo nebo Fond (dále jen "příslušný orgán") podle § 2 odst. 3 a 4, § 2a až 2d na základě žádosti fyzickým a právnickým osobám (dále jen "žadatel") za podmínek stanovených zvláštním právním předpisem4b) a případně na základě mezinárodní smlouvy, kterou je Česká republika vázána.

(2) Žádost o poskytnutí dotace obsahuje údaje potřebné k posouzení, zda jsou splněny podmínky k poskytnutí dotace, zejména

a)   označení žadatele, včetně uvedení identifikačního čísla, jde-li o právnickou osobu a fyzickou osobu s přiděleným identifikačním číslem, nebo data narození, jde-li o fyzickou osobu, které identifikační číslo přiděleno nebylo,
b)   předmět činnosti nebo předmět podnikání žadatele,
c)   účel, na který je dotace požadována,
d)   bankovní spojení žadatele,
e)   prohlášení žadatele, že neobdržel v příslušném roce na činnost, případně na účel, pro který je dotace požadována, dotaci ze státního rozpočtu, dotaci z rozpočtu státního fondu nebo dotaci z rozpočtu územního samosprávného celku.

(3) Je-li žádost neúplná nebo obsahuje-li nepravdivé údaje, příslušný orgán ji vrátí žadateli do 30 dnů ode dne jejího doručení spolu s uvedením vad podání a s výzvou a lhůtou k jejich odstranění. Nedojde-li k odstranění vad žádosti do stanovené lhůty, příslušný orgán ji zamítne.

(4) Jestliže se dotace poskytuje, případně podmínka jejího poskytnutí se vztahuje

a)   na zemědělskou půdu, při rozhodování o poskytnutí dotace vychází příslušný orgán z evidence využití zemědělské půdy podle uživatelských vztahů vedené podle tohoto zákona, přičemž nepřihlíží k údajům o výměře parcel a druhu pozemků vedených podle zvláštního právního předpisu,4h)
b)   na hospodářské zvíře, při rozhodování o poskytnutí dotace vychází příslušný orgán z ústřední evidence jednotlivých druhů hospodářských zvířat vedené podle zvláštního právního předpisu.4i)

(5) Příslušný orgán dotaci neposkytne, jestliže

a)   žadatel nemá trvalý pobyt, případně sídlo na území České republiky nebo neprokáže, že oprávněně podniká na území České republiky,
b)   žadatel neprokáže, že měl ke dni stanovenému ministerstvem vypořádány splatné závazky k Fondu, ministerstvu, Pozemkovému fondu České republiky, Fondu národního majetku České republiky, Podpůrnému a garančnímu rolnickému a lesnickému fondu, a. s., splatné závazky související s pojistným na sociální zabezpečení a s příspěvkem na státní politiku zaměstnanosti, splatné závazky související s veřejným zdravotním pojištěním, splatné daňové závazky u místně příslušných finančních orgánů, nebo neprokáže, že splatné závazky nevypořádané ke dni stanovenému ministerstvem vypořádal nejpozději ke dni podání žádosti; toto ustanovení se nevztahuje na žadatele, který není podnikatelem podle § 2 odst. 2 obchodního zákoníku,
c)   žadatel změní u půdního bloku nebo dílu půdního bloku vedeného v evidenci využití zemědělské půdy podle uživatelských vztahů vedené podle tohoto zákona druh zemědělské kultury travní porost na druh zemědělské kultury orná půda,
d)   pozemek, na který má být poskytnuta dotace, se nenachází na území České republiky.

(6) Na dotace poskytované podle mezinárodní smlouvy se ustanovení odstavců 1 až 5 vztahují přiměřeně.

Evidence využití zemědělské půdy podle uživatelských vztahů

§ 3a

(1) Evidence využití zemědělské půdy podle uživatelských vztahů (dále jen "evidence") slouží k ověřování správnosti údajů uvedených v žádosti, jejichž předmětem je dotace podle § 3 odst. 4 písm. a), a ke kontrolám plnění podmínek poskytnutí dotace.

(2) Evidenci vede ministerstvo.

(3) Základní jednotkou evidence je půdní blok o minimální výměře 0,1 ha, který představuje souvislou plochu zemědělsky obhospodařované půdy zřetelně v terénu oddělenou zejména lesním porostem, zpevněnou cestou, vodním tokem nebo zemědělsky neobdělanou půdou.

(4) Jestliže je na půdním bloku pěstován více než jeden druh zemědělské kultury anebo je půdní blok obhospodařován více než jednou fyzickou nebo právnickou osobou, která tuto činnost vykonává vlastním jménem a na vlastní odpovědnost (dále jen "uživatel"), člení se půdní blok na díly půdního bloku, které představují souvislou plochu zemědělsky obhospodařované půdy jednoho druhu zemědělské kultury obhospodařované jedním uživatelem.

(5) U půdního bloku se eviduje

a)   identifikační číslo půdního bloku,
b)   výměra,
c)   uživatel,
d)   druh zemědělské kultury podle kritérií uvedených v § 3i,
e)   zařazení do ochranného pásma vodního zdroje,4j)
f)   zařazení do zvláště chráněného území,4k)
g)   existence závlahového systému,
h)   existence odvodňovacího systému,
i)   existence viniční tratě,4l)
j)   obhospodařování v rámci ekologického zemědělství, nebo v etapě přechodného období v rámci ekologického zemědělství podle zvláštního právního předpisu,4m)
k)   zařazení do typu méně příznivé oblasti a oblasti s ekologickými a jinými omezeními podle kritérií stanovených nařízením vlády.

Údaje podle písmen c) až j) se evidují u půdního bloku nečleněného na díly půdního bloku.

(6) U dílu půdního bloku se eviduje

a)   identifikační číslo dílu půdního bloku,
b)   výměra,
c)   uživatel,
d)   druh zemědělské kultury podle kritérií uvedených v § 3i,
e)   existence závlahového systému,
f)   existence odvodňovacího systému,
g)   existence viniční tratě,4l)
h)   obhospodařování v rámci ekologického zemědělství, nebo v etapě přechodného období v rámci ekologického zemědělství podle zvláštního právního předpisu.4m)

(7) Evidence je vedena v digitální formě, přičemž půdní bloky, případně díly půdního bloku jsou zobrazovány na podkladě ortofotografických map pořízených v souřadnicovém systému Jednotné trigonometrické sítě katastrální4n) na základě leteckého měřického snímkování zemského povrchu (dále jen "ortofotomapa").

§ 3b

(1) Každý uživatel půdního bloku nebo dílu půdního bloku, pokud má zájem o zařazení do evidence půdy, ohlásí tuto skutečnost do 60 dnů ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

(2) Je-li předmětem ohlášení uživatele půdní blok, v ohlášení se uvedou tyto údaje:

a)   identifikační údaje uživatele půdního bloku,
b)   výměra půdního bloku,
c)   druh zemědělské kultury na půdním bloku podle kritérií uvedených v § 3i.

(3) Je-li předmětem ohlášení uživatele díl půdního bloku, v ohlášení se uvedou tyto údaje:

a)   identifikační údaje uživatele dílu půdního bloku,
b)   výměra dílu půdního bloku,
c)   druh zemědělské kultury na dílu půdního bloku podle kritérií uvedených v § 3i.

(4) Jsou-li předmětem ohlášení jak půdní bloky, tak i díly půdního bloku, nebo více než jeden půdní blok, případně díl půdního bloku, musí každá část ohlášení vyhovovat požadavkům podle odstavců 2 a 3.

(5) Součástí ohlášení je zakreslení hranice půdního bloku, případně dílu půdního bloku, jehož užívání se ohlašuje, v ortofotomapě.

§ 3c

(1) Pro zpracování řádného a včasného ohlášení pověření zaměstnanci ministerstva poskytují osobám, které projeví zájem podat ohlášení podle § 3b, odbornou pomoc, a to včetně poskytnutí ortofotomap. Odborná pomoc spočívá v identifikaci půdního bloku, případně dílu půdního bloku a při určování jejich výměry.

(2) Ohlášení se podává ministerstvu. Jsou-li již při podání ohlášení pochybnosti o skutečné výměře dílu půdního bloku, jehož užívání je ohlašováno, případně o jiných údajích uvedených v ohlášení, ministerstvo bezprostředně vyzve uživatele k úpravě údajů uvedených v ohlášení nebo provede místní šetření v terénu.

§ 3d

(1) Ministerstvo vyhodnotí veškerá podaná ohlášení ve lhůtě 60 dnů ode dne, kdy uplynula lhůta pro podání ohlášení podle § 3b odst. 1.

(2) Vzniknou-li v rámci vyhodnocení podaných ohlášení pochybnosti o skutečném průběhu hranic užívání dílů půdního bloku mezi různými uživateli, případně o uživatelem uváděné výměře dílů půdního bloku, ministerstvo vyzve příslušné uživatele k tomu, aby do 15 dnů byly pochybnosti odstraněny.

(3) Nedojde-li ve stanovené lhůtě k úpravě uživateli podaných ohlášení podle odstavce 2, ministerstvo může svolat místní šetření v terénu. V takovém případě ministerstvo zakreslí do ortofotomapy hranice užívání dílů půdního bloku a zápis do evidence provede podle jím zjištěného stavu, případně podle výsledků místního šetření v terénu.

(4) Podají-li na stejný půdní blok, případně díl půdního bloku ohlášení dva nebo více uživatelů, ministerstvo je vyzve k uzavření písemné dohody do 15 dnů o tom, který z nich je uživatelem tohoto půdního bloku, případně dílu půdního bloku.

(5) Nedojde-li ve stanovené lhůtě k uzavření písemné dohody mezi uživateli podle odstavce 4, může ministerstvo svolat místní šetření v terénu. Pokud se místní šetření neuskuteční nebo jeho výsledek spornou záležitost neodstraní, ministerstvo zapíše do evidence toho uživatele půdního bloku nebo dílu půdního bloku, který prokáže platný právní důvod užívání zemědělsky obhospodařované půdy, na které se předmětný půdní blok nebo díl půdního bloku nachází.

§ 3e

(1) Uživatelům, jejichž údaje uvedené v jimi podaných ohlášeních nebyly shledány v rozporu s údaji v ortofotomapě, případně s údaji uvedenými v ohlášeních podaných jinými uživateli, vydá ministerstvo ve lhůtě do 30 dnů ode dne ukončení vyhodnocení podaných ohlášení provedeného podle § 3d odst. 1 potvrzení o tom, že jsou zařazeni do evidence. V potvrzení se uvedou zejména tyto údaje:

a)   identifikační údaje uživatele půdního bloku, případně dílu půdního bloku,
b)   identifikační údaje a výměry půdního bloku nebo dílu půdního bloku, jichž je uživatelem,
c)   výměra každého půdního bloku a dílu půdního bloku,
d)   zemědělská kultura každého půdního bloku a dílu půdního bloku.

(2) Uživatelům, jejichž údaje uvedené v jimi podaných ohlášeních nebyly v samostatné dílčí části shledány v rozporu s údaji v ortofotomapě, případně s údaji uvedenými v ohlášeních podaných jinými uživateli, vydá ministerstvo ve lhůtě do 30 dnů ode dne ukončení vyhodnocení podaných ohlášení provedeného podle § 3d odst. 1 dílčí potvrzení o tom, že jsou zařazeni do evidence u půdních bloků, případně dílů půdního bloku, u kterých nebyl shledán rozpor. Pro obsah dílčího potvrzení platí ustanovení odstavce 1 obdobně.

(3) Uživatelům, jejichž užívání příslušného dílu půdního bloku bylo doloženo až v důsledku postupu podle § 3d odst. 2 až 5, vydá ministerstvo potvrzení o tom, že jsou zařazeni do evidence neprodleně po vyřešení sporných záležitostí. Pro obsah potvrzení platí ustanovení odstavce 1 obdobně. Bylo-li takovým uživatelům vydáno dílčí potvrzení podle odstavce 2, zahrne nově vydávané souhrnné potvrzení i půdní bloky, případně díly půdního bloku uvedené v dílčím potvrzení a k obsahu dílčího potvrzení se dále nepřihlíží.

(4) Uživatelům, jejichž užívání nebylo ani v jedné samostatné dílčí části ohlášení doloženo ani v důsledku postupu podle § 3d odst. 2 až 5, ministerstvo vydá rozhodnutí o nezařazení do evidence. Proti tomuto rozhodnutí je přípustné odvolání. Pro podání odvolání a jeho projednání platí správní řád.

(5) Zjistí-li ministerstvo v důsledku postupu podle § 3d odst. 2 až 5 u těch uživatelů, kterým bylo vydáno dílčí potvrzení podle odstavce 2, že alespoň v jedné samostatné dílčí části ohlášení nebylo jejich užívání doloženo, vydá rozhodnutí, kterým zamítne zařazení do evidence v této části ohlášení. Pro případné odvolání, jeho podání a projednání platí ustanovení odstavce 4 obdobně.

§ 3f

Vzor ohlášení a potvrzení o zařazení do evidence stanoví ministerstvo vyhláškou.

§ 3g
Aktualizace evidence půdy

(1) Jestliže dojde ke změně

a)   průběhu hranice půdního bloku, případně dílu půdního bloku,
b)   výměry půdního bloku, případně dílu půdního bloku,
c)   druhu zemědělské kultury pěstované na půdním bloku nebo dílu půdního bloku,

je uživatel, který je veden v evidenci, povinen o této změně nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy změna nastala, písemně informovat ministerstvo. Ministerstvo neprodleně provede změnu výměry, případně kultury v evidenci.

(2) Jestliže dojde ke změně uživatele půdního bloku, případně dílu půdního bloku, nový uživatel písemně informuje ministerstvo o této skutečnosti, a to nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy změna nastala. Ministerstvo provede změnu uživatele půdního bloku, případně dílu půdního bloku, jestliže

a)   se změnou vydá písemný souhlas původní uživatel, nebo
b)   nový uživatel prokáže právní důvod užívání půdního bloku, případně dílu půdního bloku.

(3) Jestliže má uživatel půdního bloku nebo dílu půdního bloku, který nepodal ohlášení v rámci vzniku evidence podle § 3b odst. 1, zájem o zařazení do evidence a předmětný půdní blok, případně díl půdního bloku není dosud v evidenci evidován, může podat takové ohlášení kdykoliv po uplynutí 6 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. Pro podání ohlášení a postup ministerstva platí ustanovení § 3b odst. 2 až § 3f přiměřeně. Tato ustanovení platí i pro toho uživatele, který je již v evidenci zařazen a hodlá v ní nově evidovat další půdní blok nebo díl půdního bloku.

(4) Jestliže uživatel půdního bloku nebo dílu půdního bloku ukončí užívání půdního bloku nebo dílu půdního bloku, aniž by tento půdní blok nebo díl půdního bloku byl následně užíván dalším uživatelem, který má zájem o zařazení do evidence, je povinen původní uživatel půdního bloku, který je veden v evidenci, o této změně nejpozději do 60 dnů ode dne, kdy změna nastala, písemně informovat ministerstvo. Ministerstvo neprodleně provede změnu uživatele půdního bloku nebo dílu půdního bloku v evidenci.

(5) Každý v evidenci zařazený uživatel může podat kdykoliv ministerstvu žádost o úplné vynětí své osoby z evidence nebo o vynětí některých půdních bloků nebo dílů půdního bloku z evidence, aniž by byl ve vztahu k nim do evidence zařazován jiný uživatel. Ministerstvo takové žádosti vyhoví a vydá o tom potvrzení.

§ 3h
Ověřování údajů ortofotomap

(1) Vybrané údaje evidence se ověřují na základě ortofotomap zhotovených na základě leteckých měřických snímků nejméně jednou za 10 let.

(2) Je-li nezbytné na základě ověření podle odstavce 1 provést změnu údajů v evidenci, provede se taková změna ve vzájemné součinnosti ministerstva a dotčených uživatelů.

§ 3i
Druh zemědělské kultury

Pro účely tohoto zákona se rozumí

a)   ornou půdou zemědělsky obhospodařovaná půda, na které se pěstují v pravidelném sledu zemědělské plodiny a která není travním porostem podle písmene b),
b)   travním porostem souvislý porost s převahou travin určený ke spásání nebo k výrobě sena, případně travní senáže, přičemž může být nejvýše po uplynutí 5 let na období jednoho roku rozorán za účelem zúrodnění,
c)   vinicí zemědělsky obhospodařovaná půda, která je souvisle osázena keři vinné révy,
d)   chmelnicí zemědělsky obhospodařovaná půda, která je vybavena zvláštní konstrukcí pro pěstování chmele a na které se pěstuje chmel,
e)   ovocným sadem zemědělsky obhospodařovaná půda, která je souvisle osázena ovocnými stromy, případně ovocnými keři,
f)   jinou kulturou zemědělsky obhospodařovaná půda s kulturou neuvedenou v písmenech a) až e).

§ 4
Poskytování informací

(1) Žadatel je povinen poskytnout nezbytné informace pro objektivní vyhodnocení dopadu opatření zemědělské politiky ministerstvu, které určí lhůtu a rozsah těchto informací. Ministerstvo postupuje při nakládání s osobními údaji fyzických osob podle zvláštního právního předpisu.5a)

(2) Osobě, která neposkytne informace ve lhůtě a rozsahu stanoveném ministerstvem, případně poskytne nepravdivé informace, se dotace v příslušném roce neposkytne.

(3) Výzkumný ústav zemědělské ekonomiky zřízený ministerstvem (dále jen "pověřená osoba") je oprávněna od ekonomických subjektů vedených podle zákona o státní statistické službě5b) vyžadovat údaje způsobem a v rozsahu, které stanoví ministerstvo vyhláškou.

(4) Jestliže ekonomický subjekt vedený podle zákona o státní statistické službě5b) neposkytne pověřené osobě údaje způsobem a v rozsahu stanoveném vyhláškou, oznámí pověřená osoba tuto skutečnost neprodleně ministerstvu.

(5) Ministerstvo je oprávněno bezplatně požadovat údaje z evidencí vedených podle zákona o vinohradnictví a vinařství, zákona o ochraně chmele a zákona o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat, přičemž při nakládání s osobními údaji fyzických osob postupuje ministerstvo podle zvláštního právního předpisu.5a)

(6) Ministerstvo zpřístupňuje údaje vedené v evidenci orgánům veřejné správy, jestliže jsou potřebné pro výkon jejich funkce, přičemž při nakládání s osobními údaji fyzických osob postupuje ministerstvo podle zvláštního právního předpisu.5a)

§ 4a
Kontrola

(1) Ministerstvo je oprávněno provádět kontrolu

a)   správnosti údajů fyzických a právnických osob uvedených v žádostech podávaných ministerstvu podle tohoto zákona,
b)   plnění povinností a podmínek uživateli půdního bloku, případně dílu půdního bloku stanovených tímto zákonem.

(2) Při výkonu kontroly podle odstavce 1 postupuje ministerstvo vůči fyzickým a právnickým osobám (dále jen "kontrolované osoby") podle zákona o státní kontrole5c) a podle tohoto zákona.

(3) Pokud doklady u kontrolovaných osob nepostačují k řádnému provedení kontroly, je ministerstvo oprávněno požadovat doklady i od jiné osoby, a to v rozsahu nezbytném pro ověření skutečností majících souvislost s činností kontrolovaných osob, která je předmětem kontroly. Tato osoba je povinna ve stanovené lhůtě takové doklady ministerstvu předložit, výkon kontroly ministerstvem umožnit a při něm spolupůsobit. Práva a povinnosti ministerstva a této osoby se řídí zákonem o státní kontrole5c) přiměřeně, přičemž účel kontroly musí být naplněn při zajištění toho, aby práva a chráněné zájmy této osoby byly dotčeny v nejmenší možné míře.

(4) Zaměstnanci ministerstva vykonávající kontrolu jsou mimo práv a povinností stanovených podle zákona o státní kontrole5c) při kontrole oprávněni

a)   ověřovat totožnost fyzických osob, jsou-li kontrolovanými osobami, a též totožnost fyzických osob, které při kontrole zastupují kontrolované osoby, a oprávnění těchto osob k zastupování,
b)   pořizovat kopie nebo výpisy z písemných materiálů, které jsou předkládány při kontrole,
c)   pořizovat kopie nebo výpisy záznamů dat na paměťových médiích prostředků výpočetní techniky, které jsou předkládány při kontrole, a to včetně jejich zdrojových kódů,
d)   pořizovat v souvislosti s prováděním kontroly fotodokumentaci,
e)   seznamovat se s údaji přímo souvisejícími s vykonávanou kontrolou, které tvoří předmět obchodního tajemství kontrolovaných osob; tyto informace nesmí ministerstvo poskytnout třetím osobám,
f)   v nezbytném rozsahu vjíždět dopravními prostředky na komunikační cesty, na pozemky a do provozních a skladovacích prostor a zařízení souvisejících s činností kontrolovaných osob.

(5) Zaměstnanci ministerstva vykonávající kontrolu se prokazují písemným pověřením, v němž je vymezen předmět kontroly a okruh kontrolovaných osob.

(6) Zjistí-li ministerstvo při výkonu kontroly podle odstavce 1 skutečnosti, na jejichž základě je třeba učinit opatření, jež jsou v působnosti jiných organizačních složek státu, je povinno je těmto složkám oznámit.

(7) Ministerstvo při výkonu kontroly postupuje při nakládání s osobními údaji fyzických osob podle zvláštního právního předpisu.5a)

§ 5
Sankce

(1) Ministerstvo uloží pokutu

a)   až do výše 250 000 Kč fyzické osobě, která neposkytla informace podle § 3g nebo § 4, případně poskytla takové informace nepravdivé,
b)   až do výše 500 000 Kč právnické osobě, která neposkytla informace podle § 3g nebo § 4, případně poskytla takové informace nepravdivé,
c)   až do výše 50 000 Kč fyzické nebo právnické osobě, která nesplní povinnost stanovenou v § 4a odst. 3.

(2) Při stanovení výše pokuty se přihlédne k závažnosti, způsobu, době trvání a následkům protiprávního jednání. Pokutu lze uložit do jednoho roku ode dne, kdy ministerstvo zjistilo porušení povinnosti, nejvýše však do 3 let ode dne, kdy k porušení povinnosti došlo.

(3) Pokuty ukládá a vybírá ministerstvo. Výnos pokut je příjmem státního rozpočtu České republiky. Pokuty vymáhá územní finanční orgán5d) podle zvláštního právního předpisu.5e)

§ 6
Závěrečné ustanovení

Vláda předkládá každoročně Poslanecké sněmovně Zprávu o stavu zemědělství České republiky, včetně nezbytných opatření z ní vyplývajících, a to nejpozději do 30. září kalendářního roku.

§ 7
Účinnost

Tento zákon nabývá účinnosti třicátým dnem po dni vyhlášení.

* * *

Zákon č. 62/2000 Sb., o některých opatřeních při vývozu nebo dovozu výrobků a o licenčním řízení a o změně některých zákonů, nabyl účinnosti dnem 1. července 2000.

Zákon č. 307/2000 Sb., o zemědělských skladních listech a zemědělských veřejných skladech a o změně některých souvisejících zákonů, nabyl účinnosti dnem vyhlášení (7. září 2000).

Zákon č. 128/2003 Sb., kterým se mění zákon č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu), a zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, nabyl účinnosti třicátým dnem po jeho vyhlášení (4. června 2003).

Ustanovení čl. II bodu 4, pokud se týká § 3, nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2004.

Ustanovení čl. II bodu 2, pokud se týká § 2 odst. 1 písm. e) a čl. II bodu 3, pokud se týká § 2a až 2d, nabývají účinnosti dnem vstupu smlouvy o přistoupení České republiky k Evropské unii v platnost.

Ustanovení čl. II bodu 2, pokud se týká § 2 odst. 1 písm. a) a b), pozbývají platnosti dnem vstupu smlouvy o přistoupení České republiky k Evropské unii v platnost.

Předseda vlády:
PhDr. Špidla v. r.


4b)   § 3 písm. a) zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů.
4c)   Zákon č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů.
4d)   Zákon č. 307/2000 Sb., o zemědělských skladních listech a zemědělských veřejných skladech a o změně některých souvisejících zákonů.
4e)   Zákon č. 229/1992 Sb., o komoditních burzách, ve znění pozdějších předpisů.
4f)   Zákon č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu), ve znění zákona č. 128/2003 Sb.
Zákon č. 218/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
4g)   Např. čl. 1 až 13 nařízení Rady (EHS) č. 1696/1971 o společné organizaci trhu s chmelem, čl. 3 nařízení Rady (EHS) č. 2358/1971 o společné organizaci trhu s osivem, čl. 2 nařízení Rady (EHS) č. 845/1972 o zvláštních opatřeních na podporu chovu bource morušového, čl. 3 nařízení Rady (EHS) č. 2075/1992 o společné organizaci trhu se surovým tabákem, čl. 10 a 11 nařízení Rady (ES) č. 603/1995 o společné organizaci trhu se sušenými krmivy, čl. 1 nařízení Rady (ES) č.  1577/1996, kterým se zavádí zvláštní opatření pro některé luskoviny pěstované na zrno, nařízení Rady (ES) č. 1098/1998, kterým se zavádějí dočasná zvláštní opatření v odvětví chmele, čl. 8 až 15 nařízení Rady (ES) č. 1493/1999 o společné organizaci trhu s vínem, čl. 2 a 5 nařízení Rady (ES) č. 1251/1999 o systému podpor pro producenty některých plodin na orné půdě, čl. 4 až 25 nařízení Rady (ES) č. 1254/1999 o společné organizaci trhu s hovězím a telecím masem, čl. 19 nařízení Rady (ES) č. 1255/1999 o společné organizaci trhu s mlékem a mléčnými výrobky, nařízení Rady (ES) č. 1673/2000 o společné organizaci trhu se lnem a konopím pěstovanými na vlákno, nařízení Rady (ES) č. 1244/2001, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1259/1999, kterým se stanoví společná pravidla pro programy přímých podpor v rámci společné zemědělské politiky, čl. 4 až 11 nařízení Rady (ES) č. 2529/2001 o společné organizaci trhu se skopovým a kozím masem, nařízení Komise (ES) č. 1/2002, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1259/1999, pokud jde o zjednodušený režim plateb zemědělcům v rámci určitých podpůrných programů.
4h)   Zákon č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), ve znění pozdějších předpisů.
4i)   § 23 zákona č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon).
Vyhláška č. 134/2001 Sb., o označování a evidenci skotu, ovcí a koz, ve znění vyhlášky č. 442/2001 Sb.
Vyhláška č. 357/2001 Sb., o označování a evidenci koní, prasat, běžců a zvěře ve farmovém chovu a o evidenci drůbeže, plemenných ryb a včel.
4j)   § 30 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů.
4k)   Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.
4l)   Zákon č. 115/1995 Sb., o vinohradnictví a vinařství a o změně některých souvisejících právních předpisů, ve znění pozdějších předpisů.
4m)   Zákon č. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství a o změně zákona č.  368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.
4n)   § 18 odst. 2 zákona č. 344/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
5a)   Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
5b)   § 4 zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů.
5c)   Zákon č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, ve znění pozdějších předpisů.
5d)   Zákon č. 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech, ve znění pozdějších předpisů.
5e)   Zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů.

E-shop

Pojistné na sociální zabezpečení 2020

Pojistné na sociální zabezpečení 2020

Ing. Marta Ženíšková - Anag, spol. s r. o.

Příručka Pojistné na sociální zabezpečení 2020 obsahuje výklad k jednotlivým ustanovením zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti. Úplné znění, komentář a příklady Autorka uživatele seznamuje jak se zněním ...

Cena: 299 KčKOUPIT

Zákon o soudních poplatcích a předpisy související, komentář

Zákon o soudních poplatcích a předpisy související, komentář

JUDr. Jiří Večeřa, Ph.D., LL.M. - Wolters Kluwer, a. s.

Komentář k zákonu o soudních poplatcích přináší výklad právní úpravy soudních poplatků, přičemž na jednotlivé otázky a problémy nahlíží jak perspektivou soudu, tak z pohledu účastníků řízení a jejich advokátů. Poskytuje návod pro široké spektrum konkrétních případů a situací, ...

Cena: 395 KčKOUPIT

Cestovní náhrady podle zákoníku práce - praktický průvodce 2021

Cestovní náhrady podle zákoníku práce - praktický průvodce 2021

Jaroslava Pfeilerová - Anag, spol. s r. o.

Publikace obsahuje komentář k sedmé části zákoníku práce, ve které jsou upraveny povinnosti zaměstnavatele k náhradám výdajů v souvislosti s výkonem práce. Cestovní náhrady prakticky od A do Z Aktuální ...

Cena: 339 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2021 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.