Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů


231

NAŘĺZENĺ VLÁDY

ze dne 30. června 2003

o stanovení podmínek a zásad pro poskytování dotace soukromému skladování vepřového masa

Vláda nařizuje k provedení § 2 odst. 1 písm. a) bodu 1 zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění zákona č. 128/2003 Sb., (dále jen "zákon"):

§ 1
Rozsah a výše poskytované dotace na skladování vepřového masa

(1) Státní zemědělský intervenční fond (dále jen "Fond") při provádění opatření k organizaci trhu s vepřovým masem poskytne fyzické nebo právnické osobě, která podala žádost o dotaci (dále jen "žadatel") a splnila podmínky stanovené tímto nařízením, dotaci na skladování vybraných druhů vepřového masa, stanovených v příloze č. 1 k tomuto nařízení (dále jen "vepřové maso").

(2) Fond poskytne dotaci podle odstavce 1 na vepřové maso, které

a)   pochází z jatečných prasat z tuzemského chovu, poražených ve lhůtě nepřesahující 10 kalendářních dnů před počátkem jeho uskladnění ve veterinárně schváleném skladu, v němž má žadatel smluvně zajištěno právo vepřové maso uskladnit (dále jen "sklad"), a
b)   je od počátku uskladnění po dobu určenou Fondem nepřetržitě skladováno ve zmrazeném stavu na teplotu nejméně minus 18 °C.

(3) Fond určí

a)   jednotný termín, do něhož musí být provedeno uložení vepřového masa podle odstavce 2 do skladu,
b)   celkové množství vepřového masa, na jehož skladování lze poskytnout dotace,
c)   výši dotace v Kč za 1 tunu za 1 den skladování ve skladu,
d)   období, po které bude vepřové maso uchováváno ve skladu; pokud je vepřové maso po uplynutí tohoto období určeno na vývoz, stanoví se období nejméně 2 měsíce,
e)   lhůtu pro podání žádosti o dotaci (dále jen "žádost").

(4) Termín určený podle odstavce 3 písm. a), lhůtu pro podání žádosti podle odstavce 3 písm. e) a podmínky určené podle odstavce 3 písm. b) až d) Fond uveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup a nejméně v 1 celostátním deníku vždy nejpozději 5 dnů před začátkem lhůty pro podání žádosti, určené podle odstavce 3 písm. e).

Žádost
§ 2

(1) Žádost může Fondu podat fyzická nebo právnická osoba, která má místo podnikání nebo sídlo na území České republiky, nebo zahraniční osoba oprávněně podnikající na území České republiky.

(2) Žadatel v žádosti uvede skutečnosti stanovené v § 3 odst. 2 zákona a další údaje uvedené ve vzoru žádosti podle přílohy č. 2 k tomuto nařízení a navrhne množství vepřového masa v tunách, na které požaduje dotaci; množství vepřového masa nesmí být nižší než 5 tun.

(3) Žadatel doručí Fondu žádost ve lhůtě určené podle § 1 odst. 3 písm. e).

§ 3

(1) Žadatel může podat Fondu žádost, pokud má vypořádány splatné závazky k České republice - Ministerstvu zemědělství, Fondu, Pozemkovému fondu České republiky a Fondu národního majetku České republiky, jakož i splatné závazky související se všeobecným zdravotním pojištěním, s podporami nebo dotacemi poskytnutými do zemědělství nebo splatné závazky, vyplývající z platných smluv v rámci závazkových vztahů s dodavateli za dodané vepřové maso, dále pokud má vypořádány splatné nedoplatky na pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, včetně penále, s výjimkou případů, kdy mu bylo povoleno splácení nedoplatku ve splátkách a nemá evidovány u správce daně daňové nedoplatky, není v likvidaci,1) na jeho majetek není prohlášen konkurs2) nebo návrh na konkurs nebyl zamítnut pro nedostatek majetku3) anebo není povoleno vyrovnání.4)

(2) Žadatel dále k žádosti přiloží účetní nebo celní doklady, prokazující, že ve 12 kalendářních měsících bezprostředně předcházejících měsíci, ve kterém byla určena lhůta podle § 1 odst. 3 písm. e), nakoupil nebo prodal nejméně 100 tun živého skotu nebo prasat, případně hovězího, vepřového nebo drůbežího masa, a platnou úředně ověřenou kopii výpisu z obchodního rejstříku, popřípadě platnou úředně ověřenou kopii platného živnostenského listu a čestné prohlášení o splnění podmínek stanovených v odstavci 1.

(3) Vzor čestného prohlášení je uveden v bodu 4 přílohy č. 2 k tomuto nařízení.

Předpoklady poskytnutí dotace
§ 4

(1) Fond poskytne žadateli dotaci, jestliže žadatel

a)   splnil podmínky stanovené tímto nařízením,
b)   dodržel termín a období podle § 1 odst. 3 písm. a) a d) a oznámil jejich dodržení Fondu,
c)   označil řádně příslušné jednotky nebo soubory skladovaného vepřového masa, na které požádal o dotaci; označení vepřového masa nesmí být po celou dobu skladování určenou Fondem měněno,
d)   umožnil kontrolu při uskladňování, skladování nebo vyskladňování vepřového masa,
e)   oznámil veškerou manipulaci s vepřovým masem Fondu ve lhůtě nejméně 2 pracovní dny před touto manipulací,
f)   poskytoval Fondu pravidelné měsíční informace o skladovaném vepřovém mase, na něž požádal o dotaci; informace se podává v termínu do desátého dne následujícího kalendářního měsíce podle vzoru uvedeného v příloze č. 3 k tomuto nařízení,
g)   předložil po ukončení skladování nebo po ukončení období určeného podle § 1 odst. 3 písm. d) ve lhůtě do 1 měsíce celkový přehled o skladovaném množství vepřového masa podle vzoru uvedeného v příloze č. 4 k tomuto nařízení,
h)   poskytl Fondu na základě jeho žádosti další informace a doklady nezbytné pro vydání rozhodnutí o dotaci,
i)   nevyvezl do členského státu Evropské unie vepřové maso, na něž požádal o dotaci; uvedenou skutečnost žadatel potvrdí čestným prohlášením podle vzoru uvedeného v příloze č. 2 k tomuto nařízení.

(2) Dotaci lze poskytnout žadateli za období počínající prvním dnem následujícím po uskladnění vepřového masa a končící dnem předcházejícím dni, ve kterém vyskladnění vepřového masa započalo. Při vyskladnění vepřového masa určeného na vývoz se dnem vyskladnění rozumí den předcházející dnu, ve kterém bylo vepřové maso přijato do režimu vývozu. Uskladnění i vyskladnění vepřového masa musí probíhat bez přerušení, nebude-li dokončeno v jednom dni, musí probíhat po další dny bezprostředně následující.

§ 5

(1) Fond přezkoumá, zda je žádost podána ve stanovené lhůtě, zda žádost splňuje podmínky podle § 2 odst. 1 a 2, zda je žádost vyplněna úplně a je-li doložena doklady podle § 3 odst. 2.

(2) Pokud celkové množství vepřového masa, které žadatelé uvedli v žádostech, překročí celkové množství vepřového masa stanovené podle § 1 odst. 3 písm. b), návrhy jednotlivých žadatelů Fond poměrně upraví.

§ 6
Poskytování dotace

(1) Fond rozhodne o poskytnutí dotace do 30 dnů ode dne, kdy žadatel předloží doklady prokazující vyskladnění celého množství vepřového masa uloženého ke skladování, jakož i čestné prohlášení o splnění podmínek stanovených v § 3 odst. 1, ke dni předložení dokladů prokazujících vyskladnění celého množství vepřového masa uloženého ke skladování.

(2) Vzor čestného prohlášení je uveden v bodu 4 přílohy č. 2 k tomuto nařízení.

§ 7
Účinnost

(1) Toto nařízení nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.

(2) Toto nařízení pozbývá platnosti dnem vstupu smlouvy o přistoupení České republiky k Evropské unii v platnost.

Předseda vlády:
v z. Mgr. Gross v. r.
1. místopředseda vlády a ministr vnitra
Ministr zemědělství:
Ing. Palas v. r.

(Přílohy jsou dostupné na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu.
Na www.sagit.cz nejsou v elektrické podobě)


1)   Například § 68 a násl. obchodního zákoníku.
2)   § 12a a násl. zákona č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání, ve znění zákona č. 94/1996 Sb., zákona č. 12/1998 Sb., zákona č. 27/2000 Sb. a zákona č. 105/2000  Sb.
3)   § 12a odst. 4 zákona č. 328/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
4)   Část třetí zákona č. 328/1991 Sb., ve znění zákona č. 42/1994 Sb., zákona č. 94/1996 Sb., zákona č. 12/1998 Sb., zákona č. 27/2000 Sb., zákona č. 105/2000  Sb. a zákona č. 370/2000 Sb.

E-shop

Zápisy práv do katastru nemovitostí, 2. vydání

Zápisy práv do katastru nemovitostí, 2. vydání

Jan Pavelec - Wolters Kluwer, a. s.

Publikace Zápisy práv do katastru nemovitostí obsahuje podrobný výklad jednotlivých typů věcných práv k nemovitostem, a to optikou katastrálního úřadu. Výkladu věcných práv proto předchází podrobný výklad procesních aspektů vkladového řízení a meritorního přezkumu doručených ...

Cena: 1 870 KčKOUPIT

Riziko účetních chyb a podvodů ve světle kreativního účetnictví

Riziko účetních chyb a podvodů ve světle kreativního účetnictví

Zita Drábková - Wolters Kluwer, a. s.

Kniha je určena všem zájemcům o problematiku účetnictví, jeho možností a rizik, jeho vypovídací schopnosti a nalezení kvalitních nástrojů nejen pro řízení rizik, ale také pro dosahování podnikatelských cílů. ...

Cena: 335 KčKOUPIT

Trestněprávní ochrana finančních zájmů Evropské unie

Trestněprávní ochrana finančních zájmů Evropské unie

Miroslav Růžička, Alexander Sotolář, Daniella Sarah Sotolářová - C. H. Beck

V posledních letech došlo k zásadnímu pokroku při harmonizaci trestněprávní ochrany finančních zájmů Evropské unie. Většina členských států se vzdala části suverenity v trestněprávní sféře a vyslovila souhlas s vedením přípravného stádia řízení o trestných činech proti finančním ...

Cena: 850 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2023 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.