Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů a mezinárodních smluv

Sbírka zákonů a mezinárodních smluv


226

ZÁKON

ze dne 26. června 2003,

kterým se mění zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ
Změna zákona o technických požadavcích na výrobky

Čl. I

Zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění zákona č. 71/2000 Sb., zákona č. 102/2001 Sb. a zákona č. 205/2002 Sb., se mění takto:

1. V § 2 písm. h) bodu 1 se za slovo "předpisu" vkládá čárka a slovo "jiném" se zrušuje.

2. V § 2 písm. h) bodu 2 se za slova "uveden na trh" vkládají slova " , popřípadě do provozu" a za slova "uvedení na trh" se doplňují slova " , popřípadě do provozu".

3.  V § 3 odst. 1 se za slova "uvádění výrobku na trh" vkládají slova " , popřípadě do provozu".

4.  V § 3 odst. 2 se slova "tohoto zákona" nahrazují slovy "plnění informačních povinností podle § 7" a slova "specifikace výrobku" se nahrazují slovy "požadavky na výrobek".

5.  V § 5 odst. 8 se za slovo "souhlasem" vkládá slovo "pověřené" a slova "pověřené jejich tvorbou a vydáváním" se zrušují.

6.  V § 7 odstavec 1 zní:

"(1) Informace o návrhu a návrh technického předpisu nebo technického dokumentu, jejich změny nebo doplnění, na které se vztahují informační povinnosti vůči členským státům Evropské unie a orgánům Evropského společenství nebo informační povinnosti vyplývající z mezinárodních smluv, předávají Úřadu ministerstva, jiné ústřední správní úřady, Česká národní banka, orgány územních samosprávných celků, vláda, pokud se vyjadřuje k návrhům technických předpisů, jichž není navrhovatelem, a v případě technických dokumentů též osoby, pokud jsou oprávněny je vydávat podle zvláštního právního předpisu.".

7. V § 7 odst. 3 se slovo "jiný" zrušuje.

8. V § 7 odst. 4 písm. a) se slovo "jiných" zrušuje.

9. V § 7 odst. 4 písm. b) se slovo "jiných" zrušuje.

10. V § 7 odst. 6 se slovo "jiných" zrušuje.

11. V § 7 odst. 9 se na konci tečka nahrazuje středníkem a doplňuje se věta "součástí tohoto oznámení musí být vždy vymezení důvodů ohrožení oprávněného zájmu stanovených nařízeními vlády vydanými podle § 12 odst. 1 písm. e), pro které bylo ochranné opatření uloženo.".

12. V § 12 odst. 4 se slova "je uvedena" nahrazují slovy "uvedených v odstavci 3 je stanovena".

13. V § 12 se na konci odstavce 4 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se slova "popřípadě osoby, jejichž oprávnění k činnostem při posuzování shody vyplývá z mezinárodní smlouvy, kterou je Česká republika vázána.".

14. V § 13 odst. 4 se slova "majících původ v České republice nebo ve státech, s nimiž je sjednána" nahrazují slovy "na které se vztahuje".

15. V § 13 odst. 5 se slova "mající původ ve státech, se kterými byla sjednána" nahrazují slovy "na které se vztahuje".

16. V § 13 odst. 9 se slova "u kterých prokáže, že mají původ ve státech, s nimiž je sjednána příslušná mezinárodní smlouva ve smyslu odstavce 4," zrušují.

17. § 13a se zrušuje.

18. V § 13 odst. 5 se slova " , pokud nařízení vlády nestanoví jinak" zrušují.

19. Za § 13a se vkládá nový § 13b, který zní:

"§ 13b

Pokud nařízení vlády stanoví podle § 12 a 13 požadavky, které nepřejímají požadavky stanovené příslušnými předpisy Evropských společenství, neuplatní se tyto požadavky na výrobky, které byly vyrobeny anebo uvedeny na trh v některém členském státě Evropské unie nebo mají původ v některém ze států Evropského sdružení volného obchodu, které jsou současně smluvní stranou Evropského hospodářského prostoru, za předpokladu, že takový výrobek odpovídá

a)   technickým předpisům, které jsou pro výrobu anebo uvedení na trh, popřípadě pro používání tohoto výrobku v některém z těchto států závazné,
b)   technickým normám nebo pravidlům správné praxe, které jsou vydány národním normalizačním orgánem nebo subjektem jemu na roveň postaveným, v souladu s právními předpisy a požadavky státu, který je smluvní stranou Evropského hospodářského prostoru,
c)   mezinárodním technickým normám, oprávněně používaným v některém z těchto států, nebo
d)   tradičním či inovačním výrobním postupům používaným v některém z těchto států v souladu s jeho právními předpisy, pro které existuje dostatečně podrobná technická dokumentace zajišťující, že tento výrobek může být pro daný účel použití posouzen, v případě potřeby i na základě doplňujících (nikoliv shodných) zkoušek výrobku,

pokud tyto technické předpisy, technické normy, pravidla správné praxe nebo postupy zaručují míru ochrany oprávněného zájmu odpovídající míře této ochrany v České republice.".

20. § 18 včetně poznámky pod čarou č. 4) zní:

"§ 18
Dozor

(1) Dozor nad tím, zda stanovené výrobky uváděné na trh jsou označeny stanoveným způsobem či zda nebyly neoprávněně označeny, popřípadě zda k nim byl vydán či je přiložen stanovený dokument (§ 13 odst. 2) a zda vlastnosti stanovených výrobků uvedených na trh odpovídají stanoveným technickým požadavkům, provádí

a)   Česká obchodní inspekce,4) nebo
b)   orgán stanovený zvláštním zákonem,

(dále jen "orgán dozoru").

(2) Pokud orgán dozoru zjistí při kontrole odstranitelné nedostatky, uloží jejich odstranění v jím stanovené lhůtě.

(3) Při kontrole postupuje Česká obchodní inspekce podle zvláštního právního předpisu.4)

(4) Zjistí-li orgán dozoru podle odstavce 1 písm. b) při kontrole, že výrobek je neoprávněně opatřen označením CE nebo jiným stanoveným označením podle tohoto zákona, zakáže kontrolované osobě uvádění takovéhoto výrobku na trh a jeho další distribuci a stanoví termín pro odstranění protiprávního stavu. Toto opatření oznámí orgán dozoru kontrolované osobě a neprodleně o něm učiní písemný záznam.

(5) Nesouhlasí-li kontrolovaná osoba s uloženým opatřením podle odstavce 4, může proti němu podat námitky nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne seznámení se s písemným záznamem o tomto opatření. Podané námitky nemají odkladný účinek. O podaných námitkách rozhodne bezodkladně vedoucí organizační složky dozorového orgánu, která kontrolu provedla. Písemné vyhotovení rozhodnutí o námitkách se doručuje kontrolované osobě a není proti němu přípustný opravný prostředek.

(6) Pokud opatření uložené podle odstavce 4 ve stanoveném termínu nevede k nápravě, může orgán dozoru rozhodnout o ochranném opatření spočívajícím v povinnosti osoby odpovědné za uvedení výrobku na trh stáhnout jej z trhu.


4)   Zákon č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci, ve znění pozdějších předpisů.".

21. V § 19 odst. 1 písm. c) se na konci tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno d), které zní:

"d)  nesplnil opatření uložená k odstranění neoprávněného označení výrobku podle § 18.".

22. Za § 20a se vkládá nový § 20b, který zní:

"§ 20b

Ustanovení zákona, která se týkají vztahů k členským státům Evropské unie, se týkají též vztahů ke státům Evropského sdružení volného obchodu, které jsou současně smluvní stranou Evropského hospodářského prostoru.".

ČÁST DRUHÁ
Změna zákona o České obchodní inspekci

Čl. II

Zákon č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci, ve znění zákona č. 240/1992 Sb., zákona č. 22/1997 Sb., zákona č. 110/1997 Sb., zákona č. 189/1999 Sb., zákona č. 71/2000 Sb., zákona č. 145/2000 Sb., zákona č. 102/2001 Sb., zákona č. 321/2001 Sb., zákona č. 205/2002 Sb. a zákona č. 309/2002 Sb., se mění takto:

1. V § 7 odst. 1 se za slovo "zakáže" vkládá slovo "až" a za slovo "do" se vkládá slovo "doby".

2. V § 7 odst. 1 písmeno a) včetně poznámek pod čarou č. 3c) a 3d) zní:

"a) uvedení na trh, distribuci včetně nákupu, dodávky, prodeje nebo použití výrobků nebo zboží, které neodpovídají požadavkům zvláštních právních předpisů3c) pro činnosti uvedené v § 2, nebo které byly neoprávněně nebo klamavě opatřeny označením stanoveným zvláštním právním předpisem,3d)

3c)   Například zákon č. 634/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zákon č.  22/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů, nařízení vlády č. 17/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na elektrická zařízení nízkého napětí.
3d)   Například § 13 zákona č. 22/1997 Sb., ve znění zákona č. 71/2000 Sb. a zákona č. 205/2002 Sb.".Dosavadní poznámka pod čarou č. 3d) se označuje jako poznámka pod čarou č. 3f) včetně odkazů na tuto poznámku.

3. V § 7a odst. 1 písm. b) se za slova "mohou ohrozit oprávněný zájem," doplňují slova "nebo v případě, že výrobky byly neoprávněně označeny a opatření podle § 7 nevedlo k nápravě,".

4. V § 7a se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který včetně poznámky pod čarou č. 3e) zní:

"(2) V odůvodnění rozhodnutí o uložení ochranného opatření se uvedou vždy též konkrétní důvody ohrožení oprávněného zájmu stanovené zvláštním právním předpisem.3e)


3e)   Například § 5 nařízení vlády č. 17/2003 Sb.".Dosavadní odstavce 2 až 4 se označují jako odstavce 3 až 5.Dosavadní poznámka pod čarou č. 3e) se označuje jako poznámka pod čarou č. 3g) včetně odkazu na tuto poznámku.

ČÁST TŘETĺ
Změna zákona o metrologii

Čl. III

Zákon č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znění zákona č. 119/2000 Sb., zákona č. 13/2002 Sb. a zákona č. 137/2002 Sb., se mění takto:

1. V § 7 se odstavec 3 zrušuje.

2. V § 7 se doplňují nové odstavce 3 a 4, které znějí:

"(3) Pokud měřidlo bylo vyrobeno a uvedeno do oběhu v některém z členských států Evropské unie nebo Evropského hospodářského prostoru nebo ve státě, s nímž je sjednána mezinárodní smlouva o uznávání, kterou je Česká republika vázána, v souladu s příslušnými předpisy tohoto státu, a v České republice podléhá požadavku na schválení typu, uznávají se výsledky metrologických zjištění provedených v tomto státě, pokud zaručují metrologickou úroveň, jakou vyžaduje právní úprava v České republice, a pokud tyto výsledky jsou k dispozici Českému metrologickému institutu.

(4) Měřidla uvedená v odstavci 3 se považují za měřidla, jejichž typ byl schválen podle tohoto zákona.".

3.  V § 9 se odstavec 3 zrušuje.Dosavadní odstavce 4 a 5 se označují jako odstavce 3 a 4.

4. V § 9 se doplňují nové odstavce 5 a 6, které znějí:

"(5) Pokud měřidlo bylo vyrobeno a uvedeno do oběhu v některém z členských států Evropské unie nebo Evropského hospodářského prostoru nebo ve státě, s nímž je sjednána mezinárodní smlouva o uznávání, kterou je Česká republika vázána, v souladu s příslušnými předpisy tohoto státu, a pokud v České republice podléhá požadavku na prvotní ověření, uznávají se výsledky metrologických zjištění provedených v tomto státě, pokud zaručují metrologickou úroveň, jakou vyžaduje právní úprava v České republice, a pokud tyto výsledky jsou k dispozici Českému metrologickému institutu.

(6) Měřidla uvedená v odstavci 5 se považují za měřidla, u nichž bylo prvotní ověření zajištěno podle tohoto zákona.".

5. V § 12 odst. 1 se poslední věta zrušuje.

6. V § 12 se odstavec 2 zrušuje.Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 2.

ČÁST ČTVRTÁ
Změna zákona o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě

Čl. IV

Zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění zákona č. 425/1990 Sb., zákona č. 542/1991 Sb., zákona č. 169/1993 Sb., zákona č. 128/1999 Sb., zákona č. 71/2000 Sb., zákona č. 124/2000 Sb., zákona č. 315/2001 Sb., zákona č. 206/2002 Sb. a zákona č. 320/2002 Sb., se mění takto:

1. V § 23 odst. 3 písm. b) se slova "schválený Českým báňským úřadem" zrušují.

2. V § 24 se odstavec 3 včetně poznámky pod čarou č. 13c) zrušuje.Dosavadní odstavec 4 se označuje jako odstavec 3.

3. V § 25 odst. 1 se slova "který je příslušný k povolování trhacích prací nebo ohňostrojových prací, k nimž je výbušnina určena" zrušují.

4. V § 40 odst. 5 se písmeno d) zrušuje.Dosavadní písmena e) a f) se označují jako písmena d) a e).

5. V § 40 odst. 6 se písmeno d) zrušuje.Dosavadní písmena e) a f) se označují jako písmena d) a e).

6. V § 45 odst. 3 písmeno b) včetně poznámky pod čarou č. 20b) zní:

"b) nařídit výrobci nebo distributorovi stažení výbušniny nebo výbušného předmětu z trhu v případě, že výbušnina nebo výbušný předmět může ohrozit bezpečnost osob, zvířat nebo majetku; v případě neoprávněného označení výbušniny nebo výbušného předmětu značkou CE nebo jiným stanoveným označením se postupuje podle zvláštního zákona,20b)

20b)   § 18 zákona č. 22/1997 Sb., ve znění zákona č. 226/2003 Sb.".

7.  V § 45 odst. 3 se písmena c) a e) zrušují.Dosavadní písmeno d) se označuje jako písmeno c) a čárka na konci se nahrazuje tečkou.

8. V § 45 odst. 4 se slova "písm. a) a b)" nahrazují slovy "písm. a)" a slova "písm. d)" se nahrazují slovy "písm. c)".

9. V § 46 se slovo "e)" nahrazuje slovem "d)".

ČÁST PÁTÁ
Účinnost

Čl. V

Tento zákon nabývá účinnosti dnem vstupu smlouvy o přistoupení České republiky k Evropské unii v platnost, s výjimkou

a)   čl. I bodů 13 až 17 a čl. III bodů 1 a 3, které nabývají účinnosti dnem jeho vyhlášení,
b)   čl. I bodu 22 a čl. III bodů 2 a 4 v částech týkajících se Evropského hospodářského prostoru, které nabývají účinnosti dnem vstupu smlouvy o přistoupení České republiky k Dohodě o Evropském hospodářském prostoru v platnost.

Zaorálek v. r.
Klaus v. r.
Špidla v. r.

Nabídka k tématu

ÚZ č. 1539 - Ochrana spotřebitele, spotřebitelský úvěr, požadavky na výrobky, ČOI

ÚZ č. 1539 - Ochrana spotřebitele, spotřebitelský úvěr, požadavky na výrobky, ČOI

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje rozsáhlý soubor předpisů, jejichž cílem je ochrana spotřebitelů, a to různými prostředky pro různé výrobky a služby. Od dubna 2023 mezi tyto předpisy nově přibyl zákon o dozoru nad trhem s ... pokračování

Cena: 189 KčKOUPIT

Právní akty

Sbírka zákonů
a mezinárodních smluv

číslo   /
  /

Sbírka mezinárodních smluv
(do 31. 12. 2023)

číslo   /
  /

Finanční zpravodaj

číslo   /
  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.