Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů


225

ZÁKON

ze dne 26. června 2003,

kterým se mění zákon č. 151/2000 Sb., o telekomunikacích a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 29/2000 Sb., o poštovních službách a o změně některých zákonů (zákon o poštovních službách), ve znění zákona č. 517/2002 Sb.

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ
Změna zákona o telekomunikacích

Čl. I

Zákon č. 151/2000 Sb., o telekomunikacích a o změně dalších zákonů, ve znění zákona č. 274/2001 Sb., zákona č. 151/2002 Sb., zákona č. 205/2002 Sb., zákona č. 309/2002 Sb. a zákona č. 517/2002 Sb., se mění takto:

1. V § 2 se za odstavec 4 vkládají nové odstavce 5 a 6, které znějí:

"(5) Účastnickým vedením se rozumí fyzický kovový pár vodičů spojující koncový bod sítě s hlavním rozvaděčem nebo obdobným zařízením ve veřejné pevné telefonní síti.

(6) Úsekem účastnického vedení se rozumí část účastnického vedení, která spojuje koncový bod sítě se soustřeďovacím bodem nebo se specifikovaným mezilehlým přístupovým bodem veřejné pevné telefonní sítě.".

Dosavadní odstavce 5 až 19 se označují jako odstavce 7 až 21.

2. Za § 37 se vkládají nové § 37a a 37b, které znějí:

"§ 37a

(1) Držitel licence k provozování veřejné pevné telefonní sítě určený Úřadem jako držitel licence s výrazným podílem na trhu podle § 2 odst. 20 (dále jen "určený držitel licence") je povinen poskytnout provozovateli oprávněnému k provozování telekomunikační sítě nebo poskytovateli oprávněnému k poskytování telekomunikační služby (dále jen "oprávněný provozovatel") na základě jeho návrhu na uzavření smlouvy

a)   plný přístup ke svému účastnickému vedení nebo jeho úseku umožňující využití celého kmitočtového spektra účastnického vedení nebo jeho úseku,
b)   sdílený přístup ke svému účastnickému vedení nebo jeho úseku umožňující využívat nadhovorovou část kmitočtového spektra účastnického vedení nebo jeho úseku, přičemž účastnické vedení bude nadále využíváno vlastníkem účastnického vedení k poskytování veřejné telefonní služby,

(dále jen "zpřístupnění").

(2) Určený držitel licence poskytne prostor a vybavení k umístění zařízení oprávněného provozovatele a k propojení zařízení oprávněného provozovatele se zařízením určeného držitele licence.

(3) Zpřístupnění nemá za následek změnu vlastnictví účastnického vedení nebo jeho úseku a nesmí jím být dotčena práva třetích osob.

(4) Určený držitel licence je dále povinen

a)   oznámit Úřadu do 30 dnů od nabytí účinnosti tohoto zákona referenční nabídku zpřístupnění a současně požádat o její zveřejnění v Telekomunikačním věstníku,
b)   průběžně aktualizovat referenční nabídku zpřístupnění a neprodleně požádat o zveřejnění změn v Telekomunikačním věstníku,
c)   poskytovat oprávněnému provozovateli zpřístupnění za cenu, která pokrývá jeho oprávněné náklady na zpřístupnění, poskytnutí prostor a vybavení podle odstavce 2 a přiměřený zisk. Cenu sjednají smluvní strany tak, aby umožnila ověření způsobu jejího výpočtu,
d)   uzavřít nejpozději do 60 dnů od doručení prvního návrhu oprávněného provozovatele smlouvu o zpřístupnění s oprávněným provozovatelem, předloží-li oprávněný provozovatel návrh na uzavření smlouvy po uplynutí lhůty stanovené pro oznámení referenční nabídky zpřístupnění Úřadu,
e)   poskytovat prostor a vybavení podle odstavce 2 za stejných podmínek, za jakých je využívá sám nebo za jakých je poskytuje jím ovládaným osobám,
f)   poskytnout Úřadu na základě jeho výzvy v Úřadem stanovené lhůtě informace související s plněním povinností uvedených v § 37a.

(5) Referenční nabídka zpřístupnění musí obsahovat

a)   položky stanovené v příloze k zákonu,
b)   rozčlenění položek tak, aby oprávněnému provozovateli nevznikly náklady za využívání síťových prvků nebo vybavení, které nejsou nezbytné k poskytování telekomunikačních služeb oprávněného provozovatele,
c)   popis všech položek obsažených v referenční nabídce, s výjimkou údajů o prostorách uvedených pod body I.2. a II.1. přílohy k zákonu; jejich popis však musí být poskytnut zájemci o zpřístupnění na vyžádání,
d)   cenu, za jakou bude zpřístupnění poskytováno.

(6) Cena za zpřístupnění nesmí zahrnovat náklady na síťové prvky nebo zařízení, které nejsou nezbytné pro telekomunikační služby poskytované oprávněným provozovatelem.

(7) Návrh na uzavření smlouvy o zpřístupnění může určený držitel licence odmítnout pouze v případě, že je zpřístupnění technicky neproveditelné nebo by mohlo ohrozit integritu telekomunikační sítě. V případě odmítnutí návrhu určeným držitelem licence platí postup stanovený v ustanovení § 38 odst. 4 a 6 obdobně. V případě neoprávněného odmítnutí návrhu na uzavření smlouvy o zpřístupnění platí postup stanovený v odstavci 4 písm. d) obdobně.

§ 37b

(1) Úřad je povinen

a)   rozhodnout o změně referenční nabídky zpřístupnění uveřejněné určeným držitelem licence v Telekomunikačním věstníku, nesplňuje-li požadavky stanovené tímto zákonem, neodpovídá-li požadavkům maximální hospodárnosti, ochrany hospodářské soutěže nebo požadavkům na zajištění maximálního prospěchu pro uživatele,
b)   účastnit se jednání o uzavření smluv o zpřístupnění
1.  požádá-li o to některá ze smluvních stran, nebo
2.  z vlastní iniciativy, je-li to nutné k zajištění splnění povinnosti podle § 37a odst. 4 písm. e) a k zajištění maximální hospodárnosti, ochrany hospodářské soutěže nebo maximálního prospěchu pro uživatele, a vydat své stanovisko k obsahu sporných částí projednávané smlouvy,
c)   stanovit ověřitelný způsob výpočtu ceny za zpřístupnění, který bude použit vždy v případě nutnosti stanovení ceny Úřadem podle § 78 odst. 2 a 4 a zveřejnit jej v Telekomunikačním věstníku,
d)   rozhodovat spory vzniklé po uzavření smlouvy o zpřístupnění, a to do 3 měsíců od doručení podnětu jednou ze smluvních stran.

(2) Úřad je oprávněn

a)   požadovat od určeného držitele licence informace související s plněním povinností stanovených v § 37a,
b)   rozhodnout, že určený držitel licence nemusí postupovat při stanovení ceny za zpřístupnění podle § 37a odst. 4 písm. c), jestliže na trhu místního přístupu je dostatečná hospodářská soutěž.".

3. V § 78 se za odstavec 4 vkládá nový odstavec 5, který zní:

"(5) Při uplatňování regulace cen za zpřístupnění se postupuje obdobně podle odstavců 2 až 4.".Dosavadní odstavec 5 se označuje jako odstavec 6.

4. V § 95 bodě 4 se v úvodní části textu za slova "telekomunikačních sítí" vkládají slova "a zpřístupnění účastnického vedení".

5. V § 95 bodě 4 se na konci písmene c) středník nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno d), které zní:

"d) vykonává oprávnění uvedená v § 37b;".

 6. V § 95 bodě 7 písm. a) se za slovy "telekomunikačních služeb" spojka "a" nahrazuje čárkou a na konci textu písmene se doplňují slova "a cen za zpřístupnění".

7. V § 97 odst. 1 písmeno v) zní:

"v)  neumožnila propojení jiné sítě se svou sítí, přístup ke své síti, zpřístupnění nebo připojení telekomunikačního zařízení ke své síti, popřípadě znemožnila uzavření smlouvy o propojení, přístupu k síti, zpřístupnění nebo připojení,".

8. V § 97 odst. 1 se na konci písmene ee) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno ff), které zní:

"ff)  nesplní povinnosti uvedené v § 37a odst. 4 písm. a), b), e) nebo f).".

 9. V § 107 se odstavec 15 zrušuje.

10. Doplňuje se příloha, která zní:

"Příloha k zákonu č. 151/2000 Sb.

Položky podle § 37a odst. 5 písm. a)

I. Podmínky pro zpřístupnění účastnického vedení

1. Síťové prvky, k nimž se nabízí přístup, zejména pro případy, kdy jde o

a)   přístup k účastnickému vedení,
b)   přístup k nadhovorové části kmitočtového rozsahu účastnického vedení v případě sdíleného přístupu k účastnickému vedení.

2. 

Údaje týkající se míst fyzického přístupu a dostupnosti účastnických vedení ve specifických částech přístupové sítě.

3. 

Technické podmínky vztahující se ke zpřístupnění účastnického vedení a jejich využívání včetně technických charakteristik kovového páru vodičů v účastnickém vedení.4. Postup pro objednávání a poskytování včetně omezení používání.

II. Služby společného umístění1. Údaje o příslušných místech fyzického přístupu určeného držitele licence.

2.

 Možnosti společného umístění v místech uvedených v bodě 1 (včetně fyzického společného umístění, případně dálkového či virtuálního společného umístění).

3.

 Charakteristiky zařízení a případná omezení pro zařízení, která lze použít pro společné umístění.

4.

 Bezpečnostní otázky včetně opatření přijatých určeným držitelem licence pro zajištění bezpečnosti v jeho prostorách.

5. 

Podmínky přístupu pro zaměstnance oprávněného provozovatele.

6.

 Bezpečnostní normy.

7. 

Pravidla pro přidělování prostoru, je-li prostor pro společné umístění omezený.

8. 

Podmínky, za jakých si oprávněný provozovatel může prohlédnout prostory, kde je možné fyzické společné umístění, nebo prostory, kde bylo společné umístění zamítnuto v důsledku nedostatečné kapacity.

III. Informační systémy

Podmínky pro přístup k systémům provozní podpory (OSS) určeného držitele licence, k jeho informačním systémům nebo databázím pro přípravu objednávek, pro poskytování, objednávání, údržbu a žádosti o opravy a pro fakturaci.

IV. Dodací podmínky

1.

 Lhůty pro vyřízení žádostí o dodávku služeb a zařízení; dohody o rozsahu služeb, řešení poruch, postupy pro návrat k normální úrovni služeb a ukazatele kvality služeb.

2. 

Vzorové smluvní podmínky včetně případného odškodnění za nedodržení lhůty.

3. 

Ceny nebo způsoby pro stanovení cen každé služby, funkce a zařízení vyjmenovaných v této příloze.".

ČÁST DRUHÁ
Změna zákona o poštovních službách

Čl. II

Zákon č. 29/2000 Sb., o poštovních službách a o změně některých zákonů (zákon o poštovních službách), ve znění zákona č. 517/2002 Sb., se mění takto:

1. V § 18 odst. 1 se slova "350 g" nahrazují slovy "hmotnost, kterou stanoví vláda nařízením".

2. V § 19 písm. a) se slova "350 g" nahrazují slovy "hmotnost, kterou stanoví vláda nařízením".

3. V § 41 se za slovo "nařízením" vkládají slova "hmotnost a".

ČÁST TŘETĺ
Účinnost

Čl. III

Tento zákon nabývá účinnosti dvacátým dnem po jeho vyhlášení, s výjimkou části druhé, která nabývá účinnosti dnem vstupu smlouvy o přistoupení České republiky k Evropské unii v platnost.

Zaorálek v. r.
Klaus v. r.
Špidla v. r.t

E-shop

Softwarové smlouvy. Jejich specifika a kontraktační proces

Softwarové smlouvy. Jejich specifika a kontraktační proces

Jana Sedláková, Roman Tomek, Tereza Formanová, Pavel Čech, Jiří Hradský a kol. - C. H. Beck

Publikace je praktickým průvodcem pro právníky, manažery a profesionály z oboru IT pro uzavírání smluv v oblasti software. Nabídne řadu vzorových ustanovení vhodných z pohledu objednatele i softwarových společností a představí nejčastější chyby, které se ve smlouvách v praxi běžně ...

Cena: 590 KčKOUPIT

Zahraniční vlivy a srovnávání v ústavním právu

Zahraniční vlivy a srovnávání v ústavním právu

Kristián Léko, Kristina Blažková, Jan Chmel - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Propojování světa pod hlavičkou globalizace nabízí podněty ke srovnávání životních stylů, struktur vládnutí i právních pravidel v míře vyšší, než to bylo běžné v minulosti. Právní věda patří k oborům, v nichž se srovnávací přístup rozvíjí velmi dynamicky. Kniha přináší dvě studie ...

Cena: 220 KčKOUPIT

Dědické právo - Praktická příručka

Dědické právo - Praktická příručka

Martin Šešina, Ladislav Muzikář, Petr Dobiáš - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Příručka komplexně zpracovává problematiku dědictví a řízení o pozůstalosti podle aktuální úpravy hmotného i procesního práva. Samostatná část publikace je věnována mezinárodním aspektům dědického práva. Část hmotněprávní se zabývá předpoklady dědění (smrt zůstavitele, existence ...

Cena: 1 490 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2021 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.