Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů


175

ZÁKON

ze dne 21. května 2003,

kterým se mění zákon č. 359/1992 Sb., o zeměměřických a katastrálních orgánech, ve znění pozdějších předpisů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNĺ
Změna zákona
o zeměměřických a katastrálních orgánech

Čl. I

Zákon č. 359/1992 Sb., o zeměměřických a katastrálních orgánech, ve znění zákona č. 107/1994 Sb., zákona č. 200/1994 Sb., zákona č. 62/1997 Sb., zákona č. 132/2000 Sb. a zákona č. 186/2001 Sb., se mění takto:

1. V § 1 odst. 1 se slova "orgán státní správy geodézie a kartografie (dále jen "zeměměřictví")" nahrazují slovy "správní úřad zeměměřictví" a na konci odstavce se doplňuje věta "Úřad je účetní jednotkou.1)".Poznámka pod čarou č. 1) zní:


"1)   § 3 odst. 3 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění zákona č. 492/2000 Sb., zákona č.  229/2001 Sb., zákona č. 320/2001 Sb., zákona č. 501/2001 Sb., zákona č. 202/2002  Sb., zákona č. 280/2002 Sb. a zákona č. 476/2002 Sb.".
Dosavadní poznámka pod čarou č. 1) se označuje jako poznámka pod čarou č. 1a), včetně odkazů na tuto poznámku pod čarou.

2. V § 2 odst. 1 se slova "orgán státní správy" nahrazují slovy "jiný správní úřad" a na konci odstavce se doplňuje věta "Zeměměřický úřad je účetní jednotkou.1)".

3. V § 2 odst. 2 se slova "územní orgány státní správy" nahrazují slovy "jiné správní úřady pro", slovo "katastru" se nahrazuje slovem "katastr" a na konci odstavce se doplňuje věta "Inspektoráty a katastrální úřady jsou účetními jednotkami.1)".

4. V § 3 písm. a) bodu 2 se slovo "podrobných" zrušuje.

5. V § 3 písmeno e) zní:

"e)   vykonává správu centrální databáze katastru nemovitostí České republiky, která je vedena v celostátním rozsahu počítačovými prostředky, obsahuje data o nemovitostech a poskytuje údaje katastru nemovitostí formou dálkového přístupu,".

Poznámka pod čarou č. 3) se zrušuje.

6. V § 3 se za písmeno l) vkládá nové písmeno m), které včetně poznámek pod čarou č. 5a) a 5b) zní:

"m)  vydává základní státní mapová díla5a) a tématická státní mapová díla,5b)

5a)   § 2 písm. g) zákona č. 200/1994 Sb.
5b)   § 2 písm. h) zákona č. 200/1994 Sb.".
Dosavadní písmeno m) se označuje jako písmeno n).

7. V § 3 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který zní:

"(2) Ministerstvo obrany při výkonu zeměměřických činností pro potřeby obrany státu plní obdobné úkoly jako Úřad.".

8. V § 3a písmeno b) včetně poznámky pod čarou č. 6a) zní:

"b) rozhoduje o umístění, přemístění či odstranění měřických značek základního bodového pole,6a) včetně signalizačního a ochranného zařízení bodu bodového pole,

6a)   § 2 písm. c) a e) zákona č. 200/1994 Sb., ve znění zákona č. 186/2001  Sb.".

9. V § 3a písmeno c) zní:

"c)  vykonává správu základních státních mapových děl5a) a tématických státních mapových děl5b) stanovených Úřadem,".

10. V § 3a se za písmeno c) vkládá nové písmeno d), které zní:

"d)  vede databázové soubory bodů bodového pole evidovaných v technických jednotkách,".
Dosavadní písmena d) až h) se označují jako písmena e) až i).

11. V § 3a písm. e) se slova "spravuje základní bázi" nahrazují slovy "vykonává správu základní báze".

12. V § 5 se za písmeno e) vkládá nové písmeno f), které zní:

"f) vykonávají správu základních státních mapových děl5a) stanovených Úřadem,".
Dosavadní písmeno f) se označuje jako písmeno g).

 13. V § 5 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který včetně poznámek pod čarou č. 10a) a 10b) zní:

"(2) Seznam katastrálních pracovišť, která jsou vnitřními organizačními jednotkami katastrálních úřadů podle zvláštního právního předpisu,10a) jejich názvy, sídla a územní obvody, ve kterých vykonávají působnost příslušného katastrálního úřadu, zveřejní Úřad sdělením ve Sbírce zákonů.10b)


10a)   § 52 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých zákonů (rozpočtová pravidla).
10b)   § 2 odst. 1 písm. e) zákona č. 309/1999 Sb., o Sbírce zákonů a o Sbírce mezinárodních smluv.".

14. V § 6 se slova "§ 5 písm. a), b) a d)" nahrazují slovy "§ 5 odst. 1 písm. a), c) a e)".

15. V příloze č. 1 se v první větě slovo "Brněnského" nahrazuje slovem "Jihomoravského" a slova "Jihlavského kraje" nahrazují slovem "Vysočiny".

16. V příloze č. 1 se v druhé větě slovo "Budějovického" nahrazuje slovem "Jihočeského".

17. V příloze č. 1 se ve čtvrté větě slovo "Ostravského" nahrazuje slovem "Moravskoslezského".

18. Příloha č. 2 zní:

"Příloha č. 2 k zákonu č. 359/1992 Sb.

Územní působnost a sídla katastrálních úřadů

 1. Katastrální úřad pro hlavní město Prahu se sídlem v Praze,
 2. Katastrální úřad pro Jihočeský kraj se sídlem v Českých Budějovicích,
 3. Katastrální úřad pro Karlovarský kraj se sídlem v Karlových Varech,
 4. Katastrální úřad pro Královéhradecký kraj se sídlem v Hradci Králové,
 5. Katastrální úřad pro Liberecký kraj se sídlem v Liberci,
 6. Katastrální úřad pro Plzeňský kraj se sídlem v Plzni,
 7. Katastrální úřad pro Pardubický kraj se sídlem v Pardubicích,
 8. Katastrální úřad pro Středočeský kraj se sídlem v Praze,
 9. Katastrální úřad pro Ústecký kraj se sídlem v Ústí nad Labem,
10. Katastrální úřad pro Jihomoravský kraj se sídlem v Brně,
11. Katastrální úřad pro Moravskoslezský kraj se sídlem v Opavě,
12. Katastrální úřad pro Olomoucký kraj se sídlem v Olomouci,
13. Katastrální úřad pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě,
14. Katastrální úřad pro Zlínský kraj se sídlem ve Zlíně.".

Čl. II
Přechodná a závěrečná ustanovení

1. Ke dni účinnosti tohoto zákona se zrušují tyto katastrální úřady:

Katastrální úřad v Benešově,
Katastrální úřad v Berouně,
Katastrální úřad v Blansku,
Katastrální úřad Brno-město,
Katastrální úřad Brno-venkov,
Katastrální úřad v Bruntále,
Katastrální úřad v Břeclavi,
Katastrální úřad v České Lípě,
Katastrální úřad v Českém Krumlově,
Katastrální úřad v Českých Budějovicích,
Katastrální úřad v Děčíně,
Katastrální úřad v Domažlicích,
Katastrální úřad ve Frýdku-Místku,
Katastrální úřad v Havlíčkově Brodě,
Katastrální úřad v Hodoníně,
Katastrální úřad v Hradci Králové,
Katastrální úřad v Chebu,
Katastrální úřad v Chomutově,
Katastrální úřad v Chrudimi,
Katastrální úřad v Jablonci nad Nisou,
Katastrální úřad v Jeseníku,
Katastrální úřad v Jičíně,
Katastrální úřad v Jihlavě,
Katastrální úřad v Jindřichově Hradci,
Katastrální úřad v Karlových Varech,
Katastrální úřad v Karviné,
Katastrální úřad v Kladně,
Katastrální úřad v Klatovech,
Katastrální úřad v Kolíně,
Katastrální úřad v Kroměříži,
Katastrální úřad v Kutné Hoře,
Katastrální úřad v Liberci,
Katastrální úřad v Litoměřicích,
Katastrální úřad v Lounech,
Katastrální úřad v Mělníce,
Katastrální úřad v Mladé Boleslavi,
Katastrální úřad v Mostě,
Katastrální úřad v Náchodě,
Katastrální úřad v Novém Jičíně,
Katastrální úřad v Nymburku,
Katastrální úřad v Olomouci,
Katastrální úřad v Opavě,
Katastrální úřad v Ostravě,
Katastrální úřad v Pardubicích,
Katastrální úřad v Pelhřimově,
Katastrální úřad v Písku,
Katastrální úřad Plzeň-město,
Katastrální úřad Plzeň-jih,
Katastrální úřad Plzeň-sever,
Katastrální úřad Praha-město,
Katastrální úřad Praha-východ,
Katastrální úřad Praha-západ,
Katastrální úřad v Prachaticích,
Katastrální úřad v Prostějově,
Katastrální úřad v Přerově,
Katastrální úřad v Příbrami,
Katastrální úřad v Rakovníku,
Katastrální úřad v Rokycanech,
Katastrální úřad v Rychnově nad Kněžnou,
Katastrální úřad v Semilech,
Katastrální úřad v Sokolově,
Katastrální úřad ve Strakonicích,
Katastrální úřad ve Svitavách,
Katastrální úřad v Šumperku,
Katastrální úřad v Táboře,
Katastrální úřad v Tachově,
Katastrální úřad v Teplicích,
Katastrální úřad v Trutnově,
Katastrální úřad v Třebíči,
Katastrální úřad v Uherském Hradišti,
Katastrální úřad v Ústí nad Labem,
Katastrální úřad v Ústí nad Orlicí,
Katastrální úřad ve Vsetíně,
Katastrální úřad ve Vyškově,
Katastrální úřad ve Zlíně,
Katastrální úřad ve Znojmě,
Katastrální úřad ve Žďáru nad Sázavou.

2. Katastrální úřady zřízené tímto zákonem vykonávají ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona působnost dosavadních katastrálních úřadů.

3. Na katastrální úřady zřízené tímto zákonem přechází dnem nabytí účinnosti tohoto zákona výkon práv a povinností ze služebního poměru, z pracovněprávních a jiných vztahů z dosavadních katastrálních úřadů, vykonávajících svou působnost v okresech příslušného kraje.

4. Katastrální úřady zřízené tímto zákonem jsou ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona příslušné hospodařit s veškerým majetkem České republiky, se kterým byly k tomuto dni příslušné hospodařit katastrální úřady v územních obvodech jednotlivých krajů. Současně tímto dnem začnou plnit úkoly spojené s odpovědností státu související s tímto majetkem.

ČÁST DRUHÁ
Zmocnění k vyhlášení úplného znění zákona

Čl. III

Předseda vlády se zmocňuje, aby ve Sbírce zákonů vyhlásil úplné znění zákona č. 359/1992 Sb., o zeměměřických a katastrálních orgánech, jak vyplývá ze zákonů jej měnících.

ČÁST TŘETĺ
Účinnost

Čl. IV

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2004.

Zaorálek v. r.
Klaus v. r.
Špidla v. r.

E-shop

Svěřenské fondy krok za krokem, 2. vydání

Svěřenské fondy krok za krokem, 2. vydání

Eva Hrušková, Janes Turbull - GRADA Publishing, a. s.

Svěřenské fondy představují velice zajímavý a přínosný právní nástroj pro běžného občana, kterým si lze uspořádat rodinné majetkové poměry a vyhnout se tak problémům do budoucna. Oproti jiným zemím se o možnostech a způsobech jeho využití v České republice zatím prakticky nic neví. ...

Cena: 379 KčKOUPIT

Vnitrostátní aplikace práva Evropské unie. 2. vydání

Vnitrostátní aplikace práva Evropské unie. 2. vydání

Michal Bobek, Petr Bříza, Pavlína Hubková - C. H. Beck

Právo EU má vícero vrstev. Tu první představuje vrstva lucemburská či lucembursko-bruselská. Obsahuje vizi jednotné vnitrostátní aplikace práva EU ve všech členských státech a vychází především z judikatury Soudního dvora EU a unijní legislativy. Druhá je vrstva ústavní, plynoucí z ...

Cena: 1 190 KčKOUPIT

Zaměstnávání cizinců v České republice, 2. vydání

Zaměstnávání cizinců v České republice, 2. vydání

Jakub Tomšej a kolektiv - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Zaměstnávání cizinců vyvolává řadu právních otázek. Odpovědi nabízí předkládaná publikace, v jejímž autorském kolektivu jsou přední odborníci z Právnické fakulty Univerzity Karlovy i advokáti specializovaní na tuto problematiku. Kniha detailně zkoumá problematiku pobytu a ...

Cena: 415 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2023 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.