Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů a mezinárodních smluv

Sbírka zákonů a mezinárodních smluv


162

ZÁKON

ze dne 18. dubna 2003

o podmínkách provozování zoologických zahrad a o změně některých zákonů (zákon o zoologických zahradách)

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ
PODMĺNKY PROVOZOVÁNĺ ZOOLOGICKÝCH ZAHRAD

§ 1
Předmět úpravy

Tento zákon upravuje podmínky pro vydání licence k provozování zoologických zahrad (dále jen "licence"), postup při vydávání licence, kontrolu nad dodržováním povinností plynoucích z tohoto zákona, základní podmínky pro poskytování dotací ze státního rozpočtu a jiných veřejných zdrojů provozovatelům zoologických zahrad a sankce za porušení povinností stanovených tímto zákonem.

§ 2
Základní pojmy

(1) Pro účely tohoto zákona se rozumí

a)   zoologickou zahradou trvalé zařízení, v němž jsou chováni a po dobu nejméně 7 dnů v kalendářním roce vystavováni pro veřejnost volně žijící živočichové, popřípadě též zvířata domácí,
b)   posláním zoologických zahrad je v souladu s právem Evropských společenství1) přispět k zachování biologické rozmanitosti volně žijících živočichů jejich chovem v lidské péči, se zvláštním zřetelem na záchranu ohrožených druhů, jakož i výchova veřejnosti k ochraně přírody,
c)   zvířetem domácím živočich, který patří k biologickému druhu, jenž vznikl činností člověka domestikací a žije převážně v přímé závislosti na péči člověka, případně druhotně zdivočelý živočich původně domestikovaného druhu nebo poddruhu,
d)   volně žijícím živočichem jedinec takového živočišného druhu, jehož populace se udržuje anebo udržovala, v případě druhů v přírodě nezvěstných nebo vyhynulých, v přírodě samovolně; může jít i o jedince chovaného v lidské péči anebo závislého na péči člověka,
e)   druhem systematický druh a poddruh nebo geograficky oddělená populace,
f)   akváriem zařízení, v němž se chovají ryby a další vodní živočichové, s výjimkou savců a ptáků,
g)   teráriem zařízení, v němž se chovají plazi, obojživelníci a další živočichové, s výjimkou savců a ptáků a vodních živočichů,
h)   provozovatelem právnická nebo fyzická osoba, která zoologickou zahradu provozuje podle tohoto zákona.

(2) Pro účely tohoto zákona se za zoologickou zahradu nepovažují

a)   cirkusy a podobná zařízení zaměřená na předvádění drezúry zvířat,
b)   obchody se zvířaty provozované podle zvláštních právních předpisů,2)
c)   akvária a terária, jsou-li součástí zařízení, jehož hlavní činností není vystavování volně žijících živočichů pro veřejnost,
d)   zařízení pro chov a držení živočichů, která slouží ke zvláštním účelům, zejména záchranné stanice, záchranná centra, zařízení pro chov zvěře a farmové chovy,3)
e)   zařízení pro chov a držení volně žijících živočichů, které chová méně než 20 druhů volně žijících savců a ptáků, přičemž tyto živočichy vystavuje veřejnosti bezplatně, a to především za účelem výchovy nebo poučení veřejnosti tím, že poskytuje informace o vystavených druzích, jejich přírodních stanovištích a úloze v ekosystémech.

§ 3
Podmínky provozování zoologických zahrad

(1) Zoologická zahrada může být provozována pouze na základě licence, kterou vydává Ministerstvo životního prostředí (dále jen "ministerstvo").

(2) Názvy "zoologická zahrada" nebo "zoo" může používat pouze provozovatel, který je držitelem platné licence.

(3) Provozovatel je povinen kopii licence viditelně umístit ve vchodech do zoologické zahrady určených pro veřejnost.

Žádost o licenci
§ 4

(1) Žádost o licenci (dále jen "žádost") podává ministerstvu právnická nebo fyzická osoba, která hodlá provozovat zoologickou zahradu (dále jen "žadatel").

(2) Žádost musí obsahovat

a)   obchodní firmu nebo název, identifikační číslo, bylo-li přiděleno, sídlo a právní formu, dále jméno, příjmení, datum narození a místo trvalého pobytu osob, které jsou členy statutárního orgánu žadatele, je-li žadatelem právnická osoba,
b)   jméno, příjmení, popřípadě dodatek,4) datum narození, identifikační číslo, bylo-li přiděleno, a místo trvalého pobytu, je-li žadatelem fyzická osoba,
c)   označení osoby vlastníka a osoby zřizovatele zoologické zahrady, nejsou-li totožné s osobou žadatele, způsobem uvedeným v písmenech a) a b),
d)   seznam druhů živočichů a předpokládaný počet živočichů řazený podle řádů zoologické systematiky, kteří jsou nebo budou chováni,
e)   přehled o účasti ve výzkumu prospěšném pro ochranu druhů,
f)   přehled o zapojení do školení v ochranářských dovednostech,
g)   informace o účasti na výměně informací týkajících se ochrany druhů,
h)   informace o účasti na odborně zajištěném znovuvysazování druhů volně žijících živočichů do původních areálů výskytu (reintrodukce),
i)   informace o účasti na výchově veřejnosti k ochraně přírody, například poskytováním informací o vystavených druzích, jejich přírodních stanovištích a úloze v ekosystémech,
j)   informace o způsobu vedení průběžných záznamů o kolekci volně žijících živočichů,
k)   výpis z Rejstříku trestů5) osvědčující bezúhonnost žadatele [§ 6 odst. 2 písm. b)], je-li jím fyzická osoba.

(3) V případě, že náležitosti podle odstavce 2 písm. e) až j) žadatel nemůže doložit, uvede způsob, kterým bude v těchto ustanoveních stanovené požadavky naplňovat.

(4) Není-li žádost úplná, vyzve ministerstvo žadatele, aby žádost doplnil do 30 dnů ode dne doručení výzvy.

(5) Nedoplní-li žadatel žádost podle odstavce 4 ve stanovené lhůtě, ministerstvo řízení zastaví.

(6) Účastníkem řízení je též obec a kraj, na jejichž území má být zoologická zahrada provozována.

§ 5

(1) Ministerstvo si v řízení o vydání licence vyžádá písemné vyjádření (dále jen "vyjádření") ke každé žádosti od České inspekce životního prostředí6) (dále jen "inspekce"), místně příslušné veterinární správy7) a Ústřední komise pro ochranu zvířat.8) Lhůta pro doručení vyjádření, které musí obsahovat i odůvodnění, je 30 dnů ode dne doručení vyžádání. Neobdrží-li ministerstvo vyjádření v této lhůtě, má se za to, že dožádaný orgán nemá k žádosti výhrad. Na vydání vyjádření se nevztahuje správní řád.9)

(2) Ministerstvo po obdržení vyjádření podle odstavce 1 provede v rámci řízení o vydání licence za účasti Komise pro zoologické zahrady (dále jen "Komise") (§ 11) šetření na místě, kde má být provozována zoologická zahrada, při němž ověří údaje uvedené v žádosti (§ 4 odst. 2) a posoudí skutečnosti rozhodné pro udělení licence (§ 6 odst. 2).

(3) Ministerstvo oznámí žadateli termín provedení místního šetření a složení Komise nejméně 30 dnů předem.

(4) Komise v rámci místního šetření posuzuje

a)   pravdivost údajů uvedených v žádosti,
b)   skutečnosti rozhodné pro udělení licence (§ 6 odst. 2), zejména
1.  ustájení živočichů z pohledu zdraví a vhodných životních podmínek živočichů včetně krmení, napájení a možnosti pravidelného úklidu a dodržování chovatelských standardů,
2.  zajištění pravidelné veterinární péče, případně kontroly zařízení ke karanténování a pitvám živočichů,
3.  opatření k zabránění únikům živočichů,
4.  zajištění a kvalitu výchovy a vzdělávání návštěvníků,
5.  zapojení žadatele do národních a mezinárodních aktivit, a
6.  kvalitu a počet odborného personálu vzhledem k počtu chovaných živočichů.

(5) Komise zpracuje po dokončení místního šetření zprávu o výsledku šetření v rozsahu podle odstavce 4. Obsahem zprávy je také vyjádření, zda Komise vydání licence doporučuje nebo nedoporučuje, a odůvodnění tohoto vyjádření. Komise zprávu předá ministerstvu i žadateli do 15 dnů ode dne konání místního šetření. Lhůta pro vydání licence (§ 6 odst. 1) po tuto dobu neběží.

§ 6

(1) Ministerstvo rozhodne o žádosti ve lhůtě 90 dnů ode dne jejího doručení; při rozhodování přihlíží k vyjádřením podle § 5 odst. 1.

(2) Ministerstvo vydá licenci pouze žadateli, který

a)   splňuje tyto podmínky:
1.  chová živočichy v podmínkách, které směřují k zajištění biologických a ochranářských požadavků jednotlivých druhů a požadavků na zajištění zdraví a pohody živočichů zejména tím, že obohatí jednotlivým druhům vyhrazené výběhy pro ně specifickými doplňky a udržuje vysokou úroveň chovu a ustájení živočichů s kvalitním programem veterinární péče a výživy,
2.  předchází únikům chovaných živočichů, zejména s ohledem na možné ekologické ohrožení původních druhů a předchází šíření parazitů a původců nákaz z vnějšího prostředí pomocí vhodných technických a protinákazových opatření,
3.  vede o své kolekci živočichů průběžné záznamy způsobem přiměřeným sledovanému druhu,
4.  účastní se výzkumu prospěšného pro ochranu druhů nebo školení v ochranářských dovednostech nebo výměny informací ve vztahu k ochraně druhů, chovu ohrožených nebo vzácných druhů živočichů v lidské péči s cílem uchování biologické rozmanitosti mimo jejich přirozená stanoviště (ex situ) nebo v jejich přirozeném prostředí (in situ), nebo se účastní odborně zajištěného znovuvysazování druhů volně žijících živočichů do původních areálů výskytu (reintrodukce),
5.  provádí výchovu veřejnosti k ochraně přírody, zejména poskytováním informací o vystavených druzích, jejich přírodních stanovištích a úloze v ekosystémech,
6.  zajišťuje výkon činností související s péčí o chované živočichy fyzickými osobami odborně způsobilými, a to v počtu odpovídajícím kolekci chovaných živočichů. Za odborně způsobilou se považuje fyzická osoba s vysokoškolským vzděláním v oboru veterinární lékař, biolog-zoolog, zemědělský inženýr-zootechnik, nebo fyzická osoba s jiným vysokoškolským vzděláním, avšak s praxí nejméně 2 roky v oblasti chovu živočichů chovaných v zoologických zahradách, a
b)   je bezúhonný; podmínku bezúhonnosti nesplňuje ten, kdo byl v době 3 let před podáním žádosti pravomocně odsouzen za trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s činností vykonávanou v zoologické zahradě, pokud se na něj nehledí, jako by odsouzen nebyl, nebo ten, kdo byl v uvedené době uznán vinen z přestupku či jiného správního deliktu podle právních předpisů o ochraně přírody a životního prostředí, veterinárních předpisů nebo předpisů na ochranu zvířat proti týrání.10) Je-li žadatelem právnická osoba, vztahuje se podmínka bezúhonnosti žadatele na všechny členy statutárního orgánu žadatele.

(3) Pokud žadatel není schopen ke dni podání žádosti splnit některou z podmínek podle odstavce 2 písm. a) bodů 4 a 5, ale doloží-li, že je schopen tyto podmínky splnit nejpozději do 2 let ode dne podání žádosti, a nesplněním těchto podmínek není ohroženo plnění poslání zoologických zahrad, může mu být vydána licence, avšak nejdéle na dobu 2 let.

§ 7
Licence

(1) Rozhodnutí o vydání licence obsahuje

a)   jméno a příjmení a místo trvalého pobytu, nebo obchodní firmu nebo název a sídlo provozovatele a údaje o osobě vlastníka a o osobě zřizovatele zoologické zahrady, nejsou-li totožné s osobou provozovatele [§ 4 odst. 2 písm. c)],
b)   právní formu provozovatele,
c)   dobu platnosti licence.

(2) Licence se vydává na dobu neurčitou, ne-jedná-li se o případ uvedený v § 6 odst. 3.

(3) Provozovatel je povinen ministerstvu oznámit všechny změny a doplnění týkající se údajů a dokladů stanovených pro podání žádosti (§ 4 odst. 2).

(4) Provozovatel je povinen každoročně vypracovat a zaslat ministerstvu a současně veřejnosti zpřístupnit výroční zprávu o činnosti zoologické zahrady, a to vždy nejpozději do konce července následujícího kalendářního roku. Povinné náležitosti výroční zprávy o činnosti zoologické zahrady jsou uvedeny v příloze k tomuto zákonu.

Zrušení a zánik licence
§ 8

(1) Ministerstvo zahájí řízení o zrušení licence, jestliže bylo při kontrole provozovatele zjištěno porušení podmínek stanovených tímto zákonem (§ 6).

(2) Ministerstvo může předběžným opatřením uzavřít provoz nebo chov živočichů, dotýkají-li se důsledky porušení podmínek stanovených tímto zákonem (§ 6) výlučně tohoto provozu či chovu.

(3) V odůvodněných případech může ministerstvo přerušit řízení o zrušení licence a stanovit rozhodnutím provozovateli lhůtu k odstranění nedostatků, kvůli nimž řízení bylo zahájeno. Lhůta nesmí být delší než 12 měsíců.

(4) Odstraní-li provozovatel nedostatky ve stanovené lhůtě, ministerstvo řízení o zrušení licence zastaví.

(5) O zrušení licence ministerstvo neprodleně informuje inspekci, místně příslušnou veterinární správu a Ústřední komisi pro ochranu zvířat a všechny účastníky řízení o vydání licence.

§ 9

Licence zaniká

a)   uplynutím doby platnosti podle § 6 odst. 3,
b)   zánikem nebo smrtí provozovatele,
c)   ukončením provozování zoologické zahrady; provozovatel je povinen oznámit ministerstvu záměr ukončit provozování zoologické zahrady. Licence v tomto případě zaniká dnem, který provozovatel v oznámení stanoví, popřípadě dnem doručení oznámení ministerstvu.

§ 10

Zrušení nebo zánik licence nezbavuje provozovatele povinnosti zabezpečit řádnou péči chovaným živočichům a nakládání v souladu se zvláštními právními předpisy.10)

§ 11
Ministerstvo

(1) Ministerstvo jako ústřední správní úřad pro oblast provozování zoologických zahrad

a)   rozhoduje o vydání, popřípadě zrušení licence podle tohoto zákona,
b)   vede evidenci zoologických zahrad,
c)   provádí pravidelnou kontrolu zoologických zahrad (§ 13 odst. 1),
d)   poskytuje dotace provozovatelům zoologických zahrad,
e)   rozhoduje o odvolání proti rozhodnutím inspekce vydaným podle tohoto zákona,
f)   spolupracuje s inspekcí, místně příslušnými veterinárními správami a Ústřední komisí pro ochranu zvířat a informuje je o zrušení licencí vydaných podle tohoto zákona,
g)   zřizuje Komisi jako svůj poradní orgán a vydává její jednací řád a statut.

(2) Komise vypracovává zprávu z šetření na místě (§ 5 odst. 5), stanovisko při poskytování dotací (§ 14 odst. 2) a účastní se pravidelných kontrol (§ 13 odst. 1).

(3) Členy Komise jmenuje a odvolává ministr životního prostředí na návrh Státní veterinární správy, inspekce, Ústřední komise pro ochranu zvířat a profesních sdružení provozovatelů zoologických zahrad, která jsou členy Evropské asociace zoologických zahrad a akvárií nebo Světové asociace zoologických zahrad a akvárií.

(4) Členem Komise může být jmenována pouze fyzická osoba s vysokoškolským vzděláním v obo- ru veterinární lékař, biolog-zoolog, zemědělský inženýr-zootechnik, nebo fyzická osoba s jiným vysokoškolským vzděláním a s praxí v oblasti chovu živočichů chovaných v zoologických zahradách, vykonávanou v posledních 10 letech.

Kontrola
§ 12

(1) Inspekce kontroluje, jak jsou právnickými nebo fyzickými osobami dodržována ustanovení tohoto zákona.

(2) Inspekce poskytuje ministerstvu informace o provedených kontrolách a o uložených pokutách nebo jiných obdobných opatřeních podle tohoto zákona nebo jiných právních předpisů.11)

(3) Veterinární správy poskytují ministerstvu informace o uložených pokutách nebo jiných obdobných opatřeních podle zvláštních právních předpisů.12)

(4) Inspekce může rozhodnutím uložit provozovateli odstranění nedostatků způsobených nedodržením povinností stanovených v § 3 odst. 3.

(5) Místně příslušné veterinární správy provádějí v případě uzavření zoologické zahrady pro veřejnost kontrolu, zda je s chovanými živočichy zacházeno v souladu se zvláštními právními předpisy.12)

§ 13

(1) Pravidelnou kontrolu zoologické zahrady podle § 11 odst. 1 písm. c) provádí ministerstvo ve spolupráci s inspekcí a Komisí u zoologické zahrady nejméně jednou za 2 roky. Předmětem kontroly je zjišťování, zda jsou plněny podmínky stanovené v § 6.

(2) Na provádění kontroly podle tohoto zákona se vztahuje zákon o státní kontrole.13)

§ 14
Podpora provozovatelů

(1) Provozovateli, který je držitelem platné licence, mohou být ze státního rozpočtu nebo z rozpočtů územních samosprávných celků poskytnuty dotace zejména na

a)   chov druhů volně žijících živočichů chráněných podle zvláštních právních předpisů,11)
b)   vedení plemenných knih druhů volně žijících živočichů chráněných podle zvláštních právních předpisů11) a zpracování informací o jejich chovu do elektronické podoby a jejich zpřístupnění,
c)   podporu účasti provozovatele na projektech ochrany přírody v České republice,
d)   podporu spolupráce provozovatele v rámci mezinárodních programů,
e)   péči o živočichy chráněné a odebrané podle zvláštních právních předpisů,11)
f)   projekty vědy a výzkumu,
g)   projekty v oblasti výchovné, vzdělávací a kulturní činnosti,
h)   zabezpečení dalšího odborného vzdělávání pracovníků zoologické zahrady,
i)   výstavbu nebo rekonstrukci objektu zoologické zahrady,
j)   vybavení zoologické zahrady zabezpečovacími a protipožárními systémy.

(2) Při stanovení prioritních oblastí poskytování dotací ministerstvo přihlíží k stanovisku Komise.

(3) Pravidla poskytování dotací podle odstavce 1, zejména za jakých podmínek, v jaké výši a v jakých lhůtách jsou dotace poskytovány, stanoví prováděcí právní předpis.

§ 15
Uzavření zoologické zahrady pro veřejnost

(1) Inspekce vydá rozhodnutí o uzavření zoologické zahrady pro veřejnost v případě, že je provozována bez licence.

(2) Inspekce zahájí řízení o uzavření zoologické zahrady pro veřejnost podle odstavce 1 do 30 dnů ode dne, kdy se skutečnosti uvedené v odstavci 1 dozvěděla.

(3) Podá-li osoba provozující zoologickou zahradu bez licence žádost o vydání licence podle § 4, může inspekce řízení podle odstavce 2 do doby pravomocného rozhodnutí o vydání licence přerušit, nebyla- -li uvedené osobě licence zrušena podle tohoto zákona.

(4) Inspekce vhodným nebo v místě obvyklým způsobem informuje veřejnost o rozhodnutí podle odstavce 1.

Přestupky a jiné správní delikty
§ 16

(1) Kdo

a)   neoprávněně používá název "zoologická zahrada" nebo "zoo", nebo
b)   provozuje zoologickou zahradu bez licence,
c)   neumístí kopii povolení podle § 3 odst. 3,
d)   nevypracovává, ministerstvu nezasílá nebo nezveřejňuje výroční zprávu o činnosti podle § 7 odst. 4,

dopustí se přestupku nebo jiného správního deliktu. Přestupkem je porušení povinností fyzickou osobou, nejde-li o porušení povinností při výkonu její podnikatelské činnosti. Jiným správním deliktem je porušení povinností fyzickou osobou při její podnikatelské činnosti nebo právnickou osobou.

(2) Za přestupek nebo jiný správní delikt uvedený v odstavci 1

a)   v písmenech a), c) a d) lze uložit pokutu až do výše 500 000 Kč,
b)   v písmenu b) lze uložit pokutu až do výše 3 000 000 Kč. 

(3) Za přestupek nebo jiný správní delikt uvedený v odstavci 1

a)   v písmenech a), c) a d) lze uložit pokutu až do výše 1 000 000 Kč,
b)   v písmenu b) lze uložit pokutu až do výše 5 000 000 Kč,
pokud byl spáchán opětovně v době do 1 roku od právní moci rozhodnutí, jímž byla za tento čin uložena pokuta.

§ 17

(1) Pokutu ukládá inspekce. Pokutu za jiný správní delikt lze uložit do 1 roku ode dne, kdy se inspekce dozvěděla o porušení povinnosti, nejdéle však do 3 let ode dne, kdy k porušení povinnosti došlo.

(2) Při výměře pokuty se přihlíží k závažnosti protiprávního jednání.

(3) Pokuta je splatná do 15 dnů ode dne nabytí právní moci rozhodnutí, kterým byla uložena.

(4) Pokutu vybírá a vymáhá inspekce podle zákona o správě daní a poplatků.14)

(5) Pokuta je příjmem Státního fondu životního prostředí.

(6) Na řízení o přestupcích se vztahuje zvláštní právní předpis.15)

(7) Inspekce vede evidenci osob, které byly pravomocným rozhodnutím uznány odpovědnými z přestupků nebo správních deliktů podle § 16, a archivuje podle zvláštního právního předpisu16) spisový materiál týkající se řízení o přestupcích nebo správních deliktech uložených podle § 16 po dobu nejméně 3 let.

§ 18
Zmocňovací ustanovení

Vláda stanoví nařízením pravidla poskytování dotací podle § 14 odst. 3.

§ 19
Společná ustanovení

(1) Na rozhodování podle tohoto zákona se vztahuje správní řád,9) nestanoví-li tento zákon jinak.

(2) Provozovatel s platnou licencí je oprávněn darovat a přijímat darem zvířata v rámci mezinárodní spolupráce.

§ 20
Přechodná ustanovení

(1) Právnická osoba nebo fyzická osoba, která v den nabytí účinnosti tohoto zákona provozuje zoologickou zahradu podle dosavadních právních předpisů17) a požádá si o vydání licence podle tohoto zákona nejpozději do 6 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se považuje za držitele platné licence vydané podle tohoto zákona, a to do doby nabytí právní moci rozhodnutí v řízení o vydání licence.

(2) Nepožádá-li právnická osoba nebo fyzická osoba, která provozuje zoologickou zahradu podle dosavadních právních předpisů,17) ve lhůtě stanovené v odstavci 1 o vydání licence podle tohoto zákona, její oprávnění k provozování zoologických zahrad podle dosavadních právních předpisů17) uplynutím této lhůty zanikne.

(3) Na zánik oprávnění k provozování zoologických zahrad podle odstavce 2 se vztahuje ustanovení § 10.

(4) Lhůta podle § 6 odst. 1, v níž musí ministerstvo rozhodnout o žádosti o vydání licence podané podle odstavce 1, činí 1 rok ode dne doručení žádosti.

ČÁST DRUHÁ
Změna zákona o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky

§ 21

V § 19 odst. 2 zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění zákona č. 173/1989 Sb., zákona č. 23/1992 Sb., zákona č. 474/1992 Sb., zákona č. 21/1993 Sb., zákona č. 289/1995 Sb. a zákona č. 272/1996 Sb., se ve větě první za slova "pro ochranu přírody a krajiny," vkládají slova "pro oblast provozování zoologických zahrad,".

ČÁST TŘETĺ
Změna zákona o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých
souvisejících zákonů (plemenářský zákon)

§ 22

V § 1 zákona č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon), odstavec 2 zní:

"(2) Tento zákon se nevztahuje na úseku šlechtění a plemenitby vyjmenovaných hospodářských zvířat na výzkumnou a vývojovou činnost a na úseku označování a evidence se nevztahuje na zvířata chovaná v zoologických zahradách.".

ČÁST ČTVRTÁ
Změna zákona o daních z příjmů

§ 23

Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona č. 35/1993 Sb., zákona č. 96/1993 Sb., zákona č. 157/1993 Sb., zákona č. 196/1993 Sb., zákona č. 323/1993 Sb., zákona č. 42/1994 Sb., zákona č. 85/1994 Sb., zákona č. 114/1994 Sb., zákona č. 259/1994 Sb., zákona č. 32/1995 Sb., zákona č. 87/1995 Sb., zákona č. 118/1995 Sb., zákona č. 149/1995 Sb., zákona č. 248/1995 Sb., zákona č. 316/1996 Sb., zákona č. 18/1997 Sb., zákona č. 151/1997 Sb., zákona č. 209/1997 Sb., zákona č. 210/1997 Sb., zákona č. 227/1997 Sb., zákona č. 111/1998 Sb., zákona č. 149/1998 Sb., zákona č. 168/1998 Sb., zákona č. 333/1998 Sb., zákona č. 63/1999 Sb., zákona č. 129/1999 Sb., zákona č. 144/1999 Sb., zákona č. 170/1999 Sb., zákona č. 225/1999 Sb., nálezu Ústavního soudu uveřejněného pod č. 3/2000 Sb., zákona č. 17/2000 Sb., zákona č. 27/2000 Sb., zákona č. 72/2000 Sb., zákona č. 100/2000 Sb., zákona č. 103/2000 Sb., zákona č. 121/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 241/2000 Sb., zákona č. 340/2000 Sb., zákona č. 492/2000 Sb., zákona č. 117/2001 Sb., zákona č. 120/2001 Sb., zákona č. 239/2001 Sb., zákona č. 453/2001 Sb., zákona č. 483/2001 Sb., zákona č. 50/2002 Sb., zákona č. 128/2002 Sb., zákona č. 198/2002 Sb., zákona č. 210/2002 Sb., zákona č. 260/2002 Sb., zákona č. 308/2002 Sb. a zákona č. 575/2002 Sb., se mění takto:

1. V § 4 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena zk) a zl), která včetně poznámky pod čarou č. 4i) znějí:

"zk)   příjmy plynoucí ve formě darů poskytnutých pro provoz zoologické zahrady, jejíž provozovatel je držitelem platné licence,4i)
zl)   příjmy z reklam umožněných prostřednictvím provozování zoologické zahrady, jejíž provozovatel je držitelem platné licence.4i)

4i)   Zákon č. 162/2003 Sb., o podmínkách provozování zoologických zahrad a o změně některých zákonů (zákon o zoologických zahradách).".

2. V § 18 odst. 3 se za slova "příjmy z reklam" vkládají slova "s výjimkou ustanovení § 19 odst. 1 písm. ze)".

3. V § 19 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena ze) a zf), která znějí:

"ze)   příjmy plynoucí ve formě darů poskytnutých pro provoz zoologické zahrady, jejíž provozovatel je držitelem platné licence,4i)
zf)   příjmy z reklam umožněných prostřednictvím provozování zoologické zahrady, jejíž provozovatel je držitelem platné licence.4i)".

ČÁST PÁTÁ
Změna živnostenského zákona

§ 24

V § 3 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění zákona č. 600/1992 Sb., zákona č. 273/1993 Sb., zákona č. 303/1993 Sb., zákona č. 38/1994 Sb., zákona č. 42/1994 Sb., zákona č. 200/1994 Sb., zákona č. 237/1995 Sb., zákona č. 286/1995 Sb., zákona č. 147/1996 Sb., zákona č. 19/1997 Sb., zákona č. 49/1997 Sb., zákona č. 79/1997 Sb., zákona č. 217/1997 Sb., zákona č. 15/1998 Sb., zákona č. 157/1998 Sb., zákona č. 167/1998 Sb., zákona č. 356/1999 Sb., zákona č. 360/1999 Sb., zákona č. 363/1999 Sb., zákona č. 121/2000 Sb., zákona č. 122/2000 Sb., zákona č. 123/2000 Sb., zákona č. 124/2000 Sb., zákona č. 149/2000 Sb., zákona č. 151/2000 Sb., zákona č. 158/2000 Sb., zákona č. 247/2000 Sb., zákona č. 258/2000 Sb., zákona č. 362/2000 Sb., zákona č. 409/2000 Sb., zákona č. 458/2000 Sb., zákona č. 100/2001 Sb., zákona č. 120/2001 Sb., zákona č. 256/2001 Sb., zákona č. 274/2001 Sb., zákona č. 477/2001 Sb. a zákona č. 281/2002 Sb., se na konci odstavce 3 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno ag), které včetně poznámky pod čarou č. 23n) zní:

"ag)   provozování zoologických zahrad na základě licence vydané Ministerstvem životního prostředí.23n)

23n)   Zákon č. 162/2003 Sb., o podmínkách provozování zoologických zahrad a o změně některých zákonů (zákon o zoologických zahradách).".

ČÁST ŠESTÁ
ÚČINNOST

§ 25

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. července 2003.

Zaorálek v. r.
Špidla v. r.

Příloha k zákonu č. 162/2003 Sb.

Povinné náležitosti výroční zprávy o činnosti zoologické zahrady

Výroční zpráva o činnosti zoologické zahrady musí obsahovat tyto údaje a informace za období kalendářního roku:

1.   Jméno, příjmení a místo trvalého pobytu, nebo obchodní firmu nebo název a sídlo provozovatele, telefon, fax, adresu ve veřejné informační síti (internetová adresa) a adresu elektronické pošty, pokud existují.
2.  Údaje o osobě vlastníka a zřizovatele zoologické zahrady podle § 4 odst. 2 písm. a) až c), je-li vlastníkem nebo zřizovatelem jiná osoba než provozovatel.
3.  Údaje podle § 4 odst. 2 písm. a) a b) o členech statutárního orgánu provozovatele, je-li jím právnická osoba, popřípadě o vedoucím pracovníku (například ředitel), údaje o zpracovateli výroční zprávy a údaje o osobě odpovědné za styk s veřejností.
4. Základní ekonomické údaje o zoologické zahradě, kterými jsou údaje o příjmech a výdajích, ekonomické soběstačnosti, hodnotě majetku, o poskytnutých dotacích a o počtu návštěvníků.
5. Informace o investicích zaměřených na chov a ustájení živočichů.
6. Základní přehled chovaných živočichů (stav k 1. 1. a 31. 12. kalendářního roku, příchody, odchody, narození v zoo, úhyny) podle taxonomických skupin: savci, ptáci, plazi, obojživelníci, ryby a bezobratlí. Pro savce a ptáky se uvede přehled všech chovaných jedinců podle druhů. Pro ostatní skupiny stačí uvést přehled živočichů zvláště chráněných druhů podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, a živočichů chráněných Úmluvou o mezinárodním obchodu ohroženými druhy volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin (CITES).
7.   Informace o činnosti zoologické zahrady se zaměřením na účast ve výzkumu prospěšném pro ochranu druhů, zapojení do školení v ochranářských dovednostech, účast na výměně informací týkajících se ochrany druhů, účast na odborně zajištěném znovuvysazování druhů volně žijících živočichů do původních areálů výskytu (reintrodukce) a účast na výchově veřejnosti k ochraně přírody.

1)   Směrnice Rady č. 99/22/ES, o chovu volně žijících živočichů v zoologických zahradách.
2)   Například obchodní zákoník, živnostenský zákon.
3)   Například zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 16/1997 Sb., o podmínkách dovozu a vývozu ohrožených druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin a dalších opatřeních k ochraně těchto druhů a o změně a doplnění zákona České národní rady č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 320/2002 Sb., zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů.
4)   § 9 odst. 1 obchodního zákoníku.
5)   Zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů.
6)   Zákon č. 282/1991 Sb., o České inspekci životního prostředí a její působnosti v ochraně lesa, ve znění zákona č. 309/2002 Sb.
7)   § 47 zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění zákona č. 309/2002 Sb.
§ 22 zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání.
8)   § 21 zákona č. 246/1992 Sb., ve znění zákona č. 162/1993 Sb.
9)   Zákon č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), ve znění pozdějších předpisů.
10)   Například zákon č. 114/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zákon č.  16/1997 Sb., ve znění zákona č. 320/2002 Sb., zákon č. 246/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 166/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
11)   Zákon č. 114/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 16/1997 Sb., ve znění zákona č. 320/2002 Sb.
12)   Zákon č. 166/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 246/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
13)   Zákon č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, ve znění pozdějších předpisů.
14)   Zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů.
15)   Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.
16)   Zákon č. 97/1974 Sb., o archivnictví, ve znění pozdějších předpisů.
17)   Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

E-shop

Aplikace pravidel hospodářské soutěže a státní podpory ve sportu

Aplikace pravidel hospodářské soutěže a státní podpory ve sportu

Jiří Janák - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Publikace představuje ucelený popis působení práva hospodářské soutěže a státních podpor ve sportu. Zabývá se jednak specifičností sportu jako takového, jednak specifičností aplikace pravidel hospodářské ... pokračování

Cena: 495 KčKOUPIT

Daně z příjmů, zákon s poznámkami a judikaturou

Daně z příjmů, zákon s poznámkami a judikaturou

Vladimír Pelc - C. H. Beck

Publikace obsahuje aktuální znění zákona o daních z příjmů pro zdaňovací období let 2020 a 2021. Jde o systematický a přehledný výklad základních institutů daní z příjmů, v poznámkách k ustanovením zákona jsou popsány daňověprávní skutečnosti. Reflektuje nejnovější teoretické ... pokračování

Cena: 1 190 KčKOUPIT

Trestní zákoník. Komentář. 3. vydání

Trestní zákoník. Komentář. 3. vydání

Pavel Šámal a kolektiv - C. H. Beck

Třetí vydání Velkého komentáře k trestnímu zákoníku autorského kolektivu pod vedením profesora Šámala zachycuje právní stav k 1. lednu 2023, a to včetně poslední novelizace provedené zákonem č. 429/2022 Sb. Komentář zachována osvědčenou úpravu a strukturu, včetně všech rubrik, a ... pokračování

Cena: 8 900 KčKOUPIT

Právní akty

Sbírka zákonů
a mezinárodních smluv

číslo   /
  /

Sbírka mezinárodních smluv
(do 31. 12. 2023)

číslo   /
  /

Finanční zpravodaj

číslo   /
  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.