Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů


149

ZÁKON

ze dne 18. dubna 2003

o uvádění do oběhu reprodukčního materiálu lesních dřevin lesnicky významných druhů a umělých kříženců, určeného k obnově lesa a k zalesňování, a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin)

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ
UVÁDĚNĺ REPRODUKČNĺHO MATERIÁLU LESNĺCH DŘEVIN, URČENÝCH K OBNOVĚ
LESA A K ZALESŇOVÁNĺ, DO OBĚHU

Hlava I
Úvodní ustanovení

§ 1
Předmět úpravy

Tento zákon stanoví podmínky, za nichž lze uvádět do oběhu reprodukční materiál lesních dřevin lesnicky významných druhů a umělých kříženců, určený k obnově lesa a k zalesňování a pro udržování a zvyšování biologické různorodosti lesa včetně genetické různorodosti stromů a pro trvale udržitelné hospodaření v lesích.

§ 2
Vymezení pojmů

Pro účely tohoto zákona se rozumí

a)   reprodukčním materiálem lesních dřevin reprodukční materiál druhů dřevin a jejich umělých kříženců, které mají význam pro lesní hospodářství v celém Evropském společenství nebo v jeho části, zejména ty druhy lesních dřevin, které jsou uvedeny v ustanovení § 3 odst. 2 a v příloze k tomuto zákonu (dále jen "reprodukční materiál")
1.  semenný materiál, kterým jsou šišky, plodenství, plody a semena určená k produkci sadebního materiálu nebo k výsevu do porostů,
2.  části rostlin, jimiž jsou oddenkové, listové a kořenové řízky, explantáty a embrya pro mikrovegetativní rozmnožování, očka, hříženci, kořeny, rouby, pruty a jiné části rostlin, určené k produkci sadebního materiálu,
3.  sadební materiál, kterým jsou rostliny získané ze semenného materiálu, z částí rostlin nebo z přirozeného zmlazení,
b)   identifikovaným reprodukčním materiálem reprodukční materiál získaný ze zdroje semen nebo porostů uznaných podle § 13,
c)   selektovaným reprodukčním materiálem reprodukční materiál získaný z porostu uznaného podle § 14,
d)   kvalifikovaným reprodukčním materiálem reprodukční materiál získaný ze semenného sadu, rodičovských stromů, klonu nebo směsi klonů uznaných podle § 15,
e)   testovaným reprodukčním materiálem reprodukční materiál z porostu, semenného sadu, rodičovských stromů, klonu nebo směsi klonů uznaných podle § 16,
f)   geneticky modifikovaným reprodukčním materiálem reprodukční materiál, který je geneticky modifikovaným organismem,1)
g)   zdrojem reprodukčního materiálu
1.  zdroj semene, jímž je strom rostoucí na pozemku určeném k plnění funkcí lesa,2) popřípadě i strom rostoucí mimo les,3) pro generativní způsob reprodukce,
2.  jednotka prostorového rozdělení lesa,4) má-li odpovídající stejnorodé složení, pro generativní i vegetativní způsob reprodukce,
3.  semenný sad, jímž je účelová výsadba selektovaných klonů nebo reprodukčního materiálu získaného z rodičovského stromu, který je izolován nebo obhospodařován tak, že sprášení pylem pocházejícím z rostlin nacházejících se mimo semenný sad je vyloučeno nebo podstatně omezeno, pro generativní způsob reprodukce,
4.  rodičovský strom, jímž je strom určený k produkci potomstva kontrolovaným nebo volným opylováním určeného jednoho samičího rodiče pylem jednoho samčího rodiče nebo pylem více určených nebo neurčených samčích rodičů, pro generativní způsob reprodukce,
5.  klon, jímž je vegetativní potomek získaný z jediného výchozího jedince vegetativním množením, zejména řízkováním, mikrovegetativním množením, roubováním, hřížením nebo dělením, pro vegetativní způsob reprodukce,
6.  směs klonů, jíž je směs určených klonů se stanovenými podíly jednotlivých klonů,
h)   autochtonním porostem nebo zdrojem semen porost nebo zdroj semen pocházející z nepřetržitého přirozeného zmlazení nebo založené uměle z reprodukčního materiálu generativního původu, který byl sklizen v autochtonním porostu nebo zdroji semen a následně vysazen na stejném místě, nebo v jejich těsné blízkosti,
i)   původem u autochtonního porostu nebo zdroje semene místo, na kterém se porost nebo zdroj semene nachází, u ostatních porostů nebo zdrojů semen místo, odkud pochází semenný nebo sadební materiál, z něhož byl porost nebo zdroj semen založen; původ může být i neznámý,
j)   vlastníkem zdroje reprodukčního materiálu vlastník pozemku, na kterém se nachází zdroj reprodukčního materiálu,
k)   produkcí všechny stupně získávání, zpracování a úpravy semenného materiálu a částí rostlin a získávání nebo pěstování sadebního materiálu ze semenného materiálu nebo z částí rostlin,
l)   dodavatelem osoba, která uvádí reprodukční materiál do oběhu,
m)   uváděním do oběhu nabízení reprodukčního materiálu k prodeji, obchodní skladování, prodej, vývoz a dovoz za účelem prodeje nebo jakýkoliv jiný způsob převodu práva nakládat s reprodukčním materiálem na jinou osobu při podnikání;5) za uvádění do oběhu se nepovažuje převod práva nakládat s reprodukčním materiálem, pokud jde o první převod tohoto práva z vlastníka zdroje na jinou osobu a vlastník zdroje ani jeho zaměstnanci se v souvislosti s tímto převodem nepodílí na produkci,
n)   oddílem reprodukční materiál jednoho druhu dřeviny, pocházející z téže oblasti provenience, který je stejným způsobem zpracován, skladován a ošetřován po celý průběh produkce, je stejného roku zrání, jedná-li se o semenný materiál, nebo je odebrán ve stejném roce, jedná-li se o části rostlin, má stejnou dobu pěstování ve školce, jde-li o sadební materiál, a v případě identifikovaného, selektovaného nebo testovaného reprodukčního materiálu pochází ze stejné uznané jednotky (§ 12 odst. 1),
o)   oblastí provenience souvislá území s obdobnými ekologickými a růstovými podmínkami, v nichž jednotlivé druhy lesních dřevin při zohlednění vlivu nadmořské výšky vykazují obdobné fenotypové nebo genetické znaky; tyto oblasti se pro všechny druhy lesních dřevin územně shodují s přírodními lesními oblastmi podle zvláštního právního předpisu,6)
p)   porostem základní jednotka prostorového rozdělení lesa, identifikovatelná v terénu.

Hlava II
Uvádění reprodukčního materiálu do oběhu

§ 3
Základní ustanovení

(1) Reprodukční materiál druhů lesních dřevin uvedených v příloze k tomuto zákonu, lze uvádět do oběhu pouze jako identifikovaný, selektovaný, kvalifikovaný nebo testovaný.

(2) Reprodukční materiál smrku ztepilého (Picea abies Karst.), borovice lesní (Pinus sylvestris L.), modřínu opadavého (Larix decidua Mill.) a modřínu eurojaponského (Larix x eurolepis Henry) lze uvádět do oběhu pouze jako selektovaný, kvalifikovaný nebo testovaný.

(3) Reprodukční materiál získaný vegetativním způsobem reprodukce lze uvádět do oběhu pouze jako kvalifikovaný nebo testovaný.

(4) Geneticky modifikovaný reprodukční materiál lze uvádět do oběhu pouze jako testovaný. Ustanovení zvláštního právního předpisu tím nejsou dotčena.7)

§ 4
Požadavky na kvalitu reprodukčního materiálu

Reprodukční materiál lze uvádět do oběhu, pouze vyhovuje-li požadavkům na druhovou čistotu, morfologickou a fyziologickou kvalitu a zdravotní stav. Podrobnosti stanoví prováděcí právní předpis. Ustanovení zvláštního právního předpisu8) nejsou tímto dotčena.

§ 5
Oddíly reprodukčního materiálu

(1) Reprodukční materiál lze uvádět do oběhu pouze v oddílech.

(2) Každý oddíl musí být v celém průběhu produkce uchováván odděleně a opatřen údaji označujícími

a)   druh dřeviny,
b)   oblast provenience,
c)   původ,
d)   výškové pásmo,
e)   typ zdroje reprodukčního materiálu,
f)   účel použití reprodukčního materiálu,
g)   rok zrání, jde-li o semenný materiál,
h)   věk a druh sazenic a údaj o tom, zda byly podřezány nebo obaleny, jde-li o sadební materiál.

(3) Každý oddíl identifikovaného, selektovaného, kvalifikovaného nebo testovaného reprodukčního materiálu musí být, kromě údajů uvedených v odstavci 2, opatřen

a)   číslem potvrzení o původu podle § 6,
b)   evidenčním číslem uznané jednotky a
c)   údajem stvrzujícím, že se jedná o geneticky modifikovaný reprodukční materiál.

(4) Slučování reprodukčních materiálů z různých oddílů v průběhu produkce je přípustné v případě, že se jedná o

a)   jednoho a téhož vlastníka lesa,
b)   jeden a tentýž druh lesní dřeviny,
c)   jednu a tutéž přírodní lesní oblast,
d)   stejné výškové pásmo původu reprodukčního materiálu,
e)   stejnou genovou základnu reprodukčního materiálu.

Oddíly testovaného reprodukčního materiálu se neslučují. Podrobnosti slučování reprodukčních materiálů a určení výškových pásem stanoví prováděcí právní předpis.

§ 6
Potvrzení o původu

(1) Dodavatel je povinen oznámit konání sběru semenného materiálu, odběru částí rostlin nebo vyzvedávání sadebního materiálu, jde-li o identifikovaný, selektovaný, kvalifikovaný nebo testovaný reprodukční materiál, a to nejméně 2 týdny předem příslušnému orgánu veřejné správy v oblasti nakládání s reprodukčním materiálem (dále jen "orgán veřejné správy") (§ 26).

(2) V oznámení podle odstavce 1 se uvede:

a)   označení dodavatele; u fyzických osob jméno, příjmení, datum narození, popřípadě obchodní firma nebo název, místo trvalého pobytu nebo adresa a místo podnikání, liší-li se od místa trvalého pobytu nebo adresy, u právnických osob obchodní firma a sídlo,
b)   identifikační číslo dodavatele,
c)   číslo licence dodavatele (§ 22 odst. 2),
d)   místo sběru semenného materiálu, odběru částí rostlin a vyzvedávání sadebního materiálu a evidenční číslo uznané jednotky,
e)   datum sběru semenného materiálu, odběru částí rostlin a vyzvedávání sadebního materiálu.

(3) V případě sběru semenného materiálu, odběru částí rostlin nebo vyzvedávání sadebního materiálu z přirozeného zmlazení je součástí oznámení podle odstavců 1 a 2 též písemný souhlas vlastníka zdroje reprodukčního materiálu s úředně ověřeným podpisem, není-li vlastníkem zdroje sám dodavatel.

(4) Jde-li o identifikovaný, selektovaný, kvalifikovaný nebo testovaný reprodukční materiál a byly-li splněny podmínky stanovené tímto zákonem a jeho prováděcími právními předpisy, vystaví orgán veřejné správy po sběru semenného materiálu, odběru částí rostlin nebo vyzvednutí sadebního materiálu dodavateli na jeho žádost pro získané oddíly potvrzení o původu reprodukčního materiálu (dále jen "potvrzení o původu"), a to do 10 dnů ode dne doručení žádosti.

(5) Jestliže dodavatel hodlá oddíl, pro který bylo vystaveno potvrzení o původu podle odstavce 4, uvést do oběhu rozdělený, vystaví orgán veřejné správy dodavateli na jeho žádost neprodleně nová potvrzení o původu pro oddíly vzniklé rozdělením.

(6) Orgán veřejné správy vede evidenci o vydaných potvrzeních o původu. Toto potvrzení je veřejnou listinou.

(7) Podrobnosti o oznámení podle odstavců 1 a 2 a podrobnosti o potvrzení o původu a o žádosti o jeho vydání stanoví vyhláška.

§ 7
Balení reprodukčního materiálu

(1) Reprodukční materiál lze uvádět do oběhu pouze v obalu zamezujícím účinně jeho záměně a uzavřeném tak, aby byla zachována možnost kontroly původnosti obsahu. Obalem se rozumí i materiál použitý k vytvoření svazku rostlin, velkoobjemové vaky a kontejnery z tuhého materiálu.

(2) Obal testovaného reprodukčního materiálu musí být opatřen úřední pojistkou, kterou na obal připojí orgán veřejné správy na náklady dodavatele.

(3) Semenný materiál lze uvádět do oběhu pouze v obalu, který není možno otevřít bez zjevného poškození obalu nebo jeho uzávěru.

(4) V odůvodněných případech může orgán veřejné správy na žádost dodavatele výjimečně povolit, aby semenný materiál byl uváděn do oběhu v obalu nebo na dopravním prostředku, který neodpovídá ustanovení odstavce 3. Obal nebo dopravní prostředek, v němž je semenný materiál přepravován, musí být v takovém případě opatřen úřední pojistkou, kterou na obal nebo dopravní prostředek připojí orgán veřejné správy na náklady dodavatele.

(5) Náležitosti úřední pojistky stanoví vyhláška.

Průvodní list
§ 8

(1) Reprodukční materiál lze uvádět do oběhu pouze v případě, že ke každému oddílu je dodavatelem vystaven a připojen průvodní list, ve kterém jsou vedle údajů uvedených v § 5 odst. 2 dále uvedeny tyto údaje:

a)   označení dodavatele; u fyzických osob jméno, příjmení, popřípadě obchodní firma nebo název, místo trvalého pobytu nebo adresa a místo podnikání, liší-li se od místa trvalého pobytu nebo adresy, u právnických osob obchodní firma a sídlo,
b)   identifikační číslo a číslo licence dodavatele,
c)   označení odběratele; u fyzických osob jeho jméno, příjmení, popřípadě obchodní firma nebo název, místo trvalého pobytu nebo adresa a místo podnikání, liší-li se od místa trvalého pobytu nebo adresy, u právnických osob obchodní firma a sídlo,
d)   množství reprodukčního materiálu a počet balení,
e)   údaj o tom, zda byl reprodukční materiál množen vegetativně.

Ustanovení zvláštních právních předpisů7), 8) o uvádění reprodukčního materiálu do oběhu nejsou tímto dotčena.

(2) Průvodní list reprodukčního materiálu uváděného do oběhu jako identifikovaný, selektovaný, kvalifikovaný nebo testovaný reprodukční materiál musí obsahovat též údaje uvedené v § 5 odst. 3.

(3) Průvodní list testovaného reprodukčního materiálu získaného ze zdroje uznaného na základě výsledků časných testů musí obsahovat též označení "předběžně uznáno".

(4) Průvodní list semen a plodů uváděných do oběhu jako identifikovaný, selektovaný, kvalifikovaný nebo testovaný reprodukční materiál musí dále obsahovat údaje o

a)   čistotě,
b)   klíčivosti nebo životnosti,
c)   hmotnosti 1000 semen,
d)   počtu klíčivých, popřípadě živých semen na 1 kg semenného materiálu.

(5) Není-li možno údaje podle odstavce 4 písm. b) a d) zjistit s ohledem na sjednané dodací lhůty, lze semenný materiál uvést do oběhu za předpokladu, že chybějící údaje dodavatel potvrdí neprodleně po ukončení příslušných zkoušek.

(6) V případě Populus ssp. musí průvodní list obsahovat také jejich klasifikační označení.

(7) Pokud jsou průvodní list nebo obal reprodukčního materiálu označeny barevně, použije se k označení výlučně barva

a)   žlutá pro identifikovaný reprodukční materiál,
b)   zelená pro selektovaný reprodukční materiál,
c)   růžová pro kvalifikovaný reprodukční materiál a
d)   modrá pro testovaný reprodukční materiál.

(8) Při uvádění do oběhu identifikovaného, selektovaného, kvalifikovaného nebo testovaného reprodukčního materiálu je dodavatel povinen předat odběrateli na jeho žádost opis příslušného potvrzení o původu.

(9) Podrobnosti o obsahu a formě průvodního listu, o způsobu jeho připojení a o klasifikačním označení částí rostlin a sadebního materiálu stanoví vyhláška.§ 9

Rostlinný materiál, který nevykazuje vlastnosti stanovené tímto zákonem, nesmí být uváděn do oběhu

a)   jako reprodukční materiál,
b)   způsobem, který může vést k jeho záměně s reprodukčním materiálem.

§ 10
Fenotypová klasifikace

(1) Při fenotypové klasifikaci se porost podle původu, objemové produkce, morfologických znaků a zdravotního stavu zařazuje do

a)   fenotypové třídy A, jde-li o hospodářsky vysoce hodnotný porost, který je autochtonní, nebo jde-li o porost, který není autochtonní, avšak vyniká množstvím nebo kvalitou produkce, morfologickými znaky a odolností,
b)   fenotypové třídy B, jde-li o ostatní porosty nadprůměrné objemové produkce a morfologických znaků a dobrého zdravotního stavu,
c)   fenotypové třídy C, jde-li o porost průměrné objemové produkce a morfologických znaků a dobrého zdravotního stavu,
d)   fenotypové třídy D, jde-li o porost, který je geneticky a hospodářsky nevhodný se zřetelně zhoršeným zdravotním stavem nebo se znatelně zhoršenou kvalitou.

(2) Porost nezařazený do fenotypové třídy A až C nelze uznat jako zdroj reprodukčního materiálu.

(3) Fenotypovou klasifikaci provádí osoba, která má licenci k vyhotovování lesních hospodářských plánů a lesních hospodářských osnov podle zvláštního právního předpisu.9) V odůvodněných případech může orgán veřejné správy na žádost vlastníka zdroje reprodukčního materiálu provést fenotypovou klasifikaci v rámci uznávacího řízení (§ 11).

(4) Podrobnosti zařazování porostu do fenotypové třídy a jeho označování stanoví vyhláška.

Hlava III
Uznávací řízení

§ 11
Uznávání zdroje reprodukčního materiálu

(1) O uznání zdroje reprodukčního materiálu rozhoduje orgán veřejné správy na základě žádosti vlastníka zdroje.

(2) O uznání zdroje selektovaného, kvalifikovaného nebo testovaného reprodukčního materiálu může orgán veřejné správy rozhodnout i z vlastního podnětu. Vlastník zdroje má právo na náhradu újmy, která mu vznikla za určité období uznáním zdroje reprodukčního materiálu z podnětu orgánu veřejné správy, a to vůči orgánu veřejné správy, který o uznání zdroje rozhodl.

(3) Uznávání zdroje reprodukčního materiálu se provádí u všech druhů dřevin. Zdroj reprodukčního materiálu se uznává na dobu určitou, stanovenou v rozhodnutí o uznání. Tato doba může být na žádost vlastníka zdroje rozhodnutím orgánu veřejné správy dále prodloužena.

(4) Náklady uznávacího řízení včetně nákladů na zpracování odborného posudku (§ 14 až 16) nese žadatel, nejde-li o uznání zdrojů reprodukčního materiálu z podnětu orgánu veřejné správy.

(5) Orgán veřejné správy zašle jedno vyhotovení rozhodnutí o uznání zdroje nebo o prodloužení doby uznání reprodukčního materiálu osobě pověřené Ministerstvem zemědělství (dále jen "ministerstvo").

(6) Pokud orgán veřejné správy příslušný k uznání zdroje reprodukčního materiálu zjistí, že uznaný zdroj nesplňuje podmínky stanovené tímto zákonem a jeho prováděcími právními předpisy, rozhodne o zrušení uznání zdroje reprodukčního materiálu.

§ 12
Uznané jednotky

(1) Uznaný zdroj reprodukčního materiálu se zařazuje do uznané jednotky pouze na základě zjištění vlastností zdroje reprodukčního materiálu a jeho účelu a po provedení jeho kategorizace. Uznanou jednotku tvoří jeden nebo více uznaných zdrojů reprodukčního materiálu. Takto uznané jednotce se přidělí jedno evidenční číslo.

(2) Podrobnosti o zařazování uznaného zdroje reprodukčního materiálu do uznané jednotky stanoví vyhláška.

§ 13
Uznávání zdroje identifikovaného reprodukčního materiálu

(1) Za zdroj identifikovaného reprodukčního materiálu se uznávají zdroje semen nebo porosty zařazené do fenotypové třídy C. Za zdroj identifikovaného reprodukčního materiálu lze uznat i porosty zařazené do fenotypové třídy A nebo B, nebyly-li uznány jako zdroj selektovaného nebo testovaného reprodukčního materiálu.

(2) O uznání zdroje identifikovaného reprodukčního materiálu rozhoduje orgán veřejné správy

a)   u zdroje semen na základě výsledků místního šetření,
b)   u porostu na základě dokladu o fenotypové třídě porostu vyhotoveného osobou, která je oprávněna provádět fenotypovou klasifikaci porostů podle tohoto zákona.

(3) Porosty téhož vlastníka, téhož druhu dřeviny nacházející se v téže oblasti provenience a v témže výškovém pásmu a splňující podmínky pro uznání lze se souhlasem vlastníka zdroje sloučit do jedné uznané jednotky. Za stejných podmínek lze do jedné uznané jednotky sloučit i zdroje semen, popřípadě zdroje semen a porosty.

(4) Podrobnosti o požadavcích pro uznání zdroje semen a porostů za zdroj identifikovaného reprodukčního materiálu stanoví vyhláška.

§ 14
Uzn ávání zdroje selektovaného reprodukčního
materiálu

(1) Za zdroj selektovaného reprodukčního materiálu se uznává pouze porost zařazený do fenotypové třídy A nebo B, který vyhovuje požadavkům na genetickou a morfologickou kvalitu, polohu, rozlohu, věk, strukturu a zdravotní stav a vyhovuje z hlediska vhodnosti stanoviště.

(2) O uznání zdroje selektovaného reprodukčního materiálu rozhoduje orgán veřejné správy na základě odborného posudku vypracovaného osobou pověřenou ministerstvem (dále jen "pověřená osoba"). Odborný posudek dokládá splnění požadavků podle odstavce 1.

(3) Porost fenotypové třídy B téhož vlastníka, téhož druhu dřeviny nacházející se v téže oblasti provenience a v témže výškovém pásmu a splňující podmínky pro uznání podle odstavce 1 lze se souhlasem vlastníka zdroje sloučit do jedné uznané jednotky. O sloučení porostů do uznaných jednotek rozhoduje orgán veřejné správy.

(4) Podrobnosti o požadavcích pro uznání zdroje selektovaného reprodukčního materiálu a o jeho označování stanoví vyhláška.

§ 15
Uznáván í zdroje kvalifikovaného reprodukčního materiálu

(1) Za zdroj kvalifikovaného reprodukčního materiálu lze uznat pouze semenný sad, rodičovský strom, klon nebo směs klonů, který vyhovuje požadavkům na postup při založení zdroje a při jeho dalším udržování, jakož i požadavkům na jeho genetickou a morfologickou kvalitu, polohu, rozlohu, věk, strukturu a zdravotní stav a který splňuje podmínku vhodnosti stanoviště.

(2) O uznání zdroje kvalifikovaného reprodukčního materiálu rozhoduje orgán veřejné správy na základě odborného posudku vypracovaného pověřenou osobou (§ 30). Odborný posudek dokládá splnění požadavků podle odstavce 1.

(3) Zdroje kvalifikovaného reprodukčního materiálu se neslučují.

(4) Podrobnosti o požadavcích pro uznání zdroje za zdroj kvalifikovaného reprodukčního materiálu a o jeho označování stanoví vyhláška.

§ 16
Uznávání zdroje testovaného reprodukčního
materiálu

(1) Za zdroj testovaného reprodukčního materiálu lze uznat pouze porost, semenný sad, rodičovský strom, klon nebo směs klonů, který vyhovuje požadavkům stanoveným pro uznání zdroje selektovaného reprodukčního materiálu nebo kvalifikovaného reprodukčního materiálu, pokud jeho vlastnosti byly ověřeny srovnávacími nebo genetickými testy.

(2) O uznání zdroje testovaného reprodukčního materiálu rozhoduje orgán veřejné správy na základě odborného posudku vypracovaného pověřenou osobou. Odborný posudek dokládá splnění požadavků podle odstavce 1.

(3) Zdroje testovaného reprodukčního materiálu se neslučují.

(4) Podrobnosti o požadavcích pro uznání zdroje testovaného reprodukčního materiálu a o jeho označování stanoví vyhláška.

§ 17
Omezení mýtní úmyslné těžby a ochranná lhůta

(1) V rozhodnutí o uznání porostu za zdroj selektovaného nebo testovaného reprodukčního materiálu může orgán veřejné správy omezit rozsah mýtní úmyslné těžby10) prováděné v tomto porostu nebo může určit ochrannou lhůtu, po kterou v něm smí být prováděna mýtní úmyslná těžba pouze s jeho souhlasem; souhlas může orgán veřejné správy vydat pouze za účelem sběru semenného materiálu, za účelem zkvalitnění porostu nebo pro podporu přirozené obnovy.

(2) Při rozhodování o omezení rozsahu mýtní úmyslné těžby10) nebo o určení ochranné lhůty je podkladem pro rozhodování orgánu veřejné správy odborný posudek zpracovaný osobou pověřenou k provádění odborných úkonů pro účely uznání zdroje reprodukčního materiálu (§ 30).

§ 18
Rejstřík uznaných zdrojů reprodukčního materiálu

(1) Orgán veřejné správy, který je oprávněn rozhodovat o uznání zdroje reprodukčního materiálu podle tohoto zákona, vede evidenci o uznaných jednotkách nacházejících se v jeho územní působnosti.

(2) Ústřední evidenci uznaných jednotek na území České republiky vede pověřená osoba v Rejstříku uznaných zdrojů reprodukčního materiálu (dále jen "rejstřík"), přičemž u každé uznané jednotky eviduje

a)   druh dřeviny, pro který byl uznán zdroj reprodukčního materiálu pro zařazení do uznané jednotky (§ 12) (dále jen "druh dřeviny"),
b)   vlastnosti, účel a kategorii reprodukčního materiálu, pro který byl zdroj uznán (§ 12 až 16),
c)   zdroj reprodukčního materiálu,
d)   evidenční číslo,
e)   polohu,
f)   nadmořskou výšku nebo výškové pásmo, v němž se uznaná jednotka nachází,
g)   plochu,
h)   původ,
i)   v případě testovaného reprodukčního materiálu údaj o tom, zda jde o geneticky modifikovaný organismus.

(3) Rejstřík je veřejně přístupný. Každý je oprávněn pořizovat si z rejstříku opisy a výpisy údajů.

(4) Podrobnosti o údajích zapisovaných do rejstříku stanoví vyhláška.

Hlava IV
Genové základny

§ 19

(1) Komplex lesních porostů s významným podílem cenných regionálních populací lesních dřevin o rozloze, jež postačuje k udržení biologické různorodosti populace, která je schopna vlastní reprodukce, lze vyhlásit za genovou základnu. Les na území genové základny se zařazuje do kategorie lesa zvláštního určení podle zvláštního právního předpisu.11)

(2) O vyhlášení genové základny rozhoduje orgán veřejné správy na návrh vlastníka lesa na území, které má být prohlášeno za genovou základnu, nebo z vlastního podnětu. Při rozhodování o vyhlášení genové základny vychází orgán veřejné správy z odborného posudku vypracovaného pověřenou osobou. Orgán veřejné správy zašle jedno vyhotovení rozhodnutí o vyhlášení genové základny pověřené osobě.

(3) Orgán veřejné správy vede evidenci o genových základnách nacházejících se v jeho územní působnosti. Ústřední evidenci genových základen vede pověřená osoba.

(4) Vlastník lesa zařazeného do genové základny má právo na náhradu újmy, která mu vznikla vyhlášením genové základny z podnětu orgánu veřejné správy nebo v přímé souvislosti s ním, a to vůči orgánu veřejné správy, který o vyhlášení genové základny rozhodl. V případě, že o vyhlášení genové základny požádá vlastník lesa, nese náklady uznávacího řízení, včetně nákladů na zpracování odborného posudku, sám.

(5) Podrobnosti pro vyhlašování genových základen a podrobnosti o způsobu hospodaření v lesích na jejich území a o jejich označování stanoví vyhláška.

Hlava V
Licence a licenční řízení

§ 20
Licence

(1) Dodavatel uvádějící reprodukční materiál do oběhu musí mít pro svoji činnost platnou licenci udělenou ministerstvem podle tohoto zákona. Ministerstvo vede ústřední evidenci dodavatelů.

(2) Ministerstvo udělí na základě písemné žádosti dodavatele licenci podle odstavce 1

a)   fyzické osobě, která splňuje podmínky pro udělení licence, nebo
b)   právnické nebo fyzické osobě, která ustanoví odpovědného zástupce splňujícího podmínky pro udělení licence; odpovědný zástupce odpovídá za dodržování právních předpisů při uvádění reprodukčního materiálu do oběhu.

(3) Podrobnosti podávání žádostí o udělení licence stanoví vyhláška.

§ 21
Podmínky pro udělení licence

(1) Licenci lze udělit fyzické osobě [§ 20 odst. 2 písm. a)] anebo právnické nebo fyzické osobě, která má odpovědného zástupce [§ 20 odst. 2 písm. b)], pokud fyzická osoba nebo její odpovědný zástupce splňuje podmínku

a)   zletilosti,
b)   plné způsobilosti k právním úkonům,
c)   bezúhonnosti,
d)   úplného středního vzdělání lesnického směru a odborné praxe v oboru v trvání alespoň 5 let nebo vysokoškolského vzdělání lesnického směru a odborné praxe v oboru v trvání alespoň 3 roky.

(2) Je-li fyzická osoba nebo odpovědný zástupce právnické nebo fyzické osoby občanem členského státu Evropské unie, je v tomto členském státě úředně registrována jako dodavatel reprodukčního materiálu, a splňuje-li podmínky uvedené odstavci 1 písm. a) až d), vydá jí ministerstvo na základě písemné žádosti licenci.

(3) Podmínku bezúhonnosti pro účely tohoto zákona splňuje fyzická osoba, která nebyla pravomocně odsouzena

a)   pro trestný čin spáchaný úmyslně, jehož skutková podstata souvisí s podnikáním,
b)   pro trestný čin spáchaný z nedbalosti, jehož skutková podstata souvisí s předmětem požadované licence (§ 20),

pokud se na ni nehledí, jako by nebyla odsouzena.12)

(4) Nesplňuje-li žádost náležitosti stanovené tímto zákonem a vyhláškou nebo vyskytují-li se překážky, které brání dalšímu řízení, ministerstvo žadatele vyzve, aby nedostatky odstranil, a stanoví mu k tomu přiměřenou lhůtu; současně ho upozorní, že v případě neodstranění nedostatků v žádosti bude řízení zastaveno. Pokud žadatel nedostatky v žádosti neodstraní, ministerstvo řízení zastaví.

§ 22
Rozhodnutí o licenci

(1) Jestliže žadatel splňuje podmínky podle § 21 odst. 1 pro udělení licence, ministerstvo mu licenci udělí. Licence nemůže být udělena osobě, které byl uložen soudem nebo správním orgánem zákaz činnosti týkající se uvádění reprodukčního materiálu do oběhu.

(2) V rozhodnutí o udělení licence ministerstvo uvede

a)   číslo licence,
b)   u fyzických osob jméno, příjmení, datum narození, popřípadě obchodní firmu nebo název, místo trvalého pobytu nebo adresu a místo podnikání, liší-li se od místa trvalého pobytu nebo adresy, u právnických osob obchodní firmu, sídlo a identifikační číslo,
c)   jméno a příjmení, místo trvalého pobytu nebo adresu a datum narození odpovědného zástupce, byl-li ustanoven,
d)   dobu platnosti licence.

(3) Splňuje-li dodavatel stanovené podmínky, ministerstvo na základě jeho žádosti podané nejpozději 1 měsíc před ukončením doby platnosti licence rozhodne o prodloužení doby platnosti licence.

§ 23
Odnětí a zánik licence

(1) Ministerstvo licenci odejme, jestliže

a)   dodavatel nebo jeho odpovědný zástupce přestane splňovat podmínky stanovené pro udělení licence, nebo
b)   dodavateli nebo jeho odpovědnému zástupci byl uložen soudem nebo správním orgánem zákaz činnosti týkající se uvádění reprodukčního materiálu do oběhu, nebo
c)   dodavatel poruší povinnosti stanovené rozhodnutím o udělení licence nebo tímto zákonem, nebo
d)   dodavatel o odnětí licence požádá.

(2) Dodavatel je povinen oznámit ministerstvu vznik skutečností, které jsou důvodem pro odnětí licence, a to nejpozději do 8 dnů od jejich vzniku.

(3) Licence zaniká

a)   uplynutím doby platnosti,
b)   smrtí dodavatele nebo jeho prohlášením za mrtvého, je-li dodavatel fyzickou osobou,
c)   zánikem dodavatele, je-li dodavatel právnickou osobou.

Hlava VI
Evidence a dozor

§ 24
Evidence

(1) Dodavatel je povinen vést evidenci o každém oddílu reprodukčního materiálu, který uvedl do oběhu, a tuto evidenci uchovávat po dobu 20 let. Dodavatel, který je provozovatelem školky, je povinen vést evidenci o školkařské činnosti.

(2) Dodavatel je povinen k 30. listopadu každého kalendářního roku předložit pověřené osobě záznamy o každém oddílu reprodukčního materiálu, který má v držení nebo který uvádí do oběhu, a evidenci o školkařské činnosti provozované v rámci licence (hlava V).

(3) Podrobnosti vedení evidence a předkládání záznamů o oddílech reprodukčního materiálu a o vedení a předkládání evidence o školkařské činnosti stanoví vyhláška.

§ 25
Dovoz reprodukčního materiálu

(1) Dovoz reprodukčního materiálu, s výjimkou dovozu do celního režimu tranzitu, je možný pouze v případě, že při podání celního prohlášení dovozce tuto skutečnost oznámí celnímu orgánu a současně předloží povolení k dovozu reprodukčního materiálu vydané ministerstvem. Nepředloží-li dovozce celnímu orgánu povolení k dovozu reprodukčního materiálu vydané ministerstvem, celní orgány zboží nepropustí do celního režimu volného oběhu nebo do celního režimu aktivního zušlechťovacího styku.

(2) V žádosti o povolení dovozu dovozce uvede

a)   označení dodavatele; u fyzických osob jeho jméno, příjmení, datum narození, popřípadě název nebo obchodní firmu, místo trvalého pobytu a místo podnikání, liší-li se od místa trvalého pobytu, u právnických osob obchodní firmu a sídlo,
b)   identifikační číslo a číslo licence dodavatele,
c)   množství a kategorii reprodukčního materiálu,
d)   druh dřeviny,
e)   v případě, že dovezený reprodukční materiál má být na základě smlouvy upravován, rozmnožován nebo pěstován výhradně pro vývoz, též identifikační údaje o osobě, které je produkt vyrobený z dovezeného reprodukčního materiálu smluvně určen.

(3) Povolení k dovozu reprodukčního materiálu podle tohoto zákona se nevyžaduje, jestliže

a)   reprodukční materiál byl vyprodukován v členském státě Evropské unie,
b)   jde o identifikovaný, selektovaný, kvalifikovaný nebo testovaný reprodukční materiál a tato skutečnost je doložena potvrzením o původu,
c)   reprodukční materiál je vybaven průvodním listem nebo jiným dokumentem obsahujícím údaje požadované tímto zákonem pro uvádění identifikovaného, selektovaného, kvalifikovaného a testovaného reprodukčního materiálu do oběhu,
d)   reprodukční materiál splňuje požadavky na druhovou čistotu a morfologickou a fyziologickou kvalitu a zdravotní stav stanovené vyhláškou.

(4) Podrobnosti oznámení o dovozu reprodukčního materiálu podle odstavce 1 stanoví vyhláška.

Hlava VII
Veřejná správa v oblasti nakládání
s reprodukčním materiálem

§ 26
Orgány veřejné správy

(1) Veřejnou správu v oblasti uvádění reprodukčního materiálu do oběhu vykonávají

a)   obecní úřady obcí s rozšířenou působností,
b)   kraje,
c)   ministerstvo,
d)   Česká inspekce životního prostředí,13)
e)   celní orgány.14)

(2) Veřejnou správu podle tohoto zákona vykonává ve vojenských lesích, které jsou v působnosti Ministerstva obrany, v rozsahu působnosti obecního úřadu obce s rozšířenou působností a kraje, Vojenský lesní úřad.15)

§ 27
Obecní úřady obcí s rozšířenou působností

Obecní úřady obcí s rozšířenou působností v přenesené působnosti

a)   přijímají oznámení dodavatelů o zamýšleném sběru semenného materiálu, odběru částí rostlin a vyzvedávání sadebního materiálu (§ 6 odst. 1),
b)   vystavují potvrzení o původu reprodukčního materiálu získaného z uznaných zdrojů reprodukčního materiálu ve svém územním obvodu a vedou o tom evidenci,
c)   vystavují potvrzení o původu reprodukčního materiálu pro oddíly získané dělením oddílu, pro který bylo vystaveno potvrzení o původu, a vedou o tom evidenci,
d)   rozhodují o uložení pokut podle tohoto zákona,
e)   vykonávají dozor, jak fyzické a právnické osoby dodržují ustanovení tohoto zákona, předpisy vydané k jeho provedení a rozhodnutí vydaná na jejich základě, a ukládají opatření k odstranění zjištěných nedostatků.

§ 28
Kraje

Kraje v přenesené působnosti

a)   rozhodují o uznání zdrojů identifikovaného, selektovaného, kvalifikovaného a testovaného reprodukčního materiálu a o zrušení uznání,
b)   v případě zdrojů identifikovaného reprodukčního materiálu přidělují uznaným jednotkám evidenční čísla,
c)   rozhodují o sloučení jimi uznaných zdrojů reprodukčního materiálu do jedné uznané jednotky,
d)   vedou evidenci uznaných zdrojů reprodukčního materiálu pro svůj územní obvod,
e)   informují pověřenou osobu o uznání zdrojů reprodukčního materiálu ve svém územním obvodu a o přidělených evidenčních číslech uznaným jednotkám identifikovaného reprodukčního materiálu,
f)   rozhodují o omezení mýtní úmyslné těžby v porostech uznaných jako zdroj selektovaného a testovaného reprodukčního materiálu nebo o stanovení ochranné lhůty v těchto porostech,
g)   povolují mýtní úmyslnou těžbu10) v porostech uznaných jako zdroj selektovaného a testovaného reprodukčního materiálu, v nichž došlo ke stanovení ochranné lhůty,
h)   připojují úřední pojistku na obal testovaného reprodukčního materiálu,
i)   rozhodují o udělení výjimek podle § 7 odst. 4 a na obal nebo dopravní prostředek, ve kterém je semenný materiál na základě udělené výjimky přepravován, připojují úřední pojistku,
j)   rozhodují o vyhlášení genových základen a o způsobu hospodaření v genových základnách,
k)   rozhodují o opravných prostředcích proti rozhodnutím vydaným podle § 27,
l)   rozhodují o uložení pokut podle tohoto zákona,
m)   rozhodují o uložení zvláštních opatření,
n)   vykonávají dozor, jak fyzické a právnické osoby dodržují ustanovení tohoto zákona, předpisy vydané k jeho provedení a rozhodnutí vydaná na jejich základě, a ukládají opatření k odstranění zjištěných nedostatků.

§ 29
Ministerstvo

(1) Ministerstvo je ústřední správní úřad v oblasti nakládání s reprodukčním materiálem lesních dřevin.

(2) Ministerstvo

a)   rozhoduje o udělení licencí dodavatelům, popřípadě o jejich odnětí,
b)   vede ústřední evidenci dodavatelů,
c)   vydává povolení k dovozu reprodukčního materiálu,
d)   určuje pověřenou osobu,
e)   rozhoduje o uložení pokut podle tohoto zákona,
f)   rozhoduje o uložení zvláštních opatření,
g)   vykonává dozor, jak orgány veřejné správy, fyzické a právnické osoby dodržují ustanovení tohoto zákona, předpisů vydaných k jeho provedení a rozhodnutí vydaných na jejich základě, a ukládá opatření k odstranění zjištěných nedostatků,
h)   rozhoduje o opravných prostředcích proti rozhodnutím Vojenského lesního úřadu14) vydaných podle tohoto zákona.

§ 30
Oprávnění pověřené osoby

(1) Ministerstvo pověří k provádění odborných úkonů v oblasti nakládání s reprodukčním materiálem právnickou osobu, která

a)   má odbornou a technickou způsobilost,
b)   se sama neúčastní hospodářské soutěže v příslušné oblasti a nemá žádný zájem na výsledku řízení, v rámci kterého odborný úkon provádí,
c)   podléhá dohledu a kontrole ministerstva.

(2) Pověřená osoba

a)   vyhotovuje odborné posudky jako podklady pro rozhodnutí o vhodnosti zdrojů reprodukčního materiálu pro uznání za zdroj selektovaného, kvalifikovaného a testovaného reprodukčního materiálu, ve kterých doporučí případné sloučení více zdrojů reprodukčního materiálu do jedné uznané jednotky, uznané jednotce přidělí evidenční číslo a popřípadě doporučí omezení mýtní úmyslné těžby10) nebo stanovení ochranné lhůty v porostech uznaných jako zdroj selektovaného a testovaného reprodukčního materiálu,
b)   vyhotovuje odborné posudky jako podklady pro rozhodnutí o vhodnosti porostů k vyhlášení genové základny,
c)   vede rejstřík uznaných zdrojů reprodukčního materiálu,
d)   vede ústřední evidenci vyhlášených genových základen,
e)   vede ústřední evidenci o oddílech reprodukčního materiálu, které jsou u dodavatelů a jsou uváděny do oběhu,
f)   vede ústřední evidenci o školkařské činnosti provozované v rámci licence (hlava V).

(3) Pověřená osoba je povinna při své činnosti zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozvěděla při výkonu činností podle tohoto zákona; stejnou povinnost mají i zaměstnanci pověřené osoby. Tato povinnost trvá 5 let po skončení pracovního nebo obdobného poměru.

§ 31
Kontrola

(1) Orgány veřejné správy (§ 26) jsou oprávněny kontrolovat dodržování povinností stanovených tímto zákonem.

(2) Za účelem výkonu kontroly jsou pracovníci orgánů veřejné správy a zaměstnanci pověřené osoby, kteří jsou přizváni orgánem veřejné správy k výkonu kontroly, oprávněni

a)   vstupovat a vjíždět na pozemky, kde se reprodukční materiál vyrábí, a do prostor a zařízení, kde se reprodukční materiál upravuje, skladuje, označuje, balí a prodává, jakož i na dopravní prostředky, kterými je přepravován,
b)   vyžadovat potřebné doklady, informace a nezbytnou věcnou, osobní a jinou součinnost potřebnou k výkonu činnosti, včetně práva odebírat kontrolní vzorky reprodukčního materiálu.

(3) Kontrolovaná osoba je povinna pracovníkům orgánů veřejné správy a zaměstnancům pověřené osoby, kteří jsou přizváni k výkonu kontroly orgánem veřejné správy, umožnit

a)   vstup a vjezd na pozemky, kde se reprodukční materiál vyrábí, a do prostor, kde se reprodukční materiál upravuje, skladuje, označuje, balí a obchoduje se s ním, jakož i na dopravní prostředky, kterými je přepravován,
b)   poskytnout potřebné doklady, informace a nezbytnou věcnou, osobní a jinou součinnost potřebnou k výkonu jejich činnosti včetně poskytnutí kontrolních vzorků reprodukčního materiálu.

(4) Při výkonu kontrolních oprávnění je orgán veřejné správy povinen

a)   prokazovat se služebním průkazem,
b)   zachovávat obchodní tajemství a utajované skutečnosti, o kterých se dověděl při výkonu činností podle tohoto zákona.16)

(5) Orgán veřejné správy podle povahy zjištěných nedostatků může uložit rozhodnutím způsob a lhůtu k odstranění nedostatků a jejich příčin.

(6) Osoby, které nakládají s reprodukčním materiálem, jsou oprávněny vyžadovat od ministerstva úhradu výrobních nákladů za odebrané kontrolní vzorky, pokud mají vlastnosti vyžadované tímto zákonem, nedošlo-li k jejich vrácení v původním stavu.

(7) Při výkonu kontroly postupují orgány veřejné správy podle zvláštního zákona,17) nestanoví-li tento zákon jinak.

(8) Kontrolní oprávnění podle odstavců 1 až 7 mají i osoby pověřené k výkonu kontroly Evropskou komisí.

§ 32
Vrchní státní dozor

Ministerstvo životního prostředí v rámci výkonu vrchního státního dozoru18) dozírá, jak orgány veřejné správy, právnické a fyzické osoby dodržují ustanovení tohoto zákona, právních předpisů vydaných k jeho provedení a rozhodnutí vydaných na jeho základě. Je oprávněné ukládat opatření k odstranění zjištěných nedostatků.

§ 33
Oprávnění ministerstva v mimořádných případech

(1) Je-li vážně ohroženo zásobení trhu reprodukčním materiálem některých druhů lesních dřevin uvedených v příloze tohoto zákona, může ministerstvo stanovit vyhláškou druhy lesních dřevin, jejichž reprodukční materiál lze po stanovenou dobu uvádět do oběhu, i když nesplňuje požadavky stanovené v § 4 a 5.

(2) Reprodukční materiál uvedený do oběhu podle odstavce 1 musí být na obalu a v průvodním listu viditelně označen slovy "Reprodukční materiál se sníženými požadavky".

(3) Ministerstvo může stanovit vyhláškou minimální požadavky na druhovou čistotu, morfologickou a fyziologickou kvalitu a zdravotní stav, které musí reprodukční materiál uváděný do oběhu podle odstavce 1 splnit.

(4) Ministerstvo může stanovit vyhláškou případy, kdy lze do České republiky dovážet reprodukční materiál bez povolení k dovozu vydaného podle tohoto zákona, a stanovit podmínky, které musí být v případě takového dovozu splněny.

Hlava VIII
Pokuty a zvláštní opatření

§ 34
Pokuty

(1) Orgán veřejné správy uloží pokutu až do výše 100 000 Kč tomu, kdo

a)   neoznámí sběr semenného materiálu, odběr částí rostlin a vyzvedávání sadebního materiálu, ačkoliv k tomu byl podle tohoto zákona povinen,
b)   nevede předepsanou evidenci o oddílech reprodukčního materiálu,
c)   uvede do oběhu reprodukční materiál bez průvodního listu podle tohoto zákona nebo s průvodním listem obsahujícím neúplné údaje.

(2) Orgán veřejné správy uloží pokutu až do výše 200 000 Kč tomu, kdo ztěžuje nebo maří výkon státní správy podle tohoto zákona.

(3) Orgán veřejné správy uloží pokutu až do výše 1 000 000 Kč tomu, kdo

a)   uvede do oběhu reprodukční materiál, který nesplňuje požadavky stanovené tímto zákonem a jeho prováděcími právními předpisy,
b)   uvede do oběhu reprodukční materiál v rozporu se zákazy podle § 36 odst. 1 písm. b),
c)   nedodrží povinnosti stanovené tímto zákonem a jeho prováděcími právními předpisy pro nakládání s oddíly reprodukčního materiálu,
d)   provede mýtní úmyslnou těžbu10) v rozporu s rozhodnutím orgánu veřejné správy o uznání porostu za zdroj selektovaného nebo testovaného reprodukčního materiálu,
e)   uvede do oběhu reprodukční materiál bez platné licence,
f)   uvede do oběhu reprodukční materiál s průvodním listem obsahujícím nepravdivé údaje,
g)   doveze reprodukční materiál bez povolení ministerstva vyžadovaného tímto zákonem,
h)   nesplní povinnosti, které mu vyplývají z rozhodnutí o způsobu a lhůtě k odstranění nedostatků a jejich příčin, vydaných orgánem veřejné správy při výkonu kontroly.

§ 35
Společná ustanovení o pokutách

(1) K řízení o uložení pokuty je příslušný ten orgán veřejné správy, který porušení povinnosti uložené tímto zákonem zjistil jako první, a to do 1 roku ode dne, kdy se o porušení povinnosti dověděl, nejdéle však do 3 let ode dne, kdy k porušení povinnosti došlo; to neplatí, pokud stav porušení povinnosti trvá. O zahájení řízení o uložení pokuty informuje současně ostatní orgány veřejné správy příslušné podle tohoto zákona.

(2) Při stanovení výše pokuty se přihlédne k závažnosti, způsobu, době trvání a následkům protiprávního jednání. Pokuta je splatná do 30 dnů ode dne, kdy rozhodnutí o jejím uložení nabylo právní moci.

(3) Poruší-li osoba v době 1 roku od nabytí právní moci rozhodnutí o uložení pokuty znovu tutéž povinnost, za jejíž porušení jí již byla uložena pokuta podle tohoto zákona, lze uložit další pokutu až do výše dvojnásobku částky stanovené tímto zákonem.

(4) Uložením pokuty není dotčena povinnost k náhradě škody ani povinnost odstranit protiprávní stav.

(5) Pokutu vybírá ten orgán, který ji uložil. Pokutu vymáhá územní finanční orgán. Při vybírání a vymáhání pokut se postupuje podle zvláštního právního předpisu.19)

(6) Výnos z pokut uložených a vybraných ministerstvem nebo Českou inspekcí životního prostředí je příjmem Státního fondu životního prostředí České republiky.

(7) Výnos z pokut uložených a vybraných obecními úřady obcí s rozšířenou působností nebo kraji v přenesené působnosti je příjmem těchto obcí nebo krajů.

§ 36
Zvláštní opatření

(1) Orgán veřejné správy vydá rozhodnutí, kterým nařídí zvláštní opatření formou

a)   likvidace reprodukčního materiálu, jehož uvádění do oběhu by ohrozilo životní prostředí, a určení způsobu jeho likvidace,
b)   zákazu uvádět do oběhu reprodukční materiál, který není označen podle tohoto zákona nebo nesplňuje požadavky na kvalitu nebo balení stanovené tímto zákonem a jeho prováděcími právními předpisy.

(2) Odvolání proti rozhodnutí, kterým bylo nařízeno zvláštní opatření, nemá odkladný účinek.

Hlava IX
Ustanovení společná a přechodná

§ 37
Výjimky z působnosti zákona

(1) Ustanovení tohoto zákona se nevztahují na

a)   sadební materiál nebo části rostlin, které nejsou určeny pro obnovu lesa a zalesňování,
b)   reprodukční materiál určený pro výzkumné, pokusné nebo šlechtitelské účely,
c)   reprodukční materiál, který je určen k vývozu do států, které nejsou členy Evropské unie.

(2) Reprodukční materiál určený pro výzkumné, pokusné nebo šlechtitelské účely nesmí být použit k jiným účelům ani být uveden do oběhu.

(3) Reprodukční materiál, který je určen k vývozu do států, které nejsou členy Evropské unie, nesmí být uveden do oběhu na území České republiky, pokud nesplňuje podmínky stanovené tímto zákonem.

§ 38
Vztah ke správním u řádu

Není-li v tomto zákoně stanoveno jinak, vztahují se na rozhodování orgánů veřejné správy podle tohoto zákona správní řád20) a zákon o správě daní a poplatků.19)

§ 39
Zmocňovací ustanovení

Ministerstvo vydá vyhlášku k provedení § 4, § 5 odst. 4, § 6 odst. 7, § 7 odst. 5, § 8 odst. 9, § 10 odst. 4, § 12 odst. 2, § 13 odst. 4, § 14 odst. 4, § 15 odst. 4, § 16 odst. 4, § 18 odst. 4, § 19 odst. 5, § 20 odst. 3, § 24 odst. 3 a § 25 odst. 4.

§ 40
Přechodná ustanovení

(1) Licence k nakládání se semeny a sazenicemi lesních dřevin vydané podle dosavadních předpisů se považují za licence vydané podle tohoto zákona.

(2) Reprodukční materiál získaný nebo vyrobený podle dosavadních právních předpisů a vybavený průvodní dokumentací podle dosavadních právních předpisů lze uvádět do oběhu do 31. prosince 2005.

(3) Pro semenný materiál získaný ze zdrojů uznaných podle dosavadních právních předpisů a sadební materiál, rozpěstovaný v lesních školkách podle dosavadních právních předpisů, vystaví orgán veřejné správy na žádost dodavatele podanou nejpozději do 31. prosince 2005 potvrzení o původu podle § 6 odst. 4.

(4) Zdroje reprodukčního materiálu uznané pro získávání reprodukčního materiálu podle dosavadních právních předpisů se považují za uznané zdroje podle tohoto zákona s tím, že

a)   lesní porosty uznané ke sklizni semenného materiálu podle dosavadních právních předpisů se považují za porosty uznané jako zdroj selektovaného reprodukčního materiálu,
b)   lesní porosty uznané ke sklizni semenného materiálu a označené za testovaný zdroj podle dosavadních právních předpisů se považují za porosty uznané jako zdroj testovaného reprodukčního materiálu,
c)   uznané semenné sady podle dosavadních právních předpisů se považují za semenné sady uznané jako zdroj kvalifikovaného reprodukčního materiálu,
d)   výběrové stromy podle dosavadních právních předpisů se v případě, že je z nich získáván semenný materiál, považují za rodičovské stromy,
e)   výběrové stromy podle dosavadních právních předpisů se v případě, že jsou z nich získávány části rostlin, považují za klony uznané jako zdroj kvalifikovaného reprodukčního materiálu,
f)   uznané matečnice podle dosavadních právních předpisů se považují za směsi klonů uznané jako zdroj kvalifikovaného reprodukčního materiálu vegetativního původu,
g)   uznané semenné sady označené za testovaný zdroj podle dosavadních právních předpisů se považují za semenné sady uznané jako zdroj testovaného reprodukčního materiálu,
h)   výběrové stromy označené za testovaný zdroj podle dosavadních právních předpisů se v případě, že je z nich získáván semenný materiál, považují za rodičovské stromy uznané jako zdroj testovaného reprodukčního materiálu,
i)   výběrové stromy označené za testovaný zdroj podle dosavadních právních předpisů se v případě, že jsou z nich získávány části rostlin, považují za klony uznané jako zdroj testovaného reprodukčního materiálu.

ČÁST DRUHÁ
Změna zákona o lesích a o změně a doplnění
některých zákonů (lesní zákon)

§ 41

Zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění zákona č. 238/1999 Sb., zákona č. 67/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 76/2002 Sb. a zákona č. 320/2002 Sb., se mění takto:

1. § 29 včetně poznámky pod čarou č. 20a) zní:

"§ 29
Reprodukční materiál lesních dřevin

(1) K umělé obnově lesa a k zalesňování pozemků prohlášených za pozemky určené k plnění funkcí lesa (§ 3 odst. 4) se používá semen nebo sazenic lesních dřevin ze stejné nebo odpovídající přírodní lesní oblasti a z odpovídající nadmořské výšky. V případě smrku ztepilého, borovice lesní a modřínu opadavého (dále jen "vybrané lesní dřeviny") lze k umělé obnově lesa a zalesňování použít pouze reprodukční materiál pocházející ze zdrojů selektovaného, kvalifikovaného nebo testovaného reprodukčního materiálu uznaných podle zvláštního právního předpisu.20a) Zařazení dalších lesních dřevin mezi vybrané lesní dřeviny stanoví ministerstvo právním předpisem.

(2) V případě naléhavé potřeby může orgán státní správy lesů povolit, aby k umělé obnově lesa a zalesňování byl použit i reprodukční materiál vybraných lesních dřevin pocházející ze zdroje identifikovaného reprodukčního materiálu podle zvláštního právního předpisu.20a)

(3) Vlastník lesa je povinen vést evidenci o původu selektovaného, kvalifikovaného a testovaného reprodukčního materiálu použitého při obnově lesa a zalesňování a uchovávat ji po dobu 20 let od obnovy lesa nebo zalesnění.

(4) Ministerstvo stanoví právním předpisem podrobnosti o přenosu semen a sazenic lesních dřevin, o evidenci o původu reprodukčního materiálu a podrobnosti o obnově lesních porostů a o zalesňování pozemků prohlášených za pozemky určené k plnění funkcí lesa.


20a)  Zákon č. 149/2003 Sb., o uvádění do oběhu reprodukčního materiálu lesních dřevin lesnicky významných druhů a umělých kříženců, určeného k obnově lesa a k zalesňování, a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin).".

2. § 30 se zrušuje.

3. V § 33 se doplňuje odstavec 6, který zní:

"(6) Ministerstvo může stanovit prováděcím právním předpisem podrobnosti o označování, měření, evidenci a o klasifikaci dříví.".

4. V § 41 odst. 1 se na konci textu písmene b) doplňují slova "nebo občanství členského státu Evropské unie".

5. V § 42 se odstavec 3 zrušuje.Dosavadní odstavce 4 a 5 se označují jako odstavce 3 a 4.

6. V § 48 odst. 1 písmeno d) zní:

"d) o souhlasu k vydání územního rozhodnutí, jímž mají být dotčeny pozemky určené k plnění funkcí lesa do výměry 1 ha, pokud není příslušný kraj, a o souhlasu k vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo využití území do 50 m od okraje lesa (§ 14 odst. 2),".

 7. V § 48 odst. 1 se písmeno k) zrušuje. Dosavadní písmena l) až t) se označují jako písmena k) až s).

8. V § 48 odst. 1 písmena p) a s) znějí:

"p) o ukládání pokut (hlava devátá),
s) o nezbytných opatřeních k odvrácení hrozícího nebezpečí (§ 57), pokud nepřesahují jejich správní obvod.".

9. V § 48 odstavce 2 a 3 znějí:

"(2) Obecní úřady obcí s rozšířenou působností

a)   vedou evidenci nájmů a výpůjček pozemků určených k plnění funkcí lesa ve svém správním obvodu (§ 12 odst. 2),
b)   zajišťují zpracování osnovy (§ 25 odst. 1),
c)   povolují výjimky ze stanovené velikosti nebo šířky holé seče (§ 31 odst. 2),
d)   povolují výjimky ze zákonných lhůt pro zalesnění a zajištění kultur (§ 31 odst. 6),
e)   ustanovují lesní stráž a zrušují ustanovení lesní stráže (§ 38) ve svém správním obvodu,
f)   soustřeďují údaje lesní hospodářské evidence o lesích ve svém správním obvodu a postupují je pověřené organizační složce státu,
g)   vykonávají dozor nad dodržováním tohoto zákona, předpisů vydaných k jeho provedení a rozhodnutí vydaných na jejich základě (§ 51 odst. 1).

(3) Obecní úřady obcí s rozšířenou působností vykonávají státní správu a povinnosti určené orgánům státní správy lesů podle tohoto zákona a předpisů vydaných na jeho základě ve všech dalších případech, není-li zákonem určen jiný orgán státní správy lesů.".

10. V § 48a odst. 1 písmeno h) zní:

"h)  při schvalování plánů o výjimkách ze zákazu provádět mýtní těžbu v lesních porostech mladších než 80 let (§ 33 odst. 4),".

11. V § 48a odst. 1 se písmeno l) zrušuje.Dosavadní písmena m) až s) se označují jako písmena l) až r).

12. V § 48a odst. 1 písmeno o) zní:

"o)  o povolení, aby k umělé obnově lesa a zalesňování byl použit i reprodukční materiál vybraných lesních dřevin pocházející ze zdroje identifikovaného reprodukčního materiálu (§ 29 odst. 2),".

13. V § 48a odst. 2 písmeno b) zní:

"b) schvaluje zpracované plány a povoluje jejich změny (§ 27 odst. 1 a 4); v rámci schvalování plánů povoluje výjimky ze stanovené velikosti nebo šíře holé seče (§ 31 odst. 2) a výjimky ze zákonných lhůt pro zalesnění a zajištění lesního porostu (§ 31 odst. 6), ve vojenských lesích schvaluje plány Vojenský lesní úřad (§ 47 odst. 2) po projednání s ústředním orgánem státní správy lesů,".

 14. V § 49 odst. 2 se písmeno b) zrušuje.Dosavadní písmena c) až f) se označují jako písmena b) až e).

15. V § 49 odst. 2 písm. e) se slova "ve vojenských lesích" zrušují.

16. V § 49 odst. 3 se písmena g) a h) zrušují.Dosavadní písmena i) až o) se označují jako písmena g) až m).

ČÁST TŘETĺ
Změna zákona o správních poplatcích

§ 42

Zákon č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění zákona č. 10/1993 Sb., zákona č. 72/1994 Sb., zákona č. 85/1994 Sb., zákona č. 273/1994 Sb., zákona č. 36/1995 Sb., zákona č. 118/1995 Sb., zákona č. 160/1995 Sb., zákona č. 301/1995 Sb., zákona č. 151/1997 Sb., zákona č. 305/1997 Sb., zákona č. 149/1998 Sb., zákona č. 157/1998 Sb., zákona č. 167/1998 Sb., zákona č. 63/1999 Sb., zákona č. 166/1999 Sb., zákona č. 167/1999 Sb., zákona č. 223/1999 Sb., zákona č. 326/1999 Sb., zákona č. 352/1999 Sb., zákona č. 357/1999 Sb., zákona č. 360/1999 Sb., zákona č. 363/1999 Sb., zákona č. 46/2000 Sb., zákona č. 62/2000 Sb., zákona č. 117/2000 Sb., zákona č. 133/2000 Sb., zákona č. 151/2000 Sb., zákona č. 153/2000 Sb., zákona č. 154/2000 Sb., zákona č. 156/2000 Sb., zákona č. 158/2000 Sb., zákona č. 227/2000 Sb., zákona č. 241/2000 Sb., zákona č. 242/2000 Sb., zákona č. 307/2000 Sb., zákona č. 365/2000 Sb., zákona č. 140/2001 Sb., zákona č. 231/2001 Sb., zákona č. 76/2002 Sb., zákona č. 107/2002 Sb., zákona č. 120/2002 Sb., zákona č. 146/2002 Sb., zákona č. 149/2002 Sb., zákona č. 173/2002 Sb., zákona č. 308/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 129/2003 Sb., zákona č. 131/2003 Sb. a zákona č. 148/2003 Sb., se mění takto:

V příloze se za položku 87 vkládá nová položka 87a, která zní:

"Položka 87a Udělení licence dodavateli reprodukčního materiálu (§ 22 odst. 1 zákona č. 149/2003 Sb., o uvádění do oběhu reprodukčního materiálu lesních dřevin lesnicky významných druhů a umělých kříženců, určeného k obnově lesa a k zalesňování, a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin) Kč 100,-".

ČÁST ČTVRTÁ
Změna zákona o České inspekci životního prostředí a její působnosti v ochraně lesa

§ 43

Zákon č. 282/1991 Sb., o České inspekci životního prostředí a její působnosti v ochraně lesa, ve znění zákona č. 309/2002 Sb., se mění takto:

1. Poznámka pod čarou č. 1a) zní:


"1a)  Zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů.".

2. V § 4 se na konci písmene d) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno e), které včetně poznámky pod čarou č. 1b) zní:

"e) neplní povinnosti stanovené zvláštním právním předpisem.1b)

1b)  Zákon č. 149/2003 Sb., o uvádění do oběhu reprodukčního materiálu lesních dřevin lesnicky významných druhů a umělých kříženců, určeného k obnově lesa a k zalesňování, a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin).".

3. Poznámka pod čarou č. 2) zní:


"2)  § 47 zákona č. 289/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů.".

ČÁST PÁTÁ
Účinnost

§ 44

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2004, s výjimkou ustanovení § 25 odst. 3 písm. a), § 31 odst. 8 a § 41, pokud jde o bod 4, která nabývají účinnosti dnem vstupu smlouvy o přistoupení České republiky k Evropské unii v platnost.#

Zaorálek v. r.
Klaus v. r.
Špidla v. r.

Příloha k zákonu č. 149/2003 Sb.

Seznam druhů lesních dřevin (§ 3 odst. 1)

Abies alba Mill.    Jedle bělokorá
Abies cephalonica Loud.    Jedle řecká
Abies grandis Lindl.    Jedle obrovská
Abies pinsapo Boiss   Jedle španělská
Acer platanoides L.    Javor mléč
Acer pseudoplatanus L.    Javor klen
Alnus glutinosa (L.) Gaertn.    Olše lepkavá
Alnus incana (L.) Moench   Olše šedá
Betula pendula Roth   Bříza bělokorá (bradavičnatá)
Betula pubescens Ehrh.    Bříza pýřitá
Carpinus betulus L.    Habr obecný
Castanea sativa Mill.    Kaštanovník jedlý
Cedrus atlantica Carr.    Cedr atlaský
Cedrus libani A. Richard   Cedr libanonský
Fagus sylvatica L.    Buk lesní
Fraxinus exelsior L.    Jasan ztepilý
Larix decidua Mill.    Modřín opadavý
Larix kaempferi (Lamb.) Carr.    Modřín japonský
Larix sibirica Ledeb.    Modřín sibiřský
Picea abies Karst.    Smrk ztepilý
Picea sitchensis Carr.    Smrk sitka
Pinus brutia Ten   Borovice kalabrijská
Pinus canariensis C. Smith   Borovice kanárská
Pinus cembra L.    Borovice limba
Pinus contorta Loud.    Borovice pokroucená
Pinus halepensis Mill.    Borovice halabská
Pinus leucodermis Antoine   Borovice bělokorá
Pinus nigra Arnold   Borovice černá
Pinus pinaster Ait   Borovice přímořská
Pinus pinea L.    Borovice pinie
Pinus radiata D. Don   Borovice montereyská
Pinus sylvestris L.    Borovice lesní
Populus nigra L.    Topol černý
Populus alba L.    Topol bílý
Populus tremula L.    Topol osika
Populus ssp. x hybridus   Topol ssp. - umělí kříženci
Prunus avium L.    Třešeň ptačí
Pseudotsuga menziesii (Mirb.) Franco         Douglaska tisolistá
Quercus cerris L.    Dub cer
Quercus ilex L.    Dub cesmínový
Quercus petraea (Mattuschka) Liebl.    Dub zimní
Quercus pubescens Willd.    Dub pýřitý
Quercus robur L.    Dub letní
Quercus rubra L.    Dub červený
Quercus suber L.    Dub korkový
Robinia pseudoacacia L.    Trnovník akát
Tilia cordata Mill.    Lípa malolistá
Tilia platyphyllos Scop.    Lípa velkolistá
Ulmus glabra Huds.    Jilm horský
Ulmus laevis Pallas   Jilm vaz

1)   § 2 písm. d) zákona č. 153/2000 Sb., o nakládání s geneticky modifikovanými organismy a produkty a o změně některých souvisejících zákonů.
2)   § 3 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon).
3)   § 3 písm. g) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny.
4)   § 2 písm. s) zákona č. 289/1995 Sb.
5)   § 2 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník.
6)   § 2 písm. p) zákona č. 289/1995 Sb.
7)   Zákon č. 153/2000 Sb.
8)   Zákon č. 147/1996 Sb., o rostlinolékařské péči a změnách některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
9)   § 26 odst. 1 zákona č. 289/1995 Sb.
10)   § 2 písm. m) zákona č. 289/1995 Sb.
11)   § 8 odst. 2 písm. f) zákona č. 289/1995 Sb.
12)   Trestní zákon.
13)   Zákon č. 282/1991 Sb., o České inspekci životního prostředí a její působnosti v ochraně lesa, ve znění zákona č. 309/2002 Sb.
14)   Zákon č. 13/1993 Sb., celní zákon, ve znění pozdějších předpisů.
15)   § 47 odst. 2 zákona č. 289/1995 Sb., ve znění zákona č. 320/2002 Sb.
16)   Zákon č. 148/1998 Sb., o ochraně utajovaných skutečností a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
17)   Zákon č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, ve znění pozdějších předpisů.
18)   § 19 odst. 1 zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů.
19)   Zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů.
20)   Zákon č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), ve znění pozdějších předpisů.

E-shop

Zcela legální daňové triky 2023

Zcela legální daňové triky 2023

Miloslav Hnátek -

Autor provádí čtenáře spletitým souborem daňových předpisů, pokynů a stanovisek s cílem je přivést k zamyšlení, zda z nevědomosti neplatí daňové správě zbytečně více na dani z příjmů fyzických osob než je jejich zákonnou povinností. Je řada technik a chytrých postupů jak prozíravým ...

Cena: 389 KčKOUPIT

Právní postavení člena statutárního orgánu řízené akciové společnosti

Právní postavení člena statutárního orgánu řízené akciové společnosti

Silvie Štaňko - C. H. Beck

Publikace se zabývá problematikou právního postavení člena statutárního orgánu řízené akciové společnosti v situaci, kdy do jeho působnosti zasahuje vliv řídící osoby koncernu. Pozornost je věnována zejména ...

Cena: 390 KčKOUPIT

Nemovité věci v daních

Nemovité věci v daních

Miloslav Hnátek - GRADA Publishing, a. s.

Nemovité věci jsou jedním z obvyklých forem dobrého uložení peněžních prostředků s cílem zamezit znehodnocení a zamířit na jejich dlouhodobé zhodnocení. Nemovité věci vždy odrážejí vyšší řády finančních prostředků a tak je jim věnována určitá pozornost, vyskytují se v podnikatelském ...

Cena: 389 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2023 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.