Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů


72

VYHLÁŠKA

ze dne 26. února 2003

o sestavování konkursních komisí a pravidlech jejich činností při konkursním řízení na vybrané funkce v oblasti školství

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen "ministerstvo") stanoví podle § 13 písm. b) zákona č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, (dále jen "zákon"):

Sestavování a složení konkursních komisí

§ 1

(1) Konkursní komisi (dále jen "komise") sestavuje a její členy včetně předsedy jmenuje nejpozději 30 dní před konáním konkursního řízení (dále jen "konkurs") ten, kdo je oprávněn jmenovat osoby do funkce, na niž se konkurs koná.

(2) Zřizovatel pověří svého zaměstnance funkcí tajemníka komise, který organizačně a administrativně zabezpečuje jednání komise. Tajemník není členem komise.

(3) Složení komise lze měnit nejpozději do dne zahájení její činnosti v souladu s § 3 odst. 2. Pokud po zahájení činnosti komise některý její člen přestane vykonávat funkci člena komise, nového člena jmenuje zřizovatel.

§ 2

(1) Za členy komise jsou v případě konkursu na funkci ústředního školního inspektora jmenováni:

a)   tři vedoucí zaměstnanci v ministerstvu, z toho jeden za oblast vzdělávání v rámci výchovně vzdělávací soustavy,1) jeden za oblast ekonomickou a jeden za oblast správní nebo kontrolní,
b)   jeden odborník v oblasti školní inspekce,
c)   jeden odborník v oblasti státní správy a samosprávy ve školství,
d)   jeden odborník v oblasti vzdělávání v rámci výchovně vzdělávací soustavy.1)

(2) Za členy komise jsou v případě konkursu na funkci školního inspektora jmenováni:

a)   dva školní inspektoři České školní inspekce,
b)   dva členové určení ministerstvem v oblasti vzdělávání v rámci výchovně vzdělávací soustavy,1) oblasti ekonomické, správní nebo kontrolní,
c)   jeden odborník v oblasti školní inspekce,
d)   jeden odborník v oblasti státní správy ve školství.

(3) Za členy komise jsou v případě konkursu na funkci ředitele školy, ředitele předškolního zařízení nebo ředitele školského zařízení2) zřizovaných ministerstvem podle § 12 zákona jmenováni:

a)   jeden člen určený ministerstvem v oblasti vzdělávání v rámci výchovně vzdělávací soustavy,1) v oblasti ekonomické, správní nebo kontrolní,
b)   jeden člen určený obcí podle sídla příslušné školy, předškolního zařízení nebo školského zařízení,
c)   dva odborníci v oblasti státní správy ve školství, organizace a řízení podle druhu a typu příslušné školy, předškolního zařízení nebo školského zařízení,
d)   jeden pedagogický pracovník příslušné školy, předškolního zařízení nebo školského zařízení,
e)   jeden školní inspektor České školní inspekce,
f)   jeden člen rady školy3) v případě, je-li na příslušné škole zřízena.

(4) Za členy komise jsou v případě konkursu na funkci ředitele školy, ředitele předškolního zařízení nebo ředitele školského zařízení 2) zřizovaných krajem podle § 16 zákona jmenováni:

a)   dva členové určení zřizovatelem školy, předškolního zařízení nebo školského zařízení,
b)   jeden člen určený odborem školství krajského úřadu,
c)   jeden odborník v oblasti státní správy ve školství, organizace a řízení podle druhu a typu příslušné školy, předškolního zařízení nebo školského zařízení,
d)   jeden pedagogický pracovník příslušné školy, předškolního zařízení nebo školského zařízení,
e)   jeden školní inspektor České školní inspekce,
f)   jeden člen rady školy v případě, je-li na příslušné škole zřízena.

(5) Za členy komise jsou v případě konkursu na funkci ředitele školy, ředitele předškolního zařízení nebo ředitele školského zařízení2) zřizovaných obcí podle § 14 odst. 2 zákona jmenováni:

a)   dva členové určení zřizovatelem školy, předškolního zařízení nebo školského zařízení,
b)   jeden člen určený odborem školství krajského úřadu,
c)   jeden odborník v oblasti státní správy ve školství, organizace a řízení podle druhu a typu příslušné školy, předškolního zařízení nebo školského zařízení,
d)   jeden pedagogický pracovník příslušné školy, předškolního zařízení nebo školského zařízení,
e)   jeden školní inspektor České školní inspekce,
f)   jeden člen rady školy3) v případě, je-li na příslušné škole zřízena.

(6) Za členy komise jsou v případě konkursu na funkci ředitele školy, ředitele předškolního zařízení nebo ředitele školského zařízení zřizovaných obcí se souhlasem ministerstva podle § 14 odst. 7 zákona jmenováni:

a)   dva členové určení zřizovatelem školy, předškolního zařízení nebo školského zařízení,
b)   jeden člen určený odborem školství krajského úřadu,
c)   jeden odborník v oblasti státní správy ve školství, organizace a řízení podle druhu a typu příslušné školy, předškolního zařízení nebo školského zařízení,
d)   jeden pedagogický pracovník příslušné školy, předškolního zařízení nebo školského zařízení,
e)   jeden školní inspektor České školní inspekce,
f)   jeden člen rady školy3) v případě, je-li na příslušné škole zřízena.

(7) Zřizovatel může přizvat k jednání komise v případě potřeby další odborníky s hlasem poradním, kteří nejsou členy komise podle § 1 odst. 1.

(8) Jmenovat komisi bez pedagogického pracovníka příslušné školy, předškolního zařízení nebo školského zařízení lze:

a)   u základních škol, které nemají všechny ročníky4) a ve kterých se všichni pedagogičtí pracovníci hlásí do konkursu,
b)   u nově vzniklých škol, předškolních zařízení nebo školských zařízení,
c)   při slučování škol,5) nebo
d)   při slučování předškolních nebo školských zařízení.6)

Činnost komise

§ 3

(1) Komise na základě požadavků stanovených zřizovatelem vhodným způsobem veřejně oznámí:

a)   název funkce a školy, školského zařízení nebo předškolního zařízení, kde má být funkce vykonávána,
b)   kvalifikační předpoklady stanovené zvláštními právními předpisy,7)
c)   název a adresu zřizovatele, kterému se podávají přihlášky,
d)   náležitosti přihlášky a termín jejího podání.

(2) Komise zahájí svou činnost po svém jmenování zřizovatelem. Členové komise, tajemník a přizvaní odborníci podepíší prohlášení o zachování mlčenlivosti,8) a to i po ukončení tohoto konkursu, o skutečnostech, s nimiž se seznámili v jeho průběhu.

(3) Jednání komise je neveřejné.

(4) Komise posoudí, zda přihlášky vyhovují požadavkům uvedeným v odstavci 1 písm. b) a d) a zda uchazeči budou podrobeni testu prokazujícímu znalost problematiky v oblasti školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen "znalostní test"), a dále navrhuje zřizovateli vyřazení uchazečů, kteří nesplnili podmínky stanovené v odstavci 1 písm. b) a d). Přihlášku podanou po termínu podle odstavce 1 písm. d) vrátí předseda komise zpět uchazeči bez dalšího projednání s uvedením důvodu vrácení.

(5) Komise zasílá doporučeně na doručenku na adresu uvedenou uchazečem nejpozději 14 dní před dnem konání konkursu pozvánky ke konkursu, v nichž je uvedeno místo, datum a hodina konání konkursu.

(6) Komise je schopna se usnášet, pokud jsou přítomny alespoň dvě třetiny členů komise včetně předsedy.

(7) Po ukončení řízených rozhovorů si členové komise vyžádají od odborníků přizvaných podle § 2 odst. 7 odborná vyjádření.

§ 4

(1) Komise posuzuje vhodnost uchazeče na základě přihlášky a řízeného rozhovoru trvajícího nejméně 15 minut a nejdéle 60 minut, zároveň se přihlíží k dosavadním výsledkům uchazeče zejména v jeho funkcích v resortu školství, mládeže a tělovýchovy. Uchazeči mohou být dále hodnoceni na základě znalostního testu sestaveného komisí v trvání maximálně 60 minut. Otázky znalostního testu, kritéria a podmínky hodnocení tohoto testu stanoví komise. V rámci posuzování a hodnocení uchazečů v konkursu musí být stanoveny stejné podmínky pro všechny uchazeče.

(2) V návaznosti na přihlášku, řízený rozhovor, dosavadní výsledky uchazeče zejména v jeho funkcích v resortu školství, mládeže a tělovýchovy, případně znalostní test a vyjádření odborníků podle § 3 odst. 7 se komise usnáší hlasováním o vhodnosti uchazeče. Vhodným uchazečem je takový uchazeč, který získal nadpoloviční počet kladných hlasů přítomných členů komise. V případě rovnosti hlasů při hlasování rozhoduje hlas předsedy. Předseda komise do zápisu podle odstavce 8 uvede, zda:

a)   pro výkon funkce není vhodný žádný účastník,
b)   pro výkon funkce je vhodný jeden z účastníků, nebo
c)   pro výkon funkce jsou vhodní dva nebo více účastníků.

(3) V případě, že se komise usnesla na základě odstavce 2, že pro výkon funkce jsou vhodní dva a více účastníků, sestaví následně každý člen komise vlastní pořadí těchto účastníků, a to od nejvhodnějšího po nejméně vhodného účastníka. Pořadí účastníků předají všichni členové komise předsedovi komise.

(4) Předseda komise po obdržení pořadí účastníků podle odstavce 3 za účasti všech přítomných členů komise provede celkové vyhodnocení konkursu na základě odstavce 5 a určí konečné pořadí účastníků konkursu.

(5) Prvním v pořadí se stává účastník s nejnižším součtem umístění podle pořadí jednotlivých členů komise, přičemž jedno nejlepší a jedno nejhorší hodnocení každého z účastníků se nezapočítává; jsou-li všechna umístění účastníka stejná, nezapočítávají se dvě z nich. V případě rovnosti nejnižšího součtu umístění více účastníků se stává prvním v pořadí účastník, který získal mimo nejnižší součet umístění nejvíce prvních míst. Je-li takto hodnoceno více účastníků, je rozhodující umístění účastníka v pořadí předsedy komise.

(6) Po vyhodnocení konkursu vyhlásí jeho výsledek bez zbytečného odkladu předseda komise za přítomnosti členů komise přítomným účastníkům konkursu. Účastníci konkursu budou o výsledku konkursu vyrozuměni též písemnou formou, a to do 7 dnů od vyhlášení výsledků konkursu.

(7) Výsledkem se rozumí usnesení komise včetně konečného pořadí účastníků podle odstavce 4, u nichž se komise usnesla na základě odstavce 2, že jsou vhodní pro výkon funkce. Konečné pořadí účastníků má pro zřizovatele doporučující charakter.

(8) O průběhu konkursu pořizuje tajemník komise zápis, který obsahuje:

a)   úplné znění vyhlášení konkursu,
b)   datum a způsob vyhlášení konkursu,
c)   seznam členů komise přítomných při konkursu i s jeho případnými změnami,
d)   seznam účastníků konkursu,
e)   usnesení komise podle odstavce 2,
f)   pořadí účastníků u jednotlivých členů komise podle odstavce 3 a doklad o celkovém pořadí účastníků podle odstavce 4, u nichž se komise usnesla na základě odstavce 2, že jsou vhodní pro výkon funkce,
g)   otázky znalostního testu a jeho vyhodnocení v případě, že byl použit.

(9) Předseda předá zřizovateli zápis podepsaný všemi členy komise, kteří byli přítomni u konkursu, nejpozději do 7 dnů po ukončení konkursu.

§ 5
Úhrady nákladů

(1) Odůvodněné náklady spojené s činností komise hradí zřizovatel.

(2) Náklady spojené se svojí účastí v konkursu nese každý uchazeč sám.

Přechodné ustanovení a závěrečná ustanovení

§ 6

Konkurs vyhlášený před nabytím účinnosti této vyhlášky se dokončí podle dosavadních právních předpisů.

§ 7

Zrušují se:

1.  Vyhláška č. 187/1991 Sb., o sestavování konkursních komisí a pravidlech jejich činností pro konkursní řízení na vybrané funkce v oblasti školství.
2.  Vyhláška č. 251/1996 Sb., kterou se mění a doplňuje vyhláška Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky č. 187/1991 Sb., o sestavování konkursních komisí a pravidlech jejich činností pro konkursní řízení na vybrané funkce v oblasti školství.
3.  Vyhláška č. 24/2000 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky č. 187/1991 Sb., o sestavování konkursních komisí a pravidlech jejich činností pro konkursní řízení na vybrané funkce v oblasti školství, ve znění vyhlášky č. 251/1996 Sb.

§ 8

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vyhlášení.

Ministryně:
JUDr. Buzková v. r.


1)   § 1 odst. 1 zákona č. 29/1984 Sb., o soustavě základních škol, středních škol a vyšších odborných škol (školský zákon), ve znění zákona č. 171/1990  Sb. a zákona č. 138/1995 Sb.
2)   Zákon č. 76/1978 Sb., o školských zařízeních, ve znění zákona č. 31/1984  Sb., zákona č. 425/1990 Sb., zákona č. 390/1991 Sb., zákona č. 190/1993 Sb., zákona č. 138/1995 Sb., zákona č. 19/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 109/2002  Sb. a zákona č. 284/2002 Sb.
Zákon č. 29/1984 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů.
3)   § 17c zákona č. 564/1990 Sb., ve znění zákona č. 139/1995 Sb. a zákona č.  284/2002 Sb.
4)   § 6 odst. 2 zákona č. 29/1984 Sb., ve znění zákona č. 171/1990 Sb. a zákona č. 138/1995 Sb.
5)   § 2 odst. 2 zákona č. 29/1984 Sb., ve znění zákona 171/1990 Sb., zákona 138/1995 Sb. a zákona č. 284/2002 Sb.
6)   § 1 odst. 1 zákona č. 76/1978 Sb., ve znění zákona č. 390/1991 Sb. a zákona č. 138/1995 Sb.
7)   Vyhláška č. 139/1997 Sb., o podmínkách odborné způsobilosti pedagogických pracovníků a o předpokladech kvalifikace výchovných poradců.
8)   Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 227/2000 Sb., zákona č. 177/2001 Sb., zákona č.  450/2001 Sb., zákona č. 107/2002 Sb., zákona č. 310/2002 Sb. a zákona č. 309/2002  Sb.

E-shop

BIM pro veřejné zadavatele

BIM pro veřejné zadavatele

Zdeněk Dufek, Pavel Koukal, Petr Fiala, Rudolf Vyhnálek, Josef Remeš, Marek Jedlička - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Publikace stručnou formou seznamuje zadavatele veřejných zakázek s problematikou informačního modelování staveb (BIM), tzn. procesem, který umožňuje efektivní výměnu informací v rámci návrhu, realizace i užívání stavebního objektu. Záměrem autorů je především vysvětlit principy, ...

Cena: 340 KčKOUPIT

Dovolená a její aplikace v praxi s praktickými příklady 2021

Dovolená a její aplikace v praxi s praktickými příklady 2021

JUDr. Michael Košnar, Mgr. Zdeněk Schmied - Anag, spol. s r. o.

Novelou zákoníku práce a některých dalších souvisejících zákonů provedenou zákonem č. 285/2020 Sb. dochází s účinností od 1. ledna 2021 mimo jiné ke koncepční změně dovolené. Změny v čerpání dovolené Právo na dovolenou a určení její délky v příslušném kalendářním roce bude ...

Cena: 329 KčKOUPIT

Zákon o dani z přidané hodnoty - Komentář, 8. vydání

Zákon o dani z přidané hodnoty - Komentář, 8. vydání

Tomáš Brandejs, Milena Drábová, Michal Dušek, Olga Holubová, Milan Tomíček - Wolters Kluwer, a. s.

Osmé vydání komentáře k zákonu č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, zahrnuje významné změny přijaté daňovým balíčkem (zákon č. 80/2019 Sb.) s účinností od 1. dubna 2019 (např. nová pravidla uplatňování DPH u poukazů, u stanovení místa plnění při poskytování digitálních služeb, ...

Cena: 1 535 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2022 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.