Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů a mezinárodních smluv

Sbírka zákonů a mezinárodních smluv


62

ZÁKON

ze dne 18. února 2003

o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNĺ
Volby do evropského parlamentu

Hlava I
Obecná ustanovení

§ 1

Tento zákon upravuje podmínky výkonu volebního práva, organizaci voleb a rozsah soudního přezkumu při volbách do Evropského parlamentu konaných na území České republiky.

§ 2

(1) Volby do Evropského parlamentu se konají tajným hlasováním na základě všeobecného, rovného a přímého volebního práva, podle zásad poměrného zastoupení.

(2) Poslanci Evropského parlamentu jsou voleni na dobu 5 let.

(3) Pro volby do Evropského parlamentu tvoří území České republiky jeden volební obvod.

(4) Hlasování do Evropského parlamentu probíhá na území České republiky ve stálých volebních okrscích a v samostatných volebních okrscích vytvořených podle zvláštního právního předpisu.1)

§ 3

(1) Volby do Evropského parlamentu se konají v posledním roce funkčního období Evropského parlamentu.

(2) Volby do Evropského parlamentu konané na území České republiky vyhlašuje prezident republiky na základě rozhodnutí Rady Evropské unie (dále jen "Rada") nejpozději 90 dnů před jejich konáním. Rozhodnutí o vyhlášení voleb se uveřejňuje ve Sbírce zákonů. Za den vyhlášení voleb se považuje den, kdy byla rozeslána částka Sbírky zákonů, v níž bylo rozhodnutí prezidenta republiky o vyhlášení voleb uveřejněno.

(3) Volby do Evropského parlamentu se na území České republiky konají ve 2 dnech, jimiž jsou pátek a sobota. V první den voleb začíná hlasování ve 14.00 hodin a končí ve 22.00 hodin. Ve druhý den voleb začíná hlasování v 8.00 hodin a končí ve 14.00 hodin. Dnem voleb se podle tohoto zákona rozumí první den voleb, nestanoví-li tento zákon jinak.

§ 4

(1) Pracovními jazyky Evropské unie se pro účely tohoto zákona rozumí jazyk anglický, francouzský a německý.

(2) Komunikační centrálou jiného členského státu Evropské unie (dále jen "jiný členský stát") je pro účely tohoto zákona orgán jiného členského státu, který je tímto státem určen pro komunikaci s ostatními členskými státy Evropské unie ve věcech voleb do Evropského parlamentu.

§ 5
Právo volit

(1) Právo volit na území České republiky do Evropského parlamentu má každý občan České republiky, který alespoň druhý den voleb dosáhl věku 18 let, a občan jiného členského státu, který alespoň druhý den voleb dosáhl věku 18 let a je po dobu nejméně 45 dnů veden v evidenci obyvatel podle zvláštního právního předpisu2) (dále jen "volič").

(2) Překážkami ve výkonu volebního práva do Evropského parlamentu na území České republiky jsou:

a)   zákonem stanovené omezení osobní svobody z důvodu ochrany zdraví lidu,3)
b)   zbavení způsobilosti k právním úkonům.4)

(3) Každý volič může v týchž volbách do Evropského parlamentu hlasovat pouze jednou.

§ 6
Právo být volen

(1) Poslancem Evropského parlamentu může být na území České republiky zvolen každý občan České republiky a každý občan jiného členského státu, který je na území České republiky nejpozději druhý den voleb po dobu nejméně 45 dnů veden v evidenci obyvatel podle zvláštního právního předpisu,2) alespoň druhý den voleb dosáhl věku 21 let, není zbaven způsobilosti k právním úkonům,4) a jde-li o občana jiného členského státu, není v členském státě, jehož je státním občanem (dále jen "členský stát původu"), zbaven práva být volen do Evropského parlamentu. Jde-li o občana jiného členského státu, který je zároveň občanem více členských států, nesmí být zbaven práva být volen do Evropského parlamentu ani v jednom z nich.

(2) Každý může v týchž volbách do Evropského parlamentu kandidovat pouze jednou.

Hlava II
Volební orgány

§ 7

(1) Volebními orgány pro volby do Evropského parlamentu jsou

a)   Státní volební komise,
b)   Ministerstvo vnitra,
c)   Ministerstvo zahraničních věcí,
d)   zastupitelský úřad a konzulární úřad České republiky, s výjimkou konzulárního úřadu vedeného honorárním konzulárním úředníkem, (dále jen "zastupitelský úřad"),
e)   Český statistický úřad,
f)   krajský úřad, Magistrát hlavního města Prahy (dále jen "krajský úřad"),
g)   pověřený obecní úřad,5) v hlavním městě Praze úřady městských částí, ve městech Brno, Ostrava a Plzeň úřady městských částí nebo městských obvodů (dále jen "pověřený obecní úřad"),
h)   obecní úřad, městský úřad, magistrát statutárního města, které není územně členěno, úřad městské části nebo městského obvodu (dále jen "obecní úřad"),
i)   starosta obce, města, městské části nebo městského obvodu, primátor statutárního města, které není územně členěno, (dále jen "starosta"),
j)   starosta stojící v čele pověřeného obecního úřadu,
k)   ředitel krajského úřadu, ředitel Magistrátu hlavního města Prahy (dále jen "ředitel krajského úřadu"),
l)   okrsková volební komise.

(2) Činnost volebních orgánů je výkonem státní správy.

(3) Zaměstnanci kraje zařazení do krajských úřadů a zaměstnanci obce zařazení do pověřených obecních úřadů mohou vykonávat činnosti podle tohoto zákona, pouze pokud mají osvědčení o způsobilosti na úseku voleb podle zvláštního právního předpisu.6)

§ 8
Státní volební komise

(1) Státní volební komise vytvořená podle zvláštního právního předpisu7) je stálým volebním orgánem i na úseku voleb do Evropského parlamentu na území České republiky.

(2) Státní volební komise

a)   koordinuje přípravu, organizaci, průběh a provedení voleb do Evropského parlamentu na území České republiky,
b)   vykonává dohled nad zabezpečením úkonů nezbytných pro organizačně technické provádění voleb do Evropského parlamentu na území České republiky,
c)   losuje číslo, kterým budou označeny hlasovací lístky pro volby do Evropského parlamentu na území České republiky,
d)   schvaluje zápis o výsledku voleb do Evropského parlamentu na území České republiky vyhotovený Českým statistickým úřadem,
e)   vyhlašuje a uveřejňuje celkové výsledky voleb do Evropského parlamentu na území České republiky,
f)   předává osvědčení o zvolení poslancem Evropského parlamentu kandidátům zvoleným na území České republiky,
g)   předává celkové výsledky voleb konaných na území České republiky Evropskému parlamentu,
h)   informuje Evropský parlament o tom, že podle právní úpravy České republiky zanikl mandát poslance Evropského parlamentu, zvoleného na území České republiky,
i)   vydává povolení k přítomnosti dalších osob při sčítání hlasů okrskovou volební komisí.

§ 9
Ministerstvo vnitra

(1) Ministerstvo vnitra je ústředním správním úřadem na úseku voleb do Evropského parlamentu na území České republiky, který pro účely voleb do Evropského parlamentu plní rovněž úlohu komunikační centrály pro vzájemnou výměnu informací s jinými členskými státy.

(2) Ministerstvo vnitra

a)   metodicky řídí a kontroluje organizační a technickou přípravu, průběh a provedení voleb do Evropského parlamentu na území České republiky,
b)   projednává a registruje kandidátní listiny,
c)   informuje prostřednictvím krajských úřadů starosty o registraci kandidátních listin a poskytuje jim adresy zmocněnců politických stran, politických hnutí a koalic, jejichž kandidátní listiny byly zaregistrovány,
d)   přijímá od obcí z jiných členských států informace o voličích, kteří jsou vedeni na území České republiky v evidenci obyvatel podle zvláštního právního předpisu2) a kteří projevili vůli hlasovat nebo kandidovat v těchto obcích v jiném členském státě,
e)   plní úkoly při odstraňování duplicit mezi zvláštními seznamy voličů vedenými zastupitelskými úřady a stálým seznamem voličů podle zvláštního právního předpisu,8)
f)   poskytuje prostřednictvím krajských úřadů obecním úřadům seznam komunikačních centrál jiných členských států,
g)   řeší stížnosti na organizačně technické zabezpečení voleb na úrovni krajů poté, co se stěžovatel neúspěšně domáhal nápravy u krajského úřadu,
h)   poskytuje obecním úřadům informace z evidence obyvatel9) pro účel sestavení a vedení seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu konané na území České republiky,
i)   ve spolupráci s Českým statistickým úřadem zajišťuje v průběhu voleb do Evropského parlamentu provoz jednotného systému telekomunikačního spojení na území České republiky,
j)   zajišťuje tisk volebních materiálů a hlasovacích lístků,
k)   archivuje volební dokumentaci,
l)   plní další úkoly podle tohoto zákona.

§ 10
Ministerstvo zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí plní úkoly při vedení zvláštního seznamu voličů podle zvláštního právního předpisu.8)

§ 11
Zastupitelský úřad

Zastupitelský úřad v rámci svého územního obvodu

a)   vede zvláštní seznam voličů podle zvláštního právního předpisu,8)
b)   vydává voličské průkazy (§ 30),
c)   zajišťuje podle místních podmínek informování o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu na území České republiky, o možnosti zápisu do zvláštního seznamu voličů a vydání voličského průkazu, a to případně i v příslušném cizím jazyce,
d)   plní další úkoly podle tohoto zákona.

§ 12
Český statistický úřad

(1) Český statistický úřad vypracovává závazný systém zjišťování a zpracování výsledků voleb a zajišťuje vyhotovení příslušného programového vybavení nutného pro zpracování a poskytování výsledků voleb do Evropského parlamentu na území České republiky.

(2) Český statistický úřad dále

a)   zabezpečuje technicky systém zpracování výsledků voleb do Evropského parlamentu na pracovištích vytvářených u pověřených obecních úřadů a u Státní volební komise a spolupracuje přitom s Ministerstvem vnitra a obecními úřady,
b)   zpracuje celkové výsledky voleb do Evropského parlamentu a zápis o výsledku voleb (§ 49 odst. 1) a předá je neprodleně Státní volební komisi,
c)   technicky zajišťuje dostupnost a poskytování průběžných a celkových výsledků voleb,
d)   pro jednotlivá pracoviště podle písmena a) zabezpečuje zaměstnance Českého statistického úřadu pověřené zjišťováním a zpracováním výsledků voleb do Evropského parlamentu a potřebný počet dalších osob pro zajištění zpracování a poskytování výsledků voleb, provádí jejich školení a vyškoleným zaměstnancům vydá pověření,
e)   provádí školení určených členů okrskových volebních komisí k systému zjišťování a zpracování výsledků hlasování,
f)   vydá okrskovým volebním komisím písemný doklad ve formě počítačové sestavy osvědčující, že výsledky z volebního okrsku byly do dalšího zpracování převzaty bezchybně,
g)   předá souhrnné informace o výsledcích voleb v České republice v písemné podobě politickým stranám, politickým hnutím a koalicím, jejichž kandidátní listina byla zaregistrována; tyto informace předává i v elektronické podobě,
h)   vyhotovuje registry a číselníky kandidátů a kandidujících politických stran, politických hnutí a koalic,
i)   sděluje případné duplicity na kandidátních listinách podaných v České republice Ministerstvu vnitra,
j)   řeší stížnosti na funkci technických zařízení a příslušného programového vybavení, použitých při zpracování výsledků voleb,
k)   předá zápisy o průběhu a výsledku hlasování převzaté od okrskových volebních komisí do úschovy příslušnému pověřenému obecnímu úřadu nejpozději 10 dnů od ukončení jejich zpracování,
l)   po vyhlášení celkových výsledků voleb do Evropského parlamentu poskytuje na vyžádání informace o výsledcích voleb v požadovaném územním členění.

(3) Zaměstnanec Českého statistického úřadu, který má pověření podle odstavce 2 písm. d), je oprávněn

a)   zdržovat se v místnosti, kde okrsková volební komise sčítá hlasy (§ 41),
b)   převzít stejnopis zápisu o průběhu a výsledku hlasování a výsledek hlasování na technickém nosiči,
c)   stanovit lhůtu k odstranění chyb a k předání nového zápisu o průběhu a výsledku hlasování,
d)   vydat pokyn k ukončení zasedání okrskové volební komise v druhý den voleb (§ 45 odst. 3),
e)   zajistit převzetí výsledků hlasování za všechny územně příslušné volební okrsky,
f)   zajistit zpracování celkového výsledku voleb,
g)   zaslat souhrnné informace o výsledku voleb na adresy zmocněnců politických stran, politických hnutí a koalic.

§ 13
Krajský úřad

Krajský úřad pro volby do Evropského parlamentu na území České republiky

a)   zajišťuje organizačně a technicky přípravu, průběh a provedení voleb v kraji,
b)   informuje starosty o registraci kandidátních listin a poskytuje jim adresy zmocněnců politických stran, politických hnutí a koalic, jejichž kandidátní listiny byly zaregistrovány,
c)   podílí se na distribuci volebních materiálů,
d)   kontroluje průběh hlasování a sčítání hlasů ve volebních místnostech,
e)   řeší stížnosti na organizačně technické zabezpečení voleb na úrovni obcí poté, co se stěžovatel neúspěšně domáhal nápravy u obecního úřadu,
f)   projednává přestupky a jiné správní delikty na úseku volební kampaně a ukládá pokuty podle tohoto zákona (§ 62 a 63),
g)   archivuje volební dokumentaci,
h)   plní další úkoly podle tohoto zákona.

§ 14
Pověřený obecní úřad

Pověřený obecní úřad

a)   zajišťuje místnosti a pomocné prostředky pro činnost pracoviště Českého statistického úřadu při přejímce, kontrole a zpracování zápisů přebíraných od okrskových volebních komisí,
b)   spolupracuje s Českým statistickým úřadem na zajištění potřebných pracovních sil a technických zařízení pro vstup výsledků hlasování z jednotlivých volebních okrsků do systému zpracování na tomto pracovišti,
c)   projednává přestupek spočívající ve dvojím zápisu v seznamu voličů,
d)   plní další úkoly podle tohoto zákona.

§ 15
Obecní úřad

Obecní úřad

a)   vede seznam voličů pro volby do Evropského parlamentu (§ 27),
b)   zasílá komunikační centrále jiného členského státu informaci, že volič, který byl dosud pro volby do Evropského parlamentu veden ve volební evidenci tohoto členského státu, projevil vůli hlasovat ve volbách do Evropského parlamentu na území České republiky a byl v obci, která spadá do správního obvodu tohoto úřadu, zařazen do seznamu pro volby do Evropského parlamentu,
c)   zajišťuje pro okrskové volební komise volební místnosti, potřebné pracovní síly a pomocné prostředky,
d)   vydává voličské průkazy (§ 30),
e)   řeší stížnosti na organizačně technické zabezpečení voleb na úrovni volebního okrsku,
f)   archivuje volební dokumentaci,
g)   plní další úkoly podle tohoto zákona.

§ 16
Starosta

Starosta

a)   zajišťuje informování voličů o době a místě konání voleb (§ 32) v obci, městě, statutárním městě, které není územně členěno, v městském obvodu nebo městské části města se zvláštním postavením, které je územně členěno, nebo v městské části hlavního města Prahy (dále jen "obec"),
b)   zajišťuje dodání hlasovacích lístků voličům,
c)   stanoví s přihlédnutím k počtu voličů ve volebním okrsku nejpozději 60 dnů přede dnem voleb minimální počet členů okrskové volební komise tak, aby těchto členů bylo nejméně 5, s výjimkou volebních okrsků do 300 voličů, kde může být okrsková volební komise čtyřčlenná,
d)   svolá první zasedání okrskové volební komise tak, aby se uskutečnilo nejpozději 21 dnů přede dnem voleb,
e)   jmenuje a odvolává zapisovatele okrskové volební komise (dále jen "zapisovatel"),
f)   poskytuje každé politické straně, politickému hnutí a koalici, jejichž kandidátní listina byla zaregistrována, informace o počtu a sídle volebních okrsků zveřejněním na úřední desce obecního úřadu nejpozději 45 dnů přede dnem voleb,
g)   plní další úkoly podle tohoto zákona.

§ 17
Starosta stojící v čele pověřeného obecního úřadu a ředitel krajského úřadu

(1) Neplní-li starosta a místostarosta úkoly stanovené tímto zákonem nebo není-li starosta a místostarosta zvolen, plní v obci úkoly stanovené tímto zákonem, a to i po stanovené lhůtě, starosta stojící v čele pověřeného obecního úřadu, v jehož územním obvodu se obec nachází. Pokud tak starosta stojící v čele pověřeného obecního úřadu neučiní nebo neplní-li úkoly stanovené mu zákonem podle § 16, zajistí plnění těchto úkolů ředitel krajského úřadu.

(2) V době nepřítomnosti starosty stojícího v čele pověřeného obecního úřadu plní jeho úkoly podle odstavce 1 místostarosta. V době nepřítomnosti ředitele krajského úřadu plní jeho úkoly podle odstavce 1 osoba určená k jeho zastupování.

Okrsková volební komise
§ 18

(1) Okrsková volební komise

a)   dbá o pořádek ve volební místnosti,
b)   zajišťuje hlasování a dozírá na jeho průběh,
c)   sčítá hlasy a vyhotovuje zápis o průběhu a výsledku hlasování,
d)   odevzdá volební dokumentaci do úschovy obecnímu úřadu, s výjimkou 1 vyhotovení zápisu o průběhu a výsledku hlasování (§ 45 odst. 1).

(2) Členem okrskové volební komise může být občan České republiky nebo občan jiného členského státu,

a)   u něhož nenastala překážka výkonu volebního práva podle § 5 odst. 2,
b)   který není kandidátem pro volby do Evropského parlamentu, a
c)   který alespoň v den složení slibu dosáhl věku 18 let.

(3) Politická strana, politické hnutí a koalice, jejíž kandidátní listina pro volbu do Evropského parlamentu byla zaregistrována, může delegovat nejpozději 30 dnů přede dnem voleb jednoho člena a jednoho náhradníka do okrskové volební komise. Není-li takto dosaženo nejnižšího stanoveného počtu členů okrskové volební komise podle § 16 písm. c), jmenuje před jejím prvním zasedáním členy na neobsazená místa starosta. V případě, kdy počet členů okrskové volební komise poklesne pod stanovený počet v průběhu voleb do Evropského parlamentu a nejsou-li náhradníci podle věty první, jmenuje starosta na neobsazená místa další členy komise.

(4) Delegováním členů a náhradníků podle odstavce 3 se rozumí doručení jejich seznamu starostovi. Seznam musí obsahovat jméno, popřípadě jména, a příjmení, datum narození a místo trvalého pobytu nebo místo pobytu podle zvláštního právního předpisu2) (dále jen "místo pobytu") člena, popřípadě náhradníka, a podpis zmocněnce politické strany, politického hnutí nebo koalice, popřípadě osob, které jsou k tomuto úkonu zmocněncem písemně pověřeny a které kopii tohoto písemného pověření k seznamu přiloží. Dále může obsahovat i údaj, do které okrskové volební komise mají být delegovaní členové a náhradníci zařazeni; pokud tento údaj chybí, zařadí je do okrskových volebních komisí starosta.

(5) Členství v okrskové volební komisi vzniká složením slibu tohoto znění: "Slibuji na svou čest, že budu svědomitě a nestranně vykonávat svoji funkci člena okrskové volební komise a budu se při tom řídit Ústavou, zákony a jinými právními předpisy České republiky." Slib skládá delegovaný nebo jmenovaný zástupce tak, že se podepíše pod písemné znění slibu; tím se zároveň ujímá své funkce. Skládá-li slib občan jiného členského státu, musí ke svému podpisu ještě připojit vlastnoručně napsanou větu tohoto znění: "Prohlašuji, že rozumím textu, který podepisuji."

(6) Členství v okrskové volební komisi zaniká

a)   dnem ukončení činnosti okrskové volební komise (§ 50),
b)   úmrtím,
c)   okamžikem, kdy předseda okrskové volební komise obdrží písemné prohlášení o vzdání se funkce člena okrskové volební komise; toto písemné prohlášení nelze vzít zpět,
d)   okamžikem, kdy předseda okrskové volební komise obdrží písemné odvolání člena okrskové volební komise tím, kdo jej delegoval,
e)   pozbytím státního občanství České republiky nebo občanství jiného členského státu,
f)   ve dnech voleb, nevykonává-li člen okrskové volební komise svoji funkci a jeho nepřítomnost trvá déle než 3 hodiny.

(7) Zapisovatel je jmenován starostou nejpozději 20 dnů před prvním zasedáním okrskové volební komise. Zapisovatel je členem okrskové volební komise s hlasem poradním, při hlasování se do počtu členů okrskové volební komise nezapočítává. Zapisovatel může okrskové volební komisi předkládat návrhy a pořizuje zápis z jednání komise. Zapisovatel skládá slib ve znění a způsobem uvedeným v odstavci 5. Starosta odvolá zapisovatele, který přestane vykonávat svoji funkci nebo ji nevykonává řádně, a na jeho místo neprodleně jmenuje nového zapisovatele. Zapisovatelem může být jmenován občan České republiky nebo občan cizího státu; občan cizího státu může být jmenován zapisovatelem jen za předpokladu, že je úředníkem územního samosprávného celku v České republice podle zvláštního právního předpisu.10)

§ 19

(1) Za člena, jehož členství zaniklo podle § 18 odst. 6, povolá předseda okrskové volební komise náhradníka téže politické strany, politického hnutí nebo koalice; náhradník se stává členem okrskové volební komise složením slibu podle § 18 odst. 5. Nastanou-li skutečnosti uvedené v § 18 odst. 6 písm. f) a nejsou-li náhradníci, upozorní na tuto skutečnost předseda okrskové volební komise starostu, který postupuje podle § 18 odst. 3 věty třetí.

(2) Okrsková volební komise je schopná se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina všech jejích členů s právem hlasovat. Usnesení je přijato, vyslovila-li se pro ně nadpoloviční většina přítomných členů. Při rovnosti hlasů se návrh pokládá za zamítnutý.

(3) Okrsková volební komise na svém prvním zasedání vylosuje ze svých členů předsedu a místopředsedu. Losování řídí zapisovatel okrskové volební komise. Pokud předseda nebo místopředseda okrskové volební komise odstoupí nebo nebude moci z jiných závažných důvodů vykonávat svoji funkci, proběhne losování znovu; do losování předsedy okrskové volební komise nebude zařazen místopředseda okrskové volební komise; pokud odstoupí místopředseda okrskové volební komise, nebude do losování zařazen předseda okrskové volební komise.

Hlava III
Kandidátní listiny

§ 20
Informování kandidátů

Informaci o podmínkách kandidatury ve volbách do Evropského parlamentu na území České republiky zveřejní Ministerstvo vnitra nejméně 80 dnů přede dnem voleb způsobem umožňujícím dálkový přístup11) v českém jazyce a v pracovních jazycích Evropské unie.

§ 21
Podávání kandidátních listin

(1) Kandidátní listiny pro volby do Evropského parlamentu mohou podávat registrované politické strany a politická hnutí, jejichž činnost nebyla pozastavena,12) a jejich koalice. Za kandidátní listinu podanou koalicí se považuje ta, kterou všechny společně kandidující politické strany a politická hnutí jednoznačně na kandidátní listině jako koaliční označí a uvedou, kdo je členem koalice a jaký je její název.

(2) Každá politická strana, politické hnutí a koalice může podat pro tytéž volby do Evropského parlamentu pouze jednu kandidátní listinu; pokud politická strana a politické hnutí podávají samostatně kandidátní listinu, nemohou již být součástí koalice. Každá politická strana a politické hnutí může být členem pouze jedné koalice. Kandidát může být uveden pouze na jedné kandidátní listině pro tytéž volby do Evropského parlamentu.

(3) Kandidátní listiny se podávají nejpozději 66 dnů přede dnem voleb Ministerstvu vnitra prostřednictvím zmocněnce politické strany, politického hnutí nebo koalice. Podání kandidátní listiny Ministerstvo vnitra potvrdí tomuto zmocněnci.

(4) Politická strana, politické hnutí nebo koalice připojí ke kandidátní listině potvrzení o složení příspěvku na volební náklady (dále jen "příspěvek") ve výši 15 000 Kč. Příspěvek se skládá na zvláštní účet, který nejpozději 72 dnů přede dnem voleb zřídí u České národní banky Ministerstvo vnitra. Číslo tohoto účtu zveřejní Ministerstvo vnitra na úřední desce Ministerstva vnitra v budově, v níž sídlí Státní volební komise, a zároveň způsobem umožňujícím dálkový přístup.11) Příspěvek se vrací pouze té politické straně, politickému hnutí nebo koalici, jejíž kandidátní listina nebyla zaregistrována. Úroky z příspěvků a příspěvky, které se nevracejí, jsou příjmem státního rozpočtu.

§ 22
Náležitosti kandidátních listin

(1) Kandidátní listina obsahuje

a)   název politické strany, politického hnutí nebo koalice a složení koalice,
b)   jména a příjmení kandidátů, datum narození, údaj o pohlaví kandidátů, jejich povolání, obec trvalého pobytu2) nebo, jde-li o občana jiného členského státu, obec pobytu podle zvláštního právního předpisu2) (dále jen "obec pobytu"), název politické strany nebo politického hnutí, jehož jsou členy, nebo údaj, že kandidát není členem žádné politické strany nebo politického hnutí (dále jen "bez politické příslušnosti"),
c)   pořadí kandidáta na kandidátní listině, vyjádřené pomocí arabské číslice,
d)   jméno, popřípadě jména, a příjmení zmocněnce politické strany, politického hnutí nebo koalice s uvedením místa, kde je přihlášen k trvalému pobytu, nebo, jde-li o občana jiného členského státu, místa pobytu; politická strana, politické hnutí nebo koalice může navrhnout náhradníka zmocněnce s uvedením jeho jména, popřípadě jmen, a příjmení a místa, kde je přihlášen k trvalému pobytu, nebo, jde-li o občana jiného členského státu, místa pobytu,
e)   jde-li o koalici, název politické strany nebo politického hnutí, které kandidáta navrhlo,
f)   podpis zmocněnce politické strany, politického hnutí nebo koalice,
g)   jméno a příjmení, označení funkce a podpis osoby oprávněné jednat jménem politické strany nebo politického hnutí; v případě koalice jména, příjmení, označení funkcí a podpisy osob oprávněných jednat jménem politických stran a politických hnutí, které ji tvoří.

(2) Ke kandidátní listině musí být přiložen doklad o státním občanství kandidáta a vlastnoručně podepsané prohlášení kandidáta, že souhlasí se svou kandidaturou, že mu nejsou známy překážky volitelnosti, popřípadě tyto překážky pominou ke dni voleb do Evropského parlamentu, a že nedal souhlas k tomu, aby byl uveden na jiné kandidátní listině pro volby do Evropského parlamentu, a to ani v jiném členském státě. V prohlášení kandidát dále uvede místo trvalého pobytu nebo, jde-li o občana jiného členského státu, místo pobytu a datum narození. Prohlášení kandidáta může být učiněno v českém jazyce nebo v některém z pracovních jazyků Evropské unie podle § 4.

(3) Je-li kandidátem občan jiného členského státu, uvede kromě údajů uvedených v odstavci 2 v prohlášení adresu volebního okrsku svého členského státu původu nebo jiného členského státu, kde dosud pobýval a v jehož volební evidenci je dosud veden. Dále připojí osvědčení od příslušných orgánů členského státu původu, které potvrzuje, že není v členském státě původu zbaven práva být volen nebo že taková volební nezpůsobilost kandidáta není těmto orgánům známa. Tento kandidát rovněž předloží ke kandidátní listině doklady uvedené v odstavci 2 větě první.

(4) Nejvyšší počet kandidátů, které může politická strana, politické hnutí nebo koalice uvést na kandidátní listině, je o jednu třetinu vyšší než počet poslanců Evropského parlamentu volených na území České republiky.

(5) Po uplynutí šedesátého dne přede dnem voleb již nelze doplňovat do kandidátní listiny další kandidáty ani vzájemně měnit jejich pořadí.

(6) Politická strana, politické hnutí nebo koalice činí úkony ve volebních věcech prostřednictvím svého zmocněnce. Zmocněncem nebo jeho náhradníkem je fyzická osoba, která je takto označena na kandidátní listině; nemůže jím být osoba mladší 18 let, osoba zbavená způsobilosti k právním úkonům nebo kandidát. Úkony svého zmocněnce ve volebních věcech je politická strana, politické hnutí nebo koalice vázána. Svého zmocněnce a jeho náhradníka může politická strana, politické hnutí nebo koalice písemně odvolat; zmocnění zaniká okamžikem doručení tohoto odvolání Ministerstvu vnitra. Navrhla-li politická strana, politické hnutí nebo koalice náhradníka zmocněnce, stává se tento náhradník zmocněncem okamžikem doručení odvolání zmocněnce Ministerstvu vnitra.

§ 23
Projednání a registrace kandidátních listin

(1) Ministerstvo vnitra přezkoumá ve lhůtě od 66 do 60 dnů přede dnem voleb předložené kandidátní listiny. Není-li kandidátní listina podána v souladu s § 21, nemá-li náležitosti podle § 22 nebo obsahuje-li nesprávné údaje, vyzve Ministerstvo vnitra písemně prostřednictvím zmocněnce politickou stranu, politické hnutí nebo koalici nejpozději 58 dnů přede dnem voleb, aby závady odstranila do 50 dnů přede dnem voleb. Ve stejné lhůtě může vady na kandidátní listině odstranit zmocněnec i bez výzvy Ministerstva vnitra.

(2) Pokud politická strana, politické hnutí nebo koalice ve stanovené lhůtě závady, které se týkají pouze kandidáta, neodstraní, rozhodne Ministerstvo vnitra nejpozději do 48 dnů přede dnem voleb o škrtnutí

a)   kandidáta na kandidátní listině, pokud k ní není přiloženo prohlášení podle § 22 odst. 2 a 3 nebo toto prohlášení je nesprávné či neúplné,
b)   kandidáta, který je uveden na více kandidátních listinách, a to na kandidátní listině, k níž není připojeno prohlášení podle § 22 odst. 2 a 3; podepsal-li kandidát prohlášení u více kandidátních listin, škrtne jej Ministerstvo vnitra na všech kandidátních listinách,
c)   kandidáta, který nepředloží doklad o státním občanství podle § 22 odst. 2,
d)   kandidáta, který nepředloží osvědčení podle § 22 odst. 3,
e)   kandidátů, kteří jsou na kandidátních listinách uvedeni nad nejvyšší počet stanovený podle § 22 odst. 4,
f)   kandidáta, u něhož nejsou uvedeny údaje podle § 22 odst. 1 písm. b) a e), popřípadě jsou-li tyto údaje nesprávné nebo neúplné,
g)   kandidáta, který je uveden na více kandidátních listinách více členských států, nebo
h)   kandidáta, který nesplňuje podmínky volitelnosti podle § 6 odst. 1.

(3) Ministerstvo vnitra nejpozději do 48 dnů přede dnem voleb rozhodne

a)   o registraci kandidátní listiny splňující náležitosti podle tohoto zákona, nebo
b)   o odmítnutí kandidátní listiny, jestliže není podána v souladu s § 21 nebo neobsahuje náležitosti podle § 22 a nápravy nelze dosáhnout postupem podle odstavců 1 a 2.

(4) Ministerstvo vnitra neprodleně vyhotoví rozhodnutí o registraci, o odmítnutí kandidátní listiny nebo o škrtnutí kandidáta na kandidátní listině a zašle je tomu, kdo je proti tomuto rozhodnutí oprávněn domáhat se ochrany u soudu (§ 56); současně rozhodnutí zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup, vyvěsí ho na úřední desce Ministerstva vnitra v budově, v níž sídlí Státní volební komise, a vyznačí na něm den vyvěšení. Za doručené se rozhodnutí považuje třetím dnem ode dne jeho vyvěšení.

(5) Rozhodnutí o registraci, o odmítnutí kandidátní listiny nebo o škrtnutí kandidáta na kandidátní listině musí obsahovat výrok, odůvodnění a poučení o odvolání. Výrok obsahuje rozhodnutí ve věci s uvedením ustanovení právního předpisu, podle něhož bylo rozhodnuto. V odůvodnění se uvede, které skutečnosti byly podkladem pro rozhodnutí. Odůvodnění není třeba uvádět v případě rozhodnutí o provedení registrace. V písemném vyhotovení rozhodnutí se uvede orgán, který rozhodnutí vydal, a datum vydání rozhodnutí. Rozhodnutí musí být opatřeno úředním razítkem a podpisem s uvedením jména, popřípadě jmen, příjmení a funkce zaměstnance Ministerstva vnitra.

(6) Seznam všech politických stran, politických hnutí a koalic, které podaly kandidátní listinu, předá Ministerstvo vnitra Státní volební komisi, která nejpozději 45 dnů přede dnem voleb vylosuje číslo, kterým budou označeny hlasovací lístky pro volby do Evropského parlamentu. Výsledek losování sdělí předseda Státní volební komise kandidujícím politickým stranám, politickým hnutím a koalicím. Výsledek losování poté Ministerstvo vnitra rovněž uveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup.

(7) Na základě rozhodnutí soudu podle zvláštního právního předpisu,13) provede Ministerstvo vnitra zaregistrování kandidátní listiny i po lhůtě stanovené v odstavci 3, nejpozději však 20 dnů přede dnem voleb. Ve věci tohoto zaregistrování se již nelze obrátit na soud s návrhem na vydání rozhodnutí o jeho neplatnosti.

(8) Registrace je podmínkou pro vytištění hlasovacích lístků.

(9) Politické straně, politickému hnutí nebo koalici, jejichž kandidátní listina nebyla zaregistrována ani na základě rozhodnutí soudu podle zvláštního právního předpisu,13) vrátí do 1 měsíce Ministerstvo vnitra složený příspěvek. Je-li složena na zvláštní účet zřízený Ministerstvem vnitra místo příspěvku jiná částka, Ministerstvo vnitra ji vrátí složiteli bez zbytečného odkladu.

§ 24
Vzdání se a odvolání kandidatury

(1) Kandidát se může písemným prohlášením doručeným do 48 hodin před zahájením voleb vzdát své kandidatury. Stejným způsobem může zmocněnec politické strany, politického hnutí nebo koalice jeho kandidaturu odvolat. Tato prohlášení nelze vzít zpět.

(2) Bylo-li prohlášení o vzdání se kandidatury nebo o jejím odvolání učiněno před registrací kandidátní listiny, kandidát nebude uveden na hlasovacím lístku a Ministerstvo vnitra změní označení pořadí kandidátů na kandidátní listině posunutím číselné řady.

(3) Bylo-li prohlášení o vzdání se kandidatury nebo o jejím odvolání učiněno po registraci kandidátní listiny, údaje o kandidátovi na kandidátní listině zůstávají, avšak při zjišťování výsledku hlasování do Evropského parlamentu se nepřihlíží k přednostním hlasům pro něj odevzdaným. Ministerstvo vnitra prostřednictvím krajských úřadů zajistí zveřejnění prohlášení ve všech volebních místnostech, pokud je obdrží do 48 hodin před zahájením voleb.

§ 25

Jestliže dojde ke zrušení nebo pozastavení činnosti politické strany nebo politického hnutí v době po zaregistrování kandidátní listiny, při rozdělování mandátů se k této politické straně nebo k tomuto politickému hnutí a jejich kandidátům nepřihlíží.

§ 26
Hlasovací lístky

(1) Po registraci kandidátních listin zajistí Ministerstvo vnitra tisk hlasovacích lístků. Hlasovací lístek se tiskne samostatně pro každou politickou stranu, politické hnutí a koalici.

(2) Na každém hlasovacím lístku musí být uvedeno číslo vylosované podle § 23 odst. 6, nezkrácený název politické strany, politického hnutí nebo koalice, jméno, popřípadě jména, příjmení, státní občanství, věk a povolání, obec trvalého pobytu nebo, jde-li o občana jiného členského státu, obec pobytu kandidátů, jejich pořadí označené arabskými číslicemi a příslušnost k určité politické straně nebo politickému hnutí nebo skutečnost, že kandidát je bez politické příslušnosti. U koalice je nutné uvést, která politická strana nebo politické hnutí ji tvoří, a u kandidáta uvést, která politická strana nebo politické hnutí ho navrhlo. Správnost údajů na hlasovacím lístku před jeho vytištěním může být ověřena zmocněncem politické strany, politického hnutí nebo koalice do 2 pracovních dnů po výzvě Ministerstva vnitra, která se vyvěsí na úřední desce Ministerstva vnitra v budově, v níž sídlí Státní volební komise.

(3) Hlasovací lístky musí být vytištěny písmem téhož druhu a stejné velikosti, na papíru téže barvy, jakosti a týchž rozměrů. Hlasovací lístky jsou opatřeny otiskem razítka Ministerstva vnitra.

(4) Hlasovací lístky zašle Ministerstvo vnitra prostřednictvím krajských úřadů starostům, kteří zajistí, aby hlasovací lístky byly dodány všem voličům nejpozději 3 dny přede dnem voleb, a v den voleb všem okrskovým volebním komisím. Volič, který hlasuje na voličský průkaz (§ 30), obdrží hlasovací lístky ve volební místnosti.

(5) V případě zřejmých tiskových chyb na hlasovacích lístcích se hlasovací lístky nepřetiskují; Ministerstvo vnitra zabezpečí prostřednictvím krajských úřadů vyvěšení informace o těchto chybách v českém jazyce a v pracovních jazycích Evropské unie ve všech volebních místnostech s uvedením správného údaje.

Hlava IV
Seznam voličů pro volby do Evropského parlamentu

§ 27

Seznam voličů pro volby do Evropského parlamentu vede obecní úřad samostatně pro každé volby do Evropského parlamentu.

§ 28
Sestavení seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu

(1) Seznam voličů pro volby do Evropského parlamentu obecní úřad sestavuje tak, že do něj ve lhůtě do 40 dnů přede dnem voleb zanese

a)   údaje ze stálého seznamu voličů, který vede podle zvláštního právního předpisu,14)
b)   údaje týkající se občanů jiných členských států z dodatku stálého seznamu voličů vedeného podle zvláštního právního předpisu,14) a to na základě žádosti takového voliče (§ 29 odst. 3),
c)   údaje o voličích, kteří o zápis do seznamu pro volby do Evropského parlamentu podle tohoto zákona požádají (§ 29 odst. 1 a 2),
d)   údaje o občanech České republiky, kteří mají v jeho správním obvodu trvalý pobyt a kteří podle záznamů v evidenci obyvatel dosáhnou nejpozději ve druhý den voleb do Evropského parlamentu věku 18 let.

(2) Obecní úřad do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu dále do 20 dnů přede dnem voleb zanese voliče, kteří nemají ve správním obvodu tohoto obecního úřadu trvalý pobyt nebo pobyt podle zvláštního právního předpisu,2) ale kteří v jeho obvodu

a)   vykonávají základní nebo náhradní vojenskou službu,
b)   jsou v nemocnici, porodnici, sanatoriu, ústavu sociální péče nebo v obdobném ústavu a zařízení, nebo
c)   jsou v policejní cele, v místě výkonu vazby nebo v místě výkonu trestu odnětí svobody,15)

a kteří byli obecnímu úřadu nahlášeni velitelem nebo správcem příslušného zařízení; ten zároveň o zápise informuje obecní úřad, kde je volič zapsán ve stálém seznamu voličů.

(3) Nejpozději 15 dnů přede dnem voleb vyškrtne obecní úřad ze seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu sestaveného podle odstavců 1 a 2 voliče, kteří

a)   požádali o zápis do zvláštního seznamu voličů u zastupitelského úřadu (§ 11),
b)   byli zapsáni do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu jiným obecním úřadem podle odstavce 2.

(4) Nejpozději do uzavření seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu vyškrtne obecní úřad voliče, kteří

a)   projevili vůli hlasovat ve volbách do Evropského parlamentu v jiném členském státě, a to na základě sdělení Ministerstva vnitra,
b)   požádali o vydání voličského průkazu (§ 30),
c)   byli zapsáni do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu podle odstavce 1 písm. b), avšak ve lhůtě do 40 dnů přede dnem voleb nepodali žádost o zápis do tohoto seznamu.

§ 29
Žádost o zápis do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu

(1) Občan jiného členského státu, který má právo volit podle § 5 a není veden v dodatku stálého seznamu voličů podle zvláštního právního předpisu,14) projeví svou vůli hlasovat ve volbách do Evropského parlamentu na území České republiky tím, že podá u obecního úřadu, v jehož správním obvodu je veden v evidenci obyvatel podle zvláštního právního předpisu,2) nejpozději 40 dnů přede dnem voleb žádost o zápis do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu.

(2) K žádosti podle odstavce 1 musí být přiložena kopie dokladu osvědčující zápis žadatele v evidenci obyvatel podle zvláštního právního předpisu2) a zároveň čestné prohlášení žadatele, ve kterém uvádí svoji státní příslušnost, místo pobytu, adresu volebního obvodu, kde byl dosud pro volby do Evropského parlamentu veden ve volební evidenci, a to, že bude hlasovat ve volbách do Evropského parlamentu pouze na území České republiky.

(3) Občan jiného členského státu, který je veden v dodatku stálého seznamu voličů podle zvláštního právního předpisu,14) projeví svou vůli hlasovat ve volbách do Evropského parlamentu na území České republiky tím, že nejpozději 40 dnů přede dnem voleb podá u obecního úřadu, u kterého je v dodatku stálého seznamu14) veden, žádost o přenesení svých údajů z dodatku stálého seznamu14) do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu. K této své žádosti přiloží čestné prohlášení podle odstavce 2.

(4) Obecní úřad žadatele o zápis do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu nejpozději 15 dnů přede dnem voleb informuje o tom, jak byla jeho žádost vyřízena.

§ 30
Voličský průkaz

(1) Voličský průkaz vydává

a)   obecní úřad voliči, který je u tohoto obecního úřadu zapsán v seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu a nebude moci anebo nehodlá volit ve volebním okrsku, pro který je tento seznam veden,
b)   zastupitelský úřad voliči, který je státním občanem České republiky, má bydliště v jeho územním obvodu a je zapsán ve zvláštním seznamu voličů vedeném tímto zastupitelským úřadem.

(2) Volič může požádat o vydání voličského průkazu ode dne vyhlášení voleb, a to písemným podáním opatřeným ověřeným podpisem voliče, doručeným nejpozději 15 dnů přede dnem voleb obecnímu úřadu nebo zastupitelskému úřadu. Obecní úřad nebo zastupitelský úřad nejdříve 15 dnů přede dnem voleb předá voličský průkaz osobně voliči nebo osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání voličského průkazu, anebo jej voliči zašle. Zastupitelský úřad voličský průkaz nevydá, obdrží-li od Ministerstva vnitra sdělení, že volič požádal o zápis do seznamu voličů v jiném členském státě.

(3) Voličský průkaz opravňuje voliče ve dnech voleb do Evropského parlamentu k hlasování v jakémkoliv volebním okrsku na území České republiky.

§ 31

Obecní úřad 2 dny přede dnem voleb uzavře seznam voličů pro volby do Evropského parlamentu a jeho kopie obsahující vyškrtnutí voliče s uvedením důvodu vyškrtnutí (dále jen "výpis ze seznamu pro volby do Evropského parlamentu") předá okrskovým volebním komisím.

Hlava V
Hlasování

§ 32
Informování voličů

(1) Informaci o podmínkách hlasování ve volbách do Evropského parlamentu na území České republiky zveřejní Ministerstvo vnitra 80 dnů přede dnem voleb způsobem umožňujícím dálkový přístup11) v českém jazyce a v pracovních jazycích Evropské unie.

(2) Starosta zveřejní způsobem v místě obvyklým, nejpozději 15 dnů přede dnem voleb, oznámení o době a místě konání voleb v obci. Bylo-li na území obce zřízeno více volebních okrsků, uvede, které části obce náležejí do jednotlivých volebních okrsků, a oznámení zveřejní na území každého z nich. Zároveň starosta uvede v oznámení adresy volebních místností.

(3) Starosta v oznámení podle odstavce 2 rovněž voliče upozorní na povinnost prokázat před hlasováním svoji totožnost a státní občanství a uvede další potřebné údaje nutné k nerušenému průběhu voleb.

(4) V obci, ve které se zřizuje výbor pro národnostní menšiny podle zvláštního právního předpisu,16) se oznámení podle odstavců 2 a 3 vydá i v jazyce příslušné národnostní menšiny.

(5) Občané České republiky v zahraničí jsou o volbách do Evropského parlamentu na území České republiky informováni zastupitelskými úřady podle § 11.

(6) Informace o základních zásadách hlasování do Evropského parlamentu na území České republiky, uvedené ve všech jazycích členských států Evropské unie, poskytne voličům na požádání každý krajský úřad a každý obecní úřad.

§ 33
Volební místnost

(1) Na objektu, ve kterém se nachází volební místnost, se vyvěsí státní vlajka České republiky a vlajka Evropské unie a ve volební místnosti se umístí velký státní znak.

(2) Volební místnost musí být pro každý volební okrsek vybavena volební schránkou, přenosnou volební schránkou, dostatečným množstvím hlasovacích lístků, prázdných obálek opatřených úředním razítkem (dále jen "úřední obálka"), psacími potřebami, výpisy ze seznamu pro volby do Evropského parlamentu a tímto zákonem, který musí být voličům na jejich žádost zapůjčen k nahlédnutí, a to i v pracovních jazycích Evropské unie. Konají-li se volby do Evropského parlamentu současně s jiným druhem voleb, je třeba při vybavování volební místnosti k této skutečnosti přihlédnout (§ 64).

(3) Ve volebních místnostech jsou pro úpravu hlasovacích lístků určeny zvláštní prostory, oddělené tak, aby byla zajištěna tajnost hlasování. Počet těchto prostorů určí starosta s přihlédnutím k počtu voličů ve volebním okrsku.

(4) Ve volební místnosti musí být na viditelném místě vyvěšeny hlasovací lístky označené nápisem "vzor", prohlášení o vzdání se kandidatury nebo odvolání kandidátů, pokud byla doručena do 48 hodin před zahájením voleb, a to v českém jazyce a v pracovních jazycích Evropské unie, a informace o základních zásadách hlasování do Evropského parlamentu na území České republiky ve všech jazycích členských států Evropské unie.

(5) Úřední obálky musí být neprůhledné, stejné velikosti, papíru stejné jakosti a barvy. Konají-li se volby do Evropského parlamentu společně s jinými volbami, musí být úřední obálka pro volby do Evropského parlamentu odlišena barevně od úřední obálky pro jiné volby.

§ 34
Zahájení hlasování

(1) Před zahájením hlasování předseda okrskové volební komise zkontroluje, zda je volební místnost vybavena podle § 33 a zda jsou volební schránka a přenosná volební schránka prázdné; poté před ostatními členy okrskové volební komise tyto volební schránky zapečetí.

(2) Po provedení kontroly podle odstavce 1 prohlásí předseda okrskové volební komise hlasování za zahájené.

§ 35
Pořádek ve volební místnosti a jejím bezprostředním okolí

Za pořádek ve volební místnosti a jejím bezprostředním okolí odpovídá předseda okrskové volební komise. Jeho pokyny k zachování pořádku a důstojného průběhu hlasování jsou závazné pro všechny přítomné.

§ 36
Zásady hlasování

(1) Volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné.

(2) Voliči předstupují před okrskovou volební komisi a hlasují v pořadí, v jakém se dostavili do volební místnosti.

(3) Volič po příchodu do volební místnosti prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky platným cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky anebo cestovním průkazem17) (dále jen "cestovní pas") nebo platným občanským průkazem.18) Volič, který je občanem jiného členského státu, prokáže po příchodu do volební místnosti svou totožnost a občanství jiného členského státu a že je na území České republiky veden v evidenci obyvatel podle zvláštního právního předpisu.2) Po záznamu ve výpisu ze seznamu pro volby do Evropského parlamentu obdrží volič od okrskové volební komise prázdnou úřední obálku. Na žádost voliče mu okrsková volební komise dodá za chybějící, škrtané nebo jinak označené hlasovací lístky jiné.

(4) Neprokáže-li volič svou totožnost a občanství České republiky nebo jiného členského státu nebo, jde-li o občana jiného členského státu, neprokáže-li, že je veden v evidenci obyvatel podle zvláštního právního předpisu,2) nebude mu hlasování umožněno.

(5) Voliči, který není zapsán ve výpisu ze seznamu pro volby do Evropského parlamentu, okrsková volební komise hlasování neumožní. To neplatí, pokud volič hlasuje na voličský průkaz.

(6) Volič, který se dostavil do volební místnosti s voličským průkazem, je povinen po prokázání totožnosti a státního občanství podle odstavce 3 vět první a druhé tento průkaz odevzdat okrskové volební komisi, která jej přiloží k výpisu ze seznamu pro volby do Evropského parlamentu a voliče do tohoto výpisu dopíše.

(7) V prostoru určeném pro úpravu hlasovacích lístků nesmí být nikdo přítomen zároveň s voličem, a to ani člen okrskové volební komise. S voličem, který nemůže sám upravit hlasovací lístek pro tělesnou vadu anebo nemůže číst nebo psát, může být v prostoru určeném pro úpravu hlasovacích lístků přítomen jiný volič, nikoliv však člen okrskové volební komise, a hlasovací lístek za něho v souladu s jeho pokyny upravit a vložit do úřední obálky.

(8) Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních důvodů, obecní úřad a ve dnech voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost, a to pouze v územním obvodu volebního okrsku, pro který byla okrsková volební komise zřízena. V takovém případě okrsková volební komise vyšle k voliči dva své členy s přenosnou volební schránkou, úřední obálkou, hlasovacími lístky a výpisem ze seznamu pro volby do Evropského parlamentu. Při hlasování postupují členové volební komise tak, aby byla zachována tajnost hlasování.

§ 37
Způsob hlasování

(1) Po obdržení úřední obálky, popřípadě hlasovacích lístků vstoupí volič do prostoru určeného k úpravě hlasovacích lístků. V prostoru určeném pro úpravu hlasovacích lístků vloží volič do úřední obálky 1 hlasovací lístek. Na hlasovacím lístku může přitom zakroužkováním pořadového čísla nejvýše u 2 kandidátů uvedených na témže hlasovacím lístku vyznačit, kterému z kandidátů dává přednost. Jiné úpravy hlasovacího lístku nemají na jeho posuzování vliv.

(2) Volič hlasuje tak, že po opuštění prostoru určeného pro úpravu hlasovacích lístků vloží úřední obálku s hlasovacím lístkem před okrskovou volební komisí do volební schránky. Za voliče, který není schopen vložit úřední obálku s hlasovacím lístkem do volební schránky, může tak učinit jiný volič, nikoliv však člen okrskové volební komise.

(3) Voliči, který se neodebral do prostoru určeného pro úpravu hlasovacích lístků, okrsková volební komise hlasování neumožní.

§ 38
Přerušení hlasování

(1) Nastanou-li okolnosti, které znemožňují zahájit hlasování, pokračovat v něm nebo je ukončit, může okrsková volební komise odročit zahájení hlasování na pozdější hodinu nebo hlasování přerušit nebo prodloužit dobu hlasování, nejdéle však o 1 hodinu. Okrsková volební komise o takovém opatření vyrozumí způsobem v místě obvyklým voliče, obecní úřad a příslušný krajský úřad.

(2) V případě, že hlasování je přerušeno, uschová okrsková volební komise volební dokumentaci, zapečetí volební schránku a přenosnou volební schránku tak, aby do nich nebylo možno vkládat úřední obálky nebo je z nich vybírat. Při opětovném zahájení hlasování předseda okrskové volební komise za přítomnosti členů okrskové volební komise ověří neporušenost pečetí a sejme je.

(3) Pokud dojde k odročení zahájení hlasování, k přerušení nebo k prodloužení hlasování, musí okrsková volební komise tuto skutečnost uvést v zápise o průběhu a výsledku hlasování společně s důvody, které k odročení zahájení hlasování, k přerušení hlasování nebo k prodloužení hlasování vedly.

(4) Po ukončení hlasování prvního dne voleb postupuje okrsková volební komise podle odstavce 2.

§ 39
Kontrola hlasování a sčítání hlasů

(1) Při hlasování a při sčítání hlasů ve volební místnosti členy okrskové volební komise mohou Ministerstvo vnitra a krajský úřad provést kontrolu na místě. O provedení kontroly se vyhotoví záznam, který je součástí volební dokumentace.

(2) Pokyny Ministerstva vnitra a krajského úřadu jsou, s výjimkou pokynů směřujících ke zjišťování výsledků hlasování, pro okrskovou volební komisi závazné. Zjištěné drobné nedostatky odstraní předseda okrskové volební komise na místě ihned. V případě zjištění závažných nedostatků dá Ministerstvo vnitra nebo krajský úřad pokyn k jejich odstranění okrskové volební komisi, která postupuje podle § 38.

§ 40
Ukončení hlasování

(1) Po uplynutí doby stanovené pro ukončení hlasování v druhý den voleb se volební místnost uzavře; před jejím uzavřením však okrsková volební komise umožní hlasovat všem voličům, kteří jsou přítomni ve volební místnosti nebo před ní. Poté prohlásí předseda okrskové volební komise hlasování za ukončené a okrsková volební komise učiní veškerá opatření stanovená pro přerušení hlasování podle § 38 odst. 2 a opustí volební místnost až do okamžiku, kdy se uzavře poslední volební místnost na území Evropské unie. Po návratu do volební místnosti započne okrsková volební komise se sčítáním hlasů. O předpokládaném okamžiku uzavření poslední volební místnosti na území Evropské unie informuje před zahájením voleb předsedy okrskových volebních komisí prostřednictvím krajských úřadů a starostů Ministerstvo vnitra.

(2) V případě, že jsou zapečetěné volební schránky a volební dokumentace po ukončení hlasování prvního dne voleb soustředěny v obci na jednom místě, je třeba každou volební schránku a volební dokumentaci označit číslem příslušného volebního okrsku.

Hlava VI
Zjišťování výsledků voleb

§ 41

V místnosti, kde okrsková volební komise sčítá hlasy, mají právo být přítomni zaměstnanci Českého statistického úřadu, kteří mají pověření podle § 12 odst. 2 písm. d), zaměstnanci kraje zařazení do krajského úřadu, kteří mají osvědčení podle zvláštního právního předpisu,6) členové Státní volební komise a jejího sekretariátu, jakož i osoby, kterým k tomu dala povolení Státní volební komise.

§ 42
Sčítání hlasů okrskovou volební komisí

(1) Po zahájení sčítání hlasů podle § 40 dá předseda okrskové volební komise zapečetit zbylé nepoužité hlasovací lístky, s výjimkou nepoužitých hlasovacích lístků určených ke sčítání přednostních hlasů, a úřední obálky; poté dá otevřít volební schránku a v případě, že bylo okrskovou volební komisí na výslovnou žádost jednotlivých voličů použito i přenosné volební schránky, přenosnou volební schránku.

(2) Okrsková volební komise vyjme obálky s hlasovacími lístky z volebních schránek a obsah schránek smísí. Jiné než úřední obálky okrsková volební komise vyloučí. Vyloučí i hlasovací lístky, které byly nalezeny ve volební schránce a v přenosné volební schránce bez úřední obálky. Okrsková volební komise spočítá úřední obálky a porovná jejich počet se záznamy ve výpisech ze seznamu pro volby do Evropského parlamentu.

(3) Po vynětí hlasovacích lístků z úředních obálek okrsková volební komise rozdělí a sečte hlasovací lístky, které byly odevzdány pro jednotlivé politické strany, politická hnutí a koalice, přičemž vyloučí neplatné hlasovací lístky. Dále sečte přednostní hlasy, které byly odevzdány jednotlivým kandidátům.

(4) Každý člen okrskové volební komise může nahlížet do hlasovacích lístků. Předseda okrskové volební komise kontroluje správnost sčítání hlasů.

§ 43
Posuzování hlasovacích lístků

(1) Ve prospěch politické strany, politického hnutí nebo koalice se počítají i takové hlasovací lístky, na nichž jsou jména kandidátů škrtnuta, změněna nebo dopsána. K takovým úpravám se nepřihlíží. Pokud volič dal na hlasovacím lístku přednostní hlas více než 2 kandidátům, počítá se takový hlasovací lístek ve prospěch politické strany, politického hnutí nebo koalice; ani k jednomu přednostnímu hlasu se však nepřihlíží.

(2) Neplatný je hlasovací lístek, který není na předepsaném tiskopise, který je přetržený nebo který není vložen do úřední obálky. Poškození nebo přeložení hlasovacího lístku nemá vliv na jeho platnost, pokud jsou z něho patrné potřebné údaje. Hlas voliče je neplatný, je-li v úřední obálce několik hlasovacích lístků. Při souběhu voleb do Evropského parlamentu s jiným druhem voleb je neplatný hlasovací lístek, který byl odevzdán do volební schránky pro jiný druh voleb (§ 64).

(3) Platnost hlasovacího lístku potvrdí okrsková volební komise.

§ 44
Zápis o průběhu a výsledku hlasování ve volebním okrsku

(1) Okrsková volební komise vyhotoví ve dvojím stejnopise zápis o průběhu a výsledku hlasování. Zápis podepíší členové okrskové volební komise; jestliže některý z členů této komise podpis odepře, uvedou se důvody v samostatné příloze k zápisu.

(2) V zápise okrskové volební komise o průběhu a výsledku hlasování se uvede

a)   doba počátku a ukončení hlasování, popřípadě jeho odročení, přerušení nebo prodloužení s uvedením důvodů,
b)   celkový počet osob ve volebním okrsku zapsaných do výpisu ze seznamu pro volby do Evropského parlamentu,
c)   počet voličů, kterým byly vydány úřední obálky,
d)   počet odevzdaných úředních obálek,
e)   počet platných hlasů odevzdaných pro každou politickou stranu, politické hnutí nebo koalici a počet platných hlasů celkem,
f)   počet platných přednostních hlasů odevzdaných pro jednotlivé kandidáty,
g)   v samostatné příloze k zápisu stručný obsah oznámení a stížností, které byly podány okrskové volební komisi, usnesení, která komise přijala, a jejich stručné odůvodnění.

(3) K uvedení údajů podle odstavce 2 písm. f) okrsková volební komise využije potřebný počet nepoužitých hlasovacích lístků, které po ukončení hlasování pro tento účel výslovně jako pomocné hlasovací lístky pro sčítání přednostních hlasů označil předseda okrskové volební komise za přítomnosti členů okrskové volební komise.

(4) Využije-li okrsková volební komise pro vyhotovení zápisu o průběhu a výsledku hlasování, popřípadě i pro vyhotovení údajů na technickém nosiči počítač, využije programové vybavení dodané Českým statistickým úřadem.

§ 45
Předání zápisu o průběhu a výsledku hlasování Českému statistickému úřadu

(1) Po podepsání zápisu o průběhu a výsledku hlasování předseda okrskové volební komise nebo pověřený člen okrskové volební komise předá 1 stejnopis zápisu o průběhu a výsledku hlasování, popřípadě i výsledek hlasování na technickém nosiči neprodleně Českému statistickému úřadu na pracovišti u pověřeného obecního úřadu.

(2) Jestliže se v předávaném zápisu o průběhu a výsledku hlasování vyskytnou chyby, budou v případě, že je předseda okrskové volební komise nebo pověřený člen okrskové volební komise zmocněn k odstranění chyb v zápise o průběhu a výsledku hlasování, ve spolupráci s nimi na místě odstraněny; pokud však není předseda nebo pověřený člen okrskové volební komise k opravě těchto chyb zmocněn nebo jde o chyby, jejichž oprava je možná pouze s využitím materiálů uložených ve volební místnosti, bude zápis o průběhu a výsledku hlasování odmítnut a stanovena lhůta k odstranění chyb a předání nového zápisu o průběhu a výsledku hlasování.

(3) Po převzetí zápisu o průběhu a výsledku hlasování do dalšího zpracování obdrží předseda okrskové volební komise nebo pověřený člen okrskové volební komise písemný doklad ve formě počítačové sestavy osvědčující, že výsledek hlasování ve volebním okrsku byl do dalšího zpracování převzat bezchybně. Český statistický úřad zároveň vydá pokyn, že okrsková volební komise může své zasedání ukončit. Tím není dotčen § 50.

(4) Nesplní-li okrsková volební komise na výzvu Českého statistického úřadu povinnosti podle odstavce 1 do 24 hodin od zahájení sčítání hlasů podle § 40, popřípadě ve lhůtě stanovené podle odstavce 2, může být celkový výsledek voleb zpracován bez tohoto volebního okrsku. Po uplynutí této lhůty se již k výsledku hlasování z tohoto volebního okrsku nepřihlíží.

(5) Okrsková volební komise zapečetí stejnopis zápisu o průběhu a výsledku hlasování, odevzdané voličské průkazy, odevzdané hlasovací lístky a úřední obálky, výpis ze seznamu pro volby do Evropského parlamentu, doklad o převzetí výsledku hlasování do dalšího zpracování a případný zápis o kontrole provedené Ministerstvem vnitra nebo krajským úřadem. Okrsková volební komise uvedené dokumenty předá spolu s ostatní volební dokumentací do úschovy obecnímu úřadu.

§ 46
Informování politických stran, politických hnutí a koalic

(1) Každá politická strana, politické hnutí a koalice, jejichž kandidátní listina byla zaregistrována, může sdělit nejpozději 15 dnů přede dnem voleb kontaktní adresu Českému statistickému úřadu. Český statistický úřad neprodleně sdělí politickým stranám, politickým hnutím a koalicím parametry pro technické připojení k Českému statistickému úřadu za účelem předávání informací o výsledcích voleb na úrovni České republiky v elektronické podobě; připojení si zabezpečují politické strany, politická hnutí a koalice na vlastní náklady.

(2) Český statistický úřad zašle neprodleně po podepsání zápisu souhrnné informace o výsledku voleb v písemné podobě na adresu zmocněnců politických stran, politických hnutí a koalic, jejichž kandidátní listina byla zaregistrována, popřípadě jim předá informace v elektronické podobě.

§ 47
Postup do skrutinia

(1) Na základě výsledků hlasování převzatých z volebních okrsků u pověřených obecních úřadů podle § 45 zjistí Český statistický úřad celkový počet platných hlasů, které byly odevzdány pro všechny politické strany, politická hnutí a koalice.

(2) Do skrutinia postupuje každá politická strana, politické hnutí a koalice, která získala alespoň 5 % z celkového počtu odevzdaných platných hlasů.

§ 48
Skrutinium

(1) Počet platných hlasů pro každou z politických stran, politických hnutí a koalic, které postoupily do skrutinia, se postupně dělí čísly 1, 2, 3 a dále vždy číslem o 1 vyšším. Vypočte se tolik podílů, kolik kandidátů je uvedeno na hlasovacím lístku, nezapočítávají se však kandidáti, kteří se kandidatury po zaregistrování kandidátní listiny vzdali nebo byli odvoláni podle § 24. Hodnoty podílů se vypočítávají a uvádějí na 2 desetinná místa se zaokrouhlením nahoru.

(2) Všechny podíly vypočtené podle odstavce 1 se seřadí sestupně podle velikosti a uvede se seznam tolika podílů, kolik poslanců se volí. V případě rovnosti 2 a více podílů v této řadě je pro jejich pořadí rozhodující počet hlasů pro politickou stranu, politické hnutí nebo koalici, a je-li i tento shodný, rozhodne o pořadí podílu los. Zároveň s velikostí podílu se uvede i označení politické strany, politického hnutí nebo koalice, která tohoto podílu dosáhla.

(3) Za každý podíl obsažený v seznamu podle odstavce 2 politické straně, politickému hnutí nebo koalici připadne 1 mandát.

(4) V rámci jednotlivých politických stran, politických hnutí a koalic připadnou mandáty podle odstavce 2 kandidátům podle pořadí, jak jsou uvedeni na hlasovacím lístku.

(5) Jestliže však některý z kandidátů získal takový počet přednostních hlasů, který činí nejméně 5 % z celkového počtu platných hlasů odevzdaných pro tuto politickou stranu, politické hnutí nebo koalici, připadne mandát přednostně tomuto kandidátovi.

(6) V případě, že více kandidátů splnilo podmínku podle odstavce 5 a politická strana, politické hnutí nebo koalice získala více mandátů, připadnou mandáty přednostně kandidátům, kteří splnili podmínku podle odstavce 5, a to postupně v pořadí podle nejvyššího počtu získaných přednostních hlasů; v případě rovnosti počtu přednostních hlasů je rozhodující pořadí kandidáta na hlasovacím lístku. Kandidátům, kteří nesplnili podmínku podle odstavce 5, připadnou mandáty v pořadí, jak jsou uvedeni na hlasovacím lístku.

(7) Nezvolení kandidáti politických stran, politických hnutí a koalic, které získaly alespoň 1 mandát, se stávají náhradníky. Pro stanovení pořadí náhradníků v rámci těchto politických stran, politických hnutí a koalic se postupuje obdobně podle odstavců 4 až 6.

§ 49
Zápis Státní volební komise a uveřejnění výsledků voleb

(1) Po provedení skrutinia schválí Státní volební komise zápis o výsledku voleb předaný Českým statistickým úřadem. Zápis podepíší členové Státní volební komise; jestliže některý z členů této komise podpis odepře, uvedou se důvody v samostatné příloze k zápisu.

(2) V zápise Státní volební komise se uvede

a)   celkový počet osob zapsaných ve výpisech ze seznamů pro volby do Evropského parlamentu,
b)   celkový počet voličů, kterým byly vydány úřední obálky,
c)   údaj o počtu odevzdaných úředních obálek,
d)   počet platných hlasů odevzdaných pro každou politickou stranu, politické hnutí a koalici zvlášť,
e)   jména a příjmení kandidátů, kteří byli zvoleni, v členění podle politických stran, politických hnutí a koalic, a kandidátů, kteří se stali náhradníky, spolu s údaji o výsledcích přednostního hlasování.

(3) Státní volební komise vyhlásí a uveřejní celkové výsledky voleb neprodleně po podepsání zápisu o výsledku voleb v denním periodickém tisku19) a zároveň je zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup s uvedením data uveřejnění v denním periodickém tisku.

§ 50
Ukončení činnosti okrskové volební komise

Činnost okrskové volební komise je ukončena patnáctým dnem po vyhlášení výsledku voleb do Evropského parlamentu Státní volební komisí.

§ 51
Osvědčení o zvolení

(1) Státní volební komise vydá kandidátům zvoleným za poslance Evropského parlamentu do 1 měsíce od uveřejnění výsledků voleb osvědčení o tom, že byli zvoleni.

(2) Státní volební komise vydá osvědčení o zvolení poslancem kandidátovi v pořadí podle § 48 do 7 dnů od právní moci rozhodnutí soudu o neplatnosti volby kandidáta.

Hlava VII
Vznik a zánik mandátu, neslučitelnost funkcí a nastupování náhradníků

§ 52

(1) Mandát poslance Evropského parlamentu vzniká zahájením první schůze Evropského parlamentu v novém pětiletém funkčním období Evropského parlamentu.

(2) Mandát poslance Evropského parlamentu zaniká

a)   úmrtím,
b)   ztrátou volitelnosti podle § 6,
c)   uplynutím funkčního období,
d)   vzdáním se mandátu, nebo
e)   vznikem neslučitelnosti funkcí (§ 53).

(3) Zánik mandátu vysloví Státní volební komise usnesením na zasedání, které za tímto účelem nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy mandát zanikl, svolá. Toto usnesení Státní volební komise neprodleně zašle tomu, kdo je oprávněn domáhat se proti němu ochrany u soudu (§ 57 odst. 3). Současně toto usnesení vyvěsí na úřední desce Ministerstva vnitra v budově, kde Státní volební komise sídlí, a uveřejní ho způsobem umožňujícím dálkový přístup. Za doručené se usnesení považuje třetím dnem ode dne vyvěšení.

§ 53

(1) Funkce poslance Evropského parlamentu je neslučitelná

a)   se členstvím v Komisi Evropských společenství,
b)   s funkcí soudce, generálního advokáta nebo tajemníka Soudního dvora Evropských společenství a s funkcí soudce nebo tajemníka Soudu prvního stupně,
c)   se členstvím u Účetního dvora Evropských společenství a se členstvím ve Výboru ředitelů Evropské ústřední banky,
d)   s funkcí Ombudsmana Evropských společenství,
e)   se členstvím v Hospodářském a sociálním výboru Evropského společenství a Evropského společenství pro atomovou energii,
f)   se členstvím ve výborech nebo jiných orgánech vytvořených na základě Smluv o založení Evropského hospodářského společenství a Evropského společenství pro atomovou energii za účelem správy finančních prostředků Evropských společenství,
g)   se členstvím ve výborech nebo jiných orgánech vytvořených na základě Smluv o založení Evropského hospodářského společenství a Evropského společenství pro atomovou energii k provádění stálých přímých správních úkolů,
h)   se členstvím v Radě guvernérů, v Řídícím výboru, nebo se zaměstnaneckým poměrem v Evropské investiční bance, anebo
i)   s postavením úředníka v činné službě nebo zaměstnance orgánů Evropských společenství nebo k nim připojených specializovaných orgánů nebo Evropské ústřední banky.

(2) Funkce poslance Evropského parlamentu je dále neslučitelná

a)   se členstvím ve vládě České republiky,
b)   s úřadem prezidenta České republiky,
c)   s funkcí poslance Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky,
d)   s funkcí senátora Senátu Parlamentu České republiky,
e)   s funkcí soudce České republiky,
f)   s funkcí státního zástupce České republiky,
g)   s funkcí Veřejného ochránce práv České republiky, nebo
h)   s dalšími funkcemi, které stanoví zvláštní zákon.

§ 54
Nastupování náhradníků

(1) Uprázdní-li se mandát, nastupuje náhradník z kandidátní listiny téže politické strany, politického hnutí nebo koalice, a to v pořadí podle výsledků voleb.

(2) Není-li náhradníka téže politické strany, politického hnutí nebo koalice, zůstane mandát až do konce volebního období uprázdněn.

(3) Byla-li politická strana nebo politické hnutí zrušeno, náhradník nenastupuje a mandát zůstane uprázdněn do konce funkčního období. Jde-li však o koalici, nenastupuje ten náhradník, který byl navržen politickou stranou nebo politickým hnutím, které bylo zrušeno, a mandát získává další náhradník z jiné politické strany nebo politického hnutí sdruženého v koalici.

(4) Byla-li činnost politické strany nebo politického hnutí nebo některé politické strany nebo politického hnutí tvořícího koalici pozastavena, po dobu pozastavení činnosti zůstává mandát uprázdněn a náhradník nenastupuje.

(5) Nastoupení náhradníka vysloví Státní volební komise do 15 dnů po dni, ve kterém zanikl mandát poslance Evropského parlamentu, nebo v případě podle odstavce 4 do 15 dnů po dni, ve kterém byla obnovena činnost politické strany nebo politického hnutí.12) Dojde-li namísto obnovení činnosti politické strany nebo politického hnutí k jejímu zrušení a je-li tato politická strana nebo politické hnutí součástí koalice, postupuje Státní volební komise podle odstavce 3.

(6) Státní volební komise předá náhradníkovi osvědčení o tom, že se stal poslancem Evropského parlamentu, a kterým dnem se jím stal, a uvědomí o této skutečnosti neprodleně Evropský parlament.

Hlava VIII
Soudní přezkum

§ 55

Ve věcech chyb a nedostatků v seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu se lze do 30 dnů přede dnem voleb domáhat rozhodnutí soudu podle zvláštního právního předpisu.13)

§ 56

Proti rozhodnutí o odmítnutí kandidátní listiny, rozhodnutí o škrtnutí kandidáta na kandidátní listině a proti rozhodnutí o registraci kandidátní listiny se může politická strana, politické hnutí nebo koalice, které podaly kandidátní listinu, a u škrtnutí kandidáta i tento kandidát do 2 dnů od doručení rozhodnutí domáhat ochrany u soudu podle zvláštního právního předpisu.13)

§ 57

(1) Podáním návrhu na neplatnost volby kandidáta se může domáhat ochrany u soudu podle zvláštního právního předpisu13) každý volič zapsaný do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu nebo do výpisu z něj a každá politická strana, politické hnutí nebo koalice, jejichž kandidátní listina byla pro volby do Evropského parlamentu na území České republiky zaregistrována, (dále jen "navrhovatel"). Návrh je třeba podat nejpozději 10 dnů po vyhlášení výsledků voleb Státní volební komisí.

(2) Návrh na neplatnost volby kandidáta může podat navrhovatel, má-li za to, že byla porušena ustanovení tohoto zákona způsobem, který mohl ovlivnit výsledek volby tohoto kandidáta.

(3) Proti usnesení, kterým Státní volební komise vyslovila, že mandát poslance Evropského parlamentu zaniká, se může poslanec, kterému takto mandát zanikl, nebo politická strana, politické hnutí nebo koalice, na jejíž kandidátní listině tento poslanec ve volbách do Evropského parlamentu kandidoval, domáhat do 2 dnů od doručení rozhodnutí ochrany u soudu podle zvláštního právního předpisu.13)

§ 58

(1) K řízení podle § 56 a 57 je příslušný Nejvyšší správní soud České republiky.

(2) V řízení o ochraně ve věcech seznamu voličů, registrace, neplatnosti voleb anebo o ochraně ve věcech zániku mandátu postupuje soud obdobně podle části třetí hlavy II dílu 4 soudního řádu správního.13)

Hlava IX
Volební kampaň, nároky členů okrskových volebních komisí a nároky kandidátů

§ 59
Volební kampaň

(1) Pro volební kampaň může starosta vyhradit plochu pro vylepení volebních plakátů, a to 16 dnů přede dnem voleb. Možnost jejího využívání musí odpovídat zásadě rovnosti kandidujících politických stran, politických hnutí a koalic.

(2) Volební kampaň musí probíhat čestně a poctivě, zejména nesmí být o kandidátech, politických stranách, politických hnutích nebo koalicích, na jejichž kandidátních listinách jsou uvedeni, zveřejňovány nepravdivé údaje.

(3) V době počínající třetím dnem přede dnem voleb do Evropského parlamentu a končící ukončením hlasování na území České republiky nesmějí být žádným způsobem zveřejňovány výsledky předvolebních a volebních průzkumů.

(4) Pro volby do Evropského parlamentu mají v době počínající 16 dnů a končící 48 hodin před zahájením voleb kandidující politické strany, politická hnutí a koalice, jejichž kandidátní listina byla zaregistrována, vyhrazeno v Českém rozhlase celkem 14 hodin a v České televizi celkem 14 hodin v rámci jejich vysílacích okruhů bezplatně poskytnutého vysílacího času, který se rozdělí kandidujícím politickým stranám, politickým hnutím a koalicím rovným dílem. Termíny vysílacích časů se určí losem. Odpovědnost za obsah těchto pořadů mají politické strany, politická hnutí a koalice.

(5) Ve dnech voleb je zakázána volební agitace pro politické strany, politická hnutí, koalice a kandidáty v objektu, v němž je umístěna volební místnost, a v jeho bezprostředním okolí.

(6) Členové okrskových volebních komisí nesmějí poskytovat informace o průběhu voleb, a to až do podepsání zápisu o průběhu a výsledku hlasování; zákaz se nevztahuje na informace o počtu voličů, kteří již hlasovali.

§ 60
Nároky kandidátů

(1) Kandidát má právo, aby ode dne následujícího po registraci kandidátní listiny do dne předcházejícího dni voleb mu ten, k němuž je v pracovním nebo obdobném poměru, poskytl pracovní volno bez náhrady mzdy. Činnost kandidáta v tomto období je jiným úkonem v obecném zájmu.20)

(2) Okolnost, že je někdo kandidátem, nesmí být na újmu v jeho pracovněprávních nebo obdobných vztazích. Doba pracovního volna podle předchozího odstavce se považuje za dobu výkonu práce.

§ 61
Nároky členů okrskových volebních komisí

Člen okrskové volební komise má nárok na zvláštní odměnu za výkon funkce. Nárok člena okrskové volební komise na pracovní volno s náhradou mzdy od zaměstnavatele spojené s výkonem funkce upravují pracovněprávní předpisy.20) Členovi okrskové volební komise, který není v pracovním poměru ani v poměru obdobném pracovnímu poměru, avšak je výdělečně činný, přísluší paušální náhrada ušlého výdělku za dobu výkonu funkce člena okrskové volební komise.

Hlava X
Přestupky a jiný správní delikt

§ 62

(1) Přestupku se dopustí volič, který požádal o zápis do volební evidence v jiném členském státě a zároveň požádá o zápis do seznamu pro volby do Evropského parlamentu v České republice. K projednání přestupku je příslušný pověřený obecní úřad podle místa trvalého pobytu nebo místa pobytu voliče. Za tento přestupek lze uložit pokutu až do výše 5 000 Kč; pokuta je příjmem státního rozpočtu. Na projednání přestupku se vztahuje zvláštní právní předpis.21)

(2) Přestupku se dopustí fyzická osoba, která v době počínající třetím dnem přede dnem voleb do Evropského parlamentu a končící ukončením hlasování na území České republiky zveřejní předvolební a volební průzkumy. K projednání přestupku je příslušný krajský úřad podle místa trvalého pobytu nebo místa pobytu fyzické osoby, která předvolební a volební průzkumy zveřejní. Za tento přestupek lze uložit pokutu až do výše 30 000 Kč. Na ukládání pokuty se vztahuje zvláštní právní předpis.21)

§ 63

Jiného správního deliktu se dopustí právnická osoba, která při provozování rozhlasového nebo televizního vysílání nebo při vydávání tisku v době počínající třetím dnem přede dnem voleb do Evropského parlamentu a končící ukončením hlasování na území České republiky zveřejní předvolební a volební průzkumy. Za tento správní delikt lze uložit pokutu až do výše 500 000 Kč. Pokutu uloží krajský úřad místně příslušný podle sídla právnické osoby. Řízení o uložení pokuty musí být pravomocně ukončeno do 3 let ode dne, kdy k porušení povinnosti došlo. Při stanovení výše pokuty se přihlédne k závažnosti a způsobu protiprávního jednání. Uložením pokuty nejsou dotčena ustanovení zvláštního zákona.22) Pokuta je splatná do 30 dnů ode dne, kdy nabylo právní moci rozhodnutí, jímž byla uložena. Pokuta je příjmem kraje, který ji uložil.

Hlava XI
Ustanovení společná a zmocňovací

§ 64

(1) Konají-li se volby do Evropského parlamentu v týž den s jiným druhem voleb,

a)   okrskové volební komise zřízené podle tohoto zákona plní úkoly okrskových volebních komisí pro všechny druhy voleb,
b)   upozorní starosta v oznámení podle § 32 na zvláštnosti hlasování při souběhu voleb a zároveň se informace vyvěsí ve volební místnosti včetně prostorů určených pro úpravu hlasovacích lístků,
c)   zajistí obecní úřad, aby ve všech volebních místnostech v jeho správním obvodu byly nejméně 2 volební schránky a 2 přenosné volební schránky tak, aby hlasy odevzdané pro volby do Evropského parlamentu a hlasy odevzdané pro ostatní druhy voleb byly odděleny, a na těchto volebních schránkách zřetelně vyznačí, pro který druh voleb jsou určeny,
d)   okrsková volební komise sečte po ukončení hlasování hlasy z volebních schránek určených pro jiné druhy voleb než pro volby do Evropského parlamentu postupem daným zvláštním právním předpisem;23) poté postupuje podle hlavy VI tohoto zákona.

(2) K ukončení činnosti okrskové volební komise může v tomto případě dojít až tehdy, jsou-li splněny úkoly okrskové volební komise pro všechny druhy voleb.

§ 65
Příspěvek na úhradu volebních nákladů

Český statistický úřad po ověření volby poslanců do Evropského parlamentu sdělí Ministerstvu financí údaje o počtu platných hlasů odevzdaných pro jednotlivé politické strany, politická hnutí nebo koalice. Politické straně, politickému hnutí nebo koalici, která ve volbách získala nejméně 1 % z celkového počtu platných hlasů, bude za každý odevzdaný hlas ze státního rozpočtu uhrazeno 30 Kč. 

§ 66

Výdaje správních úřadů a volebních orgánů spojené s volbami do Evropského parlamentu se hradí ze státního rozpočtu.

§ 67
Lhůty

(1) Do běhu lhůty se nezapočítává den rozhodný pro počátek lhůty; to neplatí, jde-li o lhůtu určenou podle hodin.

(2) Lhůty určené podle hodin končí uplynutím hodiny, která se svým označením shoduje s hodinou, kdy došlo ke skutečnosti určující počátek lhůty.

(3) Lhůta určená podle dnů je zachována, je-li poslední den lhůty učiněn úkon u příslušného orgánu, a to nejpozději do 16.00 hodin.

(4) Lhůty nelze prodloužit ani prominout jejich zmeškání.

§ 68

Na postup podle tohoto zákona se správní řád, s výjimkou řízení podle § 62 a 63, nevztahuje.

§ 69

Na organizačně technická opatření učiněná podle tohoto zákona příslušnými správními úřady k přípravě organizace voleb do Evropského parlamentu již přede dnem nabytí jeho účinnosti se, pokud neodporují zákonu, hledí tak, jako by byla učiněna za jeho účinnosti.

§ 70

Ministerstvo vnitra stanoví vyhláškou

a)   postup obecních úřadů při sestavování a vedení seznamů voličů pro volby do Evropského parlamentu,
b)   v dohodě s Českým statistickým úřadem
1.  postup Ministerstva vnitra při předávání podkladů z kandidátních listin pro vytvoření registrů a číselníků kandidátů a kandidujících politických stran, politických hnutí a koalic Českým statistickým úřadem a při kontrole správnosti údajů uváděných politickými stranami, politickými hnutími a koalicemi při podávání kandidátních listin,
2.  postup Státní volební komise při losování čísel pro označení hlasovacích lístků,
3.  postup Ministerstva vnitra, krajských úřadů a obecních úřadů při úschově a archivaci hlasovacích lístků a ostatní volební dokumentace,
4.  vzor kandidátní listiny, hlasovacího lístku, voličského průkazu, osvědčení o zvolení, vzory tiskopisů pro zjišťování a zpracování výsledků hlasování ve volbách do Evropského parlamentu a dalších volebních dokumentů,
c)   v dohodě s Ministerstvem financí bližší podmínky způsobu složení a vrácení příspěvku,
d)   v dohodě s Ministerstvem práce a sociálních věcí a s Ministerstvem financí výši zvláštní odměny za výkon funkce člena okrskové volební komise, způsob její úhrady a výplaty a výši paušální náhrady ušlého výdělku za dobu výkonu funkce člena okrskové volební komise podle § 61.

ČÁST DRUHÁ
Změna zákona o volbách do Parlamentu České republiky

§ 71

§ 89 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, zní:

"§ 89

(1) Ve věcech chyb a nedostatků ve zvláštním seznamu voličů se lze domáhat ochrany před soudem.

(2) Soud v řízení podle odstavce 1 postupuje obdobně podle části třetí hlavy II dílu 4 soudního řádu správního.".

ČÁST TŘETĺ
Změna zákona o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy

§ 72

Zákon č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění zákona č. 34/1970 Sb., zákona č. 147/1970 Sb., zákona č. 125/1973 Sb., zákona č. 25/1976 Sb., zákona č. 118/1983 Sb., zákona č. 60/1988 Sb., zákona č. 173/1989 Sb., zákonného opatření Předsednictva České národní rady č. 9/1990 Sb., zákona č. 93/1990 Sb., zákona č. 126/1990 Sb., zákona č. 203/1990 Sb., zákona č. 288/1990 Sb., zákonného opatření Předsednictva České národní rady č. 305/1990 Sb., zákona č. 575/1990 Sb., zákona č. 173/1991 Sb., zákona č. 283/1991 Sb., zákona č. 19/1992 Sb., zákona č. 23/1992 Sb., zákona č. 103/1992 Sb., zákona č. 167/1992 Sb., zákona č. 239/1992 Sb., zákonného opatření Předsednictva České národní rady č. 350/1992 Sb., zákona č. 358/1992 Sb., zákona č. 359/1992 Sb., zákona č. 474/1992 Sb., zákona č. 548/1992 Sb., zákona č. 21/1993 Sb., zákona č. 166/1993 Sb., zákona č. 285/1993 Sb., zákona č. 47/1994 Sb., zákona č. 89/1995 Sb., zákona č. 289/1995 Sb., zákona č. 135/1996 Sb., zákona č. 272/1996 Sb., zákona č. 152/1997 Sb., zákona č. 15/1998 Sb., zákona č. 148/1998 Sb., zákona č. 63/2000 Sb., zákona č. 130/2000 Sb., zákona č. 154/2000 Sb., zákona č. 204/2000 Sb., zákona č. 239/2000 Sb., zákona č. 257/2000 Sb., zákona č. 258/2000 Sb., zákona č. 365/2000 Sb., zákona č. 458/2000 Sb., zákona č. 256/2001 Sb., zákona č. 13/2002 Sb., zákona č. 47/2002 Sb., zákona č. 219/2002 Sb. a zákona č. 517/2002 Sb., se mění takto:

1. V § 6 odst. 3 se na konci písmene k) doplňují slova "a plní úkoly při volbách do Evropského parlamentu".

2. V § 12 odst. 1 písmeno l) zní:

"l)  volby do zastupitelstev územní samosprávy, do Parlamentu České republiky a volby do Evropského parlamentu konané na území České republiky,".

ČÁST ČTVRTÁ
Účinnost

§ 73

Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.

v z. Kasal v. r.
Špidla v. r.


1)   § 26 odst. 1 až 5 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů.
2)   § 11 zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel).
3)   § 9 odst. 4 písm. a) zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění zákona č. 548/1991 Sb. a zákona č. 258/2000 Sb.
4)   § 10 a 855 občanského zákoníku.
5)   § 64 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění zákona č.  313/2002 Sb.
Vyhláška č. 388/2002 Sb., o stanovení správních obvodů obcí s pověřeným obecním úřadem a správních obvodů obcí s rozšířenou působností.
6)   § 8 odst. 2 písm. d) zákona č. 491/2001 Sb.
§ 9 odst. 2 písm. g) zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 230/2002 Sb.
§ 11 odst. 1 písm. i) zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 230/2002 Sb.
7)   Zákon č. 130/2000 Sb., ve znění zákona č. 273/2001 Sb., zákona č. 37/2002 Sb., zákona č. 230/2002 Sb. a zákona č. 309/2002 Sb.
8)   § 6 zákona č. 247/1995 Sb., ve znění zákona č. 204/2000 Sb. a zákona č.  37/2002 Sb.
9)   Zákon č. 133/2000 Sb., ve znění zákona č. 2/2002 Sb. a zákona č. 320/2002 Sb.
10)   Zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů.
11)   Zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 517/2002 Sb.
12)   § 14 zákona č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, ve znění zákona č. 117/1994 Sb., zákona č. 322/1996 Sb. a zákona č. 151/2002 Sb.
13)   Zákon č. 150/2002 Sb., soudní řád správní.
14)   Zákon č. 491/2001 Sb., ve znění zákona č. 230/2002 Sb. a zákona č. 309/2002  Sb.
15)   § 4 zákona č. 293/1993 Sb., o výkonu vazby.
§ 5 zákona č. 169/1999 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody a o změně některých souvisejících zákonů.
16)   § 117 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., ve znění zákona č. 273/2001 Sb.
17)   § 5 odst. 1 písm. a) až d) zákona č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o cestovních dokladech).
18)   Zákon č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění zákona č. 491/2001  Sb. a zákona č. 320/2002 Sb.
19)   § 3 zákona č. 46/2000 Sb., o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku a o změně některých dalších zákonů (tiskový zákon).
20)   Vyhláška č. 18/1991 Sb., o jiných úkonech v obecném zájmu.
21)   Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění zákona č. 337/1992 Sb., zákona č. 344/1992 Sb., zákona č. 359/1992 Sb., zákona č. 67/1993 Sb., zákona č. 290/1993  Sb., zákona č. 134/1994 Sb., zákona č. 82/1995 Sb., zákona č. 237/1995 Sb., zákona č. 279/1995 Sb., zákona č. 289/1995 Sb., zákona č. 112/1998 Sb., zákona č. 168/1999  Sb., zákona č. 360/1999 Sb., zákona č. 29/2000 Sb., zákona č. 121/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 151/2000 Sb., zákona č. 258/2000 Sb., zákona č. 361/2000  Sb., zákona č. 370/2000 Sb., nálezu Ústavního soudu uveřejněného pod č. 52/2001  Sb., zákona č. 164/2001 Sb., zákona č. 254/2001 Sb., zákona č. 265/2001 Sb., zákona č. 273/2001 Sb., zákona č. 274/2001 Sb., zákona č. 312/2001 Sb., zákona č. 6/2002  Sb., zákona č. 62/2002 Sb., zákona č. 78/2002 Sb., zákona č. 216/2002 Sb., zákona č. 259/2002 Sb., zákona č. 285/2002 Sb., zákona č. 311/2002 Sb. a zákona č.  320/2002 Sb.
22)   § 63 zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů.
23)   Zákon č. 247/1995 Sb., ve znění zákona č. 212/1996 Sb., nálezu Ústavního soudu uveřejněného pod č. 243/1999 Sb., zákona č. 204/2000 Sb., nálezu Ústavního soudu uveřejněného pod č. 64/2001 Sb., zákona č. 491/2001 Sb., zákona č. 37/2002  Sb., zákona č. 171/2002 Sb. a zákona č. 230/2002 Sb.
Zákon č. 491/2001 Sb., ve znění zákona č. 230/2002 Sb. a zákona č. 309/2002 Sb.
Zákon č. 130/2000 Sb., ve znění zákona č. 273/2001 Sb., zákona č. 37/2002 Sb., zákona č. 230/2002 Sb. a zákona č. 309/2002 Sb.

E-shop

Zákon o jednotném enviromentálním stanovisku - Praktický komentář

Zákon o jednotném enviromentálním stanovisku - Praktický komentář

Miloš Tuháček, Jitka Jelínková - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Jednotné environmentální stanovisko představuje jednotný podklad pro řízení o povolení záměru podle stavebního zákona a pro řízení navazující na proces posouzení vlivů na životní prostředí, a to k vyhodnocení ... pokračování

Cena: 556 KčKOUPIT

Zákon o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině. Praktický komentář

Zákon o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině. Praktický komentář

JUDr. Václav Pilík, Ph.D, Mgr. Martina Kostková, Mgr. Martina Ventluková - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Struktura praktického komentáře zahrnuje nejen vlastní výklad, ale také jeho kontext a odkazy na další zdroje informací (kterých je za krátkou dobu fungování dětských skupin podle nové úpravy pomálu). Text ... pokračování

Cena: 355 KčKOUPIT

Společnost s ručením omezeným, 2. vydání

Společnost s ručením omezeným, 2. vydání

JUDr. Jan Hejda, Ph.D., JUDr. Libor Finger, Mgr. Martin Prosser, LL.M., Mgr. Nina Svobodová - Anag, spol. s r. o.

Společnost s ručením omezeným je nejčastěji zakládaným typem obchodní společnosti v České republice. V právní úpravě společnosti s ručením omezeným došlo s nabytím účinnosti zákona o obchodních korporacích k zásadním změnám, jejichž smyslem je umožnit společnosti i společníkům ... pokračování

Cena: 429 KčKOUPIT

Právní akty

Sbírka zákonů
a mezinárodních smluv

číslo   /
  /

Sbírka mezinárodních smluv
(do 31. 12. 2023)

číslo   /
  /

Finanční zpravodaj

číslo   /
  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.