Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů


42

NAŘĺZENĺ VLÁDY

ze dne 29. ledna 2003,

kterým se stanoví technické požadavky na přepravitelná tlaková zařízení

Vláda nařizuje podle § 22 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění zákona č. 71/2000 Sb. a zákona č. 205/2002 Sb.,(dále jen "zákon") k provedení § 11 odst. 2, § 11a odst. 2 písm. c), § 12 odst. 1 a 3 a § 13 zákona:

§ 1
Základní ustanovení

(1) Tímto nařízením se v souladu s právem Evropských společenství1) stanoví technické požadavky na přepravitelná tlaková zařízení určená pro silniční a železniční přepravu nebezpečných věcí (dále jen "přepravitelné tlakové zařízení").

(2) Za přepravitelná tlaková zařízení se pro účely tohoto nařízení považují

a)   nádoby, kterými jsou lahve, trubkové nádoby, tlakové sudy, kryogenické nádoby, svazky lahví, a
b)   cisterny, kterými jsou snímatelné cisterny, přemístitelné cisterny, cisternové kontejnery, vícečlánkové cisternové kontejnery, cisternové vozy a vozidla s jednou nebo více cisternami, nádrže nebo nádoby bateriových vozidel,

definované v příloze A k Evropské dohodě o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí2) (dále jen "ADR") a v příloze I k Řádu pro mezinárodní železniční přepravu nebezpečného zboží3) (dále jen "RID") a určené k přepravě plynů třídy 22),……3) nebo pro přepravu nebezpečných látek uvedených v příloze č. 6 k tomuto nařízení, a to včetně jejich ventilů a dalších příslušenství používaných pro přepravu.

(3) Stanovenými výrobky podle tohoto nařízení jsou ve smyslu § 12 odst. 1 písm. a) zákona přepravitelná tlaková zařízení.

(4) Podle tohoto nařízení se postupuje při

a)   posuzování shody přepravitelného tlakového zařízení před jeho uvedením na trh,
b)   následném posuzování shody přepravitelného tlakového zařízení uvedeného na trh a do provozu podle dosavadních předpisů a prováděném na žádost vlastníka nebo držitele před jeho opakovaným použitím (dále jen "přehodnocení shody"),
c)   periodických inspekcích opakovaně používaných přepravitelných tlakových zařízení.

(5) Toto nařízení se nevztahuje na

a)   jednoduché tlakové nádoby podle zvláštního právního předpisu,4)
b)   tlakové nádobky pro aerosolové rozprašovače podle zvláštního právního předpisu,5)
c)   tlaková zařízení určená pro provoz motorových vozidel podle zvláštního právního předpisu,6)
d)   lahve se stlačeným plynem určené pro dýchací přístroje podle zvláštního právního předpisu.7)

§ 2
Podmínky uvádění přepravitelných tlakových
zařízení na trh a přehodnocení shody

(1) Přepravitelná tlaková zařízení uváděná na trh a do provozu musí splňovat technické požadavky stanovené v příloze A k ADR kapitoly 6.2, 6.7, 6.8 část 6 a v příloze I k RID kapitola 6.2 část 6 a musí být označena způsobem uvedeným v § 6.

(2) Lahve na přepravu plynů o hydraulickém vnitřním objemu od 0,5 litru do 150 litrů musí před uvedením na trh splňovat technické požadavky uvedené v odstavci 1 a ustanovení příslušných technických norem, které se na ně vztahují, nebo technické požadavky uvedené v částech I až III přílohy č. 8 k tomuto nařízení.

(3) Ventily a ostatní příslušenství uváděné na trh, které mají přímou bezpečnostní funkci (například pojistné ventily, plnicí a vypouštěcí ventily a ventily u lahví) a jsou používané pro přepravitelná tlaková zařízení, musí splňovat požadavky stanovené v příloze A k ADR a příloze I k RID. Pokud tyto přílohy neobsahují podrobné technické požadavky týkající se ventilů a příslušenství, musí tyto ventily a příslušenství splňovat požadavky zvláštního právního předpisu.7)

(4) U přepravitelných tlakových zařízení uvedených na trh před nabytím účinnosti tohoto nařízení provede notifikovaná osoba přehodnocení shody s technickými požadavky uvedenými v odstavcích 1 a 2 v souladu s postupy uvedenými v části II přílohy č. 4 k tomuto nařízení; u nádob vyrobených v sériích včetně jejich ventilů a ostatních příslušenství používaných pro přepravu může provést přehodnocení shody osoba oprávněná k činnostem podle § 7 odst. 2 (dále jen "oprávněná osoba") za předpokladu, že bylo provedeno přehodnocení shody typu notifikovanou osobou. Lhůty k provedení přehodnocení shody přepravitelných tlakových zařízení jsou uvedeny v § 8.

§ 3
Klasifikace přepravitelných tlakových zařízení

Přepravitelná tlaková zařízení se pro účely posuzování shody zařazují do kategorií 1 až 3 podle přílohy č. 5 k tomuto nařízení v závislosti na míře jejich nebezpečnosti.

§ 4
Postupy posuzování shody

(1) Před uvedením přepravitelného tlakového zařízení na trh zajišťuje výrobce nebo jeho zplnomocněný zástupce u notifikované osoby posouzení shody postupy uvedenými v části I přílohy č. 4 a v příloze č. 5 k tomuto nařízení, a to podle své volby jedním z následujících postupů:

a)   u kategorie 1, kde součin zkušebního tlaku a kapacity (vnitřního objemu v litrech) není větší než 30 MPa x litry (300 bar x litry),
1.  vnitřní kontrolou výroby s dohledem nad konečným posouzením (postup posuzování shody A1),
2.  zabezpečováním jakosti výroby (postup posuzování shody D1), nebo
3.  zabezpečováním jakosti výroby (postup posuzování shody E1);
b)   u kategorie 2, kde součin zkušebního tlaku a kapacity (vnitřního objemu v litrech) je více než 30 MPa x litry (300 bar x litry), ale není větší než 150 MPa x litry (1 500 bar x litry)
1.  komplexním zabezpečováním jakosti (postup posuzování shody H),
2.  ES přezkoušením typu (postup posuzování shody B) v kombinaci se zabezpečováním jakosti výrobků (postup posuzování shody E),
3.  ES přezkoušením typu (postup posuzování shody B) v kombinaci se shodou s typem (postup posuzování shody C1),
4.  ES přezkoušením návrhu (postup posuzování shody B1) v kombinaci s ověřováním výrobků (postup posuzování shody F), nebo
5.  ES přezkoušením návrhu (postup posuzování shody B1) v kombinaci se zabezpečováním jakosti výrobků (postup posuzování shody D);
c)   u kategorie 3, kde součin zkušebního tlaku a kapacity (vnitřního objemu v litrech) je větší než 150 MPa x litry (1 500 bar x litry),
1.  ES ověřováním celku (postup posuzování shody G),
2.  komplexním zabezpečováním jakosti s přezkoušením návrhu a zvláštním dohledem nad konečným posouzením (postup posuzování shody H1),
3.  ES přezkoušením typu (postup posuzování shody B) v kombinaci se zabezpečováním jakosti výrobků (postup posuzování shody D), nebo
4.  ES přezkoušením typu (postup posuzování shody B) v kombinaci s ověřováním výrobků (postup posuzování shody F).

(2) Ventily a ostatní příslušenství, která mají přímou bezpečnostní funkci v přepravitelném tlakovém zařízení (například pojistné ventily, plnicí a vypouštěcí ventily a ventily u lahví), podléhají postupu posuzování shody alespoň takovému, jakým prochází vlastní nádoba nebo cisterna, ke které jsou připojeny.

§ 5
Periodické inspekce

(1) Při opakovaném používání přepravitelného tlakového zařízení se na žádost jeho vlastníka nebo držitele provádí periodická inspekce. 

(2) Periodické inspekce nádob, včetně jejich ventilů a dalšího příslušenství používaného pro přepravu, provádí notifikovaná nebo oprávněná osoba postupem uvedeným v části III přílohy č. 4 k tomuto nařízení.

(3) Periodické inspekce cisteren, včetně jejich ventilů a dalšího příslušenství používaného pro přepravu, provádí notifikovaná osoba postupem posuzování shody 1 (periodické inspekce výrobků) uvedeným v části III přílohy č. 4 k tomuto nařízení. Periodické inspekce cisteren mohou být dále prováděny

a)   u cisteren podléhajících požadavkům přílohy A k ADR oprávněnými osobami,
b)   u cisteren podléhajících požadavkům přílohy I k RID oprávněnými osobami, které mají osvědčení o odborné způsobilosti podle zvláštního právního předpisu,8)

a které tuto činnost vykonávají pod dohledem notifikované osoby postupem posuzování shody 2 (periodické inspekce prostřednictvím zabezpečování jakosti) podle části III přílohy č. 4 k tomuto nařízení.

(4) Periodické inspekce přepravitelných tlakových zařízení se provádějí v rozsahu a lhůtách stanovených v

a)   části 6, kapitole 6.2, čl. 6.2.1.6, kapitole 6.7, čl. 6.7.3.15.2, 6.7.3.15.4 až 6.7.3.15.8, čl. 6.7.4.14.4 až 6.7.4.14.7, kapitole 6.8, čl. 6.8.2.4.2 až 6.8.2.4.4 přílohy A k ADR,
b)   části 6, kapitole 6.2, čl. 6.2.1.6, kapitole 6.7, čl. 6.7.2.19.4 až 6.7.2.19.8, čl. 6.7.3.15.2, 6.7.3.15.4 až 6.7.3.15.8, čl. 6.7.4.14.2, 6.7.4.14.4 až 6.7.4.14.8, kapitole 6.8, čl. 6.8.2.4.2 až 6.8.2.4.4, čl. 6.8.3.4.6 až 6.8.3.4.9 přílohy I k RID.

§ 6
Označování

(1) Přepravitelná tlaková zařízení splňující požadavky tohoto nařízení opatří výrobce nebo jeho zplnomocněný zástupce značkou shody, jejíž grafická podoba je uvedena příloze č. 7 k tomuto nařízení. Značka shody musí být na nádobě nebo cisterně umístěna viditelně současně s identifikačním číslem notifikované osoby, která vykonala posouzení shody. Jiná označení nádob nebo cisteren stanovená v příloze A k ADR a příloze I k RID nejsou tímto ustanovením dotčena.

(2) Ventily a ostatní příslušenství s přímou bezpečnostní funkcí budou opatřeny buď označením podle odstavce 1 nebo označením CE podle požadavků zvláštního právního předpisu.7)

(3) Přepravitelná tlaková zařízení po provedeném přehodnocení shody označí značkou shody uvedenou v příloze č. 7 k tomuto nařízení a svým identifikačním číslem notifikovaná osoba nebo oprávněná osoba, která přehodnocení shody provedla; tím nejsou dotčena označení stanovená v příloze A k ADR a přílo- ze I k RID.

(4) Pokud jsou přepravitelná tlaková zařízení určena pro pravidelné používání v oblastech, kde pravidelně klesá vnější teplota pod -20 °C a je v těchto případech vyžadováno použití přísnějších požadavků týkajících se provozní teploty materiálu určeného pro použití v přepravě, se za identifikačním číslem notifikované osoby nebo oprávněné osoby uvede údaj "-40 °C".

(5) Po provedených periodických inspekcích se přepravitelná tlaková zařízení označují též identifikačním číslem notifikované nebo oprávněné osoby, která periodickou inspekci provedla.

(6) U lahví podle § 2 odst. 2 vyrobených podle požadavků dosavadních právních předpisů, je-li první periodická inspekce provedena v souladu s tímto nařízením, uvádí se před identifikačním číslem notifikované nebo oprávněné osoby značka shody podle přílohy č. 7 k tomuto nařízení.

§ 7
Podmínky autorizace

(1) Při autorizaci právnických osob pro posuzování shody přepravitelných tlakových zařízení se uplatňují podmínky uvedené v příloze č. 1 a příloze č. 2 k tomuto nařízení.

(2) Při autorizaci právnických osob pro provádění periodických inspekcí nádob a cisteren a přehodnocení shody nádob se uplatňují podmínky uvedené v příloze č. 1 a příloze č. 3 k tomuto nařízení.

(3) Autorizovaná osoba se postupem podle § 11 odst. 7 zákona stává notifikovanou osobou.

Ustanovení přechodná a závěrečná

§ 8

(1) Přepravitelné tlakové zařízení uvedené na trh v souladu s dosavadními právními předpisy může být opakovaně používáno za předpokladu, že bylo provedeno přehodnocení shody podle § 2 odst. 4, a to:

a)   u lahví podle § 2 odst. 2, které jsou určeny k použití a přepravě mezi Českou republikou a členskými státy Evropské unie, do 1. července 2003,
b)   u nádob, s výjimkou lahví podle § 2 odst. 2, a cisteren do 1. července 2005.

(2) Do 1. července 2005 lze uvádět na trh nádoby, s výjimkou lahví podle § 2 odst. 2, a cisterny, které splňují požadavky na jejich vlastnosti stanovené dosavadními právními předpisy.

(3) Certifikáty o schválení vzoru pro lahve podle § 2 odst. 2 vydané podle nařízení vlády č. 210/2001 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na tlakové nádoby na přepravu plynů, a v souladu s příslušnými právními předpisy Evropských Společenství (EHS schválení vzoru) se uznávají jako rovnocenné s certifikátem o ES přezkoušení typu podle tohoto nařízení; u těchto lahví se první periodická inspekce provedená podle tohoto nařízení považuje za přehodnocení shody.

(4) U výrobků uváděných na trh přede dnem vstupu smlouvy o přistoupení České republiky k Evropské unii v platnost plní

a)   autorizované osoby (§ 11a zákona) funkci a úkoly notifikovaných osob podle tohoto nařízení,
b)   dovozce [§ 2 písm. d) zákona] funkci a úkoly zplnomocněného zástupce podle tohoto nařízení.

(5) U výrobků uváděných na trh přede dnem vstupu smlouvy o přistoupení České republiky k Evropské unii v platnost namísto označování výrobku značkou shody podle tohoto nařízení výrobce nebo dovozce vydá prohlášení o shodě, které musí obsahovat náležitosti uvedené ve zvláštním právním předpisu.9)

§ 9 

1.  Zrušuje se nařízení vlády č. 210/2001 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na tlakové nádoby na přepravu plynů. 
2.  V nařízení vlády č. 352/2000 Sb., kterým se mění některé vyhlášky ministerstev a jiných správních úřadů, se část desátá zrušuje.

§ 10
Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti prvním dnem třetího měsíce následujícího po jeho vyhlášení.

Předseda vlády:
PhDr. Špidla v. r.
Ministr průmyslu a obchodu:
Ing. Rusnok v. r.

(Přílohy jsou dostupné na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu.
Na www.sagit.cz nejsou k dispozici v textové podobě)


1)   Směrnice Evropského parlamentu a Rady 99/36/ES ze dne 29. dubna 1999, o přepravitelném tlakovém zařízení, ve znění směrnice 2001/2/ES, směrnice 2001/7/ES a směrnice 2002/50/ES.
2)   Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR) vyhlášená pod č. 64/1987 Sb., v platném znění.
3)   Úmluva o mezinárodní železniční přepravě (COTIF) vyhlášená pod č. 8/1985  Sb., v platném znění.
4)   Nařízení vlády č. 175/1997 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na jednoduché tlakové nádoby, ve znění pozdějších předpisů.
Nařízení vlády č. 20/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na jednoduché tlakové nádoby.
5)   Nařízení vlády č. 194/2001 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na aerosolové rozprašovače.
6)   Vyhláška č. 301/2002 Sb., o schvalování technické způsobilosti a technických podmínkách provozu silničních vozidel na pozemních komunikacích.
7)   Nařízení vlády č. 182/1999 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na tlaková zařízení, ve znění nařízení vlády č. 290/ /2000 Sb.
Nařízení vlády č. 26/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na tlaková zařízení.
8)   § 48 odst. 1 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění zákona č. 23/2000  Sb.
§ 17 vyhlášky č. 101/1995 Sb., kterou se vydává Řád pro zdravotní a odbornou způsobilost při provozování dráhy a drážní dopravy.
9)   § 7 nařízení vlády č. 182/1999 Sb.

E-shop

Zákon o zahraniční službě - Komentář

Zákon o zahraniční službě - Komentář

Martin Smolek, Petr Válek, Jan Kněžínek, Petr Gajdušek, Bohuslav Kahle, Iveta Chmielová Dalajková - Wolters Kluwer, a. s.

Zákon č. 150/2017 Sb., o zahraniční službě, upravuje pracovněprávní, resp. služebněprávní pracovní vztahy osob podílejících se na výkonu zahraniční služby. V zákoně jsou zakotvena základní pravidla fungování zahraniční služby, včetně zásad jejího výkonu a zakotvení postavení a dále ...

Cena: 790 KčKOUPIT

Příkazní smlouva

Příkazní smlouva

JUDr. Václav Pilík, Ph.D. - Wolters Kluwer, a. s.

Další publikace z ediční řady Právo prakticky se věnuje institutu příkazní smlouvy a jí založeného závazku. Klade si za cíl zabývat se nejen konkrétními otázkami příkazní smlouvy a příkazního závazku, jakož i souvisejících institutů (např. institutu zastoupení), ale v účelném rozsahu ...

Cena: 240 KčKOUPIT

Výživné

Výživné

Ondřej Šmíd, Radka Vacová a kolektiv - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Monografie komplexně pojednává o problematice vyživovací povinnosti z hlediska hmotněprávního i procesního. Čtenář se nejprve seznámí obecně s problematikou vyživovací povinnosti v české právní úpravě: co vyživovací povinností rozumíme, kdy vzniká a kdy zaniká, jaký je její ...

Cena: 420 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2021 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.