Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů a mezinárodních smluv

Sbírka zákonů a mezinárodních smluv


544

VYHLÁŠKA

ze dne 12. prosince 2002,

kterou se mění vyhláška č. 451/2000 Sb., kterou se provádí zákon č. 91/1996 Sb., o krmivech, ve znění zákona č. 244/2000 Sb.

Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 3 odst. 13, § 4 odst. 12 a § 8 odst. 13 zákona č. 91/1996 Sb., o krmivech, ve znění zákona č. 244/2000 Sb., (dále jen "zákon"):

Čl. I

Vyhláška č. 451/2000 Sb., kterou se provádí zákon č. 91/1996 Sb., o krmivech, ve znění zákona č. 244/2000 Sb., ve znění vyhlášky č. 343/2001 Sb., vyhlášky č. 472/2001 Sb. a vyhlášky č. 169/2002 Sb., se mění takto:

1. § 1 včetně nadpisu zní:

"§ 1
Zakázané látky a produkty, skladištní škůdci

(1) Při výrobě krmiv, doplňkových látek a premixů a ke krmení zvířat nesmějí být použity zakázané látky a produkty uvedené v příloze č. 1.

(2) Mezi zakázané látky a produkty se zařazují živočišné odpady, pocházející ze zvířat nezpůsobilých na základě veterinárně zdravotního posouzení pro lidskou spotřebu, uvedené v příloze č. 1 bodu 9.1.

(3) Seznam skladištních škůdců je obsažen v příloze č. 2.".

2. § 2 včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 1) zní:

"§ 2
Nežádoucí látky1) a produkty

(1) Nežádoucí látky včetně jejich maximálně přípustných obsahů v produktech určených pro krmení zvířat jsou uvedeny v příloze č. 3. Produkty určenými pro krmení zvířat (dále jen "produkty pro krmení") se rozumí krmné suroviny, premixy, doplňkové látky, krmiva a všechny ostatní produkty určené pro užití v krmivech nebo používané pro krmení zvířat, včetně volně žijící přikrmované zvěře.

(2) Obsah nežádoucích látek je v produktech pro krmení tolerován pouze při dodržení limitů a podmínek stanovených v příloze č. 3.

(3) Produkty pro krmení, u nichž je obsah nežádoucí látky nebo nežádoucích látek vyšší než maximální obsah stanovený v příloze č. 3 ve sloupci 3, nesmějí být smíchávány pro účely ředění se stejnými ani jinými produkty pro krmení.

(4) Pokud nejsou v příloze č. 3 uvedena zvláštní ustanovení pro maximální obsah nežádoucí látky týkající se doplňkových krmiv nebo doplňkových krmných směsí, nesmí maximální obsah příslušné nežádoucí látky s přihlédnutím k předepsanému podílu doplňkového krmiva nebo krmné směsi v denní krmné dávce překročit maximální obsah této nežádoucí látky stanovený v příloze č. 3 pro kompletní krmivo.


1)  § 2 písm. i) zákona č. 91/1996 Sb., o krmivech, ve znění zákona č.  244/2000 Sb.".

3. V § 4 odst. 7 se věta první nahrazuje větami "Ve výrobních provozech, v nichž se vyrábějí krmiva, včetně krmiv pro domácí zvířata, určená jiným než hospodářským zvířatům, která obsahují zpracované živočišné proteiny podle § 15 odst. 6, nelze vyrábět krmné směsi pro hospodářská zvířata, která jsou držena, chována nebo vykrmována za účelem produkce potravin. V případě, že se do krmných směsí nepoužívají jiné zpracované živočišné proteiny, než jsou rybí moučka, dikalciumfosfát z odtučněných kostí a hydrolyzované proteiny, mohou být tyto krmné směsi vyráběny ve výrobních provozech, v nichž se vyrábějí krmiva pro hospodářská zvířata s výjimkou přežvýkavců, pokud je výrobní provoz pro tento účel povolen příslušným správním úřadem.".

4. V § 8 odstavec 2 včetně poznámky pod čarou č. 2) zní:

"(2) Určitá proteinová krmiva2) musí být zdravá, nefalšovaná a obchodovatelné jakosti a nesmí představovat riziko pro zdraví lidí, zvířat a životní prostředí a mohou být uváděna do oběhu jen pod názvy uvedenými v příloze č. 12 ve sloupcích 2 a 7 a za podmínky, že odpovídají popisu ve sloupci 3 a požadavkům ve sloupci 5 a v daném případě byla vyrobena na substrátu podle sloupce 4 téže přílohy.


2)  § 2 písm. p) zákona č. 91/1996 Sb., ve znění zákona č. 244/2000  Sb.".

5. V § 15 se na konci odstavce 1 doplňuje věta: "Kompletní a doplňková krmiva musí být zdravá, nefalšovaná a obchodovatelné jakosti a nesmí představovat riziko pro zdraví lidí, zvířat a životní prostředí.".

6. V § 15 odstavec 2 zní:

"(2) K výrobě kompletních nebo doplňkových krmiv, mléčných krmných směsí a dietních krmiv pro hospodářská zvířata se používají, pokud není v odstavci 6 stanoveno jinak, krmné suroviny podle přílohy č. 11 části B nebo C nebo jejich směsi, určitá proteinová krmiva podle přílohy č. 12, doplňkové látky podle přílohy č. 14 části C sloupců 2 a 3 a premixy odpovídající požadavkům stanoveným v § 12 a 14 a u dietních krmiv dále krmné suroviny uvedené v příloze č. 15.".

7. V § 15 odstavec 4 zní:

"(4) K výrobě kompletních nebo doplňkových krmiv a dietních krmiv pro domácí zvířata určených pro uvádění do oběhu se používají doplňkové látky podle přílohy č. 14 části C sloupců 2 a 3 a premixy odpovídající požadavkům stanoveným v § 12 a 14. K výrobě se dále používají krmné suroviny podle přílohy č. 11 a určitá proteinová krmiva podle přílohy č. 12, popřípadě jiné krmné produkty, které se uvedou v označení, a u dietních krmiv dále krmné suroviny podle přílohy č. 15.".

8. V § 15 odstavec 6 zní:

"(6) Do kompletních nebo doplňkových krmiv pro přežvýkavce se nesmějí používat krmné suroviny pocházející ze savčích tkání, dikalciumfosfát z odtučněných kostí, dále z drůbeže, z ryb a ostatních mořských živočichů, nebo tyto obsahující, podle přílohy č. 1 bodu 9. Tyto krmné suroviny jsou masokostní moučka, masová moučka, krevní moučka, sušená plazma a jiné krevní produkty, hydrolyzované proteiny, moučka z kopyt, moučka z rohoviny, moučka z drůbežích odpadů, péřová moučka, škvarky, rybí moučka, dikalciumfosfát z odtučněných kostí, želatina, živočišné tuky z přežvýkavců a všechny ostatní podobné produkty a jejich směsi (dále jen "zpracované živočišné proteiny") a krmiva, doplňkové látky a premixy obsahující tyto produkty.".

9. V § 27 odst. 2 písm. e) bodu 5 se za slovy "ve sloupci 2," slova "u mikroorganismů ze skupiny konzervantů ve sloupci 3," zrušují.

10. V § 29 odst. 1 písm. d) se v první větě písmeno "B 1" nahrazuje písmenem "C".

11. V § 29 odst. 4 písm. d) se písmeno "B 1" vypouští a na konci písmene se doplňují slova "popřípadě jiné krmné produkty,".

12. V § 29 odstavec 8 zní:

"(8) U krmiv pro domácí zvířata se v označení může upozornit na zvýšený nebo snížený podíl jedné nebo více krmných surovin, popřípadě jiného krmného produktu za předpokladu, že ve výčtu krmných surovin bude uveden u každé suroviny, popřípadě produktu její procentický nebo hmotnostní podíl.".

13. V § 29 odstavec 15 zní:

"(15) U kompletních a doplňkových krmiv pro hospodářská zvířata, do nichž jsou použity zpracované živočišné proteiny vyjmenované v § 15 odst. 6, nebo je obsahující, jejichž použití přežvýkavcům je zakázáno podle přílohy č. 1, se v označení uvede příslušné varovné upozornění "Krmivo obsahuje zpracované živočišné proteiny vyrobené ze savčích tkání a je zakázáno je zkrmovat přežvýkavcům", "Krmivo obsahuje hydrolyzované proteiny a je zakázáno je zkrmovat přežvýkavcům", "Krmivo obsahuje krmné suroviny získané z ryb, resp. jiných mořských živočichů a je zakázáno je zkrmovat přežvýkavcům" nebo "Krmivo obsahuje dikalciumfosfát z odtučněných kostí a je zakázáno je zkrmovat přežvýkavcům". Při obsahu moučky z drůbežích odpadů a péřové moučky se varovné upozornění uvede obdobně. Při použití více druhů zpracovaných živočišných proteinů zakázaných pro přežvýkavce lze tyto vyjmenovat v jednom varovném upozornění. Pokud je zakázáno použití výše uvedených zpracovaných živočišných proteinů i pro jiná zvířata než pro přežvýkavce, varovné upozornění se rozšíří o další druhy nebo kategorie zvířat, pro které je zákaz používání stanoven.".

14. V příloze č. 1 bod 9 včetně poznámky pod čarou č. 2) zní:

"9. Zakázané látky a produkty v návaznosti na opatření k prevenci transmisivních spongiformních encefalopatií.
9. 1. Krmné suroviny obsahující následující živočišný odpad:
a)  všechna zvířata z kategorií skotu, prasat, koz, ovcí, lichokopytníků, drůbeže, ryby z faremních chovů a všechna ostatní zvířata chovaná pro zemědělskou produkci, která uhynula v chovu a nebyla poražena pro lidský konzum, včetně mrtvě narozených a nenarozených zvířat;
b) uhynulá zvířata zahrnující
1.  domácí zvířata,
2.  zvířata ze zoologických zahrad,
3. zvířata z cirkusů,
4. pokusná zvířata a
5. volně žijící zvěř;
c)  zvířata poražená v chovech v důsledku opatření zdravotních kontrol a zvířata uhynulá při přepravě.
9. 2.  Proteiny pocházející ze zvířat pro zkrmování přežvýkavcům. Zákaz se nevztahuje na následující krmné suroviny získané nebo vyrobené ze zdravých zvířat při dále uvedeném způsobu použití:
a)  mléko a mléčné výrobky a vejce a vaječné výrobky,
b)  želatinu z nepřežvýkavců jako látku pro obdukci doplňkových látek,
c)  hydrolyzované proteiny z ryb, peří, usní a kůží pouze pro použití ve výživě a do krmiv pro domácí a hospodářská zvířata mimo přežvýkavce, které
1. 1.  musí být vyrobeny v podnicích určených pouze pro výrobu hydrolyzovaných proteinů schválených příslušným správním úřadem a
1. 2. být po výrobě vzorkovány a ověřeno, že jejich molekulová hmotnost je nižší než 10 000 daltonů.
Hydrolyzované proteiny z usní a kůží musí být dále
2. 1. získány z usní a kůží pocházejících ze zvířat poražených na jatkách, u nichž byla před a po porážce provedena úřední veterinární kontrola podle příslušných právních předpisů, při níž nebyly zjištěny závady, a
2. 2. podrobeny výrobnímu postupu, který zahrnuje úpravy vhodné k co největšímu zabránění kontaminace usní a kůží, a to použitím vysolování (v láku), vyluhování ve vápenném louhu při následném intenzivním propírání, které je následováno vystavením suroviny pH většímu než 11 po dobu delší než 3 hodiny při teplotě větší než 80 °C, následované ošetřením teplem na více než 140 °C po dobu 30 minut při tlaku větším než 3,6 baru,
d)  dikalciumfosfát z odtučněných kostí pouze pro použití ve výživě a do krmiv pro domácí a hospodářská zvířata mimo přežvýkavce, který byl
1. získán z kostí zvířat vhodných pro lidský konzum po kontrole provedené před odporažením a po porážce,
2.  vyroben postupem, který zajistí, že všechen kostní materiál je úplně rozdrcen a ošetřen horkou vodou a zředěnou kyselinou chlorovodíkovou (min. koncentrace 4 % a pH nižší než 1,5) po dobu nejméně dva dny, následně je ošetřen získaným fosforečným roztokem s vápnem za vzniku sraženého dikalciumfosfátu při pH 4 až 7, který je v konečné fázi sušen vzduchem se vstupní teplotou 65 až 325 °C a konečnou teplotou mezi 30 až 65 °C, nebo ekvivalentním postupem povoleným v souladu s veterinárními předpisy,
e) rybí moučky a krmné suroviny z ostatních mořských živočichů pouze pro použití ve výživě a do krmiv pro domácí a hospodářská zvířata mimo přežvýkavce, které musí pocházet z provozů povolených kompetentním úřadem,1) které jsou určeny výhradně pro výrobu těchto produktů, u jejichž dodávek bylo na základě přezkoušení podle úřední metody2) mikroskopické identifikace složek živočišného původu ověřeno, že neobsahují savčí tkáně,
f) sušenou plazmu a jiné krevní produkty pro použití ve výživě a do krmiv pro domácí a hospodářská zvířata mimo přežvýkavce.

2)  Vyhláška č. 124/2001 Sb., kterou se stanoví požadavky na odběr vzorků a principy metod laboratorního zkoušení krmiv, doplňkových látek a premixů a způsob uchovávání vzorků.".

15. Příloha č. 3 zní:

"Příloha č. 3 část I. k vyhlášce č. 451/2000 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu.
Na www.sagit.cz není k dispozici v textové podobě)

"Příloha č. 3 část II. k vyhlášce č. 451/2000 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu.
Na www.sagit.cz není k dispozici v textové podobě)

16. V příloze č. 14 části C 2 skupině D. Antikokcidika a chemoterapeutika se doplňuje poř. č. 9, které zní:

17. V příloze č. 14 části C 3 skupině I. Stopové prvky v poř. č. 7. Zinek ve sloupci 4 bod 7.2. zní:
"Chlorid zinečnatý monohydrát, ZnCl2 . H2O".

18. V příloze č. 14 části C 4 skupina G. Konzervanty zní:

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu.
Na www.sagit.cz není k dispozici v textové podobě)

19. V příloze č. 14 části C 4 skupina G/1 Mikroorganismy a enzymy jen pro silážování zní:

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu.
Na www.sagit.cz není k dispozici v textové podobě)

20. V příloze č. 14 části C 4 skupina I. Stopové prvky zní:

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu.
Na www.sagit.cz není k dispozici v textové podobě)

21. V příloze č. 14 části C 4 skupině P. Enzymy se u poř. č. 62 a 64 ve sloupci 7 vypouští bod 5.

22. V příloze č. 14 části C 4 skupině P. Enzymy poř. č. 23 a 63 znějí:

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu.
Na www.sagit.cz není k dispozici v textové podobě)

23. Příloha č. 23 část I zní:

"Příloha č. 23 část I k vyhlášce č. 451/2000 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu.
Na www.sagit.cz není k dispozici v textové podobě)

Čl. II

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2003, s výjimkou § 1 odst. 2 a § 4 odst. 7 věty prvé, které nabývají účinnosti dnem 1. července 2003.

Ministr:
Ing. Palas v. r.

E-shop

Náhrada újmy vzniklé pracovním úrazem či nemocí z povolání

Náhrada újmy vzniklé pracovním úrazem či nemocí z povolání

Kateřina Demlová, Margerita Vysokajová - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Život a zdraví jsou to nejvzácnější, čeho se člověku dostane, proto jsou právním řádem chráněny jako absolutní základní práva a hodnoty demokratického právního státu. Náhrada škody a nemajetkové újmy vzniklých pracovním úrazem či nemocí z povolání jsou proto velmi důležitou součástí ... pokračování

Cena: 755 KčKOUPIT

Volby a volební systémy

Volby a volební systémy

Marek Antoš, Jan Wintr (eds.) - Nakladatelství Leges, s. r. o.

O volebním víkendu 7.–10. října 2021 se v Peci pod Sněžkou konal už dvacátý devátý ústavněprávní výjezdní seminář Právnické fakulty Univerzity Karlovy. Z něho vzešel tento sborník, který obsahuje třináct studentských příspěvků. Příspěvky jsou věnovány především otázkám volebního ... pokračování

Cena: 300 KčKOUPIT

Praktický komentář zákoníku práce a související ustanovení občanského zákoníku s příklady

Praktický komentář zákoníku práce a související ustanovení občanského zákoníku s příklady

Petr Hůrka, Michal Vrajík, Karel Eliáš, Petr Bezouška - BOVA POLYGON

Tento zcela nový komentář je unikátní publikací na knižním trhu hned v několika ohledech. Jako jediný svého druhu si uvědomuje úzké sepětí zákoníku práce s občanským zákoníkem. Proto kromě detailního komentáře ... pokračování

Cena: 1 990 KčKOUPIT

Právní akty

Sbírka zákonů
a mezinárodních smluv

číslo   /
  /

Sbírka mezinárodních smluv
(do 31. 12. 2023)

číslo   /
  /

Finanční zpravodaj

číslo   /
  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.