Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů


505

VYHLÁŠKA

ze dne 6. listopadu 2002,

kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/ 1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou územními samosprávnými celky, příspěvkovými organizacemi, státními fondy a organizačními složkami státu

Ministerstvo financí podle § 37a odst. 1 k provedení § 4 odst. 2, § 14 odst. 1 a § 18 odst. 4 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění zákona č. 492/2000 Sb. a zákona č. 353/2001 Sb., (dále jen "zákon"):

ČÁST PRVNĺ
Předmět úpravy a působnost

§ 1

Vyhláška stanoví uspořádání a označování položek účetní závěrky a obsahové vymezení položek této závěrky, směrnou účtovou osnovu, účetní metody a jejich použití pro účetní jednotky uvedené v § 2.

§ 2

Vyhláška se vztahuje na účetní jednotky podle § 1 odst. 2 písm. a) a c) zákona, které jsou územními samosprávnými celky,1) dobrovolnými svazky obcí, příspěvkovými organizacemi,2) státními fondy podle zvláštních právních předpisů3) a organizačními složkami státu.4)

ČÁST DRUHÁ
Účetní závěrka
(K § 18 odst. 4 zákona)

Hlava I
Rozsah účetní závěrky

§ 3

(1) Účetní závěrka účetních jednotek podle § 2 zahrnuje rozvahu (bilanci), výkaz zisku a ztráty a přílohu.

(2) V rozvaze (bilanci) jsou uspořádány položky majetku a jiných aktiv, závazků a jiných pasiv. Uspořádání a označování položek rozvahy (bilance) se stanoví v příloze č. 1 k této vyhlášce.

(3) Ve výkazu zisku a ztráty jsou uspořádány položky nákladů a výnosů a výsledku hospodaření. Uspořádání a označování položek výkazu zisku a ztráty se stanoví v příloze č. 2 k této vyhlášce.

(4) Příloha vysvětluje a doplňuje informace obsažené v rozvaze (bilanci) a výkazu zisku a ztráty.

§ 4

(1) V rozvaze (bilanci) a ve výkazu zisku a ztráty se položky podle příloh č. 1 a č. 2 k této vyhlášce uvádějí odděleně a ve stanoveném pořadí.

(2) Položky rozvahy (bilance) se označují kombinací velkých písmen latinské abecedy a arabských číslic, názvem položky a arabskou číslicí označující číslo položky. Položky výkazu zisku a ztráty se označují názvem položky a arabskou číslicí označující číslo položky.

(3) Účetní závěrka se sestavuje v peněžních jednotkách české měny a vykazuje se v tisících Kč s přesností na dvě desetinná místa podle zvláštního právního předpisu.5) Položky "Úhrn aktiv" a "Úhrn pasiv" se musí rovnat. Položka "Hospodářský výsledek po zdanění" uvedená ve výkazu zisku a ztráty se musí rovnat položce "Hospodářský výsledek běžného účetního období" uvedené v rozvaze (bilanci).

§ 5

(1) V prvním sloupci aktiv a pasiv u jednotlivé položky rozvahy (bilance) se uvádí informace o jejím stavu k 1. lednu. Stav k 1. lednu se nevykazuje u položek aktiv č. 91, 92, 97 až 103, 110 až 118. Stav k 1. lednu se nevykazuje u položek pasiv č. 142 až 149 a 152.

(2) V druhém sloupci aktiv a pasiv u jednotlivé položky rozvahy (bilance) se uvádí informace o jejím finančním stavu k 30. červnu,6) nebo k rozvahovému dni podle § 19 zákona. Položka pasiv č. 154 stav v tomto sloupci nevykazuje.

(3) Hodnoty položek rozvahy (bilance) se vykazují podle konečných zůstatků zjištěných na jednotlivých syntetických účtech směrné účtové osnovy buď s kladným nebo záporným znaménkem. Výjimku představují účty č. 336, 341, 342, 343, 345 a 373, které jsou v rozvaze (bilanci) uvedeny v aktivech i pasivech a rozdíl stran vstupuje:

a)   do aktiv kladně, jestliže převažuje stav obratu strany účtu Má dáti nad stavem obratu strany Dal,
b)   do pasiv kladně, jestliže převažuje stav obratu strany účtu Dal nad stavem obratu strany Má dáti.

§ 6

(1) Ve výkazu zisku a ztráty se vykazují konečné zůstatky syntetických účtů nákladů a výnosů a výsledek hospodaření před zdaněním a po zdanění za účetní jednotku k 30. červnu6) a k rozvahovému dni podle § 19 zákona.

(2) Ve výkazu zisku a ztráty se vykazují položky ve sloupci za hlavní činnost účetní jednotky a ve sloupci za hospodářskou činnost účetní jednotky.

Hlava II
Obsahové vymezení některých položek rozvahy (bilance)

§ 7
Dlouhodobý nehmotný majetek

(1) Položka "A.1. Dlouhodobý nehmotný majetek č. 9" obsahuje zejména nehmotné výsledky výzkumu a vývoje, software a ocenitelná práva s dobou použitelnosti delší než jeden rok, u kterých ocenění převyšuje částku 60 000 Kč. Dobou použitelnosti se rozumí doba, po kterou je majetek využitelný pro současnou nebo uchovatelný pro další činnost nebo může sloužit jako podklad nebo součást zdokonalovaných nebo jiných postupů a řešení včetně doby ověřování nehmotných výsledků.

(2) Za dlouhodobý nehmotný majetek se dále považuje technické zhodnocení, jehož ocenění převyšuje částku 60 000 Kč v rámci jednoho účetního období, a to při splnění povinností uvedených v odstavci 1:

a)   k jehož účtování a odpisování je oprávněn nabyvatel užívacího práva k dlouhodobému nehmotnému majetku, o kterém neúčtuje jako o majetku,
b)   drobného dlouhodobého nehmotného majetku, kterým se rozumí složky majetku vyjmenované v odstavci 1, pokud mají dobu použitelnosti delší než jeden rok a účetní jednotka je nevykazuje v položce "A.1. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek č. 5", ale v nákladech,
c)   drobného dlouhodobého nehmotného majetku vymezeného v odstavci 3.

(3) Položka "A.1. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek č. 5" obsahuje majetek stanovený v odstavci 1, pokud jeho doba použitelnosti je delší než jeden rok a ocenění je v částce 7 000 Kč a vyšší a nepřevyšuje částku 60 000 Kč. Účetní jednotka může rozhodnout vnitřním předpisem o snížení stanovené dolní hranice.

(4) Podle odstavce 1 jsou

a)   nehmotnými výsledky výzkumu a vývoje a software takové výsledky a software, které jsou buď vytvořeny vlastní činností k obchodování s nimi a nebo nabyty od jiných osob,
b)   ocenitelnými právy zejména předměty průmyslového a obdobného vlastnictví, výsledky duševní tvůrčí činnosti a práva podle zvláštních právních předpisů7) za podmínek stanovených v písmenu a).

(5) Věci vzniklé při pořizování dlouhodobého nehmotného majetku, zejména prototypy, modely a vzorky, pokud nejsou vyřazeny například v důsledku prodeje nebo likvidace, se v případě dalšího využití ve vlastní činnosti zaúčtují na příslušný majetkový účet. V případě variantního postupu při pořizování dlouhodobého nehmotného majetku nebo jeho části jsou součástí ocenění dlouhodobého nehmotného majetku všechna variantní řešení.

(6) Položka "A.1. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek č. 7" obsahuje pořizovaný dlouhodobý nehmotný majetek po dobu jeho pořizování do uvedení do stavu způsobilého k užívání.

(7) Položka "A.1. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek č. 8" obsahuje krátkodobé a dlouhodobé zálohy poskytnuté na pořízení dlouhodobého nehmotného majetku.

(8) Dlouhodobým nehmotným majetkem se stává pořizovaný majetek uvedený do stavu způsobilého k užívání, kterým se rozumí dokončení pořizovaného majetku a splnění stanovených funkcí a povinností stanovených právními předpisy pro jeho užívání. Obdobně se postupuje v případě technického zhodnocení.

(9) Položka "A.1. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek č. 6" obsahuje dlouhodobý nehmotný majetek, který neobsahují předcházející položky.

§ 8
Dlouhodobý hmotný majetek

(1) Položka "A.3. Pozemky č. 16" obsahuje pozemky bez ohledu na výši ocenění, pokud nejsou zbožím.

(2) Položka "A.3. Stavby č. 18" obsahuje bez ohledu na výši ocenění a dobu použitelnosti

a)   stavby8) včetně budov, důlní díla a důlní stavby pod povrchem, vodní díla a další stavební díla podle zvláštních právních předpisů,9)
b)   otvírky nových lomů, pískoven a hlinišť,
c)   technické rekultivace, pokud zvláštní právní předpis nestanoví jinak,
d)   byty a nebytové prostory vymezené jako jednotky podle zvláštního právního předpisu,10)
e)   nemovité kulturní památky, které byly pořízeny koupí, darem, děděním nebo byly již dříve oceněny například znalcem, nebo pokud se tento majetek stal kulturní památkou v průběhu doby používání,
f)   technické zhodnocení tohoto majetku, jehož ocenění jedné položky převyšuje částku 40 000 Kč a k jehož účtování a odpisování je oprávněna jiná účetní jednotka než vlastník majetku.

(3) Položka "A.3. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí č. 19" obsahuje samostatné movité věci a soubory movitých věcí se samostatným technicko-ekonomickým určením s dobou použitelnosti delší než jeden rok a ocenění jedné položky převyšuje částku 40 000 Kč, včetně technického zhodnocení tohoto majetku, jehož ocenění jedné položky převyšuje částku 40 000 Kč, a předměty z drahých kovů.

(4) Položka "A.3. Pěstitelské celky trvalých porostů č. 20" obsahuje

a)   ovocné stromy nebo ovocné keře vysázené na souvislém pozemku o výměře nad 0,25 hektaru v hustotě nejméně 90 stromů nebo 1000 keřů na 1 hektar,
b)   trvalý porost vinic a chmelnic bez nosných konstrukcí.

(5) Položka "A.3. Základní stádo a tažná zvířata č. 21" obsahuje bez ohledu na výši ocenění plemenná zvířata kategorií skotu, koní, prasat, ovcí, koz a hus; podle rozhodnutí účetní jednotky sem patří též zvířata základního stáda jiných hospodářsky využívaných chovů, např. muflonů, daňků, jelenů a pštrosů, a dále koně, zejména tažní a dostihoví, osli, muly a mezci.

(6) Položka "A.3. Drobný dlouhodobý hmotný majetek č. 22" obsahuje movité věci, popřípadě soubory movitých věcí se samostatným technicko-ekonomickým určením, u kterých doba použitelnosti je delší než jeden rok a ocenění jedné položky je v částce 3 000 Kč a vyšší a nepřevyšuje částku 40 000 Kč. Účetní jednotka může rozhodnout vnitřním předpisem o snížení stanovené dolní hranice. Jedná-li se o

a)   předměty z drahých kovů, pokud nejsou dlouhodobým majetkem,
b)   věci z finančního leasingu koupené nájemcem, popřípadě bezúplatně převzaté, u kterých ocenění podle § 25 zákona nepřevyšuje částku 40 000 Kč,

považují se za drobný dlouhodobý hmotný majetek vždy, bez ohledu na výši pořizovací ceny.

(7) Položka "A.3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek č. 23" obsahuje bez ohledu na pořizovací cenu ložiska nevyhrazeného nerostu nebo jejich části koupené jako součást pozemku po 1. 1. 1997 v rozsahu vymezeném geologickým průzkumem a za podmínky stanovené v § 34 odst. 2 písm. d).

(8) Položka "A.3. Umělecká díla11) a předměty č. 17" obsahuje movitý dlouhodobý hmotný majetek bez ohledu na výši pořizovací ceny, pořizovaný za účelem výzdoby a doplnění interiérů, který lze ocenit podle právních předpisů. Takto pořízená umělecká díla a ostatní předměty obdobného charakteru a poslání nejsou součástí staveb. Umělecká díla a ostatní umělecké předměty s pořizovací cenou 10 000 Kč a vyšší budou doloženy fotodokumentací.

(9) Ustanovení odstavce 8 se nevztahuje na:

a)   umělecká díla a předměty muzejní a galerijní hodnoty, popřípadě jejich soubory v muzeích, galeriích a památkových objektech, stálé výstavní soubory a knihovní sbírky, popřípadě jiné sbírky,
b)   movité a nemovité kulturní památky a jejich soubory, které podléhají zvláštním ustanovením podle jiných zákonů,12)
c)   výtvarná díla a umělecké předměty podle zákona č. 121/2000 Sb., pokud jsou součástí stavebních objektů.

(10) Položka "A.3. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek č. 24" obsahuje pořizovaný dlouhodobý hmotný majetek do doby jeho uvedení do užívání včetně výdajů spojených s jeho pořízením podle § 26.

(11) Položka "A.3. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek č. 25" obsahuje krátkodobé a dlouhodobé zálohy poskytované na pořízení dlouhodobého hmotného majetku.

(12) Dlouhodobým hmotným majetkem se stávají pořizované věci uvedené do stavu způsobilého k užívání, kterým se rozumí dokončení věci a splnění technických funkcí a povinností stanovených zvláštními právními předpisy13) pro užívání (způsobilost k provozu). Obdobně se postupuje v případě technického zhodnocení. Toto ustanovení se nepoužije v případě nabytých věcí, které před nabytím byly uvedeny do stavu způsobilého k užívání a nevyžadují montáž u nabyvatele.

§ 9
Dlouhodobý finanční majetek

Položka "A.5. Dlouhodobý finanční majetek celkem č. 41" obsahuje cenné papíry a podíly, které budou v držení účetní jednotky déle než jeden rok, jimiž jsou majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem, v osobách s podstatným vlivem a v případech, kdy má účetní jednotka v jiné účetní jednotce menšinový vliv, půjčky poskytnuté účetní jednotkou osobám ve skupině a ostatní půjčky s dobou splatnosti delší než jeden rok, dluhové cenné papíry držené do splatnosti, soubory movitých a nemovitých věcí pronajímaných jako celek podle § 28 zákona o daních z příjmů, ostatní dlouhodobý finanční majetek a pořizovaný dlouhodobý finanční majetek.

§ 10
Oprávky k dlouhodobému majetku

(1) Položka "A.2. Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku celkem č. 15" a položka "A.4. Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku celkem č. 33" obsahují oprávky k dlouhodobému nehmotnému a hmotnému majetku, které vyjadřují opotřebení majetku ve finančním vyjádření, kterým se snižuje ocenění tohoto majetku a současně vstupuje do nákladů účetní jednotky prostřednictvím odpisů, které snižují ocenění majetku postupně až do výše jeho ocenění v účetnictví.

(2) Oprávky vytvářejí účetní jednotky podle § 34.

§ 11
Zásoby

(1) Položka "B.1. Zásoby celkem č. 51" obsahuje materiál do okamžiku spotřeby, jimiž jsou materiál na skladě, pořízení materiálu, materiál na cestě, nedokončenou výrobu, polotovary vlastní výroby, výrobky, zvířata, zboží na skladě, pořízení zboží a zboží na cestě. Do materiálu zejména náleží:

a)   suroviny, to je základní materiál, které při výrobním procesu přecházejí zcela nebo zčásti do výrobku a tvoří jeho podstatu,
b)   pomocné látky, které přecházejí také přímo do výrobku, netvoří však jeho podstatu, například lak na výrobky,
c)   látky, kterých je zapotřebí pro zajištění provozu účetní jednotky, například mazadla, palivo, čisticí prostředky,
d)   náhradní díly,
e)   obaly a obalové materiály, pokud nejsou účtovány jako dlouhodobý majetek nebo zboží,
f)   další movité věci s dobou použitelnosti jeden rok a kratší bez ohledu na výši ocenění.

(2) Položka "B.1. Nedokončená výroba č. 45" obsahuje produkty, které již prošly jedním nebo několika výrobními stupni a nejsou již materiálem, ale také ne ještě hotovým výrobkem. Pod pojem nedokončená výroba se zahrnují rovněž nedokončené výkony jiných činností, kde nevznikají hmotné produkty.

(3) Položka "B.1. Polotovary vlastní výroby č. 46" obsahuje odděleně evidované produkty, to je polotovary, které ještě neprošly všemi výrobními stupni a budou dokončeny nebo zkompletovány do hotových výrobků v dalším výrobním procesu účetní jednotky.

(4) Položka "B.1. Výrobky č. 47" obsahuje předměty vlastní výroby určené k prodeji nebo ke spotřebě uvnitř účetní jednotky.

(5) Položka "B.1. Zvířata č. 48" obsahuje zejména mladá chovná zvířata, zvířata ve výkrmu a dále například kožešinová zvířata, ryby, včelstva, hejna slepic, kachen, krůt, perliček, hus na výkrm, psy a veškerá zvířata v zoologických zahradách bez ohledu na jejich pořizovací cenu a další.

(6) Položka "B.1. Zboží na skladě č. 49", položka "B.1. Pořízení zboží a Zboží na cestě č. 50" obsahuje movité věci nabyté za účelem prodeje, pokud účetní jednotka s těmito věcmi obchoduje. Položky obsahují výrobky vlastní výroby, které byly aktivovány a předány do vlastních prodejen. Položky obsahují též nemovitosti, které účetní jednotka, jejímž předmětem činnosti je nákup a prodej nemovitostí, nakupuje za účelem prodeje a sama je nepoužívá, nepronajímá a neprovádí na nich technické zhodnocení.

§ 12
Pohledávky

(1) Položka "B.2. Pohledávky celkem č. 75" obsahuje pohledávky z obchodního styku, směnky k inkasu, pohledávky za eskontované cenné papíry, poskytnuté provozní zálohy, pohledávky za rozpočtové příjmy, ostatní pohledávky, dále pohledávky za účastníky sdružení, pohledávky sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění, pohledávky z titulu přímých a nepřímých daní a pohledávky z titulu ostatních daní a poplatků.

(2) Položka dále obsahuje nároky na dotace a ostatní zúčtování se státním rozpočtem a s rozpočtem územních samosprávných celků.

(3) Položka dále obsahuje pohledávky za zaměstnanci, pohledávky z emitovaných dluhopisů a jiné pohledávky a opravné položky k pohledávkám.

§ 13
Finanční majetek

Položka "B.3. Finanční majetek celkem č. 89" obsahuje peníze, šeky, ceniny, poukázky k zúčtování, peněžní zůstatky na bankovních účtech, krátkodobé cenné papíry, pořizovaný krátkodobý finanční majetek.

§ 14
Prostředky rozpočtového hospodaření

(1) Položka "B.4. Prostředky rozpočtového hospodaření celkem č. 119" obsahuje běžné účty rozpočtového hospodaření včetně běžných účtů peněžních a finančních fondů a státních fondů, poskytnuté příspěvky a dotace, poskytnuté přechodné finanční výpomoci, limity výdajů, zúčtování výdajů územních samosprávných celků a náklady organizačních složek státu a územních samosprávných celků.

(2) Položka "B.4. Materiální náklady č. 112" obsahuje zejména spotřebu nakupovaného materiálu, elektrické energie, vody, páry, plynu, náklady na údržbu a opravy, na dopravu, práce výrobní povahy a náklady na pohoštění a dary.

(3) Položka "B.4. Služby a náklady nevýrobní povahy č. 113" obsahuje zejména náklady na služby a práce nevýrobní povahy, nájemné, výkony spojů a různé finanční náklady. Obsahem této položky je rovněž jednotný příděl do fondu kulturních a sociálních potřeb.

(4) Položka "B.4. Cestovné a ostatní výplaty fyzickým osobám č. 114" obsahuje zejména cestovní, stěhovací a podobné náklady, ostatní výplaty fyzickým osobám a stipendia.

(5) Položka "B.4. Mzdové a ostatní osobní náklady č. 115" obsahuje veškeré požitky zaměstnanců, jimiž jsou mzdy a náhrady mzdy poskytované na základě pracovního poměru, popř. obdobná plnění poskytovaná na základě služebního poměru, nepeněžní mzda, pokud je součástí mzdy, odměny za vykonanou práci na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, částky refundované jiným organizacím.

(6) Položka "B.4. Dávky sociálního zabezpečení č. 116" obsahuje peněžité dávky nemocenského pojištění, důchody, ostatní peněžité dávky, peněžité podpory, věcné podpory, náklady na lázeňskou péči a náklady na rekreaci.

(7) Položka "B.4. Manka a škody č. 117" obsahuje manka a škody na dlouhodobém majetku, manka a škody přesahující stanovené normy přirozených úbytků zásob, dále může tato položka obsahovat realizované výdaje na dlouhodobý majetek v případě rozhodnutí o zrušení připravovaného nebo rozestavěného dlouhodobého majetku. Škodou se v tomto případě rozumí fyzické znehodnocení, to je neodstranitelné poškození nebo zničení, dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku a zásob, a to z objektivních i subjektivních příčin.

§ 15
Časové rozlišení v aktivech rozvahy (bilance)

(1) Položka "B.5. Přechodné účty aktivní celkem č. 124" obsahuje tituly časového rozlišení u územních samosprávných celků za hospodářskou činnost a příspěvkových organizací vykazované podle § 37, které mají aktivní zůstatek, dále obsahuje kursové rozdíly aktivní a dohadné účty aktivní.

(2) Položka "B.5. Dohadné účty aktivní č. 123" obsahuje částky pohledávek stanovené podle smluv, které nejsou doloženy externím dokladem, a tedy není známa jejich přesná výše.

§ 16
Majetkové, finanční, peněžní a zvláštní fondy

(1) Položka "C.1. Majetkové fondy celkem č. 131" obsahuje majetkové fondy včetně oceňovacích rozdílů z přecenění majetku a závazků.

(2) Položka "C.2. Finanční a peněžní fondy celkem č. 138" obsahuje fond odměn, fond kulturních a sociálních potřeb, fond rezervní, fond reprodukce majetku, peněžní fondy a ostatní finanční fondy.

(3) Položka "C.3. Zvláštní fondy organizačních složek státu č. 141" obsahuje státní fondy a ostatní zvláštní fondy.

§ 17
Zdroje krytí prostředků rozpočtového hospodaření

Položka "C.4. Zdroje krytí prostředků rozpočtového hospodaření celkem č. 151" obsahuje financování výdajů územních samosprávných celků a organizačních složek státu, bankovní účty k limitům organizačních složek státu, vyúčtování rozpočtových příjmů z běžné činnosti a z finančního majetku organizačních složek státu a územních samosprávných celků, zúčtování příjmů územních samosprávných celků a přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty.

§ 18
Hospodářský výsledek

(1) Položka "C.5. Hospodářský výsledek běžného účetního období č. 152" obsahuje hospodářský výsledek běžného účetního období, položka "C.5. Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let č. 153" obsahuje nerozdělený zisk nebo neuhrazenou ztrátu minulých období, položka "C.5. Hospodářský výsledek ve schvalovacím řízení č. 154" obsahuje hospodářský výsledek ve schvalovacím řízení.

(2) Položka "C.5. Převod zúčtování příjmů a výdajů minulých let č. 155" obsahuje převod zúčtování příjmů a výdajů minulých let, položka "C.5. Saldo výdajů a nákladů č. 156" obsahuje saldo výdajů a nákladů, položka "C.5. Saldo příjmů a výnosů č. 157" obsahuje saldo příjmů a výnosů.

§ 19
Rezervy

Položka "D.1. Rezervy zákonné č. 160" obsahuje rezervy u územních samosprávných celků za hospodářskou činnost a příspěvkových organizací vykazované podle § 35.

§ 20
Časové rozlišení v pasivech rozvahy (bilance)

(1) Položka "D.5. Přechodné účty pasivní celkem č. 201" obsahuje tituly časového rozlišení u územních samosprávných celků za hospodářskou činnost a příspěvkových organizací vykazované podle § 37, které mají pasivní zůstatek, kursové rozdíly pasivní a dohadné účty pasivní.

(2) Položka "D.5. Dohadné účty pasivní č. 200" obsahuje částky závazků stanovené podle smluv, které nejsou doloženy veškerými potřebnými doklady, a tedy není známa jejich přesná výše.

Hlava III
Obsahové vymezení položek výkazu zisku a ztráty

§ 21
Náklady

(1) Položka "Spotřeba materiálu č. 1" obsahuje nákupy materiálu; náklady na úbytek zásob v rámci stanovených norem přirozených úbytků a pořizovací ceny drobného dlouhodobého hmotného majetku nakoupeného nebo vytvořeného vlastní činností. Položka "Spotřeba energie č. 2" obsahuje náklady na spotřebovanou energii. Položka "Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek č. 3" obsahuje náklady na spotřebu ostatních neskladovatelných nákupů. Položka "Prodané zboží č. 4" obsahuje náklady na prodané zboží při prodeji ve vlastních prodejnách; včetně nákladů na úbytek zásob zboží v rámci stanovených norem přirozených úbytků. Položka "Opravy a udržování č. 5" obsahuje náklady na opravy a udržování majetku. Položka "Cestovné č. 6" obsahuje náklady na cestovné na pracovní cesty. Položka "Náklady na reprezentaci č. 7" obsahuje náklady týkající se reprezentace včetně nákladů na vlastní výkony, které se použijí pro účely reprezentace. Položka "Ostatní služby č. 8" obsahuje náklady vynaložené na ostatní dodané služby (externí služby, tj. výkony od jiných účetních jednotek, pořizovací ceny drobného dlouhodobého nehmotného majetku, nakoupeného nebo vytvořeného vlastní činností).

(2) Položka "Mzdové náklady č. 9" obsahuje náklady na veškeré požitky zaměstnanců ze závislé činnosti včetně položek nákladů na civilní službu patřící do mzdových nákladů, vyplácené podle zvláštních právních předpisů. Položka "Zákonné sociální pojištění č. 10" obsahuje závazky z titulu zákonné povinnosti zaměstnavatele platit na sociální pojištění a veřejné zdravotní pojištění. Položka "Ostatní sociální pojištění č. 11" obsahuje závazky k příslušným institucím z titulu dobrovolného plnění sociálního pojištění. Položka "Zákonné sociální náklady č. 12" obsahuje náklady podle § 24 odst. 2 písm. j) zákona o daních z příjmů, pokud se na příslušnou účetní jednotku vztahují podle zvláštního právního předpisu včetně přídělu do fondu kulturních a sociálních potřeb. Položka "Ostatní sociální náklady č. 13" obsahuje ostatní sociální náklady, včetně ostatních nákladů na civilní službu, které jsou vypláceny podle zvláštních právních předpisů.

(3) Položka "Daň silniční č. 14" obsahuje vzniklé náklady na daň silniční. Položka "Daň z nemovitosti č. 15" obsahuje vzniklé náklady na daň z nemovitostí. Položka "Ostatní daně a poplatky č. 16" obsahuje náklady na ostatní daně, odvody a podobné platby charakteru nákladů v případech, kdy je účetní jednotka poplatníkem, s výjimkou daně z příjmů; též náklady na doměrky daní za minulá zdaňovací období včetně daně z přidané hodnoty za minulá zdaňovací období v případech, kdy o tuto daň již nelze zvýšit hodnotu hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, zásob, pohledávek apod., dále doměrky spotřební daně vztahující se k vlastní spotřebě vybraných výrobků podle zákona o spotřebních daních.

(4) Položka "Smluvní pokuty a úroky z prodlení č. 17" obsahuje smluvní pokuty a úroky z prodlení podle ustanovení zvláštních právních předpisů. Položka "Ostatní pokuty a penále č. 18" obsahuje závazky z ostatních pokut a penále podle zvláštních právních předpisů nezachycené na předchozí položce. Položka "Odpis pohledávky č. 19" obsahuje náklady na odpis pohledávky při prokázané nedobytnosti podle zvláštních právních předpisů a postoupené pohledávky z hospodářské činnosti. Položka "Úroky č. 20" obsahuje platební povinnosti z titulu úroků k bankám nebo jiným věřitelům včetně úroků z prodlení podle smlouvy o úvěru, v případě půjček, finančních operací. Položka "Kursové ztráty č. 21" obsahuje náklady na kursové rozdíly vznikající na položkách pohledávek a závazků při inkasu či platbě a na finančních účtech. Položka "Dary č. 22" obsahuje náklady při bezúplatném předání majetku, pokud to umožňuje zvláštní právní předpis. Položka "Manka a škody č. 23" obsahuje náklady na manka a škody na majetku, s výjimkou schodku u pokladní hotovosti a cenin, a dále částky chybějících cenných papírů. Škodou se v tomto případě rozumí fyzické znehodnocení, to je neodstranitelné poškození nebo zničení dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku a zásob, a to z objektivních i subjektivních příčin.

(5) Položka "Jiné ostatní náklady č. 24" obsahuje náklady nezachycené na předcházejících položkách, které se týkají provozní činnosti, dále náklady peněžního styku, tj. bankovní výlohy, pojistné, náklady spojené se získáváním bankovních záruk a obdobné bankovní výlohy, jakož i depozitní poplatky s výjimkou případů, kdy se tyto položky stávají součástí pořizovací ceny majetku, odstupné za uvolnění bytů; patří sem i náklady spojené s rozhodnutím o zrušení připravované nebo rozestavěné výstavby (zmařené investice) vztahující se k této záležitosti, a to k okamžiku rozhodnutí o zrušení výstavby.

(6) Položka "Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku č. 25" obsahuje u příspěvkových organizací odpisy majetku podle odpisového plánu a dále zůstatkovou cenu dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku při jeho fyzické likvidaci v důsledku úplného opotřebení. Položka "Zůstatková cena prodaného dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku č. 26" obsahuje náklady ve výši zůstatkové ceny prodaného dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku. Položka "Prodané cenné papíry a podíly č. 27" obsahuje úbytek cenných papírů z důvodu prodeje. Položka "Prodaný materiál č. 28" obsahuje úbytek materiálu z důvodu prodeje. Položka "Tvorba zákonných rezerv č. 29" obsahuje náklady na tvorbu rezerv tvořených podle zvláštního právního předpisu. Položka "Tvorba zákonných opravných položek č. 30" obsahuje náklady na tvorbu zákonných opravných položek tvořených podle zvláštního právního předpisu.

(7) Položka "Daň z příjmů č. 60" obsahuje náklady splatných daní k rozvahovému dni. Položka "Dodatečné odvody daně z příjmů č. 61" obsahuje doměrky daně za minulá účetní období.

§ 22
Výnosy

(1) Položka "Tržby za vlastní výrobky č. 32" obsahuje výnosy z tržeb za vlastní výrobky. Položka "Tržby z prodeje služeb č. 33" obsahuje výnosy z tržeb za vlastní služby. Položka "Tržby za prodané zboží č. 34" obsahuje výnosy z tržeb za prodané zboží. Položka "Změna stavu zásob nedokončené výroby č. 35" obsahuje výnosy ze změny stavu zásob nedokončených výrobků, tj. přírůstky a úbytky zásob, popř. změna stavu zásob vyplývající z inventarizace jako rozdíl mezi výší stavu zásob nedokončené výroby ke konci a k počátku účetního období.

(2) Položka "Změna stavu zásob polotovarů č. 36" obsahuje výnosy ze změny stavu zásob polotovarů, tj. přírůstky a úbytky zásob vlastní výroby, popř. změna stavu zásob vyplývající z inventarizace jako rozdíl mezi výší stavu zásob polotovarů ke konci a k počátku účetního období; zachycuje se zde i změna stavu zásob v případě použití vlastních polotovarů k účelům reprezentace. Položka "Změna stavu zásob výrobků č. 37" obsahuje výnosy ze změny stavu zásob výrobků, tj. přírůstky a úbytky zásob vlastních výrobků, popř. změna stavu zásob vyplývající z inventarizace jako rozdíl mezi výší stavu zásob ke konci a k počátku účetního období; zachycuje se zde i změna stavu zásob v případě použití vlastních výrobků k účelům reprezentace. Položka "Změna stavu zvířat č. 38" obsahuje výnosy ze změny stavu zvířat, tj. přírůstky a úbytky zvířat, popř. změna stavu zásob vyplývající z inventarizace jako rozdíl mezi výší stavu zásob ke konci a k počátku účetního období; zachycuje se zde i změna stavu zásob v případě použití vlastních zvířat k účelům reprezentace.

(3) Položka "Aktivace materiálu a zboží č. 39" obsahuje hodnotu vyrobeného materiálu a zboží ve vlastní režii. Položka "Aktivace vnitroorganizačních služeb č. 40" obsahuje hodnotu vnitroorganizační přepravy a jiné výkony provedené pro vlastní potřebu účetní jednotky; uvádějí se zde i hodnoty vlastních vnitroorganizačních služeb použitých pro účely reprezentace. Položka "Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku č. 41" obsahuje výnosy ve výši vlastních nákladů na aktivaci dlouhodobého nehmotného majetku vyrobeného ve vlastní režii účetní jednotky. Položka "Aktivace dlouhodobého hmotného majetku č. 42" obsahuje výnosy ve výši vlastních nákladů na aktivaci dlouhodobého hmotného majetku vyrobeného ve vlastní režii účetní jednotky.

(4) Položka "Smluvní pokuty a úroky z prodlení č. 43" obsahuje pohledávky smluvní pokuty a úroky z prodlení podle ustanovení zvláštních právních předpisů. Položka "Ostatní pokuty a penále č. 44" obsahuje výnosy z pokut a penále, neuvedené na předchozí položce, bez ohledu na to, zda byly zaplaceny, či nikoliv. Položka "Platby za odepsané pohledávky č. 45" obsahuje výnosy z úhrad pohledávek, které byly v minulosti odepsány na vrub nákladů a od tohoto okamžiku nebyly evidovány; uvádějí se zde též výnosy z postoupení pohledávek z hospodářské činnosti. Položka "Úroky č. 46" obsahuje úroky přijaté od banky a jiných dlužníků a obdobná plnění. Položka "Kursové zisky č. 47" obsahuje kursové rozdíly vznikající na položkách pohledávek a závazků, při inkasu či platbě. Položka "Zúčtování fondů č. 48" obsahuje snížení (užití) fondů podle zvláštního právního předpisu. Položka "Jiné ostatní výnosy č. 49" obsahuje nároky na náhradu za manka a škody od fyzických i právnických osob, přebytky na majetku s výjimkou přebytků dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku a ostatní výnosy nezachycované na předcházejících položkách výnosů; dále se zde uvádějí opravy výnosů minulých účetních období.

(5) Položka "Tržby z prodeje dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku č. 50" obsahuje výnosy z tržeb za prodaný dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek, jakož i odhad částek poplatků za pronajímání licencí nebo jiných majetkových práv, pokud není známa výše poplatků. Položka "Výnosy z dlouhodobého finančního majetku č. 51" obsahuje dividendy, podíly na zisku, nájemné vyplývající z vlastnictví dlouhodobého finančního majetku. Položka "Tržby z prodeje cenných papírů a podílů č. 52" obsahuje výnosy z prodeje cenných papírů a podílů dlouhodobého i krátkodobého charakteru. Položka "Tržby z prodeje materiálu č. 53" obsahuje částky výnosů z prodeje materiálu. Položka "Výnosy z krátkodobého finančního majetku č. 54" obsahuje zejména dividendy či úroky, vyplývající z vlastnictví krátkodobého finančního majetku. Položka "Zúčtování zákonných rezerv č. 55" obsahuje částky rozpuštění nebo zrušení zákonných rezerv tvořených podle zvláštního právního předpisu. Položka "Zúčtování zákonných opravných položek č. 56" obsahuje částky částečného nebo úplného rozpuštění zákonných opravných položek tvořených podle zvláštního právního předpisu.

(6) Položka "Příspěvky a dotace na provoz č. 57" obsahuje u příspěvkových organizací přijaté příspěvky nebo dotace určené na provozní činnost účetní jednotky.

§ 23
Obsahové vymezení položek hospodářského
výsledku

(1) Organizační složky státu,14) územní samosprávné celky a příspěvkové organizace zjistí hospodářský výsledek před zdaněním, který se vykáže na položce č. 59 výkazu zisku a ztráty jako rozdíl položek výnosů a nákladů podle stanovené struktury výkazu zisku a ztráty v členění na:

a)   hlavní činnost, pro kterou byla účetní jednotka zřízena, vymezenou zvláštním právním předpisem, zřizovací listinou, statutem, stanovami nebo jiným obdobným dokumentem,
b)   hospodářskou činnost, kterou se rozumí činnosti stanovené zvláštním právním předpisem, například doplňková, vedlejší, podnikatelská a jiná, nebo činnosti stanovené zřizovatelem ve statutu, zřizovací listině apod.

(2) Hospodářský výsledek po zdanění se zjistí jako rozdíl položek výnosů a nákladů struktury výkazu zisku a ztráty včetně položek č. 60 a 61. Takto zjištěný hospodářský výsledek po zdanění se vykáže na položce č. 62 výkazu zisku a ztráty a současně se vykáže na příslušné položce rozvahy (bilance).

Hlava IV
Obsahové vymezení položek majetku a jiných aktiv, závazků a jiných pasiv, nákladů a výnosů, výdajů a příjmů v příloze účetní závěrky

§ 24

(1) Příloha účetní závěrky vysvětluje a doplňuje informace obsažené v rozvaze (bilanci) a ve výkazu zisku a ztráty, zejména naplněním § 7 odst. 3 až 5, § 18 a § 19 odst. 5 zákona. Účetní jednotky v příloze povinně uvádějí údaje stanovené v odstavcích 2 a 3.

(2) V části 1. přílohy účetní závěrky účetní jednotka uvede informace, které vyplývají z ustanovení § 18 a 19 zákona.

(3) V části 2. přílohy účetní závěrky účetní jednotka uvede informace o stavu položek ve dvou sloupcích, v prvním sloupci k 1. lednu, ve druhém sloupci k 30. červnu nebo k rozvahovému dni v uspořádání uvedeném v příloze č. 3 k této vyhlášce.

(4) V části 3. přílohy účetní závěrky účetní jednotka uvede další údaje, které nejsou obsaženy v částech 1. a 2. přílohy účetní závěrky, které jsou podstatné pro posouzení majetkoprávní situace a které jsou rozhodující pro hospodaření účetní jednotky nebo které stanoví prováděcí předpis nebo zřizovatel.

ČÁST TŘETĺ
Směrná účtová osnova
(K § 14 odst. 1 zákona)

§ 25

(1) Uspořádání směrné účtové osnovy je členěno na účtové třídy, účtové skupiny a syntetické účty ve struktuře podle přílohy č. 4 k této vyhlášce.

(2) Členění směrné účtové osnovy podle odstavce 1 je závazné pro všechny účetní jednotky podle § 1 odst. 2 písm. a) a c) zákona včetně číselného označení.

(3) V rámci syntetických účtů účetní jednotky vytvářejí analytické účty, které zajišťují členění syntetických účtů, například podle potřeb účetní závěrky, požadavků právních předpisů a případně dalších potřeb účetní jednotky.

ČÁST ČTVRTÁ
Některé účetní metody a jejich použití
(K § 4 odst. 2 zákona)

§ 26
Vymezení nákladů souvisejících s pořízením
dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku
(K § 4 odst. 2 a § 25 odst. 4 zákona)

(1) Součástí ocenění dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku a technického zhodnocení s ohledem na povahu pořizovaného majetku a způsob jeho pořízení do doby stanovené v § 7 odst. 7 nebo § 8 odst. 12 jsou zejména náklady na

a)   přípravu a zabezpečení pořizovaného majetku, zejména odměny za poradenské služby a zprostředkování, správní poplatky, platby za poskytnuté záruky, expertízy, patentové rešerše a předprojektové přípravné práce,
b)   úroky z přijatých úvěrů, pokud tak účetní jednotka rozhodne,
c)   odvody za dočasné nebo trvalé odnětí zemědělské půdy zemědělské výrobě a poplatky za dočasné nebo trvalé odnětí lesní půdy,
d)   průzkumné, geologické, geodetické a projektové práce včetně variantních řešení a rozpočtu, zařízení staveniště, odlesnění a příslušné terénní úpravy, clo, dopravné, montáž a umělecká díla tvořící součást stavby,
e)   licence, patenty a jiná práva využitá při pořizování majetku, nikoliv pro budoucí provoz,
f)   vyřazení stávajících staveb nebo jejich částí v důsledku nové výstavby. Zůstatkové ceny vyřazených staveb nebo jejich částí a náklady na vyřazení tvoří součást nákladů na novou výstavbu,
g)   náhrady za omezení vlastnických práv, náhrady majetkové újmy vlastníkovi nebo nájemci nemovitosti nebo za omezení v obvyklém užívání, jakož i platby za smýcený porost v souvislosti s výstavbou,
h)   úhradu podílu na oprávněných nákladech dodavatele spojených s připojením a zajištěním požadovaného příkonu nebo dodávky plynu a tepla, jakož i úhradu vlastníkovi rozvodného zařízení za přeložku rozvodného zařízení,
i)   zkoušky před uvedením majetku do stavu způsobilého k užívání. Vzniknou-li při zkouškách použitelné výrobky nebo výkony, jsou výnosy z těchto výrobků nebo výkonů součástí provozních výnosů a náklady na ně (bez odpisů) součástí provozních nákladů. Zkouškami nejsou záběh a osvojení, které jako počáteční vícenáklady zahajované výroby jsou součástí nákladů po uvedení majetku do stavu způsobilého k užívání,
j)   zabezpečovací, konzervační a udržovací práce při zastavení pořizování majetku a dekonzervační práce v případě dalšího pokračování v pořizování; pokud je pořizování majetku zastaveno trvale, odepíše se pořizovaný majetek při jeho vyřazení do nákladů.

(2) Součástí ocenění dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku a technického zhodnocení zejména nejsou

a)   opravy a údržba. Opravou se odstraňují účinky částečného fyzického opotřebení nebo poškození za účelem uvedení do předchozího nebo provozuschopného stavu. Uvedením do provozuschopného stavu se rozumí provedení opravy i s použitím jiných než původních materiálů, dílů, součástí nebo technologií, pokud tím nedojde k technickému zhodnocení. Údržbou se rozumí soustavná činnost, kterou se zpomaluje fyzické opotřebení a předchází poruchám a odstraňují se drobnější závady,
b)   náklady nájemce na uvedení najatého majetku do předchozího stavu,
c)   kursové rozdíly,
d)   smluvní pokuty a úroky z prodlení, popřípadě jiné sankce ze smluvních vztahů.

(3) Ocenění jednotlivého dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku se zvyšuje o technické zhodnocení, k jehož účtování a odpisování je oprávněna účetní jednotka. V případě finančního leasingu se pořizovací cena majetku převzatého uživatelem do vlastnictví zvýší o technické zhodnocení odpisované uživatelem v průběhu užívání a pokračuje se v odpisování z takto zvýšené pořizovací ceny. Finančním leasingem se pro účely této vyhlášky rozumí pořízení dlouhodobého hmotného majetku způsobem, při kterém se po uplynutí nebo v průběhu sjednané doby úplatného užívání majetku uživatelem převádí vlastnictví majetku z vlastníka na uživatele a uživatel do převodu vlastnictví hradí platby za nabytí majetku v rámci nákladů. Ocenění jednotlivého dlouhodobého nehmotného majetku se zvýší o technické zhodnocení, pokud náklady na něj v úhrnu za rok převýší částku 60 000 Kč a technické zhodnocení je v tomto roce uvedeno do užívání. Ocenění jednotlivého dlouhodobého hmotného majetku odpisovaného se zvýší o technické zhodnocení, pokud náklady na něj v úhrnu za rok převýší částku 40 000 Kč a technické zhodnocení je v tomto roce uvedeno do užívání.

(4) Do ocenění dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku a technického zhodnocení se zahrnuje i dotace poskytnutá na pořízení majetku. Za dotaci se považují bezúplatná plnění přímo nebo zprostředkovaně poskytnutá podle zvláštních právních předpisů, ze státního rozpočtu, státních finančních aktiv, Národního fondu, ze státních fondů, z rozpočtů územních samosprávných celků na stanovený účel. Za dotaci se rovněž považují bezúplatná plnění poskytnutá účetním jednotkám na stanovený účel ze zahraničí z prostředků Evropského společenství, nebo z veřejných rozpočtů cizího státu a granty poskytnuté podle zvláštního předpisu. Dotací se rovněž rozumí prominutí části poplatků, pokud to právní předpis umožňuje a příslušný orgán stanovil prominutou část poplatků za dotaci.

(5) Dlouhodobý hmotný majetek pořízený směnnou smlouvou se ocení pořizovací cenou, jsou-li ceny ve smlouvě sjednány, nebo reprodukční pořizovací cenou, nejsou-li ceny ve smlouvě sjednány.

(6) Ocenění pořízeného pozemku je včetně lesního porostu nebo osázení stromy a keři, pokud nejsou pěstitelským celkem trvalých porostů.

§ 27
Vymezení nákladů souvisejících s pořízením
cenných papírů a podílů15)
(K § 4 odst. 2 a § 25 odst. 4 zákona)

Součástí pořizovací ceny cenného papíru jsou též přímé náklady s pořízením související, například poplatky makléřům, poradcům, burzám. Součástí pořizovací ceny nejsou zejména úroky z úvěrů na pořízení cenných papírů a náklady spojené s držbou cenného papíru a podílu.

§ 28
Vymezení nákladů souvisejících s pořízením zásob
(K § 4 odst. 2 a § 25 odst. 4 zákona)

(1) Součástí pořizovací ceny zásob jsou též náklady související s jejich pořízením, zejména přeprava, provize, clo a pojistné. Součástí pořizovací ceny zásob nejsou zejména úroky z úvěrů a půjček poskytnutých na jejich pořízení. Z vnitropodnikových služeb souvisejících s pořizováním zásob nákupem a se zpracováním zásob se do pořizovací ceny zahrnuje pouze přepravné a vlastní náklady na zpracování materiálu.

(2) Ocenění zásob na skladě bez ohledu na způsob jejich nabytí se zvyšuje o vyúčtovanou cenu za jejich zpracování či o vlastní náklady na jejich zpracování.

(3) V rámci jednoho analytického účtu zásob je nutno používat pouze jeden způsob ocenění.

(4) Nevyfakturované dodávky se ocení podle uzavřené smlouvy, popřípadě odhadem podle příslušných dokladů, které má účetní jednotka k dispozici.

§ 29
Vymezení nákladů souvisejících s pořízením pohledávek
(K § 4 odst. 2 a § 25 odst. 4 zákona)

Součástí pořizovací ceny pohledávek jsou přímé náklady s pořízením související, například náklady na znalecké ocenění nakupovaných pohledávek, odměny právníkům a provize.

§ 30
Oceňovací rozdíly při uplatnění reálné hodnoty a ocenění ekvivalencí u cenných papírů a podílů
(K § 4 odst. 2 a § 27 odst. 4 zákona)

(1) Změny reálných hodnot u cenných papírů, které jsou drženy za účelem provádění transakcí na veřejném trhu, například tuzemská nebo zahraniční burza, s cílem dosahovat zisk z cenových rozdílů na veřejném trhu v krátkodobém horizontu, se účtují jako náklad nebo výnos.

(2) Změny reálných hodnot ostatních cenných papírů se účtují prostřednictvím rozvahových účtů v účtové skupině 90.

(3) Změny v ocenění cenných papírů a podílů oceňovaných podílem na vlastním kapitálu (ekvivalencí) se účtují prostřednictvím rozvahových účtů v účtové skupině 90.

§ 31
Oceňovací rozdíly při uplatnění reálné hodnoty u zajišťovacích derivátů
(K § 4 odst. 2 a § 27 odst. 4 zákona)

(1) Změny reálné hodnoty derivátu, který zajišťuje reálnou hodnotu rozvahového aktiva a závazku se účtují jako náklad nebo výnos. Změna reálné hodnoty zajištěného rozvahového aktiva nebo závazku z titulu konkrétního rizika se účtuje prostřednictvím účtů nákladů a výnosů.

(2) Změny reálné hodnoty derivátu zajišťujícího očekávané peněžní toky se účtují prostřednictvím rozvahových účtů v účtové skupině 90. Do nákladů nebo výnosů jsou zaúčtovány ve stejných obdobích, kdy jsou zaúčtovány náklady nebo výnosy spojené se zajišťovacími položkami.

(3) Derivát se považuje za zajišťovací pouze tehdy, pokud splňuje následující podmínky:

a)   na počátku zajištění je zajišťovací vztah formálně zdokumentován,
b)   zajištění je vysoce efektivní,
c)   efektivita je spolehlivě měřitelná a průběžně posuzovaná.

(4) Dokumentace je účetním záznamem a obsahuje identifikaci zajišťovaných položek a zajišťovacích derivátů, přesné vymezení rizika, které je předmětem zajištění, způsob výpočtu efektivnosti. Zajištění je efektivní, pokud na počátku a po celou dobu existence zajištění je poměr mezi změnami reálné hodnoty zajišťovaných položek z titulu zajišťovaného rizika a změnami reálné hodnoty zajišťovacího derivátu odpovídající zajišťovanému riziku v intervalu osmdesát a sto dvacet pět procent.

(5) Přestane-li splňovat zajišťovací derivát podmínky podle odstavce 3, účtuje se o něm od tohoto okamžiku jako o derivátu k obchodování.

§ 32
Oceňovací rozdíly při uplatnění reálné hodnoty u derivátů k obchodování
(K § 4 odst. 2 a § 27 odst. 4 zákona)

Změny reálné hodnoty derivátů určených k obchodování, tj. derivátů, které nesplňují podmínky uvedené v § 31 odst. 3, se účtují jako náklad nebo výnos.

§ 33
Postup tvorby a použití opravných položek
(K § 4 odst. 2 zákona)

(1) Účetní jednotky vymezené podle § 2 nevytvářejí opravné položky podle § 26 odst. 3 zákona.

(2) Účetní jednotky podle § 2 vytvářejí pouze opravné položky, u kterých je tvorba a použití stanovena zvláštním právním předpisem.16)

(3) Výše opravné položky nesmí přesáhnout výši pohledávky, k níž je opravná položka tvořena. Je-li opravná položka vytvořena ve výši stoprocentní jmenovité hodnoty pohledávky, může být tato pohledávka odepsána a opravná položka k ní zrušena. Odepsaná pohledávka se dále sleduje na podrozvahových účtech do okamžiku, než je prokazatelně známo, že nemůže v žádném případě nastat její úhrada, nebo do okamžiku, kdy pohledávka právně zanikla. Přijatá úhrada za původně již odepsanou pohledávku se zaúčtuje do výnosů k okamžiku přijetí úhrady. O částku provedené úhrady se sníží zůstatek pohledávek zachycených na podrozvahových účtech.

(4) Opravné položky nesmí mít aktivní zůstatek.

§ 34
Odpisování majetku
(K § 4 odst. 2 a § 28 odst. 1 zákona)

(1) Příspěvkové organizace odpisují dlouhodobý nehmotný majetek a odpisovaný dlouhodobý hmotný majetek. Majetek se odpisuje z ocenění stanoveného v § 25 zákona postupně v průběhu jeho používání. Průběh používání může být vyjádřen i jinak než ve vazbě na čas, například na výkony.

(2) Příspěvkové organizace podle ustanovení § 28 zákona dále odpisují:

a)   dlouhodobý nehmotný majetek, k němuž účetní jednotka nabyla právo užívání od vlastníka, majitele nebo jiné oprávněné osoby; majetek odpisuje též oprávněná osoba, pokud o majetku účtuje,
b)   technické zhodnocení cizího dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku, pokud je účetní jednotka oprávněna účtovat a odpisovat technické zhodnocení,
c)   technické zhodnocení drobného dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku,
d)   ložisko nevyhrazeného nerostu nebo jeho část (dále jen "ložisko") na pozemku koupeném po 1. lednu 1997,
e)   soubor movitých věcí se samostatným technicko-ekonomickým určením jako jeden celek, a to v případě, že je sestaven z movitých věcí, u kterých je od počátku známo jejich ocenění.

(3) Pořizovací cenou ložiska na jednotlivém pozemku je kladný rozdíl mezi pořizovací cenou pozemku s ložiskem a cenou tohoto pozemku podle právního předpisu platného v době pořízení pozemku. Ložisko těžené podle horních předpisů se odpisuje sazbou na jednotku těženého množství na základě skutečné těžby. Odpisová sazba na jednotku těženého množství (Kč/t, Kč/m3) je podílem pořizovací ceny ložiska na jednotlivém pozemku a zásob nevyhrazeného nerostu (t, m3) prokázaných geologickým průzkumem na tomto pozemku.

(4) Metody odpisování podle odstavce 1 stanoví účetní jednotka vnitřním předpisem podle § 28 odst. 2 zákona.

(5) Předmětem odpisování jsou i přijaté dary v podobě dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku.

(6) Technické zhodnocení, k jehož účtování a odpisování je oprávněna jiná účetní jednotka než vlastník majetku, se odepíše v průběhu užívání technického zhodnocení. Odpisování technického zhodnocení majetku pořizovaného formou finančního leasingu, pokud je uživatel oprávněn účtovat a odpisovat technické zhodnocení, se zahájí uvedením technického zhodnocení do stavu způsobilého k užívání.

(7) Při převodu vlastnictví k nemovitostem, které podléhají vkladu do katastru nemovitostí, se nabytá nemovitost začne odpisovat dnem doručení návrhu na vklad katastrálnímu úřadu. Podmíněnost nabytí právních účinků vkladu do katastru nemovitostí se uvede na analytických účtech, v inventurních soupisech a v příloze účetní závěrky.

(8) Podle ustanovení § 28 zákona se dále neodpisují

a)   umělecká díla,17) která nejsou součástí stavby, sbírky, movité kulturní památky,18) předměty kulturní hodnoty19) a obdobné movité věci stanovené zvláštními právními předpisy,
b)   nedokončený dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek a technické zhodnocení, pokud není uvedeno do stavu způsobilého k užívání,
c)   finanční majetek,
d)   zásoby,
e)   pohledávky.

§ 35
Postup tvorby a použití rezerv
(K § 4 odst. 2 zákona)

(1) Organizační složky státu, pokud tak stanoví zvláštní právní předpis20) územní samosprávné celky a příspěvkové organizace mohou vytvářet zákonné rezervy pouze v hospodářské činnosti, u kterých je tvorba a použití stanovena zvláštním zákonem,21) tj. rezervy zákonné.

(2) Tvorba rezerv se účtuje na vrub nákladů, jejich použití, snížení nebo zrušení pro nepotřebnost ve prospěch výnosů.

(3) Zůstatky rezerv se převádějí do následujícího účetního období.

(4) Rezervy nesmějí mít aktivní zůstatek.

(5) Rezervy podléhají dokladové inventuře a při inventarizaci se posuzuje jejich výše a odůvodněnost.

§ 36
Vzájemné zúčtování
(K § 4 odst. 2 a § 7 odst. 6 zákona)

(1) Za porušení vzájemného zúčtování v účetnictví a v účetní závěrce se nepovažuje zúčtování:

a)   dobropisů nebo refundací týkajících se konkrétní nákladové, popřípadě výnosové položky a vztahujících se k účetnímu období, ve kterém byl náklad, popř. výnos zúčtován,
b)   doměrků a vratek daní z příjmů, nepřímých daní a poplatků,
c)   rozdílů zjištěných při inventarizaci, které vznikly ve stejném inventarizačním období prokazatelně neúmyslnou záměnou jednotlivých druhů, u kterých je tato záměna možná vzhledem k charakteru druhů zásob, například v důsledku různých rozměrů spojovacích materiálů nebo podobného balení zásob,
d)   pohledávek a závazků s výjimkou přijatých a poskytnutých záloh k téže fyzické nebo právnické osobě, které mají dobu splatnosti do jednoho roku a jsou vedeny ve stejných měnách.

(2) Za vzájemné zúčtování se nepovažuje prostřednictvím rozvahových účtů zaúčtovaný vzájemný zápočet pohledávek a závazků podle občanského a obchodního zákoníku.

(3) Organizační složky státu a územní samosprávné celky mohou vzájemně zúčtovat výdaje nebo příjmy podle platných právních předpisů.

§ 37
Metoda časového rozlišení
(K § 4 odst. 2 zákona)

(1) Územní samosprávné celky a organizační složky státu za hospodářskou činnost a příspěvkové organizace náklady (výdaje) a výnosy (příjmy) zachycují podle těchto zásad:

a)   náklady a výnosy se zachycují zásadně do období, s nímž časově a věcně souvisí,
b)   opravy nákladů nebo výnosů minulých účetních období se zachycují na položkách nákladů a výnosů, kterých se týkají,
c)   náhrady vynaložených nákladů minulých účetních období se zachycují do výnosů běžného účetního období,
d)   náklady a výdaje, které se týkají budoucích období, je nutno časově rozlišit ve formě
   1. nákladů příštích období,
   2. výdajů příštích období,
e)   výnosy a příjmy, které se týkají budoucích období, je nutno časově rozlišit ve formě
   1. výnosů příštích období,
   2. příjmů příštích období.

(2) Hlediskem pro účetní případy časového rozlišení je skutečnost, že je znám jejich titul, tj. věcné vymezení, výše a období, kterého se týkají.

(3) Položky časového rozlišení podléhají inventarizaci a při ní se posuzuje jejich výše a odůvodněnost.

(4) Organizační složky státu tuto metodu nepoužijí, s výjimkou organizačních složek státu, které mají hospodářskou činnost povolenu zvláštním právním předpisem.22)

(5) Postup při časovém rozlišení účetní jednotka upraví vnitřním předpisem.

§ 38
Metoda kursových rozdílů
(K § 4 odst. 2 zákona)

(1) Kursové rozdíly vznikající při ocenění majetku a závazků uvedených v § 4 odst. 6 zákona

a)   k okamžiku uskutečnění účetního případu se účtují na účtech příslušných výdajů (nákladů) nebo na účtech příslušných příjmů (výnosů),
b)   ke konci rozvahového dne, k němuž se sestavuje účetní závěrka, se účtují na vrub bankovních účtů nebo peněžních prostředků a ve prospěch příjmů (výnosů), finančních, peněžních a zvláštních fondů při vzniku kursového zisku, nebo na vrub výdajů (nákladů), finančních, peněžních a zvláštních fondů a ve prospěch bankovních účtů nebo peněžních prostředků při vzniku kursové ztráty.

(2) Při přepočtu cizích měn postupují účetní jednotky podle § 24 odst. 4 zákona podle odstavce 1.

(3) Při přepočtu měn, které nejsou obsaženy v kursech devizového trhu vyhlašovaných Českou národní bankou, se pro přepočet použijí oficiální střední kursy centrálních bank, popř. aktuální kursy na mezibankovním trhu k americkému dolaru nebo k euru.

(4) Na položkách dlouhodobého finančního majetku, pohledávek, závazků, úvěrů, půjček, záloh a finančních výpomocí se zachycuje snížení nebo zvýšení těchto položek se souvztažnými zápisy na příslušných kursových rozdílech aktivních anebo pasivních. Počátkem následujícího účetního období se tyto účetní zápisy zruší.

ČÁST PÁTÁ
Ustanovení přechodná a závěrečná

§ 39

(1) Ustanovení této vyhlášky se nevztahují na účetní závěrky sestavené za účetní období započatá před účinností této vyhlášky.

(2) Ustanovení § 31 a 32 se použijí až v účetním období začínajícím 1. ledna 2004 a později. Změny reálné hodnoty derivátů a změny reálné hodnoty zajištěných položek aktiv a pasiv, které byly účtovány před 1. lednem 2004, prostřednictvím rozvahových účtů na účtech skupiny 90 a budou podle § 31 a 32 účtovány prostřednictvím účtů nákladů a výnosů, se poté zaúčtují jako změna metody do ostatních nákladů a výnosů.

§ 40
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2003.

Ministr:
Mgr. Sobotka v. r.


1)   Čl. 99 a násl. ústavního zákona č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění ústavního zákona č. 347/1997 Sb.
Zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů.
2)   § 54 až 56 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů.
§ 5 zákona č. 129/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
§ 9 zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
3)   Zákon č. 239/1992 Sb., o Státním fondu kultury České republiky.
Zákon č. 241/1992 Sb., o Státním fondu České republiky pro podporu a rozvoj české kinematografie.
Zákon č. 388/1991 Sb., o Státním fondu životního prostředí.
Zákon č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu).
Zákon č. 77/1969 Sb., o Státním fondu zúrodnění půdy.
Zákon č. 211/2000 Sb., o Státním fondu rozvoje bydlení a o změně zákona č.  171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 104/2000 Sb., o Státním fondu dopravní infrastruktury a o změně zákona č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky, ve znění pozdějších předpisů.
4)   § 3 zákona č. 219/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
5)   Vyhláška č. 16/2001 Sb., o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů a rozpočtů územních samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů.
6)   § 19 odst. 3 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.
7)   Například zákon č. 207/2000 Sb., o ochraně průmyslových vzorů a o změně zákona č. 527/1990 Sb., o vynálezech, průmyslových vzorech a zlepšovacích návrzích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 137/1995 Sb., o ochranných známkách, ve znění pozdějších předpisů.
8)   Zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.
9)   Zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů.
10)   Zákon č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům a doplňují některé zákony (zákon o vlastnictví bytů), ve znění pozdějších předpisů.
11)   Zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon).
12)   Zákon č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů.
Zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon).
13)   Například § 7 zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů, § 16 zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci), § 82 zákona č. 50/1976 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
14)   § 45 odst. 5 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů.
§ 2 odst. 1 písm. i) zákona č. 555/1992 Sb., o Vězeňské službě a justiční stráži České republiky, ve znění pozdějších předpisů.
15)   § 61 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
16)   § 8 a 8a zákona č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.
17)   § 2 zákona č. 121/2000 Sb.
18)   Zákon č. 20/1987 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
19)   § 2 zákona č. 122/2000 Sb.
Zákon č. 20/1987 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 257/2001 Sb.
20)   Například zákon č. 555/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
21)   Zákon č. 593/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 586/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
22)   § 2 odst. 1 písm. i) zákona č. 555/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Příloha č. 1 k vyhlášce č. 505/2002 Sb.

USPOŘÁDÁNÍ A OZNAČOVÁNÍ POLOŽEK ROZVAHY (BILANCE)

Název položky účet položka číslo
AKTIVA
A. Stálá aktiva 1
součet položek 9+15+26+33+41
1. Dlouhodobý nehmotný majetek
Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje (012) 2
Software (013) 3
Ocenitelná práva (014) 4
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek (018) 5
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek (019) 6
Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek (041) 7
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek (051) 8
Dlouhodobý nehmotný majetek celkem 9
součet položek 2 až 8
2. Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku
Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje (072) 10
Oprávky k softwaru (073) 11
Oprávky k ocenitelným právům (074) 12
Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku (078) 13
Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku (079) 14
Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku celkem 15
součet položek 10 až 14
3. Dlouhodobý hmotný majetek
Pozemky (031) 16
Umělecká díla a předměty (032) 17
Stavby (021) 18
Samostatné movité věci a soubory movitých věcí (022) 19
Pěstitelské celky trvalých porostů (025) 20
Základní stádo a tažná zvířata (026) 21
Drobný dlouhodobý hmotný majetek (028) 22
Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (029) 23
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek (042) 24
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek (052) 25
Dlouhodobý hmotný majetek celkem 26
součet položek 16 až 25
4. Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku
Oprávky ke stavbám (081) 27
Oprávky k samostatným movitým věcem a souborům movitých věcí (082) 28
Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů (085) 29
Oprávky k základnímu stádu a tažným zvířatům (086) 30
Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku (088) 31
Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku (089) 32
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku celkem 33
součet položek 27 až 32
5. Dlouhodobý finanční majetek
Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem (061) 34
Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem (062) 35
Dlužné cenné papíry držené do splatnosti (063) 36
Půjčky osobám ve skupině (066) 37
Ostatní dlouhodobé půjčky (067) 38
Ostatní dlouhodobý finanční majetek (069) 39
Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek (043) 40
Dlouhodobý finanční majetek celkem 41
součet položek 34 až 40
B. Oběžná aktiva 42
součet položek 51 + 75 + 89 + 119 + 124
1. Zásoby
Materiál na skladě (112) 43
Pořízení materiálu a Materiál na cestě (111 nebo 119) 44
Nedokončená výroba (121) 45
Polotovary vlastní výroby (122) 46
Výrobky   (123) 47
Zvířata (124) 48
Zboží na skladě (132) 49
Pořízení zboží a Zboží na cestě (131 nebo 139) 50
Zásoby celkem 51
součet položek 43 až 50
2. Pohledávky
Odběratelé (311) 52
Směnky k inkasu (312) 53
Pohledávky za eskontované cenní papíry (313) 54
Poskytnuté provozní zálohy (314) 55
Pohledávky za rozpočtové příjmy (315) 56
Ostatní pohledávky (316) 57
součet položek 52 až 57 58
Pohledávky k účastníkům sdružení (358) 59
Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění (336) 60
Daň z příjmů (341) 61
Ostatní přímé daně (342) 62
Daň z přidané hodnoty (343) 63
Ostatní daně a poplatky (345) 64
Pohledávky z pevných termínových operací (373) 65
součet položek 61 až 64 66
Nároky na dotace a ostatní zúčtování se státním rozpočtem (346) 67
Nároky na dotace a ostatní zúčtování s rozpočtem územních samosprávných celků (348) 68
součet položek 67 a 68 69
Pohledávky za zaměstnanci (335) 70
Pohledávky z emitovaných dluhopisů (375) 71
Jiné pohledávky (378) 72
Opravná položka k pohledávkám (391) 73
součet položek 70 až 73 74
Pohledávky celkem 75
součet položek 58 + 59 + 60 + 65 + 66 + 69 + 74
3. Finanční majetek
Pokladna (261) 76
Peníze na cestě (+/-262) 77
Ceniny (263) 78
součet položek 76 až 78 79
Běžný účet (241) 80
Běžný účet fondu kulturních a sociálních potřeb (243) 81
Ostatní běžné účty (245) 82
součet položek 80 až 82 83
Majetkové cenné papíry k obchodování (251) 84
Dlužné cenné papíry k obchodování (253) 85
Ostatní cenné papíry (256) 86
Pořízení krátkodobého finančního majetku (259) 87
součet položky 84 až 87 88
Finanční majetek celkem 89
součet položek 79 + 83 + 88
4. Prostředky rozpočtového hospodaření
Základní běžný účet (231) 90
Vkladový výdajový účet (232) 91
Příjmový účet (235) 92
Běžné účty peněžních fondů (236) 93
Běžné účty státních fondů (224) 94
Běžné účty finančních fondů (225) 95
součet položek 90 až 95 96
Poskytnuté dotace organizačním složkám státu (202) 97
Poskytnuté dotace vkladovému výdajovému účtu (212) 98
Poskytnuté příspěvky a dotace příspěvkovým organizacím (203) 99
Poskytnuté dotace ostatním subjektům (204) 100
Poskytnuté příspěvky a dotace příspěvkovým organizacím (213) 101
Poskytnuté dotace ostatním subjektům (214) 102
součet položek 97 až 102 103
Poskytnuté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty (271) 104
Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím (273) 105
Poskytnuté přechodné výpomoci podnikatelským subjektům (274) 106
Poskytnuté přechodné výpomoci ostatním organizacím (275) 107
Poskytnuté přechodné výpomoci fyzickým osobám (277) 108
součet položek 104 až 108 109
Limity výdajů (221) 110
Zúčtování výdajů územních samosprávných celků (218) 111
Materiální náklady (410) 112
Služby a náklady nevýrobní povahy (420) 113
Cestovné a ostatní výplaty fyzickým osobám (430) 114
Mzdové a ostatní osobní náklady (440) 115
Dávky sociálního zabezpečení (450) 116
Manka a škody (460) 117
součet položek 112až 117 118
Prostředky hospodaření celkem 119
součet položek 96 + 103 + 109 + 110 + 111 + 118
5. Přechodné účty aktivní
Náklady příštích období (381) 120
Příjmy příštích období (385) 121
Kurzové rozdíly aktivní (386) 122
Dohadné účty aktivní (388) 123
Přechodné účty aktivní celkem 124
součet položek 120 až 123
ÚHRN AKTIV
součet položek 1 + 42 125
PASIVA
C. Vlastní zdroje krytí stálých a oběžných aktiv celkem 126
součet položky 130 + 131 + 138 + 141 + 151 + 158
1. Majetkové fondy
Fond dlouhodobého majetku (901) 127
Fond oběžných aktiv (902) 128
Fond hospodářské činnosti (903) 129
Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků (+/- 909) 130
Majetkové fondy celkem 131
součet položek 127 až 129
2. Finanční a peněžní fondy
Fond odměn (911) 132
Fond kulturních a sociálních potřeb (912) 133
Fond rezervní (914) 134
Fond reprodukce majetku (916) 135
Peněžní fondy (917) 136
Ostatní finanční fondy (918) 137
Finanční a peněžní fondy celkem 138
součet položek 132 až 137
3. Zvláštní fondy organizačních složek státu
Státní fondy (921) 139
Ostatní zvláštní fondy (922) 140
Zvláštní fondy organizačních složek státu celkem 141
součet položek 139 a 140
4. Zdroje krytí prostředků rozpočtového hospodaření
Financování výdajů organizačních složek státu (201) 142
Financování výdajů územních samosprávných celků (211) 143
Bankovní účty k limitům organizačních složek státu (223) 144
Vyúčtování rozp. příjmů z běžné činnosti organizačních složek státu (205) 145
Vyúčtování rozp. příjmů z běžné činnosti územních samosprávných celků (215) 146
Vyúčtování rozpočtových příjmů z finančního majetku organizačních složek státu (206) 147
Vyúčtování rozpočtových příjmů z finančního majetku územních samosprávných celků (216) 148
Zúčtování příjmů územních samosprávných celků (217) 149
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty (272) 150
Zdroje krytí prostředků rozpočt. hospodaření celkem 151
součet položek 142 až 150
5. Hospodářský výsledek
a) z hospodářské činnosti územních samosprávných celků a činnosti příspěvkových organizací
Hospodářský výsledek běžného účetního období (+/-963) 152
Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let (+/-932) 153
Hospodářský výsledek ve schvalovacím řízení (+/-931) 154
b) Převod zúčtování příjmů a výdajů z minulých let (+/-933) 155
c) Saldo výdajů a nákladů (+/-964) 156
d) Saldo příjmů a výnosů (+/-965) 157
součet položek 152 až 157 158
D. Cizí zdroje 159
součet položek 160 + 166 + 189 + 196 + 201
1. Rezervy
Rezervy zákonné (941) 160
2. Dlouhodobé závazky
Emitované dluhopisy (953) 161
Závazky z pronájmu (954) 162
Dlouhodobé přijaté zálohy (955) 163
Dlouhodobé směnky k úhradě (958) 164
Ostatní dlouhodobé závazky (959) 165
Dlouhodobé závazky celkem 166
součet položek 161 až 165
3. Krátkodobé závazky
Dodavatelé (321) 167
Směnky k úhradě (322) 168
Přijaté zálohy (324) 169
Ostatní závazky (325) 170
Závazky z pevných termínových operací (373) 171
součet položek 167 až 171 172
Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů (367) 173
Závazky za účastníky sdružení (368) 174
součet položek 173 a 174 175
Zaměstnanci (331) 176
Ostatní závazky vůči zaměstnancům (333) 177
součet položek 176 a 177 178
Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění (336) 179
Daň z příjmů (341) 180
Ostatní přímé daně (342) 181
Daň z přidané hodnoty (343) 182
Ostatní daně a poplatky (345) 183
součet položek 180 až 183 184
Vypořádání přeplatků dotací a ostatních závazků se státním rozpočtem (347) 185
Vypořádání přeplatků dotací a ostatních závazků s rozpočtem územních samosprávných celků (349) 186
součet položek 185 a 186 187
Jiné závazky (379) 188
Krátkodobé závazky celkem 189
součet položek 172 + 175 + 178 + 179 + 184 + 187 + 188
4. Bankovní úvěry a půjčky
Dlouhodobé bankovní úvěry (951) 190
Krátkodobé bankovní úvěry (281) 191
Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky) (282) 192
Emitované krátkodobé dluhopisy (283) 193
Ostatní krátkodobé závazky (finanční výpomoci) (289) 194
součet položek 193 a 194 195
Bankovní úvěry a půjčky celkem 196
součet položek 190 + 191 + 192 + 195
5. Přechodné účty pasivní
Výdaje příštích období (383) 197
Výnosy příštích období (384) 198
Kurzové rozdíly pasivní (387) 199
Dohadné účty pasivní (389) 200
Přechodné účty pasivní celkem 201
součet položek 197 až 200
ÚHRN PASIV 202
součet položek 126 + 159

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 505/2002 Sb.

USPOŘÁDÁNÍ A OZNAČOVÁNÍ POLOŽEK VÝKAZU ZISKU A ZTRÁTY

Název položky účet položka číslo
Spotřeba materiálu (501) 1
Spotřeba energie (502) 2
Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek (503) 3
Prodané zboží (504) 4
Opravy a udržování (511) 5
Cestovné (512) 6
Náklady na reprezentaci (513) 7
Ostatní služby (518) 8
Mzdové náklady (521) 9
Zákonné sociální pojištění (524) 10
Ostatní sociální pojištění (525) 11
Zákonné sociální náklady (527) 12
Ostatní sociální náklady (528) 13
Daň silniční (531) 14
Daň z nemovitostí (532) 15
Ostatní daně a poplatky (538) 16
Smluvní pokuty a úroky z prodlení (541) 17
Ostatní pokuty a penále (542) 18
Odpis pohledávky (543) 19
Úroky (544) 20
Kursové ztráty (545) 21
Dary (546) 22
Manka a škody (548) 23
Jiné ostatní náklady (549) 24
Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku (551) 25
Zůstatková cena prodaného dlouhodobého nehmot. a hmot. majetku (552) 26
Prodané cenné papíry a podíly (553) 27
Prodaný materiál (554) 28
Tvorba zákonných rezerv (556) 29
Tvorba zákonných opravných položek (559) 30
Náklady celkem 31
součet položek 1 až 30
Tržby za vlastní výrobky (601) 32
Tržby z prodeje služeb (602) 33
Tržby za prodané zboží (604) 34
Změna stavu zásob nedokončené výroby (611) 35
Změna stavu zásob polotovarů (612) 36
Změna stavu zásob výrobků (613) 37
Změna stavu zvířat (614) 38
Aktivace materiálu a zboží (621) 39
Aktivace vnitroorganizačních služeb (622) 40
Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku (623) 41
Aktivace dlouhodobého hmotného majetku (624) 42
Smluvní pokuty a úroky z prodlení (641) 43
Ostatní pokuty a penále (642) 44
Platby za odepsané pohledávky (643) 45
Úroky (644) 46
Kursové zisky (645) 47
Zúčtování fondů (648) 48
Jiné ostatní výnosy (649) 49
Tržby z prodeje dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku (651) 50
Výnosy z dlouhodobého finančního majetku (652) 51
Tržby z prodeje cenných papírů a podílů (653) 52
Tržby z prodeje materiálu (654) 53
Výnosy z krátkodobého finančního majetku (655) 54
Zúčtování zákonných rezerv (656) 55
Zúčtování zákonných opravných položek (659) 56
Příspěvky a dotace na provoz (691) 57
Výnosy celkem 58
součet položek 32 až 57
Hospodářský výsledek před zdaněním 59
rozdíl položek 58 - 31
Daň z příjmů (591) 60
Dodatečné odvody daně z příjmů (595) 61
Hospodářský výsledek po zdanění 62
položka 59 - 60 - 61 (+/-)

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 505/2002 Sb.

USPOŘÁDÁNÍ POLOŽEK V PŘÍLOZE ÚČETNÍ ZÁVĚRKY

I. Položky 1 až 19 se vykáží k 30. červnu nebo k rozvahovému dni v uspořádání:

Dotace celkem na dlouhodobý majetek ze státního rozpočtu položka číslo
(z AE k účtu 346) 1
z toho: systémové dotace na dlouhodobý majetek 2
z toho na: výzkum a vývoj 3
vzdělávání pracovníků 4
informatiku 5
individuální dotace na jmenovité akce 6
Přijaté prostředky ze zahraničí na dlouhodobý majetek
(z AE k účtu 916) 7
Přijaté dotace celkem na dlouhodobý majetek z rozpočtu územních samosprávných celků (z AE k účtu 348) 8
Přijaté příspěvky a dotace ze státního rozpočtu (z AE účtu 691) 9
z toho: přijaté příspěvky na provoz od zřizovatele (z AE k účtu 691) 10
z toho na: výzkum a vývoj 11
vzdělávání pracovníků 12
informatiku 13
přijaté dotace na neinvestiční náklady související s financováním programů evidovaných v ISPROFIN od zřizovatele (z AE k účtu 691) 14
Přijaté prostředky na výzkum a vývoj od poskytovatelů jiných než od zřizovatele (z AE k účtu 691) 15
Přijaté prostředky na výzkum a vývoj z rozpočtu územních samosprávných celků ( z AE k účtu 691) 16
Přijaté prostředky na výzkum a vývoj od příjemců účelové podpory (z AE k účtu 691) 17
Přijaté prostředky na provoz ze zahraničí (z AE k účtu 691) 18
Přijaté příspěvky a dotace celkem na provoz z rozpočtu územních samosprávných celků (z AE k účtu 691) 19

   II. Položky 20 až 49 se vykáží k 1. lednu a k 30. červnu nebo k rozvahovému dni v uspořádání:

položka číslo
Poskytnuté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - krajskému úřadu (účet 271) 20
Poskytnuté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - obci (účet 271) 21
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - ze státního rozpočtu (účet 272) 22
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od krajského úřadu (účet 272) 23
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od obce (účet 272) 24
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od státních fondů (účet 272) 25
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od ostatních veřejných rozpočtů (účet 272) 26
Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím - organizační složkou státu (účet 273) 27
Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím - krajským úřadem (účet 273) 28
Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím - obcí (účet 273) 29
Krátkodobé bankovní úvěry tuzemské (účet 281) 30
Krátkodobé bankovní úvěry zahraniční (účet 281) 31
Emitované krátkodobé dluhopisy v tuzemsku (účet 283) 32
Emitované krátkodobé dluhopisy v zahraničí (účet 283) 33
Ostatní krátkodobé závazky (finanční výpomoci) tuzemské (účet 289) 34
Ostatní krátkodobé závazky (finanční výpomoci) zahraniční (účet 289) 35
Směnky k úhradě tuzemské (účet 322) 36
Směnky k úhradě zahraniční (účet 322) 37
Dlouhodobé bankovní úvěry tuzemské (účet 951) 38
Dlouhodobé bankovní úvěry zahraniční (účet 951) 39
Emitované dluhopisy tuzemské (účet 953) 40
Emitované dluhopisy zahraniční (účet 953) 41
Dlouhodobé směnky k úhradě tuzemské (účet 958) 42
Dlouhodobé směnky k úhradě zahraniční (účet 958) 43
Ostatní dlouhodobé závazky tuzemské (účet 959) 44
Ostatní dlouhodobé závazky zahraniční (účet 959) 45
Nakoupené dluhopisy a směnky k inkasu celkem (z AE účtů 063, 253 a 312) 46
z toho: krátkodobé dluhopisy a směnky územních samosprávných celků (z AE účtů 253 a 312) 47
komunální dluhopisy územních samosprávných celků (z účtu 063) 48
ostatní dluhopisy a směnky veřejných rozpočtů (z AE účtů 063, 253, 312) 49

III. Organizační složky státu vykazují stavy údajů položek č. 20, 21 a 27 přílohy účetní závěrky. Ministerstva jako organizační složky státu vykazují též stavy údajů položky č. 46 až 49 přílohy účetní závěrky. Územní samosprávné celky vykazují stavy údajů položek č. 20 až 49 přílohy účetní závěrky. Příspěvkové organizace vykazují údaje položek č. 1 až 19, 30 a 31, 34 a 35, 38 a 39 přílohy účetní závěrky.

Příloha č. 4 k vyhlášce č. 505/2002 Sb.

SMĚRNÁ ÚČTOVÁ OSNOVA

Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek
Účtová skupina 01- Dlouhodobý nehmotný majetek
012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje
013 - Software
014 - Ocenitelná práva
018 - Drobný dlouhodobý nehmotný majetek
019 - Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek
Účtová skupina 02 - Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný
021 - Stavby
022 - Samostatné movité věci a soubory movitých věcí
025 - Pěstitelské celky trvalých porostů
026 - Základní stádo a tažná zvířata
028 - Drobný dlouhodobý hmotný majetek
029 - Ostatní dlouhodobý hmotný majetek
Účtová skupina 03 - Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný
031 - Pozemky
032 - Umělecká díla a předměty
Účtová skupina 04 - Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek
041 - Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek
042 - Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek
043 - Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek
Účtová skupina 05 - Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek
051 - Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek
052 - Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek
Účtová skupina 06 - Dlouhodobý finanční majetek
061 - Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem
062 - Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem
063 - Dlužné cenné papíry držené do splatnosti
066 - Půjčky osobám ve skupině
067 - Ostatní dlouhodobé půjčky
069 - Ostatní dlouhodobý finanční majetek
Účtová skupina 07 - Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku
072 - Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje
073 - Oprávky k softwaru
074 - Oprávky k ocenitelným právům
078 - Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku
079 - Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku
Účtová skupina 08 - Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku
081 - Oprávky ke stavbám
082 - Oprávky k samostatným movitým věcem a souborům movitých věcí
085 - Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů
086 - Oprávky k základnímu stádu a tažným zvířatům
088 - Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku
089 - Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku
Účtová třída 1 - Zásoby
Účtová skupina 11 - Materiál
111- Pořízení materiálu
112 - Materiál na skladě
119 - Materiál na cestě
Účtová skupina 12 - Zásoby vlastní výroby
121 - Nedokončená výroba
122 - Polotovary vlastní výroby
123 - Výrobky
124 - Zvířata
Účtová skupina 13 - Zboží
131 - Pořízení zboží
132 - Zboží na skladě
139 - Zboží na cestě
Účtová třída 2 - Vztahy ke státnímu rozpočtu, k rozpočtu organizačních složek státu, k rozpočtu územních samosprávných celků a rozpočtové a ostatní finanční účty
Účtová skupina 20 - Vztahy ke státnímu rozpočtu a k rozpočtu organizačních složek státu
201 - Financování výdajů organizačních složek státu
202 - Poskytnuté dotace organizačním složkám státu
203 - Poskytnuté příspěvky a dotace příspěvkovým organizacím
204 - Poskytnuté dotace ostatním subjektům
205 - Vyúčtování rozpočtových příjmů z běžné činností organizačních složek státu
206 - Vyúčtování rozpočtových příjmů z finančního majetku organizačních složek státu
Účtová skupina 21 - Vztahy ke státnímu rozpočtu a k rozpočtu územních samosprávných celků
211 - Financování výdajů územních samosprávných celků
212 - Poskytnuté dotace vkladovému výdajovému účtu
213 - Poskytnuté příspěvky a dotace příspěvkovým organizacím
214 - Poskytnuté dotace ostatním subjektům
215 - Vyúčtování rozpočtových příjmů z běžné činností územních samosprávných celků
216 - Vyúčtování rozpočtových příjmů z finančního majetku územních samosprávných celků
217 - Zúčtování příjmů územních samosprávných celků
218 - Zúčtování výdajů územních samosprávných celků
Účtová skupina 22 - Limity, běžné a bankovní účty organizačních složek státu
221 - Limity výdajů
223 - Bankovní účty k limitům organizačních složek státu
224 - Běžné účty státních fondů
225 - Běžné účty finančních fondů
Účtová skupina 23 - Bankovní účty organizačních složek státu a územních samosprávných celků
231 - Základní běžný účet
232 - Vkladový výdajový účet
235 - Příjmový účet
236 - Běžné účty peněžních fondů
Účtová skupina 24 - Ostatní bankovní účty
241 - Běžný účet
243 - Běžný účet fondu kulturních a sociálních potřeb
245 - Ostatní běžné účty
Účtová skupina 25 - Krátkodobý finanční majetek
251 - Majetkové cenné papíry k obchodování
253 - Dlužné cenné papíry k obchodování
256 - Ostatní cenné papíry
259 - Pořízení krátkodobého finančního majetku
Účtová skupina 26 - Peníze
261 - Pokladna
262 - Peníze na cestě
263 - Ceniny
Účtová skupina 27 - Návratné finanční výpomoci
271 - Poskytnuté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty
272 - Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty
273 - Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím
274 - Poskytnuté přechodné výpomoci podnikatelským subjektům
275 - Poskytnuté přechodné výpomoci ostatním organizacím
277 - Poskytnuté přechodné výpomoci fyzickým osobám
Účtová skupina 28 - Krátkodobé bankovní úvěry a půjčky a ostatní krátkodobé závazky
281 - Krátkodobé bankovní úvěry
282 - Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky)
283 - Emitované krátkodobé dluhopisy
289 - Ostatní krátkodobé závazky (finanční výpomoci)
Účtová třída 3 - Zúčtovací vztahy
Účtová skupina 31 - Pohledávky
311 - Odběratelé
312 - Směnky k inkasu
313 - Pohledávky za eskontované cenné papíry
314 - Poskytnuté provozní zálohy
315 - Pohledávky za rozpočtové příjmy
316 - Ostatní pohledávky
Účtová skupina 32 - Závazky
321 - Dodavatelé
322 - Směnky k úhradě
324 - Přijaté zálohy
325 - Ostatní závazky
Účtová skupina 33 - Zúčtování se zaměstnanci a institucemi
331 – Zaměstnanci
333 - Ostatní závazky vůči zaměstnancům
335 - Pohledávky za zaměstnanci
336 - Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění
Účtová skupina 34 - Zúčtování daní, dotací a ostatní zúčtování
341 - Daň z příjmů
342 - Ostatní přímé daně
343 - Daň z přidané hodnoty
345 - Ostatní daně a poplatky
346 - Nároky na dotace a ostatní zúčtování se státním rozpočtem
347 - Vypořádání přeplatků dotací a ostatních závazků se státním rozpočtem
348 - Nároky na dotace a ostatní zúčtování s rozpočtem orgánů územních samosprávných celků
349 - Vypořádání přeplatků dotací a ostatních závazků s rozpočtem územních samosprávných celků
Účtová skupina 35 - Pohledávky ke sdružení
358 - Pohledávky k účastníkům sdružení
Účtová skupina 36 - Závazky za účastníky sdružení a závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů
367 - Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů
368 - Závazky za účastníky sdružení
Účtová skupina 37 - Jiné pohledávky a závazky
373 - Pohledávky a závazky z pevných termínových operací
375 - Pohledávky z emitovaných dluhopisů
378 - Jiné pohledávky
379 - Jiné závazky
Účtová skupina 38 - Přechodné účty aktiv a pasiv
381 - Náklady příštích období
383 - Výdaje příštích období
384 - Výnosy příštích období
385 - Příjmy příštích období
386 - Kursové rozdíly aktivní
387 - Kursové rozdíly pasivní
388 - Dohadné účty aktivní
389 - Dohadné účty pasivní
Účtová skupina 39 - Opravné položky k zúčtovacím vztahům, vnitřní zúčtování a vyrovnávací účty
391 - Opravná položka k pohledávkám
395 - Vnitřní zúčtování
396 - Spojovací účet při sdružení
Účtová třída 4 - Náklady organizačních složek státu a územních samosprávných celků
Účtová skupina 41 - Materiální náklady
410 - Materiální náklady
Účtová skupina 42 - Služby a náklady nevýrobní povahy
420 - Služby a náklady nevýrobní povahy
Účtová skupina 43 - Cestovné a ostatní výplaty fyzickým osobám
430 - Cestovné a ostatní výplaty fyzickým osobám
Účtová skupina 44 - Mzdové a ostatní osobní náklady
440 - Mzdové a ostatní osobní náklady
Účtová skupina 45 - Dávky sociálního zabezpečení
450 - Dávky sociálního zabezpečení
Účtová skupina 46 - Manka a škody
460 - Manka a škody
Účtová třída 5 - Náklady územních samosprávných celků na hospodářskou činnost a náklady příspěvkových organizací
Účtová skupina 50 - Spotřebované nákupy
501 - Spotřeba materiálu
502 - Spotřeba energie
503 - Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek
504 - Prodané zboží
Účtová skupina 51 - Služby
511 - Opravy a udržování
512 - Cestovné
513 - Náklady na reprezentaci
518 - Ostatní služby
Účtová skupina 52 - Osobní náklady
521 - Mzdové náklady
524 - Zákonné sociální pojištění
525 - Ostatní sociální pojištění
527 - Zákonné sociální náklady
528 - Ostatní sociální náklady
Účtová skupina 53 - Daně a poplatky
531 - Daň silniční
532 - Daň z nemovitostí
538 - Ostatní daně a poplatky
Účtová skupina 54 - Ostatní náklady
541 - Smluvní pokuty a úroky z prodlení
542 - Ostatní pokuty a penále
543 - Odpis pohledávky
544 - Úroky
545 - Kursové ztráty
546 - Dary
548 - Manka a škody
549 - Jiné ostatní náklady
Účtová skupina 55 - Odpisy, prodaný majetek, rezervy a opravné položky
551 - Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku
552 - Zůstatková cena prodaného dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku
553 - Prodané cenné papíry a podíly
554 - Prodaný materiál
556 - Tvorba zákonných rezerv
559 - Tvorba zákonných opravných položek
Účtová skupina 59 - Daň z příjmů
591 - Daň z příjmů
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů
Účtová třída 6 - Výnosy z hospodářské činnosti územních samosprávných celků a z činnosti příspěvkových organizací
Účtová skupina 60 - Tržby za vlastní výkony a za zboží
601 - Tržby za vlastní výrobky
602 - Tržby z prodeje služeb
604 - Tržby za prodané zboží
Účtová skupina 61- Změny stavu vnitroorganizačních zásob
611 - Změna stavu zásob nedokončené výroby
612 - Změna stavu zásob polotovarů
613 - Změna stavu zásob výrobků
614 - Změna stavu zvířat
Účtová skupina 62 - Aktivace
621 - Aktivace materiálu a zboží
622 - Aktivace vnitroorganizačních služeb
623 - Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku
624 - Aktivace dlouhodobého hmotného majetku
Účtová skupina 64 - 0statní výnosy
641 - Smluvní pokuty a úroky z prodlení
642 - Ostatní pokuty a penále
643 - Platby za odepsané pohledávky
644 - Úroky
645 - Kursové zisky
648 - Zúčtování fondů
649 - Jiné ostatní výnosy
Účtová skupina 65 - Tržby z prodeje majetku, rezervy a opravné položky
651 - Tržby z prodeje dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku
652 - výnosy z dlouhodobého finančního majetku
653 - Tržby z prodeje cenných papírů a podílů
654 - Tržby z prodeje materiálu
655 - Výnosy z krátkodobého finančního majetku
656 - Zúčtování zákonných rezerv
659 - Zúčtování zákonných opravných položek
Účtová skupina 69 - Příspěvky a dotace na provoz
691 - Příspěvky a dotace na provoz
Účtová třída 7 a 8 - Vnitroorganizační účetnictví
Obsah těchto účtových tříd si určí sama účetní jednotka.
Účtová třída 9 - Fondy, hospodářský výsledek, dlouhodobé úvěry a půjčky, rezervy, závěrkové a podrozvahové účty
Účtová skupina 90 - Majetkové fondy
901 - Fond dlouhodobého majetku
902 - Fond oběžných aktiv
903 - Fond hospodářské činnosti
909 - Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků
Účtová skupina 91 - Finanční a peněžní fondy
911 - Fond odměn
912 - Fond kulturních a sociálních potřeb
914 - Fond rezervní
916 - Fond reprodukce majetku
917 - Peněžní fondy
918 - Ostatní finanční fondy
Účtová skupina 92 - Zvláštní fondy organizačních složek státu
921 - Státní fondy
922 - Ostatní zvláštní fondy
Účtová skupina 93 - Hospodářský výsledek organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací a převod zúčtování příjmů a výdajů územních samosprávných celků
931 - Hospodářský výsledek ve schvalovacím řízení
932 - Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let
933 - Převod zúčtování příjmů a výdajů minulých let
Účtová skupina 94 - Rezervy spojené s hospodářskou činností územních samosprávných celků a příspěvkových organizací
941 - Rezervy zákonné
Účtová skupina 95 - Dlouhodobé bankovní úvěry a půjčky a ostatní dlouhodobé závazky
951 - Dlouhodobé bankovní úvěry
953 - Emitované dluhopisy
954 - Závazky z pronájmu
955 - Dlouhodobé přijaté zálohy
958 - Dlouhodobé směnky k úhradě
959 - Ostatní dlouhodobé závazky
Účtová skupina 96 - Závěrkové účty
961 - Počáteční účet rozvažný
962 - Konečný účet rozvažný
963 - Účet hospodářského výsledku
964 - Saldo výdajů a nákladů
965 - Saldo příjmů a výnosů
Účtové skupiny 97 - 99 - Podrozvahové účty
971 - 998 - Podrozvahové účty
999 - Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům

E-shop

Likvidace obchodních společností

Likvidace obchodních společností

Josková, Pravdová, Zachardová - C. H. Beck

Likvidace je proces, který zpravidla nastupuje poté, co je společnost zrušena. Jejím účelem je vypořádat majetek a dluhy společnosti předtím, než zanikne jako právní subjekt. V průběhu likvidace tak dochází k zásadním změnám v poměrech společnosti, jejích společníků i věřitelů. ...

Cena: 390 KčKOUPIT

Vnitřní trh v judikatuře Evropského soudního dvora (2004 - 2015)

Vnitřní trh v judikatuře Evropského soudního dvora (2004 - 2015)

David Petrlík - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Rok 2004 byl pro Evropskou unii bezprecedentním, protože došlo k navýšení počtu jejích členských států o deset nových zemí ze střední a východní Evropy. To mělo dopad jak na složení Soudního dvora, tak i na ...

Cena: 390 KčKOUPIT

GDPR - Obecné nařízení o ochraně osobních údajů, 2. vydání

GDPR - Obecné nařízení o ochraně osobních údajů, 2. vydání

Michal Nulíček, Josef Donát, František Nonnemann, Bohuslav Lichnovský, Jan Tomíšek, - Wolters Kluwer, a. s.

2., aktualizované vydání vychází podle právního stavu k účinnosti nařízení. V textu nařízení jsou promítnuty opravy ze 4. května 2018, na které autoři reagovali i ve výkladu. Do nového vydání autoři promítli řadu podnětů z praxe, se kterými se setkali v rámci školení, konferencí i ...

Cena: 880 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2021 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.