Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů


504

VYHLÁŠKA

ze dne 6. listopadu 2002,

kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání, pokud účtují v soustavě podvojného účetnictví

Ministerstvo financí stanoví podle § 37a odst. 1 k provedení § 4 odst. 2, § 14 odst. 1, § 18 odst. 4 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění zákona č. 492/2000 Sb. a zákona č. 353/2001 Sb., (dále jen "zákon"):

ČÁST PRVNĺ
Předmět úpravy a působnost

§ 1

Vyhláška stanoví uspořádání a označování položek účetní závěrky a obsahové vymezení položek této účetní závěrky, směrnou účtovou osnovu, účetní metody a jejich použití pro účetní jednotky uvedené v § 2.

§ 2

(1) Vyhláška se vztahuje na účetní jednotky uvedené v § 1 odst. 2 písm. a) a b) zákona, které jsou zřizovány podle zvláštních právních předpisů, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání, pokud účtují v soustavě podvojného účetnictví, a to

a)   politické strany a politická hnutí,1)
b)   občanská sdružení,2)
c)   církve a náboženské společnosti,3)
d)   obecně prospěšné společnosti,4)
e)   zájmová sdružení právnických osob,5)
f)   organizace s mezinárodním prvkem,6)
g)   nadace a nadační fondy,7)
h)   společenství vlastníků jednotek,8)
i)   veřejné vysoké školy,9) a
j)   jiné účetní jednotky, které nebyly založeny a zřízeny za účelem podnikání,10)

(dále jen "účetní jednotky").

(2) Tato vyhláška se nevztahuje na účetní jednotky, jejichž účetnictví upravuje zvláštní právní předpis.11)

ČÁST DRUHÁ
Účetní závěrka
(K § 18 odst. 4 zákona)

Hlava I
Rozsah účetní závěrky

§ 3

(1) Účetní závěrka účetních jednotek uvedených v § 2 zahrnuje rozvahu (bilanci), výkaz zisku a ztráty a přílohu.

(2) V rozvaze (bilanci) jsou uspořádány položky majetku a jiných aktiv, závazků a jiných pasiv. Uspořádání a označování položek rozvahy (bilance) se stanoví v příloze č. 1 k této vyhlášce.

(3) Ve výkazu zisku a ztráty jsou uspořádány položky nákladů, výnosů a výsledku hospodaření. Uspořádání a označování položek výkazu zisku a ztráty se stanoví v příloze č. 2 k této vyhlášce.

(4) Příloha vysvětluje a doplňuje informace obsažené v rozvaze (bilanci) a výkazu zisku a ztráty.

§ 4

(1) V rozvaze (bilanci) a ve výkazu zisku a ztráty se položky podle příloh č. 1 a č. 2 k této vyhlášce uvádějí odděleně a ve stanoveném pořadí.

(2) Položky rozvahy (bilance) a položky výkazu zisku a ztráty se označují kombinací velkých písmen latinské abecedy, římských číslic, arabských číslic a názvem položky.

(3) Účetní závěrka se sestavuje v peněžních jednotkách české měny. Jednotlivé položky se vykazují v Kč. Položky "Aktiva celkem" (netto) a "Pasiva celkem" se musí rovnat. Položka "D. Výsledek hospodaření po zdanění" za běžné účetní období ve výkazu zisku a ztráty se musí rovnat položce "A.II.1. Účet výsledku hospodaření" uvedené v pasivech rozvahy (bilance) za běžné účetní období.

(4) Účetní jednotky, které zahájí svoji činnost nebo vstoupí do likvidace v běžném účetním období, a účetní jednotky, na jejichž majetek je v běžném účetním období prohlášen konkurz, uvádějí v rozvaze (bilanci) namísto informací za bezprostředně předcházející účetní období (dále jen "minulé účetní období") údaje zahajovací rozvahy ke dni zahájení činnosti nebo ke dni vstupu do likvidace anebo ke dni prohlášení konkursu. Toto pravidlo použijí i účetní jednotky nově vzniklé rozdělením a mohou ho použít i účetní jednotky nově vzniklé splynutím.

§ 5
Rozvaha (bilance)

(1) V rozvaze (bilanci) se položky aktiv uvádějí v hodnotě neupravené o opravné položky a oprávky, to je v brutto. Opravné položky a oprávky k příslušným aktivům se uvedou v aktivech rozvahy (bilance) v záporných hodnotách. Každá z položek rozvahy (bilance) obsahuje též informaci o výši této položky vykázané za minulé účetní období. V případě, že informace uváděné za minulé a za běžné účetní období nejsou srovnatelné, upraví se informace za minulé účetní období s ohledem na významnost podle § 19 odst. 6 zákona a úprava se odůvodní v příloze.

(2) Hodnoty položek rozvahy (bilance) se vykazují podle konečných zůstatků zjištěných na jednotlivých syntetických účtech směrné účtové osnovy buď s kladným nebo záporným znaménkem. Položky v aktivech, s výjimkou opravných položek a oprávek, se uvádějí s kladným znaménkem, jestliže převažuje na účtu stav obratu strany Má dáti nad stavem obratu strany Dal. Položky pasiv se uvádějí s kladným znaménkem, jestliže převažuje na účtu stav obratu strany Dal nad stavem obratu strany Má dáti. V prvním sloupci se uvádějí částky aktiv a pasiv se stavem k prvnímu dni účetního období. Ve druhém sloupci se uvádějí stavy aktiv a pasiv k poslednímu dni účetního období, za které se účetní závěrka sestavuje. Výjimku tvoří položka pasiv "A.II.1. Účet výsledku hospodaření", která se vykazuje pouze k poslednímu dni uzavíraného účetního období, a položka pasiv "A.II.2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení", která se vykazuje pouze k prvnímu dni účetního období.

(3) Položky rozvahy (bilance) v nulové výši za minulé účetní období i za běžné účetní období se neuvádějí.

§ 6
Výkaz zisku a ztráty

(1) Ve výkazu zisku a ztráty se uvádějí k rozvahovému dni konečné zůstatky syntetických účtů nákladů a výnosů. Výsledek hospodaření před zdaněním a výsledek hospodaření po zdanění se uvádějí za účetní jednotku jako celek. Ve výkazu zisku a ztráty se informace za minulé účetní období neuvádějí.

(2) O případném jiném členění nákladů a výnosů podle druhu činnosti rozhodnou účetní jednotky s ohledem na zvláštní právní předpisy1) 10) včetně požadavků daňových zákonů, požadavků zřizovatele nebo poskytovatelů dotací.

(3) Přehledy nákladů a výnosů a výsledků hospodaření v jiném členění uvedeném v odstavci 2 se neuvádějí ve výkazu zisku a ztráty. Obdobně to platí o vykazování položek nákladů a výnosů ve vztahu ke zjištění základu daně z příjmů.

(4) Položky výkazu zisku a ztráty v nulové výši se neuvádějí.


Hlava II
Obsahové vymezení položek rozvahy (bilance)

§ 7
Dlouhodobý nehmotný majetek

(1) Položka "A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek celkem" obsahuje zejména nehmotné výsledky výzkumu a vývoje, software, ocenitelná práva a ostatní dlouhodobý nehmotný majetek s dobou použitelnosti delší než jeden rok a od výše ocenění určené účetní jednotkou, při splnění povinností stanovených zákonem, zejména respektováním principu významnosti a věrného a poctivého zobrazení majetku, a při splnění podmínek dále stanovených. Dobou použitelnosti se rozumí doba, po kterou je majetek využitelný pro současnou nebo uchovatelný pro další činnost nebo může sloužit jako podklad nebo součást zdokonalovaných nebo jiných postupů a řešení včetně doby ověřování nehmotných výsledků.

(2) Za dlouhodobý nehmotný majetek se dále považuje technické zhodnocení v ocenění od částky stanovené zvláštním právním předpisem, a to při splnění povinností uvedených v odstavci 1,

a)   k jehož účtování a odpisování je oprávněn nabyvatel užívacího práva k dlouhodobému nehmotnému majetku, o kterém neúčtuje jako o majetku,
b)   drobného dlouhodobého nehmotného majetku vymezeného v odstavci 5,
c)   drobného nehmotného majetku; drobný nehmotný majetek jsou zejména nehmotné výsledky výzkumu a vývoje, software, ocenitelná práva, a ostatní nehmotný majetek, bez ohledu na dobu použitelnosti, pokud se nejedná o dlouhodobý nehmotný majetek uvedený v položkách "A.I.1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje", "A.I.2. Software", "A.I.3. Ocenitelná práva", "A.I.5. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek", "A.I.6. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek" a "A.I.7. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek", nebo o dlouhodobý nehmotný majetek podle odstavce 5.

(3) Položka "A.I.1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje" a položka "A.I.2. Software" obsahují nehmotné výsledky výzkumu a vývoje a software, které byly buď vytvořeny vlastní činností k obchodování s nimi a nebo nabyty od jiných osob.

(4) Položka "A.I.3. Ocenitelná práva" obsahuje ocenitelná práva, zejména předměty průmyslového a obdobného vlastnictví, výsledky duševní tvůrčí činnosti a práva podle zvláštních právních předpisů, za podmínek uvedených v odstavci 3.

(5) Položka "A.I.4. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek" obsahuje nehmotný majetek, zejména nehmotné výsledky výzkumu a vývoje, software, ocenitelná práva a ostatní dlouhodobý nehmotný majetek, jeho doba použitelnosti je delší než jeden rok a ocenění jedné položky je v částce 7 000 Kč a vyšší a nepřevyšuje částku 60 000 Kč, který byl pořízen nejpozději 31. prosince 2002, a to až do doby vyřazení.

(6) Položka "A.I.5. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek" obsahuje ostatní dlouhodobý nehmotný majetek, který podle své povahy nelze uvést v jiných položkách dlouhodobého majetku.

(7) Věci vzniklé při pořizování dlouhodobého nehmotného majetku, zejména prototypy, modely a vzorky, pokud nejsou vyřazeny například z důvodu prodeje nebo likvidace, se v případě dalšího využití ve vlastní činnosti zaúčtují na příslušný majetkový účet. V případě variantního postupu při pořizování dlouhodobého nehmotného majetku nebo jeho části jsou součástí ocenění dlouhodobého nehmotného majetku všechna variantní řešení.

(8) Položka "A.I.6. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek" obsahuje pořizovaný dlouhodobý nehmotný majetek po dobu jeho pořizování do uvedení do stavu způsobilého k užívání.

(9) Položka "A.I.7. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek" obsahuje krátkodobé a dlouhodobé zálohy poskytnuté na pořízení dlouhodobého nehmotného majetku.

(10) Dlouhodobým nehmotným majetkem se stává pořizovaný majetek uvedený do stavu způsobilého k užívání, kterým se rozumí dokončení pořizovaného majetku a splnění stanovených funkcí a povinností stanovených právními předpisy pro jeho užívání. Obdobně se postupuje v případě technického zhodnocení.

§ 8
Dlouhodobý hmotný majetek

(1) Položka "A.II.1. Pozemky" obsahuje pozemky bez ohledu na výši ocenění, pokud nejsou zbožím podle § 11 odst. 7.

(2) Položka "A.II.2. Umělecká díla, předměty a sbírky" obsahuje movitý dlouhodobý hmotný majetek, který není součástí stavby, bez ohledu na výši pořizovací ceny, zejména umělecká díla12), sbírky a předměty kulturní hodnoty,12) pořízený za účelem výzdoby a doplnění interiérů. V této položce se neuvádí majetek podléhající evidenci podle zvláštních právních předpisů13).

(3) Položka "A.II.3. Stavby" obsahuje bez ohledu na výši ocenění a dobu použitelnosti

a)   stavby14) včetně budov, důlní díla a důlní stavby pod povrchem, vodní díla a další stavební díla podle zvláštních právních předpisů;14) do položky stavby se neuvádějí stavby podléhající evidenci podle zvláštních právních předpisů,13)
b)   otvírky nových lomů, pískoven a hlinišť,
c)   technické rekultivace, pokud zvláštní právní předpis nestanoví jinak,
d)   byty a nebytové prostory vymezené jako jednotky podle zvláštního právního předpisu.8)

(4) Položka "A.II.4. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí" obsahuje

a)   předměty z drahých kovů bez ohledu na výši ocenění,
b)   samostatné movité věci a soubory movitých věcí se samostatným technicko-ekonomickým určením s dobou použitelnosti delší než jeden rok a od výše ocenění určené účetní jednotkou, a to při splnění povinností stanovených zákonem, zejména respektováním principu významnosti a věrného a poctivého zobrazení majetku. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí se samostatným technicko-ekonomickým určením, s dobou použitelnosti delší než jeden rok, neuvedené v položce "A.II.4. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí" se považují za drobný hmotný majetek a účetní jednotka o něm účtuje jako o zásobách.

(5) Položka "A.II.3. Stavby" a položka "A.II.4. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí" dále obsahuje technické zhodnocení15), a to od částky stanovené zákonem o daních z příjmů,

a)   k jehož účtování a odpisování je oprávněna jiná účetní jednotka než vlastník majetku,
b)   drobného dlouhodobého hmotného majetku uvedeného v odstavci 8,
c)   drobného hmotného majetku; drobný hmotný majetek jsou samostatné movité věci a soubory movitých věcí se samostatným technicko-ekonomickým určením, bez ohledu na dobu použitelnosti, pokud se nejedná o dlouhodobý hmotný majetek, nebo o drobný dlouhodobý hmotný majetek podle odstavce 8.

(6) Položka "A.II.5. Pěstitelské celky trvalých porostů" obsahuje

a)   ovocné stromy nebo ovocné keře vysázené na souvislém pozemku o výměře nad 0,25 hektaru v hustotě nejméně 90 stromů nebo 1000 keřů na 1 hektar,
b)   trvalý porost vinic a chmelnic bez nosných konstrukcí.

(7) Položka "A.II.6. Základní stádo a tažná zvířata" obsahuje bez ohledu na výši ocenění plemenná zvířata kategorií skotu, koní, prasat, ovcí, koz a hus; podle rozhodnutí účetní jednotky sem patří též zvířata základního stáda jiných hospodářsky využívaných chovů, například muflonů, daňků, jelenů a pštrosů. Položka obsahuje též koně, například tažné a dostihové, a dále osly, muly a mezky.

(8) Položka "A.II.7. Drobný dlouhodobý hmotný majetek" obsahuje movité věci, popřípadě soubory movitých věcí se samostatným technicko-ekonomickým určením, jejich doba použitelnosti je delší než jeden rok a ocenění jedné položky je 3 000 Kč a vyšší a nepřevyšuje částku 40 000 Kč, který byl pořízen nejpozději 31. prosince 2002, a to až do doby vyřazení.

(9) Položka "A.II.8. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek" obsahuje bez ohledu na pořizovací cenu

a)   ložiska nevyhrazeného nerostu nebo jejich části koupené jako součást pozemku po 1. lednu 1997 v rozsahu vymezeném geologickým průzkumem a za podmínky stanovené v § 38 odst. 3 písm. d),
b)   jiný majetek, mající charakter dlouhodobého hmotného majetku, neobsažený v majetkových položkách "A.II.1. Pozemky", "A.II.2. Umělecká díla, předměty a sbírky", "A.II.3. Stavby", "A.II.4. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí", "A.II.5. Pěstitelské celky trvalých porostů", "A.II.6. Základní stádo a tažná zvířata", "A.II.7. Drobný dlouhodobý hmotný majetek", "A.II.9. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek" a "A.II.10. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek".

(10) Položka "A.II.9. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek" obsahuje pořizovaný dlouhodobý hmotný majetek po dobu jeho pořizování do uvedení do stavu způsobilého k užívání.

(11) Položka "A.II.10. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek" obsahuje krátkodobé a dlouhodobé zálohy poskytnuté na pořízení dlouhodobého hmotného majetku.

(12) Dlouhodobým hmotným majetkem se stávají pořizované věci uvedené do stavu způsobilého k užívání, kterým se rozumí dokončení věci a splnění technických funkcí a povinností stanovených zvláštními právními předpisy pro užívání, to je pro způsobilost k provozu. Obdobně se postupuje v případě technického zhodnocení.

§ 9
Dlouhodobý finanční majetek

(1) Dlouhodobým finančním majetkem je majetek s dobou splatnosti delší než jeden rok nebo v případech, kdy účetní jednotka má úmysl držby do splatnosti, nakupovaný nebo vlastněný za účelem

a)   majetkové účasti, zejména podílů v obchodní společnosti, nebo
b)   obchodování s nimi, nebo
c)   dlouhodobého umístění volných peněžních prostředků se záměrem jejich zhodnocení formou budoucího výnosu.

(2) Položka "A.III.1. Podíly v ovládaných a řízených osobách" obsahuje majetkové účasti, to je podíly podle zvláštního právního předpisu16), ustanovení o množství hlasovacích práv podle zvláštního právního předpisu se nepoužije.

(3) Položka "A.III.2. Podíly v osobách pod podstatným vlivem" obsahuje majetkové účasti, to je podíly nejméně ve výši dvaceti procent, avšak s nižším podílem účasti, než je uvedeno v odstavci 2.

(4) Položka "A.III.3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti" obsahuje dluhové cenné papíry, které mají stanovenu splatnost a u nichž má účetní jednotka úmysl a schopnost držby až do jejich splatnosti. V této položce se uvádějí i dluhové cenné papíry držené do splatnosti, kdy splatnost je kratší než jeden rok.

(5) Položka "A.III.4. Půjčky organizačním složkám" obsahuje půjčky s dobou splatnosti delší než jeden rok, poskytnuté účetní jednotkou vlastním organizačním složkám, pokud jsou účetními jednotkami.

(6) Položka "A.III.5. Ostatní dlouhodobé půjčky" obsahuje ostatní půjčky s dobou splatnosti delší než jeden rok neuvedené v jiných položkách dlouhodobého finančního majetku.

(7) Položka "A.III.6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek" obsahuje ostatní cenné papíry neobsažené v jiných položkách dlouhodobého finančního majetku, termínové vklady s dobou splatnosti delší než jeden rok a majetek přenechaný do užívání jiné účetní jednotce formou smluv o pronájmu movitých a nemovitých věcí sjednaných před 1. lednem 2001 při dodržení podmínek stanovených zvláštním právním předpisem.17)

(8) Položka "A.III.7. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek" obsahuje složky ocenění dlouhodobých cenných papírů a podílů v průběhu jejich pořízení. V položce se uvádí dlouhodobý finanční majetek, jehož doba splatnosti nebo doba držby je delší než jeden rok.

§ 10
Oprávky k dlouhodobému majetku

Položky "A.IV.1. Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje", "A.IV.2. Oprávky k softwaru", "A.IV.3. Oprávky k ocenitelným právům", "A.IV.4. Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku", "A.IV.5. Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku", "A.IV.6. Oprávky ke stavbám", "A.IV.7. Oprávky k samostatným movitým věcem a souborům movitých věcí", "A.IV.8. Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů", "A.IV.9. Oprávky k základnímu stádu a tažným zvířatům", "A.IV.10. Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku" a "A.IV.11. Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku" obsahují oprávky k příslušnému dlouhodobému majetku, které jsou tvořeny kumulovanými odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku ode dne zahájení odpisování až do výše ocenění tohoto majetku.

§ 11
Zásoby

(1) Položka "B.I.1. Materiál na skladě" zejména obsahuje

a)   suroviny, to je základní materiál, které při výrobním procesu přecházejí zcela nebo zčásti do výrobku a tvoří jeho podstatu,
b)   pomocné látky, které přecházejí také přímo do výrobku, netvoří však jeho podstatu, například lak na výrobky,
c)   látky, kterých je zapotřebí pro zajištění provozu účetní jednotky, například mazadla, palivo, čisticí prostředky,
d)   náhradní díly,
e)   obaly a obalové materiály, pokud nejsou účtovány jako dlouhodobý majetek nebo zboží,
f)   drobný hmotný majetek, o kterém účetní jednotka rozhodla, že nebude uváděn v položce "A.II.7. Drobný dlouhodobý hmotný majetek",
g)   další movité věci s dobou použitelnosti jeden rok a kratší bez ohledu na výši ocenění.

(2) Položka "B.I.2. Materiál na cestě" obsahuje majetek uvedený v odstavci 1, který byl vyúčtován dodavateli, avšak nebyl dosud účetní jednotkou fyzicky převzat.

(3) Položka "B.I.3. Nedokončená výroba" obsahuje produkty, které prošly jedním nebo několika výrobními stupni a nejsou již materiálem, nejsou však dosud hotovým výrobkem, nedokončené výkony jiných činností, při nichž nevznikají hmotné produkty.

(4) Položka "B.I.4. Polotovary vlastní výroby" obsahuje odděleně evidované produkty, to je polotovary, které dosud neprošly všemi výrobními stupni a budou dokončeny nebo zkompletovány do hotových výrobků v dalším výrobním procesu účetní jednotky.

(5) Položka "B.I.5. Výrobky" obsahuje věci vlastní výroby určené k prodeji nebo ke spotřebě uvnitř účetní jednotky.

(6) Položka "B.I.6. Zvířata" obsahuje mladá chovná zvířata, zvířata ve výkrmu a dále například kožešinová zvířata, ryby, včelstva, hejna slepic, kachen, krůt, perliček a hus na výkrm.

(7) Položka "B.I.7. Zboží na skladě a v prodejnách" obsahuje zejména movité věci nabyté za účelem prodeje, pokud účetní jednotka s těmito věcmi obchoduje. Položka obsahuje dále výrobky vlastní výroby, které byly aktivovány a předány do vlastních prodejen. Položka obsahuje též nemovitosti, které účetní jednotka, jejímž předmětem činnosti je nákup a prodej nemovitostí, nakupuje za účelem prodeje, sama je nepoužívá, nepronajímá a neprovádí na nich technické zhodnocení.

(8) Položka "B.I.8. Zboží na cestě" obsahuje zejména movité věci uvedené v odstavci 7 vyúčtované dodavateli, avšak účetní jednotkou dosud nepřevzaté.

(9) Položka "B.I.9. Poskytnuté zálohy na zásoby" obsahuje krátkodobé a dlouhodobé zálohy poskytnuté na pořízení zásob.

§ 12
Pohledávky z obchodního styku

(1) Položka "B.II.1. Odběratelé" obsahuje krátkodobé a dlouhodobé pohledávky za splněné a vyúčtované závazky k odběratelům vyplývající z obchodního styku. Do této položky nenáleží pohledávky směnečné.

(2) Položka "B.II.2. Směnky k inkasu" obsahuje směnečné krátkodobé a dlouhodobé pohledávky za odběrateli a jinými dlužníky z cizích směnek a ze směnek na vlastní řad.

(3) Položka "B.II.3. Pohledávky za eskontované cenné papíry" obsahuje pohledávky za směnky předané bance k proplacení, do doby splatnosti směnky a pohledávky za jiné cenné papíry s termínem splatnosti, předané bance k proplacení.

(4) Položka "B.II.4. Poskytnuté provozní zálohy" obsahuje dlouhodobé i krátkodobé pohledávky za zálohy poskytnuté dodavatelům na dodávky v obchodním styku. Do položky se neuvádějí zálohy uvedené v § 7 odst. 9, § 8 odst. 11 a v § 11 odst. 9.

(5) Položka "B.II.5. Ostatní pohledávky" obsahuje ostatní krátkodobé i dlouhodobé pohledávky z obchodního styku, neuvedené v odstavcích 1 až 4, zejména pohledávky za dodavateli z důvodu reklamace dodávek.

§ 13
Pohledávky z pracovněprávních vztahů

(1) Položka "B.II.6. Pohledávky za zaměstnanci" obsahuje pohledávky za zaměstnanci zejména z titulu poskytnutých záloh na vydání jménem zaměstnavatele, záloh na cestovné na pracovní cesty a jiných záloh, které jsou zaměstnanci povinni vyúčtovat.

(2) Položka "B.II.7. Pohledávky za institucemi sociálního zabezpečení a veřejného zdravotního pojištění" obsahuje pohledávky za příslušnými institucemi jak z titulu povinného pojistného stanoveného zvláštními právními předpisy, tak z dobrovolně hrazeného pojistného a obdobného plnění.

§ 14
Daně a dotace - pohledávky

(1) Položka "B.II.8. Daň z příjmů" obsahuje pohledávky z titulu daně z příjmů jak za běžné účetní období, tak i za minulá účetní období.

(2) Položka "B.II.9. Ostatní přímé daně" obsahuje pohledávky z titulu ostatních přímých daní, zejména daní ze závislé činnosti a funkčních požitků, které účetní jednotka jako plátce vybírá od svých zaměstnanců, členů statutárních orgánů, případně jiných osob.

(3) Položka "B.II.10. Daň z přidané hodnoty" obsahuje pohledávky zejména z titulu nároků na vrácení daně z přidané hodnoty při uplatnění nadměrného odpočtu u plátců této daně. Do této položky se zahrnují rovněž pohledávky z titulu nároku na vrácení daně z přidané hodnoty podle zvláštního právního předpisu18) a ostatní pohledávky související s touto daní.

(4) Položka "B.II.11. Ostatní daně a poplatky" obsahuje pohledávky z titulu spotřebních daní například při uplatnění nároku na jejich vrácení. Obsahem této položky jsou i pohledávky z titulu silniční daně, daně z nemovitostí, daně dědické, daně darovací a daně z převodu nemovitostí a pohledávky za příslušnými institucemi z titulu poplatků vyměřovaných podle zvláštních právních předpisů, například cla, správních poplatků a jiných obdobných plnění.

(5) Položky "B.II.12. Nároky na dotace a ostatní zúčtování se státním rozpočtem" a "B.II.13. Nároky na dotace a ostatní zúčtování s rozpočtem orgánů územních samosprávných celků" obsahují nároky na dotace vymezené v § 27 odst. 7, pokud zvláštní právní předpisy nebo příslušné smlouvy účtování o vzniku nároků připouštějí.

§ 15
Ostatní pohledávky

(1) Položka "B.II.14. Pohledávky za účastníky sdružení" obsahuje krátkodobé i dlouhodobé pohledávky vzniklé z činnosti účetní jednotky ve sdružení na základě smlouvy uzavřené podle zvláštního právního předpisu.19)

(2) Položka "B.II.15. Pohledávky z pevných termínových operací" obsahuje pohledávky vyplývající z uskutečněných pevných termínových operací s finančními nástroji, respektive změny reálné hodnoty těchto nástrojů, pokud mají povahu pohledávky. V této položce se neuvádějí pohledávky vznikající z titulu nákupu opcí.

(3) Položka "B.II.16. Pohledávky z emitovaných dluhopisů" obsahuje pohledávky emitentů z titulu úpisu krátkodobých a dlouhodobých dluhopisů.

(4) Položka "B.II.17. Jiné pohledávky" obsahuje krátkodobé pohledávky, které se neuvádějí v jiných položkách pohledávek, zejména nároky na náhradu škody od odpovědné osoby, zálohy vyplacené jiným osobám než osobám v pracovněprávním vztahu, pokud se nejedná o zálohy uvedené v § 7 odst. 9, § 8 odst. 11, § 11 odst. 9 a v § 12 odst. 4. V položce se rovněž uvádějí pohledávky při nákupu opce včetně opční prémie.

(5) Položka "B.II.18. Dohadné účty aktivní" obsahuje částky dlouhodobých a krátkodobých pohledávek stanovené podle smluv, které nejsou ke dni sestavení účetní závěrky doloženy veškerými potřebnými doklady, a tedy není známa jejich přesná výše.

(6) Položka "B.II.19. Opravná položka k pohledávkám" obsahuje opravné položky vytvářené k jednotlivým pohledávkám podle zvláštního právního předpisu20) v případech, kdy se pohledávky vztahují k činnosti účetní jednotky podléhající dani z příjmů. V účetní závěrce se tato položka uvádí v aktivech rozvahy (bilance) v záporné hodnotě.

§ 16
Krátkodobý finanční majetek

(1) Položka "B.III.1. Pokladna" obsahuje peněžní prostředky v hotovosti, které má účetní jednotka v pokladně ke dni sestavení účetní závěrky. V položce se uvádějí i přijaté šeky vystavené ve prospěch účetní jednotky, pokud nepředstavují pohledávku.

(2) Položka "B.III.2. Ceniny" obsahuje stav zejména poštovních známek, kolků, dálničních kupónů, platebních karet, které před jejich vydáním představují hodnotu, z níž po vydání do používání bude moci být čerpáno, stav stravovacích poukázek do provozoven veřejného stravování a jiných hodnot, majících povahu cenin.

(3) Položka "B.III.3. Účty v bankách" obsahuje peněžní prostředky na účtech v bankách. Pokud banka umožňuje, aby byl ke konci rozvahového dne vykázán pasivní zůstatek u běžného účtu, pak se tento zůstatek uvádí v položce pasiv "B.III.18. Krátkodobé bankovní úvěry".

(4) Položky "B.III.4. Majetkové cenné papíry k obchodování" a "B.III.5. Dluhové cenné papíry k obchodování" obsahují cenné papíry určené k obchodování, držené účetní jednotkou po dobu kratší než jeden rok za účelem obchodování s nimi a dosahování zisků z cenových rozdílů.

(5) Položka "B.III.6. Ostatní cenné papíry" obsahuje jiné cenné papíry krátkodobé povahy, které se neuvádějí v položkách "B.III.4. Majetkové cenné papíry k obchodování" a "B.III.5. Dluhové cenné papíry k obchodování".

(6) Položka "B.III.7. Pořizovaný krátkodobý finanční majetek" obsahuje složky ocenění krátkodobých cenných papírů a podílů v průběhu jejich pořizování.

(7) Položka "B.III.8. Peníze na cestě" obsahuje stav veškerých peněžních prostředků, které z důvodu časového nesouladu při vkladech, výběrech a převodech mezi bankovními účty účetní jednotky nebo pokladnami nebyly dosud připsány na účet nebo z účtu odepsány. Stav se v aktivech rozvahy (bilance) uvádí v kladné nebo v záporné hodnotě, podle povahy konečného zůstatku účtu 261 - Peníze na cestě.

§ 17
Jiná aktiva, aktiva celkem

(1) Položky "B.IV.1. Náklady příštích období" a "B.IV.2. Příjmy příštích období" obsahují tituly časového rozlišení, které mají aktivní zůstatek. Položka "B.IV.1. Náklady příštích období" obsahuje výdaje, které se týkají nákladů v příštích účetních obdobích. Položka "B.IV.2. Příjmy příštích období" obsahuje částky účetní jednotkou nepřijaté, které časově a věcně souvisejí s výnosy běžného účetního období a nejsou účtovány přímo na účtech pohledávek za právnickými a fyzickými osobami.

(2) Položka "B.IV.3. Kursové rozdíly aktivní" obsahuje ke dni sestavení účetní závěrky zjištěné kursové rozdíly aktivní povahy, to je ztrátové, vznikající při přepočtu dlouhodobého finančního majetku, pohledávek a závazků v cizích měnách, včetně dlouhodobých termínových vkladů, úvěrů a krátkodobých finančních výpomocí.

(3) Položka "Aktiva celkem" obsahuje hodnotu aktiv brutto sníženou o hodnotu oprávek a opravných položek k příslušným aktivům.

§ 18
Vlastní zdroje

(1) Položka "A.I.1. Vlastní jmění" obsahuje hodnotu vlastních zdrojů majetku účetní jednotky. V položce se uvádí v případech, kdy to ukládá nebo připouští zvláštní právní předpis, hodnota povinného nebo dobrovolného majetkového vkladu zakladatelů účetní jednotky, jmenovitě zapsaná do příslušného rejstříku. Položka obsahuje i dotace vymezené v § 27 odst. 7, pokud byly přijaty jako zdroj pořízení dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku. Dále se zde uvádí hodnota bezúplatně převzatého dlouhodobého nehmotného a hmotného odpisovaného majetku snížená o oprávky, hodnota bezúplatně nabytého neodpisovaného majetku a hodnota bezúplatně nabytých zásob, pokud je bezúplatně nabytý majetek určen na činnost účetní jednotky. Uvádějí se zde i hodnota nově zjištěného a v účetnictví dosud nezachyceného neodpisovaného dlouhodobého majetku a zdroje převedené z fondů.

(2) Položka "A.I.2. Fondy" obsahuje účelové zdroje vytvořené buď ze zisků po zdanění dosažených účetní jednotkou v přecházejících účetních obdobích, případně zdroje přijaté účetní jednotkou od jiných osob za účelem plnění jejího hlavního poslání. Uvádí se zde rovněž část výtěžku veřejných sbírek podle zvláštního právního předpisu určená k použití na předem stanovený účel. Položka rovněž obsahuje zdroje účetní jednotky vytvářené podle zvláštních právních předpisů21), stanov, statutů nebo jiných zřizovacích listin, interních předpisů účetní jednotky, případně na základě rozhodnutí oprávněného orgánu účetní jednotky.

(3) Položka "A.I.3. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků" obsahuje změny reálných hodnot finančních nástrojů, to je derivátů, a změny reálných hodnot cenných papírů určených k obchodování a ostatních cenných papírů, které účetní jednotka podle zákona ocenila při pořízení reálnou hodnotou. V případě aktivního zůstatku se tato položka uvádí v pasivech rozvahy (bilance) v záporné hodnotě.

(4) Položka "A.II.1. Účet výsledku hospodaření" obsahuje výsledek hospodaření vykázaný k rozvahovému dni za celou účetní jednotku za běžné účetní období.

(5) Položka "A.II.2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení" obsahuje výsledek hospodaření za celou účetní jednotku z minulého účetního období.

(6) Položka "A.II.3. Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let" obsahuje nevypořádané výsledky hospodaření účetní jednotky za minulá účetní období.

§ 19
Rezervy

Položka "B.I.1. Rezervy" obsahuje zdroje vytvářené účetní jednotkou podle zvláštního právního předpisu,22) a to v souvislosti s činností podléhající dani z příjmů.

§ 20
Dlouhodobé závazky

(1) Položka "B.II.1. Dlouhodobé bankovní úvěry" obsahuje cizí zdroje účetní jednotky s dobou splatnosti delší než jeden rok, zejména přijaté bankovní úvěry a dlouhodobé úvěry poskytnuté bankou při eskontu směnek.

(2) Položka "B.II.2. Emitované dluhopisy" obsahuje hodnotu dlouhodobých dluhopisů emitovaných účetní jednotkou, to je emitentem.

(3) Položka "B.II.3. Závazky z pronájmu" obsahuje dlouhodobé závazky z titulu majetku převzatého do užívání od jiné účetní jednotky, to je pronajímatele, formou smluv o pronájmu movitých a nemovitých věcí sjednaných před 1. lednem 2001 při dodržení podmínek stanovených zvláštním právním předpisem.17)

(4) Položka "B.II.4. Přijaté dlouhodobé zálohy" obsahuje dlouhodobé závazky z titulu přijatých záloh na dobu delší než jeden rok, od odběratelů na dodávky v obchodním styku.

(5) Položka "B.II.5. Dlouhodobé směnky k úhradě" obsahuje směnečné dlouhodobé závazky k dodavatelům a jiným věřitelům z akceptovaných cizích směnek a ze směnek vlastních, v případě směnek jako platebních prostředků. Neuvádějí se zde dlouhodobé směnky použité jako zajišťovací prostředky ani směnky, které mají povahu cenných papírů.

(6) Položka "B.II.6. Dohadné účty pasivní" obsahuje částky dlouhodobých závazků podle smluv, které nejsou ke dni sestavení účetní závěrky doloženy veškerými potřebnými doklady, a tedy není známa jejich přesná výše.

(7) Položka "B.II.7. Ostatní dlouhodobé závazky" obsahuje ostatní dlouhodobé závazky, které se neuvádějí v jiných položkách dlouhodobých závazků, zejména přijaté dlouhodobé půjčky od jiných osob než od bank.

§ 21
Závazky z obchodního styku

(1) Položka "B.III.1. Dodavatelé" obsahuje krátkodobé závazky vůči dodavatelům vyplývající z příslušných smluvních ujednání v obchodním styku. Neuvádějí se zde závazky směnečné.

(2) Položka "B.III.2. Směnky k úhradě" obsahuje směnečné závazky k dodavatelům a jiným věřitelům z titulu krátkodobých vlastních nebo akceptovaných cizích směnek, pokud jsou použity jako platební prostředek. Neuvádějí se zde krátkodobé směnky mající povahu cenného papíru.

(3) Položka "B.III.3. Přijaté zálohy" obsahuje krátkodobé závazky z titulu přijatých záloh na dobu jednoho roku a kratší, od odběratelů na dodávky v obchodním styku.

(4) Položka "B.III.4. Ostatní závazky" obsahuje krátkodobé závazky z obchodních styků, které se neuvádějí v položkách "B.III.1. Dodavatelé", "B.III.2. Směnky k úhradě" a "B.III.3. Přijaté zálohy", zejména závazky k odběratelům z důvodu reklamace dodávek.

§ 22
Závazky z pracovněprávních vztahů

(1) Položka "B.III.5. Zaměstnanci" obsahuje závazky k zaměstnancům zejména z titulu nároku na výplatu mezd a odměn vyplývajících z pracovního poměru. Účetní jednotky zde uvádějí rovněž nároky na výplatu peněžních náležitostí osob ve výkonu civilní služby v účetní jednotce, pokud mají charakter mezd, to je služné.

(2) Položka "B.III.6. Ostatní závazky vůči zaměstnancům" obsahuje závazky v souvislosti s pracovním poměrem vůči zaměstnancům, vyplývající ze zvláštních právních předpisů, například nároky na cestovní náhrady a náhrady za používání vlastních pracovních pomůcek a obdobná plnění.

(3) Položka "B.III.7. Závazky k institucím sociálního zabezpečení a veřejného zdravotního pojištění" obsahuje závazky k příslušným institucím jak z titulu povinného pojistného stanoveného zvláštními právními předpisy, tak z dobrovolně hrazeného pojistného a obdobného plnění.

§ 23
Daně a dotace - závazky

(1) Položka "B.III.8. Daň z příjmů" obsahuje závazky z titulu daně z příjmů jak za běžné účetní období, tak i za minulá účetní období.

(2) Položka "B.III.9. Ostatní přímé daně" obsahuje závazky z titulu ostatních přímých daní, zejména daní ze závislé činnosti a funkčních požitků, které účetní jednotka jako plátce vybírá od svých zaměstnanců, členů statutárních orgánů, případně jiných osob.

(3) Položka "B.III.10. Daň z přidané hodnoty" obsahuje závazky zejména z titulu odvodu daně z přidané hodnoty u plátců této daně. Do položky se zahrnují rovněž závazky z titulu neoprávněně uplatněného nároku na vrácení daně z přidané hodnoty podle zvláštního právního předpisu18) a ostatní závazky související s touto daní.

(4) Položka "B.III.11. Ostatní daně a poplatky" obsahuje závazky z titulu spotřebních daní u plátců těchto daní. Obsahem této položky jsou i závazky z titulu silniční daně, daně z nemovitostí, daně dědické, daně darovací a daně z převodu nemovitostí a závazky k příslušným institucím z titulu poplatků vyměřovaných podle zvláštních právních předpisů, například cla, správních poplatků a jiných obdobných plnění.

(5) Položky "B.III.12. Závazky ze vztahu ke státnímu rozpočtu" a "B.III.13. Závazky ze vztahu k rozpočtu orgánů územních samosprávných celků" obsahují závazky z titulu nedočerpaných nebo neoprávněně použitých prostředků dotací podle § 27 odst. 7 a závazky k poskytovatelům související s dotacemi.

§ 24
Ostatní závazky

(1) Položka "B.III.14. Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů" obsahuje závazky vyplývající z majetkové účasti, to je podílu účetní jednotky v obchodní společnosti z titulu převzatých, avšak dosud nesplacených akcií, zatímních listů nebo vkladů.

(2) Položka "B.III.15. Závazky k účastníkům sdružení" obsahuje krátkodobé a dlouhodobé závazky vzniklé z činnosti účetní jednotky ve sdružení na základě smlouvy uzavřené podle zvláštního právního předpisu.19)

(3) Položka "B.III.16. Závazky z pevných termínových operací" obsahuje závazky vyplývající z uskutečněných pevných termínových operací s finančními nástroji, respektive změny reálné hodnoty těchto nástrojů, pokud mají povahu závazku. V této položce se neuvádějí závazky vznikající z titulu prodeje opcí.

(4) Položka "B.III.17. Jiné závazky" obsahuje krátkodobé závazky, které se neuvádějí v jiných položkách krátkodobých závazků, zejména závazky z odpovědnosti za způsobenou škodu, závazky k členům statutárních orgánů a závazky vyplývající z členství v účetní jednotce. V položce se rovněž uvádějí závazky při prodeji opce včetně opční prémie.

(5) Položka "B.III.18. Krátkodobé bankovní úvěry" obsahuje cizí zdroje s dobou splatnosti jeden rok a kratší, zejména krátkodobé úvěry poskytnuté bankou.

(6) Položka "B.III.19. Eskontní úvěry" obsahuje cizí zdroje s dobou splatnosti jeden rok a kratší, zejména krátkodobé úvěry poskytnuté bankou při eskontu směnek.

(7) Položka "B.III.20. Emitované krátkodobé dluhopisy" obsahuje hodnotu krátkodobých dluhopisů emitovaných účetní jednotkou, to je emitentem.

(8) Položka "B.III.21. Vlastní dluhopisy" obsahuje dluhopisy emitované účetní jednotkou, které může mít v držení podle zvláštních právních předpisů. Položka se uvádí v pasivech v záporné hodnotě.

(9) Položka "B.III.22. Dohadné účty pasivní" obsahuje částky krátkodobých závazků podle smluv, které nejsou ke dni sestavení účetní závěrky doloženy veškerými potřebnými doklady, a tedy není známa jejich přesná výše.

(10) Položka "B.III.23. Ostatní krátkodobé finanční výpomoci" obsahuje zejména závazky účetní jednotky s dobou splatnosti jeden rok a kratší z titulu přijatých finančních výpomocí a půjček od jiných osob, s výjimkou bank. V položce se rovněž uvádějí krátkodobé závazky z cenných papírů vystavených účetní jednotkou s výjimkou dluhopisů.

§ 25
Jiná pasiva, pasiva celkem

(1) Položky "B.IV.1. Výdaje příštích období" a "B.IV.2. Výnosy příštích období" obsahují tituly časového rozlišení, které mají pasivní zůstatek. Položka "B.IV.1. Výdaje příštích období" obsahuje náklady, které souvisejí s běžným účetním obdobím, avšak výdaj na ně nebyl dosud uskutečněn. Položka "B.IV.2. Výnosy příštích období" obsahuje příjmy, které věcně patří do výnosů v příštích účetních obdobích.

(2) Položka "B.IV.3. Kursové rozdíly pasivní" obsahuje ke dni sestavení účetní závěrky zjištěné kursové rozdíly pasivní povahy, to je ziskové, vznikající při přepočtu dlouhodobého finančního majetku, pohledávek a závazků v cizích měnách, včetně dlouhodobých termínových vkladů, úvěrů a krátkodobých finančních výpomocí.

(3) Položka "Pasiva celkem" obsahuje hodnotu pasiv.

Hlava III
Obsahové vymezení položek
výkazu zisku a ztráty

§ 26
Náklady

(1) Spotřebované nákupy

a)   položka "A.I.1. Spotřeba materiálu" obsahuje náklady na spotřebu materiálu; v položce se uvádějí i úbytky materiálu do normy přirozených úbytků, například z důvodu vysychání, rozprášení a vylití,
b)   položka "A.I.2. Spotřeba energie" obsahuje náklady na spotřebovanou energii,
c)   položka "A.I.3. Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek" obsahuje náklady na spotřebu ostatních neskladovatelných dodávek,
d)   položka "A.I.4. Prodané zboží" obsahuje náklady na prodané zboží; v položce se uvádějí i úbytky zboží do normy přirozených úbytků, například z důvodu vysychání, rozprášení a vylití.

(2) Nakupované služby

a)   položka "A.II.5. Opravy a udržování" obsahuje náklady na opravy a udržování majetku ve vlastnictví účetní jednotky a majetku s právem užívání,
b)   položka "A.II.6. Cestovné" obsahuje náklady na cestovné při pracovních cestách v návaznosti na zvláštní právní předpisy,23)
c)   položka "A.II.7. Náklady na reprezentaci" obsahuje náklady týkající se reprezentace, například pohoštění, dary a obdobná plnění; uvádějí se zde i náklady na vlastní výkony, které byly použity pro účely reprezentace,
d)   položka "A.II.8. Ostatní služby" obsahuje náklady na ostatní nakupované služby, které se neuvádějí v položkách výkazu zisku a ztráty "A.II.5. Opravy a udržování", "A.II.6. Cestovné" a "A.II.7. Náklady na reprezentaci"; uvádí se zde rovněž pořizovací cena nakoupeného drobného nehmotného majetku zařazeného do užívání v účetní jednotce, která se neuvádí jako položka aktiv v rozvaze (bilanci).

(3) Osobní náklady

a)   položka "A.III.9. Mzdové náklady" obsahuje náklady na veškeré příjmy ze závislé činnosti před zdaněním včetně naturálních příjmů, v ocenění cenou obvyklou v místě a čase, náklady na civilní službu patřící do mzdových nákladů, to je služné, vyplácené podle zvláštních právních předpisů a náklady na příjmy z funkčních požitků před zdaněním vyplácené členům vlastních statutárních nebo kontrolních orgánů,
b)   položka "A.III.10. Zákonné sociální pojištění" obsahuje náklady na pojištění, které je zaměstnavatel povinen podle zvláštních právních předpisů hradit na sociální zabezpečení a veřejné zdravotní pojištění,
c)   položka "A.III.11. Ostatní sociální pojištění" obsahuje závazky k příslušným institucím z titulu dobrovolného plnění penzijního připojištění zaměstnanců a obdobné dobrovolné platby a plnění za zaměstnance podle zvláštních právních předpisů,
d)   položka "A.III.12. Zákonné sociální náklady" obsahuje náklady podle zvláštních právních předpisů24) související se zaměstnanci,
e)   položka "A.III.13. Ostatní sociální náklady" obsahuje ostatní sociální náklady, které se neuvádějí v položkách výkazu zisku a ztráty "A.III.10. Zákonné sociální pojištění", "A.III.11. Ostatní sociální pojištění" a "A.III.12. Zákonné sociální náklady", a ostatní náklady zejména na civilní službu a službu dobrovolníků, vyplácené jako náhrady podle zvláštních právních předpisů.

(4) Náklady na úhradu daní a poplatků

a)   položka "A.IV.14. Daň silniční" obsahuje náklady na daň silniční splatnou za účetní období k rozvahovému dni,
b)   položka "A.IV.15. Daň z nemovitostí" obsahuje náklady na zaplacenou daň z nemovitostí,
c)   položka "A.IV.16. Ostatní daně a poplatky" obsahuje náklady na ostatní daně a odvody, náklady na správní a jiné poplatky podle zvláštních právních předpisů a obdobná plnění v případech, kdy je účetní jednotka poplatníkem, s výjimkou splatné daně z příjmů právnických osob za příslušné zdaňovací období, která se uvádí v položce výkazu zisku a ztráty "34. Daň z příjmů"; položka "A.IV.16. Ostatní daně a poplatky" dále obsahuje náklady na ostatní daně a poplatky za minulá období včetně daně z přidané hodnoty, o které již nelze zvýšit ocenění majetku, zásob a pohledávek, dále doměrky spotřební daně vztahující se k vlastní spotřebě vybraných výrobků podle zákona o spotřebních daních.

(5) Ostatní náklady

a)   položka "A.V.17. Smluvní pokuty a úroky z prodlení" obsahuje bez ohledu na to, zda byly, nebo nebyly zaplaceny, náklady na splatné závazky ze smluvních pokut a úroků z prodlení podle ustanovení zvláštního právního předpisu s výjimkou úroků z prodlení podle smlouvy o úvěru, poplatky z prodlení podle zvláštního právního předpisu, penále, popřípadě jiné sankce ze smluvních vztahů, postižní částky a dále poplatky, penále a plnění obdobné povahy podle zvláštních právních předpisů,
b)   položka "A.V.18. Ostatní pokuty a penále" obsahuje bez ohledu na to, zda byly, nebo nebyly zaplaceny, náklady na splatné závazky z ostatních pokut a penále, které se neuvádějí v položce "A.V.17. Smluvní pokuty a úroky z prodlení",
c)   položka "A.V.19. Odpis nedobytné pohledávky" obsahuje náklady na odpis pohledávek podle zvláštního právního předpisu25) a odpis pohledávek podle zvláštního právního předpisu26) souvisejících s činností účetní jednotky podléhající dani z příjmů, ztrátové položky, u kterých k úhradě nestačí likvidační podstata dlužníků podle zvláštního právního předpisu,27) a náklady na postoupené pohledávky související s činností účetní jednotky podléhající dani z příjmů,
d)   položka "A.V.20. Úroky" obsahuje náklady na platební povinnost z titulu úroků vůči bankám nebo jiným věřitelům včetně úroků z prodlení podle smlouvy o úvěru, v případě půjček, finančních operací, například eskontace cenných papírů, a dále poplatky, penále, postižní částky a plnění obdobné povahy podle zvláštních právních předpisů. V položce se neuvádějí kapitalizované úroky, které se zahrnují do pořizovací ceny dlouhodobého nehmotného majetku a dlouhodobého hmotného majetku,
e)   položka "A.V.21. Kursové ztráty" obsahuje náklady na kursové rozdíly vznikající na účtech pohledávek a závazků při inkasu nebo platbě a na finančních účtech, to je účtech účtových skupin 21, 22, 24, 25, 26, znějících na cizí měnu, při uzavírání účetních knih k rozvahovému dni,
f)   položka "A.V.22. Dary" obsahuje zejména zůstatkovou cenu odpisovaného dlouhodobého nehmotného majetku a dlouhodobého hmotného majetku ve vlastnictví účetní jednotky při bezúplatném převodu z důvodu darování jiným osobám, pořizovací cenu darovaných zásob a náklady na finanční dary poskytnuté z vlastních finančních zdrojů účetní jednotky. V této položce se neuvádí pořizovací cena neodpisovaného majetku a bezúplatné převody majetku jiným osobám v rámci hlavního poslání účetní jednotky podle statutu, stanov nebo jiné zřizovací listiny, pokud byl majetek pořízen z účelových finančních zdrojů,
g)   položka "A.V.23. Manka a škody" obsahuje náklady na manka a škody na majetku s výjimkou schodku u pokladní hotovosti a cenin, které jsou vždy pohledávkou vůči hmotně odpovědné osobě, s výjimkou hodnoty chybějících cenných papírů, kdy je nutno vést tyto položky odděleně na analytických účtech k příslušnému účtu v účtových skupinách 06 a 25 "Cenné papíry v umořovacím řízení" a zahájit umořovací řízení; v položce se uvádí také zůstatková cena vyřazeného dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku v důsledku manka a škody; škodou pro účely této vyhlášky je fyzické znehodnocení, to je neodstranitelné poškození nebo zničení hmotného majetku včetně zásob,
h)   položka "A.V.24. Jiné ostatní náklady" obsahuje jiné náklady nezachycené na ostatních položkách nákladů, zejména náklady, které se týkají provozní činnosti, dále náklady peněžního styku, jimiž jsou bankovní poplatky, náklady na smluvní pojištění majetku a osob, náklady spojené se získáváním bankovních záruk a obdobné bankovní poplatky, jakož i depozitní poplatky s výjimkou případů, kdy se tyto položky stávají součástí pořizovací ceny majetku, a náklady na odstupné za uvolnění bytů; patří sem i náklady spojené s rozhodnutím o zrušení připravované nebo rozestavěné výstavby, to je zmařené investice vztahující se k této činnosti, a to k okamžiku rozhodnutí o zrušení výstavby.

(6) Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a opravných položek

a)   položka "A.VI.25. Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku" obsahuje náklady na odpisy podle odpisového plánu stanoveného účetní jednotkou podle § 28 zákona, dále zůstatkovou cenu dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku při vyřazení z důvodu jeho likvidace v důsledku opotřebení,
b)   položka "A.VI.26. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku" obsahuje náklady ve výši zůstatkové ceny dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku odpisovaného při vyřazení z důvodu prodeje; uvádí se zde i pořizovací cena prodaného dlouhodobého hmotného majetku neodpisovaného, k okamžiku vyřazení,
c)   položka "A.VI.27. Prodané cenné papíry a podíly" obsahuje náklady na úbytek cenných papírů a podílů z důvodu prodeje v ocenění stanoveném zákonem,
d)   položka "A.VI.28. Prodaný materiál" obsahuje náklady na úbytek materiálu z důvodu prodeje v ocenění stanoveném zákonem,
e)   položka "A.VI.29. Tvorba rezerv" obsahuje náklady na tvorbu rezerv tvořených podle zvláštního právního předpisu,22) souvisejících s činností účetní jednotky podléhající dani z příjmů,
f)   položka "A.VI.30. Tvorba opravných položek" obsahuje náklady na tvorbu opravných položek tvořených podle zvláštního právního předpisu,20) souvisejících s činností účetní jednotky podléhající dani z příjmů.

(7) Poskytnuté příspěvky

a)   položka "A.VII.31. Poskytnuté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami" obsahuje náklady na zaplacené finanční příspěvky poskytnuté vlastním organizačním složkám na provoz, pokud jsou účetními jednotkami, v rámci hlavní činnosti účetní jednotky vymezené příslušnou zřizovací listinou,
b)   položka "A.VII.32. Poskytnuté členské příspěvky" obsahuje náklady na zaplacené členské příspěvky právnickým osobám, vyplývající z nepovinného členství účetní jednotky.

(8) Položka "A. VIII. 33. Dodatečné odvody daně z příjmů" obsahuje náklady na dodatečné odvody daně z příjmů, zejména náklady na doměrky daně za minulá období, snížené o vratky daně za minulá zdaňovací období.

(9) Položka "34. Daň z příjmů" obsahuje náklady na výši splatné daně z příjmů právnických osob zjištěné za příslušné zdaňovací období, týkající se výsledku hospodaření za účetní období, za které se účetní závěrka sestavuje.

(10) Výdaje přímo související se založením a zřízením účetní jednotky, vynaložené do dne vzniku právní subjektivity (dále jen "zřizovací výdaje"), se zaúčtují jako první účetní zápisy po otevření účetních knih v prvním účetním období. Uvádějí se ve výkazu zisku a ztráty v položkách nákladů, kterých se týkají. Za zřizovací výdaje se považují zejména soudní a správní poplatky a jiná obdobná plnění, výdaje na pracovní cesty související se založením účetní jednotky, odměny za zprostředkování a poradenské služby a nájemné; zřizovacími výdaji jsou též výdaje uhrazené nově založenou účetní jednotkou jiné osobě, například zakladateli, která tyto výdaje vynaložila. Zřizovacími výdaji nejsou zejména výdaje na pořízení dlouhodobého majetku a zásob, na reprezentaci nebo související s přeměnou právní subjektivity organizace.

(11) Položka "Náklady celkem" obsahuje náklady za příslušné účetní období.

§ 27
Výnosy

(1) Vlastní výkony a prodej zboží

a)   položka "B.I.1. Tržby za vlastní výrobky" obsahuje výnosy z tržeb za vlastní výrobky,
b)   položka "B.I.2. Tržby z prodeje služeb" obsahuje výnosy z tržeb za vlastní služby,
c)   položka "B.I.3. Tržby za prodané zboží" obsahuje výnosy z tržeb za prodané zboží.

(2) Změny stavu vnitroorganizačních zásob

a)   položka "B.II.4. Změna stavu zásob nedokončené výroby" obsahuje výnosy, případně snížení výnosů ze změny stavu zásob nedokončených výrobků, jimiž jsou přírůstky a úbytky zásob, popřípadě změny stavu zásob vyplývající z inventarizace jako rozdíl mezi výší stavu zásob nedokončené výroby ke konci a k počátku účetního období; uvádí se zde i změna stavu zásob v případě použití vlastních nedokončených výrobků k účelům reprezentace,
b)   položka "B.II.5. Změna stavu zásob polotovarů" obsahuje výnosy, případně snížení výnosů ze změny stavu zásob polotovarů, jimiž jsou přírůstky a úbytky zásob polotovarů, popřípadě změnu stavu zásob vyplývající z inventarizace jako rozdíl mezi výší stavu zásob polotovarů ke konci a k počátku účetního období; uvádí se zde i změna stavu zásob v případě použití vlastních polotovarů k účelům reprezentace,
c)   položka "B.II.6. Změna stavu zásob výrobků" obsahuje výnosy, případně snížení výnosů ze změny stavu zásob výrobků, jimiž jsou přírůstky a úbytky zásob vlastních výrobků, popřípadě změna stavu zásob vyplývající z inventarizace jako rozdíl mezi výší stavu zásob ke konci a k počátku účetního období; uvádí se zde i změna stavu zásob v případě použití vlastních výrobků k účelům reprezentace,
d)   položka "B.II.7. Změna stavu zvířat" obsahuje výnosy, případně snížení výnosů ze změny stavu zásob zvířat, jimiž jsou přírůstky a úbytky zásob zvířat, popřípadě změnu stavu zásob vyplývající z inventarizace jako rozdíl mezi výší stavu zásob ke konci a k počátku účetního období; uvádí se zde i změna stavu zvířat v případě použití vlastních zásob zvířat k účelům reprezentace.

(3) Aktivace materiálu, zboží, vlastních výkonů a dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku

a)   položka "B.III.8. Aktivace materiálu a zboží" obsahuje hodnotu vyrobeného materiálu a zboží a materiálu získaného demontáží při likvidaci dlouhodobého hmotného majetku nebo drobného dlouhodobého hmotného majetku ve vlastní režii, v ocenění vlastními náklady na jejich pořízení,
b)   položka "B.III.9. Aktivace vnitroorganizačních služeb" obsahuje zejména hodnotu vlastní přepravy a jiné výkony provedené pro vlastní potřebu účetní jednotky v ocenění vlastními náklady na jejich pořízení; uvádí se zde i hodnota vlastních služeb použitá pro účely reprezentace,
c)   položka "B.III.10. Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku" obsahuje výnosy ve výši vlastních nákladů na pořízení, jimiž je aktivace dlouhodobého nehmotného majetku pořízeného ve vlastní režii účetní jednotky,
d)   položka "B.III.11. Aktivace dlouhodobého hmotného majetku" obsahuje výnosy ve výši vlastních nákladů na pořízení, jimiž je aktivace dlouhodobého hmotného majetku pořízeného ve vlastní režii účetní jednotky.

(4) Ostatní výnosy

a)   položka "B.IV.12. Smluvní pokuty a úroky z prodlení" obsahuje bez ohledu na to, zda byly, nebo nebyly zaplaceny, zejména výnosy z pohledávek za smluvní pokuty a úroky z prodlení podle ustanovení zvláštního právního předpisu s výjimkou úroků z prodlení podle smlouvy o úvěru, poplatky z prodlení podle ustanovení zvláštního právního předpisu, penále, popřípadě jiné sankce ze smluvních vztahů, postižní částky a dále poplatky, penále a plnění obdobné povahy podle zvláštních právních předpisů,
b)   položka "B.IV.13. Ostatní pokuty a penále" obsahuje částky výnosů z pokut a penále v případech, kdy je účetní jednotka podle zvláštního právního předpisu oprávněna k jejich inkasu, které se neuvádějí v položce "B.IV.12. Smluvní pokuty a úroky z prodlení" bez ohledu na to, zda byly, nebo nebyly zaplaceny,
c)   položka "B.IV.14. Platby za odepsané pohledávky" obsahuje výnosy z úhrad pohledávek, které byly v minulosti odepsány na vrub nákladů a od tohoto okamžiku se v účetnictví sledovaly pouze na podrozvahových účtech; do této položky se zahrnují i výnosy z postoupení pohledávek souvisejících s činností účetní jednotky podléhající dani z příjmů,
d)   položka "B.IV.15. Úroky" obsahuje výnosy, jimiž jsou úroky přijaté od banky a jiných dlužníků, a obdobná plnění; v případě výnosů nebo příjmů, které se podle zvláštního právního předpisu zdaňují zvláštní sazbou daně a sraženou daň je možno započíst na celkovou daňovou povinnost, se uvádějí úrokové výnosy nebo příjmy před zdaněním, to je v brutto, v ostatních případech se úrokové výnosy nebo příjmy uvádějí ve výši po zdanění, to je v netto,
e)   položka "B.IV.16. Kursové zisky" obsahuje výnosy z kursových rozdílů vznikajících na účtech pohledávek a závazků, při inkasu nebo platbě a na finančních účtech, to je na účtech účtových skupin 21, 22, 24, 25, 26, při uzavírání účetních knih k rozvahovému dni,
f)   položka "B.IV.17. Zúčtování fondů" obsahuje výnosy do výše nákladů při použití prostředků účelových fondů uváděných v položce pasiv "A.I.2. Fondy",
g)   položka "B.IV.18. Jiné ostatní výnosy" obsahuje zejména výnosy ve výši nároku na náhradu za manka a škody od fyzických i právnických osob, přebytky na majetku s výjimkou přebytků dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku a ostatní výnosy neuvedené v jiných položkách výnosů; dále výnosy z právně zaniklých závazků, s výjimkou splnění, započtení, dohody o nahrazení dosavadního závazku závazkem novým, splynutí, nebo narovnání.

(5) Prodej majetku, zúčtování rezerv a opravných položek

a)   položka "B.V.19. Tržby z prodeje dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku" obsahuje výnosy z tržeb za prodaný dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek, jakož i odhad částek poplatků za pronajímání licencí nebo jiných majetkových práv, pokud není známa výše poplatků,
b)   položka "B.V.20. Tržby z prodeje cenných papírů a podílů" obsahuje výnosy z prodeje cenných papírů a podílů dlouhodobého i krátkodobého charakteru, zachycených na účtech účtové skupiny 06 - Dlouhodobý finanční majetek a účtové skupiny 25 - Krátkodobý finanční majetek,
c)   položka "B.V.21. Tržby z prodeje materiálu" obsahuje částky výnosů za prodaný materiál,
d)   položka "B.V.22. Výnosy z krátkodobého finančního majetku" obsahuje výnosy z krátkodobého finančního majetku, například dividendy a úroky vyplývající z vlastnictví krátkodobého finančního majetku vedeného na účtech účtové skupiny 25 - Krátkodobý finanční majetek,
e)   položka "B.V.23. Zúčtování rezerv" obsahuje výnosy z rozpuštění nebo zrušení rezerv tvořených podle zvláštního právního předpisu22) v souvislosti s činností účetní jednotky podléhající dani z příjmů,
f)   položka "B.V.24. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku" obsahuje výnosy zejména z dividend a úroků vyplývajících z vlastnictví dlouhodobého finančního majetku vedeného na účtech účtové skupiny 06 - Dlouhodobý finanční majetek,
g)   položka "B.V.25. Zúčtování opravných položek" obsahuje výnosy z částečného nebo úplného rozpuštění opravných položek tvořených podle zvláštního právního předpisu20) v souvislosti s činností účetní jednotky podléhající dani z příjmů.

(6) Přijaté příspěvky

a)   položka "B.VI.26. Přijaté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami" obsahuje výnosy ze skutečně přijatých příspěvků na provoz v rámci hlavní činnosti účetní jednotky vymezené příslušnou zřizovací listinou od vlastních organizačních složek, pokud jsou účetními jednotkami,
b)   položka "B.VI.27. Přijaté příspěvky (dary)" obsahuje výnosy ze skutečně přijatých příspěvků, to je darů od právnických a fyzických osob na provozní činnost účetní jednotky; uvádí se zde i část výtěžku z veřejných sbírek podle zvláštního právního předpisu28) určená na úhradu výdajů spojených s uspořádáním; nepatří sem finanční příspěvky přijaté na předem stanovený účel a k poskytování jiným osobám v rámci poslání účetní jednotky vymezeném ve statutu, stanovách nebo jiné zřizovací listině,
c)   položka "B.VI.28. Přijaté členské příspěvky" obsahuje výnosy z členských příspěvků podle statutu, stanov nebo jiných zřizovacích listin; v položce se uvádějí i výnosy z příspěvků členů registrovaných církví a náboženských společností; neuvádějí se zde výnosy z kostelních sbírek pořádaných v rámci obřadů příslušné registrované církve nebo náboženské společnosti.

(7) Položka "B.VII.29. Provozní dotace" obsahuje výnosy z dotací, pokud jsou určeny na provozní činnost účetní jednotky. Za dotaci se považují bezúplatná plnění přímo nebo zprostředkovaně poskytnutá podle zvláštních právních předpisů ze státního rozpočtu, státních finančních aktiv, Národního fondu, ze státních fondů, z rozpočtů územních samosprávných celků na stanovený účel. Za dotaci se rovněž považují bezúplatná plnění poskytnutá účetním jednotkám na stanovený účel ze zahraničí z prostředků Evropského společenství nebo z veřejných rozpočtů cizích států a prostředky a granty poskytnuté podle zvláštního právního předpisu. Položka se snižuje o případné závazky k poskytovateli dotace z důvodu jejího nedočerpání, zneužití nebo vrácení.

(8) Položka "Výnosy celkem" obsahuje výnosy za příslušné účetní období.

§ 28
Výsledek hospodaření

Položka "C. Výsledek hospodaření před zdaněním" obsahuje rozdíl položek "Výnosy celkem" a "Náklady celkem", s výjimkou položky "34. Daň z příjmů". Položka "D. Výsledek hospodaření po zdanění" obsahuje rozdíl položky "C. Výsledek hospodaření před zdaněním" a položky "34. Daň z příjmů".

Hlava IV
Obsahové vymezení přílohy

§ 29

(1) Příloha se sestavuje popisným způsobem nebo ve formě tabulek k zajištění přehlednosti a srozumitelnosti předkládaných informací.

(2) Účetní jednotky v příloze uvedou údaje podle § 18 odst. 2 zákona a údaje, jimiž vysvětlují a doplňují informace obsažené v rozvaze (bilanci) a výkazu zisku a ztráty. Účetní jednotky sestavují přílohu s ohledem na zvláštní právní předpisy.1) až 10)

§ 30

(1) Příloha obsahuje alespoň informace o

a)   vzniku právní subjektivity a místě registrace, hlavním předmětu činnosti, to je poslání, ostatních činnostech, statutárních orgánech a organizačních složkách s vlastní právní subjektivitou, pokud byly zřízeny,
b)   zakladatelích, vkladech do vlastního jmění, povaze a výši těchto vkladů a zápisu vkladů do příslušného rejstříku,
c)   účetním období, použitých účetních metodách, způsobu zpracování účetních záznamů, způsobech a místech jejich úschovy, aplikaci obecných účetních zásad, způsobech oceňování a odpisování, pokud je jejich znalost významná pro posouzení finanční, majetkové situace a výsledku hospodaření účetní jednotky, odchylkách od metod podle § 7 odst. 5 zákona s uvedením vlivu na majetek a závazky, na finanční situaci a výsledek hospodaření účetní jednotky, způsobu stanovení oprávek k majetku a způsobu stanovení reálné hodnoty příslušného majetku a závazků, způsobu tvorby a výši vytvořených opravných položek a rezerv za uzavírané účetní období,
d)   každé významné události, která se stala mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení účetní závěrky podle § 19 odst. 5 zákona,
e)   způsobech oceňování použitých pro položky aktiv a závazků včetně toho, jak byly stanoveny úpravy hodnoty, ať již přechodné nebo trvalé, a přepočtena aktiva a závazky s uvedením použitého kursu k rozvahovému dni vyhlašovaného Českou národní bankou,
f)   obchodním jménu nebo i názvu jiných účetních jednotek, v nichž účetní jednotka sama nebo prostřednictvím třetí osoby jednající jejím jménem a na její účet drží podíl s uvedením výše tohoto podílu, jakož i výše základního kapitálu, fondů a zisku nebo ztráty této jiné účetní jednotky za minulé účetní období,
g)   počtu a jmenovité hodnotě, nebo nemají-li jmenovitou hodnotu, ocenění v účetnictví a v účetních výkazech, akcií nebo i podílů upsaných během účetního období s omezením schváleného vlastního kapitálu, aniž by to bylo v rozporu s ustanoveními o jeho výši podle zvláštních právních předpisů,1) až 10)
h)   počtu a jmenovité hodnotě, nebo nemají-li jmenovitou hodnotu, ocenění v účetnictví a v účetních výkazech, každé třídy, to je druhu akcií nebo podílů, existuje-li takových tříd, to je druhů, více,
i)   existenci majetkových cenných papírů, vyměnitelných a prioritních dluhopisů nebo podobných cenných papírů nebo práv, s udáním jejich počtu a rozsahu práv, která propůjčují,
j)   částkách dlužených, které vznikly v daném účetním období a u kterých zbytková doba splatnosti k rozvahovému dni přesahuje pět let, jakož i o výši všech dluhů účetních jednotek, krytých plnohodnotnou zárukou, danou touto účetní jednotkou, s uvedením povahy a formy záruky; tyto informace se uvádějí odděleně pro položku každého věřitele podle struktury rozvahy (bilance),
k)   celkové výši finančních nebo jiných závazků, které nejsou obsaženy v rozvaze (bilanci),
l)   výsledku hospodaření v členění podle jednotlivých druhů činnosti, v případě, že se tyto činnosti od sebe značnou měrou liší, nebo pokud to vyžaduje zvláštní právní předpis,1) až 10)
m)   průměrném evidenčním přepočteném počtu zaměstnanců podle zvláštního právního předpisu29) v členění podle kategorií, jakož i o osobních nákladech za účetní období v členění podle výkazu zisku a ztráty u položek "A.III.9 Mzdové náklady" až "A.III.13. Ostatní sociální náklady," údaje o počtu a postavení zaměstnanců, pokud jsou zároveň členy statutárních, kontrolních nebo jiných orgánů určených statutem, stanovami nebo jinou zřizovací listinou,
n)   výši stanovených odměn a funkčních požitků za účetní období členům statutárních, kontrolních nebo jiných orgánů určených statutem, stanovami nebo jinou zřizovací listinou, z titulu jejich funkce, jakož i o výši vzniklých nebo smluvně sjednaných závazků ohledně požitků bývalých členů těchto orgánů, s uvedením celkové výše pro každou kategorii členů,
o)   účasti členů statutárních, kontrolních nebo jiných orgánů účetní jednotky určených statutem, stanovami nebo jinou zřizovací listinou a jejich rodinných příslušníků v osobách, s nimiž účetní jednotka uzavřela za vykazované účetní období obchodní smlouvy nebo jiné smluvní vztahy,
p)   výši záloh a úvěrů, poskytnutých členům orgánů uvedeným v písmenu n), s uvedením úrokové sazby, hlavních podmínek a případně proplacených částkách, jakož i o závazcích přijatých na jejich účet jakožto určitý druh záruky s uvedením celkové výše pro každou kategorii členů,
q)   rozsahu, ve kterém byl výpočet zisku nebo ztráty ovlivněn způsoby oceňování v průběhu účetního období nebo bezprostředně předcházejícího účetního období; pokud takové ocenění má závažný vliv na budoucí daňovou povinnost, je nutno o tom uvést podrobnosti,
r)   způsobu zjištění základu daně z příjmů, použitých daňových úlevách a způsobech užití prostředků v běžném účetním období, získaných z daňových úlev v předcházejících zdaňovacích obdobích, v členění za jednotlivá zdaňovací období podle požadavku zvláštních právních předpisů,30)
s)   rozdílech mezi daňovou povinností připadající na běžné nebo minulé účetní období a již zaplacenou daní v těchto účetních obdobích jen v případě, že je tento rozdíl významný; tato informace se uvede, jen není-li tento rozdíl v celkové výši obsažen v příslušné položce v rozvaze (bilanci),
t)   každé významné položce, zejména skupině položek z rozvahy (bilance) nebo výkazu zisku a ztráty, u kterých je uvedení podstatné pro hodnocení finanční a majetkové situace a výsledku hospodaření účetní jednotky a pro analýzu výkazů, pokud tyto informace nevyplývají přímo ani nepřímo z rozvahy (bilance) a výkazu zisku a ztráty; u významných položek aktiv se uvedou též jejich přírůstky a úbytky a zvlášť o významných položkách, které jsou ve výkazech zahrnuty nebo kompenzovány s jinými položkami a ve výkazech nejsou samostatně vykázány, například rozpis dlouhodobých bankovních úvěrů včetně úrokových sazeb a popis zajištění úvěrů, poskytnuté dotace na provozní účely nebo na pořízení dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku, s uvedením výše dotací a jejich zdrojů,
u)   přehled o přijatých a poskytnutých darech, dárcích a příjemcích těchto darů, jedná-li se o významné položky nebo pokud to vyžaduje zvláštní právní předpis,
v)   přehled o veřejných sbírkách podle zvláštního právního předpisu,28) s uvedením účelu a výši vybraných částek,
w)   způsobu vypořádání výsledku hospodaření z předcházejících účetních období, zejména rozdělení zisku.

(2) Součástí přílohy k účetní závěrce mohou být i další informace podle zvláštních právních předpisů31) a podle rozhodnutí účetní jednotky.

(3) Informace vymezené v odstavci 1 písm. f) se uvádějí tak, aby jejich povaha neměla za následek vážnou újmu pro některé tam uvedené účetní jednotky. Informace vymezené v odstavci 1 písm. n), o) a u) se uvádějí tak, aby neumožnily určit postavení určitého člena takového orgánu nebo osoby, a s ohledem na zvláštní právní předpis.32)

ČÁST TŘETÍ
Směrná účtová osnova
(K § 14 odst. 1 zákona)

§ 31

(1) Uspořádání směrné účtové osnovy je členěno na účtové třídy, účtové skupiny a syntetické účty.

(2) Uspořádání a označování účtových tříd, účtových skupin a syntetických účtů je stanoveno v příloze č. 3 k této vyhlášce.

(3) K jednotlivým syntetickým účtům mohou účetní jednotky používat analytické účty, zejména s ohledem na zvláštní právní předpisy,1) až 10) pro účely sestavení účetní závěrky a potřeby finančního řízení účetní jednotky.

ČÁST ČTVRTÁ
Účetní metody a jejich použití
(K § 4 odst. 2 zákona)

§ 32
Vymezení nákladů souvisejících s pořízením
dlouhodobého nehmotnéh o a hmotného majetku
(K § 4 odst. 2 a § 25 odst. 4 zákona)

(1) Součástí ocenění dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku a technického zhodnocení s ohledem na povahu pořizovaného majetku a způsob jeho pořízení do doby stanovené v § 7 odst. 10 nebo v § 8 odst. 12 jsou zejména náklady na

a)   přípravu a zabezpečení pořizovaného majetku, například odměny za poradenské služby a zprostředkování, správní poplatky, platby za poskytnuté záruky a otevření akreditivu, expertízy, patentové rešerše a předprojektové přípravné práce,
b)   úroky, zejména z úvěrů, pokud tak účetní jednotka rozhodne,
c)   odvody za dočasné nebo trvalé odnětí zemědělské půdy zemědělské výrobě a poplatky za dočasné nebo trvalé odnětí lesní půdy,
d)   průzkumné, geologické, geodetické a projektové práce, včetně variantních řešení a rozpočtu, zařízení staveniště, odlesnění a příslušné terénní úpravy, clo, dopravné, montáž a umělecká díla tvořící součást stavby,
e)   licence, patenty a jiná práva využitá při pořizování majetku nikoliv pro budoucí provoz,
f)   vyřazení stávajících staveb nebo jejich částí v důsledku nové výstavby; zůstatkové ceny vyřazených staveb nebo jejich částí a náklady na vyřazení tvoří součást nákladů na novou výstavbu,
g)   náhrady za omezení vlastnických práv, náhrady majetkové újmy vlastníkovi nebo nájemci nemovitosti nebo za omezení v obvyklém užívání, jakož i náhrady za předčasně smýcený porost v souvislosti s výstavbou,
h)   úhradu podílu na oprávněných nákladech dodavatele spojených s připojením a zajištěním požadovaného příkonu nebo dodávky plynu a tepla, jakož i úhradu vlastníkovi rozvodného zařízení za přeložku rozvodného zařízení,
i)   zkoušky před uvedením majetku do stavu způsobilého k užívání; vzniknou-li při zkouškách použitelné výrobky nebo výkony, jsou výnosy z těchto výrobků nebo výkonů součástí ostatních výnosů a náklady na ně, s výjimkou odpisů, součástí ostatních nákladů. Zkouškami nejsou záběh a osvojení, které jako počáteční vícenáklady zahajované výroby jsou součástí nákladů po uvedení majetku do stavu způsobilého k užívání,
j)   zabezpečovací, konzervační a udržovací práce při zastavení pořizování majetku a dekonzervační práce v případě dalšího pokračování v pořizování tohoto majetku; pokud je pořizování majetku zastaveno trvale, zaúčtuje se pořizovaný majetek do ostatních nákladů.

(2) Součástí ocenění dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku a technického zhodnocení zejména nejsou

a)   opravy a údržba. Opravou se odstraňují účinky částečného fyzického opotřebení nebo poškození za účelem uvedení do předchozího nebo provozuschopného stavu. Uvedením do provozuschopného stavu se rozumí provedení opravy i s použitím jiných než původních materiálů, dílů, součástí nebo technologií, pokud tím nedojde k technickému zhodnocení. Údržbou se rozumí soustavná činnost, kterou se zpomaluje fyzické opotřebení a předchází poruchám a odstraňují se drobnější závady,
b)   náklady nájemce na uvedení najatého majetku do předchozího stavu,
c)   kursové rozdíly,
d)   smluvní pokuty a úroky z prodlení, popřípadě jiné sankce ze smluvních vztahů,
e)   daně spojené s pořízením dlouhodobého majetku, které zákon o daních z příjmů neuznává za výdaje na dosažení, zajištění a udržení příjmů, a dále daň z převodu nemovitostí.

(3) Ocenění jednotlivého dlouhodobého nehmotného majetku a odpisovaného dlouhodobého hmotného majetku se zvyšuje o technické zhodnocení, k jehož účtování a odpisování je oprávněna účetní jednotka; v případě finančního leasingu se pořizovací cena majetku převzatého nájemcem do vlastnictví zvýší o technické zhodnocení odpisované nájemcem v průběhu nájmu a pokračuje se v odpisování z takto zvýšené pořizovací ceny. Finančním leasingem se pro účely této vyhlášky rozumí pořízení dlouhodobého hmotného majetku, drobného dlouhodobého hmotného majetku nebo drobného hmotného majetku způsobem, při kterém se po uplynutí nebo v průběhu sjednané doby užívání majetku na základě smlouvy o finančním leasingu převádí vlastnictví majetku z vlastníka na uživatele a uživatel do převodu vlastnictví účtuje platby za nabytí majetku jako náklady na ostatní služby.

(4) Dlouhodobý hmotný majetek pořízený směnnou smlouvou se ocení pořizovací cenou, jsou-li ceny ve smlouvě sjednány, nebo reprodukční pořizovací cenou, nejsou-li ceny ve smlouvě sjednány.

(5) Ocenění pořízeného pozemku je včetně lesního porostu nebo osázení stromy a keři, pokud nejsou majetkem, který se uvádí v položce aktiv "A.II.5. Pěstitelské celky trvalých porostů".

§ 33
Vymezení nákladů souvisejících s pořízením
cenných papírů a podílů, zásob a pohledávek
(K § 4 odst. 2 a § 25 odst. 4 zákona)

(1) Součástí pořizovací ceny cenného papíru a podílu jsou také přímé náklady s pořízením související, například poplatky makléřům, poradcům a burzám. Součástí pořizovací ceny nejsou zejména úroky z úvěrů a půjček na pořízení cenných papírů a podílů a náklady spojené s držbou cenných papírů a podílů.

(2) Součástí pořizovací ceny zásob jsou též náklady související s jejich pořízením, zejména přeprava, provize, clo a pojistné. Součástí pořizovací ceny zásob nejsou zejména úroky z úvěrů a půjček poskytnutých na jejich pořízení. Z vnitroorganizačních služeb souvisejících s pořizováním zásob nákupem a se zpracováním zásob se do pořizovací ceny zahrnuje pouze přepravné a vlastní náklady na zpracování materiálu. Ocenění zásob na skladě bez ohledu na způsob jejich nabytí se zvyšuje o vyúčtovanou cenu za jejich zpracování nebo o vlastní náklady na jejich zpracování. Na jednom analytickém účtu zásob je nutno používat pouze jeden způsob ocenění. Dodavatelem nevyúčtované dodávky se ocení podle uzavřené smlouvy, popřípadě odhadem podle příslušných dokladů, které má účetní jednotka k dispozici.

(3) Součástí pořizovací ceny pohledávek jsou přímé náklady s pořízením související, například náklady na znalecké ocenění nakupovaných pohledávek, odměny právníkům a provize.

§ 34
Oceňovací rozdíly při uplatnění reálné hodnoty a
ocenění ekvivalencí u cenných papírů a podílů
(K § 4 odst. 2 a § 27 odst. 4 zákona)

(1) Změny reálných hodnot u cenných papírů, které jsou drženy za účelem provádění transakcí na veřejném trhu, například na tuzemské nebo zahraniční burze, s cílem dosahovat zisk z cenových rozdílů v krátkodobém časovém horizontu, se uvádějí podle povahy změny ve výkazu zisku a ztráty v položce "A.V.24. Jiné ostatní náklady" nebo v položce "B.IV.18. Jiné ostatní výnosy".

(2) Změny reálných hodnot ostatních cenných papírů se uvádějí v pasivech rozvahy (bilance) v položce "A.I.3. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků".

(3) Změny v ocenění cenných papírů a podílů oceňovaných podílem na vlastním kapitálu ovládané a řízené osoby nebo osoby pod podstatným vlivem, to je ekvivalencí vymezenou v § 27 odst. 5 zákona, se uvádějí v pasivech rozvahy (bilance) v položce "A.I.3. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků".

§ 35
Oceňovací rozdíly při uplatnění reálné hodnoty
u zajišťovacích derivátů
(K § 4 odst. 2 a § 27 odst. 4 zákona)

(1) Změny reálné hodnoty derivátu, který zajišťuje reálnou hodnotu rozvahového aktiva nebo závazku, se uvádějí ve výkazu zisku a ztráty podle povahy v položce "A.V.24. Jiné ostatní náklady" nebo v položce "B.IV.18. Jiné ostatní výnosy". Změna reálné hodnoty zajištěného rozvahového aktiva nebo závazku z titulu konkrétního rizika se uvádí ve výkazu zisku a ztráty obdobně jako změna reálné hodnoty derivátu.

(2) Změny reálné hodnoty derivátu zajišťujícího očekávané peněžní toky se uvádějí v pasivech rozvahy (bilance) v položce "A.I.3. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků". Do nákladů nebo výnosů se uvedou ve stejných obdobích, ve kterých jsou uvedeny náklady nebo výnosy spojené se zajišťovacími položkami.

(3) Derivát se považuje za zajišťovací pouze tehdy, pokud splňuje následující podmínky

a)   na počátku zajištění je zajišťovací vztah zdokumentován,
b)   zajištění je vysoce efektivní,
c)   efektivita je spolehlivě měřitelná a průběžně posuzovaná.

(4) Dokumentace k zajišťovacímu vztahu podle odstavce 3 písm. a) je účetním záznamem a obsahuje identifikaci zajišťovaných položek a zajišťovacích derivátů, přesné vymezení rizika, které je předmětem zajištění, a způsob výpočtu efektivnosti. Zajištění je efektivní podle odstavce 3 písm. b), pokud na počátku a po celou dobu existence zajištění je poměr mezi změnami reálné hodnoty zajišťovaných položek z titulu zajišťovaného rizika a změnami reálné hodnoty zajišťovacího derivátu odpovídající zajišťovanému riziku v intervalu osmdesát až sto dvacet pět procent.

(5) Přestane-li splňovat zajišťovací derivát podmínky podle odstavce 3, účtuje se o něm od tohoto okamžiku jako o derivátu k obchodování.

§ 36
Oceňovací rozdíly při uplatnění reálné hodnoty
u derivátů k obchodování
(K § 4 odst. 2 a § 27 odst. 4 zákona)

Změny reálné hodnoty derivátů určených k obchodování, jimiž jsou deriváty, které nesplňují podmínky stanovené v § 35 odst. 3, se uvádějí ve výkazu zisku a ztráty podle povahy v položce "A.V.24. Jiné ostatní náklady" nebo v položce "B.IV.18. Jiné ostatní výnosy".

§ 37
Postup tvorby a použití opravných položek
(K § 4 odst. 2 zákona)

(1) Účetní jednotky uvedené v § 2 opravné položky stanovené v § 26 odst. 3 zákona nevytvářejí a ani o nich neúčtují, s výjimkou stanovenou v odstavci 2.

(2) Účetní jednotky uvedené v § 2 účtují o opravných položkách, u kterých jsou tvorba a použití stanoveny zvláštním právním předpisem,20) a to pouze v případech, pokud jsou tvořeny v souvislosti s činností účetní jednotky podléhající dani z příjmů.

(3) Opravné položky se tvoří na vrub nákladů. Opravné položky vymezené v odstavci 2 se uvádějí v aktivech rozvahy (bilance) v položce "B.II.19. Opravná položka k pohledávkám" v záporné hodnotě.

(4) Výše opravných položek nesmí přesáhnout výši pohledávek, k nimž jsou opravné položky tvořeny. Jsou-li opravné položky vytvořeny ve výši jednoho sta procent jmenovitých hodnot pohledávek, mohou být tyto pohledávky odepsány a opravné položky k nim zrušeny. Odepsané pohledávky se dále sledují na podrozvahových účtech do okamžiku, než je prokazatelně známo, že nemůže v žádném případě nastat úhrada, nebo do okamžiku, kdy pohledávky právně zanikly. Přijatá úhrada za původně již odepsanou pohledávku se uvádí ve výkazu zisku a ztráty do výnosů v položce "B.IV.14. Platby za odepsané pohledávky". O částku provedené úhrady se sníží zůstatek pohledávky zachycený na příslušném podrozvahovém účtu.

(5) Částečné snížení nebo zrušení opravných položek se zahrne ve prospěch výnosů. Snížení, popřípadě zrušení opravné položky se zahrne do výnosů také v případech, kdy inventarizace prokáže jejich nepřiměřenou výši nebo neopodstatněnost.

(6) Opravné položky nesmí mít aktivní zůstatek.

(7) Pokud se na určitý titul snížení hodnoty majetku vytváří rezerva, nelze současně tvořit opravnou položku.

(8) Tvořit opravné položky na zvýšení hodnoty majetku je zakázáno.

(9) V případě, že se při inventarizaci závazků zjistí, že jejich částka je vyšší než jejich výše v účetnictví, nevytvářejí se opravné položky, ale zvýšení se zaúčtuje přímo na účtu závazků se souvztažným zápisem na příslušný účet nákladů.

§ 38
Odpisování majetku
(K § 4 odst. 2 a § 28 odst. 1 zákona)

(1) Dlouhodobý nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný se odpisují z ocenění stanoveného v § 25 zákona postupně v průběhu používání. Průběh používání může být v metodě odpisování vyjádřen i jinak než ve vazbě na čas, například s ohledem na výkony nebo intenzitu používání.

(2) Zůstatková cena odpisovaného majetku se zjišťuje prostřednictvím oprávek v souladu s odpisy.

(3) Podle ustanovení § 28 zákona se dále odpisuje

a)   dlouhodobý nehmotný majetek, k němuž účetní jednotka nabyla právo užívání od vlastníka nebo jiné oprávněné osoby; majetek odpisuje též oprávněná osoba, pokud o majetku účtuje,
b)   technické zhodnocení cizího dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku, pokud je účetní jednotka oprávněna technické zhodnocení účtovat a odpisovat,
c)   technické zhodnocení drobného dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku a technické zhodnocení drobného nehmotného a hmotného majetku,
d)   ložisko nevyhrazeného nerostu nebo jeho část (dále jen "ložisko") na pozemku koupeném po 1. lednu 1997.

(4) Pořizovací cenou ložiska na jednotlivém pozemku je kladný rozdíl mezi pořizovací cenou pozemku s ložiskem a cenou tohoto pozemku podle právního předpisu platného v době pořízení pozemku. Ložisko těžené podle horních předpisů se odpisuje sazbou na jednotku těženého množství na základě skutečné těžby. Odpisová sazba na jednotku těženého množství v Kč/t nebo v Kč/m3 je podílem pořizovací ceny ložiska na jednotlivém pozemku a zásob nevyhrazeného nerostu v t nebo v m3 prokázaných geologickým průzkumem na tomto pozemku.

(5) Při odpisování zvířat základního stáda a tažných zvířat se odpisy stanoví podílem pořizovací ceny snížené o předpokládanou tržbu při vyřazení ze stáda - brakaci, to je čitatele, a předpokládaného počtu let v chovu základního stáda, to je jmenovatele.

(6) V případě dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku v podílovém spoluvlastnictví odpisuje každý spoluvlastník svůj vlastnický podíl.

(7) Technické zhodnocení, k jehož účtování a odpisování je oprávněna jiná účetní jednotka než vlastník majetku, se odepíše v průběhu používání technického zhodnocení. Odpisování technického zhodnocení pořizovaného formou finančního leasingu, pokud je nájemce oprávněn technické zhodnocení účtovat a odpisovat, se zahájí uvedením technického zhodnocení do stavu způsobilého k užívání.

(8) Při převodu vlastnictví k nemovitostem, které podléhají vkladu do katastru nemovitostí, se nabytá nemovitost zaúčtuje dnem doručení návrhu na vklad katastrálnímu úřadu. Podmíněnost nabytí právních účinků vkladu do katastru nemovitostí se uvede na analytických účtech, v inventurních soupisech a v příloze účetní závěrky.

(9) Pokud byl dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek pořízen z dotace vymezené v § 27 odst. 7, sníží účetní jednotka ve výkazu zisku a ztráty položku nákladů "A.VI.25. Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku" o poměrnou část zjištěných odpisů, odpovídající přijaté dotaci, a zároveň sníží v rozvaze (bilanci) položku pasiv "A.I.1. Vlastní jmění". O tomto snížení se uvede informace v příloze k účetní závěrce.

§ 39

Podle ustanovení § 28 zákona se dále neodpisují

a)   umělecká díla,12) která nejsou součástí stavby, sbírky,13) movité kulturní památky,13) předměty kulturní hodnoty12) a obdobné movité věci stanovené zvláštními právními předpisy,13)
b)   nedokončený dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek a technické zhodnocení, pokud nejsou uvedeny do stavu způsobilého k užívání,
c)   finanční majetek,
d)   zásoby,
e)   najatý nebo obdobně užívaný dlouhodobý nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek, není-li zákonem nebo touto vyhláškou stanoveno jinak,
f)   pohledávky.

§ 40
Postup tvorby a použití rezerv
(K § 4 odst. 2 zákona)

(1) Účetní jednotky uvedené v § 2 nevytvářejí rezervy stanovené v § 26 odst. 3 zákona a ani o nich neúčtují, s výjimkou stanovenou v odstavci 2.

(2) Účetní jednotky uvedené v § 2 účtují o rezervách, u kterých jsou tvorba a použití stanoveny zvláštním právním předpisem,22) a to pouze v případech, kdy jsou zohledněny zákonem o daních z příjmů.

(3) Rezervy se tvoří na vrub nákladů. Jejich použití, částečné snížení nebo zrušení pro nepotřebnost se zahrnuje do výnosů.

(4) Zůstatky rezerv se převádějí do následujícího účetního období.

(5) Rezervy nesmějí mít aktivní zůstatek.

(6) Rezervy podléhají inventarizaci, při které se posuzuje jejich výše a odůvodněnost. Pominou-li důvody, pro které byly rezervy vytvořeny, je povinna je účetní jednotka zrušit.

(7) Postup při tvorbě rezerv účetní jednotka upraví vnitřním předpisem.

§ 41
Vzájemné zúčtování
(K § 4 odst. 2 a § 7 odst. 6 zákona)

(1) Za porušení vzájemného zúčtování v účetnictví se nepovažuje zúčtování

a)   dobropisů nebo refundací týkajících se konkrétní nákladové, popřípadě výnosové položky a vztahujících se k účetnímu období, ve kterém byl náklad, popřípadě výnos zúčtován,
b)   doměrků a vratek daní z příjmů, nepřímých daní a poplatků,
c)   rozdílů zjištěných při inventarizaci, které vznikly ve stejném inventarizačním období prokazatelně neúmyslnou záměnou jednotlivých druhů, u kterých je tato záměna možná vzhledem k charakteru druhů zásob, například v důsledku různých rozměrů spojovacích materiálů nebo podobného balení,
d)   kladných a záporných kursových rozdílů cizích měn v rámci téhož účetního případu.

(2) Porušením zákazu vzájemného zúčtování navíc není vzájemné započtení pohledávek a závazků podle zvláštních právních předpisů33) na rozvahových účtech, jedná-li se o pohledávky a závazky s dobou splatnosti jednoho roku a kratší a ve stejné měně.

(3) V účetní závěrce se za vzájemné zúčtování nepovažuje souhrnné vykázání rozdílů zisků a ztrát z přecenění majetku a závazků na reálnou hodnotu.

§ 42
Metoda kursových rozdílů
(K § 4 odst. 2 zákona)

(1) Kursové rozdíly vznikající při ocenění majetku a závazků uvedených v § 4 odst. 6 zákona k okamžiku uskutečnění účetního případu se uvádějí podle povahy ve výkazu zisku a ztráty v položce "A.V.21 Kursové ztráty" nebo v položce "B.IV.16. Kursové zisky".

(2) Kursové rozdíly podle odstavce 1 lze při postupném splácení pohledávek a závazků a při pohybech na účtech ve skupinách 21, 22 a 26 vyúčtovat na vrub příslušných nákladů a ve prospěch příslušných výnosů až ke konci rozvahového dne nebo k jinému okamžiku, k němuž se sestavuje účetní závěrka.

(3) Kursové rozdíly z cenných papírů a podílů se při ocenění ke konci rozvahového dne nebo k jinému okamžiku, k němuž se sestavuje účetní závěrka, považují za součást ocenění reálnou hodnotou nebo ocenění ekvivalencí. Pokud není cenný papír oceněn reálnou hodnotou nebo ekvivalencí, pak se kursové rozdíly uvádějí prostřednictvím rozvahového účtu v položce "A.I.3. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků". Pokud není dluhový cenný papír oceněn reálnou hodnotou nebo se podle § 27 zákona reálnou hodnotou neoceňuje, pak se kursový rozdíl uvádí podle povahy ve výkazu zisku a ztráty v položce "A.V.24. Jiné ostatní náklady" nebo v položce "B.IV.18. Jiné ostatní výnosy".

(4) Pro přepočet cizí měny na českou se použije kurs devizového trhu vyhlášený Českou národní bankou k okamžiku ocenění. Pro účely ocenění podle § 24 odst. 4 písm. b) zákona jsou účetní jednotky uvedené v § 2 povinny použít aktuální denní kurs vyhlášený Českou národní bankou.

(5) Při přepočtu měny, která není obsažena v kursech devizového trhu vyhlášených Českou národní bankou, se pro přepočet použije oficiální střední kurs centrální banky příslušné země, popřípadě aktuální kurz mezibankovního trhu k americkému dolaru nebo euru.

(6) Kursové rozdíly zjištěné ke konci rozvahového dne nebo k jinému okamžiku, ke kterému se sestavuje účetní závěrka, s výjimkou mezitímní účetní závěrky, se uvádějí

a)   podle povahy ve výkazu zisku a ztráty v položce "A.V.21 Kursové ztráty" nebo v položce "B.IV.16. Kursové zisky", pokud se jedná o kursové rozdíly zjištěné na účtech účtových skupin 21, 22 a 26,
b)   podle povahy v rozvaze (bilanci) v položce aktiv "B.IV.3. Kursové rozdíly aktivní" nebo v položce pasiv "B.IV.3. Kursové rozdíly pasivní", pokud se jedná o kursové rozdíly zjištěné na účtech účtové skupiny 06 a na účtech pohledávek, závazků, úvěrů a finančních výpomocí.

ČÁST PÁTÁ

§ 43
Ustanovení přechodná a závěrečná

(1) Ustanovení této vyhlášky se nevztahují na účetní závěrky sestavené za účetní období započatá před účinností této vyhlášky.

(2) Položky "A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek celkem" a "A.II. Dlouhodobý hmotný majetek celkem" obsahují též dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek a technické zhodnocení zařazené do těchto položek v ocenění před nabytím účinnosti této vyhlášky, a to až do vyřazení tohoto majetku.

(3) Ustanovení § 35 a 36 se použijí až v účetním období začínajícím 1. ledna 2004 a později. Změny reálné hodnoty derivátů a změny reálné hodnoty zajištěných položek aktiv a pasiv, které byly účtovány před 1. lednem 2004 prostřednictvím rozvahových účtů na účtech účtové skupiny 92 a budou podle § 35 a 36 účtovány prostřednictvím účtů nákladů a výnosů, se poté zaúčtují do ostatních nákladů a výnosů.

§ 44
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2003.

Ministr:
Mgr. Sobotka v. r.

Příloha č.1 k vyhlášce č. 504/2002 Sb.

USPOŘÁDÁNÍ A OZNAČOVÁNÍ POLOŽEK ROZVAHY (BILANCE)

AKTIVA
A.   Dlouhodobý majetek celkem
I.   Dlouhodobý nehmotný majetek celkem
1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje
2. Software
3. Ocenitelná práva
4. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek
5. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek
6. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek
7. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek
II. Dlouhodobý hmotný majetek celkem
1. Pozemky
2. Umělecká díla, předměty a sbírky
3. Stavby
4. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí
5. Pěstitelské celky trvalých porostů
6. Základní stádo a tažná zvířata
7. Drobný dlouhodobý hmotný majetek
8. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek
9. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek
10. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek
III. Dlouhodobý finanční majetek celkem
1. Podíly v ovládaných a řízených osobách
2. Podíly v osobách pod podstatným vlivem
3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti
4. Půjčky organizačním složkám
5. Ostatní dlouhodobé půjčky
6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek
7. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek
IV. Oprávky k dlouhodobému majetku celkem
1. Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje
2. Oprávky k softwaru
3. Oprávky k ocenitelným právům
4. Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku
5. Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku
6. Oprávky ke stavbám
7. Oprávky k samostatným movitým věcem a souborům movitých věcí
8. Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů
9. Oprávky k základnímu stádu a tažným zvířatům
10. Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku
11. Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku
B. Krátkodobý majetek celkem
I. Zásoby celkem
1. Materiál na skladě
2. Materiál na cestě
3. Nedokončená výroba
4. Polotovary vlastní výroby
5. Výrobky
6. Zvířata
7. Zboží na skladě a v prodejnách
8. Zboží na cestě
9. Poskytnuté zálohy na zásoby
II. Pohledávky celkem
1. Odběratelé
2. Směnky k inkasu
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry
4. Poskytnuté provozní zálohy
5. Ostatní pohledávky
6. Pohledávky za zaměstnanci
7. Pohledávky za institucemi sociálního zabezpečení a veřejného zdravotního pojištění
8. Daň z příjmů
9. Ostatní přímé daně
10. Daň z přidané hodnoty
11. Ostatní daně a poplatky
12. Nároky na dotace a ostatní zúčtování se státním rozpočtem
13. Nároky na dotace a ostatní zúčtování s rozpočtem orgánů územních samosprávných celků
14. Pohledávky za účastníky sdružení
15. Pohledávky z pevných termínových operací
16. Pohledávky z emitovaných dluhopisů
17. Jiné pohledávky
18. Dohadné účty aktivní
19. Opravná položka k pohledávkám
III. Krátkodobý finanční majetek celkem
1. Pokladna
2. Ceniny
3. Účty v bankách
4. Majetkové cenné papíry k obchodování
5. Dluhové cenné papíry k obchodování
6. Ostatní cenné papíry
7. Pořizovaný krátkodobý finanční majetek
8. Peníze na cestě
IV. Jiná aktiva celkem
1. Náklady příštích období
2. Příjmy příštích období
3. Kursové rozdíly aktivní
Aktiva celkem
   
PASIVA
A. Vlastní zdroje celkem
I. Jmění celkem
1. Vlastní jmění
2. Fondy
3. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků
II. Výsledek hospodaření celkem
1. Účet výsledku hospodaření
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení
3. Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let
B. Cizí zdroje celkem
I. Rezervy celkem
1. Rezervy
II. Dlouhodobé závazky celkem
1. Dlouhodobé bankovní úvěry
2. Emitované dluhopisy
3. Závazky z pronájmu
4. Přijaté dlouhodobé zálohy
5. Dlouhodobé směnky k úhradě
6. Dohadné účty pasivní
7. Ostatní dlouhodobé závazky
III. Krátkodobé závazky celkem
1. Dodavatelé
2. Směnky k úhradě
3. Přijaté zálohy
4. Ostatní závazky
5. Zaměstnanci
6. Ostatní závazky vůči zaměstnancům
7. Závazky k institucím sociálního zabezpečení a veřejného zdravotního pojištění
8. Daň z příjmů
9. Ostatní přímé daně
10. Daň z přidané hodnoty
11. Ostatní daně a poplatky
12. Závazky ze vztahu k státnímu rozpočtu
13. Závazky ze vztahu k rozpočtu orgánů územních samosprávných celků
14. Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů
15. Závazky k účastníkům sdružení
16. Závazky z pevných termínových operací
17. Jiné závazky
18. Krátkodobé bankovní úvěry
19. Eskontní úvěry
20. Emitované krátkodobé dluhopisy
21. Vlastní dluhopisy
22. Dohadné účty pasivní
23. Ostatní krátkodobé finanční výpomoci
IV. Jiná pasiva celkem
1. Výdaje příštích období
2. Výnosy příštích období
3. Kursové rozdíly pasivní
Pasiva celkem

Příloha č.2 k vyhlášce č. 504/2002 Sb.

USPOŘÁDANÍ A OZNAČOVÁNÍ POLOŽEK VÝKAZU ZISKU A ZTRÁTY

A.   Náklady
I.   Spotřebované nákupy celkem
1.   Spotřeba materiálu
2. Spotřeba energie
3. Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek
4. Prodané zboží
II. Služby celkem
5. Opravy a udržování
6. Cestovné
7. Náklady na reprezentaci
8. Ostatní služby
III. Osobní náklady celkem
9. Mzdové náklady
10. Zákonné sociální pojištění
11. Ostatní sociální pojištění
12. Zákonné sociální náklady
13. Ostatní sociální náklady
IV. Daně a poplatky celkem
14. Daň silniční
15. Daň z nemovitosti
16. Ostatní daně a poplatky
V. Ostatní náklady celkem
17. Smluvní pokuty a úroky z prodlení
18. Ostatní pokuty a penále
19. Odpis nedobytné pohledávky
20. Úroky
21. Kursové ztráty
22. Dary
23. Manka a škody
24. Jiné ostatní náklady
VI. Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a opravných položek celkem
25. Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku
26. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku
27. Prodané cenné papíry a podíly
28. Prodaný materiál
29. Tvorba rezerv
30. Tvorba opravných položek
VII. Poskytnuté příspěvky celkem
31. Poskytnuté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami
32. Poskytnuté členské příspěvky
VIII. Daň z příjmů celkem
33. Dodatečné odvody daně z příjmů
Náklady celkem
   
B. Výnosy
I. Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem
1. Tržby za vlastní výrobky
2. Tržby z prodeje služeb
3. Tržby za prodané zboží
II. Změny stavu vnitroorganizačních zásob celkem
4. Změna stavu zásob nedokončené výroby
5. Změna stavu zásob polotovarů
6. Změna stavu zásob výrobků
7. Změna stavu zvířat
III. Aktivace celkem
8. Aktivace materiálu a zboží
9. Aktivace vnitroorganizačních služeb
10. Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku
11. Aktivace dlouhodobého hmotného majetku
IV. Ostatní výnosy celkem
12. Smluvní pokuty a úroky z prodlení
13. Ostatní pokuty a penále
14. Platby za odepsané pohledávky
15. Úroky
16. Kursové zisky
17. Zúčtování fondů
18. Jiné ostatní výnosy
V. Tržby z prodeje majetku, zúčtování rezerv a opravných položek celkem
19. Tržby z prodeje dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku
20. Tržby z prodeje cenných papírů a podílů
21. Tržby z prodeje materiálu
22. Výnosy z krátkodobého finančního majetku
23. Zúčtování rezerv
24. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku
25. Zúčtování opravných položek
VI. Přijaté příspěvky celkem
26. Přijaté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami
27. Přijaté příspěvky (dary)
28. Přijaté členské příspěvky
VII. Provozní dotace celkem
29. Provozní dotace
Výnosy celkem
  
C. Výsledek hospodaření před zdaněním
34. Daň z příjmů
  
D. Výsledek hospodaření po zdanění

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 504/2002 Sb.

SMĚRNÁ ÚČTOVÁ OSNOVA

Účtová třída 0 – dlouhodobý majetek

01 – Dlouhodobý nehmotný majetek
012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje
013 - Software
014 – Ocenitelná práva
018 – Drobný dlouhodobý nehmotný majetek
019 – Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek

02 – Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný
021 – Stavby
022 - Samostatné movité věci a soubory movitých věcí
025 – Pěstitelské celky trvalých porostů
026 – Základní stádo a tažná zvířata
028 – Drobný dlouhodobý hmotný majetek
029 – Ostatní dlouhodobý hmotný majetek

03 – Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný
031 - Pozemky
032 – Umělecká díla, předměty a sbírky

04 – Nedokončený dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek, pořizovaný dlouhodobý finanční majetek
041 – Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek
042 – Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek
043 – Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek

05 – Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek
051 - Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek
052 – Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek

06 – Dlouhodobý finanční majetek
061 – Podíly v ovládaných a řízených osobách
062 – Podíly v osobách pod podstatným vlivem
063 - Dluhové cenné papíry držené do splatnosti
066 – Půjčky organizačním složkám
067 – Ostatní dlouhodobé půjčky
069 – Ostatní dlouhodobý finanční majetek

07 – Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku
072 – Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje
073 – Oprávky k softwaru
074 – Oprávky k ocenitelným právům
078 – Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku
079 – Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku

08 – Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku
081 – Oprávky ke stavbám
082 – Oprávky k samostatným movitým věcem a souborům movitých věcí
085 - Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů
086 – Oprávky k základnímu stádu a tažným zvířatům
088 – Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku
089 – Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku

Účtová třída 1 – Zásoby

11 – Materiál
111 Pořizovaný materiál
112 – Materiál na skladě
119 – Materiál na cestě

12 – Zásoby vlastní výroby
121 – Nedokončená výroba
122 – Polotovary vlastní výroby
123 – Výrobky
124 – Zvířata

13 – Zboží
131 – Pořizované zboží
132 – Zboží na skladě a prodejnách
139 – Zboží na cestě

Účtová třída 2 – Finanční účty

21 – Peníze
211 - Pokladna
213 – Ceniny

22 – Účty v bankách
221 - Účty v bankách

23 – Krátkodobé bankovní úvěry
231 – Krátkodobé bankovní úvěry
232 – Eskontní úvěry

24 – Jiné krátkodobé finanční výpomoci
241 – Emitované krátkodobé dluhopisy
249 – Ostatní krátkodobé finanční výpomoci

25 – Krátkodobý finanční majetek
251 – Majetkové cenné papíry k obchodování
253 – Dluhové cenné papíry k obchodování
255 – Vlastní dluhopisy
256 – Ostatní cenné papíry
259 – Pořizovaný krátkodobý finanční majetek

26 – Převody mezi finančními účty
261 – Peníze na cestě

 Účtová třída 3 – Zúčtovací vztahy

31 – Pohledávky
311 – Odběratelé
312 – Směnky k inkasu
313 – Pohledávky za eskontované cenné papíry
314 – Poskytnuté provozní zálohy a zálohy na zásoby
315 – Ostatní pohledávky

32 – Závazky
321 – Dodavatelé
322 – Směnky k úhradě
324 – Přijaté zálohy
325 – Ostatní závazky

33 – Zúčtování se zaměstnanci a institucemi
331 – Zaměstnanci
333 – Ostatní závazky vůči zaměstnancům
335 – Pohledávky za zaměstnanci
336 – Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a veřejného zdravotního pojištění

34 – Zúčtování daní, dotací a ostatní zúčtování
341 – Daň z příjmů
342 – Ostatní přímé daně
343 – Daň z přidané hodnoty
345 – Ostatní daně a poplatky
346 – Nároky na dotace a ostatní zúčtování se státním rozpočtem
348 – Nároky na dotace a ostatní zúčtování s rozpočtem orgánů územních samosprávných celků

35 – Pohledávky ke sdružení
358 – Pohledávky za účastníky sdružení

36 – Závazky ke sdružením a závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a vkladů
367 – Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a vkladů
368 – Závazky k účastníkům sdružení

37 – Jiné pohledávky
373 – Pohledávky a závazky z pevných termínových operací
375 – Pohledávky z emitovaných dluhopisů
378 – Jiné pohledávky
379 – Jiné závazky

38 – Přechodné účty aktiv a pasiv
381 – Náklady příštích období
383 – Výdaje příštích období
384 – Výnosy příštích období
385 – Příjma¨y příštích období
386 – Kursové rozdíly aktivní
387 – Kursové rozdíly pasivní
388 – Dohadné účty aktivní
389 – Dohadné účty pasivní

39 – Opravná položka k zúčtovacím vztahům a vnitřní zúčtování
391 – Opravná položka k pohledávkám
395 – Vnitřní zúčtování
396 – Spojovací účet při sdružení

Účtova třída 4 – volná

Účtová třída 5 – Náklady

50 – Spotřebované nákupy
501 – Spotřeba materiálu
502 – Spotřeba energie
503 – Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek
504 – Prodané zboží

51 – Služby
511 – Opravy a udržování
512 – Cestovné
513 – Náklady na reprezentaci
518 - Ostatní služby

52 – Osobní náklady
521 – Mzdové náklady
524 – Zákonné sociální pojištění
525 – Ostatní sociální pojištění
527 – Zákonné sociální náklady
528 – Ostatní sociální náklady

53 – Daně a poplatky
531 – Daň silniční
532 – Daň z nemovitostí
538 – Ostatní daně a poplatky

54 – Ostatní náklady
541 – Smluvní pokuty a úroky z prodlení
542 – Ostatní pokuty a penále
543 – Odpis nedobytné pohledávky
544 – Úroky
545 – Kursové ztráty
546 – Dary
548 – Manka a škody
549 – Jiné ostatní náklady

55 – Odpisy , prodaný majetek, tvorba rezerv a opravných položek
551 – Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku
552 – Zůstatková cena prodaného dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku
553 – Prodané cenné papíry a podíly
554 – Prodaný materiál
556 – Tvorba rezerv
559 – Tvorba opravných položek

58 – Poskytnuté příspěvky
581 – Poskytnuté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami
582 – Poskytnuté členské příspěvky

59 – Daň z příjmů
591 – Daň z příjmů
595 – Dodatečné odvody daně z příjmů

 Účtová třída 6 – Výnosy

60 – Tržby za vlastní výkony a za zboží
601 – Tržby na vlastní výrobky
602 – Tržby z prodeje služeb
604 – Tržby za prodané zboží

61 – Změny stavu vnitroorganizačních zásob
611 – Změna stavu zásob nedokončené výroby
612 – Změna stavu zásob polotovarů
613 – Změna stavu zásob výrobků
614 – Změna stavu zvířat

62 – Aktivace
621 – Aktivace materiálu a zboží
622 – Aktivace vnitroorganizačních služeb
623 – Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku
624 – Aktivace dlouhodobého hmotného majetku

64 – Ostatní výnosy
641 – Smluvní pokuty a úroky z prodlení
642 – Ostatní pokuty a penále
643 – Platby za odepsané pohledávky
644 – Úroky
645 – Kursové zisky
648 – Zúčtovaní fondů
649 – Jiné ostatní výnosy

65 – Tržby z prodeje majetku, zúčtování rezerv a opravných položek
652 – Tržby z prodeje dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku
653 – Tržby z prodeje cenných papírů a podílů
654 – Tržby z prodeje materiálu
655 – Výnosy z krátkodobého finančního majetku
656 - Zúčtování rezerv
657 - Výnosy z dlouhodobého finančního majetku
659 – Zúčtování opravných položek

68 – Přijaté příspěvky
681 - Přijaté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami
682 – Přijaté příspěvky (dary)
684 – Přijaté členské příspěvky

69 – Provozní dotace
691 – Provozní dotace

 Účtová třída 7 a 8

Účetní jednotky použijí účty účtové třídy 7 a 8 podle vnitřního předpisu.

Účtová třída 9 – Vlastní jmění, fondy, výsledek hospodaření,rezervy, dlouhodobé úvěry a půjčky, závěrkové a podrozvahové účty

90 – Vlastní jmění
901 – Vlastní jmění

91 – Fondy
911 – Fondy

92 – Oceňovací rozdíly
921 – Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků

93 – Výsledek hospodaření
931 – Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení
932 – Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let

94 – Rezervy
941 – Rezervy

95 – Dlouhodobé bankovní úvěry a závazky
951 – Dlouhodobé bankovní úvěry
953 – Emitované dluhopisy
954 – Závazky z pronájmu
955 – Přijaté dlouhodobé zálohy
958 – Dlouhodobé směnky k úhradě
959 – Ostatní dlouhodobé závazky

96 – Závěrkové účty
961 – Počáteční účet rozvažný
962 – Konečný účet rozvažný
963 - Účet výsledku hospodaření

97 – 99 Podrozvahové účty
971 – 998 Podrozvahové účty
999 – Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům


1) Zákon č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, ve znění pozdějších předpisů.
2) Zákon č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů.
3) Zákon č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností a o změně některých zákonů (zákon o církvích a náboženských společnostech).
4) Zákon č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
5) § 20f a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
6) Zákon č. 116/1985 Sb., o podmínkách činnosti organizací s mezinárodním prvkem v Československé socialistické republice, ve znění pozdějších předpisů.
7) Zákon č. 227/1997 Sb., o nadacích a nadačních fondech a o změně a doplnění souvisejících zákonů (zákon o nadacích a nadačních fondech), ve znění pozdějších předpisů.
8) Zákon č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům a doplňují některé zákony (zákon o vlastnictví bytů),  ve znění pozdějších předpisů.
9) Zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů.
10) Například zákon č. 483/1991 Sb., o České televizi, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 523/1992 Sb., o daňovém poradenství a Komoře daňových poradců České republiky, zákon č. 524/1992 Sb., o auditorech a Komoře auditorů České republiky, ve znění pozdějších předpisů, zákon č.  85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonunpovolání autorizvaných inženýrů a techniků ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, zákon č.  381/1991 Sb., o Komoře veterinárních lékařů České republiky, zákon č. 220/1991  Sb., o České lékařské komoře, České stomatologické komoře a České lékárnické komoře, ve znění pozdějších předpisů.
11) Vyhláška č. 505/2002 Sb., kterou se porvádějí některá ustanovení zákona č.  563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou územními samosprávnými celky, příspěvkovými organizacemi, státními fondy a organizačními složkami státu.
12) Zákon č. 121/2002 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon).
Zákon č. 71/1994 Sb., o prodej a vývozu předmětů kulturní hodnoty, ve znění zákona č. 122/2000 Sb.
13) Zákon č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů.
Zákon č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon).
Zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 97/1974 Sb., o archivnictví, ve znění pozdějších předpisů.
14) Například zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákom o vodovodech a kanalizacích), ve znění zákona č. 320/2002 Sb.
15) § 33 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.
16) § 66a odst. 2  a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
17) Bod 3 čl. II Přechodná ustanovení zákona č. 492/2000 Sb., kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony.
18) § 45c zákona č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
19) § 829 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
20) § 8 a 8a zákona č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.
21) Například § 18 zákona č. 111/1998 Sb., § 17 zákona č. 248/1995 Sb.
22) § 7, 9 a 10 zákona č. 593/1992 Sb.
23) Zákon č. 119/1992 Sb., o cestovních náhradách, ve znění pozdějších předpisů.
Zvláštní předpisy související.
24) § 24 odst. 2 písm. j zákona č. 586/1992 Sb.
25) § 24 odst. 2 zákona č. 586/1992 Sb.
26) Čl. V - Přechodná ustanovení k čl. I - zákona č. 149/1995 Sb., ve znění zákona č. 248/1995 Sb.
27) Zákon č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání, ve znění pozdějších předpisů.
28) Zákon č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách a  o změně nekterých zákonů (zákon o veřejných sbírkách).
29) Zákon č 89/1995 Sb., o stání statistické službě, ve znění pozdějších předpisů.
Zvláštní právní ředpisy související.
30 § 20 odst. 7 zákona č. 586/1992 Sb.
31) Například vyhláška č. 456/2001 Sb.,  o vzoru formuláře pro předkládání výroční finanční zprávy politickými stranami a politickými hnutími Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky, zákon č. 218/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech  a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla).
32) Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
33) § 611 zákona č. 40/1964 Sb.
§ 261 odst. 6 zákona č. 513/1991 Sb.

E-shop

ÚZ č. 1403 - Ochrana spotřebitele, spotřebitelský úvěr, požadavky na výrobky, ČOI

ÚZ č. 1403 - Ochrana spotřebitele, spotřebitelský úvěr, požadavky na výrobky, ČOI

Sagit, a. s.

Soubor zákonů a dalších právních předpisů v aktuálním znění – od minulého vydání se změnil zákon o ochraně spotřebitele, zákon o posuzování shody, zákon o technických požadavcích na výrobky, zákon o České ...

Cena: 129 KčKOUPIT

ÚZ č. 1410 - Daňový řád 2021, Finanční správa, Daňové poradenství, Platby v hotovosti

ÚZ č. 1410 - Daňový řád 2021, Finanční správa, Daňové poradenství, Platby v hotovosti

Sagit, a. s.

Od ledna 2021 nabývá účinnosti zásadní novela daňového řádu, které je největší novelou za celou dobu jeho existence. Mění se také zákon o daňovém poradenství (v souvislosti se zpřísňováním regulace v oblasti ...

Cena: 175 KčKOUPIT

Trestní příkaz

Trestní příkaz

Petr Novák - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Monografie podrobně pojednává o nejčastějším druhu rozhodnutí v trestních věcech, kterým je trestní příkaz. Autor rozebírá právní úpravu tohoto právního institutu, zejména podmínky pro jeho vydání, druhy trestů, které jím mohou být uloženy, či vztah k základním zásadám trestního ...

Cena: 280 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2021 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.