Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů


483

NAŘĺZENĺ VLÁDY

ze dne 30. října 2002,

kterým se mění nařízení vlády č. 426/2000 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na rádiová a na telekomunikační koncová zařízení

Vláda nařizuje podle § 22 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění zákona č. 102/2001 Sb. a zákona č. 205/2002 Sb., (dále jen "zákon") k provedení § 12 a 13 zákona:

Čl. I

Nařízení vlády č. 426/2000 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na rádiová a na telekomunikační koncová zařízení, se mění takto:

1. V § 1 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno c), které zní:

"c)   třídou zařízení třída identifikující typy přístrojů a zařízení a rozhraní, pro která je přístroj nebo zařízení určeno. Třídy zařízení stanovuje Český telekomunikační úřad (dále jen "Úřad") opatřením.8) Přístroje a zařízení mohou být zařazeny současně nebo postupně do více než jedné třídy zařízení.".

2. V § 2 odst. 4 úvodní část ustanovení zní: "Přístroje a zařízení v určitých třídách nebo přístroje a zařízení určitých typů musí být Úřadem zveřejněna v Telekomunikačním věstníku formou sdělení, které musí být v souladu s příslušnou mezinárodní smlouvou,8) a tyto přístroje a zařízení musí být konstruovány tak, aby".Poznámka pod čarou č. 8) zní:


"8)  Evropská dohoda zakládající přidružení mezi Českou republikou na straně jedné a Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na straně druhé, vyhlášená pod č.  7/1995 Sb.".

3. V § 2 odst. 4 písm. a) se za slova "České republiky" vkládají slova "a na území členského státu Evropské unie".

4. V § 3 odst. 6 větě první se slova "kmitočty nebo" a "v rozporu s plánem přidělení kmitočtů a kmitočtových pásem" zrušují; za slova "kmitočtová pásma" se vkládají slova " , jejichž použití není" a za slova "České republice" se vkládají slova "stanoveno Úřadem v generální licenci,10a)".Poznámka pod čarou č. 10a) zní:


"10a)  § 46 a násl. zákona č. 151/2000 Sb., o telekomunikacích a o změně dalších zákonů.".

5. V § 3 se doplňuje odstavec 8, který včetně poznámky pod čarou č. 10b) zní:

"(8) Pokud přístroje a zařízení splňují požadavky podle tohoto nařízení a vztahuje se na ně příslušná mezinárodní smlouva,10b) použije se namísto postupu podle odstavce 4 následující postup. Výrobce, jeho zplnomocněný zástupce nebo osoba odpovědná za uvedení přístroje a zařízení na trh na přístroj nebo zařízení umístí označení CE17) a přiloží ke každému výrobku prohlášení o shodě, které vyjadřuje splnění základních požadavků, stanovených tímto nařízením pro stanovený druh výrobku. K identifikaci přístroje nebo zařízení použije výrobce číslo typu, číslo výrobní série nebo výrobní číslo a název nebo jméno a příjmení výrobce nebo osoby odpovědné za uvedení přístroje na trh. Jestliže se používají postupy podle přílohy č. 3, č. 4 nebo č. 5, je toto označení doprovázeno identifikačním číslem notifikované osoby podle přílohy č. 6. U rádiových zařízení se navíc uvádí identifikační znak třídy zařízení podle přílohy č. 7. K zařízení může být připojeno jakékoli jiné označení pod podmínkou, že se tím nesníží viditelnost a čitelnost označení CE. Žádný přístroj a zařízení, nezávisle na tom, zda splňuje nebo nesplňuje příslušné základní požadavky, nesmí nést jiné označení, které by mohlo uvádět třetí strany v omyl, pokud jde o význam nebo grafickou úpravu označení CE podle přílohy č. 7.


10b)  Protokol k Evropské dohodě o posuzování shody a akceptaci průmyslových výrobků, uveřejněný pod č. 56/2001 Sb. m. s., ve znění sektorové přílohy ,Telekomunikace`.".

6. V § 5 se doplňuje odstavec 4, který zní:

"(4) Přístroje a zařízení, které nesplňují požadavky stanovené tímto nařízením, lze veřejně vystavovat na veletrzích, výstavách, předváděcích a obdobných akcích jen za podmínky, že budou viditelně označeny upozorněním, že nemohou být uváděny na trh a provozovány předtím, než bude zajištěna jejich shoda s požadavky stanovenými tímto nařízením.".

7. Za § 5 se vkládá nový § 5a, který včetně poznámky pod čarou č. 11a) zní:

"§ 5a

Jestliže bylo uloženo pro přístroje a zařízení ochranné opatření podle zvláštního zákona11a) v důsledku neplnění požadavků tohoto nařízení, v oznámení podle § 7 odst. 8 zákona se uvede, zda důvod pro uložení ochranného opatření byl způsoben

a)   nesprávným použitím harmonizovaných norem,
b)   nedostatky v harmonizovaných normách,
c)   nesplněním požadavků podle § 2 odst. 3, jestliže přístroje a zařízení nesplňují harmonizované normy.

11a)  Například § 7a zákona č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci, ve znění pozdějších předpisů.".

8. V příloze č. 2 bodech 1, 2, 3 a 5, v příloze č. 3 bodě 2, v příloze č. 4 bodech 2, 3 a 4, v příloze č. 5 bodě 1 a v nadpisu přílohy č. 7 se slova "podle § 4" nahrazují slovy "podle § 3 odst. 8 a § 4".

9. V příloze č. 7 bodě 5 se ve větě první za slovo "znak" vkládají slova "třídy zařízení s případným dalším doplňkovým údajem", za slovo "uživatele" se vkládají slova "rádiového zařízení" a slovo "přístroj" se nahrazuje slovem "zařízení".

Čl. II

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.

Předseda vlády:
PhDr. Špidla v. r.
Ministr dopravy a spojů:
Ing. Šimonovský v. r.

E-shop

Dědické právo. Základy soukromého práva IX

Dědické právo. Základy soukromého práva IX

Chalupa, Reiterman, Muzikář - C. H. Beck

Publikace představuje učebnici dědického práva a navazuje na čtvrtou, pátou, šestou a sedmou epizodu základů soukromého práva, tj. na Cenné papíry (IV), na Obchodní korporace. Obecná část (V), na Obchodní korporace. Přeměny a obchodní rejstřík (VI) a na Obchodní korporace. VOS, KS a ...

Cena: 290 KčKOUPIT

Kryptoměny

Kryptoměny

Jan Lánský - C. H. Beck

Kryptoměny jsou decentralizované platební systémy, ve kterých se vlastnictví prokazuje kryptograficky. Patří k největším technologickým inovacím současnosti. Z tisíců kryptoměn jsou nejznámější Bitcoin, Ethereum, Ripple, Litecoin, Dash a Monero. Monografie zachycuje rozmanitost ...

Cena: 390 KčKOUPIT

Mezinárodní výměna informací

Mezinárodní výměna informací

Jaroslav Dombrowski, Gabriela Buchtová - Wolters Kluwer, a. s.

Kniha je společným dílem pracovníků finanční správy, kteří se již mnoho let zabývají problematikou mezinárodní spolupráce v rámci mezinárodního zdaňování. Jejím cílem je čtenáři poutavou a zajímavou formou přiblížit základní zásady mezinárodní výměny informací a mezinárodního ...

Cena: 598 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2021 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.