Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů


330

VYHLÁŠKA
Českého báňského úřadu

ze dne 8. července 2002,

kterou se mění vyhláška Českého báňského úřadu č. 22/1989 Sb., o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu při hornické činnosti a při činnosti prováděné hornickým způsobem v podzemí, ve znění pozdějších předpisů

Český báňský úřad stanoví podle § 6 odst. 6 písm. a) zákona č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě:

Čl. I

Vyhláška č. 22/1989 Sb., o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu při hornické činnosti a při činnosti prováděné hornickým způsobem v podzemí, ve znění vyhlášky č. 477/1991 Sb., vyhlášky č. 340/1992 Sb., vyhlášky č. 3/1994 Sb., vyhlášky č. 54/1996 Sb., vyhlášky č. 109/1998 Sb. a vyhlášky č. 434/2000 Sb., se mění takto:

1. V § 2 odst. 1 písmeno c) zní:

"c)   mobilní (pohyblivý) stroj takový stroj, který se při své pracovní činnosti pohybuje z místa na místo,".

2. V § 4 odst. 9 se věta druhá a třetí zrušují.

3. Za § 4 se vkládá nový § 4a, který včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 5a) zní:

"§ 4a
Sebezáchranné přístroje

(1) V uhelných dolech mohou být používány pouze sebezáchranné přístroje izolačního typu. Na ostatních dolech může být na základě příznivého posouzení a vyhodnocení rizik5a) místo sebezáchranného přístroje izolačního typu použit sebezáchranný přístroj filtrační.

(2) Na jednom dole se může používat pouze jeden druh sebezáchranného přístroje.

(3) Sebezáchranný přístroj smí být k použití vydán pouze za předpokladu, že na přístroji je zřetelně vyznačené schéma způsobu jeho použití.

(4) Sebezáchranný přístroj může zaměstnanec v dole odložit pouze na pracovišti do vzdálenosti nejvíce 5 metrů od sebe.

(5) Organizace prokazatelně seznámí a prakticky procvičí zaměstnance v používání sebezáchranného přístroje, a to před jeho prvním přidělením. Praktické procvičení se opakuje nejméně jednou ročně.

(6) Pro praktické cvičení pracovníků zajistí organizace takový počet cvičných sebezáchranných přístrojů, aby bylo možno praktické cvičení pracovníků ve stanovených lhůtách provést. Pro praktické cvičení je možno použít i vyřazených sebezáchranných přístrojů.


5a)   § 132a odst. 3 zákona č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění zákona č.  155/2000 Sb.".Dosavadní § 4a se označuje jako § 4b.

4. § 79 včetně nadpisu zní:

"§ 79
Rozdělení dolů

(1) Doly se z hlediska výskytu metanu dělí na dvě kategorie:

a)   neplynující doly,
b)   plynující doly.

(2) Neplynující doly jsou ty doly, kde koncentrace metanu nedosáhla v žádném ovětrávaném důlním díle 0,1 % a kde ani po zastavení větrání na 24 hodin koncentrace metanu nedosáhla 1 % a koncentrace ostatních hořlavých plynů nebo par (dále jen "plyny") 25 % spodní meze výbušnosti. Plynné zplodiny důlních požárů se pro zařazení dolu neuvažují.

(3) Plynující doly jsou uhelné doly s výjimkou dolů lignitových a ostatní doly, které nesplňují požadavky uvedené v odstavci 2. Plynující doly se zařazují do II. nebo I. třídy nebezpečí.Doly II. třídy nebezpečí jsou všechny doly Ostravsko-karvinského revíru a doly s nebezpečím průtrží hornin, uhlí a plynů.Ostatní plynující doly jsou doly I. třídy nebezpečí.

(4) Každé zjištění, které by mohlo mít vliv na zařazení dolu do kategorie plynujících dolů nebo do vyšší třídy nebezpečí, oznámí organizace bezodkladně obvodnímu báňskému úřadu.

(5) Na základě výsledků měření podle odstavce 2 nebo na základě oznámení podle odstavce 4 zařadí obvodní báňský úřad neplynující důl do kategorie plynujících dolů a plynující důl I. třídy nebezpečí do II. třídy nebezpečí. Plynující důl nemůže být zpětně přeřazen mezi doly neplynující.

(6) Při zařazení dolu mezi plynující nebo při přeřazení dolu do vyšší třídy nebezpečí obvodní báňský úřad současně stanoví lhůty kontrolních měření.".

5. V § 88 se odstavec 1 zrušuje.Dosavadní odstavce 2 až 4 se označují jako odstavce 1 až 3.

6. V § 101 se odstavce 4 a 6 zrušují.Dosavadní odstavce 5, 7, 8 a 9 se označují jako odstavce 4, 5, 6 a 7.

7. V § 101 odst. 6 se věta druhá zrušuje.

8. V § 101 se doplňuje odstavec 8, který včetně poznámky pod čarou č. 28a) zní:

"(8) Bližší podmínky pro projektování, provoz a kontrolu separátního větrání v plynujících dolech stanoví zvláštní právní předpis.28a)


28a)   Vyhláška č. 165/2002 Sb., o separátním větrání při hornické činnosti v plynujících dolech.".

9. § 102 se zrušuje.

10. V § 109a odst. 2 věta první zní: Elektrické zařízení na plynujících dolech II. třídy nebezpečí, které podle § 242 odst. 1 nesmí zůstat v provozu a musí být vypnuto, musí být v místech uvedených v odstavci 1 vypnuto samočinně.".

11. V § 110 odst. 1 písm. e) se slova "naftových motorů a" zrušují.

12. V § 110 odst. 4 se slova "a v místech s provozem naftových motorů" zrušují.

13. V § 110 se doplňují odstavce 9 a 10, které včetně poznámky pod čarou č. 29a) znějí:

"(9) Odběr vzorků důlního ovzduší se provádí podle příslušné české technické normy.29a) K překonání podtlaku u větrních uzávěr a uzavíracích hrází a při dálkovém odběru vzorků důlního ovzduší lze použít jen ejektor, sací čerpadlo nebo sací balónek; před vlastním odběrem je však nutno provést odsátí vzduchu z odběrové hadičky a vzorkovnice, a to nejméně ve dvojnásobné hodnotě vnitřního objemu hadičky a vzorkovnice.

(10) Při odběru vzorku důlního ovzduší z uzavřeného prostoru se zaznamená také tlak důlního ovzduší v uzavřeném prostoru.


29a)   ČSN 83 0050 Odběr vzorků důlního ovzduší.".

14. V § 146 se doplňují odstavce 7 a 8, které znějí:

"(7) Odběr vzorků důlního ovzduší se provádí podle příslušné české technické normy.29a) K překonání podtlaku u větrních uzávěr a při dálkovém odběru vzorků důlního ovzduší lze použít jen ejektor, sací čerpadlo nebo sací balónek; před vlastním odběrem je však nutno provést odsátí vzduchu z odběrové hadičky a vzorkovnice, a to nejméně ve dvojnásobné hodnotě vnitřního objemu hadičky a vzorkovnice.

(8) Při odběru vzorku důlního ovzduší z uzavřeného prostoru se zaznamená také tlak důlního ovzduší v uzavřeném prostoru.".

15. V § 168 se za odstavec 3 vkládá nový odstavec 4, který včetně poznámky pod čarou č. 35a) zní:

"(4) V dole lze použít jen soupravu pro sváření plamenem a řezání kyslíkem vybavenou hadicovou pojistkou35a) umístěnou ve vzdálenosti nejdále 1 m od rukojeti hořáku, pokud není obdobným pojistným zařízením vybavena přímo rukojeť hořáku.


35a)   ČSN EN 730 Zařízení pro plamenové svařování. Zařízení používaná při svařování, řezání a příbuzných procesech. Bezpečnostní zařízení pro hořlavé plyny a kyslík nebo stlačený vzduch. Všeobecná specifikace, požadavky a zkoušení.".Dosavadní odstavce 4 až 6 se označují jako odstavce 5 až 7.

16. § 219 včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 46a) zní:

"§ 219
Automaticky nebo dálkově ovládaná strojní zařízení

(1) Automaticky nebo dálkově ovládané strojní zařízení46a) lze provozovat jen za předpokladu, že je zajištěno jeho samočinné zastavení, pokud

a)   není dodržena určená provozní hodnota,
b)   vznikne porucha v přívodu energie ke strojnímu zařízení, nebo
c)   vznikne porucha na automatickém nebo dálkově ovládaném strojním zařízení nebo na jeho provozně zabezpečovacím systému.

(2) Automaticky nebo dálkově ovládané strojní zařízení se vybaví i ručním ovládáním. Při ručním ovládání se automatické nebo dálkové ovládání vyřadí z funkce. V místě dálkově ovládaného strojního zařízení bude zajištěno blokování znemožňující nežádoucí uvedení strojního zařízení do chodu. Může-li změnou nastavení ovládání vzniknout stav ohrožující bezpečnost práce a provozu, zabrání se takové změně vhodnými prostředky, jimiž jsou zpravidla přístupový kód nebo uzamykatelný vypínač. 


46a)   § 1 odst. 2 nařízení vlády č. 170/1997 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na strojní zařízení, ve znění nařízení vlády č. 283/2000 Sb.".

17. § 231a včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 56a), 56b) a 56c) zní:

"§ 231a
Elektrické sítě v dole

(1) Pro rozvod elektrické energie v dole lze použít jen elektrickou síť s ochranou samočinným odpojením od zdroje, a to za podmínky, že:

a)   u nízkého napětí jsou všechny živé části odděleny od země a všechny neživé části nepřímo spojeny se zemí56a) (síť IT) a současně je síť hlídána přístrojem ke hlídání izolačního stavu (dále jen "hlídač izolačního stavu"),
b)   u vysokého napětí
   1.  uzel zdroje je spojen se zemí přes omezující impedanci a všechny neživé části jsou přímo spojeny se zemí způsobem odpovídajícím ochraně zemněním s rychlým vypnutím56b) [síť ITŮ], nebo
   2.  všechny živé části jsou odděleny od země a všechny neživé části jsou nepřímo spojeny se zemí způsobem odpovídajícím ochraně zemněním56c) (síť IT).

(2) Elektrickou síť podle odstavce 1 písm. a) s příkonem větším než 5 kVA lze provozovat jen s hlídačem izolačního stavu signalizujícím pokles izolačního odporu sítě pod 15 W/V. V plynujících dolech lze použít jen hlídač izolačního stavu, který zajistí vypnutí této sítě při poklesu izolačního odporu sítě pod 15 W/V.

(3) Elektrickou síť podle odstavce 1 písm. b) bodu 2 lze provozovat jen se zařízením pro trvalou kontrolu izolačního odporu sítě signalizujícím pokles izolačního odporu sítě pod 50 W/V do místa se stálou obsluhou. V plynujících dolech II. třídy nebezpečí se naměřené hodnoty izolačního odporu elektrické sítě registrují.


56a)   Čl. 312.2 ČSN 33 2000-3 Elektrotechnické předpisy - Elektrická zařízení - Část 3: Stanovení základních charakteristik.
Čl. 413.1.5 ČSN 33 2000-4-41 Elektrotechnické předpisy - Elektrická zařízení - Část 4: Bezpečnost - Kapitola 41: Ochrana před úrazem elektrickým proudem.
56b)   Čl. 312.2 ČSN 33 2000-3.
Čl. 413. N6.3 ČSN 33 2000-4-41.
56c)   Čl. 312. 2 ČSN 33 2000-3.
Čl. 413. N6.1 ČSN 33 2000-4-41.".

18. V § 236 odstavec 5 včetně poznámky pod čarou č. 60a) zní:

"(5) Pohyblivý stroj lze provozovat jen za předpokladu, že je zajištěno jeho samočinné odpojení od zdroje v okamžiku, kdy nejsou plněny požadavky na ochranu před nebezpečným dotykem neživých částí.60a)


60a)   ČSN 33 2000-4-41.".

19. § 240a se zrušuje.

20. § 258a včetně nadpisu zní:

"§ 258a
Osvětlení mobilních strojů v podzemí

(1) Mobilní stroj, s výjimkou dobývacího kombajnu a stroje poháněného vzduchovou energií, může být provozován, jen pokud je vybaven vlastním svítidlem pro osvětlení pracovního prostoru stroje.

(2) Mobilní stroj poháněný ze zdroje energie umístěného na tomto stroji musí být vybaven koncovým červeným světlem a červenými odrazkami. Pokud je stroj určen pro jízdu na vzdálenost větší než 50 m v obou směrech, musí být vybaven bílým i červeným svítidlem a červenými odrazkami na obou stranách stroje; lopatové nakladače nemusí tento požadavek splňovat na lopatové straně.

(3) Mobilní stroj s konstrukční rychlostí jízdy vyšší než 20 km.h-1 musí být vybaven brzdovými světly.".

21. V § 275a odst. 1 ve větě třetí se slovo "elektrickým" zrušuje.

Čl. II
Zrušovací ustanovení

Zrušují se:

1.   Výnos Českého báňského úřadu č. 26/1985 o vybavení pracovníků v podzemí hlubinných dolů sebezáchrannými přístroji izolačního typu (reg. v částce 36/1985  Sb.).
2.   Výnos Českého báňského úřadu č. 3/1988 Ú. v. ČSR o úkolech organizací při odebírání vzorků důlního ovzduší, o činnosti plynových analytických laboratoří a o jejich kontrole hlavními báňskými záchrannými stanicemi (reg. v částce 26/1987 Sb.), ve znění výnosu Českého báňského úřadu č. 2/1990 (oznámeného pod č. 443 v částce 74/1990 Sb.) a vyhlášky č. 447/2001 Sb.
3.   Výnos Českého báňského úřadu č. 5/1981 ze dne 10. 12. 1980 o bezpečnosti a ochraně zdraví a o bezpečnosti provozu při sváření plamenem a řezání kyslíkem (reg. v částce 21/1982 Sb.).
4.   Výnos Českého báňského úřadu č. 7/1989 Ú. v. ČSR ze dne 15. 6. 1989 (reg. v částce 19/1989 Sb.), kterým se vydává bezpečnostní předpis pro doly s nebezpečím průtrží, hornin a plynů.

Čl. III
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. srpna 2002, s výjimkou ustanovení § 4a odst. 2 a § 79, která nabývají účinnosti dnem 1. října 2002.

Předseda:
prof. JUDr. Ing. Makarius, CSc. v. r.

E-shop

Exekuční řízení. Komentované vzory podání

Exekuční řízení. Komentované vzory podání

Ladislav Ullrich - C. H. Beck

Publikace přináší obecné vzory nejčastějších podání v exekučním řízení. Každý vzor je doplněn o komentář, který komplexně pojednává o dané oblasti exekučního práva, zasazuje podání do širších souvislostí a přibližuje procesní situace, v rámci kterých jej lze využít k obraně svých ...

Cena: 390 KčKOUPIT

Komentovaná judikatura k s. r. o. 2021

Komentovaná judikatura k s. r. o. 2021

Ivan Chalupa, David Reiterman - Wolters Kluwer, a. s.

Komentovaná judikatura k s. r. o. 2021 přináší čtenářům rozbor aktuálních rozhodnutí vztahujících se ke společnosti s ručením omezeným. Opětovně tak můžete nalézt řešení konkrétních otázek korporátní praxe na základě analýzy soudních rozhodnutí od autorské dvojice Ivan Chalupa, David ...

Cena: 1 110 KčKOUPIT

FKSP ve školách a dalších příspěvkových organizacích v otázkách a odpovědích

FKSP ve školách a dalších příspěvkových organizacích v otázkách a odpovědích

Petr Sikora - Nakladatelství PARIS

Publikace kromě přehledu související legislativy přináší formou otázek a odpovědí podstatné informace o hospodaření s fondem kulturních a sociálních potřeb v příspěvkových organizacích – státních i těch ...

Cena: 280 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2022 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.