Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů a mezinárodních smluv

Sbírka zákonů a mezinárodních smluv


290

ZÁKON

ze dne 13. června 2002

o přechodu některých dalších věcí, práv a závazků České republiky na kraje a obce, občanská sdružení působící v oblasti tělovýchovy a sportu a o souvisejících změnách a o změně zákona č. 157/2000 Sb., o přechodu některých věcí, práv a závazků z majetku České republiky, ve znění zákona č. 10/2001 Sb., a zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNĺ
Přechod některých dalších věcí, práv a závazků České republiky
na kraje a obce, občanská sdružení působící v oblasti tělovýchovy a sportu
a související změny

§ 1

(1) Dnem 1. ledna 2003 přecházejí z vlastnictví České republiky (dále jen "stát") do vlastnictví krajů věci, se kterými k 31. prosinci 2002 (dále jen "rozhodný den") byly příslušné hospodařit1) organizační složky státu a státní příspěvkové organizace, u nichž funkci zřizovatele vykonávaly k rozhodnému dni okresní úřady (dále jen "zřizovatel"), pokud tento zákon nebo zvláštní zákon nestanoví jinak.

(2) Na jednotlivé kraje dnem 1. ledna 2003 zároveň přecházejí

a)   práva státu a jiné majetkové hodnoty, se kterými k rozhodnému dni byly příslušné hospodařit organizační složky státu uvedené v odstavci 1,
b)   závazky státu, u nichž organizační složky státu uvedené v odstavci 1 k rozhodnému dni zabezpečovaly úkoly podle zvláštního právního předpisu,2)
c)   práva a povinnosti z pracovněprávních vztahů,3) ve kterých za stát jednaly k rozhodnému dni organizační složky státu uvedené v odstavci 1.

(3) Na jednotlivé kraje dnem 1. ledna 2003 zároveň přecházejí veškerá práva a jiné majetkové hodnoty státu, se kterými byly k rozhodnému dni příslušné hospodařit státní příspěvkové organizace uvedené v odstavci 1, pokud tento zákon nestanoví jinak.

(4) Nabývajícím krajem je kraj, na jehož území4) mají organizační složky státu a státní příspěvkové organizace uvedené v odstavci 1 k rozhodnému dni své sídlo.

§ 2

(1) Dnem 1. ledna 2003 se stávají organizační složky státu uvedené v § 1 organizačními složkami kraje. Do 30. dubna 2003 je kraj povinen přizpůsobit jejich dosavadní zřizovací listiny náležitostem zřizovací listiny vydávané podle zvláštního právního předpisu.5)

(2) Dnem 1. ledna 2003 se stávají státní příspěvkové organizace uvedené v § 1 příspěvkovými organizacemi kraje. Příspěvkové organizace kraje zůstávají nositeli závazků, včetně práv a povinností z pracovněprávních vztahů. Do 30. dubna 2003 je kraj povinen přizpůsobit jejich dosavadní zřizovací listiny náležitostem zřizovací listiny vydávané podle zvláštního právního předpisu6) a podat návrh na zápis do obchodního rejstříku.

§ 3

(1) Nemovité věci, které přecházejí do vlastnictví krajů, musí být po dobu 10 let ode dne jejich nabytí užívány pouze k účelu, ke kterému byly užívány ke dni přechodu vlastnictví věcí podle § 1. Stanou-li se před uplynutím této doby pro kraj podle místních předpokladů a zvyklostí7) pro tento účel nepotřebnými a nevyužije je k sociálním, školským či zdravotnickým účelům, musí být nabídnuty k bezúplatnému převodu do vlastnictví státu. Organizační složkou státu příslušnou k přijetí nabídky je věcně příslušné ministerstvo. Pokud stát nepřijme písemnou nabídku kraje ve lhůtě 3 měsíců od jejího doručení, naloží již kraj s těmito věcmi podle svého uvážení.

(2) Podle odstavce 1 postupuje kraj i u věcí movitých, které jsou kulturními památkami8) nebo sbírkami muzejní povahy.9)

(3) Při nedodržení postupu podle odstavců 1 a 2 odvede kraj částku získanou prodejem takového majetku do státního rozpočtu.

§ 4

(1) Dnem 1. ledna 2003 přecházejí do vlastnictví obcí uvedených v příloze č. 1 k tomuto zákonu (dále jen "obec") z vlastnictví státu věci, s nimiž k rozhodnému dni byly příslušné hospodařit organizační složky státu a státní příspěvkové organizace uvedené v této příloze.

(2) Na obce dnem 1. ledna 2003 zároveň přecházejí

a)   práva státu a jiné majetkové hodnoty, se kterými k rozhodnému dni byly příslušné hospodařit organizační složky státu uvedené v odstavci 1,
b)   závazky státu, u nichž organizační složky státu uvedené v odstavci 1 k rozhodnému dni zabezpečovaly úkoly podle zvláštního právního předpisu,2)
c)   práva a povinnosti z pracovněprávních vztahů,3) ve kterých za stát jednaly k rozhodnému dni organizační složky státu uvedené v odstavci 1.

(3) Na obce dnem 1. ledna 2003 zároveň přecházejí veškerá práva a jiné majetkové hodnoty státu, se kterými byly k rozhodnému dni příslušné hospodařit státní příspěvkové organizace uvedené v odstavci 1.

§ 5

(1) Dnem 1. ledna 2003 se stávají organizační složky státu uvedené v § 4 organizačními složkami obce. Do 30. dubna 2003 je obec povinna přizpůsobit jejich zřizovací listiny náležitostem zřizovací listiny vydávané podle zvláštního právního předpisu.5)

(2) Dnem 1. ledna 2003 se stávají státní příspěvkové organizace uvedené v § 4 příspěvkovými organizacemi obce. Příspěvkové organizace obce přitom zůstávají nositeli závazků, včetně práv a povinností z pracovněprávních vztahů. Do 30. dubna 2003 je obec povinna přizpůsobit jejich dosavadní zřizovací listiny náležitostem zřizovací listiny vydávané podle zvláštního právního předpisu6) a podat návrh na zápis do obchodního rejstříku.

§ 6

(1) Nemovité věci, které přecházejí do vlastnictví obcí, musí být po dobu 10 let ode dne jejich nabytí užívány pouze k účelu, ke kterému byly užívány ke dni přechodu vlastnictví věcí podle § 4. Stanou-li se před uplynutím této doby pro obec podle místních předpokladů a zvyklostí10) pro tento účel nepotřebnými a nevyužije je k sociálním, školským či zdravotnickým účelům, musí být nabídnuty k bezúplatnému převodu do vlastnictví státu. Organizační složkou státu příslušnou k přijetí nabídky je věcně příslušné ministerstvo. Pokud stát nepřijme písemnou nabídku obce ve lhůtě 3 měsíců od jejího doručení, naloží obec s těmito věcmi podle svého uvážení.

(2) Podle odstavce 1 postupuje obec i u věcí movitých, které jsou kulturními památkami8) nebo sbírkami muzejní povahy.9)

(3) Při nedodržení postupu podle odstavců 1 a 2 odvede obec částku získanou prodejem takového majetku do státního rozpočtu.

§ 7

(1) Ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona mohou organizační složky státu a státní příspěvkové organizace uvedené v § 1 a 4 nakládat s majetkem státu, s nímž jsou příslušné hospodařit, pouze v rámci jim stanoveného předmětu činnosti.

(2) Ustanovení odstavce 1 se nevztahuje na převod vlastnictví majetku státu podle zákona o převodu majetku státu na jiné osoby.11)

(3) Výjimku z odstavce 1 může ze závažných důvodů povolit věcně příslušné ministerstvo. Tím není dotčen postup pro nakládání s majetkem státu stanovený zvláštním právním předpisem.12)

§ 8

(1) O předání a převzetí majetku státu připraví a sepíší předávající organizační složky státu a státní příspěvkové organizace s nabývajícími kraji a obcemi v období od nabytí účinnosti zákona nejpozději do 31. prosince 2002 protokol o předání a převzetí majetku podle tohoto zákona.

(2) Protokol podle odstavce 1 obsahuje název, sídlo a identifikační číslo předávajícího a nabyvatele a výčet nemovitých věcí, které se zapisují do katastru nemovitostí, s uvedením údajů nezbytných pro zápis do katastru nemovitostí.13) Dále bude v protokolu uveden seznam příloh, které k němu budou připojeny nejpozději do 31. března 2003 na základě zpracování výsledků řádné účetní závěrky provedené k 31. prosinci 2002 podle zvláštního právního předpisu.14) K protokolu se připojí veškerá technická dokumentace k předávaným nemovitostem,15) kterou odevzdá předávající nabyvateli již ke dni podpisu protokolu. Protokol musí být podepsán vedoucím organizační složky státu nebo statutárním orgánem státní příspěvkové organizace za předávajícího a hejtmanem nebo starostou za nabyvatele. Jedno vyhotovení protokolu předávající současně zašle Ministerstvu financí.

(3) Protokol podle odstavce 1, jsou-li předmětem předání nemovitosti, je listinou, kterou nabyvatel zašle do 30. června 2003 s ohlášením přechodu vlastnického práva z České republiky na kraj nebo obec k provedení záznamu práv do katastru nemovitostí.16) Pokud tak nabyvatel neučiní, zašle protokol s ohlášením přechodu vlastnického práva z České republiky na kraj nebo obec k provedení záznamu práv do katastru nemovitostí Ministerstvo financí.

Přechod některých zřizovatelských
a zakladatelských funkcí

§ 9

Dnem 1. ledna 2003 přísluší výkon funkce zřizovatele státních příspěvkových organizací uvedených v příloze č. 2 k tomuto zákonu Ministerstvu kultury, v příloze č. 3 Ministerstvu zdravotnictví. Ustanovení § 1 a 2 se nepoužijí.

§ 10

Dnem 1. ledna 2003 přísluší výkon funkce zakladatele státních podniků17) včetně státních podniků v likvidaci, u nichž tuto funkci k rozhodnému dni vykonávaly okresní úřady, Ministerstvu pro místní rozvoj.

§ 11
Přechod majetku do správy Pozemkového fondu
České republiky

(1) Dnem nabytí účinnosti tohoto zákona přecházejí z okresních úřadů do správy Pozemkového fondu České republiky (dále jen "Pozemkový fond") pozemky, které tvoří zemědělský půdní fond a nebo do něj náleží podle § 1 odst. 2 a 3 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, pokud tento majetek stát nabyl po 24. červnu 1991, s výjimkou pozemků, které Pozemkový fond podle zákona o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku nespravuje,18) a pokud tento zákon dále nestanoví jinak.

(2) Na Pozemkový fond současně přecházejí práva a závazky s tímto majetkem související.

(3) Podle odstavce 1 nepřecházejí do správy Pozemkového fondu pozemky, pokud tvoří jeden funkční celek s obytnými budovami a jinými stavbami, které neslouží a nejsou určeny k zemědělské výrobě.

(4) O předání a převzetí majetku uvedeného v odstavci 1 sepíší okresní úřady a Pozemkový fond do 31. prosince 2002 protokol. V protokolu musí být uveden název, sídlo a identifikační číslo okresního úřadu a Pozemkového fondu a výčet pozemků s uvedením údajů nezbytných pro zápis do katastru nemovitostí.13) Protokol podepisuje přednosta okresního úřadu a osoba pověřená statutárním orgánem Pozemkového fondu.

(5) Protokol podle odstavce 4 je listinou, kterou Pozemkový fond zašle s ohlášením vzniku správy podle tohoto zákona k provedení záznamu do katastru nemovitostí.16)

§ 12
Přechod majetku do vlastnictví
Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky

(1) Dnem 1. ledna 2003 přecházejí z vlastnictví státu do vlastnictví Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky (dále jen "pojišťovna")

a)   nemovité věci užívané pojišťovnou na základě práv, kterých nabyla podle zvláštního zákona jako právní nástupce správy všeobecného zdravotního pojištění zřízené při Ministerstvu zdravotnictví České republiky,19)
b)   nemovité věci užívané pojišťovnou na základě smluv o převodu práva hospodaření s národním majetkem, uzavřených před 31. prosincem 1993 mezi pojišťovnou jako nabyvatelem a převodci tohoto majetku.

(2) Nemovité věci, které přecházejí do vlastnictví pojišťovny, musí být po dobu 10 let ode dne jejich nabytí užívány pouze k účelu, ke kterému byly užívány ke dni převodu vlastnictví věcí podle odstavce 1. Stanou-li se před uplynutím této doby pro pojišťovnu nepotřebnými, musí být nabídnuty k bezúplatnému převodu do vlastnictví státu. Organizační složkou státu příslušnou k přijetí nabídky je věcně příslušné ministerstvo. Pokud stát nepřijme písemnou nabídku pojišťovny ve lhůtě tří měsíců od jejího doručení, naloží pojišťovna s těmito věcmi podle svého uvážení.

(3) O předání a převzetí majetku státu sepíší původní předávající organizační složky státu a ostatní příspěvkové organizace s pojišťovnou nejpozději do 31. prosince 2002 protokol o předání a převzetí majetku podle tohoto zákona. Protokol obsahuje název, sídlo a identifikační číslo předávajícího a pojišťovny a výčet nemovitých věcí, které se zapisují do katastru nemovitostí, s uvedením údajů nezbytných pro zápis do katastru nemovitostí.13) Protokol musí být podepsán vedoucím organizační složky státu nebo statutárním orgánem státní příspěvkové organizace za předávajícího a statutárním zástupcem pojišťovny za nabyvatele. Jedno vyhotovení protokolu předávající současně zašle Ministerstvu financí.

(4) Protokol podle odstavce 3 je listinou, kterou pojišťovna zašle do 30. června 2003 s ohlášením přechodu vlastnického práva z České republiky na pojišťovnu k provedení záznamu do katastru nemovitostí.16) Pokud tak pojišťovna neučiní, zašle protokol s ohlášením přechodu vlastnického práva z České republiky na pojišťovnu k provedení záznamu do katastru nemovitostí Ministerstvo financí.

§ 13
Příslušnost Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky hospodařit s pozemky,
které jsou součástí zvláště chráněných území

(1) Dnem nabytí účinnosti tohoto zákona přísluší Agentuře ochrany přírody a krajiny České republiky (dále jen "Agentura") hospodařit s pozemky, se kterými k tomuto dni byly příslušné hospodařit okresní úřady a které jsou alespoň zčásti součástí zvláště chráněného území vyhlášeného podle zvláštního právního předpisu.20) Na Agenturu současně přecházejí práva a závazky s tímto majetkem související.

(2) O předání a převzetí majetku uvedeného v odstavci 1 sepíší okresní úřady a Agentura do 31. prosince 2002 protokol. V protokolu musí být uveden název, sídlo a identifikační číslo okresního úřadu a Agentury a výčet pozemků s uvedením údajů nezbytných pro zápis do katastru nemovitostí.13)

(3) Protokol podle odstavce 2 je listinou, kterou Agentura zašle s ohlášením změny příslušnosti hospodařit s těmito pozemky podle odstavce 1 k provedení záznamu do katastru nemovitostí.16)

§ 14

Dnem 1. ledna 2003 přecházejí do vlastnictví občanských sdružení působících v oblasti tělovýchovy a sportu z vlastnictví České republiky sportovní zařízení,21) u kterých trvají vztahy trvalého užívání, nebo se změnily na výpůjčku.22)

§ 15

(1) O předání a převzetí majetku státu sepíší předávající organizační složky státu s nabývajícími občanskými sdruženími působícími v oblasti tělovýchovy a sportu (dále jen "nabyvatel") nejpozději do 31. prosince 2002 protokol o předání a převzetí majetku podle tohoto zákona.

(2) Protokol podle odstavce 1 musí obsahovat název, sídlo a identifikační číslo předávajícího a nabyvatele a výčet nemovitých věcí, které se zapisují do katastru nemovitostí, s uvedením údajů nezbytných pro zápis do katastru nemovitostí.13) Protokol musí být podepsán vedoucím organizační složky státu za předávajícího a statutárním zástupcem nabyvatele.

(3) Protokol podle odstavce 1 je listina, kterou nabyvatel zašle s ohlášením přechodu vlastnického práva z České republiky na nabyvatele k provedení záznamu práv do katastru nemovitostí.16)

(4) Nemovité věci, které přecházejí do vlastnictví nabyvatele, musí být po dobu 10 let ode dne jejich nabytí užívány pouze k účelu, ke kterému byly užívány ke dni přechodu vlastnictví podle § 14. Stanou-li se před uplynutím této doby pro nabyvatele pro tento účel nepotřebnými, musí být přednostně nabídnuty bezúplatně do vlastnictví státu. Pokud stát nepřijme písemnou nabídku nabyvatele ve lhůtě dvou měsíců od jejího doručení, naloží nabyvatel s těmito věcmi bez uvedených omezujících podmínek.

ČÁST DRUHÁ
Změna zákona o přechodu některých věcí, práv a závazků
z majetku České republiky do majetku krajů

§ 16

Zákon č. 157/2000 Sb., o přechodu některých věcí, práv a závazků z majetku České republiky do majetku krajů, ve znění zákona č. 10/2001 Sb. a zákona č. 408/2001 Sb., se mění takto:

1. V příloze č. 1 se v části Ministerstvo zdravotnictví kraj Ústecký na konci textu doplňují tato slova:

"územní středisko Záchranné služby Ústí nad Labem
Pasteurova 9, 401 13 Ústí nad Labem
00829013".

2. V příloze č. 1 se v části Ministerstvo zdravotnictví kraj Budějovický na konci textu doplňují tato slova:

"územní středisko Záchranné služby
Boženy Němcové 6, 370 01 České Budějovice
48199931".

3. V příloze č. 1 se v části Ministerstvo zdravotnictví na konci doplňují tato slova:

"Plzeňský kraj
územní středisko Záchranné služby v Plzni
tř. dr. Edwarda Beneše 19, 301 00 Plzeň
45333009

Liberecký kraj
územní středisko Záchranné služby v Liberci
Husova 976/37, 460 63 Liberec
46744991

Královéhradecký kraj
územní středisko Záchranné služby Hradec Králové
Hradecká 1690, 512 00 Hradec Králové
48145122

Kraj Vysočina
územní středisko Záchranné služby v Jihlavě
Vrchlického 61, 586 01 Jihlava
47366630

Jihomoravský kraj
územní středisko Záchranné služby
náměstí 28. října 23, 602 00 Brno
00346292

Olomoucký kraj
územní středisko Záchranné služby v Olomouci
Aksamitova 8, 772 00 Olomouc
00849103

Kraj Moravskoslezský
územní středisko Záchranné služby
17. listopadu 1790, 708 56 Ostrava-Poruba
48804525".

ČÁST TŘETĺ
Změna zákona o péči o zdraví lidu

§ 17

V § 18b zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění zákona č. 548/1991 Sb., se za větu první vkládá nová věta, která zní: "Zařízení záchranné služby zřizuje kraj, který odpovídá za organizaci a zajištění činnosti záchranné služby ve svém územním obvodu.".

ČÁST ČTVRTÁ
Přechodná ustanovení

§ 18

(1) Ve lhůtě do 2 let ode dne, kdy kraj nabyl podle § 1 tohoto zákona do svého vlastnictví věci, se kterými byly příslušné hospodařit organizační složky státu a státní příspěvkové organizace poskytující služby sociální péče,23) včetně veškerých práv a závazků, a které se staly organizačními složkami kraje nebo příspěvkovými organizacemi kraje podle § 2 tohoto zákona, může obec, na jejímž území se toto zařízení nachází, kraj písemně požádat o převod věcí, práv a závazků této organizační složky kraje nebo příspěvkové organizace kraje do vlastnictví obce. Ustanovení § 4 odst. 2 a 3, § 5 a § 6 odst. 1 a 3 se použijí přiměřeně.

(2) Kraj je povinen ve lhůtě tří měsíců od doručení písemné žádosti obce převést do vlastnictví obce bezúplatně věci, práva a závazky příspěvkové organizace kraje nebo organizační složky kraje poskytující službu sociální péče, jejíž věci, práva a závazky přešly na kraj podle tohoto zákona.

ČÁST PÁTÁ
Účinnost

§ 19

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. července 2002.#

Klaus v. r.
Havel v. r.
Zeman v. r.


1)   § 9 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích.
2)   § 38 zákona č. 219/2000 Sb.
3)   § 249 odst. 1 zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů.
4)   Čl. 1 ústavního zákona č. 347/1997 Sb., o vytvoření vyšších územních samosprávných celků a o změně ústavního zákona č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění zákona č. 176/2001 Sb.
5)   § 26 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.
6)   § 27 zákona č. 250/2000 Sb.
7)   § 14 odst. 2 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení).
8)   Zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů.
9)   Zákon č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů.
10)   § 35 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení).
11)   Zákon č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů.
12)   Část třetí zákona č. 219/2000 Sb., ve znění zákona č. 229/2001 Sb.
13)   § 5 zákona č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), ve znění zákona č. 89/1996 Sb. a zákona č. 120/2000 Sb.
14)   Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.
15)   § 103 odst. 1 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění zákona č. 83/1998 Sb.
16)   § 7 zákona č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, ve znění zákona č. 90/1996 Sb.
17)   § 20 a 20a zákona č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění zákona č.  103/2001 Sb.
18)   § 17 odst. 1 písm. a) až d) zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění zákona č.  183/1993 Sb.
19)   § 28 zákona č. 551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky.
20)   Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.
21)   § 2 zákona č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu.
22)   § 59 zákona č. 219/2000 Sb., ve znění zákona č. 229/2001 Sb.
23)   § 45 zákona č. 114/1988 Sb., o působnosti orgánů České republiky v sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů.

Příloha č. 1 k zákonu č. 290/2002 Sb.

Seznam organizačních složek státu a státních příspěvkových organizací,
u nichž funkci zřizovatele vykonávají okresní úřady, které se stávají organizačními složkami
a příspěvkovými organizacemi vyjmenovaných obcí

Název
Sídlo

Organizační složka státu

Okresní knihovna v Mostě
Moskevská 12, 434 21 Most
00080713
Nabyvatel: Obec Most

Okresní knihovna v Teplicích
Lípová 796/13, 415 01 Teplice
00361216
Nabyvatel: Obec Teplice

Okresní knihovna
Máchova alej 1, 568 02 Svitavy
00371700
Nabyvatel: Obec Svitavy

Okresní knihovna Hodonín
Národní 36, 695 14 Hodonín
00090344
Nabyvatel: Obec Hodonín

Poradna
Koliště 17, 602 00 Brno
67009085
Nabyvatel: Obec Šlapanice

Husova knihovna Praha-východ
Masarykovo náměstí 83, 251 01 Říčany
66002001
Nabyvatel: Obec Říčany

Divadlo Fráni Šrámka v Písku
Tylova 68, 397 11 Písek
00071579
Nabyvatel: Obec Písek

Okresní knihovna v Písku
Alšovo náměstí 85, 397 01 Písek
70869197
Nabyvatel: Obec Písek

Okresní knihovna Prachatice
Husova 71, 383 01 Prachatice
00583197
Nabyvatel: Obec Prachatice

Šmidingerova knihovna
Zámek 1, 386 11 Strakonice
70884552
Nabyvatel: Obec Strakonice

Okresní knihovna Tábor
Jiráskova 1775, 390 01 Tábor
70886634
Nabyvatel: Obec Tábor

Okresní knihovna Plzeň-sever
Pivovarská 2, 331 01 Plasy
00368555
Nabyvatel: Obec Plasy

Okresní knihovna v Chebu
Obrněné brigády 18, 350 37 Cheb
00074250
Nabyvatel: Obec Cheb

Okresní knihovna Sokolov
Zámecká 1, 356 00 Sokolov
0865949
Nabyvatel: Obec Sokolov

Středisko knihovnických a kulturních služeb okresu Chomutov
Palackého 4995/85, 430 11 Chomutov
00360589
Nabyvatel: Obec Chomutov

Okresní knihovna Karla Hynka Máchy Litoměřice
Mírové náměstí 26, 412 01 Litoměřice
00360627
Nabyvatel: Obec Litoměřice

Okresní knihovna
Husova 74, 513 01 Semily
00085791
Nabyvatel: Obec Semily

Okresní knihovna v Hradci Králové
Tomkova 177, 500 01 Hradec Králové
00125491
Nabyvatel: Obec Hradec Králové

Knihovna Karla Dvořáčka
Žižkova 1/3, 682 01 Vyškov
00092398
Nabyvatel: Obec Vyškov

Okresní knihovna Brno-venkov
Tyršova 161, 667 01 Židlochovice
00089249
Nabyvatel: Obec Židlochovice

Knihovna Vincence Priessnitze
Lipovská 296, 790 01 Jeseník
64095401
Nabyvatel: Obec Jeseník

Okresní knihovna v Olomouci
nám. Republiky 1, 771 66 Olomouc
00096733
Nabyvatel: Obec Olomouc

Knihovna Kroměřížska
Slovanské náměstí 3920, 767 01 Kroměříž
00091120
Nabyvatel: Obec Kroměříž

Knihovna Bedřicha Beneše Buchlovana
Velehradská 714, 686 01 Uherské Hradiště
00092118
Nabyvatel: Obec Uherské Hradiště

Slovácké divadlo
Tyršovo náměstí 480, 686 12 Uherské Hradiště
00094846
Nabyvatel: Obec Uherské Hradiště

Centrum sociálních služeb
Rudoleckého 23, 669 02 Znojmo
45671770
Nabyvatel: Obec Znojmo

Domov-penzion pro důchodce
U Lesíka 11, 669 02 Znojmo
45671796
Nabyvatel: Obec Znojmo

Nemocnice
Nemocniční 15, 466 01 Jablonec nad Nisou
00829938
Nabyvatel: Obec Jablonec nad Nisou

Léčebna dlouhodobě nemocných
Komenského 440, 512 51 Lomnice nad Popelkou
00854875
Nabyvatel: Obec Lomnice nad Popelkou

Ústav chirurgie ruky a plastické chirurgie
dr. Farského 3101, 512 11 Vysoké nad Jizerou
00193011
Nabyvatel: Obec Vysoké nad Jizerou

Domov důchodců
Pražská 273, 471 21 Mimoň
48282901
Nabyvatel: Město Mimoň

Příloha č. 2 k zákonu č. 290/2002 Sb.

Seznam státních příspěvkových organizací, u nichž přechází funkce zřizovatele
z okresních úřadů na Ministerstvo kultury

Název
Sídlo

Státní příspěvková organizace

Muzeum skla a bižuterie
U muzea 398/4, 466 01 Jablonec nad Nisou
00079481

Husitské muzeum
Žižkovo náměstí 1, 390 01 Tábor
00072486

Stálá divadelní scéna
Denisova 148, 339 01 Klatovy
00075094

Příloha č. 3 k zákonu č. 290/2002 Sb.

Seznam státních příspěvkových organizací, u nichž přechází funkce z okresních úřadů
na Ministerstvo zdravotnictví

Psychiatrická léčebna v Kroměříži
Havlíčkova 1265, 767 40 Kroměříž
00567914

Psychiatrická léčebna Jihlava
Brněnská 54, 586 24 Jihlava
00600601

Psychiatrická léčebna Bílá Voda
760 69 Bílá Voda u Javorníka
100851388

Psychiatrická léčebna Červený Dvůr
Červený Dvůr 1, 382 08 Chvalšiny
00583600

Dětská psychiatrická léčebna
Čeňka Zemana 431, 440 01 Louny
00831034

Dětská psychiatrická léčebna

U stadionu 285, 595 01 Velká Bíteš
00842052

Dětská psychiatrická léčebna
756 45 Branky č. 202
00851655

E-shop

Živnostenský zákon - Praktický komentář, 16. vydání

Živnostenský zákon - Praktický komentář, 16. vydání

Eva Horzinková, Václav Urban, Klára Horzinková - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Živnostenský zákon č. 455/1991 Sb. je základní veřejnoprávní normou upravující vztahy mezi podnikateli a státem. Živnostenský zákon je koncipován jako obecná právní norma upravující především základní podmínky podnikání. U některých druhů živností se vedle obecných podmínek vyžaduje ... pokračování

Cena: 465 KčKOUPIT

Patentové litigace s mezinárodním prvkem

Patentové litigace s mezinárodním prvkem

Petr Košík - C. H. Beck

Vývoj techniky s sebou nese rovněž problémy spojené s ochranou tohoto vývoje. Má-li ten, kdo daný předmět vyvíjí, s vývojem nějaké náklady, nebylo by férové, pokud by na výsledku mohli participovat všichni ostatní, aniž by z výsledku své činnosti měl vynálezce nějakou odměnu. V ... pokračování

Cena: 390 KčKOUPIT

Obchodní právo. Obecná část. Soutěžní právo. 2. vydání

Obchodní právo. Obecná část. Soutěžní právo. 2. vydání

Josef Bejček, Josef Kotásek, Dana Ondrejová a kolektiv - C. H. Beck

Druhé vydání učebnice „Obchodní právo. Obecná část. Soutěžní právo“ pokračuje v pragmatickém a nedogmatickém pojetí obchodního práva. Do výkladu jsou zahrnuty i některé významné veřejnoprávní regulace obchodu a podnikání, jako zejména ochrana hospodářské soutěže, veřejnoprávní ... pokračování

Cena: 990 KčKOUPIT

Právní akty

Sbírka zákonů
a mezinárodních smluv

číslo   /
  /

Sbírka mezinárodních smluv
(do 31. 12. 2023)

číslo   /
  /

Finanční zpravodaj

číslo   /
  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.