Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů a mezinárodních smluv

Sbírka zákonů a mezinárodních smluv


284

ZÁKON

ze dne 31. května 2002,

kterým se mění zákon č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Čl. I

Zákon č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, ve znění zákona č. 190/1993 Sb., zákona č. 256/1994 Sb., zákona č. 139/1995 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 258/2000 Sb. a zákona č. 3/2002 Sb., se mění takto:

1. V § 1 odst. 1 písmena b) a c) znějí:

"b)   obecní úřady obcí s rozšířenou působností,
c)   krajské úřady,".

2. V § 3 odst. 2 písm. e) se za slova "o přijetí ke studiu ve" vkládají slova "vyšších odborných školách,".

3. V § 3 odst. 2 se na konci písmena l) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno m), které zní:

"m)  o uznání předchozího vzdělání.".

4. § 4 včetně nadpisu zní:

"§ 4
Obecní úřad obce s rozšířenou působností

Obecní úřad obce s rozšířenou působností

a)   zpracovává návrh rozpisu rozpočtu v rozsahu podle § 8 odst. 2 pro školy a školská zařízení v obvodu jeho působnosti zřizované podle § 14 odst. 2 a 6 a předává jej krajskému úřadu,
b)   zpracovává a předkládá krajskému úřadu rozbor hospodaření za školy a školská zařízení v obvodu jeho působnosti zřizované podle § 14 odst. 2 a 6 podle závazné osnovy a závazného postupu stanoveného ministerstvem podle § 12 odst. 5,
c)   připravuje podklady pro zúčtování prostředků státního rozpočtu poskytovaných krajským úřadem podle § 8 odst. 3 závazným postupem a podle společných pokynů ministerstva a Ministerstva financí k zúčtování prostředků státního rozpočtu a předává výsledky zúčtování krajskému úřadu,
d)   zajišťuje podklady pro sumarizaci účetní závěrky a účetních a finančních výkazů za školy a školská zařízení zřizované v obvodu jeho působnosti podle § 14 odst. 2 a 6 pro krajský úřad v souladu se závazným postupem stanoveným Ministerstvem financí,
e)   shromažďuje a zpracovává data z dokumentace a evidencí za školy a školská zařízení zřizované v obvodu jeho působnosti podle § 14 odst. 2 a 6 v termínech stanovených ministerstvem a předává je krajskému úřadu a ministerstvu, popřípadě jím pověřené organizaci.".

5. V § 5 se nadpis "Orgán kraje v přenesené působnosti" nahrazuje nadpisem

"Krajský úřad".

6. V § 5 se věta druhá zrušuje a nahrazuje se textem "Vedoucí útvaru obecního úřadu obce s rozšířenou působností odpovědného za výkon státní správy v oblasti školství, mládeže a tělovýchovy ve správním obvodu obce s rozšířenou působností je jmenován a odvoláván se souhlasem krajského úřadu. Jmenování a odvolání podle věty první a druhé je bez předchozího souhlasu krajského úřadu neplatné.".

7. V § 6 odst. 1 se slova "orgán kraje v přenesené působnosti" nahrazují slovy "krajský úřad".

8. V § 6 odst. 1 větě první se slovo "územním" nahrazuje slovem "správním".

9. V § 7 se slova "Orgán kraje v přenesené působnosti" nahrazují slovy "Krajský úřad".

10. V § 7 písmeno h) zní:

"h)  uděluje souhlas se jmenováním a odvoláváním ředitelů předškolních zařízení, škol a školských zařízení, které zřizuje obec,".

11. V § 8 odst. 1 se slova "Orgán kraje v přenesené působnosti, pokud tento zákon nestanoví jinak," nahrazují slovy "Krajský úřad".

12. V § 8 odst. 2 se slova "Orgán kraje v přenesené působnosti" nahrazují slovy "Krajský úřad rozepisuje a".

13. V § 8 odst. 2 se slova "obcemi nebo" zrušují.

14. V § 8 odst. 2 se za slova "v samostatné působnosti," vkládají slova "s výjimkou školských zotavovacích zařízení,".

15. V § 8 odstavec 3 zní:

"(3) Krajský úřad rozepisuje a prostřednictvím rozpočtů obcí přiděluje předškolním zařízením, školám a školským zařízením jim sloužícím, které jsou zařazeny do sítě škol, zřizovaným a spravovaným obcemi, finanční prostředky na výdaje v rozsahu podle odstavce 2 a kontroluje jejich využití. Při rozpisu vychází z návrhů předložených obecními úřady obcí s rozšířenou působností na území kraje. O rozpisu finančních prostředků podle věty první informuje krajský úřad příslušné obecní úřady obcí s rozšířenou působností.".

16. § 9 zní:

"§ 9
Krajský úřad

a)   zpracovává a vyhodnocuje rozbor hospodaření za školy a školská zařízení ve své působnosti podle závazné osnovy a postupem stanoveným ministerstvem,
b)   zúčtovává prostředky státního rozpočtu poskytované krajským úřadem školám, předškolním zařízením a školským zařízením podle společných pokynů stanovených Ministerstvem financí a ministerstvem a předává výsledky zúčtování ministerstvu,
c)   zajišťuje sumarizaci účetní závěrky a účetních a finančních výkazů škol a školských zařízení ve své působnosti podle závazných pokynů a postupem stanoveným Ministerstvem financí,
d)   shromažďuje a zpracovává data z dokumentace a evidencí za školy a školská zařízení se sídlem v příslušném kraji, s výjimkou škol zřizovaných státem, způsobem a v termínech stanovených ministerstvem, a předává je ministerstvu, popřípadě jím pověřené organizaci.".

17. V § 10 se odstavec 1 zrušuje a současně se zrušuje označení odstavce 2.

18. V § 10 se slova "Orgán kraje v přenesené působnosti, pokud tento zákon nestanoví jinak," nahrazují slovy "Krajský úřad".

19. V § 11 odst. 1 a 2 se slova "Orgán kraje v přenesené působnosti, pokud tento zákon nestanoví jinak," nahrazují slovy "Krajský úřad".

20. V § 12 odst. 5 písm. a) se slovo "přiděluje" nahrazuje slovy "rozepisuje a přiděluje" a slova "církvemi nebo náboženskými společenstvími a zařazených do sítě škol a školských zařízeních." nahrazují slovy "registrovanými církvemi nebo náboženskými společnostmi, kterým bylo přiznáno oprávnění k výkonu zvláštních práv, a zařazených do sítě škol a školských zařízení.".

21. V § 12 odst. 5 písm. l) se slova "a okresní" zrušují.

22. V § 12 odst. 5 se tečka na konci písmena l) nahrazuje čárkou a doplňují se písmena m) až r), která znějí:

"m) stanovuje závazné zásady, podle kterých provádějí návrh rozpisu rozpočtu obecní úřady obcí s rozšířenou působností,
n)   stanovuje závazný postup při vyúčtování dotací poskytnutých ze státního rozpočtu podle tohoto zákona na krytí výdajů škol a školských zařízení, které nezřizuje stát, kraj nebo obec za školní rok,
o)   stanovuje závaznou osnovu, postup při vypracování a termíny předložení rozborů hospodaření škol a školských zařízení, kterým jsou ze státního rozpočtu přidělovány prostředky na krytí jejich výdajů podle tohoto zákona,
p)   společně s Ministerstvem financí stanovuje závazný postup a vydává závazné pokyny k zúčtování prostředků státního rozpočtu poskytovaných školám a školským zařízením,
r)   stanovuje závazný postup a vydává závazné pokyny pro účetní závěrku a zpracování účetních a finančních výkazů škol a školských zařízení; při jejich tvorbě vychází z pokynů Ministerstva financí.".

23. V § 12 odst. 5 se na konci písmene r) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno s), které zní:

"s)  rozhoduje o uznání vzdělání a odborné praxe pro výkon povolání pedagogického pracovníka.".

24. V § 12 odst. 6 písmeno c) zní:

"c) závazný postup a metodiku předávání dat z dokumentace a evidencí škol a školských zařízení, formu, termíny a způsob předávání dat a nosiče dat, určených k předávání dat příslušnému orgánu vykonávajícímu státní správu ve školství a jeho prostřednictvím ministerstvu, popřípadě jím pověřené organizaci.".

 25. V § 12 se doplňuje odstavec 7, který včetně poznámky pod čarou č. 2c) zní:

"(7) Ministerstvo zřizuje školy a školská zařízení podle odstavců 3 a 4 jako příspěvkové organizace opatřením podle zvláštního právního předpisu.2c) Ministerstvo stanoví vyhláškou náležitosti zřizovací listiny a podmínky pro rozhodování o zřízení, rozdělení, sloučení, splynutí a zrušení příspěvkové organizace.


2c)   Zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů.".

26. V § 13a odst. 2 se slova "orgán kraje v přenesené působnosti" nahrazují slovy "krajský úřad".

27. V § 13a odst. 4 se za slova "do sítě" vkládají slova "a o změny podle § 13b odst. 1 písm. i) a p)" a slova "postoupí žádost" se nahrazují slovy "postoupí žádosti souhrnně".

28. V § 13a odst. 4 větě první se slova "orgánu kraje v přenesené působnosti" nahrazují slovy "krajskému úřadu".

29. V § 13a odst. 4 větě druhé se slova "Orgán kraje v přenesené působnosti" nahrazují slovy "Krajský úřad".

30. V § 13b odst. 1 písm. h) a p) se slova "orgánu kraje v přenesené působnosti, pokud tento zákon nestanoví jinak" nahrazují slovy "krajského úřadu" a slova "územní" se zrušují.

31. V § 13b odst. 9 se za slova "podle odstavce 1," vkládají slova "s výjimkou údajů podle odstavce 1 písm. i) a p),".

32. V § 13c odst. 5 se slova "orgánem kraje v přenesené působnosti, pokud tento zákon nestanoví jinak," nahrazují slovy "krajským úřadem".

33. V § 14 odst. 1 se poslední věta zrušuje.

34. V § 14 odst. 2 první větě se za slova "Obec zřizuje" vkládají slova "jako příspěvkové organizace".

35. V § 14 odst. 2 větě první se slova "kraje v přenesené působnosti" nahrazují slovy "krajského úřadu".

36. V § 14 odst. 2 větě druhé se slova "orgánem kraje v přenesené působnosti, pokud tento zákon nestanoví jinak," nahrazují slovy "krajským úřadem".

37. V § 14 odst. 2 se za druhou větu vkládá nová věta, která zní: "Náklady podle předchozí věty však obec nemusí hradit, jestliže má zřízenu školu, ve které má žák zajištěny podmínky pro plnění povinné školní docházky.".

38. V § 14 se za odstavec 4 vkládá nový odstavec 5, který zní:

"(5) Obec obdrží ze státního rozpočtu příspěvek na úhradu neinvestičních nákladů na žáka.".Dosavadní odstavce 5 až 7 se označují jako odstavce 6 až 8.

39. V § 14 dosavadním odstavci 6 se za slovo "zřídit" vkládají slova "jako příspěvkové organizace".

40. V § 14 dosavadním odstavci 6 se slova "orgán kraje v přenesené působnosti" nahrazují slovy "krajský úřad".

41. V § 14 dosavadním odstavci 6 se na konci doplňují věty, které zní: "Ředitele předškolních zařízení, škol a školských zařízení zřízených podle tohoto odstavce jmenuje a odvolává rada obce se souhlasem krajského úřadu. Při jmenování vychází zejména z výsledků konkurzního řízení a stanoviska rady školy, pokud je zřízena. Nedojde-li opakovaně k dohodě zřizovatele s krajským úřadem, rozhodne o jmenování ministerstvo.".

42. V § 14 dosavadní odstavec 7 zní:

"(7) Obec s předchozím souhlasem krajského úřadu jmenuje na základě výsledků konkurzního řízení a odvolává ředitele předškolních zařízení, škol a školských zařízení, které zřizuje. Bez předchozího souhlasu krajského úřadu je jmenování a odvolání neplatné.".

43. V § 16 se za slova "Kraj v samostatné působnosti zřizuje" vkládají slova "jako příspěvkové organizace" a za slovo "a" se vkládají slova "se souhlasem ministerstva".

44. V § 16 se na konci písmena p) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno r), které zní:

"r)  další školy a školská zařízení v souladu s dlouhodobým záměrem vzdělávání a rozvoje výchovně vzdělávací soustavy ve svém územním obvodu.".

45. Za § 16 se vkládá nový § 16a, který zní:

"§ 16a

Kraj v samostatné působnosti je povinen vytvářet podmínky pro zajištění vzdělávání ve speciálních předškolních zařízeních, podmínky pro plnění povinné školní docházky ve zvláštních a speciálních základních školách, podmínky pro zajištění vzdělávání v odborných učilištích, ve středních odborných učilištích, středních odborných školách, gymnáziích, konzervatořích, vyšších odborných školách a školských zařízeních jim sloužících a podmínky pro péči o děti a mládež s nařízenou ústavní výchovou v dětských domovech.".

46. V § 17 odstavec 3 zní:

"(3) Kraj s předchozím souhlasem ministerstva jmenuje na základě výsledků konkurzního řízení a odvolává ředitele předškolních zařízení, škol a školských zařízení, které zřizuje. Bez předchozího souhlasu ministerstva je jmenování a odvolání neplatné.".

47. V § 17c odst. 2 se slova "Pokud se nejedná o školy zřizované ústředním orgánem státní správy, orgánem kraje v přenesené působnosti, pokud tento zákon nestanoví jinak, obcí nebo státem registrovanou církví nebo státem registrovanou náboženskou společností," nahrazují slovy "Pokud se nejedná o školy zřizované ústředním orgánem státní správy, krajem, obcí nebo registrovanou církví nebo náboženskou společností s oprávněním k výkonu zvláštních práv,".

48. V § 17e odst. 3 písmeno d) zní:

"d) kopie účetních výkazů u škol hospodařících jako příspěvkové organizace, pokud je zřizovatelem ministerstvo nebo kraj, nebo kopii vyúčtování poskytnuté dotace u škol jiných zřizovatelů.".

 49. V § 17f odst. 1 větě třetí se slova "orgánu kraje v přenesené působnosti, pokud tento zákon nestanoví jinak" nahrazují slovy "kraje zařazeného do krajského úřadu".

50. V § 18 odst. 2 se za slovo "poměru" vkládají slova "kontrolní pracovníky a".

51. V § 18 odst. 3 písm. a) se za slovo "vzdělávání" vkládají slova "a výchovy".

52. V § 18 odst. 3 písm. b) se za slovo "vzdělávací" vkládají slova "a výchovné".

53. V § 18 odst. 3 se písmeno c) zrušuje.

54. V § 18 odst. 4 se za slovo "kontrolu" vkládá poznámka pod čarou č. 8), která zní:


"8)   Zákon č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, ve znění pozdějších předpisů.".

55. V § 18 odst. 4 se na konci tečka nahrazuje čárkou a doplňují se slova, která včetně poznámky pod čarou č. 9) znějí: "a veřejnosprávní kontrolu finančních prostředků státního rozpočtu9) přidělených podle § 8 odst. 2 a 3, § 10 a § 12 odst. 5 písm. a) a b).


9)   Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole).".

56. V § 19 odst. 1 se za slovo "inspektory" vkládají slova "a kontrolními pracovníky".

57. V § 19 odst. 7 větě druhé se slova "orgánu kraje v přenesené působnosti, pokud tento zákon nestanoví jinak" nahrazují slovy "krajskému úřadu".

58. V § 19b odst. 2 větě druhé se slova "orgánu kraje v přenesené působnosti, pokud tento zákon nestanoví jinak" nahrazují slovy "krajskému úřadu".

59. V § 19c odst. 2 se slova "orgánem kraje v přenesené působnosti, pokud tento zákon nestanoví jinak," nahrazují slovy "krajským úřadem".

60. V § 22 se za slova "§ 7 písm. b) a c)," vkládají slova "§ 12 odst. 5 písm. s),".

61. § 22a se zrušuje.

62. Za § 23 se vkládá nový § 23a, který zní:

"§ 23a

Působnosti stanovené krajskému úřadu nebo obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností podle tohoto zákona jsou výkonem přenesené působnosti kraje nebo obce s rozšířenou působností.".

63. V § 24 odst. 3 se na konci druhé věty slova "orgán kraje v přenesené působnosti" nahrazují slovy "krajský úřad".

64. V § 24 se doplňuje odstavec 4, který zní:

"(4) Obec nebo kraj v samostatné působnosti, který je zřizovatelem předškolního zařízení, školy nebo školského zařízení, které nemá právní subjektivitu a není organizační součástí jiného předškolního zařízení, školy nebo školského zařízení, které právní subjektivitu má, zajistí změnu právní formy v souladu s § 14 odst. 2 a 6 a § 16 tohoto zákona do 1. ledna 2003.".

65. V § 24 se doplňuje odstavec 5, který zní:

"(5) Církevní školy, církevní vyšší odborné školy, církevní předškolní zařízení a církevní školská zařízení zařazená do sítě podle dosavadních předpisů se považují za zařazené do sítě podle tohoto zákona.".

Čl. II

Zákon č. 29/1984 Sb., o soustavě základních škol, středních škol a vyšších odborných škol (školský zákon), ve znění zákona č. 188/1988 Sb., zákona č. 171/1990 Sb., zákona č. 522/1990 Sb., zákona č. 134/1993 Sb., zákona č. 190/1993 Sb., zákona č. 331/1993 Sb., nálezu Ústavního soudu č. 49/1994 Sb., zákona č. 256/1994 Sb., zákona č. 138/1995 Sb., zákona č. 306/1999 Sb., zákona č. 19/2000 Sb. a zákona č. 132/2000 Sb., se mění takto:

1. V § 2 odst. 2 se slova "orgánem kraje v přenesené působnosti" nahrazují slovy "krajského úřadu".

2. V § 6 odst. 3 a 5 se slova "orgánu kraje v přenesené působnosti" nahrazují slovy "krajského úřadu".

3. V § 19 se odstavec 3 zrušuje.Dosavadní odstavce 4 až 6 se označují jako odstavce 3 až 5.

4. V § 20 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní:

"(3) Ředitel školy uzná ucelené dosažené vzdělání žáka, pokud je prokazatelným způsobem doloženo. Částečné vzdělání žáka může ředitel uznat, pokud je prokazatelným způsobem doloženo a od doby jeho dosažení neuplynulo více než 10 let. Je-li uznáno dosažené vzdělání žáka, může ředitel školy žáka na základě písemné žádosti žáka nebo jeho zákonného zástupce uvolnit zčásti z účasti ve vyučování. Byl-li žák zčásti uvolněn z účasti ve vyučování, není z příslušného předmětu hodnocen.".Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 4.

5. V § 27a se doplňuje odstavec 6, který zní:

"(6) Na studium ve vyšších odborných školách se vztahuje § 20 odst. 1 až 3 obdobně.".

6. V § 27b odst. 2 větě první se slova "orgánem kraje v přenesené působnosti" nahrazují slovy "krajským úřadem".

7. V § 37 odst. 1 se slova "orgán kraje v přenesené působnosti" nahrazují slovy "krajský úřad".

8. V § 37 odst. 2 se slova "ředitel orgánu kraje v přenesené působnosti" nahrazují slovy "krajský úřad".

9. Za § 37 se vkládá nový § 37a, který včetně nadpisu zní:

"§ 37a
Plnění povinné školní docházky dětí osob se státní příslušností členského státu Evropské unie

(1) Pro děti, které jsou rodinnými příslušníky osoby se státní příslušností členského státu Evropské unie a které mají bydliště na území České republiky, kde taková osoba vykonává nebo vykonávala pracovní činnost v pracovněprávním vztahu nebo samostatně výdělečnou činnost, nebo na území České republiky studuje, nebo získala právo pobytu na území České republiky z jiného důvodu, a pro něž je školní docházka povinná, zajistí krajský úřad

a)   bezplatnou přípravu k jejich začlenění do základní školy, zahrnující výuku českého jazyka přizpůsobenou potřebám těchto dětí,
b)   bezplatné vzdělávání v základní škole,
c)   podle možností ve spolupráci se zeměmi původu dítěte podporu výuky mateřského jazyka a kultury země jeho původu, která bude koordinována s běžnou výukou v základní škole.

(2) Krajský úřad zajistí přípravu pedagogických pracovníků, kteří budou uskutečňovat vzdělávání podle odstavce 1.".

10. V § 42 odst. 2 se za slova "středních škol" vkládají slova "a vyšších odborných škol".

11. § 52 zní:

"§ 52

(1) Státní příslušník členského státu Evropské unie nebo dalšího státu, pokud tak stanoví mezinárodní smlouva, nebo státní příslušník České republiky, který získal vzdělání nebo odbornou praxi v jiném členském státě Evropské unie nebo dalším státě, pokud tak stanoví mezinárodní smlouva, (dále jen "žadatel") může být pedagogickým pracovníkem ve školách a školských zařízeních podle tohoto zákona pouze po splnění podmínky kvalifikačních předpokladů, vykonání zkoušky z českého jazyka, zdravotní způsobilosti a podmínky, že nebyl odsouzen za úmyslný trestný čin. Vykonání zkoušky z českého jazyka se nevyžaduje, pokud povaha pracovního místa znalost českého jazyka nevyžaduje, nebo pokud žadatel vykonal alespoň maturitní zkoušku z českého jazyka a literatury.

(2) O uznání vzdělání a odborné praxe žadatelů podle odstavce 1 rozhoduje ministerstvo na základě žádosti žadatele. Podání žádosti je zpoplatněno částkou 500 Kč, která je příjmem státního rozpočtu. Ministerstvo o žádosti rozhodne nejpozději do 120 dnů po obdržení všech dokumentů vztahujících se k žadateli nebo jejich úředně ověřených kopií. Jde-li o dokumenty sepsané v jiném než českém nebo anglickém jazyce, může ministerstvo požadovat též jejich úřední překlad.

(3) Ministerstvo stanoví v dohodě s Ministerstvem práce a sociálních věcí vyhláškou bližší podrobnosti uznávání vzdělání a odborné praxe žadatelů pro účely výkonu práce pedagogického pracovníka.".

12. V § 57b odst. 1 se za slova "církevní střední školy," vkládají slova "církevní vyšší odborné školy,".

13. V § 57b odst. 1 se za slova za středníkem "církevní školy" vkládají slova "se pro účely tohoto zákona považují za církevní právnické osoby a".

14. Za § 60 se vkládá nový § 60a, který zní:

"§ 60a

Působnosti stanovené krajskému úřadu podle tohoto zákona jsou výkonem přenesené působnosti kraje.".

15. § 64d se zrušuje.

Čl. III

Zákon č. 76/1978 Sb., o školských zařízeních, ve znění zákona č. 31/1984 Sb., zákona č. 425/1990 Sb., zákona č. 390/1991 Sb., zákona č. 190/1993 Sb., zákona č. 138/1995 Sb., zákona č. 19/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb. a zákona č. 109/2002 Sb., se mění takto:

1. V § 3 odst. 1 větě čtvrté se slova "orgán kraje v přenesené působnosti" nahrazují slovy "krajský úřad".

2. V § 16 odst. 3 se slova "Kraje v samostatné působnosti mohou zřizovat a spravovat" nahrazují slovy "Kraje mohou zřizovat a spravovat".

3. § 46 zní:

"§ 46

Působnosti stanovené krajskému úřadu podle tohoto zákona jsou výkonem přenesené působnosti kraje.".

Čl. IV

Čl. II zákona č. 390/1991 Sb., o předškolních zařízeních a školských zařízeních, ve znění zákona č. 256/1994 Sb. a zákona č. 138/1995 Sb., se zrušuje.

Čl. V

Zákon č. 306/1999 Sb., o poskytování dotací soukromým školám, předškolním a školským zařízením, ve znění zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 255/2001 Sb. a zákona č. 16/2002 Sb., se mění takto:

1. V § 4 odst. 2 se slova "škole nebo" nahrazují slovy "předškolnímu nebo školskému".

2. V § 6 odst. 1 se za slova "prvního měsíce" vkládají slova "prvního, druhého a třetího čtvrtletí a poslední den druhého měsíce čtvrtého".

Čl. VI
Účinnost

Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení. Čl. I body 1 až 9, 11 až 13, 15 až 22, 24 až 26, 28 až 30, 32 až 34, 36, 40, 41, 47 až 59, 61, 62 a čl. V nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2003. Čl. I body 23 a 60 nabývají účinnosti dnem vstupu smlouvy o přistoupení České republiky k Evropské unii v platnost.

Klaus v. r.
Havel v. r.
v z. Rychetský v. r.

E-shop

Roční zúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za rok 2023

Roční zúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za rok 2023

Ing. Iva Rindová, Ing. Jana Rohlíková - Anag, spol. s r. o.

Podrobný výklad reaguje na všechny změny, k nimž v oblasti ročního zúčtování za dané období došlo, a zobecňuje i poznatky z praxe. Základní osnova vychází z jednotlivých ustanovení zákona o daních z příjmů a ... pokračování

Cena: 459 KčKOUPIT

Zákon o realitním zprostředkování - Praktický komentář

Zákon o realitním zprostředkování - Praktický komentář

Lukáš Slanina, Michal Pazdera, Tomáš Grygar - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Nový komentář k zákonu o realitním zprostředkování přináší praktický a zasvěcený výklad jednotlivých ustanovení s přesahy do související právní úpravy. Předkládá východiska nejasností a nepřesností zákona o realitním zprostředkování: Co je součástí služeb realitního ... pokračování

Cena: 490 KčKOUPIT

Zákon o dani z přidané hodnoty. Komentář

Zákon o dani z přidané hodnoty. Komentář

Monika Novotná, Václav Olšanský - C. H. Beck

Komentář k zákonu o dani z přidané hodnoty podává podrobný výklad ustanovení zákona s doplněním o ustálenou judikaturu Nejvyššího správního soudu a Soudního dvora EU. Autoři se zabývají aktuálními problémy souvisejícími s jednotlivými instituty zákona a jejich aplikací v praxi, s ... pokračování

Cena: 1 990 KčKOUPIT

Právní akty

Sbírka zákonů
a mezinárodních smluv

číslo   /
  /

Sbírka mezinárodních smluv
(do 31. 12. 2023)

číslo   /
  /

Finanční zpravodaj

číslo   /
  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.