Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů a mezinárodních smluv

Sbírka zákonů a mezinárodních smluv


241

VYHLÁŠKA
Ministerstva dopravy a spojů

ze dne 10. června 2002

o stanovení vodních nádrží a vodních toků, na kterých je zakázána plavba plavidel se spalovacími motory , a o rozsahu a podmínkách užívání povrchových vod k plavbě

Ministerstvo dopravy a spojů v dohodě s Ministerstvem životního prostředí stanoví podle § 7 odst. 5 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), (dále jen "zákon"):

§ 1
Předmět úpravy

Tato vyhláška stanoví vodní nádrže a vodní toky, na kterých je zakázána plavba plavidel se spalovacími motory,1) a rozsah a podmínky užívání povrchových vod k plavbě.

§ 2
Zákaz plavby plavidel se spalovacími motory

Plavba plavidel se spalovacími motory je zakázána na vodních nádržích a na vodních tocích nebo jejich úsecích, které jsou uvedeny v příloze č. 1 k této vyhlášce.

Rozsah užívání povrchových vod k plavbě
§ 3

(1) Na povrchových vodách, na kterých není plavba plavidel se spalovacími motory zakázána podle § 7 odst. 5 zákona, je možná plavba těchto plavidel rychlostí vyšší než 25 km/hod. pouze v úsecích povrchových vod uvedených v příloze č. 2 k této vyhlášce a ve vzdálenosti větší než 25 m od břehu. Mimo úseky povrchových vod uvedených v příloze č. 2 k této vyhlášce je možná pouze plavba při ponoru odpovídajícímu výtlaku plavidla, při níž je vliv hydrodynamického vztlaku zanedbatelný (výtlačný režim plavby).

(2) Vodní lyžování a jiné obdobné činnosti prováděné ve vleku za plavidlem lze provozovat pouze na povrchových vodách označených odpovídajícími plavebními znaky umístěnými podle § 28 zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, za podmínky dobré viditelnosti, v době od 9 do 12 a od 14 do 18 hodin a mimo dny pracovního klidu.

§ 4

(1) Na povrchových vodách, označených odpovídajícími plavebními znaky, na nichž není plavba plavidel se spalovacími motory podle § 7 odst. 5 zákona nebo podle § 2 této vyhlášky zakázána, se plavba plavidel určených pro plavbu v kluzu a provoz vodních skútrů umožňuje jen v období od 15. září do 15. června v době od 9 do 19 hodin.

(2) Na vodních nádržích uvedených v příloze č. 3 k této vyhlášce se upravuje rozsah užívání povrchových vod k plavbě plavidel se spalovacími motory tak, že na těchto nádržích je možná veřejná vodní doprava podle § 35 zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, a plavba plavidel plujících pomocí plachet a využívajících pomocný lodní spalovací motor.

(3) Povrchové vody nelze užívat k plavbě po dobu vyhlášeného druhého a třetího stupně povodňové aktivity, nestanoví-li zvláštní právní předpis jinak.2) Plavidla se během této povodňové aktivity musí nacházet v chráněných místech a musí být zabezpečena tak, aby nedošlo k jejich uvolnění.

§ 5

Malá plavidla podléhající evidenci1) mohou stát mimo vyznačená vývaziště a kotviště, pokud je plavidlo pod trvalým dohledem, nejvýše však 24 hodin vcelku.

§ 6

Omezení podle § 3 až 5 se nevztahuje na

a)   plavidla Státní plavební správy, Hasičského záchranného sboru České republiky, ozbrojených sil České republiky, Policie České republiky a správců vodních toků, pokud jsou použita ke služebním účelům,
b)   plavidla složek integrovaného záchranného systému při provádění záchranných a likvidačních prací,
c)   plavidla použitá v souvislosti s výstavbou, údržbou nebo provozem vodních děl nebo jiných staveb na vodních tocích, plavidla osob vykonávajících povinnosti podle zákona nebo plavidla použitá k nutnému zajištění zdravotní služby nebo při ochraně před povodněmi.

§ 7
Podmínky užívání povrchových vod k plavbě

Povrchové vody lze užívat k plavbě plavidlem se spalovacím motorem, jestliže je

a)   jako palivo použit bezolovnatý benzin, nafta, nebo plyn,3)
b)   k mazání dvoudobého spalovacího motoru použit olej, který je označen výrobcem jako olej nepoškozující životní prostředí (biologicky odbouratelný).

§ 8

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vyhlášení.

Ministr:
Ing. Schling v. r.


1)   Vyhláška č. 223/1995 Sb., o způsobilosti plavidel k provozu na vnitrozemských vodních cestách.
2)   Vyhláška č. 344/1991 Sb., kterou se vydává Řád plavební bezpečnosti na vnitrozemských vodních cestách České a Slovenské Federativní Republiky, ve znění vyhlášky č. 223/1995 Sb.
3)   Vyhláška č. 227/2001 Sb., kterou se stanoví požadavky na pohonné hmoty pro provoz vozidel na pozemních komunikacích a způsob sledování a monitorování jejich jakosti.

Příloha č. 1 k vyhlášce č. 241/2002 Sb.

Vodní nádrže a vodní toky, na nichž je zakázána plavba plavidel se spalovacími motory

(Příoha není k dispozici v textové podobě)

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 241/2002 Sb.

Úseky povrchových vod, na kterých je povolena plavba rychlostí vyšší než 25 km/hod.

1. Labe:
od říčního km 102,2 (Chvaletice) na státní hranici se Spolkovou republikou Německo.
2. Vltava:
od říčního km 91,5 (Třebenice) po soutok s vodním tokem Labe, včetně výústní části vodního toku Berounky po přístav Radotín,
3. Úsek Vltavy, kde je plavba ryhlostí vyšší než 25 km/h možná za podmínky souhlasu ústředního vodoprávního úřadu pro jednotlivá paliva:
a) od říčního kilometru 105 (Živohošť, ústí Mastníka) po říční kilometr 128,93 (Vestec, silniční most)
b) od říčního kilometru 135 (Kamýk) po říční kilometr 140
c) od říčního kilometru 159,90 (Orlík n/Vlt., Žďákovský most) po říční kilometr 193 (Rejsíkov)

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 241/2002 Sb.

Vodní nádrže, kde se upravuje rozsah užívání povrchových vod k plavbě plavidel se spalovacími motory tak, že na těchto nádržích je možná pouze veřejná vodní doprava a plavba plavidel plujících  pomocí plachet a využívajících pomocný lodní spalovací motor.

č. hydrogeologické číslo povodí název vodní nádrže vodní tok okres
1.
2.
3.
1-06-01-115
4-14-02-051
4-14-03-072
Lipno I
Vranov
Nové Mlýny I
Vltava
Dyje
Dyje
Český Krumlov
Znojmo
Břeclav

E-shop

Zákon o zadávání veřejných zakázek - Komentář, 2. vydání

Zákon o zadávání veřejných zakázek - Komentář, 2. vydání

Vilém Podešva, Jiří Votrubec, Lukáš Sommer, Jan Bořuta, Martin Fišer, Martin Flaškár, Jiří Harnach, - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Zásadní a dlouho očekávaná novela zákona o zadávání veřejných zakázek, vyhlášená pod č. 166/2023 Sb., nabyla účinnosti ke dni 16. 7. 2023. Tato novela přináší komplexní revizi zákona, kdy zejména odstraňuje nedostatky transpozice unijních zadávacích směrnic, zpřesňuje některá ... pokračování

Cena: 2 990 KčKOUPIT

ÚZ č. 1587 - Poplatky - správní, soudní, místní, ostatní

ÚZ č. 1587 - Poplatky - správní, soudní, místní, ostatní

Sagit, a. s.

Všechny poplatkové zákony byly od minulého vydání novelizovány: zákon o správních poplatcích má 20 větších i menších novel; zákon o místních poplatcích má 2 novelizace; soudní poplatky se měnily čtyřikrát. Dále jsou zde předpisy upravující poplatky rozhlasové a televizní, za ... pokračování

Cena: 111 KčKOUPIT

Občanské soudní řízení - Soudcovský komentář, Kniha III, 4. vydání

Občanské soudní řízení - Soudcovský komentář, Kniha III, 4. vydání

Jaromír Jirsa, Jaroslav Mádr, Vladimír Beran, Karel Havlíček a kolektiv - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Úspěšný „soudcovský komentář“ občanského soudního řízení vychází již ve 4., aktualizovaném a doplněném vydání. V novém vydání jsme snížili počet svazků. Kniha III obsahuje výklad § 251 až 376 o. s. ř., tedy ... pokračování

Cena: 1 345 KčKOUPIT

Právní akty

Sbírka zákonů
a mezinárodních smluv

číslo   /
  /

Sbírka mezinárodních smluv
(do 31. 12. 2023)

číslo   /
  /

Finanční zpravodaj

číslo   /
  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.