Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů


236

VYHLÁŠKA
Ministerstva životního prostředí

ze dne 24. května 2002

o způsobu a rozsahu zpracovávání návrhu a stanovování záplavových ú zemí

Ministerstvo životního prostředí stanoví podle § 66 odst. 3 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon):

§ 1
Předmět úpravy

Tato vyhláška stanoví způsob a rozsah zpracovávání návrhu záplavového území správcem vodního toku a způsob a rozsah stanovování tohoto záplavového území vodoprávním úřadem.

§ 2
Základní pojmy

Pro účely této vyhlášky se rozumí

a)   záplavovou čárou - křivka odpovídající průsečnici hladiny vody se zemským povrchem při zaplavení území povodní,
b)   záplavovým územím - území vymezené záplavovou čárou,
c)   návrhem záplavového území - dokumentace záplavového území, která je předkládána vodoprávnímu úřadu,
d)   záplavovým územím nejvyšší zaznamenané přirozené povodně - území, které je vymezeno záplavovou čárou odpovídající nejvyšší historicky zaznamenané a dokumentované hladině vody při přirozené povodni,
e)   aktivní zónou záplavového území - území v zastavěných územích obcí1) a v územích určených k zástavbě podle územních plánů,2) jež při povodni odvádí rozhodující část celkového průtoku, a tak bezprostředně ohrožuje život, zdraví a majetek lidí,
f)   periodicitou povodně 5, 20 a 100 let - výskyt povodně, který je dosažen nebo překročen průměrně jedenkrát za 5, 20 a 100 let,
g)   inundačním územím - území přilehlé k vodnímu toku, které je zaplavováno při průtocích přesahujících kapacitu koryta vodního toku.

§ 3
Způsob zpracovávání návrhu záplavového ú zemí

(1) Správce vodního toku oznámí neprodleně vodoprávnímu úřadu zahájení práce na návrhu záplavového území a způsob zpracování návrhu záplavového území s ním konzultuje.

(2) Není-li předložený návrh záplavového území zpracován v souladu s touto vyhláškou, vrátí jej vodoprávní úřad správci vodního toku k doplnění nebo změně.

Rozsah zpracovávání návrhu
záplavových území
§ 4

(1) Návrh záplavového území se zpracovává pro inundační území vodního toku určené správcem vodního toku nebo Plánem hlavních povodí České republiky a plány oblastí povodí.

(2) Pro každý úsek vodního toku se zpracovává návrh záplavového území odpovídající přirozené povodni, jejíž hydrologické charakteristiky byly výchozí pro vymezení záplavového území, a to pro průtoky, odpovídající příslušné technické normě,3) které se vyskytují při přirozené povodni s periodicitou 5, 20 a 100 let.

(3) V zastavěných územích obcí a v územích určených k zástavbě podle územních plánů se zároveň podle § 66 odst. 2 vodního zákona vymezí pro průtoky, odpovídající příslušné technické normě,3) které se vyskytují při přirozené povodni s periodicitou 100 let, aktivní zóna záplavového území.

§ 5
Podklady pro zpracovávání
návrhu záplavového území

Podklady pro zpracovávání návrhu záplavového území musí zahrnovat

a)   standardní hydrologické údaje poskytnuté Českým hydrometeorologickým ústavem,
b)   manipulační řád vodního díla sloužícího ke vzdouvání nebo akumulaci vod, kterým se mohou významně ovlivnit nejvyšší průtoky při průchodu přirozené povodně, pokud se takové vodní dílo na řešeném úseku vodního toku vyskytuje,
c)   Základní mapu České republiky 1 : 10 0004) a základní bázi geografických dat České republiky,5)
d)   výsledky geodetického zaměření podélného a příčných profilů koryta vodního toku a přilehlého inundačního území, a to včetně objektů, které průtok ovlivňují,
e)   výsledek hydraulického výpočtu,
f)   dostupné údaje o nejvyšší zaznamenané přirozené povodni.

§ 6

(1) Návrh záplavového území se zpracovává a uchovává v digitální, popřípadě též v tištěné formě a s náležitostmi zajišťujícími jeho využitelnost pro další potřeby veřejné správy.6)

(2) Základní mapa České republiky 1 : 10 000 a základní báze geografických dat České republiky určují pro návrh záplavového území polohopisné určení vodního toku, identifikátory jeho úseků a vrstevnicemi výškové poměry inundačního území. Z tohoto podkladu se také odvozuje kilometráž vodního toku a k ní vztažené polohy profilů.

(3) Nadmořské výšky hladin vodního toku při nejvyšším průtoku povodně, pro jejíž standardní hydrologické charakteristiky se návrh záplavového území zpracovává, se v jednotlivých profilech stanoví hydraulickým výpočtem nerovnoměrného proudění a výškově se identifikují na vrstevnicích Základní mapy České republiky 1 : 10 000, případně základní báze geografických dat České republiky. Tak tvoří základ polohopisného určení záplavové čáry.

(4) Návrh záplavového území musí zohledňovat i vliv vodního toku vyššího řádu, do něhož vodní tok, pro který se návrh záplavového území zpracovává, vtéká.

(5) Návrh záplavového území předkládá správce vodního toku s těmito náležitostmi:

a)   standardními hydrologickými údaji [§ 5 písm. a)] použitými k vypracování návrhu záplavového území,
b)   zobrazením výpočtem zjištěné záplavové čáry (§ 4 odst. 2 a 3) a příčných profilů nad vrstvami "vodní tok" a "vrstevnice" Základní mapy České republiky 1 : 10 000 nebo základní báze geografických dat České republiky, a to v digitální formě,
c)   zobrazením výpočtem zjištěného navrhovaného záplavového území, případně vymezením aktivní zóny záplavového území do mapového podkladu podle § 5 písm. c), který může být upraven do souvislého pásu o šířce přesahující toto záplavové území při periodicitě povodně 100 let,
d)   popisem způsobu zpracování návrhu záplavového území a případně aktivní zóny záplavového území podle písmene b); popis může obsahovat odkaz na standardní matematické modely použité při výpočtu,
e)   přehlednou tabulkou údajů o vypočtených nadmořských výškách hladin povodně, pro kterou byl návrh zpracován, a to pro periodicitu povodně 5, 20 a 100 let v jednotlivých profilech,
f)   zobrazením záplavového území nejvyšší zaznamenané přirozené povodně v existující příslušné dokumentaci.

(6) Návrh záplavového území předkládá správce vodního toku vodoprávnímu úřadu ve dvou vyhotoveních. Návrh podle odstavce 5 písm. c) předkládá správce vodního toku v počtu vyhotovení, který dohodne s vodoprávním úřadem, nejméně však v takovém počtu, aby mohl být po stanovení záplavového území předán všem subjektům uvedeným v § 66 odst. 4 vodního zákona.

Způsob a rozsah stanovování
záplavového území

§ 7
Postup vodoprávního úřadu při stanovování záplavového území
a vedení jeho dokumentace

(1) Vodoprávní úřad stanovuje záplavové území ve své územní působnosti na základě návrhu záplavového území. Dvě vyhotovení dokumentace záplavového území (§ 6 odst. 6) opatří na titulní stránce a na všech mapových součástech svým razítkem a podpisem oprávněného pracovníka (dále jen "dokumentace stanoveného záplavového území").

(2) Vodoprávní úřad soustavně sleduje, například v rámci povodňových prohlídek, zda se nezměnily podmínky, ze kterých návrh záplavového území vycházel. Jde zejména o ztrátu platnosti výchozích standardních hydrologických údajů [§ 5 písm. a)] a o změny počtů nebo parametrů objektů, které zásadně ovlivňují průběh povodní. Dojde-li k takovým změnám, uplatní vodoprávní úřad v Plánu hlavních povodí České republiky a v plánech oblastí povodí návrh na změnu záplavového území.

(3) Vodoprávní úřad může z důvodů srozumitelnosti pro veřejnost při plnění povinností podle zvláštního právního předpisu7) doplnit vymezení stanoveného záplavového území pomocí geografických identifikátorů obecně známých objektů.8)

(4) Jedno vyhotovení dokumentace stanoveného záplavového území předává vodoprávní úřad správci vodního toku, který návrh záplavového území vypracoval.

(5) Zobrazení stanoveného záplavového území podle § 6 odst. 5 písm. c) rozesílá vodoprávní úřad subjektům uvedeným v § 66 odst. 4 vodního zákona.

(6) Vodoprávní úřad vedoucí dokumentaci stanoveného záplavového území ji bezúplatně poskytuje k nahlédnutí na požádání každé právnické osobě nebo fyzické osobě. Vyžádanou kopii této dokumentace poskytuje žadateli pro jeho vlastní potřebu za úhradu nákladů vynaložených na její pořízení.9)

§ 8
Závěrečné ustanovení

Záplavové území stanovené podle této vyhlášky je podkladem pro tvorbu tematické vrstvy záplavových území nad základní bází geografických dat České republiky a pro tvorbu Mapy záplavových území České republiky 1 : 10 000 jako součásti informačního systému veřejné správy podle § 22 odst. 4 vodního zákona.

§ 9
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti 30 dnů po dni jejího vyhlášení.

Ministr:
RNDr. Kužvart v. r.


1)   § 139a odst. 2 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění zákona č. 83/1998 Sb.
2)   § 139a odst. 3 zákona č. 50/1976 Sb., ve znění zákona č. 83/1998 Sb.
3)   ČSN 75 14 00 Hydrologické údaje povrchových vod.
4)   Nařízení vlády č. 116/1995 Sb., kterým se stanoví geodetické referenční systémy, státní mapová díla závazná na celém území státu a zásady jejich používání.
5)   § 3a písm. d) zákona č. 359/1992 Sb., o zeměměřických a katastrálních orgánech, ve znění zákona č. 107/1994 Sb.
6)   Zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů.
7)   Zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon).
8)   ČSN P ENV 12 661 Geografická informace - Vyjádření prostorových referencí - Geografické identifikátory.
9)   Zákon č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, ve znění zákona č. 132/2000 Sb.

E-shop

Zákon o dani z hazardních her. Komentář

Zákon o dani z hazardních her. Komentář

doc. JUDr. Radim Boháč, Ph.D., Ing. Mgr. Hana Krasulová - Wolters Kluwer, a. s.

Komentář obsahuje detailní rozbor nového zákona o dani z hazardních her, který byl přijat jako součást nové právní regulace hazardních her. Není opomenut ani detailní komentář přechodných ustanovení zákona o hazardních hrách, která řeší přechod z odvodu z loterií a jiných podobných ...

Cena: 350 KčKOUPIT

Kapitoly z mezinárodního dopravního práva I (A. Říční právo, B. Letecké právo)

Kapitoly z mezinárodního dopravního práva I (A. Říční právo, B. Letecké právo)

doc. JUDr. Ing. Bohumil Poláček, Ph.D., MBA, LLM - Wolters Kluwer, a. s.

Kapitoly z mezinárodního dopravního práva I (A. Říční právo, B. Letecké právo) tvoří první část připravované trilogie, na kterou bude navazovat část druhá s názvem Kapitoly z mezinárodního dopravního práva II ...

Cena: 700 KčKOUPIT

Zákon o významné tržní síle. Komentář

Zákon o významné tržní síle. Komentář

Kindl, Koudelka - C. H. Beck

První vydání komentáře k zákonu o významné tržní síle přináší ucelený výklad k zákonu, který má mimořádný význam pro dodavatelsko-odběratelské vztahy v potravinářském sektoru, vztahuje na většinu významných obchodních řetězců v ČR. Jedná se přitom o vůbec první komentář k danému ...

Cena: 990 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2020 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.