Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů


230

ZÁKON

ze dne 10. května 2002,

kterým se mění zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNĺ

Změna zákona o volbách do Parlamentu
České republiky

Čl. I

Zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 212/1996 Sb., nálezu Ústavního soudu uveřejněného pod č. 243/1999 Sb., zákona č. 204/2000 Sb., nálezu Ústavního soudu uveřejněného pod č. 64/2001 Sb., zákona č. 37/2002 Sb. a zákona č. 171/2002 Sb., se mění takto:

1. V § 7 odst. 1 písmeno e) zní:

"e)  krajský úřad, v hlavním městě Praze Magistrát hlavního města Prahy (dále jen "krajský úřad") pro volby do Poslanecké sněmovny,".

2. V § 7 odst. 1 písmeno f) zní:

"f)  pověřený obecní úřad v sídle volebního obvodu, v hlavním městě Praze úřad městské části v sídle volebního obvodu, které je stanoveno v příloze č. 3 k tomuto zákonu, a ve městech Brno, Ostrava a Plzeň magistráty těchto měst (dále jen "pověřený obecní úřad v sídle volebního obvodu") pro volby do Senátu,".

3. V § 7 odst. 1 se písmeno g) zrušuje.Dosavadní písmena h), i), j), k), l) a m) se označují jako písmena g), h), i), j), k) a l).

4. V § 9 odst. 2 písm. c) se slova "okresním úřadům v sídle kraje a okresním úřadům v sídle volebního obvodu" nahrazují slovy "krajským úřadům a pověřeným obecním úřadům v sídle volebního obvodu".

5. V § 9 odst. 2 písmeno g) včetně poznámky pod čarou č. 5j) zní:

"g) zajišťuje ověřování způsobilosti na úseku voleb pro zaměstnance hlavního města Prahy zařazeného do Magistrátu hlavního města Prahy pověřeného činností na úseku voleb, který prokáže zkouškou potřebné znalosti, a pro zaměstnance městské části hlavního města Prahy zařazeného do úřadu městské části v sídle volebního obvodu pověřeného činností na úseku voleb, který prokáže zkouškou potřebné znalosti; o kladném výsledku ověření způsobilosti vydá osvědčení; ověření způsobilosti na úseku voleb nahrazuje prokázání zvláštní odborné způsobilosti podle zvláštního právního předpisu.5j)

5j)  § 84 a 103 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění zákona č.  145/2001 Sb.
Vyhláška č. 345/2000 Sb., o ověřování zvláštní odborné způsobilosti zaměstnanců obcí, krajů, hlavního města Prahy, městských částí hlavního města Prahy a okresních úřadů, osob stojících v čele zvláštních orgánů zřízených na základě zvláštních zákonů a předsedů komisí, kterým byl svěřen výkon přenesené působnosti, (vyhláška o zvláštní odborné způsobilosti), ve znění vyhlášky č. 427/2000 Sb.".

6. V § 11 odst. 2 písm. a) se slova "okresních úřadů v sídle kraje, u okresních úřadů v sídle volebního obvodu" nahrazují slovy "krajských úřadů, u pověřených obecních úřadů v sídle volebního obvodu" a za středníkem se slova "okresními úřady" nahrazují slovy "krajskými úřady, pověřenými obecními úřady".

7. V § 11 odst. 2 písm. c) se slova "okresnímu úřadu v sídle kraje nebo okresnímu úřadu v sídle volebního obvodu" nahrazují slovy "krajskému úřadu nebo pověřenému obecnímu úřadu v sídle volebního obvodu".

8. V § 11 odst. 2 písm. j) se slova "okresnímu úřadu v sídle kraje a okresnímu úřadu v sídle volebního obvodu" nahrazují slovy "krajskému úřadu a pověřenému obecnímu úřadu v sídle volebního obvodu".

9. V § 11 odst. 2 písm. l) se slova "okresnímu úřadu" nahrazují slovy "pověřenému obecnímu úřadu".

10. V § 12 nadpis zní:

"Krajský úřad".

11. V § 12 odst. 1 návětí zní: "Krajský úřad pro volby do Poslanecké sněmovny".

12. V § 12 odst. 2 v návětí se slova "okresního úřadu v sídle kraje, který má osvědčení podle zvláštního právního předpisu,5c)" nahrazují slovy "kraje zařazený do krajského úřadu, který má osvědčení podle zvláštního právního předpisu,5k)".

13. V § 12 se doplňují odstavce 3 a 4, které včetně poznámky pod čarou č. 5k) znějí:

"(3) Krajský úřad pro volby do Poslanecké sněmovny a do Senátu

a)   řeší stížnosti na organizačně technické zabezpečení voleb na úrovni obce,
b)   kontroluje průběh hlasování ve volebních místnostech,
c)   ukládá pokuty podle tohoto zákona,
d)   spolupracuje s Českým statistickým úřadem na zajištění potřebných technických zařízení a pracovních sil pro pracoviště vytvářená u pověřených obecních úřadů.

(4) Činnost podle odstavce 3 písm. b) může vykonávat pouze zaměstnanec kraje zařazený do krajského úřadu, který má osvědčení podle zvláštního právního předpisu.5k)


5k)  Zákon č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 230/2002 Sb.".

14. V § 13 nadpis zní:

"Pověřený obecní úřad v sídle volebního obvodu".

15. V § 13 odst. 1 v návětí se slova "Okresní úřad" nahrazují slovy "Pověřený obecní úřad".

16. V § 13 odst. 2 v návětí se slova "okresního úřadu" nahrazují slovy "obce zařazený do pověřeného obecního úřadu".

17. § 14 se zrušuje.

18. V § 14a se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a na jeho konci se tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena c) a d), která znějí:

"c)   kontroluje průběh hlasování ve volebních místnostech,
d)   kontroluje sčítání hlasů okrskovou volební komisí.".

19. V § 14a se doplňuje odstavec 2, který zní:

"(2) Činnosti podle odstavce 1 písm. c) a d) může vykonávat pouze zaměstnanec obce zařazený do pověřeného obecního úřadu, který má osvědčení podle zvláštního právního předpisu.5c)".

20. V § 16 odst. 5 větě druhé se slova "okresní úřad" nahrazují slovy "krajský úřad".

21. V § 16 odst. 7 větě třetí se slova "okresní úřad" nahrazují slovy "krajský úřad" a ve větě poslední se slova "okresního úřadu" nahrazují slovem "kraje".

22. V § 21 odst. 2 se věta druhá nahrazuje touto větou:

"Okrsková volební komise o takovém opatření vyrozumí voliče způsobem v místě obvyklým a dále obecní úřad a pověřený obecní úřad; vyrozumí rovněž příslušný krajský úřad při volbách do Poslanecké sněmovny nebo příslušný pověřený obecní úřad v sídle volebního obvodu při volbách do Senátu.".

23. V § 21a odst. 1 větě první se slova "okresní úřad" nahrazují slovy "krajský nebo pověřený obecní úřad".

24. V § 21a odst. 2 větě první a větě druhé se slova "okresního úřadu" nahrazují slovy "krajského úřadu a pověřeného obecního úřadu"; ve větě třetí se slova "okresní úřad" nahrazují slovy "krajský nebo pověřený obecní úřad".

25. V § 23 se slova "okresního úřadu" nahrazují slovy "obce zařazení do pověřeného obecního úřadu," a za slova "předpisu,5c)" se vkládají slova "zaměstnanci kraje zařazení do krajského úřadu, kteří mají osvědčení podle zvláštního právního předpisu,5k)".

26. V § 31 odst. 3 větě první se slova "okresnímu úřadu v sídle kraje" nahrazují slovy "krajskému úřadu" a ve větě druhé se slova "okresní úřad v sídle kraje" nahrazují slovy "krajský úřad".

27. V § 31 odst. 4 větě druhé se slova "okresní úřad v sídle kraje" nahrazují slovy "krajský úřad".

28. V § 32 odst. 5 větě poslední se slova "okresnímu úřadu v sídle kraje" nahrazují slovy "krajskému úřadu".

29. V § 33 odst. 1 větě první se slova "Okresní úřad v sídle kraje" nahrazují slovy "Krajský úřad" a ve větě druhé se slova "okresní úřad v sídle kraje" nahrazují slovy "krajský úřad".

30. V § 33 odst. 2 v návětí se slova "okresní úřad v sídle kraje" nahrazují slovy "krajský úřad".

31. V § 33 odst. 2 písm. b) se slova "okresní úřady v sídle kraje" nahrazují slovy "krajské úřady".

32. V § 33 odst. 3 v návětí se slova "Okresní úřad v sídle kraje" nahrazují slovy "Krajský úřad".

33. V § 33 odst. 4 se slova "Okresní úřad v sídle kraje" nahrazují slovy "Krajský úřad" a slova "okresního úřadu v sídle kraje" nahrazují slovy "krajského úřadu".

34. V § 33 odst. 5 větě poslední se slova "okresního úřadu v sídle volebního kraje" nahrazují slovy "kraje zařazeného do krajského úřadu".

35. V § 33 odst. 6 se slova "okresní úřad v sídle kraje" nahrazují slovy "krajský úřad" a slova "okresním úřadům v sídlech krajů" se nahrazují slovy "krajským úřadům".

36. V § 33 odst. 7 větě první se slova "okresní úřad v sídle kraje" nahrazují slovy "krajský úřad".

37. V § 33 odst. 8 větě první a větě druhé se slova "okresní úřad v sídle kraje" nahrazují slovy "krajský úřad" a ve větě druhé se slova "okresního úřadu v sídle kraje" nahrazují slovem "kraje".

38. V § 36 odst. 2 se slova "okresnímu úřadu v sídle kraje" nahrazují slovy "krajskému úřadu".

39. V § 36 odst. 3 se slova "okresní úřad v sídle kraje" nahrazují slovy "krajský úřad".

40. V § 36 odst. 4 větě druhé se slova "Okresní úřad v sídle kraje" nahrazují slovy "Krajský úřad".

41. V § 38 odst. 1 větě první se slova "okresní úřad v sídle kraje" nahrazují slovy "krajský úřad".

42. V § 38 odst. 3 větě druhé se slova "okresního úřadu v sídle kraje" nahrazují slovy "krajského úřadu".

43. V § 38 odstavec 4 zní:

"(4) Hlasovací lístky zašle krajský úřad prostřednictvím pověřených obecních úřadů starostům, kteří zajistí, aby hlasovací lístky byly dodány všem voličům nejpozději 3 dny přede dnem voleb a v den voleb všem okrskovým volebním komisím. V obcích, kde není starosta, zajistí dodání hlasovacích lístků voličům ve stanovené lhůtě místostarosta, a není-li místostarosta, ředitel krajského úřadu, v hlavním městě Praze ředitel Magistrátu (dále jen "ředitel krajského úřadu").".

44. V § 38 odst. 5 větě první se slova "okresní úřad v sídle kraje" nahrazují slovy "krajský úřad".

45. V § 38 odst. 6 větě první a větě druhé se slova "okresní úřad v sídle kraje" nahrazují slovy "krajský úřad".

46. V § 43 odst. 7 větě první se slova "okresním úřadem" nahrazují slovy "krajským nebo pověřeným obecním úřadem".

47. V § 46 odst. 1 se slova "okresního úřadu v sídle kraje" nahrazují slovy "krajského úřadu".

48. V § 46 odst. 2 se slova "okresnímu úřadu v sídle kraje" nahrazují slovy "krajskému úřadu".

49. V § 46 odst. 4 písmena a) a b) znějí:

"a)   ředitel krajského úřadu,
b)   zaměstnanec kraje zařazený do krajského úřadu,".

50. V § 46 odst. 5 větě první se slova "okresní úřad v sídle kraje" nahrazují slovy "krajský úřad".

51. V § 60 odst. 4 větě první se slova "okresnímu úřadu" nahrazují slovy "pověřenému obecnímu úřadu" a ve větě druhé slova "okresní úřad" slovy "pověřený obecní úřad".

52. V § 61 odst. 2 písm. e) se slova "okresní úřad" nahrazují slovy "pověřený obecní úřad".

53. V § 61 odst. 3 větě třetí se slova "okresnímu úřadu" nahrazují slovy "pověřenému obecnímu úřadu".

54. V § 62 odst. 1 větě první se slova "Okresní úřad" nahrazují slovy "Pověřený obecní úřad" a ve větě druhé se slova "okresní úřad" nahrazují slovy "pověřený obecní úřad".

55. V § 62 odst. 2 v návětí se slova "okresní úřad" nahrazují slovy "pověřený obecní úřad".

56. V § 62 odst. 2 písm. f) se slova "okresní úřady" nahrazují slovy "pověřené obecní úřady".

57. V § 62 odst. 3 se slova "Okresní úřad" nahrazují slovy "Pověřený obecní úřad".

58. V § 62 odst. 4 větě první se slova "Okresní úřad" nahrazují slovy "Pověřený obecní úřad" a ve větě druhé slova "okresního úřadu" slovy "pověřeného obecního úřadu".

59. V § 62 odst. 5 větě poslední se slova "okresního úřadu" nahrazují slovy "obce zařazeného do pověřeného obecního úřadu".

60. V § 62 odst. 6 větě první se slova "Okresní úřad" nahrazují slovy "Pověřený obecní úřad".

61. V § 62 odst. 7 větě první se slova "okresní úřad" nahrazují slovy "pověřený obecní úřad".

62. V § 62 odst. 8 větě první a větě druhé se slova "okresní úřad" nahrazují slovy "pověřený obecní úřad" a ve větě druhé se slova "okresního úřadu" nahrazují slovem "obce".

63. V § 66 odst. 2 se slova "okresnímu úřadu" nahrazují slovy "pověřenému obecnímu úřadu".

64. V § 66 odst. 3 větě druhé se slova "Okresní úřad" nahrazují slovy "Pověřený obecní úřad".

65. V § 67 odst. 1 se slova "okresní úřad" nahrazují slovy "pověřený obecní úřad".

66. V § 67 odst. 3 větě druhé se slova "okresního úřadu" nahrazují slovy "pověřeného obecního úřadu".

67. V § 67 odst. 4 se slova "okresní úřad" nahrazují slovy "pověřený obecní úřad", slova "okresních úřadů" slovy "pověřených obecních úřadů" a slova "přednosta okresního úřadu" slovy "ředitel krajského úřadu".

68. V § 67 odst. 5 se slova "okresní úřad" nahrazují slovy "pověřený obecní úřad".

69. V § 72 odst. 5 větě první se slova "okresním úřadem" nahrazují slovy "krajským nebo pověřeným obecním úřadem".

70. V § 72a odst. 1 se slova "okresnímu úřadu" nahrazují slovy "pověřenému obecnímu úřadu" a slova "okresním úřadě" slovy "pověřeném obecním úřadě".

71. V § 73 odst. 1 se slova "okresního úřadu" nahrazují slovy "pověřeného obecního úřadu".

72. V § 73 odst. 2 se slova "okresnímu úřadu" nahrazují slovy "pověřenému obecnímu úřadu".

73. V § 73 odst. 4 písmena a) a b) znějí:

"a)   starosta obce s pověřeným obecním úřadem v sídle volebního obvodu,
b)   zaměstnanec obce zařazený do pověřeného obecního úřadu v sídle volebního obvodu,".

74. V § 73 odst. 5 větě první se slova "okresní úřad" nahrazují slovy "pověřený obecní úřad".

75. V § 76 odst. 1 se slova "okresní úřad" nahrazují slovy "pověřený obecní úřad".

76. V § 76 odstavec 3 zní:

"(3) Jestliže před druhým kolem voleb ve volebním obvodu se kandidát své kandidatury vzdá, pozbude práva být volen nebo zemře, postupuje do druhého kola voleb kandidát, který se v prvním kole voleb v konečném pořadí umístil na třetím místě; v takovém případě se druhé kolo voleb koná třináctý den po ukončení hlasování v prvním kole.".

77. V § 76 odst. 4 větě druhé se slova "okresní úřad" nahrazují slovy "pověřený obecní úřad" a slova "okresních úřadů" slovy "pověřených obecních úřadů".

78. V § 76 se na konci odstavce 6 doplňuje tato část věty: " ; ustanovení § 66 odst. 1 věta druhá se nepoužije".

79. V § 79 odst. 1 písmeno a) zní:

"a) jestliže žádný z kandidátů nebyl ve volebním obvodu zvolen,".

 80. V § 79 odst. 5 se slova "okresní úřad" nahrazují slovy "pověřený obecní úřad".

81. V § 84 se za slova "správy," vkládají slova "krajů,".

82. V § 88 odst. 1 se slova "okresního úřadu v sídle kraje nebo okresního úřadu v sídle volebního obvodu" nahrazují slovy "krajského úřadu nebo pověřeného obecního úřadu v sídle volebního obvodu".

83. V § 88 odst. 2 se slova "Nejvyšší soud" nahrazují slovy "Nejvyšší správní soud".

84. V § 92 odst. 1 písm. a) se slova "okresních úřadů" nahrazují slovy "pověřených obecních úřadů".

85. V § 92 odst. 1 se na konci písmene b) doplňují slova "a zaměstnance městské části hlavního města Prahy pověřeného činností na úseku voleb,".

86. V § 92 odst. 1 písm. c) bodě 2 se slova "okresních úřadů v sídle kraje, okresních úřadů v sídle volebního obvodu" nahrazují slovy "krajských úřadů, pověřených obecních úřadů v sídle volebního obvodu".

87. V § 97 odst. 1 se slova "okresním úřadům" nahrazují slovy "pověřeným obecním úřadům".

88. V § 97b odstavec 1 zní:

"(1) Úkoly ředitele krajského úřadu stanovené tímto zákonem plní v době jeho nepřítomnosti jeho zástupce.".

89. V § 97b odst. 2 větě první a větě druhé se slova "přednosta okresního úřadu" nahrazují slovy "ředitel krajského úřadu".

90. Za § 97c se vkládá nový § 97d, který zní:

"§ 97d

Působnosti stanovené krajskému úřadu nebo pověřenému obecnímu úřadu podle tohoto zákona jsou výkonem přenesené působnosti.".

ČÁST DRUHÁ
Změna zákona o volbách do zastupitelstev krajů

Čl. II

Zákon č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 273/2001 Sb. a zákona č. 37/2002 Sb., se mění takto:

1. V § 6 písmeno d) zní:

"d)  krajský úřad,".

2. V § 6 se písmeno e) zrušuje.Dosavadní písmena f), g), h) a i) se označují jako písmena e), f), g) a h).

3. V § 6 písm. g) se za slova "územně členěných statutárních městech" vkládají slova "starosta městské části nebo městského obvodu".

4. V § 6 se v písmenu h) tečka na konci odstavce nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno i), které zní:

"i)  ředitel krajského úřadu.".

5. V § 9 odst. 2 se písmeno b) zrušuje.Dosavadní písmena c), d), e), f) a g) se označují jako písmena b), c), d), e) a f).

6. V § 9 odst. 2 písm. b) se slovo "okresu" nahrazuje slovem "kraje".

7. V § 9 odst. 2 písm. c) se slova "okresním úřadům v sídle kraje" nahrazují slovy "krajským úřadům".

8. V § 10 odst. 2 písm. a) se slova "okresních úřadů v sídle kraje" nahrazují slovy "krajských úřadů" a ve větě za středníkem se slovo "okresními" nahrazuje slovem "krajskými".

9. V § 10 odst. 2 písm. b) se slova "okresním úřadům v sídlech krajů" nahrazují slovy "krajským úřadům".

10. V § 10 odst. 2 písm. i) se slova "okresnímu úřadu v sídle kraje" nahrazují slovy "krajskému úřadu".

11. V § 11 nadpis zní:

"Krajský úřad".

12. V § 11 odst. 1 návětí zní: "Krajský úřad".

13. V § 11 odst. 1 se na konci písmene e) doplňují slova "a pracovištích vytvářených u pověřených obecních úřadů".

14. V § 11 odst. 1 se písmeno h) zrušuje.Dosavadní písmeno i) se označuje jako písmeno h).

15. V § 11 odst. 1 se na konci písmene h) tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena i), j), k), l) a m), která včetně poznámky pod čarou č. 12a) znějí:

"i)   zajišťuje ověřování způsobilosti na úseku voleb pro zaměstnance obce zařazeného do pověřeného obecního úřadu a pověřeného činností na úseku voleb, který prokáže zkouškou potřebné znalosti; o kladném výsledku ověření způsobilosti vydá osvědčení; ověření způsobilosti na úseku voleb nahrazuje prokázání zvláštní odborné způsobilosti podle zvláštního právního předpisu,12a)
j)   ukládá pokuty podle tohoto zákona,
k)   řeší stížnosti na organizačně technické zabezpečení voleb na úrovni obce a města,
l)   kontroluje průběh hlasování ve volebních místnostech,
m)   archivuje volební dokumentaci.

12a)  § 113 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení).
Vyhláška č. 345/2000 Sb., o ověřování zvláštní odborné způsobilosti zaměstnanců obcí, krajů, hlavního města Prahy, městských částí hlavního města Prahy a okresních úřadů, osob stojících v čele zvláštních orgánů zřízených na základě zvláštních zákonů a předsedů komisí, kterým byl svěřen výkon přenesené působnosti, (vyhláška o zvláštní odborné způsobilosti), ve znění vyhlášky č. 427/2000 Sb.".

16. V § 11 odst. 2 se slova "podle § 9 odst. 2 písm. b)" nahrazují slovy "podle zvláštního právního předpisu.12b)".Poznámka pod čarou č. 12b) zní:


"12b)  § 8 odst. 2 písm. d) zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů.".

17. § 12 se včetně nadpisu zrušuje.

18. V § 13 odst. 1 se na konci písmene b) tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena c), d), e) a f), která znějí:

"c)   kontroluje průběh hlasování ve volebních místnostech,
d)   kontroluje sčítání hlasů okrskovou volební komisí,
e)   řeší stížnosti na organizačně technické zabezpečení voleb na úrovni městských částí nebo městských obvodů,
f)   archivuje volební dokumentaci.".

19. V § 13 odstavec 2 zní:

"(2) Provádět kontrolu podle odstavce 1 písm. c) a d) a činnost podle odstavce 1 písm. b) může pouze osoba, která má osvědčení podle § 11 odst. 1 písm. i).".

20. V § 15 se na konci písmene a) doplňují slova "městě, městské části nebo městském obvodu (dále jen "obec"),".

21. V § 20 odst. 3 větě první se slova "okresnímu úřadu v sídle kraje" nahrazují slovy "krajskému úřadu" a ve větě druhé se slova "okresní úřad v sídle kraje" nahrazují slovy "krajský úřad".

22. V § 21 odst. 5 větě poslední za středníkem se slova "okresnímu úřadu v sídle kraje" nahrazují slovy "krajskému úřadu".

23. V § 22 odst. 1 větě první a větě druhé se slova "okresní úřad v sídle kraje" nahrazují slovy "krajský úřad".

24. V § 22 odst. 2 se v návětí slova "okresním úřadem v sídle kraje" nahrazují slovy "krajským úřadem".

25. V § 22 odst. 2 písm. b) se slova "okresní úřad v sídle kraje" nahrazují slovy "krajský úřad".

26. V § 22 odst. 3 se v návětí slova "Okresní úřad v sídle kraje" nahrazují slovy "Krajský úřad".

27. V § 22 odst. 4 větě první se slova "okresní úřad v sídle kraje" nahrazují slovy "krajský úřad" a ve větě druhé se slova "okresního úřadu v sídle kraje" nahrazují slovy "krajského úřadu".

28. V § 22 odst. 5 větě poslední se slova "okresního úřadu v sídle kraje" nahrazují slovy "kraje zařazeného do krajského úřadu".

29. V § 22 odst. 6 větě první se slova "okresní úřad v sídle kraje" nahrazují slovy "krajský úřad".

30. V § 23 odst. 2 se slova "okresnímu úřadu v sídle kraje" nahrazují slovy "krajskému úřadu".

31. V § 23 odst. 3 větě za středníkem se slova "okresní úřad v sídle kraje" nahrazují slovy "krajský úřad".

32. V § 23 odst. 4 větě druhé se slova "Okresní úřad v sídle kraje" nahrazují slovy "Krajský úřad".

33. V § 24 odst. 1 větě první se slova "okresní úřad v sídle kraje" nahrazují slovy "krajský úřad".

34. V § 24 odst. 3 větě druhé se slova "okresního úřadu v sídle kraje" nahrazují slovy "krajského úřadu".

35. V § 24 odst. 4 větě první se slova "okresní úřad v sídle kraje" nahrazují slovy "krajský úřad" a slova "okresních úřadů" se nahrazují slovy "pověřených obecních úřadů" a ve větě druhé se slova "přednosta okresního úřadu, ve městech Brno, Ostrava a Plzeň primátoři těchto měst (dále jen "přednosta okresního úřadu")" nahrazují slovy "ředitel krajského úřadu".

36. V § 24 odst. 5 se slova "okresní úřad v sídle kraje" nahrazují slovy "krajský úřad".

37. V § 35 odstavec 1 zní:

"(1) Po prvním dnu voleb zajistí okrsková volební komise zapečetění volební schránky, popřípadě přenosné volební schránky tak, aby do nich nebylo možné vkládat hlasovací lístky ani je vybírat, a zabezpečí i ostatní volební dokumenty. Před zahájením hlasování druhého dne voleb zkontroluje okrsková volební komise neporušenost pečetí a sejme je.".

38. V § 35 odst. 2 větě první se slova "a okresní úřad v sídle kraje" nahrazují slovy " , krajský úřad a pověřený obecní úřad".

39. V § 36 odst. 1 větě první se slova "okresní úřad" nahrazují slovy "krajský nebo pověřený obecní úřad".

40. V § 36 odst. 2 větě první se slova "okresního úřadu" nahrazují slovy "krajského nebo pověřeného obecního úřadu" a ve větě druhé se slova "okresní úřad" nahrazují slovy "krajský úřad a pověřený obecní úřad".

41. V § 38 odst. 1 se slova "okresního úřadu, kteří mají osvědčení podle § 9 odst. 2 písm. b)" nahrazují slovy "obce zařazení do pověřeného obecního úřadu, kteří mají osvědčení podle § 11 odst. 1 písm. i)".

42. V § 41 odst. 6 se slova "okresním úřadem" nahrazují slovy "krajským nebo pověřeným obecním úřadem".

43. V § 42 odst. 1 větě první se slova "okresnímu úřadu v sídle kraje" nahrazují slovy "krajskému úřadu" a ve větě druhé se slova "okresním úřadě v sídle kraje" nahrazují slovy "krajském úřadě".

44. V § 42 odst. 2 se slova "okresního úřadu v sídle kraje" nahrazují slovy "krajského úřadu".

45. V § 42 odst. 3 větě první se slova "okresnímu úřadu v sídle kraje" nahrazují slovy "krajskému úřadu".

46. V § 42 odst. 5 písmena a) a b) znějí:

"a) ředitel krajského úřadu,
b)   pověřený zaměstnanec kraje zařazený do krajského úřadu,".

47. V § 42 odst. 6 větě první se slova "Okresní úřad v sídle kraje" nahrazují slovy "Krajský úřad".

48. V § 44 odst. 1 se slova "okresní úřad v sídle kraje" nahrazují slovy "krajský úřad" a slova "okresního úřadu v sídle kraje" se nahrazují slovy "krajského úřadu".

49. § 45 včetně nadpisu zní:

"§ 45
Ukončení činnosti okrskové volební komise

(1) Činnost okrskové volební komise při volbách do zastupitelstva kraje je ukončena patnáctým dnem po vyhlášení výsledků voleb do zastupitelstev krajů Státní volební komisí.

(2) Činnost okrskové volební komise, jejíž působnost se vztahuje ke kraji, kde byl podán návrh na neplatnost hlasování nebo neplatnost voleb (§ 53), končí

a)   dnem nabytí právní moci rozhodnutí soudu v případě, že tento návrh byl soudem zamítnut,
b)   patnáctým dnem po uveřejnění výsledků dodatečného hlasování v případě, že tento návrh byl soudem shledán oprávněným a opakuje se v rámci volebního procesu pouze hlasování,
c)   dnem nabytí právní moci rozhodnutí soudu v případě, že tento návrh byl soudem shledán oprávněným a opakuje se celý volební proces.".

50. V § 46 se slova "Okresní úřad v sídle kraje" nahrazují slovy "Krajský úřad".

51. V § 48 odst. 6 větě druhé se slova "okresního úřadu v sídle kraje" nahrazují slovy "krajského úřadu".

52. V § 51 odst. 2 se slova "přednosta okresního úřadu v sídle kraje" nahrazují slovy "ředitel krajského úřadu".

53. V § 56 větě první se slova "okresním úřadem v sídle kraje" nahrazují slovy "krajským úřadem".

54. V § 57 odst. 2 se slova "okresní úřad" nahrazují slovy "krajský úřad".

55. V § 58 odst. 2 větě druhé se slova "okresní úřad" nahrazují slovy "krajský úřad" a ve větě poslední se slova "okresního úřadu" nahrazují slovem "kraje".

56. V § 59 písm. b) se slova "okresního úřadu v sídle kraje, okresního úřadu a" nahrazují slovy "obce zařazeného do".

57. V § 59 písm. c) bodě 1 se slova "a okresních úřadů v sídle kraje" nahrazují slovy " , pověřených obecních úřadů a krajských úřadů".

58. V § 62 odst. 1 se slova "přednosty okresního úřadu" nahrazují slovy "ředitele krajského úřadu".

59. V § 62 odst. 2 větě první a větě druhé se slova "přednosta okresního úřadu" nahrazují slovy "ředitel krajského úřadu".

60. V § 63 se za slova "orgánů státní správy," vkládá slovo "krajů,".

61. V § 64 se odstavec 2 zrušuje a zároveň se ruší označení odstavce 1.

62. Za § 69 se vkládá nový § 69a, který zní:

"§ 69a

Působnosti stanovené krajskému úřadu nebo pověřenému obecnímu úřadu podle tohoto zákona jsou výkonem přenesené působnosti.".

ČÁST TŘETĺ
Změna zákona o volbách do zastupitelstev obcí

Čl. III

Zákon č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, se mění takto:

1. V § 5 odst. 2 se slovo "okresního," zrušuje.

2. V § 6 se písmeno e) zrušuje.Dosavadní písmena f), g), h), i) a j) se označují jako písmena e), f), g), h) a i).

3. V § 9 odst. 2 písm. a) se slova "okresních úřadů" nahrazují slovy "u krajských úřadů" a slova "okresními úřady" se nahrazují slovy "krajskými úřady".

4. V § 9 odst. 2 písm. h) se slova "okresních úřadů" nahrazují slovy "pověřených obecních úřadů" a na konci písmene h) se doplňují slova "u krajských úřadů nebo pověřených obecních úřadů".

5. V § 10 odstavec 1 včetně poznámky pod čarou č. 18) zní:

"(1) Krajský úřad

a)   zajišťuje organizačně a technicky přípravu, průběh a provedení voleb v kraji,
b)   ukládá pokuty podle tohoto zákona,
c)   kontroluje průběh hlasování ve volebních místnostech,
d)   spolupracuje s Českým statistickým úřadem na zajištění potřebných technických zařízení a pracovních sil,
e)   řeší stížnosti na organizačně technické zabezpečení voleb na úrovni obce, s výjimkou městských částí a městských obvodů,
f)   ověřuje způsobilost na úseku voleb pro zaměstnance obce, v jejímž obecním úřadu jsou zřízeny alespoň 2 odbory s výjimkou pověřených obecních úřadů, pověřeného činností na úseku voleb, který prokáže zkouškou potřebné znalosti; o kladném výsledku ověření způsobilosti vydá osvědčení; ověření způsobilosti na úseku voleb nahrazuje prokázání zvláštní odborné způsobilosti podle zvláštního právního předpisu,18)
g)   zajišťuje archivaci volební dokumentace,
h)   plní další úkoly podle tohoto zákona.

18)  § 113 zákona č. 128/2000 Sb.
§ 84 zákona č. 131/2000 Sb., ve znění zákona č. 145/2001 Sb.
Vyhláška č. 345/2000 Sb., ve znění vyhlášky č. 427/2000 Sb.".

6. § 11 se včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 19) zrušuje.

7. V § 12 odst. 1 se na konci písmena h) tečka nahrazuje čárkou a doplňují se nová písmena i) a j), která znějí:

"i)   kontroluje průběh hlasování ve volebních místnostech,
j)   kontroluje sčítání hlasů okrskovou volební komisí.".

8. V § 12 odst. 2 se na konci písmena i) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno j), které zní:

"j)   provádět kontrolu průběhu hlasování a kontrolu sčítání hlasů (§ 38).".

9. V § 25 odst. 5 větě druhé se slova "přednosta okresního úřadu, v hlavním městě Praze primátor hlavního města Prahy a ve městech Brně, Ostravě a Plzni primátoři těchto měst (dále jen "přednosta okresního úřadu")" nahrazují slovy "ředitel krajského úřadu a v hlavním městě Praze ředitel Magistrátu (dále jen "ředitel krajského úřadu")".

10. V § 38 odst. 1 větě první se slova "okresní úřad" nahrazují slovy "pověřený obecní úřad".

11. V § 38 odst. 2 větě první a větě druhé se slovo "okresního" nahrazuje slovy "pověřeného obecního".

12. V § 38 odst. 2 větě třetí se slovo "okresní" nahrazuje slovy "pověřený obecní".

13. V § 40 odst. 1 se slova "zaměstnanci okresního úřadu, kteří mají osvědčení podle zvláštního právního předpisu,19)" zrušují.

14. V § 43 odst. 5 se slova "okresním úřadem" nahrazují slovy "pověřeným obecním úřadem".

15. V § 44 větě první se slova "okresnímu úřadu" nahrazují slovy "pověřenému obecnímu úřadu nebo krajskému úřadu" a ve větě druhé se slova "okresního úřadu" nahrazují slovy "pověřeného obecního úřadu nebo krajského úřadu".

16. V § 49 se slova "v okrese" nahrazují slovy "ve správním obvodu pověřeného obecního úřadu" a za slova "předá informace" se vkládají slova "o výsledku voleb na úrovni pověřeného obecního úřadu nebo kraje".

17. V § 55 odst. 4 větě první a větě druhé se slova "přednosta okresního úřadu" nahrazují slovy "ředitel krajského úřadu".

18. V § 55 odst. 5 se slova "přednosty okresního úřadu" nahrazují slovy "ředitele krajského úřadu" a slova "a u zastupitelstev měst Brna, Ostravy a Plzně" se zrušují.

19. V § 55 odst. 7 větě první se slova "přednosty okresního úřadu" nahrazují slovy "ředitele krajského úřadu".

20. V § 58 odst. 3 větě první se slovo "okresního" nahrazuje slovem "krajského".

21. V § 58 odst. 4 větě první se slovo "okresního" nahrazuje slovem "krajského".

22. V § 58 odst. 4 se věta druhá nahrazuje touto větou: "Obdobně postupuje primátor hlavního města Prahy, který zasílá návrh Ministerstvu vnitra.".

23. V § 59 odst. 3 se slova "přednosty okresního úřadu" nahrazují slovy "ředitele krajského úřadu".

24. V § 64 větě druhé se slovo "okresní" nahrazuje slovem "krajský".

25. V § 65 větě třetí se slovo "okresní" nahrazuje slovem "krajský".

26. V § 65 se věta poslední nahrazuje touto větou: "Pokuta je příjmem kraje.".

27. V § 68 odst. 1 větě první a větě třetí se slova "přednosta okresního úřadu" nahrazují slovy "ředitel krajského úřadu".

28. V § 68 odst. 1 větě druhé se slova "a ve městech Brně, Ostravě a Plzni" zrušují.

29. V § 68 odst. 2 se slova "přednosty okresního úřadu" nahrazují slovy "ředitele krajského úřadu".

30. V § 69 se za slova "státní správy," vkládá slovo "krajů,".

31. Za § 71 se vkládá nový § 71a, který zní:

"§ 71a

Působnosti stanovené krajskému úřadu, Magistrátu hlavního města Prahy, magistrátům měst Brno, Ostrava a Plzeň, magistrátům územně nečleněných měst se zvláštním postavením, pověřenému obecnímu úřadu, obecnímu úřadu, úřadu městské části hlavního města Prahy nebo úřadu městské části nebo městského obvodu územně členěného města se zvláštním postavením podle tohoto zákona jsou výkonem přenesené působnosti.".

ČÁST ČTVRTÁ
Účinnost

Čl. IV

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2003 s výjimkou čl. I bodů 76, 78 a 79, které nabývají účinnosti dnem 1. července 2002.

Klaus v. r.
Havel v. r.
Zeman v. r.

E-shop

Náklady řízení

Náklady řízení

Svoboda, Hromada, Levý, Vláčil, Tlášková, Pirk - C. H. Beck

Publikace poskytuje ucelený přehled o problematice nákladů civilního soudního řízení. Je určena advokátům, soudcům a všem, kteří hledají odpovědi při řešení praktických problémů v této oblasti. Kromě vymezení obecných pojmů čtenář v publikaci najde pasáže věnované rozvržení ...

Cena: 490 KčKOUPIT

Dědické právo, Praktická příručka, 2. vydání

Dědické právo, Praktická příručka, 2. vydání

Martin Šešina, Ladislav Muzikář, Petr Dobiáš - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Příručka komplexně zpracovává problematiku dědictví a řízení o pozůstalosti podle hmotného i procesního práva. Samostatná část publikace je věnována mezinárodním aspektům dědického práva. Část hmotněprávní se zabývá předpoklady dědění, možností odmítnout dědictví, děděním z ...

Cena: 1 890 KčKOUPIT

Nástroje řešení rodičovských konfliktů

Nástroje řešení rodičovských konfliktů

Lenka Westphalová, Renata Šínová, Lenka Holá, Alicja Leix, Daniela Kolářová - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Kniha přináší multidisciplinární pohled na problematiku rodičovských konfliktů. Zaměřuje se na možné nástroje jejich řešení s důrazem na nejlepší zájem dítěte. Dynamickému konceptu nejlepšího zájmu dítěte se publikace věnuje nejen z teoretického, ale zejména z praktického hlediska, ...

Cena: 480 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2023 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.