Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů a mezinárodních smluv

Sbírka zákonů a mezinárodních smluv

  • Předpis č. 217/2002 Sb., zdroj: Sbírka zákonů ročník 2002, částka 83, ze dne 27. 5. 2002

217

ZÁKON

ze dne 3. května 2002,

kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 140/2001 Sb., zákon č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o cestovních dokladech), a zákon č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o azylu), ve znění zákona č. 2/2002 Sb.

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNĺ
Změna zákona o pobytu cizinců

Čl. I

Zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 140/2001 Sb., se mění takto:

1. V § 1 se na konci textu odstavce 2 doplňují tato slova: " , včetně občana Evropské unie1a)".

Poznámka pod čarou č. 1a) zní:


"1a)  Smlouva o založení Evropského společenství.".

2. V § 1 se doplňuje odstavec 3, který včetně poznámky pod čarou č. 1b) zní:

"(3) Úprava vstupu, pobytu a vycestování občana Evropské unie1a) se vztahuje i na občana státu, který je vázán Smlouvou o Evropském hospodářském prostoru,1b) pokud tato smlouva nestanoví jinak.


1b)  Přílohy V a VIII Smlouvy o Evropském hospodářském prostoru.".

3. V § 2 písm. a) se za slovo "pokud" vkládají slova "tento zákon nebo".

4. V § 3 odst. 2 písmeno b) včetně poznámky pod čarou č. 3a) zní:

"b) mezinárodní letiště, které je vnější hranicí podle zvláštního právního předpisu,3a) pokud splňuje tyto podmínky:
1.  bylo jako mezinárodní letiště určeno podle zvláštního právního předpisu4) a
2.  provozovatel letiště splnil bezpečnostní podmínky stanovené ve zvláštním právním předpisu,3a)

3a)  Zákon č. 216/2002 Sb., o ochraně státních hranic České republiky a o změně některých zákonů (zákon o ochraně státních hranic).".

5. V § 3 odst. 2 se za písmeno b) vkládá nové písmeno c), které zní:

"c)  vnitřní hranice3a) nebo".

Dosavadní písmeno c) se označuje jako písmeno d).

6. V § 4 se na konci odstavce 1 doplňuje tato věta: "Na vnitřní hranici se hraniční kontrola provádí v případě přijetí rozhodnutí vlády o zajišťování ochrany vnitřních hranic podle zvláštního právního předpisu.3a)".

7. V § 5 písm. a) bod 2 zní:

"2. vízum opravňující k pobytu na území, vztahuje-li se na cizince vízová povinnost,".

8. V § 6 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:

"(2) Povinnost předložit doklad podle § 5 písm. a) bodů 3 až 6 a povinnost podle § 5 písm. b) až d) se nevztahuje na občana Evropské unie.1a)".Dosavadní odstavce 2 až 7 se označují jako odstavce 3 až 8.

9. V § 9 odst. 1 se za písmeno c) vkládá nové písmeno d), které včetně poznámky pod čarou č. 5a) zní:

"d) e zařazen do informačního systému vytvořeného státy, které jsou vázány mezinárodními úmluvami o odstraňování kontrol na společných hranicích,5a) (dále jen "smluvní stát") za účelem získání přehledu o cizincích, jimž nelze umožnit vstup na území smluvních států (dále jen "informační systém smluvních států"); to neplatí, je-li cizinci uděleno vízum opravňující pouze k pobytu na území,

5a)  Dohoda mezi vládami států Hospodářské unie Beneluxu, Spolkové republiky Německo a Francouzské republiky o postupném odstraňování kontrol na společných hranicích, podepsaná v Schengenu v Lucemburském velkovévodství dne 14. června 1985.
Úmluva podepsaná dne 19. června 1990 v Schengenu mezi Belgickým královstvím, Spolkovou republikou Německo, Francouzskou republikou, Lucemburským velkovévodstvím a Nizozemským královstvím k provedení dohody podepsané dne 14. června 1985 o postupném odstraňování kontrol na společných hranicích.".

Dosavadní písmena d) až n) se označují jako písmena e) až o).

10. V § 9 odst. 1 se za písmeno l) vkládá nové písmeno m), které zní:

"m) je důvodné nebezpečí, že by cizinec mohl při svém pobytu na území jiného smluvního státu ohrozit jeho bezpečnost nebo v něm narušit veřejný pořádek anebo ohrozit mezinárodní vztahy smluvních států,".

Dosavadní písmena m) až o) se označují jako písmena n) až p).

11. V § 9 odst. 1 se písmeno n) zrušuje.

Dosavadní písmena o) a p) se označují jako písmena n) a o).

12. V § 9 odst. 2 se na konci písmene a) doplňují slova " ; to neplatí, jde-li o občana Evropské unie,1a)".

13. V § 9 odst. 2 se za písmeno a) vkládá nové písmeno b), které zní:

"b) je důvodné podezření, že cizinec trpí nemocí, která je uvedena v seznamu vydaném Ministerstvem zdravotnictví (§ 182a) (dále jen "závažná nemoc"),".

Dosavadní písmena b) a c) se označují jako písmena c) a d).

14. V § 9 odst. 2 se na konci písmene d) doplňují slova " , anebo, jde-li o občana Evropské unie1a)".

15. V § 9 se doplňuje odstavec 4, který zní:

"(4) Jestliže policie odepře občanu Evropské unie1a) vstup na území, vydá správní rozhodnutí o odepření vstupu. Obdobně postupuje i v případě rodinného příslušníka občana Evropské unie1a) (§ 15a), pokud tento občan pobývá na území na základě povolení k přechodnému pobytu nebo povolení k trvalému pobytu (dále jen "zvláštní pobytové povolení"). Rozhodnutí podle věty první se nevydá, je-li důvodem odepření vstupu pravomocné rozhodnutí soudu o trestu vyhoštění z území nebo platné rozhodnutí o správním vyhoštění.".

16. V § 11 se slova "f), g), h) nebo i)" nahrazují slovy "g), h), i) nebo j)".

17. V § 13 se na konci odstavce 3 doplňuje věta, která zní: "Doklad o zajištění prostředků k pobytu lze nahradit rozhodnutím či smlouvou o přidělení grantu získaného na základě mezinárodní smlouvy, kterou je Česká republika vázána.".

18. Za § 15 se vkládá nový § 15a, který zní:

"§ 15a

(1) Rodinným příslušníkem občana Evropské unie1a) se pro účely tohoto zákona rozumí jeho

a)   manžel,
b)   dítě mladší 21 let a
c)   nezaopatřený přímý příbuzný ve vzestupné nebo sestupné linii nebo takový příbuzný manžela občana Evropské unie.

(2) Je-li účelem pobytu občana Evropské unie1a) studium, rozumí se rodinným příslušníkem pouze manžel a nezaopatřené dítě.

(3) Za nezaopatřenou osobu se pro účely vydání zvláštního pobytového povolení považuje cizinec, který

a)   se soustavně připravuje na budoucí povolání,
b)   se nemůže soustavně připravovat na budoucí povolání nebo vykonávat výdělečnou činnost pro nemoc nebo úraz, anebo
c)   z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu není schopen vykonávat soustavnou výdělečnou činnost.".

19. V § 17 písm. a) se slovo "nebo" zrušuje.

20. V § 17 se na konci písmene b) tečka nahrazuje slovem " , anebo".

21. V § 17 se doplňuje písmeno c), které zní:

"c) na základě povolení k přechodnému pobytu.".

 22. V § 17a se na konci písmene d) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno e), které zní:

"e) vízum udělené smluvním státem, které jeho držitele opravňuje k pobytu i na území jiného smluvního státu (dále jen "jednotné schengenské vízum").".

 23. V § 18 se za písmeno b) vkládá nové písmeno c), které zní:

"c)  je-li občanem Evropské unie,1a)".Dosavadní písmena c) až e) se označují jako písmena d) až f).

24. V § 18 písm. d) se na konci bodu 2 slovo "nebo" zrušuje.

25. V § 18 písm. d) se na konci bodu 3 tečka nahrazuje slovem " , anebo".

26. V § 18 písm. d) se doplňuje bod 4, který zní:

"4. držitelem dokladu o oprávnění k pobytu na území jiného smluvního státu a doba pobytu na území nepřekročí 3 měsíce,".

27. V § 19 odst. 1 se na konci písmene c) doplňují slova " ; to neplatí, jde-li o občana Evropské unie1a)".

28. V § 19 odst. 1 se na konci písmene d) doplňují slova " ; to neplatí, jde-li o občana Evropské unie1a)".

29. V § 19 odst. 1 písm. e) se za slovo "území" vkládají slova " ; to neplatí, jde-li o občana Evropské unie,1a)".

30. V § 20 se na konci odstavce 5 doplňují věty: "Je-li vízum udělováno občanu Evropské unie1a) nebo rodinnému příslušníku, který není občanem Evropské unie,1a) stanoví policie dobu pobytu minimálně na 15 dnů; byl-li cizinec držitelem zvláštního pobytového povolení, stanoví policie dobu pobytu minimálně na 1 měsíc. Podmínka stanovení minimální doby trvání neplatí, pokud je důvodné nebezpečí, že by cizinec mohl při svém pobytu na území ohrozit bezpečnost státu, závažným způsobem narušit veřejný pořádek, nebo je zjištěno, že trpí závažnou nemocí.".

31. V § 21 písm. d) se tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno e), které zní:

"e) doklad o zdravotním pojištění po dobu pobytu na území; to neplatí, pokud je cizinec zdravotně pojištěn podle zvláštního právního předpisu5) nebo pokud je úhrada nákladů zdravotní péče zajištěna jiným způsobem.".

 32. V § 24 odst. 4 větě druhé se za slovo "pasu" vkládají slova " , dokladu opravňujícího k pobytu na území členského státu Evropské unie nebo státu, který je vázán Dohodou o Evropském hospodářském prostoru,".

33. V § 24 se doplňuje odstavec 5, který zní:

"(5) Držitel cestovního dokladu pro uprchlíky nebo cestovního dokladu, v němž není vyznačeno státní občanství cizince, se pro účely udělení letištního víza považuje za občana státu, který cestovní doklad vydal.".

34. § 26a se zrušuje.

35. V § 29 se na konci odstavce 3 doplňují slova "a dále doklad o zdravotním pojištění po dobu pobytu na území; to neplatí, pokud je cizinec zdravotně pojištěn podle zvláštního právního předpisu5) nebo pokud je úhrada nákladů zdravotní péče zajištěna jiným způsobem".

36. Za § 29 se vkládají nové § 29a a 29b, které včetně nadpisů znějí:

" Jednotné schengenské vízum

§ 29a
Jednotné schengenské vízum vydané Českou republikou

(1) Česká republika udělí průjezdní vízum, letištní vízum nebo vízum k pobytu do 90 dnů jako jednotné schengenské vízum, jsou-li splněny tyto podmínky:

a)   cizinec není zařazen do informačního systému smluvních států,
b)   Česká republika je cílem jeho cesty nebo v případě průjezdu územím smluvních států je prvním smluvním státem, do kterého na toto vízum vstoupí, a
c)   cestovní doklad, do něhož má být vízum vyznačeno, opravňuje ke vstupu do všech smluvních států.

(2) Opravňuje-li cestovní doklad ke vstupu pouze do některého ze smluvních států, omezí se územní platnost jednotného schengenského víza na území tohoto smluvního státu.

(3) Nejsou-li podmínky podle odstavce 1 splněny a Česká republika udělí vízum opravňující k pobytu na území, oznámí orgán, který vízum udělil, tuto skutečnost ostatním smluvním státům.

§ 29b
Jednotné schengenské vízum vydané jiným smluvním státem

Jednotné schengenské vízum vydané jiným smluvním státem opravňuje cizince k pobytu na území České republiky po dobu v něm vyznačenou.".

37. V § 31 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní:

"(3) K žádosti podle odstavce 1 nebo 2 cizinec na požádání zastupitelského úřadu nebo policie předloží lékařskou zprávu, že netrpí závažnou nemocí. O předložení lékařské zprávy lze požádat pouze v případě důvodného podezření, že závažnou nemocí trpí.".Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 4.

38. V § 33 odst. 5 se v první větě slova "za poslední zdaňovací období" zrušují.

39. V § 34 odst. 2 písm. b) se slova "f), g) nebo h)" nahrazují slovy "g), h) nebo i)".

40. V § 51 se doplňuje odstavec 4, který zní:

"(4) Vízum nelze udělit občanu Evropské unie;1a) to neplatí, jde-li o vízum výjezdní.".

41. V § 53 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který zní:

"(2) Zastupitelský úřad žádost o udělení víza k pobytu nad 90 dnů odmítne, nepředloží-li cizinec požadované náležitosti. O odmítnutí sepíše záznam s uvedením důvodů.".

42. V § 56 odst. 1 písm. f) se slova "d) až i), k), l) nebo m)" nahrazují slovy "d) až j), l), m) nebo n) anebo § 9 odst. 2 písm. b)".

43. V § 56 se doplňuje odstavec 3, který zní:

"(3) K důvodu podle odstavce 1 nebo 2 se nepřihlédne, jde-li o udělení víza v zájmu České republiky nebo v zájmu plnění mezinárodního závazku.".

44. V § 61 odst. 2 písm. d) se slova "f), g) nebo h)" nahrazují slovy "g), h) nebo i)".

45. V § 64 písm. a) se slova "nebo doktorský studijní program na vysoké škole nebo na pracovištích výzkumu a vývoje k tomu účelu akreditovaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy" zrušují.

46. V § 64 písmeno b) zní:

"b)  účast na jazykové a odborné přípravě ke studiu akreditovaného studijního programu vysoké školy organizované veřejnou vysokou školou, nebo účast na jazykovém a odborném kurzu pořádaném v rámci programu Evropské unie nebo na základě mezinárodní smlouvy,".

47. V § 64 se za písmeno d) vkládá nové písmeno e), které zní:

"e) odborná praxe a dobrovolná služba mládeže určené k získání praktických, odborných zkušeností cizince a uskutečňované v tuzemské hostitelské organizaci za předpokladu, že se uskutečňují jako součást projektu programu nebo iniciativ Evropské unie a jsou organizačně zajišťovány nebo koordinovány tuzemskou organizací k tomuto účelu akreditovanou Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy,".Dosavadní písmeno e) se označuje jako písmeno f).

 48. V § 64a se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který zní:

"(2) Povolení k pobytu nelze udělit občanu Evropské unie.1a)".

49. § 64b se zrušuje.

50. V § 70 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní:

"(3) K žádosti podle odstavce 1 nebo 2 cizinec na požádání zastupitelského úřadu nebo policie předloží lékařskou zprávu, že netrpí závažnou nemocí. O předložení lékařské zprávy lze požádat pouze v případě důvodného podezření, že závažnou nemocí trpí.".

Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 4.

51. § 73 včetně poznámky pod čarou č. 11c) zní:

"§ 73

(1) Policie vydá povolení k pobytu formou správního rozhodnutí.

(2) Policie bez zbytečného odkladu sdělí Centrálnímu registru pojištěnců11c) den, kdy rozhodnutí nabylo právní moci.


11c)   § 27 zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů.".

52. § 74 se zrušuje.

53. V § 78 odst. 1 písmena b) a c) znějí:

"b)  je cizinec evidován v evidenci nežádoucích osob,
c)   trpí závažnou nemocí,".

54. V § 78 odst. 1 písm. d) se slova "písm. b) nebo g)" nahrazují slovy "písm. a) nebo f)".

55. V § 78 odst. 2 se vkládá nové písmeno a), které zní:

"a)  je zařazen do informačního systému smluvních států,".

Dosavadní písmena a) a b) se označují jako písmena b) a c).

56. V § 78 se doplňuje odstavec 3, který zní:

"(3) K důvodu podle odstavce 1 nebo 2 se nepřihlédne, jde-li o vydání povolení k pobytu v zájmu České republiky nebo v zájmu plnění mezinárodního závazku; jedná-li se o důvod podle odstavce 2 písm. a), policie musí vydání povolení k pobytu projednat se smluvním státem, který cizince zařadil do informačního systému smluvních států, a v řízení pak přihlédnout ke skutečnostem, které vedly k tomuto zařazení. V případě vydání povolení k pobytu toto oznámí smluvnímu státu podle předchozí věty.".

57. V § 80 odst. 2 se písmeno a) zrušuje.

Dosavadní písmena b) až i) se označují jako písmena a) až h).

58. V § 80 odst. 2 písm. d) se slova "průkazu o" zrušují.

59. § 81 až 83 včetně nadpisů znějí:

" Průkaz o povolení k pobytu

§ 81

(1) Průkaz o povolení k pobytu je veřejnou listinou vydanou policií, kterou její držitel prokazuje své jméno, příjmení a ostatní jména, datum a místo narození, státní občanství, číslo pasu, adresu místa hlášeného pobytu na území, rodné číslo a druh pobytu na území. Průkaz o povolení k pobytu je vydán jako samostatný doklad; namísto vydání tohoto dokladu lze do cestovního dokladu vlepit štítek o povolení k pobytu.

(2) Průkaz o povolení k pobytu je povinen mít cizinec starší 15 let, jemuž bylo vydáno povolení k pobytu nebo potvrzení o oprávnění k trvalému pobytu na území, není-li dále stanoveno jinak.

(3) Policie vydá průkaz o povolení k pobytu neprodleně po nabytí právní moci rozhodnutí o udělení povolení k pobytu, není-li dále stanoveno jinak.

§ 82
Údaje obsažené v průkazu o povolení k pobytu a doba jeho platnosti

(1) Průkaz o povolení k pobytu obsahuje údaje podle § 81 odst. 1.

(2) Pokud byl cizinci vydán matriční doklad České republiky, uvede se jméno a příjmení ve tvaru uvedeném v tomto matričním dokladu. V ostatních případech se jméno, příjmení a ostatní jména cizince uvedou podle tvaru uvedeného latinkou v cestovním dokladu.

(3) Průkaz o povolení k pobytu se vydává s dobou platnosti 10 let; dobu jeho platnosti lze opakovaně prodloužit vždy o 10 let.

§ 83

(1) Zákonný zástupce cizince mladšího 15 let je povinen, není-li dále stanoveno jinak, nejdříve 90 dnů a nejpozději 30 dnů před dovršením 15 let věku tohoto cizince požádat o vydání průkazu o povolení k pobytu. K žádosti předloží jeho cestovní doklad a fotografie.

(2) Policie průkaz o povolení k pobytu vyhotoví do 30 dnů ode dne předložení náležitostí podle odstavce 1.

(3) Policie vyhotovený průkaz o povolení k pobytu vydá nejdříve v den, kdy cizinec dovrší 15 let věku.".

60. § 84 včetně nadpisu zní:

"§ 84
Prodloužení doby platnosti průkazu o povolení k pobytu

(1) Cizinec je povinen požádat policii o prodloužení doby platnosti průkazu o povolení k pobytu ve lhůtě 90 dnů před uplynutím této doby; v odůvodněných případech může žádost podat i dříve.

(2) V případě, že podání žádosti ve lhůtě podle odstavce 1 zabrání důvody na vůli cizince nezávislé, je cizinec povinen tuto žádost podat do 3 pracovních dnů po zániku těchto důvodů.

(3) Dobu platnosti průkazu o povolení k pobytu policie neprodlouží, shledá-li důvod pro zrušení povolení k pobytu podle § 80.".

61. § 86 zní:

"§ 86

Cizinec, který žádá o vydání průkazu o povolení k pobytu náhradou za průkaz ztracený, zničený, odcizený nebo poškozený, je povinen předložit fotografie, cestovní doklad, poškozený průkaz anebo potvrzení policie o ohlášení odcizení tohoto průkazu. Obdobně se postupuje i v případě, že žádá o prodloužení platnosti doby průkazu a tuto změnu již nelze v tomto průkazu vyznačit.".

62. V § 87 se za odstavec 4 vkládá nový odstavec 5, který zní:

"(5) Cizinec je povinen neprodleně po dosažení věku 15 let dostavit se na policii, předložit k nahlédnutí rodný list, rozhodnutí orgánu podle odstavce 1 a potvrzení o oprávnění k trvalému pobytu na území a odevzdat fotografie. Po předložení všech náležitostí mu policie vydá průkaz o povolení k pobytu.".Dosavadní odstavec 5 se označuje jako odstavec 6.

63. Za § 87 se vkládá nová hlava IVa, která včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 13), 13a), 13b), 13c), 13d) a 13e) zní:

"Hlava IVa
Pobyt občana Evropské unie a jeho rodinných příslušníků na území na základě
zvláštního pobytového povolení

Díl 1
Povolení k přechodnému pobytu

§ 87a

(1) Občan Evropské unie1a) je oprávněn požádat o povolení k přechodnému pobytu, pokud hodlá na území pobývat přechodně po dobu delší než 3 měsíce.

(2) K žádosti předloží

a)   cestovní doklad,
b)   doklad potvrzující účel pobytu,
c)   fotografie a
d)   doklad o zdravotním pojištění a čestné prohlášení, že po dobu pobytu nebude žádat o přiznání dávek sociální péče podle zvláštního právního předpisu;13) to neplatí, je-li účelem pobytu zaměstnání, podnikání13a) nebo výkon funkce člena statutárního orgánu právnické osoby.13b)

(3) Na požádání zastupitelského úřadu nebo policie předloží lékařskou zprávu, že netrpí závažnou nemocí. O předložení lékařské zprávy lze požádat pouze v případě důvodného podezření, že závažnou nemocí trpí.

(4) Podle předchozích odstavců se postupuje i v případě rodinného příslušníka občana Evropské unie,1a) pokud tento občan podal žádost o vydání povolení k přechodnému pobytu nebo již na toto povolení na území pobývá. Rodinný příslušník je povinen k žádosti navíc předložit doklad potvrzující, že je rodinným příslušníkem, a doklad potvrzující, že je nezaopatřenou osobou. Doklad potvrzující nezaopatřenost nepředkládá manžel nebo dítě mladší 21 let.


13)   Zákon č. 482/1991 Sb., o sociální potřebnosti, ve znění pozdějších předpisů.
13a)   Například obchodní zákoník, živnostenský zákon, zákon č. 220/1991 Sb., o České lékařské komoře, České stomatologické komoře a České lékárnické komoře, ve znění zákona č. 160/1992 Sb., a zákon č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů.
13b)   § 20 odst. 1 občanského zákoníku.

§ 87b

(1) Policie vydá občanu Evropské unie1a) povolení k přechodnému pobytu formou průkazu o povolení k pobytu pro státního příslušníka členského státu Evropských společenství (§ 87l).

(2) Policie vydá rodinnému příslušníku, který není občanem Evropské unie,1a) povolení k přechodnému pobytu formou průkazu o povolení k pobytu podle § 81.

Díl 2
Povolení k trvalému pobytu

§ 87c

(1) Policie vydá občanu Evropské unie1a) na jeho žádost povolení k trvalému pobytu, jestliže

a)   je na území zaměstnán a pobývá zde nepřetržitě po dobu nejméně 3 let,
b)   na území podniká,13a)
c)   vykonává funkci člena statutárního orgánu právnické osoby,13b)
d)   v době skončení činnosti podle písmene a), b) nebo c) dosáhl věku stanoveného pro vznik nároku na starobní důchod,13c) tuto činnost vykonával posledních 12 měsíců před podáním žádosti a nepřetržitě zde pobývá po dobu nejméně 3 let, přičemž doba činnosti podle písmene a), b) nebo c) vykonávané na území jiného členského státu Evropské unie se považuje za dobu činnosti vykonávané na území,
e)   skončil činnost podle písmene a), b) nebo c) z důvodu neschopnosti vykonávat práci v důsledku nemoci nebo úrazu a pobývá na území nepřetržitě po dobu nejméně 2 let, přičemž podmínka nepřetržitého pobytu neplatí v případě, kdy mu v průběhu pobytu na území vznikl nárok na invalidní důchod13d) v důsledku pracovního úrazu nebo nemoci z povolání a doba činnosti podle písmene a), b) nebo c) vykonávané na území jiného členského státu Evropské unie se považuje za dobu činnosti vykonávané na území,
f)   vykonává činnost podle písmene a) na území jiného členského státu Evropské unie a alespoň jednou týdně se vrací na území, přičemž na území dříve nepřetržitě pobýval a současně zde byl zaměstnán po dobu nejméně 3 let,
g)   vykonává činnost podle písmene b) nebo c) na území jiného členského státu Evropské unie a alespoň jednou týdně se vrací na území, přičemž na území nepřetržitě pobýval a současně zde vykonával obdobnou činnost po dobu nejméně 3 let,
h)   na území pobývá nepřetržitě přechodně po dobu 5 let za jiným účelem, než je uveden v písmenu a), b) nebo c); do této doby se nezapočítává doba pobytu za účelem studia, nebo
i)   splňuje podmínky podle § 65.

(2) Oprávnění podat žádost o povolení k trvalému pobytu z důvodu podle odstavce 1 písm. d) nebo e) zaniká uplynutím 2 let ode dne skončení činnosti.

(3) Pobyt mimo území nepřesahující celkem 3 měsíce ročně nebo pobyt mimo území z důvodu výkonu vojenské služby nemá vliv na podmínku nepřetržitého pobytu požadovanou podle odstavce 1 písm. a), d), e), f), g) nebo h).


13c)  § 32 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění.
13d)  § 38 písm. b) a § 43 písm. b) zákona č. 155/1995 Sb.

§ 87d

(1) K žádosti o povolení k trvalému pobytu občan Evropské unie1a) předloží

a)   cestovní doklad,
b)   doklad potvrzující splnění podmínky podle § 87c odst. 1 a
c)   fotografie.

(2) Na požádání zastupitelského úřadu nebo policie předloží lékařskou zprávu, že netrpí závažnou nemocí. O předložení lékařské zprávy lze požádat pouze v případě důvodného podezření, že závažnou nemocí trpí.

§ 87e

(1) Policie vydá na žádost rodinného příslušníka občana Evropské unie1a) povolení k trvalému pobytu, jestliže

a)   obdobnou žádost podal občan Evropské unie,1a)
b)   je pozůstalou osobou po občanu Evropské unie,1a) který na území pobýval za účelem zaměstnání, podnikání nebo výkonu funkce člena statutárního orgánu právnické osoby, a
1.  ke dni úmrtí tohoto občana pobýval na území nepřetržitě po dobu nejméně 2 let,
2.  k úmrtí tohoto občana došlo v důsledku pracovního úrazu nebo nemoci z povolání, nebo
3.  pozbyl státní občanství České republiky v důsledku sňatku s tímto občanem.

(2) Oprávnění podat žádost o povolení k trvalému pobytu z důvodu podle odstavce 1 písm. b) zaniká uplynutím 2 let ode dne úmrtí občana Evropské unie.1a)

§ 87f

(1) K žádosti o povolení k trvalému pobytu rodinný příslušník předloží

a)   cestovní doklad,
b)   doklad potvrzující splnění podmínky podle § 87e odst. 1 a
c)   fotografie.

(2) Na požádání zastupitelského úřadu nebo policie předloží lékařskou zprávu, že netrpí závažnou nemocí. O předložení lékařské zprávy lze požádat pouze v případě důvodného podezření, že závažnou nemocí trpí.

§ 87g

(1) Policie vydá povolení k trvalému pobytu formou správního rozhodnutí.

(2) Policie bez zbytečného odkladu sdělí Centrálnímu registru pojištěnců11c) den, kdy rozhodnutí nabylo právní moci.

Díl 3
Důvody pro zamítnutí zvláštního pobytového povolení, jeho zánik a odnětí oprávnění k pobytu

§ 87h

(1) Policie žádost o zvláštní pobytové povolení zamítne, jestliže

a)   žadatel nepředloží požadované náležitosti,
b)   je důvodné nebezpečí, že by žadatel mohl ohrozit bezpečnost České republiky nebo závažným způsobem narušit veřejný pořádek,
c)   žadatel trpí závažnou nemocí,
d)   žadatel je nežádoucí osobou (§ 154), nebo
e)   žadatel je zařazen do informačního systému smluvních států.

(2) K důvodu podle odstavce 1 písm. c) se nepřihlédne, pokud by rozhodnutí o zamítnutí žádosti nebylo přiměřené z hlediska jeho zásahu do soukromého nebo rodinného života cizince.

(3) K důvodu podle odstavce 1 písm. e) se nepřihlédne, jde-li o vydání zvláštního pobytového povolení v zájmu České republiky nebo v zájmu plnění mezinárodního závazku; policie musí vydání zvláštního pobytového povolení projednat se smluvním státem, který cizince zařadil do informačního systému smluvních států, a v řízení pak přihlédnout ke skutečnostem, které vedly k tomuto zařazení. Vydání zvláštního pobytového povolení oznámí policie smluvnímu státu, který cizince do informačního systému smluvních států zařadil.

§ 87i

Platnost zvláštního pobytového povolení zaniká z důvodů uvedených v § 79.

§ 87j

(1) Policie odejme oprávnění k pobytu na základě povolení k přechodnému pobytu, pokud

a)   jeho držitel neplní účel, pro který bylo vydáno; to neplatí, je-li účelem pobytu zaměstnání, podnikání nebo výkon funkce statutárního orgánu právnické osoby13b) a překážkou bránící plnění účelu je neschopnost vykonávat práci v důsledku nemoci nebo úrazu,
b)   povolení bylo vydáno za účelem zaměstnání a cizinec se stal nezaměstnaným z vlastního rozhodnutí učiněného bez vážného důvodu,
c)   držitel tohoto povolení uplatňuje nárok na přiznání dávek sociální péče13) s výjimkou případu, kdy účelem pobytu je zaměstnání, podnikání nebo výkon funkce statutárního orgánu právnické osoby,13b) anebo
d)   držitel tohoto povolení ohrožuje bezpečnost státu nebo závažným způsobem narušuje veřejný pořádek, není-li zahájeno řízení o vyhoštění,

za podmínky, že rozhodnutí o odnětí bude přiměřené z hlediska zásahu do soukromého nebo rodinného života tohoto cizince.

(2) Policie odejme oprávnění k pobytu na základě povolení k přechodnému pobytu, jestliže o to držitel tohoto povolení požádá.

(3) Při odnětí oprávnění podle odstavce 1 nebo 2 odejme policie i oprávnění k pobytu na základě povolení k přechodnému pobytu vydaného rodinnému příslušníku za podmínky, že rozhodnutí o odnětí bude přiměřené z hlediska zásahu do soukromého nebo rodinného života rodinného příslušníka. Policie postupuje vůči rodinnému příslušníku obdobně i v případě, že oprávnění k pobytu zaniklo na základě rozhodnutí o vyhoštění.

§ 87k

(1) Policie odejme oprávnění k pobytu na základě povolení k trvalému pobytu, jestliže cizinec ohrožuje bezpečnost státu nebo závažným způsobem narušuje veřejný pořádek, není-li zahájeno řízení o vyhoštění, za podmínky, že rozhodnutí o odnětí bude přiměřené z hlediska zásahu do soukromého nebo rodinného života cizince.

(2) Policie odejme oprávnění k pobytu na základě povolení k trvalému pobytu, jestliže o to držitel tohoto povolení požádá.

(3) Při odnětí oprávnění podle odstavce 1 nebo 2 odejme policie i oprávnění k pobytu na základě povolení k trvalému pobytu vydaného rodinnému příslušníku za podmínky, že rozhodnutí o odnětí bude přiměřené z hlediska zásahu do soukromého nebo rodinného života rodinného příslušníka. Policie postupuje vůči rodinnému příslušníku obdobně i v případě, že oprávnění k pobytu zaniklo na základě rozhodnutí o vyhoštění.

Díl 4
Průkazy

Průkaz o povolení k pobytu pro státního příslušníka členského státu Evropských společenství

§ 87l

(1) Průkaz o povolení k pobytu pro státního příslušníka členského státu Evropských společenství je veřejnou listinou, kterou její držitel prokazuje své jméno, příjmení a ostatní jména, datum a místo narození, státní občanství, číslo pasu, adresu místa hlášeného trvalého nebo přechodného pobytu na území, rodné číslo a druh pobytu na území. Ve stanovených případech13e) se do průkazu o povolení k pobytu pro státního příslušníka členského státu Evropských společenství vyznačí další skutečnosti.

(2) Policie vydá průkaz o povolení k pobytu pro státního příslušníka členského státu Evropských společenství neprodleně po nabytí právní moci rozhodnutí o vydání povolení k trvalému pobytu.


13e)  Například Směrnice Rady 68/360/EHS, o odstranění omezení pohybu a pobytu pracovníků členských států a jejich rodinných příslušníků uvnitř Společenství.

§ 87m

(1) Průkaz o povolení k pobytu pro státního příslušníka členského státu Evropských společenství obsahuje údaje podle § 87l odst. 1.

(2) Pokud byl cizinci vydán matriční doklad České republiky, uvede se jméno a příjmení ve tvaru uvedeném v tomto matričním dokladu. V ostatních případech se jméno a příjmení a ostatní jména cizince uvedou podle tvaru uvedeného latinkou v cestovním dokladu.

(3) Průkaz o povolení k pobytu pro státního příslušníka členského státu Evropských společenství se vydává s dobou platnosti

a)   potřebnou k dosažení účelu, jde-li o přechodný pobyt s předpokládanou dobou pobytu na území kratší než 1 rok,
b)   1 rok, jde-li o přechodný pobyt za účelem studia s předpokládanou dobou pobytu na území delší než 1 rok; platnost lze prodloužit o 1 rok, a to i opakovaně,
c)   2 roky, jde-li o přechodný pobyt s předpokládanou dobou pobytu na území delší než 1 rok; platnost lze prodloužit o 5 let, a to i opakovaně,
d)   5 let, jde-li o přechodný pobyt za účelem podnikání nebo výkonu funkce člena statutárního orgánu právnické osoby; platnost lze prodloužit o 5 let, a to i opakovaně,
e)   5 let, jde-li o přechodný pobyt za účelem zaměstnání; platnost lze prodloužit o 5 let, a to i opakovaně, přičemž v případě skončení zaměstnání z důvodu na vůli cizince nezávislém a pokud je již více než 12 po sobě následujících měsíců na území nezaměstnaný, se doba platnosti při prvém prodloužení omezí na 1 rok,
f)   10 let, jde-li o trvalý pobyt; platnost lze prodloužit o 10 let, a to i opakovaně.

(4) Občanu Evropské unie,1a) který žádá o povolení k přechodnému pobytu jako rodinný příslušník, se průkaz o povolení k pobytu pro státního příslušníka členského státu Evropských společenství vydá s dobou platnosti shodnou s dobou platnosti tohoto dokladu vydaného občanu Evropské unie.1a)

§ 87n

(1) Při prodlužování doby platnosti průkazu o povolení k pobytu pro státního příslušníka členského státu Evropských společenství vydaného občanu Evropské unie,1a) jemuž bylo uděleno povolení k trvalému pobytu, a při vydání tohoto průkazu náhradou za průkaz ztracený, zničený, odcizený nebo poškozený se postupuje obdobně jako v případě průkazu o povolení k pobytu; § 84 odst. 3 se nepoužije.

(2) Policie dobu platnosti průkazu o povolení k pobytu pro státního příslušníka členského státu Evropských společenství neprodlouží, shledá-li důvod pro odnětí oprávnění k pobytu (§ 87k).

§ 87o

(1) Cizinec, jemuž bylo uděleno povolení k přechodnému pobytu, je oprávněn požádat policii o prodloužení doby platnosti průkazu o povolení k pobytu pro státního příslušníka členského státu Evropských společenství nebo průkazu o povolení k pobytu nejdříve 90 dnů a nejpozději 30 dnů před uplynutím této doby; v odůvodněných případech může tuto žádost podat před touto dobou.

(2) Pokud podání žádosti ve lhůtě uvedené v odstavci 1 zabrání důvody na vůli cizince nezávislé, je oprávněn ji podat do 3 pracovních dnů po zániku těchto důvodů.

(3) K žádosti podle odstavce 1 cizinec předloží cestovní doklad; došlo-li ke změně podoby žadatele, připojí rovněž fotografie odpovídající jeho podobě.

(4) Při vydání průkazu o povolení k pobytu pro státního příslušníka členského státu Evropských společenství nebo průkazu o povolení k pobytu náhradou za průkaz ztracený, zničený, odcizený nebo poškozený se postupuje podle § 86.

(5) Shledá-li policie důvod pro odnětí oprávnění k pobytu podle § 87j, platnost průkazu o povolení k pobytu pro státního příslušníka členského státu Evropských společenství nebo průkazu o povolení k pobytu neprodlouží.

§ 87p

Náležitosti žádosti o zvláštní pobytové povolení a žádosti o vydání nebo prodloužení doby platnosti průkazu o povolení k pobytu pro státního příslušníka členského státu Evropských společenství nesmí být starší 180 dnů, s výjimkou cestovního dokladu, matričních dokladů a fotografie, pokud odpovídá skutečné podobě žadatele.

Průkaz o povolení k pobytu

§ 87r

(1) Průkaz o povolení k pobytu podle § 81 je povinen mít rodinný příslušník, jenž není občanem Evropské unie, pokud je starší 15 let a bylo mu vydáno zvláštní pobytové povolení.

(2) Policie vydá průkaz o povolení k pobytu neprodleně po nabytí právní moci rozhodnutí o udělení povolení k trvalému pobytu.

(3) Na průkaz o povolení k pobytu vydaný rodinnému příslušníku se § 82 až 86 vztahují obdobně. Ve stanovených případech13e) se do průkazu o povolení k pobytu vyznačí další skutečnosti.

§ 87s

Doba platnosti průkazu o povolení k pobytu vydaného cizinci, který žádá o zvláštní pobytové povolení jako rodinný příslušník, se stanoví tak, aby byla shodná s dobou platnosti průkazu o povolení k pobytu pro státního příslušníka členského státu Evropských společenství vydaného občanu Evropské unie.1a)

Díl 5
Společná ustanovení

§ 87t

(1) Žádost o zvláštní pobytové povolení anebo o prodloužení doby platnosti zvláštního pobytového povolení lze podat na policii nebo zastupitelském úřadu.

(2) Žádost o zvláštní pobytové povolení se podává na úředním tiskopisu. Žadatel je povinen v žádosti uvést údaje v rozsahu podle § 70 odst. 3.

§ 87u

Žadatel o zvláštní pobytové povolení je oprávněn pobývat na území do nabytí právní moci rozhodnutí o jeho žádosti.".

64. V § 88 odst. 3 větě první se za slova "na základě povolení k pobytu" vkládají slova "nebo zvláštního pobytového povolení" a za slova "o udělení povolení k pobytu" se vkládají slova "nebo zvláštního pobytového povolení".

65. V § 88 odst. 3 větě poslední se slova "o udělení povolení k pobytu" nahrazují slovy "o povolení trvalého pobytu".

66. V § 93 odst. 1 se za slova "dlouhodobé vízum," vkládají slova "anebo cizinec, který je oprávněn k přechodnému pobytu na území bez víza,".

67. § 94 se zrušuje.

68. V § 98 odst. 1 se za slova "k pobytu" vkládají slova "nebo zvláštní pobytové povolení".

69. V § 103 písm. b) se slovo "nebo" nahrazuje čárkou a na konci textu se doplňují slova "nebo průkaz o povolení k pobytu pro státního příslušníka členského státu Evropských společenství".

70. V § 103 písm. d) se za slova "k pobytu" vkládají slova " , průkazu o povolení k pobytu pro státního příslušníka členského státu Evropských společenství".

71. V § 103 písm. e) se slovo "nebo" nahrazuje slovem " , v" a za slovo "cizince" se vkládají slova "nebo v průkazu o povolení k pobytu pro státního příslušníka členského státu Evropských společenství, a to".

72. V § 103 písm. m) se slova "a) nebo b)" nahrazují slovy "a), b) nebo c)".

73. V § 103 se na konci písmene o) doplňují slova " , anebo, jde-li o cizince s povolením k pobytu, prostředky podle § 71; to neplatí, jde-li o občana Evropské unie1a)".

74. V § 104 se doplňuje odstavec 5, který zní:

"(5) Letecký dopravce a provozovatel vodní dopravy jsou povinni nést náklady spojené s pobytem cizince do doby, než splní povinnost uvedenou v odstavcích 1 a 2.".

75. V § 106 se doplňuje odstavec 3, který včetně poznámky pod čarou č. 15a) zní:

"(3) Orgán sociálního zabezpečení15a) je povinen neprodleně písemně oznámit policii uplatnění nároku na přiznání dávky sociální péče,13) o kterou požádal cizinec uvedený v § 87a.


15a)  Část první zákona č. 114/1988 Sb., o působnosti orgánů České republiky v sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů.".

76. V § 108 odst. 1 se za písmeno b) vkládá nové písmeno c), které zní:

"c)  průkaz totožnosti občana Evropské unie,1a)".

Dosavadní písmena c) až e) se označují jako písmena d) až f).

77. V § 111 odst. 1 se slova "písm. e)" nahrazují slovy "písm. f)".

78. V § 112 se slova "c), d) a e)" nahrazují slovy "d), e) a f)".

79. V § 115 nadpis zní: "

Důvody pro odnětí a pro nevydání cizineckého pasu, cestovního průkazu totožnosti nebo cestovního dokladu podle § 108 odst. 1 písm. f)".

80. V § 115 odst. 1 se slova "písm. e)" nahrazují slovy "písm. f)".

81. V § 115 odst. 2 se slova "písm. e)" nahrazují slovy "písm. f)".

82. V § 117 odst. 1 písm. b) se slova "nebo e)" nahrazují slovy " , e) nebo f)".

83. V § 117 odst. 3 se slova "nebo e)" nahrazují slovy " , e) nebo f)".

84. V § 118 odst. 1 větě první se doplňují tato slova: " , a je-li důvodné nebezpečí, že by mohl závažným způsobem ohrozit veřejný pořádek nebo bezpečnost smluvních států, i doby pobytu, po kterou nelze umožnit cizinci vstup na území smluvních států".

85. V § 118 odst. 2 větě první se doplňují tato slova: "anebo pobyt na vízum udělené podle zvláštního zákona2)".

86. V § 119 odst. 1 písm. a) se za bod 1 vkládá nový bod 2, který zní:

"2. je-li důvodné nebezpečí, že by cizinec mohl při pobytu na území závažným způsobem narušit veřejný pořádek, nebo".Dosavadní bod 2 se označuje jako bod 3.

87. V § 119 se za odstavec 1 vkládají nové odstavce 2 a 3, které znějí:

"(2) Rozhodnutí o správním vyhoštění občana Evropské unie1a) nebo jeho rodinného příslušníka, který na území pobývá na základě povolení k přechodnému pobytu nebo víza k pobytu nad 90 dnů, lze vydat pouze v případě, že ohrožuje bezpečnost státu nebo závažným způsobem narušuje veřejný pořádek a s ohledem na závažnost jeho jednání nepostačuje odnětí oprávnění k pobytu.

(3) Rozhodnutí o správním vyhoštění cizince, který požádal Českou republiku o ochranu formou azylu, je vykonatelné po nabytí právní moci rozhodnutí o zamítnutí žádosti o udělení azylu2) nebo po nabytí právní moci rozhodnutí o zastavení řízení o této žádosti.2)".

Dosavadní odstavec 2 se označuje jako odstavec 4.

88. V § 120 odst. 1 se za písmeno a) vkládá nové písmeno b), které zní:

"b) 10 let, je-li důvodné nebezpečí, že by cizinec mohl při pobytu na území závažným způsobem narušit veřejný pořádek, nebo".

 Dosavadní písmeno b) se označuje jako písmeno c).

89. V § 120 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:

"(2) Rozhodnutí o správním vyhoštění občana Evropské unie1a) nebo jeho rodinného příslušníka, kterému bylo uděleno povolení k trvalému pobytu nebo povolení k pobytu, lze vydat pouze v případě, že ohrožuje bezpečnost státu nebo závažným způsobem narušuje veřejný pořádek a s ohledem na závažnost jeho jednání nepostačuje odnětí oprávnění k pobytu.".Dosavadní odstavec 2 se označuje jako odstavec 3.

90. V § 123 odst. 2 se slova "lze je uhradit" nahrazují slovy "uhradí se,".

91. V § 124 se na konci odstavce 1 doplňují tato slova: " , zejména je-li zjištěno, že cizinec se v minulosti dopustil jednání uvedeného v § 119 odst. 1 písm. a) nebo písm. b) bodu 6 anebo 7, je evidován v evidenci nežádoucích osob (§ 154), nebo je nežádoucí osobou zařazenou do informačního systému smluvních států".

92. V § 125 odst. 2 větě první se slova "některého rodinného příslušníka" nahrazují slovy "jeho příbuzného" a ve větě poslední se doplňují tato slova: " ; to neplatí, jde-li o zajištění cizince, který požádal Českou republiku o ochranu formou azylu".

93. V § 127 se na konci písmene b) tečka nahrazuje slovem " , nebo" a doplňuje se písmeno c), které zní:

"c) je-li cizinci udělen azyl.2)".

 94. V § 145 odstavec 4 zní:

"(4) Cizinci se po dobu zajištění poskytuje

a)   zdravotní péče v rozsahu, který odpovídá rozsahu zdravotní péče plně hrazené z prostředků veřejného zdravotního pojištění,5) a
b)   zdravotní péče v souvislosti s nařízenou karanténou anebo jiným opatřením v souvislosti s ochranou veřejného zdraví.".

95. V § 145 se za odstavec 4 vkládají nové odstavce 5 a 6, které znějí:

"(5) Nelze-li zdravotní péči poskytnout v zařízení, zajistí policie poskytnutí této péče ve zdravotnickém zařízení.

(6) Náklady spojené s poskytnutím zdravotní péče nese cizinec; nemůže-li cizinec s ohledem na své finanční nebo majetkové poměry tyto náklady uhradit nebo nelze-li je uhradit ze zdravotního pojištění, hradí je stát. Úhradu nákladů zajišťuje ministerstvo z kapitoly státního rozpočtu Všeobecná pokladní správa.".

Dosavadní odstavec 5 se označuje jako odstavec 7.

96. V § 154 se na konci odstavce 5 doplňuje tato věta: "Je-li důvodné nebezpečí, že cizinec označený za nežádoucí osobu může ohrozit závažným způsobem veřejný pořádek nebo bezpečnost smluvních států, policie zařadí údaje o jeho jménu a příjmení, ostatních jménech, datu a místu narození, pohlaví, státním občanství a důvod pro označení cizince za nežádoucí osobu do informačního systému smluvních států; to neplatí v případě občana Evropské unie1a) nebo občana smluvního státu.".

97. V § 155 se doplňuje odstavec 3, který zní:

"(3) Při vyřazení cizince z evidence nežádoucích osob vyřadí policie z informačního systému smluvních států údaje, které tam byly vloženy podle § 154 odst. 5.".

98. V § 156 odst. 1 se na konci písmene a) doplňují slova " , anebo nesplní povinnost podle § 104".

99. V § 156 odstavec 2 zní:

"(2) Dopravci, který dopraví na území cizince bez cestovního dokladu nebo bez potřebného víza, uloží policie pokutu do výše 200 000 Kč za každého cizince; od uložení pokuty upustí, pokud dopravce prokáže, že učinil veškerá opatření, aby dopravě cizince bez potřebných dokladů zabránil.".

100. V § 156 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní:

"(3) Dopravci, který nesplní povinnost dopravit cizince zpět do zahraničí nebo povinnost nést náklady spojené s pobytem cizince, uloží policie pokutu do výše 200 000 Kč za každého cizince.".Dosavadní odstavce 3 až 7 se označují jako odstavce 4 až 8.

101. V § 156 odst. 4 se slova "do výše 25 000 Kč; za opakované porušení této povinnosti uloží pokutu ve výši" nahrazují slovy "do výše".

102. V § 157 odst. 1 se na konci písmene d) doplňují slova " , anebo průkazu o povolení k pobytu pro státního příslušníka členského státu Evropských společenství".

103. V § 157 odst. 1 se písmeno j) zrušuje.

Dosavadní písmena k) až n) se označují jako písmena j) až m).

104. V § 158 odst. 1 písm. c) se za slovo "pobytu" doplňují slova " , průkazech o povolení k pobytu pro státního příslušníka členského státu Evropských společenství".

105. V § 158 odst. 1 písm. d) se slova "písm. e)" nahrazují slovy "písm. f)".

106. V § 158 odst. 1 se na konci písmene g) doplňují slova "a údaj o jejich zařazení do informačního systému smluvních států".

107. V § 158 odst. 1 písm. i) se slova "nebo e)" nahrazují slovy " , e) nebo f)".

108. V § 158 odst. 1 se tečka na konci písmene i) nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno j), které zní:

"j)  údaje o cizincích zařazených do informačního systému smluvních států jiným smluvním státem.".

109. V § 159 odst. 3 se za slovo "pobytu" doplňují slova "nebo zvláštním pobytovým povolením".

110. V § 160 odst. 2 písm. a) se slovo "nebo" nahrazuje čárkou a za slovo "vízum" se vkládají slova "nebo zvláštní pobytové povolení".

111. V § 160 odst. 2 písm. d) se slova "písm. e)" nahrazují slovy "písm. f)".

112. V § 160 odst. 3 písm. a) se slovo "nebo" nahrazuje čárkou a za slovo "vízum" se vkládají slova "nebo zvláštní pobytové povolení".

113. V § 160 odst. 3 písm. c) se slova "písm. e)" nahrazují slovy "písm. f)".

114. V § 161 odst. 1 písm. b) se za slovo "ředitelství" vkládá slovo "služby" a v bodě 2 se slova "a odbor cizinecké policie Praha-Ruzyně" zrušují.

115. V § 163 písm. c) se slovo "odborů" nahrazuje slovy "oblastních ředitelství služby".

116. V § 164 nadpis zní: "

Oblastní ředitelství služby cizinecké a pohraniční policie".

117. V § 164 odst. 1 úvodní větě se za slovo "ředitelství" doplňuje slovo "služby".

118. V § 164 odst. 1 písm. e) se slovo "nebo" nahrazuje čárkou a na konci textu se doplňují slova "nebo ukončení přechodného pobytu na území, k němuž se vízum nevyžaduje".

119. V § 164 odst. 1 se na konci písmene g) doplňují slova "a průkazu o povolení k pobytu pro státního příslušníka členského státu Evropských společenství".

120. V § 164 odst. 3 se slova "a odbor cizinecké policie Praha-Ruzyně" zrušují.

121. V § 168 se za slova "§ 9" vkládají slova "(s výjimkou řízení podle § 9 odst. 4)" a za slova "§ 49, 50," se vkládají slova "§ 53 odst. 2, §".

122. V § 169 odstavec 2 zní:

"(2) Pokud se žádosti cizince

a)   o prodloužení doby pobytu na území na vízum k pobytu nad 90 dnů anebo prodloužení doby platnosti tohoto víza,
b)   o vydání povolení k přechodnému pobytu nebo prodloužení doby jeho platnosti,
c)   o vydání nebo prodloužení doby platnosti průkazu o povolení k pobytu,
d)   o vydání nebo prodloužení doby platnosti průkazu o povolení k pobytu pro státního příslušníka členského státu Evropských společenství, nebo
e)   o vydání nebo prodloužení doby platnosti cizineckého pasu, cestovního průkazu totožnosti nebo cestovního dokladu podle § 108 odst. 1 písm. f),

v plném rozsahu vyhoví, nepostupuje se podle § 47 správního řádu. Rozhodnutí se stává pravomocným v okamžiku převzetí dokladu cizincem.".

123. V § 169 odst. 3 ve větě první se za slovo "pobytu" vkládají slova "nebo zvláštního pobytového povolení" a ve větě druhé se za slovo "pobytu" vkládají slova "nebo zvláštního pobytového povolení".

124. V § 169 odstavec 6 zní:

"(6) Odvolání proti rozhodnutí o odepření vstupu na území nebo proti rozhodnutí o odnětí cizineckého pasu, cestovního průkazu totožnosti nebo cestovního dokladu podle § 108 odst. 1 písm. f) nemá odkladný účinek.".

125. V § 170 odst. 6 se slova "působení zahraničních učitelů a vědeckých pracovníků na školách a institucích v působnosti Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a Akademie" nahrazují slovy "pedagogické a vědeckovýzkumné činnosti na základních, středních, vyšších odborných a vysokých školách v České republice a Akademii".

126. V § 171 se na konci písmene b) doplňují slova " ; to neplatí v případě rozhodnutí podle § 9 odst. 4,".

127. V § 172 se na konci odstavce 4 doplňují slova "anebo průkazu o povolení k pobytu pro státního příslušníka členského státu Evropských společenství".

128. § 173 zní:

"§ 173

Cizinec, jemuž bylo vydáno povolení k pobytu nebo zvláštní pobytové povolení, je oprávněn vstupovat na území, pobývat na něm a vycestovat z tohoto území bez víza.".

129. V § 178 se číslice "5" nahrazuje číslicí "6".

130. V § 180 odst. 2 větě druhé se slova "úředně ověřeným" zrušují.

131. V § 180 odst. 5 písm. d) se slova "k), l) nebo m)" nahrazují slovy "l), m) nebo n)".

132. V § 182 na konci písmene b) se čárka nahrazuje tečkou a písmeno c) se zrušuje.

133. V § 182 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který zní:

"(2) Ministerstvo vyhlašuje sdělením ve Sbírce zákonů seznam hraničních přechodů a rozsah provozu na těchto přechodech.".

134. Za § 182 se vkládá nový § 182a, který zní:

"§ 182a

Ministerstvo zdravotnictví stanoví vyhláškou seznam nemocí, které by mohly ohrozit veřejné zdraví, a seznam nemocí a postižení, které by mohly závažným způsobem ohrozit veřejný pořádek.".

ČÁST DRUHÁ
Změna zákona o cestovních dokladech

Čl. II

Zákon č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o cestovních dokladech), se mění takto:

1. V § 2 odst. 1 větě první se slova "k opuštění území České republiky (dále jen "území")" nahrazují slovy "k překračování státních hranic České republiky (dále jen "hranice")".

2. V § 3 odstavec 1 včetně poznámek pod čarou č. 1a) a 1b) zní:

"(1) Překročit vnější hranici1a) přes hraniční přechod lze jen s platným cestovním dokladem, v provozní době a v souladu s účelem zřízení hraničního přechodu. K překročení vnitřní hranice1a) lze jako cestovní doklad použít i občanský průkaz.1b) Občan mladší 15 let smí překročit hranice bez vlastního cestovního dokladu jen s rodičem, v jehož cestovním dokladu je zapsán.


1a)  Zákon č. 216/2002 Sb., o ochraně státních hranic České republiky a o změně některých zákonů (zákon o ochraně státních hranic).
1b)  Zákon č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění zákona č. 491/2001  Sb.".

3. V § 3 odst. 2 se slova "území lze opouštět" nahrazují slovy "vnější hranici lze překračovat".

4. V § 3 odst. 3 větě první se slova "opouštějící území nebo vstupující na území" nahrazují slovy "překračující vnější hranici".

5. V § 3 se na konci odstavce 3 doplňuje tato věta: "Na vnitřní hranici se kontrola cestovního dokladu provádí v případě přijetí rozhodnutí vlády o zajišťování ochrany vnitřních hranic podle zvláštního právního předpisu.1a)".

6. V § 3 odstavec 4 zní:

"(4) Ministerstvo vyhlašuje sdělením ve Sbírce zákonů seznam hraničních přechodů a rozsah provozu na těchto přechodech.".

7. V § 4 písmeno b) včetně poznámky pod čarou č. 1a) zní:

"b)  mezinárodní letiště, které je vnější hranicí podle zvláštního právního předpisu,1a) pokud splňuje tyto podmínky:
1.  bylo jako mezinárodní letiště určeno podle zvláštního právního předpisu,1c)
2.  provozovatel letiště splnil bezpečnostní podmínky stanovené ve zvláštním právním předpisu,1a) 

1c)  Zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č.  455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů.".

8. V § 4 se za písmeno b) vkládá nové písmeno c), které zní:

"c)  vnitřní hranice, anebo".Dosavadní písmeno c) se označuje jako písmeno d).

9. V § 9 odst. 1 větě první se za slovo "Policie" vkládají slova "při kontrole cestovního dokladu" a slova "opuštění území" se nahrazují slovy "překročení hranice".

10. V § 34 odst. 1 větě první se slova "opouštění území" nahrazují slovy "překračování hranice".

11. Za § 41 se vkládá nový § 41a, který zní:

"§ 41a

K opuštění území k cestě do států Evropské unie lze jako cestovní doklad použít i občanský průkaz.".

ČÁST TŘETĺ
Změna zákona o azylu

Čl. III

Zákon č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o azylu), ve znění zákona č. 2/2002 Sb., se mění takto:

1. V § 2 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který včetně poznámky pod čarou č. 1a) zní:

"(3) Žadatelem o udělení azylu se pro účely tohoto zákona rozumí cizinec, který požádal Českou republiku o ochranu formou azylu. Postavení žadatele má po dobu správního řízení o udělení azylu a po dobu soudního řízení o žalobě proti rozhodnutí ministerstva podle zvláštního právního předpisu.1a)


1a)  Díl 1 hlavy II části třetí zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní.".Dosavadní odstavce 3 až 6 se označují jako odstavce 4 až 7.

2. § 31a zní:

"§ 31a

Rozhodnutí ministerstva ve věci azylu nabývá právní moci dnem doručení.".

3. § 32 zní:

"§ 32

(1) Žalobu proti rozhodnutí ministerstva ve věci azylu1a) lze podat ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí.

(2) Ve lhůtě 7 dnů ode dne doručení rozhodnutí lze podat žalobu proti rozhodnutí o žádosti o udělení azylu

a)   jímž se tato žádost zamítá jako zjevně nedůvodná,
b)   které bylo doručeno v době, kdy žadatel o udělení azylu byl umístěn v přijímacím středisku v tranzitním prostoru mezinárodního letiště, nebo
c)   podané v zařízení pro zajištění cizinců.3)

(3) Podání žaloby podle odstavců 1 a 2 má odkladný účinek.".

4. § 33 až 33b se zrušují.

5. § 34 zní:

"§ 34

(1) Ministerstvo nese náklady správního řízení ve věci azylu.

(2) Ministerstvo nese náklady vzniklé poskytováním služeb a kapesného (§ 42) žadatelům o udělení azylu.".

6. V § 41 odstavec 2 včetně poznámky pod čarou č. 8a) zní:

"(2) Ministerstvo předá bez zbytečného odkladu cestovní doklad cizince, který pobývá v přijímacím středisku v tranzitním prostoru mezinárodního letiště, policii za účelem ukončení pobytu cizince, pokud

a)   nepodal žalobu1a) proti rozhodnutí o neudělení azylu nebo o zastavení řízení o udělení azylu,
b)   nepodal kasační stížnost,8a) nebo
c)   byl zamítnut návrh na přiznání odkladného účinku kasační stížnosti.

8a)  Díl 1 hlavy III části třetí zákona č. 150/2002 Sb.".

7. V § 49a se písmeno b) zrušuje a zároveň se ruší označení písmene a).

8. V § 54 odst. 1 písmeno b) včetně poznámky pod čarou č. 9a) zní:

"b)  do doby uvedené ve vízu podle zvláštního právního předpisu.9a)

9a)  § 20 zákona č. 326/1999 Sb.".

9. V § 54 odst. 1 se písmeno c) zrušuje.

10. V § 54a písm. a) se slova "podané v průběhu řízení o udělení azylu" zrušují.

11. V § 54a písm. b) se za slovo "podané" vkládají slova "v průběhu řízení o kasační stížnosti8a) nebo" a slova "neudělení azylu, odnětí azylu nebo zastavení řízení" se nahrazují slovy "kasační stížnosti".

12. V § 71 odst. 1 písm. c) se za slovo "azylu" vkládají slova " , cizinců, kteří podali kasační stížnost8a)".

13. V § 72 odst. 1 se slova "Cizinci, který podal žádost" nahrazují slovem "Žadateli" a čárka za slovem "azylu" se zrušuje.

14. V § 73 odst. 2 písm. b) se slova "opravného prostředku" nahrazují slovem "žaloby".

15. V § 73 odst. 2 se doplňuje písmeno c), které zní:

"c)  soud přiznal odkladný účinek kasační stížnosti.".

16. Za § 78a se vkládají nové § 78b až 78d, které včetně nadpisu znějí:

"§ 78b
Pobyt na vízum za účelem strpění pobytu

(1) Vízum za účelem strpění pobytu udělí odbor cizinecké a pohraniční policie příslušný podle místa, kde je cizinec hlášen k pobytu. Není-li hlášen k pobytu, je příslušný odbor podle místa, kde byl cizinec hlášen k pobytu naposledy. Vízum se udělí na žádost cizince, který předloží doklad o podání kasační stížnosti proti rozhodnutí soudu o žalobě proti rozhodnutí ministerstva ve věci azylu a návrhu na přiznání odkladného účinku; to neplatí, pokud cizinec na území pobývá na základě povolení k pobytu podle zvláštního právního předpisu.4)

(2) Vízum podle odstavce 1 opravňuje cizince k pobytu na území po dobu platnosti víza, která je 365 dnů; na žádost cizince odbor cizinecké a pohraniční policie platnost víza prodlouží, a to i opakovaně. Platnost víza zaniká nabytím právní moci rozhodnutí soudu o kasační stížnosti nebo o nepřiznání odkladného účinku této stížnosti.

(3) K žádosti o udělení víza za účelem strpění pobytu nebo prodloužení jeho doby platnosti je cizinec povinen předložit

a)   cestovní doklad, je-li jeho držitelem,
b)   doklad potvrzující existenci důvodu pro udělení tohoto víza,
c)   3 fotografie; fotografie nepředkládá při žádosti o prodloužení doby platnosti, pokud nedošlo k podstatné změně podoby.

(4) O udělení víza za účelem strpění pobytu a prodloužení doby jeho platnosti odbor cizinecké a pohraniční policie neprodleně informuje ministerstvo.

§ 78c

Nemůže-li si cizinec, jemuž je uděleno vízum podle § 78b, zajistit ubytování, zajistí mu ubytování ministerstvo.

§ 78d

(1) Cizinec, jemuž je uděleno vízum za účelem strpění pobytu, si hradí náklady spojené s pobytem na území z vlastních prostředků.

(2) Cizinci, jemuž je uděleno vízum za účelem strpění pobytu, lze s ohledem na prokázané majetkové a finanční poměry jeho nebo jeho rodiny poskytnout na jeho žádost finanční příspěvek až do výše životního minima.9)

(3) Žadatel o finanční příspěvek je povinen uvést své osobní a majetkové poměry, popřípadě osobní a majetkové poměry své rodiny formou čestného prohlášení a doložit je všemi dostupnými doklady.

(4) Finanční příspěvek nelze poskytnout, pokud

a)   odpovědnost za úhradu nákladů nese právnická nebo fyzická osoba,9a)
b)   žadatel o finanční příspěvek uvedl nepravdivé údaje o svých finančních anebo majetkových poměrech nebo o finančních nebo majetkových poměrech své rodiny, nebo
c)   žadatel o finanční příspěvek neoznámil skutečnosti rozhodné pro poskytnutí finančního příspěvku nebo změnu těchto skutečností.

(5) K řízení o poskytnutí finančního příspěvku je příslušné ministerstvo. Finanční příspěvek vyplácí ministerstvo v určeném azylovém zařízení.

(6) Finanční příspěvek zahrnuje

a)   příspěvek na zajištění výživy a ostatních základních osobních potřeb,
b)   příspěvek na dietní stravování,
c)   příspěvek na zajištění nezbytných nákladů na domácnost.".

17. V § 88 odst. 1 se za slovo "území" vkládají slova "a cizinci, jemuž bylo uděleno vízum za účelem strpění pobytu," a slova "do skončení řízení o udělení azylu" se zrušují.

ČÁST ČTVRTÁ
Přechodná ustanovení k části první

Čl. IV

1. Držitel průkazu o povolení k pobytu vydaného přede dnem účinnosti tohoto zákona se považuje za cizince, kterému byl povolen trvalý pobyt na území podle tohoto zákona. Držiteli průkazu podle věty první vydá policie potvrzení o povolení trvalého pobytu, učiní tak nejpozději při prvém prodloužení platnosti tohoto průkazu; potvrzení o povolení trvalého pobytu se považuje za správní rozhodnutí o povolení trvalého pobytu.

2. Občan Evropské unie,1a) který je držitelem průkazu o povolení k pobytu vydaného přede dnem účinnosti tohoto zákona, je povinen ve lhůtě do 180 dnů po nabytí účinnosti tohoto ustanovení dostavit se na policii k výměně tohoto průkazu za průkaz o povolení k pobytu pro státního příslušníka členského státu Evropských společenství; policie cizinci současně vydá potvrzení podle bodu 1.

3. Občan Evropské unie,1a) který je držitelem průkazu o povolení k pobytu vydaného po dni účinnosti tohoto zákona, je povinen ve lhůtě do 180 dnů po nabytí účinnosti tohoto ustanovení dostavit se na policii k výměně průkazu za průkaz o povolení k pobytu pro státního příslušníka členského státu Evropských společenství.

4. Občan Evropské unie,1a) který na území pobývá na základě víza k pobytu nad 90 dnů, je povinen ve lhůtě do 180 dnů po nabytí účinnosti tohoto ustanovení dostavit se na policii za účelem vydání průkazu o povolení k pobytu pro státního příslušníka členského státu Evropských společenství a zneplatnění víza.

5. Rodinný příslušník, který není občanem Evropské unie1a) a na území pobývá na základě víza k pobytu nad 90 dnů, je povinen ve lhůtě do 180 dnů po nabytí účinnosti tohoto ustanovení dostavit se na policii za účelem vydání průkazu o povolení k pobytu a zneplatnění víza.

6. Řízení zahájená přede dnem účinnosti tohoto zákona se dokončí podle tohoto zákona; to neplatí o řízení o správním deliktu, které se dokončí podle dosavadní právní úpravy.

7. Žádost o povolení k pobytu podaná občanem Evropské unie1a) před účinností tohoto ustanovení se považuje za žádost o povolení k trvalému pobytu.

8. Žádost o povolení k pobytu podaná rodinným příslušníkem občana Evropské unie1a) před účinností tohoto ustanovení se považuje za žádost o povolení k trvalému pobytu, pokud jsou splněny podmínky podle tohoto zákona.

9. Žádost o vízum k pobytu nad 90 dnů podaná občanem Evropské unie1a) před účinností tohoto ustanovení se považuje za žádost o povolení k přechodnému pobytu.

10. Žádost o vízum k pobytu nad 90 dnů podaná rodinným příslušníkem občana Evropské unie1a) před účinností tohoto ustanovení se považuje za žádost o povolení k přechodnému pobytu, pokud jsou splněny podmínky podle tohoto zákona.

11. Cizinec, který je oprávněn k přechodnému pobytu na území bez víza a na území vstoupil přede dnem účinnosti tohoto ustanovení, je povinen splnit ohlašovací povinnost podle dosavadní právní úpravy.

ČÁST PÁTÁ
ZMOCNĚNĺ K VYHLÁŠENĺ ÚPLNÉHO ZNĚNĺ ZÁKONA

Čl. V

Předseda vlády se zmocňuje, aby ve Sbírce zákonů vyhlásil úplné znění zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, jak vyplývá ze změn provedených pozdějšími zákony.

ČÁST ŠESTÁ
Účinnost

Čl. VI

(1) Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2003; s výjimkou čl. I bodů 1, 7, 8, 11 až 15, 18 až 21, 23, 27 až 30, 37, 40, 42 v části, kterou se doplňuje text "anebo § 9 odst. 2 písm. b)", bodů 48, 50, 53, 63 až 65, 68 až 71, 73, 75, 76, 87 v části, kterou se vkládá § 119 odst. 2, bodů 89, 102, 104, 109, 110, 112, 119, 121 v části, kterou se vkládají slova "(s výjimkou řízení podle § 9 odst. 4)"; bodů 122 až 124, 126 až 128, 134, čl. II bodu 11, čl. IV bodů 2 až 5, 7 až 10 a čl. V, které nabývají účinnosti ke dni vstupu smlouvy o přistoupení České republiky do Evropské unie v platnost; čl. I bodů 4 až 6, 9, 10, 22, 24 až 26, 34, 36, 55, 56, 66, 67, 84, 91 v části, kterou se doplňuje text "nebo je nežádoucí osobou zařazenou do informačního systému smluvních států", 96, 97, 106, 108, čl. II bodů 1 až 5 a 7 až 10 a čl. IV bodu 11, které nabývají účinnosti dnem odstranění kontrol na státních hranicích, stanoveným v rozhodnutí Rady Evropské unie o vstupu v platnost Úmluvy podepsané dne 19. června 1990 v Schengenu mezi Belgickým královstvím, Spolkovou republikou Německo, Francouzskou republikou, Lucemburským velkovévodstvím a Nizozemským královstvím k provedení dohody podepsané dne 14. června 1985 o postupném odstraňování kontrol na společných hranicích pro Českou republiku; a čl. I bodu 2, který nabývá účinnosti dnem, kdy bude Česká republika vázána Smlouvou o Evropském hospodářském prostoru.

(2) Čl. II bod 11 pozbývá účinnosti dnem zrušení kontrol na státních hranicích, stanoveným v rozhodnutí Rady Evropské unie o vstupu v platnost Úmluvy podepsané dne 19. června 1990 v Schengenu mezi Belgickým královstvím, Spolkovou republikou Německo, Francouzskou republikou, Lucemburským velkovévodstvím a Nizozemským královstvím k provedení dohody podepsané dne 14. června 1985 o postupném odstraňování kontrol na společných hranicích pro Českou republiku.

Klaus v. r.
Havel v. r.
v z. Rychetský v. r.

E-shop

Trestní zákoník. Komentář. 3. vydání

Trestní zákoník. Komentář. 3. vydání

Pavel Šámal a kolektiv - C. H. Beck

Třetí vydání Velkého komentáře k trestnímu zákoníku autorského kolektivu pod vedením profesora Šámala zachycuje právní stav k 1. lednu 2023, a to včetně poslední novelizace provedené zákonem č. 429/2022 Sb. Komentář zachována osvědčenou úpravu a strukturu, včetně všech rubrik, a ... pokračování

Cena: 8 900 KčKOUPIT

Manuál k daňovému řádu, 3. rozšířené a aktualizované vydání

Manuál k daňovému řádu, 3. rozšířené a aktualizované vydání

Ing. Miloslav Kopřiva, JUDr. Jan Breburda, Mgr. Jaroslav Novotný - Sagit, a. s.

Jedinečná kniha s úctyhodným obsahem je praktickým a uceleným průvodcem daňovým řádem (zákon č. 280/2009 Sb.). Základní charakteristiky knihy: aktuálnost k 1. 1. 2023 praktické a fundované komentáře ke všem ustanovením daňového řádu zásadní pasáže z několika ... pokračování

Cena: 1 990 KčKOUPIT

Obchodní jméno jako předmět práva k průmyslovému vlastnictví

Obchodní jméno jako předmět práva k průmyslovému vlastnictví

Helena Pullmannová - C. H. Beck

Kniha pojednává o právní úpravě práva k obchodnímu jménu jako subjektovému označení podnikatele, pod nímž podnikatel realizuje svoji podnikatelskou činnost, a hledá odpověď na otázku, zda Česká republika chrání právo k obchodnímu jménu správně, případně jak právní úpravu novelizovat. ... pokračování

Cena: 390 KčKOUPIT

Právní akty

Sbírka zákonů
a mezinárodních smluv

číslo   /
  /

Sbírka mezinárodních smluv
(do 31. 12. 2023)

číslo   /
  /

Finanční zpravodaj

číslo   /
  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.