Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů


210

ZÁKON

ze dne 24. dubna 2002,

kterým se mění zákon č. 227/1997 Sb., o nadacích a nadačních fondech a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů (zákon o nadacích a nadačních fondech), a zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNĺ
Změna zákona o nadacích a nadačních fondech

Čl. I

Zákon č. 227/1997 Sb., o nadacích a nadačních fondech a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů (zákon a nadacích a nadačních fondech), se mění takto:

1. V § 1 odst. 3 se slova "obchodnímu jménu" nahrazují slovy "obchodní firmě".

2. V § 3 odst. 2 písm. b) se slova "obchodní jméno" nahrazují slovy "obchodní firmu".

3. V § 3 odst. 2 písm. d) se doplňují slova, která včetně poznámky pod čarou č. 1a) znějí: " ; cenné papíry musí být buď oceněny znalcem nebo osobou spravující cenné papíry na základě smluv podle zvláštního zákona,1a).


1a)  § 8 odst. 2 písm. b) a § 8 odst. 3 písm. a) a f) zákona č.  591/1992 Sb., o cenných papírech, ve znění zákona č. 362/2000 Sb.".

4. V § 5 odst. 3 větě první se za slova "peněžitého vkladu," vkládají slova "u nadací doklad o zřízení zvláštního účtu, na němž je peněžitý vklad uložen," a za slova "§ 6 odst. 2," se vkládají slova "smlouva o správě cenných papírů podle zvláštního zákona,1a) jsou-li součástí nadačního jmění cenné papíry, které budou na základě této smlouvy spravovány k tomu oprávněnou osobou,".

5. V § 5 odst. 4 písm. b) se slova "obchodní jméno" nahrazují slovy "obchodní firma".

6. V § 5 odst. 4 písm. g) se za slovo "tvoří" vkládají slova "peněžitý nebo" a na konci textu písmene g) se tečka nahrazuje čárkou a doplňují se slova "obchodní firma banky nebo pobočky zahraniční banky a číslo zvláštního účtu, na němž je peněžitý vklad nebo nadační dar uložen, údaje o smlouvě o správě cenných papírů podle zvláštního zákona,1a) jsou-li součástí nadačního jmění cenné papíry, spravované na základě této smlouvy k tomu oprávněnou osobou".

7. V § 7 odstavec 3 zní:

"(3) Soud na návrh zřizovatele, vykonavatele závěti, správní rady nebo osoby, která osvědčí právní zájem, nadaci zruší, jestliže

a)   nadační jmění nepřináší trvale žádný výnos a nadace nemá jiný majetek a nemůže tak plnit účel, pro který byla zřízena,
b)   došlo ke snížení nadačního jmění pod 500 000 Kč a nadace ve lhůtě stanovené v § 23 odst. 12 nerozhodla o navýšení jmění z ostatního majetku ani o sloučení s jinou nadací.".

8. V § 7 odst. 5 písm. c) se za slovo "zřízeny," vkládají slova "zejména jestliže nadace neposkytuje v uvedené době nadační příspěvky,".

9. V § 8 odst. 1 se slova "výnos z nadačního jmění nedostačuje k plnění účelu, pro který byla nadace zřízena, a" zrušují a doplňuje se věta: "O návrhu na sloučení nadace s jinou nadací musí správní rada rozhodnout vždy, dojde-li v průběhu trvání nadace k poklesu nadačního jmění pod 500 000 Kč a nedoplní-li nadace nadační jmění do 1 roku od konce účetního období, v němž k poklesu nadačního jmění došlo, alespoň do výše 500 000 Kč.".

10. V § 8 odst. 4 se doplňuje věta: "To neplatí v případě sloučení nadace podle § 8 odst. 1 věty poslední.".

11. V § 9 odst. 4 se za slova "likvidační zůstatek převzít," vkládají slova "nabídne likvidátor likvidační zůstatek oznámením v celostátně rozšiřovaném deníku ostatním nadacím, poté nadačním fondům; likvidátor přednostně převede likvidační zůstatek na nadaci, popřípadě nadační fond, které jsou účelem likvidované nadaci nejbližší. Nepřijme-li likvidační zůstatek žádná nadace ani nadační fond,".

12. V § 9 se doplňuje odstavec 5, který zní:

"(5) Ustanovení odstavce 4 se nepoužijí v případě, že nadace nebo nadační fond obdržely účelově vázané finanční prostředky od Evropských společenství nebo jejich orgánů či organizací v rámci programu finanční pomoci. V takovém případě rozhodne o dispozici s likvidačním zůstatkem likvidátor po předchozím souhlasu příslušného orgánu státní správy.".

13. V § 10 odst. 2 písm. e) se čárka na konci nahrazuje středníkem a doplňují se slova "z členů správní rady volit a odvolávat jejího předsedu,".

14. V § 10 odst. 2 písm. g) se slova "nadačního jmění" nahrazují slovy "nebo snížení nadačního jmění, za podmínek stanovených tímto zákonem".

15. V § 11 odstavec 2 zní:

"(2) Členem správní rady může být pouze fyzická osoba, která je způsobilá k právním úkonům, je bezúhonná a není ona ani osoba jí blízká k nadaci nebo k nadačnímu fondu v pracovněprávním nebo obdobném vztahu.".

16. V § 11 odstavec 4 zní:

"(4) Členem správní rady nemůže být fyzická osoba ani osoba jí blízká, které se poskytují prostředky k plnění účelu nadace nebo nadačního fondu, jakož ani člen statutárního či kontrolního orgánu právnické osoby, jsou-li prostředky k plnění účelu nadace nebo nadačního fondu poskytovány této právnické osobě.".

17. V § 13 odst. 2 se tečka na konci nahrazuje čárkou a doplňují se slova "nestanoví-li nadační listina délku funkčního období jinak.".

18. V § 14 odst. 1 se slova "Členové správní rady volí ze svého středu předsedu, který" nahrazují slovy "Předseda správní rady".

19. § 23 včetně poznámek pod čarou č. 3a), 3b) a 3c) zní:

"§ 23

(1) Nadace nebo nadační fond nesmí vlastním jménem podnikat, s výjimkou pronájmu nemovitostí, pořádání loterií, tombol, veřejných sbírek, kulturních, společenských, sportovních a vzdělávacích akcí. Nadace nebo nadační fond nesmí použít svého majetku k nabytí majetkové účasti na jiných osobách, nestanoví-li tento zákon jinak.

(2) Majetek nadace nebo nadačního fondu nesmí být zástavou ani předmětem jiného zajištění závazku.

(3) Nadační jmění je nezcizitelné, pokud je tak stanoveno zřizovatelem nebo dárcem; v ostatních případech s ním lze disponovat, včetně změny věcné skladby nadačního jmění, avšak pouze v souladu s cílem nadace a s péčí řádného hospodáře. Peněžní prostředky, které jsou součástí nadačního jmění, je nadace povinna uložit na zvláštní účet u banky nebo pobočky zahraniční banky působící na území České republiky,3a) nebo je může použít

a)   na nákup investičních instrumentů3b) emitovaných v členském státě organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj (dále jen "OECD"), a to těchto investičních instrumentů znějících na českou nebo cizí měnu:
1.  instrumenty peněžního trhu,
2.  dluhopisy a jiné cenné papíry představující pohledávku, které jsou registrovány na veřejném trhu v členském státě OECD,
3.  podílové listy otevřených podílových fondů, popřípadě podíly vydané jednotkami kolektivního investování jinými než uzavřeného typu, jejichž statut omezuje investice do akcií a obdobných instrumentů do výše 30%,
4.  podílové listy ostatních otevřených podílových fondů, popřípadě podíly vydané jednotkami kolektivního investování jinými než uzavřeného typu,
5.  dluhopisy, jejichž emitenty jsou státy nebo centrální banky,
b)   na nákup nemovitostí.

(4) Celková hodnota následujících investičních instrumentů nesmí přesáhnout 30 % hodnoty nadačního jmění:

a)   investičních instrumentů v cizí měně,
b)   podílových listů otevřených podílových fondů, popřípadě podílů vydaných jednotkami kolektivního investování jinými než uzavřeného typu, mimo podílové fondy a jednotky kolektivního investování uvedené v odstavci 3 písm. a) bodě 3, a
c)   dluhopisů, jejichž hodnocení kvality investičního instrumentu a účastníka kapitálového trhu (dále jen "rating"), provedené alespoň dvěma mezinárodními ratingovými agenturami, nedosahuje nejméně stejné kvality jako rating České republiky nebo které nemají garanci státu anebo garanci jiného subjektu s ratingem dosahujícím nejméně stejné kvality jako rating České republiky a provedeným alespoň dvěma mezinárodními ratingovými agenturami.

(5) Peněžní prostředky, které jsou součástí nadačního jmění, není možno půjčovat.

(6) Nadace může

a)   úplatně nabývat majetkové účasti na akciových společnostech v rozsahu stanoveném tímto zákonem,
b)   být zakladatelem obecně prospěšné společnosti.3c)

(7) Celkový rozsah úplatně nabyté majetkové účasti nadace na akciových společnostech nesmí přesáhnout 20 % z majetku nadace po odečtení hodnoty nadačního jmění. Registrované cenné papíry akciových společností může nadace nakupovat a prodávat pouze na veřejných trzích. Obchodní podíl nadace na majetku akciové společnosti nesmí být větší než 20 % majetku této akciové společnosti.

(8) Nadace nebo nadační fond nesmí být společníkem veřejné obchodní společnosti, komplementářem komanditní společnosti, tichým společníkem nebo členem družstva, jehož členové mají uhrazovací povinnost přesahující členský vklad na krytí ztrát družstva, nebo nesmí být členem jiné právnické osoby, ručí-li takový člen za její závazky.

(9) Při prodeji majetku nadačního fondu nebo pronájmu nemovitostí, které jsou součástí majetku nadace nebo nadačního fondu, nesmí být kupujícím nebo nájemcem člen správní rady, dozorčí rady, popřípadě revizor ani osoby jim blízké4) ani právnická osoba, pokud členem jejího statutárního orgánu je člen správní rady či dozorčí rady nadace nebo nadačního fondu nebo revizor.

(10) Nadační jmění se zvyšuje

a)   vkladem prostředků uvedených v § 3 odst. 5, jsou-li nadačním darem,
b)   vkladem peněžních prostředků a cenných papírů (investičních instrumentů) uvedených v § 23 odst. 3, nebo
c)   vkladem nemovitostí.

(11) Dojde-li v průběhu trvání nadace ke snížení hodnoty nadačního jmění pod hodnotu zapsanou nadačním rejstříkem, provede nadace doplnění nadačního jmění na takto zapsanou hodnotu. Nedojde-li k doplnění nadačního jmění na zapsanou hodnotu do dvou let od konce účetního období, v němž ke snížení došlo, je nadace povinna do tří let od konce účetního období, v němž ke snížení nadačního jmění došlo, rozhodnout o snížení nadačního jmění v souladu se skutečným stavem.

(12) Dojde-li v průběhu trvání nadace ke snížení hodnoty nadačního jmění pod 500 000 Kč a nebude-li nadační jmění doplněno alespoň do výše 500 000 Kč do jednoho roku od konce účetního období, v němž ke snížení nadačního jmění došlo, je správní rada nadace povinna rozhodnout o návrhu na sloučení nadace s jinou nadací podle § 8 odst. 1, nebo podat soudu návrh na zrušení nadace.


3a)  Zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů.
3b)  § 8a zákona č. 591/1992 Sb., o cenných papírech, ve znění pozdějších předpisů.
3c)  Zákon č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů.".

ČÁST DRUHÁ
Změna zákona o daních z příjmů

Čl. II

Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona č. 35/1993 Sb., zákona č. 96/1993 Sb., zákona č. 157/1993 Sb., zákona č. 196/1993 Sb., zákona č. 323/1993 Sb., zákona č. 42/1994 Sb., zákona č. 85/1994 Sb., zákona č. 114/1994 Sb., zákona č. 259/1994 Sb., zákona č. 32/1995 Sb., zákona č. 87/1995 Sb., zákona č. 118/1995 Sb., zákona č. 149/1995 Sb., zákona č. 248/1995 Sb., zákona č. 316/1996 Sb., zákona č. 18/1997 Sb., zákona č. 151/1997 Sb., zákona č. 209/1997 Sb., zákona č. 210/1997 Sb., zákona č. 227/1997 Sb., zákona č. 111/1998 Sb., zákona č. 149/1998 Sb., zákona č. 168/1998 Sb., zákona č. 333/1998 Sb., zákona č. 63/1999 Sb., zákona č. 129/1999 Sb., zákona č. 144/1999 Sb., zákona č. 170/1999 Sb., zákona č. 225/1999 Sb., nálezu Ústavního soudu uveřejněného pod č. 3/2000 Sb., zákona č. 17/2000 Sb., zákona č. 27/2000 Sb., zákona č. 72/2000 Sb., zákona č. 100/2000 Sb., zákona č. 103/2000 Sb., zákona č. 121/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 241/2000 Sb., zákona č. 340/2000 Sb., zákona č. 492/2000 Sb., zákona č. 117/2001 Sb., zákona č. 120/2001 Sb., zákona č. 239/2001 Sb., zákona č. 453/2001 Sb., zákona č. 483/2001 Sb., zákona č. 50/2002 Sb., zákona č. 128/2002 Sb. a zákona č. 198/2002 Sb., se mění takto:

1. V § 19 odst. 1 písm. r) se slova "úrokové a dividendové příjmy plynoucí z cenných papírů, které jsou součástí nadačního jmění a jsou zapsány v nadačním rejstříku, příjmy plynoucí z úroků z finančních prostředků, které jsou součástí nadačního jmění a jsou zapsány v nadačním rejstříku, za podmínky, že jsou uloženy na zvláštním účtu u banky" nahrazují slovy, které včetně poznámky pod čarou č. 13a) znějí: "úrokové příjmy a jiné výnosy plynoucí z cenných papírů, které jsou součástí nadačního jmění a jsou zapsány v nadačním rejstříku, a příjmy z jejich prodeje, příjmy plynoucí z úroků z peněžních prostředků, které jsou součástí nadačního jmění, za podmínky, že jsou uloženy na zvláštním účtu u banky nebo pobočky zahraniční banky působící na území České republiky a číslo tohoto účtu je zapsáno v nadačním rejstříku, a veškeré výnosy z cenných papírů, které jsou součástí nadačního jmění a které jsou smlouvou o správě cenných papírů podle zvláštního zákona13a) spravovány k tomu oprávněnou osobou, a za podmínky, že údaje o této smlouvě jsou zapsány v nadačním rejstříku.


13a)  § 8 odst. 2 písm. b) a § 8 odst. 3 písm. a) a f) zákona č.  591/1992 Sb., o cenných papírech, ve znění zákona č. 362/2000 Sb.".

2. V § 19 odst. 1 se tečka na konci nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno zc), které zní:

"zc) příjmy poplatníků, kteří nejsou založeni nebo zřízeni za účelem podnikání, které jim plynou jako odvod části výtěžku loterií a jiných podobných her povolených podle § 4 odst. 2 zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů.".

ČÁST TŘETĺ
ZMOCNĚNĺ K VYHLÁŠENĺ ÚPLNÉHO ZNĚNĺ ZÁKONA

Předseda vlády se zmocňuje, aby ve Sbírce zákonů vyhlásil úplné znění zákona č. 227/1997 Sb., o nadacích a nadačních fondech a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů (zákon o nadacích a nadačních fondech), jak vyplývá ze změn provedených tímto zákonem.

ČÁST ČTVRTÁ
ÚČINNOST

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. července 2002.

Klaus v. r.
Havel v. r.
v z. Rychetský v. r.

E-shop

Svěřenský fond - návod k použití

Svěřenský fond - návod k použití

kolektiv autorů - PKF Family Office, s.r.o.

Správa majetku prostřednictvím svěřenských fondů nabývá na popularitě. Co je vlastně svěřenský fond? Jak jej uchopit? Jak funguje a k čemu je vůbec dobrý? To jsou jen některé z otázek, které vás mohou napadnout v souvislosti s touto problematikou. Ať už se na svěřenský fond díváte z ...

Cena: 235 KčKOUPIT

Autorské právo a práva související, 2. vydání

Autorské právo a práva související, 2. vydání

Jiří Srstka a kolektiv - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Druhé aktualizované vydaní souborné vysokoškolské učebnice autorského práva a práv souvisejících sestavil kolektiv renomovaných odborníků z vysokých škol i aplikační praxe. Předkládají systematický výklad jednotlivých institutů právního odvětví, které v poslední době nabývá stále ...

Cena: 590 KčKOUPIT

Veřejné zakázky, 2. vydání

Veřejné zakázky, 2. vydání

Lucie Balýová - C. H. Beck

Téma veřejných zakázek je velmi aktuální, neboť jejich prostřednictvím se vynakládají značné veřejné prostředky. Bohužel se nad problematikou zadávání veřejných zakázek vznáší aura velké složitosti a obtížnosti, ačkoliv jde o proces, který by měl být každému subjektu, jenž je ...

Cena: 490 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2022 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.