Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů a mezinárodních smluv

Sbírka zákonů a mezinárodních smluv


205

ZÁKON

ze dne 24. dubna 2002,

kterým se mění zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNĺ
Změna zákona o technických požadavcích na výrobky

Čl. I

Zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění zákona č. 71/2000 Sb. a zákona č. 102/2001 Sb., se mění takto:

1. V § 1 písm. a) se za slovo "mohly" vkládají slova "ve zvýšené míře", slovo "přírodní" se nahrazuje slovem "životní" a za slovo "prostředí" se vkládají slova " , popřípadě jiný veřejný zájem,".

2. V § 1 písm. b) se za slovo "distribuují" vkládají slova " , popřípadě uvádějí do provozu", za slovo "mohly" se vkládají slova "ve zvýšené míře", za slovem "zájem" se čárka nahrazuje středníkem a doplňují se slova "tímto nejsou dotčena ustanovení zvláštních právních předpisů pro provoz výrobků,1)".Poznámka pod čarou č. 1) zní:


"1)  Například zákon č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 61/2000 Sb., o námořní plavbě.".

3. V § 1 se tečka na konci písmena c) nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno d), které zní:

"d) způsob zajištění informačních povinností souvisejících s tvorbou technických předpisů a technických norem, vyplývajících z mezinárodních smluv a požadavků práva Evropských společenství.".

4. V § 2 písm. a) se za slovo "trh" vkládají slova "jako nová nebo použitá".

5. V § 2 písm. b) se slova "v České republice" nahrazují slovy "na trhu Evropského společenství". Ve větě druhé se za slova "výrobců nebo dovozců" vkládají slova "a výrobky poskytnuté k opakovanému použití, je-li u nich před opakovaným použitím posuzována shoda s právními předpisy" a slova "nařízení vlády nevylučuje" se nahrazují slovy "stanoví nařízení vlády".

6. V § 2 se za písmeno b) vkládá nové písmeno c), které včetně poznámky pod čarou č. 1a) zní:

"c) uvedením výrobku do provozu okamžik, kdy je výrobek poprvé použit uživatelem v členských státech Evropské unie k účelu, ke kterému byl zhotoven; pokud tak stanoví nařízení vlády, je výrobek uveden do provozu v okamžiku, kdy je k tomuto použití připraven nebo poskytnut. Pokud je výrobek uveden do provozu na pracovišti,1a) uživatelem se rozumí zaměstnavatel,


1a)  § 134a zákona č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění zákona č. 155/2000  Sb.".Dosavadní písmena c) a d) se označují jako písmena d) a e).

7. V § 2 písm. d) se za slovo "výrobek," vkládají slova "a v případech stanovených nařízením vlády též osoba, která sestavuje, balí, zpracovává nebo označuje výrobek,".

8. V § 2 písm. e) se slovo "státu" nahrazuje slovy "než členského státu Evropské unie".

9. V § 2 se za písmeno e) vkládá nové písmeno f), které zní:

"f) zplnomocněným zástupcem osoba usazená v členském státě Evropské unie, která je výrobcem písemně pověřena k jednání za něj se zřetelem na požadavky vyplývající pro výrobce z tohoto zákona,".Dosavadní písmena e) a f) se označují jako písmena g) a h).

10. V § 2 písmeno g) zní:

"g) distributorem ten, kdo v dodavatelském řetězci provádí následnou obchodní činnost po uvedení výrobku na trh (dále jen "distribuuje").".

11. V § 2 písm. h) bodě 1 se slovo "nebo" za slovy "v právním předpisu" nahrazuje slovy "jiném technickém dokumentu nebo technické" a za slova "předpisy nebo s" se vkládá slovo "technickými".

12. V § 2 se na konci písmene h) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno i), které zní:

"i) notifikovanou osobou právnická osoba, která byla členským státem Evropské unie oznámena orgánům Evropského společenství a všem členským státům Evropské unie jako osoba pověřená členským státem Evropské unie k činnostem při posuzování shody výrobků s technickými požadavky .".

13. Nadpis hlavy II zní:

"TECHNICKÉ PŘEDPISY A TECHNICKÉ NORMY".

14. V nadpisu § 3 se za slovo "předpisy" doplňují slova "a technické dokumenty".

15. V § 3 odst. 1 se slova "vyhlášený uveřejněním jeho plného znění ve Sbírce zákonů" zrušují, dosavadní text se označuje jako odstavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který zní:

"(2) Technickým dokumentem se pro účely tohoto zákona rozumí dokument, který obsahuje technické specifikace výrobku, a není technickým předpisem ve smyslu odstavce 1 ani technickou normou, a který by mohl vytvořit technickou překážku obchodu.".

16. V § 4 odst. 3 se zrušují slova "(dále jen "norma")".

17. § 4a zní:

"§ 4a
Harmonizované technické normy a určené normy

(1) Česká technická norma se stává harmonizovanou českou technickou normou, přejímá-li plně požadavky stanovené evropskou normou nebo harmonizačním dokumentem, které uznaly orgány Evropského společenství jako harmonizovanou evropskou normu, nebo evropskou normou, která byla jako harmonizovaná evropská norma stanovena v souladu s právem Evropských společenství společnou dohodou notifikovaných osob (dále jen "harmonizované evropské normy"). Pro specifikaci technických požadavků na výrobky, vyplývajících z nařízení vlády nebo jiného příslušného technického předpisu, může Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (dále jen "Úřad") po dohodě s ministerstvy a jinými ústředními správními úřady, jejichž působnosti se příslušná oblast týká, určit české technické normy, další technické normy nebo technické dokumenty mezinárodních, popřípadě zahraničních organizací, nebo jiné technické dokumenty, obsahující podrobnější technické požadavky (dále jen "určené normy").

(2) Úřad oznamuje ve Věstníku Úřadu harmonizované české technické normy, určené normy a jejich změny nebo zrušení. V oznámení uvede též technický předpis, k němuž se tyto normy vztahují.

(3) Splnění harmonizované české technické normy, určené normy nebo splnění zahraniční technické normy přejímající v členských státech Evropské unie harmonizovanou evropskou normu, nebo splnění jejich částí se považuje v rozsahu a za podmínek stanovených v technickém předpisu za splnění těch požadavků stanovených technickými předpisy, k nimž se tyto normy nebo jejich části vztahují. Pokud orgány Evropského společenství u harmonizovaných evropských norem nebo Úřad u určených norem dospějí k závěru, že splnění těchto norem nebo jejich částí nelze nadále považovat za splnění požadavků technických předpisů, oznámí Úřad ve Věstníku Úřadu ty harmonizované české technické normy nebo určené normy, kterých se tato skutečnost týká.".

18. V nadpisu § 5 se za slova "Zabezpečení tvorby" vkládají slova "českých technických".

19. V § 5 odst. 1 se za slova "Tvorbu a vydávání" vkládají slova "českých technických" a za slovo "norem" se vkládají slova " , jejich změny a zrušení".

20. V § 5 odst. 2 se za slova "tvorby a vydáváním" vkládají slova "českých technických" a za slovo "norem" se vkládají slova " , jejich změn a zrušení".

21. V § 5 odst. 6 se za slova "tvorba a vydávání" vkládají slova "českých technických" a za slovo "norem" se vkládají slova " , jejich změny a zrušení".

22. V § 5 odst. 7 větě první se za slova "Náklady na tvorbu" vkládají slova "českých technických". Ve větě druhé se za slova "Náklady na tvorbu" vkládají slova "českých technických" a slova "harmonizovaných norem" se nahrazují slovy "českých technických norem přejímajících evropské normy".

23. V § 5 odst. 8 se slovo "Normy" nahrazuje slovy "České technické normy nebo jejich části".

24. V nadpisu § 6 se za slovo "vydávání" vkládají slova "českých technických".

25. V § 6 se za slovo "vydávání" vkládají slova "českých technických" a za slovo "norem" se vkládají slova " , jejich změnách a zrušení".

26. V § 6 písm. a) se slova "norem a vydaných normách" nahrazují slovy "českých technických norem, jejich vydání, změnách a zrušení".

27. V § 6 písm. b) se za slova "vzájemný soulad" vkládají slova "českých technických".

28. V § 6 písmeno f) zní:

"f)  projednání návrhu české technické normy, její změny nebo zrušení s každým, kdo se ve lhůtě stanovené ve zveřejněném oznámení o zahájení zpracování návrhu české technické normy nebo o návrhu na změnu nebo zrušení české technické normy přihlásí u osoby uvedené v tomto oznámení, nebo s každým, kdo zašle své stanovisko ke zveřejněnému návrhu ve lhůtě stanovené v oznámení o jeho zveřejnění,".

29. V § 6 se za písmeno f) vkládá nové písmeno g), které zní:

"g) zrušení české technické normy, které bylo projednáno podle písmene f), pokud neodpovídá podmínkám stanoveným pod písmeny b) až d),".Dosavadní písmeno g) se označuje jako písmeno h).

30. V § 6 písm. h) se za slovo "vydaných" vkládají slova "českých technických" a za slovo "norem" se vkládají slova "a jejich změn".

31. § 7 včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 1b) zní:

"§ 7
Informační povinnosti

(1) Informace o návrhu a návrh technického předpisu nebo jiného technického dokumentu, jejich změny nebo doplnění, na které se vztahují informační povinnosti vůči členským státům Evropské unie a orgánům Evropského společenství nebo informační povinnosti vyplývající z mezinárodních smluv, předávají ministerstva, jiné ústřední správní úřady a Česká národní banka Úřadu.

(2) Informační povinnosti týkající se českých technických norem zajišťuje pověřená právnická osoba (§ 5 odst. 2). Způsob jejich plnění stanoví vláda nařízením.

(3) Technický předpis nebo jiný technický dokument nesmí být předložen ke schválení nebo schválen před uplynutím lhůty pro podání připomínek stanovené vládou s tím, že doba pozastavení prací na přípravě technického předpisu nebo technického dokumentu, během níž má dojít k rozhodnutí o schválení nebo o přípravě harmonizovaného předpisu Evropských společenství, může být prodloužena za podmínek stanovených vládou.

(4) Úřad jako informační místo zabezpečuje

a)   oznamování technických předpisů nebo jiných technických dokumentů podle odstavce 1 do zahraničí,
b)   informování o zahraničních návrzích technických předpisů a jiných technických dokumentů a o zahraničních dokumentech souvisejících se zajišťováním postupů při poskytování informací uveřejněním ve Věstníku Úřadu,
c)   informování orgánů Evropského společenství o vydání technických předpisů, pokud přejímají směrnice Evropských společenství, a zasílání textů těchto technických předpisů orgánům Evropského společenství,
d)   metodické usměrňování jednotného předkládání informací a jejich rozsahu v souladu s pokyny a postupy Komise Evropského společenství a s mezinárodními smlouvami.

(5) Jako základu pro obsah technického předpisu lze použít pouze takovou technickou normu, která byla přijata v souladu s postupy stanovenými v nařízení vlády.

(6) Vláda může nařízením upravit postup, rozsah a náležitosti poskytování informací týkajících se technických předpisů, jiných technických dokumentů a technických norem.

(7) Úřad oznamuje orgánům Evropského společenství, popřípadě příslušným orgánům členských států Evropské unie zejména

a)   stanoviska ke zjištění, že ustanovení harmonizované evropské normy neodpovídá základním požadavkům uvedeným v předpisech Evropských společenství, popřípadě jiné skutečnosti týkající se harmonizovaných evropských norem nebo jiných dokumentů a opatření souvisejících s uplatňováním předpisů Evropských společenství,
b)   osoby pověřené podle § 11 k činnostem při posuzování shody podle nařízení vlády přejímajících právo Evropských společenství, změny a zrušení tohoto pověření.

(8) Ministerstvo oznamuje orgánům Evropského společenství, popřípadě příslušným orgánům členských států Evropské unie rozhodnutí orgánů dozoru o uložení ochranného opatření1b) u stanovených výrobků (§ 12) s odůvodněním vymezeným v nařízeních vlády. Oznámení orgánů Evropského společenství o ochranných opatřeních uplatněných v jiných členských státech Evropské unie předává ministerstvo orgánům dozoru.

(9) Orgány dozoru oznamují ministerstvu a Úřadu rozhodnutí o uložení ochranného opatření u stanovených výrobků.


1b)  Například § 7a odst. 1 písm. a) a b) zákona č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci, ve znění pozdějších předpisů.".

32. V § 9 se slova "shody s požadavky technických předpisů" nahrazují slovy "jejich shody s technickými požadavky stanovenými nařízeními vlády (dále jen "posouzení shody")".

33. § 10 včetně nadpisu zní:

"§ 10
Certifikace

(1) Certifikace podle tohoto zákona je činnost

a)   autorizované osoby prováděná v rozsahu vymezeném technickým předpisem, nebo
b)   k tomu akreditované osoby prováděná na žádost výrobce, dovozce nebo jiné osoby,

při níž se vydáním certifikátu osvědčí, že výrobek nebo činnosti související s jeho výrobou, popřípadě s jeho opakovaným použitím jsou v souladu s technickými požadavky v certifikátu uvedenými.

(2) Certifikáty vydané autorizovanou osobou se využívají při posuzování shody podle § 13 odst. 1, certifikáty vydané akreditovanou osobou lze využít při posuzování shody podle § 13 odst. 1 jen v případech, kdy je k posouzení shody oprávněn výrobce, dovozce nebo jiná osoba.".

34. V § 11 odst. 1 se ve větě první za slovo "výrobou" vkládají slova " , popřípadě s jejich opakovaným použitím," a ve větě druhé se slovo "věcně" a slova "vydanými k jeho provedení" zrušují.

35. V § 11 odst. 4 se slova "vydaných k jeho provedení" zrušují a za slova "Pověření zaměstnanci Úřadu" se vkládají slova "a jím přizvané osoby".

36. V § 11 odst. 5 se slova "vydaných k jeho provedení" zrušují a za slova "v rozhodnutí o autorizaci" se vkládají slova " , změní-li se skutečnosti, na jejichž základě bylo vydáno rozhodnutí o autorizaci".

37. V § 11 odstavec 7 zní:

"(7) Autorizované osoby se oznámením podle § 7 odst. 7 písm. b) stávají notifikovanými osobami.".

38. V § 11a odst. 1 se za slovo "zajišťují" vkládá slovo "činnosti" a slova "činnosti při posuzování shody výrobků, zahrnující i posuzování činností souvisejících s jejich výrobou a vymezených v technických předpisech, s požadavky technických předpisů" se zrušují.

39. V § 11a odst. 2 písm. a) se za slovo "dovozce" vkládají slova " , popřípadě jiné osoby".

40. V § 11a odst. 2 písm. b) se na začátek vkládají slova "řídit se při posuzování shody technickými předpisy a".

41. V § 11a odst. 2 písm. c) se slova "vydanými k provedení tohoto zákona" zrušují, v bodě 1 se na konci doplňují slova "jejichž platnost mohou omezit, popřípadě pozastavit," a v bodě 2 se slova "nebo jiným autorizovaným osobám a v případech stanovených pro plnění mezinárodní smlouvy též zahraničním" nahrazují slovy "všem věcně příslušným notifikovaným osobám, popřípadě dalším".

42. V § 11a odst. 2 písmeno e) zní:

"e)  ohlásit neprodleně orgánu dozoru, že výrobek může ohrozit nebo ohrožuje oprávněný zájem, pokud to zjistí při výkonu své činnosti.".

43. V § 11a odst. 3 se na konci odstavce tečka nahrazuje čárkou a doplňují se slova "popřípadě prodloužit v rozsahu stanoveném příslušným technickým předpisem platnost certifikátu, pokud se nezměnily skutečnosti, za kterých byl vydán.".

44. Nadpis § 12 se zrušuje. Nadpis nad § 12 zní: "

Posuzování shody".

45. V § 12 odst. 1 písm. a) se slova "jejich vlastností s požadavky technických předpisů" zrušují a za slova "rozhodnout, že" se vkládají slova "po dobu trvání tohoto veřejného zájmu".

46. V § 12 odst. 1 písm. b) se za slova "požadavky na" vkládá slovo "stanovené", za slovo "musí" se vkládá slovo "tyto" a za slovo "splňovat," se vkládají slova "aby mohly být uvedeny na trh, popřípadě do provozu,".

47. V § 12 odst. 1 písmeno c) zní:

"c) které ze stanovených výrobků a za jakých podmínek musí nebo mohou být při uvádění na trh nebo do provozu opatřeny označením stanoveným nařízením vlády (dále jen "stanovené označení"),".

 48. V § 12 odst. 1 se na konci písmena d) tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena e), f), g) a h), která znějí:

"e) důvody ohrožení oprávněného zájmu, které se při uložení ochranných opatření1a) u stanovených výrobků oznamují podle § 7 odst. 8,
f)   přechodné období, v němž mohou být uváděny na trh, popřípadě do provozu stanovené výrobky nesplňující technické požadavky stanovené podle písmena b), pokud odpovídají právním předpisům členského státu Evropské unie,
g)   obsah informací o ochranných opatřeních předávaných orgánům Evropského společenství, popřípadě jiným osobám v rozsahu vymezeném právem Evropských společenství týkajícím se posuzování shody,
h)   jiné podrobnosti, pokud jsou nezbytné k převzetí právních předpisů Evropských společenství týkajících se posuzování shody.".

49. V § 12 se odstavec 3 zrušuje.Dosavadní odstavec 4 se označuje jako odstavec 3.

50. V § 12 odst. 3 se za slova "na trh" vkládají slova " , popřípadě do provozu, nebo pro jejich opakované použití".

51. V § 12 se za odstavec 3 vkládá nový odstavec 4, který zní:

"(4) Pokud nařízení vlády přejímají předpisy Evropských společenství a v postupech posuzování shody je uvedena účast autorizované osoby, tuto činnost provádějí notifikované osoby.".

52. V § 12 odst. 5 se slova "výrobce nebo dovozce" nahrazují slovy "ten, kdo o tuto činnost požádal".

53. V § 12 se doplňuje odstavec 6, který zní:

"(6) Vláda nařízením stanoví grafickou podobu označení CE nebo jiného stanoveného označení, jejich provedení a umístění na výrobku, jeho obalu nebo i v průvodní dokumentaci.".

54. § 13 včetně poznámky pod čarou č. 2a) zní:

"§ 13

(1) Stanovené výrobky mohou výrobci nebo dovozci uvést na trh nebo, stanoví-li tak nařízení vlády, mohou být tyto výrobky uvedeny do provozu, jen splňují-li technické požadavky stanovené podle § 12 odst. 1 písm. b) a po posouzení shody postupem posuzování shody stanoveným podle § 12 odst. 3, a jsou-li splněny podmínky uvedené v odstavci 2.

(2) Stanovený výrobek, má-li být uveden na trh, popřípadě do provozu, musí nebo může být v rozsahu a za podmínek stanovených nařízením vlády opatřen stanoveným označením, a pokud tak stanoví nařízení vlády, musí být k němu vydáno nebo přiloženo ES prohlášení o shodě nebo jiný dokument.

(3) Označení CE na stanoveném výrobku vyjadřuje, že výrobek splňuje technické požadavky stanovené ve všech nařízeních vlády, které se na něj vztahují a které toto označení stanovují nebo umožňují, a že byl při posouzení jeho shody dodržen stanovený postup.

(4) Českou značku shody, kterou tvoří písmena CCZ, lze použít pouze u výrobků, na něž se nevztahují předpisy Evropských společenství. Tato značka vyjadřuje, že výrobek splňuje technické požadavky stanovené ve všech nařízeních vlády, které se na něj vztahují a které toto označení stanovují nebo umožňují, a že byl při posouzení jeho shody dodržen stanovený postup.

(5) Pokud je stanovený výrobek opatřen označením CE, nesmí být souběžně označen českou značkou shody, pokud nařízení vlády nestanoví jinak, nebo značkou, která by svým významem nebo podobou mohla vést k záměně s označením CE nebo s jiným stanoveným označením.

(6) Pokud tak stanoví vláda nařízením, je výrobce nebo dovozce nebo jiná osoba stanovená nařízením vlády povinna poskytovat na základě žádosti kopie certifikátů nebo jiných dokumentů včetně souvisejících dokladů Úřadu nebo autorizovaným osobám, popřípadě stanoveným zahraničním osobám.

(7) Doklady o posouzení shody v rozsahu stanoveném nařízeními vlády je výrobce nebo dovozce povinen v období 10 let od ukončení výroby, dovozu nebo uvádění na trh na vyžádání poskytnout orgánu dozoru. Tato doba může být nařízením vlády určena odchylně.

(8) Povinnosti výrobce nebo dovozce uvedené v § 13, jejichž podrobnosti stanoví nařízení vlády, může v rozsahu stanoveném nařízením vlády plnit též zplnomocněný zástupce. Pokud tyto osoby uvedené povinnosti neplní, je povinna zajistit jejich plnění osoba, která jako poslední uvádí stanovený výrobek na trh.

(9) Distributor je povinen jednat tak, aby zabránil distribuci stanovených výrobků, které zjevně nesplňují požadavky zákona, zejména výrobků, které nejsou opatřeny stanoveným označením.

(10) Jestliže výrobek splňuje podmínky stanovené v § 12 a 13, nesmí být bráněno jeho uvedení na trh, popřípadě do provozu, pokud z významných důvodů ochrany oprávněného zájmu zvláštní právní předpis nestanoví jinak. Tím nejsou dotčena ustanovení zvláštních právních předpisů.2a)


2a)  Například zákon č. 102/2001 Sb., o obecné bezpečnosti výrobků a o změně některých zákonů (zákon o obecné bezpečnosti výrobků), zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění zákona č. 254/2001 Sb. a zákona č. 274/2001  Sb.".

55. Za § 13 se vkládá nový § 13a, který včetně poznámky pod čarou č. 2b) zní:

"§ 13a

U stanovených výrobků, ke kterým se vztahuje mezinárodní smlouva2b) a pro které je stanoven postup posuzování shody bez účasti autorizované osoby, lze použít ustanovení § 13 odst. 4, 5, 6, 7, 8, 9 a 11, i když výrobek nemá původ v České republice nebo ve státech, s nimiž je sjednána příslušná mezinárodní smlouva.


2b)  Protokol k Evropské dohodě zakládající přidružení mezi Českou republikou na jedné straně a Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na straně druhé o posuzování shody a akceptaci průmyslových výrobků (PECA), uveřejněný pod č. 56/2001 Sb. m. s.".

56. § 17 se včetně nadpisu zrušuje.

57. § 18 zní:

"§ 18
Dozor

Dozor nad tím, zda stanovené výrobky uváděné na trh jsou označeny stanoveným způsobem, popřípadě k nim byl vydán či je přiložen stanovený dokument (§ 13 odst. 2) a zda vlastnosti stanovených výrobků uvedených na trh odpovídají stanoveným technickým požadavkům, provádí Česká obchodní inspekce,4) popřípadě orgán stanovený zvláštním zákonem (dále jen "orgán dozoru"). Pokud se při dozoru zjistí odstranitelné nedostatky, umožní orgán dozoru jejich odstranění v jím stanovené lhůtě.".

58. V § 19 odst. 1 písm. a) se slova "prohlášení o shodě nebo" zrušují.

59. V § 19 odst. 1 písmeno b) zní:

"b) uvedl na trh nebo distribuoval stanovené výrobky bez stanoveného označení nebo dokumentu stanoveného nařízením vlády anebo s klamavým nebo neoprávněným označením nebo dokumentem,".

60. V § 19 odst. 1 písm. c) se odkaz na dosavadní poznámku pod čarou č. 5) nahrazuje odkazem na poznámku pod čarou č. 1b). Poznámka pod čarou č. 5) se zrušuje.

61. V § 19 odst. 2 se slova "nebo nesplnili povinnosti vyplývající z § 13 odst. 8 nebo odst. 9 druhá věta" zrušují a za slova "do výše 1 milionu Kč" se vkládají slova " , a to i opakovaně".

62. V § 19 odst. 3 písm. b) se slovo "normu," nahrazuje slovy "českou technickou normu, nebo její část,5)".Poznámka pod čarou č. 5) zní:


"5)  § 13 a 14 zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon).".

63. V § 19 odstavec 7 včetně poznámek pod čarou č. 6) a 6a) zní:

"(7) Pokutu vybírá orgán dozoru a vymáhá územní finanční orgán6) podle zvláštního právního předpisu.6a)


 6)  Zákon č. 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech, ve znění pozdějších předpisů.
6a)  Zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů.".

64. Za § 20 se vkládá nový § 20a, který včetně poznámky pod čarou č. 8) zní:

"§ 20a

Osoby, které se podílejí na činnostech podle hlavy III nebo hlavy IV tohoto zákona, jsou povinny zachovávat mlčenlivost ve smyslu zvláštních právních předpisů8) o skutečnostech, o kterých se dozvěděly při těchto činnostech a jejichž zveřejněním by mohly ohrozit zájmy jiných osob.


8)  Například § 17 a násl. obchodního zákoníku.".

65. § 22 včetně nadpisu zní:

"§ 22
Zmocnění

Vláda vydá nařízení k provedení § 2 písm. b), c), d), § 3 odst. 2, § 7, § 11 odst. 1 a 2, § 11a odst. 2, § 12 a 13.".

ČÁST DRUHÁ
Změna zákona o České obchodní inspekci

Čl. II

Zákon č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci, ve znění zákona č. 240/1992 Sb., zákona č. 22/1997 Sb., zákona č. 110/1997 Sb., zákona č. 189/1999 Sb., zákona č. 71/2000 Sb., zákona č. 145/2000 Sb., zákona č. 102/2001 Sb. a zákona č. 321/2001 Sb., se mění takto:

1. V § 2 odst. 2 písm. e) se slovo "bylo" zrušuje, slova "vydáno prohlášení o shodě a" se nahrazují slovy "byly podle zvláštního právního předpisu1a) výrobky řádně opatřeny stanoveným označením, popřípadě zda k nim byl vydán či přiložen stanovený dokument,".

2. V § 2 odst. 2 písm. e) se slova "podmínkám vydaného prohlášení o shodě,1a)" nahrazují slovy "technickým požadavkům1a) a zda v souvislosti s označením stanoveného výrobku byly splněny i požadavky stanovené zvláštním právním předpisem1f)" a doplňuje se poznámka pod čarou č. 1f), která zní:


"1f)  § 12 písm. c) zákona č. 123/2000 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně některých souvisejících zákonů.".

3. V § 7a odst. 1 se za slovo "distributorovi" vkládají slova " , popřípadě osobě, která uvádí výrobek do provozu".

4. V § 7a odst. 1 písm. a) se za slova "na trh" vkládají slova " , popřípadě uvádění výrobků do provozu,", slovo "přírodního" se nahrazuje slovem "životního" a za slovo "prostředí" se vkládají slova " , popřípadě jiného veřejného zájmu".

5. V § 7a odst. 1 písm. b) se za slova "na trh" vkládají slova " , popřípadě uvádění výrobků do provozu".

6. V § 7a odst. 3 se na konci za slovy "na trh" tečka nahrazuje čárkou a doplňují se slova "popřípadě kdo je uvedl do provozu.".

ČÁST TŘETĺ
Změna zákona o telekomunikacích

Čl. III

Zákon č. 151/2000 Sb., o telekomunikacích a o změně dalších zákonů, ve znění zákona č. 274/2001 Sb., se mění takto:

1. V dílu 5 se za § 36 vkládá nový § 36a, který včetně poznámky pod čarou č. 11a) zní:

"§ 36a

(1) Držitel telekomunikační licence ke zřizování a provozování veřejné telekomunikační sítě je povinen oznámit Úřadu a zveřejnit v Telekomunikačním věstníku typy rozhraní, která nabízí pro připojení koncových zařízení, a jejich technické specifikace. Tuto povinnost musí splnit nejpozději 30 dnů předtím, než budou veřejné telekomunikační služby poskytované prostřednictvím těchto rozhraní k dispozici. Změny technické specifikace je povinen oznámit Úřadu a zveřejnit v Telekomunikačním věstníku nejpozději 90 dnů přede dnem jejich provedení.

(2) Technické specifikace uvedené v odstavci 1 musí být natolik podrobné, aby umožňovaly konstruovat koncová zařízení schopná využívat všechny veřejné telekomunikační služby, které jsou prostřednictvím odpovídajícího rozhraní poskytovány. Technické specifikace musí obsahovat veškeré informace nezbytné k tomu, aby výrobci mohli provádět příslušné zkoušky s ohledem na základní požadavky platné pro telekomunikační koncová zařízení.11a) Technické specifikace rozhraní musí být u držitele telekomunikační licence ke zřizování a provozování veřejné telekomunikační sítě dostupné v elektronické podobě.


11a)  § 2 nařízení vlády č. 426/2000 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na rádiová a na telekomunikační koncová zařízení.".

2. V § 97 odst. 1 písm. dd) se tečka na konci věty nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno ee), které zní:

"ee) nesplní povinnosti uvedené v § 36a.".

ČÁST ČTVRTÁ
Účinnost

Čl. IV

1. Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem pátého kalendářního měsíce po dni vyhlášení, s výjimkou čl. I bodů 3, 5, 6, 8, 9, 12, 17, 31, 37, 41, 51, 53, 54, 56, 57, 58, 59, 60 a 61 a s výjimkou čl. II bodu 1, které nabývají účinnosti dnem vstupu smlouvy o přistoupení České republiky k Evropské unii v platnost.

2. Dnem vstupu smlouvy o přistoupení České republiky k Evropské unii v platnost pozbývá § 13a platnosti.

Klaus v. r.
Havel v. r.
v z. Rychetský v. r.

Nabídka k tématu

ÚZ č. 1539 - Ochrana spotřebitele, spotřebitelský úvěr, požadavky na výrobky, ČOI

ÚZ č. 1539 - Ochrana spotřebitele, spotřebitelský úvěr, požadavky na výrobky, ČOI

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje rozsáhlý soubor předpisů, jejichž cílem je ochrana spotřebitelů, a to různými prostředky pro různé výrobky a služby. Od dubna 2023 mezi tyto předpisy nově přibyl zákon o dozoru nad trhem s ... pokračování

Cena: 189 KčKOUPIT

Právní akty

Sbírka zákonů
a mezinárodních smluv

číslo   /
  /

Sbírka mezinárodních smluv
(do 31. 12. 2023)

číslo   /
  /

Finanční zpravodaj

číslo   /
  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.