Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů


204

ZÁKON

ze dne 24. dubna 2002,

kterým se mění zákon č. 21/1997 Sb., o kontrole vývozu a dovozu zboží a technologií podléhajících mezinárodním kontrolním režimům

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Čl. I

Zákon č. 21/1997 Sb., o kontrole vývozu a dovozu zboží a technologií podléhajících mezinárodním kontrolním režimům, se mění takto:

1. § 2 zní:

"§ 2

(1) Kontrolnímu režimu podle tohoto zákona jsou podrobeny předměty dvojího použití, včetně softwaru a technologie, které vzhledem ke svému charakteru mohou být použity jak pro civilní, tak i vojenské účely, včetně těch, které mohou být použity jak pro nevýbušné účely, tak i zejména pro jakoukoli formu podpory výroby jaderných zbraní nebo jiných jaderných výbušných zařízení, chemických a biologických zbraní (dále jen "kontrolované zboží").

(2) Seznam kontrolovaného zboží podle odstavce 1 stanoví prováděcí předpis (dále jen "seznam kontrolovaného zboží").

(3) Kontrolovaným zbožím podle tohoto zákona je rovněž zboží, na které se vztahuje licenční řízení ve zvláštních případech podle § 19.".

2. § 3 zní:

"§ 3

(1) Vývozcem se pro účely tohoto zákona rozumí osoba, která

a)   podává celní prohlášení nebo jejímž jménem je celní prohlášení podáváno a v okamžiku přijetí celního prohlášení je smluvní stranou zahraničního příjemce a je oprávněna rozhodnout o odeslání kontrolovaného zboží z celního území České republiky; nejedná-li tato osoba svým jménem nebo není-li uzavřena smlouva na dodávku kontrolovaného zboží, je rozhodující, kdo je oprávněn rozhodnout o odeslání tohoto zboží z celního území České republiky, nebo
b)   rozhoduje o přenosu softwaru nebo technologie elektronickými prostředky, faxem nebo telefonem do místa určení mimo území České republiky.

(2) Má-li podle smlouvy, na jejímž základě lze uskutečnit vývoz, právo nakládat s kontrolovaným zbožím osoba se sídlem nebo pobytem mimo území České republiky, považuje se pro účely tohoto zákona tento vývozce za smluvní stranu se sídlem v České republice.

(3) Vývozem se pro účely tohoto zákona rozumí

a)   propuštění kontrolovaného zboží do režimu vývozu nebo do režimu pasivního zušlechťovacího styku nebo přidělení celně schváleného určení pro zpětný vývoz zboží, na základě rozhodnutí vydaného celním úřadem v řízení podle zvláštních právních předpisů,6)
b)   přenos softwaru nebo technologie elektronickými prostředky, faxem nebo telefonem do místa určení mimo území České republiky; ústní předávání technologie telefonem je vývozem, jen je-li technologie obsažená v dokumentu čtena nebo popisována do telefonu způsobem, že je v podstatě dosaženo stejného výsledku, jako když je předán dokument. Ustanovení zvláštních právních předpisů nejsou tímto dotčena.

(4) Dovozcem se rozumí osoba, která dováží kontrolované zboží na území České republiky. Má-li podle smlouvy, na jejímž základě lze dovoz uskutečnit, právo nakládat s kontrolovaným zbožím na území České republiky osoba se sídlem nebo pobytem v zahraničí, považuje se pro účely tohoto zákona tento dovozce za smluvní stranu se sídlem v České republice.

(5) Dovozem se pro účely tohoto zákona rozumí propuštění kontrolovaného zboží do celního režimu volného oběhu anebo do některého z režimů s ekonomickým účinkem.

(6) Vláda může nařízením stanovit, že celní prohlášení na propuštění kontrolovaného zboží do celního režimu lze podat pouze u určitého celního úřadu.".

3. V § 3 odst. 1 se slova "České republiky" nahrazují slovy "Evropského společenství".

4. V § 3 odst. 2 se slova "České republiky" nahrazují slovy "Evropského společenství" a slova "v České republice" se nahrazují slovy "v Evropském společenství".

5. V § 3 odst. 3 písm. b) se slova "České republiky" nahrazují slovy "Evropského společenství".

6. V § 4 se vkládají nové odstavce 1 a 2, které znějí:

"(1) Vývozce nebo dovozce je povinen zabezpečit, aby nejpozději při zahájení celního řízení bylo příslušnému celnímu úřadu oznámeno, že se jedná o kontrolované zboží. Vývozce v obchodních dokumentech, jimiž se rozumí zejména kupní smlouva, potvrzení objednávky a účetní doklady, zřetelně vyznačí, že se jedná o kontrolované zboží.

(2) Vývozce nebo dovozce předloží příslušnému celnímu úřadu, který rozhoduje o propuštění kontrolovaného zboží, originál individuální nebo individuální otevřené licence pro vývoz nebo dovoz kontrolovaného zboží; jinak nelze kontrolované zboží propustit.".Dosavadní odstavce 1 až 3 se označují jako odstavce 3 až 5.

7. V § 4 odst. 3 se za slova "Vývozce kontrolovaného zboží je" vkládá slovo "dále".

8. V § 4 odst. 3 se na konci písmene c) doplňují tato slova: "a tuto evidenci ministerstvu na jeho výzvu předložit".

9. V § 4 odst. 4 se za slova "Dovozce kontrolovaného zboží je" vkládá slovo "dále".

10. V § 4 odst. 4 písm. a) se za slova "jiného uživatele" vkládají slova " , pokud zvláštní právní předpis nestanoví jinak,3)……,4)".

11. V § 4 odst. 4 písm. b) se slova "v České republice" nahrazují slovy "v Evropském společenství".

12. V § 4 odst. 4 se na konci písmene c) čárka nahrazuje tečkou a písmeno d) se zrušuje.

13. V § 4 odst. 5 se slova "podle odstavce 2 písm. a) až c)" nahrazují slovy "podle odstavce 4".

14. V § 6 odst. 1 se za slovo "dovézt" vkládají slova "najednou nebo v dílčích zásilkách".

15. V § 6 odst. 3 písm. a) se slova "jméno a sídlo" nahrazují slovy "název nebo firma a sídlo".

16. V § 6 odst. 3 písm. c) se slova "jméno a sídlo" nahrazují slovy "název nebo firma a sídlo".

17. V § 6 odst. 3 se za písmeno c) vkládají nová písmena d) a e), která znějí:

"d) název nebo firma a sídlo, popřípadě jméno a místo podnikání zprostředkovatele či zástupce, je-li odlišný od vývozce,
e)   název nebo firma a sídlo, popřípadě jméno a místo podnikání příjemce zásilky, je-li odlišný od zahraničního smluvního partnera,".

Dosavadní písmena d) až i) se označují jako písmena f) až k).

18. V § 6 odst. 3 písm. j) se slova "název a sídlo" nahrazují slovy "název nebo firma a sídlo".

19. V § 6 odst. 4 písmeno b) zní:

"b) při vývozu dovozním povolením příslušného orgánu státu dovozu nebo prohlášením zahraničního konečného uživatele, že zboží nebude používáno k výrobě nebo vývoji jaderných, chemických a biologických zbraní, s uvedením konkrétního účelu jeho použití, jenž musí odpovídat údajům v žádosti o licenci, a s prohlášením, že nebude bez souhlasu země vývozce reexportováno, při dovozu obdobným prohlášením s písemným závazkem konečného uživatele, že specifikované zboží bude užíváno pouze k povolenému účelu; tyto dokumenty se nemusí předkládat v případech, kdy bylo vydáno povolení Státního úřadu pro jadernou bezpečnost na základě záruky státu, do kterého je zboží vyváženo,".

 20. V § 6 odst. 4 se za písmeno c) vkládá nové písmeno d), které zní:

"d)  prohlášením o dalších skutečnostech, pokud by mohly mít význam pro výsledek řízení,".Dosavadní písmeno d) se označuje jako písmeno e).

21. V § 6 odst. 4 písm. e) se za slovo "doklady" vkládají slova "a informacemi".

22. V § 7 odst. 2 se slovo "obsahuje" nahrazuje slovy "musí obsahovat zejména".

23. V § 7 odst. 2 písm. a) se slova "jméno, sídlo" nahrazují slovy "název nebo firma, sídlo".

24. V § 7 odst. 2 písm. d) se slova "jméno a sídlo" nahrazují slovy "název nebo firma a sídlo" a za slovo "partnera" se vkládají slova "nebo příjemce zásilky, je-li odlišný od zahraničního smluvního partnera,".

25. V § 7 odst. 2 písm. g) se slovo "pracovníka" nahrazuje slovem "zaměstnance".

26. V § 9 se za písmeno d) vkládá nové písmeno e), které zní:

"e) zamýšlené konečné užití dostatečně nezaručuje, že zboží nebude použito ve spojení se zbraněmi hromadného ničení, raketovými systémy schopnými takové zbraně nést nebo pro vojenské konečné použití nebo".Dosavadní písmeno e) se označuje jako písmeno f).

 27. § 10 zní:

"§ 10

(1) Ministerstvo udělenou individuální licenci zruší, jestliže

a)   licence byla udělena na základě nepravdivých nebo neúplných údajů nebo
b)   nebyly dodrženy podmínky stanovené v udělené licenci.

(2) Ministerstvo udělenou individuální licenci změní nebo odvolá, jestliže je to odůvodněno zahraničněpolitickými nebo bezpečnostními zájmy České republiky.

(3) Zrušit, změnit nebo odvolat udělenou individuální licenci nelze v případě, bylo-li kontrolované zboží zcela propuštěno do celního režimu nebo ke zpětnému vývozu.

(4) Ministerstvo udělenou individuální licenci pozastaví na dobu nezbytně nutnou k vyloučení podezření, že existuje některý z důvodů pro její zrušení, změnu nebo odvolání. Nebude-li shledán důvod pro vydání rozhodnutí o zrušení, změně nebo odvolání licence, pozastavení licence bude ukončeno.".

28. V § 11 se za slovem "udělení" čárka zrušuje a slova "neudělení či odnětí" se nahrazují slovy "či neudělení".

29. V § 11 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který zní:

"(2) Proti rozhodnutí ministerstva o zrušení, změně nebo odvolání udělené individuální licence není možno podat rozklad. Tímto není dotčeno právo soudního přezkumu správního rozhodnutí.8) Proti rozhodnutí o pozastavení udělené individuální licence nelze podat rozklad ani odvolání.8)".

30. V § 12 odst. 3 písm. a) se slova "jméno a sídlo" nahrazují slovy "název nebo firma a sídlo".

31. V § 12 odst. 3 písm. g) se slova "název a sídlo" nahrazují slovy "název nebo firma a sídlo".

32. V § 12 odst. 4 se za písmeno c) vkládá nové písmeno d), které zní:

"d) prohlášením o dalších skutečnostech, pokud by mohly mít význam pro výsledek řízení,".Dosavadní písmeno d) se označuje jako písmeno e).

33. V § 12 odst. 4 písm. e) se za slovo "doklady" vkládají slova "a informacemi".

34. V § 13 odst. 1 se slovo "obsahuje" nahrazuje slovy "musí obsahovat zejména".

35. V § 13 odst. 1 písm. a) se slova "jméno, sídlo" nahrazují slovy "název nebo firma, sídlo".

36. V § 13 odst. 1 písm. g) se slovo "pracovníka" nahrazuje slovem "zaměstnance".

37. § 14 zní:

"§ 14

(1) Udělenou individuální otevřenou licenci lze zrušit, změnit, odvolat nebo pozastavit z důvodů a za podmínek stanovených v § 10.

(2) Proti rozhodnutí ministerstva o udělení, zrušení, změně nebo odvolání udělené individuální otevřené licence není možno podat rozklad. Tímto není dotčeno právo soudního přezkumu správního rozhodnutí.8) Proti rozhodnutí o pozastavení udělené individuální otevřené licence nelze podat rozklad ani odvolání.8)".

38. V § 15 se na konci textu odstavce 1 doplňují slova "a odst. 4 písm. d)".

39. V § 15 odst. 2 se na konci věty druhé tečka nahrazuje středníkem a doplňují se slova "stát neodpovídá za případnou újmu, která by vývozci nebo dovozci takto vznikla.".

40. V § 16 se doplňuje odstavec 4, který zní:

"(4) Všeobecnou vývozní licenci nelze použít, jestliže byl vývozce příslušnými orgány informován, že dotyčné kontrolované zboží celé nebo jeho část je nebo může být určeno pro některý z účelů použití uvedených v § 19 odst. 2 nebo jestliže vývozce ví nebo má důvody k podezření, že zboží je určeno k výše uvedeným použitím. Pro další postup platí ustanovení § 6 až 11.".

41. V § 17 odst. 1 písm. a) se slova "své obchodní jméno" nahrazují slovy "svou obchodní firmu".

42. Za § 18 se vkládá nový § 18a, který včetně poznámky pod čarou č. 8a) zní:

"§ 18a

(1) Obecné vývozní oprávnění Evropského společenství8a) má charakter všeobecné vývozní licence.

(2) Všeobecnou vývozní licenci nelze vydat na kontrolované zboží, pro jehož přesun uvnitř Evropského společenství se vyžaduje licence.


8a)  Nařízení Rady (ES) č. 1334/2000 ze dne 22. června 2000, které stanoví režim Společenství pro kontrolu vývozů předmětů a technologie dvojího použití.".

43. § 19 včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 8b) a 8c) zní:

"§ 19
Licenční řízení ve zvláštních případech

(1) Licenční řízení ve zvláštních případech se vztahuje na vývoz zboží a technologií, které nejsou uvedeny v seznamu kontrolovaného zboží, včetně poskytování technické pomoci, která je spojena s pohybem osob a zahrnuje i ústní formy pomoci.

(2) O zvláštní případy se jedná, jestliže

a)   vývozce byl ministerstvem informován, že zboží neuvedené na seznamu kontrolovaného zboží je nebo může být celé nebo jeho část určeno k použití ve spojení s vývojem, výrobou, zacházením, provozem, údržbou, skladováním, odhalováním, zjišťováním nebo rozšiřováním chemických, biologických nebo jaderných zbraní nebo jiných jaderných výbušných zařízení, anebo s vývojem, výrobou, údržbou nebo skladováním raketových systémů schopných takové zbraně nést,
b)   země kupujícího nebo země určení podléhá zbrojnímu embargu rozhodnutému společným postojem nebo společnou akcí přijatou Radou Evropské unie nebo rozhodnutím Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě nebo zbrojnímu embargu uloženému rezolucí Rady bezpečnosti Organizace spojených národů a vývozce byl informován ministerstvem, že zboží neuvedené v seznamu kontrolovaného zboží je nebo může být celé nebo jeho část určeno pro vojenské konečné použití; vojenským konečným použitím se pro účely tohoto zákona rozumí
1.  začlenění do seznamu vojenského materiálu vydaného na základě zvláštního právního předpisu8b) (dále jen "seznam vojenského materiálu"),
2.  použití výrobního, zkušebního nebo analytického zařízení a součástek pro něj k vývoji, výrobě nebo údržbě vojenského materiálu uvedeného v seznamu vojenského materiálu,
3.  použití jakýchkoli nedokončených výrobků ve výrobě vojenského materiálu uvedeného v seznamu vojenského materiálu,
c)   vývozce byl ministerstvem informován, že zboží neuvedené v seznamu kontrolovaného zboží je nebo může být celé nebo jeho část určeno k použití jako díly nebo součástky předmětů uvedených v seznamu vojenského materiálu, které byly vyvezeny v rozporu se zvláštním právním předpisem,8b)
d)   nařízení vlády stanoví, že s vývozem zboží neuvedeného na seznamu kontrolovaného zboží je nebo by mohlo být spojeno závažné ohrožení veřejného pořádku nebo bezpečnosti,8c) nebo
e)   technická pomoc poskytovaná mimo území České republiky je zamýšlena nebo si je poskytovatel vědom, že je zamýšlena k použití ve spojení s činnostmi uvedenými v písmenech a) a b).

(3) Je-li si vývozce vědom toho, že technická pomoc, kterou hodlá poskytnout, nebo zboží neuvedené na seznamu kontrolovaného zboží, které nabízí na vývoz, je určeno celé nebo jeho část k jakémukoli použití uvedenému v odstavci 2 písm. a) až c), je povinen o tom uvědomit ministerstvo.

(4) Jestliže vývozce má nebo vzhledem k okolnostem by měl mít důvody k podezření, že zboží neuvedené na seznamu kontrolovaného zboží může být určeno celé nebo jeho část k některému z použití uvedenému v odstavci 2 písm. a), je povinen o tom uvědomit ministerstvo; této povinnosti se zprostí, jestliže učinil veškerá dostupná opatření ke zjištění skutečného použití vyváženého zboží a dostatečně se přesvědčil, že nehrozí jeho zneužití.

(5) Ministerstvo rozhodne v případech podle odstavce 2 písm. b) a odstavců 3 a 4, bude-li vývoz takového zboží podléhat licenčnímu řízení podle tohoto zákona. Požadovanou formu licence stanoví ministerstvo.

(6) V licenčním řízení ve zvláštních případech je vývozce povinen dále postupovat v souladu s tímto zákonem. V řízení o udělení licence platí § 6 až 14 obdobně.


8b)  Zákon č. 38/1994 Sb., o zahraničním obchodu s vojenským materiálem a o doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů.
8c)  Čl. 36 a 114 Evropské dohody zakládající přidružení mezi Českou republikou na jedné straně a Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na straně druhé publikované ve Sbírce zákonů jako sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 7/1995 Sb.Čl. 30 Smlouvy o založení Evropského společenství publikované Úředním věstníkem ES č. C 340 dne 10. listopadu 1997.".

44. V § 19 odst. 2 písm. e) se slova "České republiky" nahrazují slovy "Evropského společenství".

45. V § 21 ve větě druhé se slova "§ 19 odst. 1 písm. a)" nahrazují slovy "§ 19 odst. 2".

46. Za § 23 se vkládá nový § 23a, který zní:

"§ 23a

(1) Celní úřad přeruší celní řízení nebo v případě nutnosti jiným způsobem zabrání, aby vývoz nebo dovoz kontrolovaného zboží, pro které byla udělena licence podle tohoto zákona, nebyl uskutečněn, jestliže

a)   má důvodné podezření, že nebyla při udělení licence vzata v úvahu závažná informace,
b)   od doby, kdy byla udělena licence, se věcně změnily okolnosti, nebo
c)   byl o to požádán ministerstvem v případě závažných zjištění.

(2) V případech uvedených v odstavci 1 celní úřad neprodleně informuje ministerstvo, které rozhodne o dalším postupu do deseti pracovních dnů, ve zvlášť složitých případech do 30 pracovních dnů. Pokud celní úřad neobdrží rozhodnutí ministerstva o dalším postupu nebo vyrozumění o prodloužení lhůty, uvolní zboží po uplynutí deseti pracovních dnů. Obdobně postupuje po uplynutí prodloužené lhůty, došlo-li mu vyrozumění o jejím prodloužení.".

47. V § 24 odst. 1 se slova "České republiky do ciziny" nahrazují slovy "Evropského společenství".

48. V § 24 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:

"(2) Jestliže vývozce nebo jakákoliv jiná osoba přemístí kontrolované zboží z území České republiky bez licence, ačkoli je licence požadována i pro jeho přesuny uvnitř Evropského společenství, platí postup podle odstavce 1.".Dosavadní odstavce 2 a 3 se označují jako odstavce 3 a 4.

49. V § 24 odst. 4 se slova "podle odstavců 1 a 2" nahrazují slovy "podle odstavců 1 a 3".

50. V § 25 odst. 4 se slova "§ 4 odst. 2 písm. b)" nahrazují slovy "§ 4 odst. 4 písm. b)".

51. V § 28 písm. b) se slova "§ 3 odst. 1" nahrazují slovy "§ 3 odst. 1 a 3".

52. V § 28 písm. c) se slova "§ 9 písm. d) a § 10 odst. 1 písm. b)" nahrazují slovy "§ 9 písm. d) a e) a § 10 odst. 2 a 4".

53. V § 29 se za odstavec 1 vkládají nové odstavce 2 a 3, které znějí:

"(2) Ministerstvo a Ministerstvo financí si vzájemně poskytují údaje týkající se licenčního a celního řízení, a to v rozsahu údajů uvedených v licenci podle § 7 a 13. Navzájem se neprodleně informují o skutečnostech významných pro povolovací řízení a kontrolu dodržování podmínek kontrolního režimu a ukládání sankcí.

(3) Ministerstvo a Státní úřad pro jadernou bezpečnost si vzájemně poskytují údaje týkající se povolovacího a licenčního řízení, a to způsobem a v rozsahu stanoveném vzájemnou součinnostní dohodou k zajištění činností vyplývajících z tohoto zákona a příslušných právních předpisů.3)……,4)".Dosavadní odstavec 2 se označuje jako odstavec 4.

54. V § 29 se doplňují odstavce 5 a 6, které znějí:

"(5) Informační povinnost v rozsahu tohoto zákona vůči příslušným orgánům Evropské unie vykonává ministerstvo.

(6) Zahraniční osobou podle tohoto zákona se rozumí fyzická nebo právnická osoba se sídlem nebo místem podnikání v zemi, která není členským státem Evropské unie.".

55. V § 30 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který zní:

"(2) Individuální a individuální otevřená licence jsou nepřevoditelné. Osoba, které byla individuální a individuální otevřená licence udělena, musí proto licenci předložit celnímu úřadu jako deklarant, a to sama nebo prostřednictvím přímého zástupce.6) Platnost registrace pro použití všeobecných licencí ověří celní úřad při celním řízení.".

56. Za § 30 se vkládá nový § 30a, který včetně poznámky pod čarou č. 13) zní:

"§ 30a

Stát neodpovídá za újmu vzniklou vydáním rozhodnutí z důvodů stanovených tímto zákonem; odpovědnost státu podle zvláštního právního předpisu13) není tímto dotčena.


13)  Zákon č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem a o změně zákona České národní rady č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění zákona č. 120/2001 Sb.".

57. V § 32 se slova "§ 2 odst. 3" nahrazují slovy "§ 2 odst. 2".

Čl. II
Účinnost

Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení, s výjimkou čl. I bodů 3 až 5, 11, 42, 44, 47 až 49 a 54, které nabývají účinnosti dnem vstupu smlouvy o přistoupení České republiky k Evropské unii v platnost.

Klaus v. r.
Havel v. r.
v z. Rychetský v. r.

E-shop

Nařízení eIDAS. Komentář

Nařízení eIDAS. Komentář

JUDr. Josef Donát, LL. M.; JUDr. Martin Maisner, Ph.D., MCIArb; Ing. Robert Piffl - C. H. Beck

Zásadním problémem oblasti právních vztahů kolem nařízení eIDAS je fakt, že uživatel musí zpravidla pracovat s textem nařízení, prováděcím předpisem v rámci komunitárního práva, souvisejícím národním předpisem a v řadě případů ještě národním prováděcím předpisem. Přitom samo nařízení ...

Cena: 1 090 KčKOUPIT

ÚZ č. 1472 - Obce, Kraje, hl. m. Praha, Úředníci obcí a krajů, Obecní policie

ÚZ č. 1472 - Obce, Kraje, hl. m. Praha, Úředníci obcí a krajů, Obecní policie

Sagit, a. s.

Rozsáhlý soubor 23 předpisů v úplném znění je rozdělen od pěti kapitol: územní samospráva, úředníci územních samosprávných celků, obecní policie, územně správní členění státu, ostatní předpisy. Změny nastaly u ...

Cena: 159 KčKOUPIT

Újma způsobená vadou výrobku a její unijní úprava

Újma způsobená vadou výrobku a její unijní úprava

Ondřej Mocek - C. H. Beck

Předkládaná monografie se věnuje rozboru právní úpravy odpovědnosti za škodu (újmu) způsobenou vadou výrobku v prostoru Evropské unie. První část monografie se týká procesu geneze tohoto odpovědnostního režimu na evropském kontinentu a jeho ideovým zdrojům, a to zejména v návaznosti ...

Cena: 430 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2022 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.