Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů


190

NAŘĺZENĺ VLÁDY

ze dne 10. dubna 2002,

kterým se stanoví technické požadavky na stavební výrobky označované CE

Vláda nařizuje podle § 22 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění zákona č. 71/2000 Sb., (dále jen "zákon") k provedení § 11 odst. 2, § 12 a 13 zákona:

§ 1
Předmět úpravy

(1) Tímto nařízením se v souladu s právem Evropských společenství1) stanoví technické požadavky na stavební výrobky, které mají být uváděny na trh s označením CE.

(2) Toto nařízení se vztahuje na stavební výrobky, pokud požadavky pro ně jsou stanoveny

a)   harmonizovanými českými technickými normami2) nebo zahraničními technickými normami přejímajícími v členských státech Evropské unie harmonizovanou evropskou normu,
b)   evropskými technickými schváleními, nebo
c)   určenými normami2) vztahujícími se k tomuto nařízení.

(3) Toto nařízení se vztahuje na výrobky podle odstavce 2, které mají původ v České republice nebo v členských státech Evropského společenství.

(4) Na výrobky podle odstavců 1 až 3 se nevztahuje zvláštní právní předpis.3)

§ 2
Základní pojmy

Pro účely tohoto nařízení se rozumí

a)   stavebním výrobkem každý výrobek určený výrobcem pro trvalé zabudování do staveb, pokud jeho vlastnosti mohou ovlivnit alespoň jeden ze základních požadavků na stavby uvedených v příloze č. 1 k tomuto nařízení (dále jen "výrobek"), kdy trvalým zabudováním výrobku do stavby je takové zabudování, při kterém se vyjmutím nebo výměnou výrobku trvale mění vlastnosti stavby, přičemž vyjmutí nebo výměna výrobku jsou stavebními nebo montážními činnostmi,
b)   zplnomocněným zástupcem osoba usazená v členském státě Evropské unie, která je výrobcem písemně pověřena k jednání za něj se zřetelem na požadavky vyplývající pro výrobce ze zákona,
c)   evropským technickým schválením dokument vydaný autorizovanou osobou pověřenou pro činnosti podle § 4, který vyjadřuje kladné technické posouzení vlastností výrobku, přičemž tato autorizovaná osoba posuzuje vhodnost výrobku k výrobcem určenému použití ve stavbě s ohledem na základní požadavky na stavby uvedené v příloze č. 1 k tomuto nařízení (dále jen "vhodnost k určenému použití"),
d)   systémem řízení výroby stálé vnitřní řízení výroby prováděné výrobcem v místě výroby, v jehož rámci musí být všechny údaje, požadavky a opatření systematicky dokumentovány formou písemných postupů a instrukcí. Dokumentace o řízení výroby musí zajistit jednoznačné vymezení zabezpečení jakosti v dané oblasti a umožnit dosažení a udržení požadovaných vlastností výrobků a účinnosti prověřovaného systému řízení výroby, v němž je příslušný výrobek zhotovován.

§ 3
Podmínky uvádění stavebních výrobků na trh

(1) Výrobek může být uveden na trh pouze tehdy, je-li vhodný k určenému použití a splňuje-li požadavky podle § 1 odst. 2. Výrobek je vhodný k určenému použití, má-li takové vlastnosti, které jsou předpokladem pro splnění základních požadavků na stavby uvedených v příloze č. 1 k tomuto nařízení, do nichž mají být tyto výrobky zabudovány nebo v nichž mají být sestaveny nebo instalovány, v případě, že jsou tyto stavby řádně navrženy a provedeny; pro tyto účely mohou být výrobky v rámci požadavků podle § 1 odst. 2 rozděleny do tříd, které respektují možné rozdíly zeměpisných nebo klimatických podmínek nebo způsobu života i různé úrovně ochrany.

(2) Pokud výrobek splňuje požadavky podle § 1 odst. 2 a při posouzení jeho shody byl dodržen stanovený postup, umisťuje výrobce na výrobek označení CE. Označení CE se umisťuje přímo na výrobek, na štítek k němu připevněný nebo na jeho obal, anebo k průvodní dokumentaci a musí být provázeno těmito údaji:

a)   identifikační údaje o výrobci (jméno a příjmení, trvalý pobyt, místo podnikání a identifikační číslo u fyzické osoby nebo název, popřípadě obchodní firma, sídlo a identifikační číslo u právnické osoby),
b)   je-li to vzhledem k povaze výrobku vhodné, údaje o vlastnostech výrobku,
c)   poslední dvojčíslí roku výroby,
d)   identifikační číslo autorizované osoby, účastnila-li se posuzování shody podle § 5 odst. 1 písm. c), d) nebo e),
e)   číslo certifikátu, byl-li vydán.

(3) Označení CE na stanoveném výrobku vyjadřuje, že výrobek splňuje technické požadavky stanovené ve všech právních předpisech, které se na něj vztahují a které toto označení stanovují nebo umožňují, a že byl při posouzení jeho shody dodržen stanovený postup. Jestliže však jeden nebo několik právních předpisů po přechodnou dobu připouští, aby výrobce zvolil, kterými ustanoveními se bude řídit, pak označení CE vyjadřuje shodu pouze s těmi právními předpisy nebo jejich ustanoveními, které výrobce použil. V tomto případě musí být v dokumentaci, upozorněních nebo návodech, požadovaných dotyčnými právními předpisy a přiložených k příslušným výrobkům, uvedeny údaje o právních předpisech nebo jejich ustanoveních, které výrobce použil.

(4) Výrobky, které na základě stanoviska Evropské komise (dále jen "Komise") nejsou významné z hlediska ochrany zdraví a bezpečnosti, lze uvést na trh, pokud výrobce namísto označení CE vydá prohlášení o souladu s pravidly obecně uznávanými v praxi v dané oblasti. Seznam těchto výrobků oznamuje Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a statní zkušebnictví (dále jen "Úřad") ve Věstníku Úřadu (dále jen "Věstník").

(5) Povinnosti výrobce podle tohoto nařízení může plnit též zplnomocněný zástupce.

§ 4
Evropské technické schválení

(1) Výrobce může požádat o vydání evropského technického schválení pro výrobek,

a)   pro který nebyla vydána harmonizovaná norma, ani určená norma, ani nebylo vydáno pověření Komise pro zpracování harmonizované normy (dále jen "pověření"), nebo u kterého Komise rozhodla, že harmonizovaná norma nebude pro tento výrobek zpracována,
b)   který se podstatně odchyluje od harmonizovaných nebo určených norem.

(2) Evropské technické schválení může být vydáno i v případě, že pověření již bylo vydáno, pokud Evropská komise schválila řídicí pokyny pro vydání evropského technického schválení (dále jen "řídicí pokyny") a jejich vydání v českém jazyce oznámil Úřad ve Věstníku. Ustanovení věty prvé platí jen do okamžiku vydání příslušné harmonizované technické normy v některém z členských států Evropských společenství.

(3) Evropské technické schválení se vydává pro určitý výrobek nebo pro skupinu výrobků na žádost výrobce, která se podává u jedné z autorizovaných osob pověřených a sdružených k tomuto účelu v rámci Evropských společenství do příslušné organizace (European Organisation for Technical Approvals), a to na základě zkoušek a posouzení provedených podle řídicích pokynů a interpretačních dokumentů upřesňujících základní požadavky na stavby podle přílohy č. 1 k tomuto nařízení a zveřejněných Komisí (dále jen "interpretační dokumenty"). Autorizovaná osoba přitom respektuje pravidla Komise pro vydávání evropského technického schválení.

(4) Jestliže řídicí pokyny nebyly schváleny, může být evropské technické schválení vydáno na základě příslušných základních požadavků uvedených v příloze č. 1 k tomuto nařízení a interpretačních dokumentů, pokud je posouzení výrobku provedeno autorizovanou osobou uvedenou v odstavci 3 a přijato organizací uvedenou v odstavci 3.

(5) Při zpracování evropského technického schválení pověřená autorizovaná osoba vybere nejjednodušší postup slučitelný se základními požadavky uvedenými v příloze č. 1 k tomuto nařízení a interpretačními dokumenty.

(6) Doba platnosti evropského technického schválení je časově omezena, zpravidla na dobu 5 let; tato doba může být prodloužena. Vydání evropského technického schválení oznamuje Úřad ve Věstníku.

§ 5
Posuzování shody

(1) Výrobce provádí nebo zajišťuje posouzení shody vlastností výrobku s požadavky podle § 1 odst. 2 některým z těchto postupů:

a)   výrobce provede nebo zajistí zkoušku typu výrobku a provozuje systém řízení výroby,
b)   výrobce zajistí provedení zkoušky typu výrobku autorizovanou osobou a provozuje systém řízení výroby,
c)   výrobce provozuje systém řízení výroby a provádí zkoušky vzorků předepsaným způsobem. Autorizovaná osoba provádí zkoušku typu výrobku, posuzuje, vyhodnocuje a schvaluje systém řízení výroby, který výrobce provozuje, a dohlíží nad jeho řádným fungováním a namátkově odebírá vzorky výrobků v místě výroby, na trhu nebo na staveništi a kontroluje dodržení technických specifikací,
d)   výrobce provozuje systém řízení výroby a provádí zkoušky vzorků předepsaným způsobem. Autorizovaná osoba provádí zkoušku typu výrobku, posuzuje, vyhodnocuje a schvaluje systém řízení výroby, který výrobce provozuje, a dohlíží nad jeho řádným fungováním,
e)   výrobce provádí zkoušku typu výrobku a zkoušky vzorků předepsaným způsobem a provozuje systém řízení výroby. Autorizovaná osoba posuzuje, vyhodnocuje a schvaluje systém řízení výroby, který výrobce provozuje, a dohlíží nad jeho řádným fungováním,
f)   výrobce provádí zkoušku typu výrobku a zkoušky vzorků předepsaným způsobem a provozuje systém řízení výroby. Autorizovaná osoba posuzuje, vyhodnocuje a schvaluje systém řízení výroby, který výrobce provozuje,

a vydává o tom ES prohlášení o shodě.

(2) Postup podle odstavce 1 je vždy konkrétně určen harmonizovanými českými technickými normami2) nebo zahraničními technickými normami přejímajícími v členských státech Evropské unie harmonizovanou evropskou normu, evropskými technickými schváleními, nebo určenými normami2) vztahujícími se k tomuto nařízení.

(3) Autorizovaná osoba při postupech podle odstavce 1 písm. b) až f) vydává certifikát, který je v těchto případech předpokladem pro vydání ES prohlášení o shodě. Certifikát musí obsahovat:

a)   identifikační údaje o výrobci, popřípadě též o osobě, která bude ES prohlášení o shodě vydávat (jméno a příjmení, trvalý pobyt, místo podnikání a identifikační číslo, bylo-li přiděleno, u fyzické osoby nebo název, popřípadě obchodní firma, sídlo a identifikační číslo u právnické osoby),
b)   popis výrobku (druh, identifikační znaky, výrobcem určený způsob použití),
c)   přehled harmonizovaných českých technických norem2) nebo zahraničních technických norem přejímajících v členských státech Evropské unie harmonizovanou evropskou normu, evropských technických schválení, nebo určených norem2) vztahujících se k tomuto nařízení, se kterými je výrobek v souladu,
d)   zvláštní podmínky použití výrobku,
e)   název, popřípadě obchodní firma, sídlo a identifikační číslo autorizované osoby, bylo-li přiděleno, pokud se autorizovaná osoba účastnila posuzování shody,
f)   jméno a funkci osoby oprávněné jednat jménem autorizované osoby, která certifikát vydává,
g)   číslo certifikátu, popřípadě podmínky a dobu platnosti certifikátu.

(4) ES prohlášení o shodě musí obsahovat kromě náležitostí uvedených v odstavci 3 písm. a) až e) jméno a funkci osoby oprávněné jednat za výrobce.

(5) Postup posouzení shody podle odstavce 1 písm. a) nelze použít, jestliže výrobce neuplatnil nebo uplatnil pouze částečně příslušné požadavky stanovené podle § 1 odst. 2. V takovém případě se postupuje podle odstavce 1 písm. b).

(6) V případě kusové výroby4) výrobce uplatňuje postup podle odstavce 1 písm. a), pokud není v požadavcích podle § 1 odst. 2 předepsán jiný postup; výrobce vydává ES prohlášení o shodě namísto označení výrobku CE, ledaže by označení výrobku CE bylo předepsáno jiným právním předpisem.

(7) Pro účely jednotného označování postupů posuzování shody uplatňovaných v členských státech Evropské unie je v příloze č. 2 k tomuto nařízení uveden vztah mezi postupy podle odstavce 1 a postupy podle práva Evropských společenství5) a dalších příslušných dokumentů Komise.

§ 6
Ochranná opatření

Dojde-li k uložení ochranného opatření podle zvláštního zákona,6) uvedou se v odůvodnění rozhodnutí o uložení ochranného opatření důvody pro vydání tohoto rozhodnutí, zejména pokud k uložení ochranného opatření došlo v důsledku

a)   nesplnění požadavků podle § 1 odst. 2,
b)   nesprávného použití požadavků podle § 1 odst. 2, nebo
c)   nedostatků v požadavcích podle § 1 odst. 2.

§ 7
Podmínky autorizace

Podmínky autorizace k činnostem při posuzování shody (§ 11 odst. 2 zákona) podle tohoto nařízení jsou stanoveny v příloze č. 3 k tomuto nařízení.

§ 8
Přechodná ustanovení

(1) Pokud harmonizované české technické normy2) nebo zahraniční technické normy přejímající v členských státech Evropské unie harmonizovanou evropskou normu, evropská technická schválení, nebo určené normy2) vztahující se k tomuto nařízení obsahují ustanovení o přechodném období, lze postupovat podle zvláštního právního předpisu3) namísto postupu podle tohoto nařízení.

(2) Do doby vstupu smlouvy o přistoupení České republiky k Evropské unii v platnost může povinnosti výrobce podle tohoto nařízení vykonávat též dovozce.

§ 9
Účinnost

(1) Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení sektorové přílohy pro stavební výrobky k Protokolu k Evropské dohodě zakládající přidružení mezi Českou republikou na jedné straně a Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na straně druhé o posuzování shody a akceptaci průmyslových výrobků ve Sbírce mezinárodních smluv, nebo dnem vstupu smlouvy o přistoupení České republiky k Evropské unii v platnost, bude-li tento den dřívější, s výjimkou ustanovení § 2 písm. b), § 3 odst. 5 a § 6, která nabývají účinnosti dnem vstupu smlouvy o přistoupení České republiky k Evropské unii v platnost.

(2) Dnem vstupu smlouvy o přistoupení České republiky k Evropské unii v platnost pozbývá § 1 odst. 3 platnosti.

Předseda vlády:
Ing. Zeman v. r.
Místopředseda vlády
a ministr průmyslu a obchodu:
doc. Ing. Grégr  v. r.


1)   Směrnice Rady 89/106/EHS ze dne 21. prosince 1988, o sbližování právních předpisů a správních předpisů členských států týkajících se stavebních výrobků, ve znění Směrnice 93/68/EHS.
2)   § 4a odst. 1 zákona.
3)   Nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky.
4)   § 1 odst. 1 písm. f) nařízení vlády č. 163/2002 Sb.
5)   Příloha č. III Směrnice Rady 89/106/EHS.
6)   § 7a zákona č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci, ve znění zákona č.  22/1997 Sb.

Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 190/2002 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu.
Na www.sagit.cz není k dispozici v textové podobě)

Příloha č. 2 k nařízení vlády č. 190/2002 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu.
Na www.sagit.cz není k dispozici v textové podobě)

Příloha č. 3 k nařízení vlády č. 190/2002 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu.
Na www.sagit.cz není k dispozici v textové podobě)

E-shop

Dovolání

Dovolání

Karel Svoboda, Klára Trněná - C. H. Beck

Většinu dovolání podaných v civilním řízení Nejvyšší soud odmítne proto, že neobsahují dostatečné vymezení předpokladu přípustnosti nebo dovolacího důvodu. Těmito nedostatky dovolání trpí přesto, že je zpravidla sepisují advokáti. Již z tohoto faktu je zřejmé, že výklad ustanovení o ...

Cena: 390 KčKOUPIT

Veřejnoprávní smlouvy koordinační

Veřejnoprávní smlouvy koordinační

Vojtěch Příkopa - C. H. Beck

Publikace přináší systematické roztřídění veřejnoprávních smluv koordinačních a zhodnocení jejich úpravy jak hmotněprávní, tak procesní. To vše je činěno při současném zohlednění tuzemské i zahraniční literatury a rozhodovací praxe Nejvyššího správního soudu. Vysvětlena je mimo jiné ...

Cena: 290 KčKOUPIT

Smluvní podmínky FIDIC - 2. vydání

Smluvní podmínky FIDIC - 2. vydání

Lukáš Klee - Wolters Kluwer, a. s.

Předkládaná monografie je druhým, aktualizovaným a doplněným vydáním publikace z roku 2011. Autor v deseti kapitolách představuje vzorové dokumenty FIDIC a zabývá se jejich užíváním v České republice, často v porovnání se zahraničím. Zaměřuje se na správce stavby, alokaci rizik, cenu ...

Cena: 550 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2021 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.