Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů a mezinárodních smluv

Sbírka zákonů a mezinárodních smluv


130

ZÁKON

ze dne 14. března 2002

o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a vývoje)

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNĺ
PODPORA VÝZKUMU A VÝVOJE Z VEŘEJNÝCH PROSTŘEDKŮ

Hlava I
Úvodní ustanovení
§ 1
Předmět úpravy

Tento zákon upravuje podporu výzkumu a vývoje z veřejných prostředků (dále jen "podpora") a

a)   práva a povinnosti právnických osob a fyzických osob a úkoly organizačních složek České republiky nebo územních samosprávných celků (dále jen "organizační složka"), zabývajících se výzkumem a vývojem podporovaným z veřejných prostředků, podmínky podpory, veřejnou soutěž ve výzkumu a vývoji a hodnocení výzkumných záměrů,
b)   poskytování informací o výzkumu a vývoji prostřednictvím informačního systému výzkumu a vývoje,
c)   úkoly orgánů výzkumu a vývoje.

§ 2
Vymezení pojmů

(1) Pro účely tohoto zákona se rozumí výzkumem a vývojem systematická tvůrčí práce konaná za účelem získání nových znalostí nebo jejich využití. Dále se rozlišuje

a)   výzkum, kterým je systematická tvůrčí práce rozšiřující poznání, včetně poznání člověka, kultury nebo společnosti, metodami umožňujícími potvrzení, doplnění či vyvrácení získaných poznatků, prováděná jako
1.  základní výzkum, kterým jsou experimentální nebo teoretické práce prováděné s cílem získat znalosti o základech či podstatě pozorovaných jevů, vysvětlení jejich příčin a možných dopadů při využití získaných poznatků, nebo
2.  aplikovaný výzkum, kterým jsou experimentální nebo teoretické práce prováděné s cílem získání nových poznatků zaměřených na budoucí využití v praxi; ta část aplikovaného výzkumu, jehož výsledky se prostřednictvím vývoje využívají v nových výrobcích, technologiích a službách, které jsou určeny k podnikání podle zvláštního právního předpisu,1) se označuje jako průmyslový výzkum,
b)   vývoj, kterým je systematické tvůrčí využití poznatků výzkumu nebo jiných námětů k produkci nových nebo zlepšených materiálů, výrobků nebo zařízení anebo k zavedení nových či zlepšených technologií, systémů a služeb, včetně pořízení a ověření prototypů, poloprovozních nebo předváděcích zařízení.

(2) Pro účely poskytování podpory je

a)   poskytovatelem správce kapitoly státního rozpočtu nebo územní samosprávný celek, který rozhoduje o poskytnutí podpory a který tuto podporu poskytuje,
b)   příjemcem organizační složka, právnická osoba nebo fyzická osoba, v jejíž prospěch bylo o poskytnutí podpory poskytovatelem rozhodnuto,
c)   spolupříjemcem organizační složka, právnická osoba nebo fyzická osoba, jejíž podíl na projektu byl vymezen v návrhu projektu a s níž příjemce uzavřel smlouvu o řešení části projektu,
d)   uchazečem organizační složka, právnická osoba nebo fyzická osoba, která se uchází o poskytnutí podpory,
e)   programem soubor věcných, časových a finančních podmínek pro činnosti potřebné k dosažení cílů výzkumu a vývoje formulovaných poskytovatelem, které poskytovatel vyhlašuje ve veřejné soutěži ve výzkumu a vývoji nebo v rámci zadání veřejné zakázky podle zvláštního právního předpisu,2)
f)   infrastrukturou podpůrné činnosti pro výzkum a vývoj zahrnující služby nebo činnost speciálních výzkumných zařízení, organizací zajišťujících administrativu a financování výzkumu a vývoje nebo ověřování či rozšiřování výsledků výzkumu a vývoje,
g)   výsledkem nové poznatky ve výzkumu a vývoji, vzniklé činností v rámci řešení projektu nebo výzkumného záměru, nebo jejich využití,
h)   uživatelem organizační složka, právnická osoba nebo fyzická osoba, která využívá výsledek ve své činnosti,
i)   uznanými náklady takové náklady ve výzkumu a vývoji, které poskytovatel schválí jako nutné pro řešení projektu nebo výzkumného záměru a které budou vynaloženy během jejich řešení, jsou zdůvodněné, prokazatelné a přiřazené ke schváleným činnostem.

Hlava II
Předmět a způsoby podpory

§ 3
Předmět podpory

(1) Podporu výzkumu a vývoje včetně infrastruktury lze poskytnout jen v rozsahu a za podmínek stanovených tímto zákonem, a to jako

a)   účelovou podporu, kterou je poskytnutí účelových prostředků na projekt výzkumu a vývoje (dále jen "projekt"), kde projektem je vymezení předmětu činnosti ve výzkumu a vývoji

1. 

v programovém projektu, ve kterém příjemce vyjadřuje, jakým způsobem a za jakých podmínek přispěje k naplnění cílů programu formulovaných poskytovatelem,

2. 

v grantovém projektu, ve kterém příjemce cíle a způsoby řešení v základním výzkumu stanovuje sám,

3. 

ve veřejné zakázce ve výzkumu a vývoji (dále jen "veřejná zakázka"), ve které příjemce provádí výzkum a vývoj pro potřeby poskytovatele, který je jediným uživatelem jeho výsledků,

b)   institucionální podporu, kterou je poskytnutí institucionálních prostředků na výzkumný záměr, na specifický výzkum na vysokých školách nebo na mezinárodní spolupráci České republiky ve výzkumu a vývoji, kde je
1.  výzkumným záměrem vymezení předmětu výzkumné činnosti právnické osoby nebo organizační složky, jeho cílů, strategie, nákladů a předpokládaných výsledků, který zajišťuje v základním nebo aplikovaném výzkumu, s výjimkou průmyslového výzkumu, její koncepční rozvoj na období 5 až 7 let,
2.  specifickým výzkumem na vysokých školách část výzkumu na vysokých školách, která je bezprostředně spojena se vzděláváním a na níž se podílejí studenti,
3.  mezinárodní spoluprací České republiky ve výzkumu a vývoji spolupráce realizovaná na základě mezinárodních smluv, kterými je Česká republika vázána, (dále jen "mezinárodní smlouva").

(2) Náklady na zabezpečení veřejné soutěže ve výzkumu a vývoji nebo na zadání veřejné zakázky včetně nákladů na kontrolu projektů mohou poskytovatelé hradit z účelové podpory nejvýše v částce, která nepřesáhne 2,5 % celkové výše účelových prostředků poskytovatele na výzkum a vývoj v daném kalendářním roce. Grantová agentura České republiky hradí náklady na zabezpečení veřejné soutěže ve výzkumu a vývoji a kontroly grantových projektů z institucionální podpory.

(3) Náklady na hodnocení výzkumných záměrů a jejich kontrolu mohou poskytovatelé hradit z institucionální podpory nejvýše v částce, která nepřesáhne 2,5 % celkové výše institucionálních prostředků poskytovatele na výzkum a vývoj v daném kalendářním roce.

(4) Z výdajů na výzkum a vývoj může poskytovatel hradit věcné nebo finanční ocenění fyzických osob za mimořádné výsledky ve výzkumu a vývoji podporovaném podle odstavce 1. Podmínky pro ocenění mimořádných výsledků ve výzkumu a vývoji stanoví prováděcí právní předpis.

(5) Podpora výzkumu a technologického vývoje jako součást podpory regionálního rozvoje se řídí tímto zákonem.

(6) Z výdajů na výzkum a vývoj se hradí náklady spojené s činností Rady pro výzkum a vývoj a s činností Grantové agentury České republiky.

§ 4
Způsoby poskytování podpory

(1) Účelová podpora je poskytována z výdajů na výzkum a vývoj poskytovatelů, do jejichž působnosti podle zvláštních právních předpisů3) náleží, formou dotace právnickým nebo fyzickým osobám nebo zvýšením výdajů organizačních složek na

a)   grantové projekty z výdajů na výzkum Grantové agentury České republiky nebo Akademie věd České republiky,
b)   programové projekty základního a aplikovaného výzkumu, včetně infrastruktury, realizující Národní program výzkumu z výdajů na výzkum a vývoj poskytovatelů, nebo
c)   programové projekty aplikovaného výzkumu, včetně infrastruktury, a vývoje z výdajů na výzkum a vývoj poskytovatelů, určených na realizaci jejich programů.

(2) Účelová podpora veřejné zakázky je poskytována z výdajů na výzkum a vývoj toho poskytovatele, který je jediným uživatelem výsledků.

(3) Institucionální podpora je poskytována formou dotace právnickým osobám nebo z výdajů organizačních složek na výzkumný záměr

a)   příspěvkové organizace jejím zřizovatelem,
b)   veřejné vysoké školy podle zvláštního právního předpisu,4) Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen "ministerstvo"),
c)   vojenské vysoké školy Ministerstvem obrany,
d)   policejní vysoké školy Ministerstvem vnitra,
e)   právnické osoby neuvedené v písmenech a) až d) ministerstvem, nebo
f)   organizační složky ministerstvem.

(4) Institucionální podpora je poskytována formou dotace na specifický výzkum na vysokých školách příslušnými poskytovateli.4)

(5) Institucionální podpora je poskytována na část mezinárodní spolupráce České republiky ve výzkumu a vývoji, v rámci které jsou na základě mezinárodních smluv hrazeny poplatky za účast České republiky v mezinárodních programech výzkumu a vývoje nebo poplatky za členství v mezinárodních organizacích ministerstvem nebo příslušným poskytovatelem.3)

(6) Na poskytování podpory se s výjimkou veřejné zakázky vztahuje zvláštní právní předpis upravující veřejnou podporu.5)

(7) Náležitosti způsobu poskytování a užití podpory podle odstavců 1 až 5 včetně způsobu hrazení poplatků za účast České republiky v mezinárodních programech výzkumu a vývoje a poplatků za členství v mezinárodních organizacích upraví prováděcí právní předpis.

§ 5
Postup přípravy návrhu výdajů státního rozpočtu na výzkum a vývoj

(1) Návrh výdajů státního rozpočtu na výzkum a vývoj vychází z Národního programu výzkumu a z programů výzkumu a vývoje podle odstavce 2, které schvaluje vláda a zajišťuje jejich realizaci. Národní program výzkumu a programy výzkumu a vývoje naplňují a realizují dlouhodobé směry a proporce rozvoje výzkumu a vývoje České republiky, střednědobý výhled podpory výzkumu a vývoje a Národní politiku výzkumu a vývoje České republiky, kde se rozumí

a)   Národní politikou výzkumu a vývoje České republiky vytyčení základních cílů podpory výzkumu a vývoje z veřejných a z jiných prostředků, jejich členění, věcného zaměření podpory v období na 4 až 6 let a opatření k jejich realizaci v dokumentu schvalovaném vládou, který vychází z dlouhodobých směrů a proporcí rozvoje výzkumu a vývoje,
b)   Národním programem výzkumu soubor programů schvalovaný vládou, který realizuje podstatnou část Národní politiky výzkumu a vývoje České republiky a obsahuje vymezení konkrétních cílů podpory na období 4 až 6 let, výši prostředků v členění na jednotlivé programy a dále odpovědnost jednotlivých poskytovatelů za koordinaci jednotlivých programů a věcné podmínky poskytování podpory z veřejných prostředků, včetně kritérií hodnocení.

(2) Program výzkumu a vývoje nebo jeho změny schvaluje vláda před zahájením prací na přípravě návrhu státního rozpočtu na rok, ve kterém je program zahajován. Návrh programu zpracuje poskytovatel a předloží ho ke stanovisku Radě pro výzkum a vývoj a ministerstvu. Návrh programu obsahuje zejména

a)   identifikační údaje programu, jeho případné členění na podprogramy, termín jeho vyhlášení a dobu trvání,
b)   celkové výdaje a výdaje z veřejných prostředků na uskutečnění programu a jeho částí v členění v jednotlivých letech,
c)   specifikaci cílů programu a jeho částí spolu s jejich odůvodněním, srovnáním se současným stavem v České republice a v zahraničí a očekávané přínosy programu.

(3) Na programy vymezené tímto zákonem se nevztahují ustanovení o programech podle rozpočtových pravidel.6)

(4) Návrh výše celkových výdajů na výzkum a vývoj jednotlivých rozpočtových kapitol stanoví vláda na návrh Rady pro výzkum a vývoj.

(5) Strukturu návrhu rozdělení výdajů státního rozpočtu na výzkum a vývoj jednotlivých rozpočtových kapitol zašle správcům rozpočtových kapitol7) Rada pro výzkum a vývoj. Návrh musí obsahovat zejména členění výdajů podle § 6, údaje o schválených programech podle odstavce 2 a dalších aktivitách výzkumu a vývoje podle § 4. Návrh rozdělení výdajů státního rozpočtu na výzkum a vývoj jednotlivých rozpočtových kapitol podle odstavce 4 zpracují správci rozpočtových kapitol, ze kterých je výzkum a vývoj podporován, tak, aby přednostně zajistili plnění projektů a výzkumných záměrů zahájených v předchozích letech a dalších závazků. Návrhy správci rozpočtových kapitol předloží Radě pro výzkum a vývoj, která je s nimi projedná v dohodovacím řízení.

(6) Výsledný návrh výdajů státního rozpočtu na výzkum a vývoj, jejich rozdělení a střednědobý výhled podpory výzkumu a vývoje předloží vládě Rada pro výzkum a vývoj. Po projednání ve vládě ho Ministerstvo financí zapracuje v souladu s rozpočtovými pravidly8) do návrhu zákona o státním rozpočtu.

§ 6
Členění výdajů státního rozpočtu na výzkum a vývoj

(1) Závaznými ukazateli příslušných rozpočtových kapitol jsou výdaje na výzkum a vývoj celkem, v tom institucionální výdaje celkem a účelové výdaje celkem.

(2) Z celkových výdajů na výzkum a vývoj jednotlivých rozpočtových kapitol jsou dalšími závaznými ukazateli, pokud přicházejí v úvahu, výdaje na

a)   Národní program výzkumu,
b)   programy v působnosti poskytovatelů (§ 34),
c)   veřejné zakázky,
d)   specifický výzkum na vysokých školách,
e)   mezinárodní spolupráci České republiky ve výzkumu a vývoji.

Hlava III
Podmínky podpory

§ 7
Poskytnutí podpory

(1) Podpora musí být poskytnuta v souladu s Národní politikou výzkumu a vývoje České republiky.

(2) Účelovou podporu poskytne poskytovatel po provedení veřejné soutěže ve výzkumu a vývoji podle tohoto zákona nebo na základě zadání veřejné zakázky podle zvláštního právního předpisu.2)

(3) Institucionální podporu na výzkumné záměry poskytne poskytovatel po zhodnocení těchto výzkumných záměrů a předchozích výsledků činnosti příjemce ve výzkumu a vývoji provedeném podle tohoto zákona.

(4) Na specifický výzkum na vysokých školách je poskytována institucionální podpora podle jejich předpokladů daných dosavadní úspěšností ve veřejné soutěži ve výzkumu a vývoji, úspěšnosti při uplatnění výsledků, počtu studentů v jednotlivých typech akreditovaných studijních programů a kvalifikační struktury akademických pracovníků. Kritéria a postupy poskytování a užití podpory specifického výzkumu stanoví prováděcí právní předpis.

(5) Způsob stanovení podílu podpory na uznaných nákladech stanoví prováděcí právní předpis.

§ 8
Použití podpory

(1) Příjemce vede pro každý projekt a výzkumný záměr oddělenou evidenci podle zvláštního právního předpisu9) o uznaných nákladech a v rámci této evidence sleduje výdaje nebo náklady hrazené z podpory. Vymezení položek uznaných nákladů upraví prováděcí právní předpis.

(2) Ke každému projektu nebo výzkumnému záměru musí příjemce vykázat nejméně jeden samostatný výsledek, který není zároveň výsledkem jiného projektu nebo výzkumného záměru. Výsledek každého projektu nebo výzkumného záměru musí být hodnocen odděleně od výsledků ostatních projektů a výzkumných záměrů.

(3) Z účelové podpory projektu se smí hradit náklady na výzkum a vývoj prováděný příjemcem nebo spolupříjemcem včetně nezbytné infrastruktury. Při poskytnutí části účelové podpory příjemcem spolupříjemci se nepostupuje podle zvláštního právního předpisu.2)

(4) Při pořízení hmotného a nehmotného majetku podle zvláštního právního předpisu9) pro řešení projektu se smí do uznaných nákladů zahrnout pouze taková část nákladů na jeho pořízení, která odpovídá předpokládanému využití pro řešení daného projektu. Způsob stanovení výše uznaných nákladů na pořízení hmotného a nehmotného majetku stanoví prováděcí právní předpis.

(5) Z institucionální podpory výzkumného záměru se smí hradit náklady pouze na výzkum prováděný příjemcem, včetně infrastruktury nezbytné pro řešení tohoto výzkumného záměru.

(6) V případě, že v návrhu projektu nebo výzkumného záměru není podrobně specifikována služba, pořízení hmotného nebo nehmotného majetku včetně ceny a dodavatele, postupuje se podle zvláštního právního předpisu.2)

§ 9
Úprava vztahů mezi poskytovatelem a příjemcem

(1) Poskytovatel uzavře s příjemcem účelové podpory písemnou smlouvu o poskytnutí dotace na podporu vybraného projektu zahrnující celou dobu řešení projektu a období do vyhodnocení výsledků řešení projektu včetně vypořádání poskytnuté dotace (dále jen "smlouva o poskytnutí podpory"). Mezi náležitosti smlouvy o poskytnutí podpory patří zejména

a)   označení poskytovatele,
b)   označení příjemce,
c)   název, identifikační údaje projektu a předmět jeho řešení,
d)   cíle projektu a jeho předpokládané výsledky, způsob ověření jejich dosažení,
e)   jméno, příjmení a případné akademické tituly a vědecké hodnosti fyzické osoby, která je příjemci odpovědná za odbornou úroveň projektu, (dále jen "řešitel"),
f)   termíny zahájení a ukončení řešení projektu,
g)   výše uznaných nákladů a jejich členění, výše podpory z veřejných prostředků a její rozdělení v jednotlivých letech včetně termínů a způsobu jejího poskytování,
h)   úprava užívacích a vlastnických práv k výsledkům podle podmínek stanovených tímto zákonem,
i)   smluvní podmínky pro účast spolupříjemců, výše jejich podpory z veřejných prostředků a její rozdělení v jednotlivých letech včetně termínů a způsobu jejího poskytování a kontroly,
j)   způsob vedení, účtování a vykazování uznaných nákladů,
k)   způsob kontroly řešení projektu, včetně kontroly využití poskytnuté podpory a kontroly využití výsledků,
l)   vymezení stupně důvěrnosti údajů zahrnující jejich označení podle zvláštních právních předpisů,10)
m)   způsob poskytnutí údajů o projektu a jeho výsledcích pro informační systém výzkumu a vývoje,
n)   způsob řešení sporů,
o)   sankce za porušení smlouvy,
p)   datum nabytí a ukončení účinnosti smlouvy.

(2) Součástí smlouvy o poskytnutí podpory je schválený návrh projektu.

(3) Nestanoví-li tento zákon jinak, řídí se smlouva o poskytnutí podpory ustanoveními obchodního zákoníku.

(4) Smlouvu o poskytnutí podpory lze uzavřít s více příjemci současně s tím, že jejich vzájemné vztahy budou smluvně upraveny jako nedílná součást smlouvy. Ustanovení tohoto zákona o obsahu smlouvy o poskytnutí podpory se přiměřeně vztahují i na smlouvy uzavírané k provedení veřejné zakázky podle zvláštního právního předpisu.2)

(5) Je-li příjemcem účelové podpory organizační složka, poskytovatel poskytne podporu podle zvláštního právního předpisu.8) Náležitosti rozhodnutí o poskytnutí podpory jsou přiměřené náležitostem smlouvy o poskytnutí podpory stanoveným v odstavcích 1, 2 a 4. Jsou-li příjemcem a spolupříjemcem organizační složky České republiky v působnosti jednoho správce rozpočtové kapitoly, neposkytují si v souladu se zvláštním právním předpisem11) vzájemně peněžitá plnění. V tomto případě postupuje poskytovatel stejně jako u více příjemců podle odstavce 4.

(6) Poskytovatel vydá rozhodnutí o poskytnutí institucionální podpory výzkumného záměru nebo rozhodnutí o poskytnutí institucionální podpory specifického výzkumu na vysokých školách podle zvláštního právního předpisu8) (dále jen "rozhodnutí o poskytnutí podpory"). Náležitosti rozhodnutí o poskytnutí podpory jsou přiměřené náležitostem smlouvy o poskytnutí podpory stanoveným v odstavcích 1 a 2.

(7) Výše uznaných nákladů a s tím související výše podpory z veřejných prostředků poskytnuté na řešení projektu nebo výzkumného záměru na celou dobu řešení nesmí být v průběhu řešení změněny o více než 50 % výše uznaných nákladů nebo výše podpory z veřejných prostředků uvedených ve smlouvě o poskytnutí podpory nebo v rozhodnutí o poskytnutí podpory. Změny výše uznaných nákladů a s tím související výše podpory musí být zdůvodněné, podložené schválenými aktivitami, podložené změnou smlouvy o poskytnutí podpory nebo rozhodnutí o poskytnutí podpory a musí splňovat podmínky podpory uvedené v tomto zákoně. Postup při změně výše uznaných nákladů nebo výše podpory z veřejných prostředků stanoví prováděcí právní předpis.

(8) Příjemce je povinen písemně informovat poskytovatele o změnách, které nastaly v době účinnosti smlouvy o poskytnutí podpory nebo v době vykonatelnosti rozhodnutí o poskytnutí podpory a které se dotýkají jeho právní subjektivity, údajů požadovaných pro prokázání způsobilosti nebo které by mohly mít vliv na řešení projektu nebo výzkumného záměru, a to do 7 kalendářních dnů ode dne, kdy se o takové skutečnosti dozvěděl.

§ 10
Lhůta a způsob poskytnutí podpory

(1) Nedojde-li v důsledku rozpočtového provizoria podle zvláštního právního předpisu8) k regulaci čerpání rozpočtu, je povinností poskytovatele začít poskytovat podporu do 60 kalendářních dnů ode dne nabytí účinnosti smlouvy o poskytnutí podpory nebo ode dne vydání rozhodnutí o poskytnutí podpory. U víceletých projektů nebo výzkumných záměrů ve druhém roce a dalších letech řešení je povinností poskytovatele začít poskytovat podporu do 60 kalendářních dnů od začátku kalendářního roku v případě, že jsou splněny závazky příjemce vyplývající ze smlouvy o poskytnutí podpory nebo z rozhodnutí o poskytnutí podpory a že jsou zařazeny údaje do informačního systému výzkumu a vývoje v souladu s tímto zákonem a se zvláštním právním předpisem.12) Ve stejné lhůtě má příjemce povinnost začít řešit projekt nebo výzkumný záměr.

(2) Podporu poskytuje poskytovatel pouze příjemci bez provedení rozpočtového opatření, a to přímým převodem z účtu poskytovatele na bankovní účet příjemce nebo umožněním čerpání z rozpočtového výdajového účtu poskytovatele do výše stanoveného limitu příjemce. Pokud se na řešení projektu podílí spolupříjemce, poskytuje poskytovatel příjemci účelovou podporu včetně její části určené spolupříjemci bez provedení rozpočtového opatření. Příjemce podporu eviduje podle zvláštních právních předpisů.13)

(3) Poskytovatel poskytuje příjemcům podporu

a)   projektů, pokud nejsou veřejnými zakázkami, jednorázově na daný kalendářní rok, s výjimkou části podpory uvedené v odstavci 4,
b)   projektů, které jsou veřejnými zakázkami, v termínech stanovených smlouvou nebo rozhodnutím o poskytnutí podpory, nebo
c)   výzkumných záměrů a dalších způsobů institucionální podpory podle § 4 odst. 4 a 5 v termínech stanovených rozhodnutím o poskytnutí podpory.

(4) Poskytovatel může část účelové podpory, nejvýše však 15 % její schválené výše na celou dobu řešení, poskytnout příjemci až po vyhodnocení splnění cílů a dosažených výsledků řešení projektu, pokud tento postup je upraven ve smlouvě nebo v rozhodnutí o poskytnutí podpory.

(5) Pokud se na řešení projektu podílí spolupříjemce, poskytne mu stanovenou část účelové podpory příjemce. Způsob a lhůtu pro poskytnutí účelové podpory příjemcem spolupříjemci stanoví poskytovatel podle § 9 odst. 1 písm. i). Příjemce poskytne stanovenou část účelové podpory spolupříjemci na základě smlouvy uzavřené mezi nimi.

§ 11
Úprava vlastnických práv k výsledkům a využití výsledků

(1) Podmínkou pro poskytnutí podpory je úprava užívacích a vlastnických práv k výsledkům a jejich využití a zpřístupnění mezi poskytovatelem a příjemcem, mezi příjemcem a třetími stranami účastnícími se projektu, a má-li projekt více příjemců, pak mezi příjemci navzájem. U aplikovaného výzkumu a u vývoje, pokud se nejedná o veřejnou zakázku, má úprava užívacích a vlastnických práv k výsledkům a jejich využití podobu smlouvy o využití výsledků, uzavřené mezi poskytovatelem a příjemcem nebo příjemci nejméně 180 kalendářních dnů před ukončením účinnosti smlouvy o poskytnutí podpory.

(2) Mezi náležitosti smlouvy o využití výsledků patří zejména

a)   název a identifikační údaje projektu nebo výzkumného záměru,
b)   vymezení výsledků a jejich srovnání s cíli projektu či výzkumného záměru,
c)   úprava vlastnických a užívacích práv k výsledkům podle § 16,
d)   způsob využití výsledků a doba, do které musí být výsledky uplatněny,
e)   rozsah stupně důvěrnosti údajů a způsob nakládání s nimi podle zvláštních právních předpisů,10)
f)   sankce za porušení smlouvy,
g)   datum nabytí a ukončení účinnosti smlouvy.

(3) Nestanoví-li tento zákon jinak, použijí se na smlouvu o využití výsledků ustanovení obchodního zákoníku.

(4) Je-li příjemcem účelové podpory organizační složka, poskytovatel vydá rozhodnutí o využití výsledků. Náležitosti rozhodnutí o využití výsledků jsou přiměřené náležitostem smlouvy o využití výsledků stanoveným v odstavci 2.

§ 12
Poskytování informací

(1) Podpora je poskytována za podmínky zveřejňování pravdivých a včasných informací příjemcem i poskytovatelem o prováděném výzkumu a vývoji a jeho výsledcích prostřednictvím informačního systému výzkumu a vývoje.

(2) Za zveřejnitelné údaje se pro účely tohoto zákona považují údaje, u kterých zvláštní právní předpisy nezakazují nebo neomezují jejich zveřejnění. Tyto údaje lze poskytnout do veřejně přístupných informačních systémů, včetně mezinárodních.

(3) Pokud je předmět řešení projektu nebo výzkumného záměru předmětem obchodního tajemství, jiného tajemství nebo utajovanou skutečností podle zvláštního právního předpisu14) nebo skutečností, jejíž zveřejnění by mohlo ohrozit činnost zpravodajské služby, musí poskytovatel a příjemce poskytnout konkrétní informace o prováděném výzkumu a vývoji a jejich výsledcích tak, aby byly zveřejnitelné. Pokud je předmět řešení projektu nebo výzkumného záměru utajovanou skutečností, předá poskytovatel i příjemce úplné údaje o prováděném výzkumu a vývoji a jejich výsledcích zároveň postupem stanoveným zvláštním právním předpisem.14)

(4) Povinnost poskytovatele i příjemce informovat podle zvláštního právního předpisu12) veřejnost o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a jejich výsledcích je plněna prostřednictvím informačního systému výzkumu a vývoje.

§ 13
Kontrola

(1) Poskytovatel je povinen provádět kontrolu plnění cílů projektu nebo výzkumného záměru, včetně kontroly čerpání a využívání podpory, účelnosti uznaných nákladů podle uzavřené smlouvy o poskytnutí podpory nebo rozhodnutí o poskytnutí podpory. Povinností příjemce je tuto kontrolu umožnit.

(2) Kontrola podle odstavce 1 včetně zhodnocení dosažených výsledků a jejich právní ochrany se provádí vždy po ukončení řešení projektu nebo výzkumného záměru. V případě, že doba, po kterou se poskytuje podpora, je delší než dva roky, je poskytovatel povinen provést kontrolu podle odstavce 1 rovněž nejméně jedenkrát v průběhu řešení projektu nebo výzkumného záměru.

(3) Poskytovatel je povinen provádět finanční kontrolu u příjemců podpory podle zvláštních právních předpisů15) nejméně u 5 % z celkového počtu projektů a výzkumných záměrů podporovaných poskytovatelem v daném kalendářním roce, vždy však nejméně u jednoho projektu.

§ 14
Důsledky porušení ustanovení zákona

(1) Neoprávněné použití nebo zadržení prostředků poskytnutých na podporu výzkumu a vývoje z veřejných prostředků se posuzuje jako porušení rozpočtové kázně podle rozpočtových pravidel.8)

(2) Při porušení podmínek rozhodnutí o povolení výjimky ze zákazu veřejné podpory se postupuje podle zákona o veřejné podpoře.16)

(3) Při porušení závazků ze smlouvy o poskytnutí podpory nebo smlouvy o využití výsledků se postupuje podle příslušných smluvních ujednání a podle obchodního zákoníku.

(4) Při nedodržení povinností stanovených tímto zákonem nebo při nedodržení podmínek rozhodnutí o poskytnutí podpory vydaného podle § 9 odst. 5 a 6 ze strany příjemce nebo při porušení závazků ze smlouvy o poskytnutí podpory nebo smlouvy o využití výsledků ze strany příjemce poskytovatel může vyloučit návrh projektu příjemce z veřejné soutěže ve výzkumu a vývoji po dobu až 3 let ode dne, kdy bylo příjemci toto porušení prokázáno nebo kdy ho písemně uznal.

Hlava IV
Vlastnictví hmotného majetku pořízeného pro výzkum a vývoj, práva k výsledkům a jejich využití

§ 15
Vlastnictví hmotného majetku pro výzkum a vývoj

Vlastníkem hmotného majetku, zejména přístrojů, strojů nebo zařízení nutných k řešení daného projektu nebo výzkumného záměru, pořízeného z podpory, je příjemce nebo spolupříjemce, který si uvedený majetek pořídil nebo ho při řešení projektu vytvořil. Pokud se na pořízení hmotného majetku bude podílet příjemce a spolupříjemce nebo více spolupříjemců, pak podíl spolupříjemce na vlastnictví tohoto majetku musí být v souladu s § 9 odst. 1 písm. h) upraven ve smlouvě nebo rozhodnutí o poskytnutí podpory. Je-li příjemcem nebo spolupříjemcem organizační složka, je vlastníkem jimi pořízeného nebo vytvořeného majetku Česká republika nebo územní samosprávný celek.

§ 16
Práva k výsledkům a jejich využití

(1) Jde-li o výsledek veřejné zakázky, který nelze chránit podle zvláštních právních předpisů,) je vlastníkem výsledků poskytovatel a jejich zveřejnění a využití je možné pouze s předchozím písemným souhlasem poskytovatele.

(2) Jde-li o výsledek veřejné zakázky, který lze chránit podle zvláštních právních předpisů,17) potom příjemce, pokud poskytovatel nestanoví jinak, musí uplatnit vlastnické právo k výsledkům, zajistit jejich právní ochranu a po jejím udělení ji převést na poskytovatele. Příjemce má nárok na úhradu prokazatelných nákladů s tím spojených, pokud nebyly součástí uznaných nákladů. Ke zveřejnění a využití výsledků je nutný písemný souhlas poskytovatele.

(3) Všechna práva k výsledkům, s výjimkou ustanovení podle odstavců 1 a 2, patří příjemci. Práva autorů a původců výsledků a majitelů ochranných práv k nim jsou upravena zvláštními právními předpisy.18)

(4) Pro využití výsledků, s výjimkou ustanovení podle odstavců 1 a 2, platí, že

a)   v případě výsledků výzkumu a vývoje financovaného z veřejných prostředků ve výši přesahující 50 % výše uznaných nákladů je příjemce povinen zpřístupnit výsledky za stejných podmínek stanovených ve smlouvě o využití výsledků všem zájemcům o jejich využití,
b)   v případě výsledků výzkumu a vývoje podílově financovaného z veřejných prostředků ve výši dosahující 50 % nebo méně uznaných nákladů musí být součástí smlouvy o využití výsledků dohoda o způsobu a termínech využití výsledků,
c)   v případě nevyužití výsledků výzkumu a vývoje podílově financovaného z veřejných a z jiných prostředků způsobem a v době stanovené ve smlouvě o využití výsledků je příjemce povinen poskytnout dosažené výsledky k využití za běžných nediskriminujících podmínek všem zájemcům.

(5) Je-li výsledkem výzkumu a vývoje financovaného z veřejných prostředků patentovaný vynález, vztahuje se na něj ustanovení o zaměstnaneckých vynálezech a majitel patentu je povinen učinit nabídku licence podle zvláštních právních předpisů.19)

Hlava V
Veřejná soutěž ve výzkumu a vývoji

§ 17
Vyhlášení, obsah a podmínky veřejné soutěže ve výzkumu a vývoji

(1) Nestanoví-li tento zákon jinak, použijí se na veřejnou soutěž ve výzkumu a vývoji ustanovení obchodního zákoníku.

(2) Veřejnou soutěž ve výzkumu a vývoji, její obsah a podmínky, popřípadě zrušení musí vyhlásit poskytovatel v Obchodním věstníku a prostřednictvím informačního systému výzkumu a vývoje a může ji zároveň uveřejnit jiným způsobem. Vyhlášené podmínky veřejné soutěže ve výzkumu a vývoji nesmí poskytovatel změnit. Podmínky veřejné soutěže ve výzkumu a vývoji musí obsahovat zejména

a)   vládou schválený program podle § 5 odst. 2 nebo typ grantových projektů a předpokládanou dobu jejich trvání,
b)   požadavky na prokázání způsobilosti uchazečů,
c)   způsob a kritéria hodnocení návrhů projektů,
d)   soutěžní lhůtu podle tohoto zákona,
e)   hodnotící lhůtu podle tohoto zákona,
f)   místo převzetí zadávací dokumentace, místo a způsob podávání návrhů projektů a dobu, v níž lze tyto návrhy podat,
g)   název, sídlo, telefon, elektronickou adresu a fax poskytovatele.

(3) V případě opakované veřejné soutěže ve výzkumu a vývoji vyhlašované na program, který byl schválen Radou vlády České republiky pro výzkum a vývoj před nabytím účinnosti tohoto zákona, musí být splněny podmínky veřejné soutěže ve výzkumu a vývoji podle tohoto zákona a program musí být před vyhlášením této soutěže předložen ke stanovisku Radě pro výzkum a vývoj. Byla-li k tomuto programu podle zvláštního právního předpisu5) schválena výjimka ze zákazu veřejné podpory nebo vydáno rozhodnutí, že se o veřejnou podporu nejedná, nežádá se znovu o povolení této výjimky.

(4) V případě opakované veřejné soutěže ve výzkumu a vývoji vyhlášené na program, který byl schválen vládou podle § 5 odst. 2 a k němuž byla podle zvláštního právního předpisu5) povolena výjimka ze zákazu veřejné podpory nebo vydáno rozhodnutí, že se o veřejnou podporu nejedná, se tento program v dalších letech vládě ke schválení ani Radě pro výzkum a vývoj či ministerstvu ke stanovisku nepředkládá a nežádá se znovu o povolení výjimky ze zákazu veřejné podpory.5)

(5) Poskytovatel může stanovit i další podmínky veřejné soutěže ve výzkumu a vývoji, které vyhlásí současně s podmínkami této soutěže uvedenými v odstavci 2. Poskytovatel může stanovit způsob podání návrhů projektů podle zvláštního právního předpisu20) jako výlučný pouze v případě, že tím neomezí některé uchazeče.

(6) V případě, kdy by zveřejnění podmínek veřejné soutěže ve výzkumu a vývoji mohlo ohrozit ochranu utajovaných skutečností nebo obranu nebo bezpečnost státu,14) poskytovatel zadá řešení projektu na podkladě písemné výzvy vybraným právnickým osobám, fyzickým osobám nebo organizačním složkám. K tomuto postupu je nutný předchozí písemný souhlas Rady pro výzkum a vývoj.

(7) Návrh projektu je žádostí uchazeče o poskytnutí účelové podpory formou dotace podle zvláštního právního předpisu.8)

(8) Pro účely veřejné soutěže ve výzkumu a vývoji je poskytovatel oprávněn shromažďovat potřebné údaje o návrzích projektů a uchazečích včetně osobních údajů jak v písemné, tak v elektronické podobě. Tyto údaje nejsou veřejně přístupnými informacemi podle zvláštního právního předpisu.12) Poskytovatel je povinen při shromažďování, zveřejňování nebo jiném zpracování těchto údajů postupovat podle zvláštních právních předpisů.21) Rozsah údajů o návrzích projektů a údajů o uchazečích určených ke zveřejnění musí poskytovatel vymezit v zadávací dokumentaci v souladu s tímto zákonem a se zvláštními právními předpisy.22) Z osobních údajů smí poskytovatel zveřejnit pouze jméno, příjmení a případné akademické tituly a vědecké hodnosti řešitele a dalších pracovníků podílejících se na navrhovaném projektu.

§ 18
Prokazování způsobilosti uchazeče

(1) Uchazeč je povinen prokázat svoji způsobilost k řešení navrhovaného projektu. Uchází-li se o řešení jednoho projektu společně více uchazečů, vztahuje se povinnost prokázat svoji způsobilost na všechny tyto uchazeče.

(2) Způsobilost má uchazeč, který

a)   má odborné předpoklady k řešení projektu,
b)   má příslušné oprávnění k činnosti, je-li vyžadováno zvláštním právním předpisem,23)
c)   nepodal návrh na povolení vyrovnání, nebo vůči němuž nebyl podán návrh na prohlášení konkursu na jeho majetek, anebo nebyl zamítnut návrh na prohlášení konkursu pro nedostatek jeho majetku,24) anebo který není v likvidaci,
d)   má vypořádány splatné závazky ve vztahu ke státnímu rozpočtu nebo rozpočtu územního samosprávného celku a další splatné závazky vůči státu, státnímu fondu, zdravotní pojišťovně nebo k České správě sociálního zabezpečení,
e)   nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin,25) jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání uchazeče, je-li uchazeč podnikatelem, nebo pro trestný čin hospodářský nebo trestný čin proti majetku,
f)   nebyl v posledních třech letech disciplinárně potrestán podle zvláštních právních předpisů upravujících výkon odborné činnosti,26) pokud tato činnost souvisí s předmětem veřejné soutěže ve výzkumu a vývoji,
g)   není v pracovněprávním ani jiném obdobném poměru k právnické osobě pověřené organizací veřejné soutěže ve výzkumu a vývoji podle § 23 odst. 2.

(3) Způsob prokázání a posuzování způsobilosti podle odstavce 2 písm. a) stanoví poskytovatel při vyhlášení veřejné soutěže ve výzkumu a vývoji s ohledem na charakter vyhlašované veřejné soutěže a předpokládaný finanční rozsah projektů.

(4) Uchazeč prokazuje splnění způsobilosti při podání návrhu projektu takto:

a)   způsobilost podle odstavce 2 písm. b) dokladem o oprávnění k podnikání nebo jiným požadovaným oprávněním,
b)   způsobilost podle odstavce 2 písm. c) až f) a u fyzických osob také podle odstavce 2 písm. g) čestným prohlášením, přičemž způsobilost podle odstavce 2 písm. e) a f) se v případě právnických osob prokazuje u osob, které vykonávají funkci statutárního orgánu uchazeče nebo jeho člena.

(5) Uchazeč, se kterým má být o poskytnutí účelové podpory podle § 9 uzavřena smlouva o poskytnutí podpory nebo v jehož prospěch má být vydáno rozhodnutí o poskytnutí podpory, prokáže před uzavřením smlouvy nebo před vydáním rozhodnutí svoji způsobilost takto:

a)   způsobilost podle odstavce 2 písm. b) uchazeč, který není zřízen zvláštním právním předpisem nebo pokud není poskytovatel zároveň zřizovatelem uchazeče,
1.  ověřenou kopií, ne starší než 90 kalendářních dnů, oprávnění k činnosti,26) zřizovací listiny, zakládací listiny nebo jiného dokladu o zřízení nebo založení, anebo
2.  výpisem, ne starším než 90 kalendářních dnů, z obchodního rejstříku nebo jiné zákonem stanovené evidence,
b)   způsobilost podle odstavce 2 písm. e) výpisem z evidence Rejstříku trestů podle zvláštního právního předpisu27) u osob, které vykonávají funkci statutárního orgánu uchazeče nebo jeho člena, ne starším než 180 kalendářních dnů.

(6) Uchazeč, se kterým má být podle § 9 uzavřena smlouva o poskytnutí podpory nebo v jehož prospěch má být vydáno rozhodnutí o poskytnutí podpory, prokazuje způsobilost podle odstavců 2 a 5 pouze jedenkrát v rámci jedné veřejné soutěže ve výzkumu a vývoji.

(7) Poskytovatel může požadovat splnění dalších požadavků na způsobilost uchazeče, které souvisí s charakterem a podmínkami vyhlašovaného programu. Tyto požadavky na způsobilost a způsob jejich prokázání musí poskytovatel předem stanovit v podmínkách veřejné soutěže ve výzkumu a vývoji.

(8) Uchazeč je povinen písemně informovat poskytovatele o změnách, které nastaly v době od podání jeho návrhu projektu do případného uzavření smlouvy nebo vydání rozhodnutí o poskytnutí podpory a které se dotýkají jeho právního postavení či údajů požadovaných pro prokázání způsobilosti a které by mohly mít vliv na rozhodování poskytovatele, a to do 7 kalendářních dnů ode dne, kdy se o takové skutečnosti dozvěděl.

(9) Veřejné soutěže ve výzkumu a vývoji se může účastnit i právnická osoba se sídlem v členském státě Evropské unie nebo jiném státě tvořícím Evropský hospodářský prostor nebo občan takového státu, pokud

a)   splňuje podmínky způsobilosti podle odstavce 2 s tím, že způsobilost podle odstavce 2 písm. b) až f) prokazuje čestným prohlášením,
b)   se neuchází o podporu z veřejných prostředků České republiky,
c)   splňuje náležitosti stanovené mezinárodní smlouvou, kterou jsou Česká republika a členské státy Evropské unie nebo jiné státy tvořící Evropský hospodářský prostor vázány.28)

(10) Nesplnění požadavků na způsobilost, povinnosti prokázat svoji způsobilost nebo povinnosti podle odstavce 8 je důvodem k vyloučení návrhu projektu z veřejné soutěže ve výzkumu a vývoji, za které odpovídá poskytovatel. Poskytovatel může při vyhlášení veřejné soutěže ve výzkumu a vývoji stanovit výjimku pro uchazeče, který nemá způsobilost podle odstavce 2 písm. c) a d) a současně prokáže, že byl zařazen do programu veřejné podpory schváleného vládou České republiky v souladu se zvláštním právním předpisem.5)

§ 19
Zadávací dokumentace

(1) Poskytovatel zpracuje pro vyhlášení veřejné soutěže ve výzkumu a vývoji zadávací dokumentaci jako soubor podkladů a informací nezbytných pro zpracování a podání návrhu projektu. Za úplnost zadávací dokumentace odpovídá poskytovatel. Náležitosti zadávací dokumentace upraví prováděcí právní předpis.

(2) Při vyhlášení dvoustupňové veřejné soutěže ve výzkumu a vývoji je poskytovatel povinen zpracovat zadávací dokumentaci pro první i pro druhý stupeň veřejné soutěže ve výzkumu a vývoji.

(3) Zadávací dokumentace musí být poskytnuta každému, kdo o ni požádá, na místě a v době, které byly oznámeny při vyhlášení veřejné soutěže ve výzkumu a vývoji.

§ 20
Soutěžní lhůta a hodnotící lhůta

(1) Soutěžní lhůta je období, ve kterém je možno podávat návrhy projektů. Začíná se počítat ode dne následujícího po dni vyhlášení veřejné soutěže ve výzkumu a vývoji v Obchodním věstníku a končí v den ukončení přijímání návrhů projektů. Délka soutěžní lhůty pro jednostupňovou veřejnou soutěž nebo pro první stupeň dvoustupňové veřejné soutěže ve výzkumu a vývoji je nejméně 36 kalendářních dnů.

(2) Hodnotící lhůta je období, ve kterém poskytovatel zajistí zhodnocení návrhů projektů, rozhodne a vyhlásí výsledky veřejné soutěže ve výzkumu a vývoji. Začíná se počítat ode dne následujícího po ukončení soutěžní lhůty a končí dnem vyhlášení výsledků veřejné soutěže ve výzkumu a vývoji. Délka hodnotící lhůty je nejvýše 240 kalendářních dnů a končí nejpozději 30 kalendářních dnů před vyhlášeným předpokládaným termínem uzavření smlouvy o poskytnutí podpory nebo vydání rozhodnutí o poskytnutí podpory.

§ 21
Přijímání a hodnocení návrhů projektů

(1) Pro přijímání návrhů projektů poskytovatel jmenuje komisi. Složení komise pro přijímání návrhů projektů, způsob její činnosti a další náležitosti upraví prováděcí právní předpis.

(2) Komise pro přijímání návrhů projektů vyhodnotí splnění podmínek veřejné soutěže ve výzkumu a vývoji podle § 17 odst. 2 písm. b), d) a f) a podmínek veřejné soutěže ve výzkumu a vývoji pro přijetí návrhů projektů podle § 17 odst. 5 a zpracuje protokol, který obsahuje zejména seznam doručených návrhů projektů, údaje o doručení v soutěžní lhůtě, o úplnosti návrhů projektů a o návrzích projektů nevyhovujících těmto podmínkám s uvedením důvodů pro jejich vyřazení. Protokol musí obsahovat i údaje o návrzích doručených po uplynutí soutěžní lhůty, včetně doby jejich doručení.

(3) Návrh projektu doručený v rozporu s podmínkami podle odstavce 2 nesmí být přijat do veřejné soutěže ve výzkumu a vývoji a hodnocen podle odstavců 4 až 9. O přijetí návrhu projektu do veřejné soutěže ve výzkumu a vývoji rozhodne poskytovatel.

(4) Pro hodnocení návrhů projektů přijatých do veřejné soutěže ve výzkumu a vývoji ustaví poskytovatel odborný poradní orgán. Složení odborného poradního orgánu, způsob jeho činnosti, podmínky nepodjatosti jeho členů, způsob nakládání s údaji obsaženými v návrzích projektů a další náležitosti upraví prováděcí právní předpis.

(5) Poskytovatel je povinen zajistit ke každému návrhu projektu nejméně dva posudky oponentů jako podklad pro hodnocení návrhu projektu odborným poradním orgánem. Podmínky nepodjatosti oponentů vůči návrhu projektu a uchazeči a způsob nakládání s údaji obsaženými v návrzích projektů upraví prováděcí právní předpis.

(6) Odborný poradní orgán zajistí objektivní a nezaujaté hodnocení návrhů projektů podle vyhlášených pravidel a kritérií veřejné soutěže ve výzkumu a vývoji na základě posudků oponentů. O výsledku hodnocení každého návrhu projektu zpracuje odborný poradní orgán protokol.

(7) Protokoly o hodnocení návrhů projektů a výsledný návrh pořadí všech návrhů projektů ve veřejné soutěži ve výzkumu a vývoji předloží odborný poradní orgán poskytovateli, který je povinen rozhodnout o výběru návrhů projektů a zveřejnit výsledky veřejné soutěže ve výzkumu a vývoji ve vyhlášené hodnotící lhůtě. Poskytovatel může rozhodnout v rozporu s doporučením odborného poradního orgánu, pokud písemně zdůvodní toto rozhodnutí v protokolu a zveřejní své rozhodnutí. Poskytovatel informuje uchazeče na základě jeho písemné žádosti o výsledku hodnocení jeho návrhu projektu ve veřejné soutěži ve výzkumu a vývoji, včetně zdůvodnění a poskytnutí oponentních posudků k jeho projektu bez uvedení osobních údajů oponentů.

(8) Návrh projektu nesmí být v průběhu veřejné soutěže ve výzkumu a vývoji měněn s výjimkou dopracování návrhu projektu do druhého stupně dvoustupňové veřejné soutěže ve výzkumu a vývoji. Za změnu návrhu projektu se nepovažuje, pokud poskytovatel neuzná část uchazečem navržených celkových nákladů projektu a nezahrne je mezi uznané náklady projektu nebo na základě tohoto zákona sníží povolenou celkovou výši podpory z veřejných prostředků. Snížení navržených celkových nákladů projektu nebo výše podpory z veřejných prostředků musí být uvedeno v protokolu podle odstavců 6 a 7.

(9) Hodnocení návrhů grantových projektů zajišťují oborové komise Grantové agentury České republiky nebo oborové rady Grantové agentury Akademie věd České republiky podle odstavců 1 až 8.

(10) Na rozhodování podle odstavce 7 se nevztahuje správní řád.29)

§ 22
Dvoustupňová veřejná soutěž ve výzkumu a vývoji

(1) Dvoustupňovou veřejnou soutěž ve výzkumu a vývoji může poskytovatel podle tohoto zákona vyhlásit tehdy, je-li nezbytné nebo účelné od sebe oddělit posouzení účelnosti navrhovaného řešení a jeho porovnání s vyhlášenými cíli a podmínkami programu (první stupeň) a hodnocení odborné úrovně a proveditelnosti návrhu projektu (druhý stupeň), nebo v případě, je-li nezbytné postupně vyjasnit způsob plnění vyhlášených cílů a podmínek programu.

(2) Poskytovatel je povinen uvést skutečnost, že vyhlašuje dvoustupňovou veřejnou soutěž ve výzkumu a vývoji, již při přípravě a schvalování příslušného programu výzkumu a vývoje a při vyhlášení veřejné soutěže ve výzkumu a vývoji spolu s podmínkami této soutěže uvedenými v § 17 odst. 2.

(3) Při vyhlášení dvoustupňové veřejné soutěže ve výzkumu a vývoji poskytovatel stanoví kromě podmínek uvedených v § 17 odst. 2 také

a)   soutěžní lhůtu, způsob posouzení návrhů projektů a způsob oznámení výsledků prvního stupně veřejné soutěže ve výzkumu a vývoji uchazečům, případně rovněž místo a dobu převzetí zadávací dokumentace pro druhý stupeň veřejné soutěže ve výzkumu a vývoji,
b)   lhůty a způsob hodnocení návrhů projektů ve druhém stupni veřejné soutěže ve výzkumu a vývoji.

(4) Pro přijímání a hodnocení návrhů projektů v prvním stupni veřejné soutěže ve výzkumu a vývoji platí ustanovení § 21 obdobně s tím, že protokoly o hodnocení návrhů projektů a výsledný návrh pořadí všech návrhů projektů hodnocených v prvním stupni veřejné soutěže ve výzkumu a vývoji předloží odborný poradní orgán poskytovateli, který rozhodne o přijetí návrhu a jeho postoupení do druhého stupně této soutěže.

(5) Do druhého stupně veřejné soutěže ve výzkumu a vývoji mohou být postoupeny jen návrhy projektů vyhodnocené a schválené v prvním stupni veřejné soutěže ve výzkumu a vývoji podle vyhlášených podmínek a podle pravidel stanovených tímto zákonem a splňující podmínky druhého stupně veřejné soutěže ve výzkumu a vývoji. Pro přijímání a hodnocení návrhů projektů ve druhém stupni veřejné soutěže ve výzkumu a vývoji, včetně rozhodování poskytovatele o výběru návrhů projektů a zveřejnění výsledků veřejné soutěže ve výzkumu a vývoji, platí ustanovení § 21 odst. 1 až 4, 6 až 10 obdobně.

(6) Poskytovatel je oprávněn požadovat dopracování návrhu projektu do druhého stupně veřejné soutěže ve výzkumu a vývoji vybraným uchazečem na základě upřesnění vyhlášených podmínek a doplnění dalších nezbytných podmínek, a to zejména výše uznaných nákladů na řešení projektu, časových údajů a využití výsledků. V návrhu projektu mezi prvním a druhým stupněm veřejné soutěže ve výzkumu a vývoji nesmí být měněny cíle projektu.

(7) Postup poskytovatele ve druhém stupni veřejné soutěže ve výzkumu a vývoji, zejména způsob doplnění dokumentace, výzvy uchazečům a zpracování návrhu projektu pro druhý stupeň veřejné soutěže ve výzkumu a vývoji, včetně možnosti odvolání druhého stupně veřejné soutěže ve výzkumu a vývoji, stanoví prováděcí právní předpis.

(8) Na rozhodování podle odstavců 4 a 5 se nevztahuje správní řád.29)

§ 23
Organizační zajištění veřejné soutěže ve výzkumu a vývoji

(1) Za provedení veřejné soutěže ve výzkumu a vývoji podle tohoto zákona odpovídá poskytovatel. Ten může ve veřejném výběrovém řízení2) vybrat právnickou osobu, s níž uzavře smlouvu o pomoci při organizačním zajištění veřejné soutěže ve výzkumu a vývoji.

(2) Právnická osoba, s níž poskytovatel uzavřel smlouvu podle odstavce 1, je vyloučena z účasti v této soutěži, nesmí se podílet na přípravě návrhu projektu a nesmí mít prokazatelný osobní zájem na výsledku hodnocení návrhu projektu.

(3) Požadavky týkající se způsobilosti právnické osoby, s níž poskytovatel uzavřel smlouvu podle odstavce 1, stanoví prováděcí právní předpis.

§ 24
Zrušení veřejné soutěže ve výzkumu a vývoji

(1) Veřejnou soutěž ve výzkumu a vývoji může poskytovatel zrušit

a)   jestliže nebyl podán žádný návrh projektu,
b)   jestliže nastala podstatná změna okolností, za nichž byla veřejná soutěž ve výzkumu a vývoji vyhlášena a kterou nemohl poskytovatel předvídat, ani ji nezpůsobil, nebo pokud pominuly důvody pro plnění předmětu veřejné soutěže ve výzkumu a vývoji, nebo
c)   u dvoustupňové veřejné soutěže ve výzkumu a vývoji také tehdy, nepostoupil-li do druhého stupně veřejné soutěže ve výzkumu a vývoji žádný návrh projektu.

(2) Za podstatnou změnu okolností uvedenou v odstavci 1 písm. b) se považuje také takové snížení výše účelových výdajů na výzkum a vývoj v rozpočtové kapitole poskytovatele, které neumožňuje financovat nově zahájené projekty s tím, že přednost má podpora již řešených projektů.

(3) Poskytovatel rozhodnutí o zrušení veřejné soutěže ve výzkumu a vývoji neprodleně zveřejní stejným způsobem a na stejném místě jako vyhlášení této veřejné soutěže.

(4) Uchazeč může z veřejné soutěže ve výzkumu a vývoji kdykoliv odstoupit s tím, že do 7 kalendářních dnů je povinen tuto skutečnost oznámit poskytovateli.

§ 25
Lhůta pro uzavření smlouvy nebo vydání rozhodnutí o poskytnutí podpory

(1) Lhůta pro uzavření smlouvy o poskytnutí podpory nebo vydání rozhodnutí o poskytnutí podpory podle § 9 se stanovuje na nejvýše 60 kalendářních dnů

a)   ode dne nabytí účinnosti zákona o státním rozpočtu České republiky na příslušný rok, v němž má být zahájeno řešení a poskytování podpory projektu podle zvláštního právního předpisu,8) jestliže byl výsledek veřejné soutěže ve výzkumu a vývoji vyhlášen před jeho schválením, nebo
b)   od vyhlášení výsledků veřejné soutěže ve výzkumu a vývoji, jestliže byl výsledek této soutěže vyhlášen po nabytí účinnosti zákona o státním rozpočtu České republiky na příslušný rok, v němž má být zahájeno řešení a poskytování podpory projektu podle zvláštního právního předpisu.8)

(2) Nedodržení lhůty pro uzavření smlouvy o poskytnutí podpory nebo podmínek pro vydání rozhodnutí o poskytnutí podpory podle § 9 způsobené důvody na straně příjemce opravňuje poskytovatele uzavřít smlouvu o poskytnutí podpory s dalším uchazečem v pořadí vyplývajícím z výsledků veřejné soutěže ve výzkumu a vývoji nebo vydat rozhodnutí o poskytnutí podpory ve prospěch tohoto uchazeče.

§ 26
Uchovávání dokladů

(1) Doklady o veřejné soutěži ve výzkumu a vývoji, včetně všech přijatých návrhů projektů, uchovává poskytovatel nejméně 5 let od vyhlášení výsledků veřejné soutěže ve výzkumu a vývoji.

(2) Poskytovatel je povinen uchovávat doklady o každém účelově financovaném projektu nejméně po dobu 5 let ode dne ukončení účinnosti smlouvy o poskytnutí podpory nebo vykonatelnosti rozhodnutí o poskytnutí podpory podle § 9.

(3) Byla-li uzavřena smlouva o využití výsledků, počítá se pětiletá lhůta pro uchovávání dokladů o projektu od ukončení účinnosti této smlouvy.

Hlava VI
Hodnocení výzkumných záměrů

§ 27
Předložení návrhů výzkumných záměrů

(1) Poskytovatel je povinen nejméně 90 kalendářních dnů před termínem pro předložení návrhu výzkumného záměru uvedeným v odstavci 3 stanovit a uveřejnit veškeré náležitosti pro předložení návrhu výzkumného záměru, zejména obsah a členění návrhu výzkumného záměru, místo a dobu přijímání návrhů výzkumných záměrů, způsob doručení a způsob, jakým má být návrh výzkumného záměru předložen. Poskytovatel může stanovit způsob předložení návrhu výzkumného záměru podle zvláštního právního předpisu20) jako výlučný pouze v případě, že tím neomezí některého uchazeče. Nezbytné náležitosti pro předložení návrhu výzkumného záměru stanoví prováděcí právní předpis.

(2) Pro účely hodnocení návrhů výzkumných záměrů a splnění dalších povinností poskytovatele je poskytovatel oprávněn shromažďovat potřebné údaje o návrzích výzkumných záměrů a uchazečích včetně osobních údajů. Je povolena jak písemná, tak elektronická forma shromažďování údajů. Tyto údaje nejsou veřejně přístupnými informacemi podle zvláštního právního předpisu.12) Poskytovatel je povinen při shromažďování, zveřejňování nebo jiném zpracování těchto údajů postupovat podle zvláštních právních předpisů.21) Rozsah údajů o návrzích projektů a údajů o uchazečích určených ke zveřejnění musí poskytovatel vymezit v zadávací dokumentaci v souladu s tímto zákonem a se zvláštními právními předpisy.22) Z osobních údajů smí poskytovatel zveřejnit pouze jméno, příjmení, případné akademické tituly a vědecké hodnosti řešitele nebo dalších fyzických osob podílejících se na navrhovaném výzkumném záměru.

(3) Návrh výzkumného záměru musí být uchazečem předložen poskytovateli do 60 kalendářních dnů od počátku kalendářního roku, který předchází prvnímu roku, pro který se žádá poskytnutí institucionální podpory.

(4) Návrh výzkumného záměru je žádostí uchazeče o poskytnutí institucionální podpory formou dotace podle zvláštního právního předpisu.8)

(5) Návrh výzkumného záměru předkládá uchazeč poskytovateli podle § 4 odst. 3.

(6) Za převzetí návrhu výzkumného záměru a jeho evidenci odpovídá poskytovatel. Způsob převzetí návrhu výzkumného záměru a jeho evidenci upraví prováděcí právní předpis.

§ 28
Prokazování způsobilosti uchazeče

(1) Uchazeč prokazuje svoji způsobilost k řešení daného výzkumného záměru. Pro způsobilost uchazeče a její prokazování platí ustanovení § 18 obdobně s tím, že mezi požadavky na způsobilost uchazeče k řešení daného výzkumného záměru dále patří splnění podmínek uvedených v odstavcích 2 a 3.

(2) Uchazeč o poskytnutí institucionální podpory na výzkumný záměr musí splňovat tyto podmínky:

a)   uchazeč je právnickou osobou se sídlem v České republice nebo organizační složkou a
b)   předmětem jeho činnosti je výzkum s tím, že tato činnost je uvedena ve zřizovací nebo zakládací listině, společenské smlouvě, stanovách nebo v jiném zakladatelském dokumentu uchazeče vyžadovaném zákonem nebo je stanovena zvláštním zákonem, pokud je jím uchazeč zřízen.

(3) Uchazeč o poskytnutí institucionální podpory, který není státní příspěvkovou organizací, veřejnou vysokou školou nebo organizační složkou, musí splňovat tyto další podmínky způsobilosti k řešení výzkumného záměru:

a)   jiná než výzkumná činnost a podmínky jejího provádění jsou uvedeny ve zřizovací nebo zakládací listině, společenské smlouvě, stanovách nebo v jiném zakladatelském dokumentu uchazeče vyžadovaném zákonem,
b)   mezi podmínkami pro provádění jiné než výzkumné činnosti podle písmene a) musí být uvedena povinnost uchazeče provádět tuto činnost pouze za účelem účinnějšího využití majetku a takovým způsobem, aby nebyla ohrožena výzkumná činnost, a povinnost vyrovnat případnou ztrátu vzniklou jinou než výzkumnou činností do konce daného účetního období nebo učinit opatření k ukončení této činnosti před započetím dalšího účetního období,
c)   jiná než výzkumná činnost je odděleně účetně evidována,
d)   veškerý zisk uchazeče je po zdanění a případném povinném přídělu do rezervního fondu využíván pouze k podpoře výzkumu,
e)   uchazeč vede podvojné účetnictví a eviduje odděleně uznané náklady na výzkumné záměry,
f)   uchazeč ročně vyhotovuje a zveřejňuje výroční zprávu podle zvláštního právního předpisu,9)
g)   uchazeč nezajistil a nezajistí závazky jiných osob,
h)   uchazeč má dozorčí radu30) nebo obdobný kontrolní orgán.

(4) Podmínky způsobilosti uchazeče uvedené v odstavci 2 prokazuje uchazeč, pokud není zřízen zákonem nebo pokud není poskytovatel zároveň zřizovatelem uchazeče, ověřenou kopií, ne starší než 90 kalendářních dnů, zřizovací listiny, zakládací listiny nebo jiného dokladu o zřízení nebo založení. Podmínky způsobilosti uvedené v odstavci 3 písm. a) až c) a g) prokazuje uchazeč, pokud nejsou tyto podmínky stanoveny zvláštním zákonem, ověřenou kopií, ne starší než 90 kalendářních dnů, dokladu o vzniku uchazeče jako právnické osoby. Ostatní podmínky uvedené v odstavci 3 se prokazují čestným prohlášením.

(5) Uchazeč je povinen písemně informovat poskytovatele o změnách, které nastaly v době od podání návrhu výzkumného záměru do vydání rozhodnutí o poskytnutí podpory, které se dotýkají jeho právní subjektivity nebo údajů požadovaných pro prokázání způsobilosti a které by mohly mít vliv na rozhodování poskytovatele, a to do 7 kalendářních dnů ode dne, kdy se o takové skutečnosti dozvěděl.

(6) V případě nesplnění požadavků způsobilosti, povinnosti prokázat svoji způsobilost nebo povinnosti podle odstavce 5 poskytovatel vyloučí návrh výzkumného záměru z hodnocení.

§ 29
Hodnocení výzkumných záměrů

(1) Pro hodnocení návrhů nebo výsledků výzkumných záměrů je poskytovatel povinen jmenovat hodnotící komisi nebo komise, které jsou odbornými poradními orgány poskytovatele. Pro hodnocení výzkumných záměrů platí ustanovení § 21 odst. 5 až 8 přiměřeně.

(2) Složení hodnotící komise, způsob její činnosti, podmínky nepodjatosti jejích členů, způsob nakládání s údaji obsaženými v návrzích výzkumných záměrů a další náležitosti upraví prováděcí právní předpis.

(3) Podmínky nepodjatosti oponentů vůči návrhu výzkumného záměru a uchazeči a způsob nakládání s údaji obsaženými v návrzích výzkumných záměrů upraví prováděcí právní předpis.

(4) Pro posuzování výzkumných záměrů uchazečů řešících oborově stejnou problematiku, kteří o jejich podporu žádají různé poskytovatele, ministerstvo ustaví jako svůj poradní orgán meziresortní hodnotící komisi nebo komise s tím, že každý z těchto poskytovatelů navrhne stejný počet členů hodnotící komise a ministerstvo jejího předsedu. O ustavení meziresortní hodnotící komise může ministerstvo požádat poskytovatel nebo ji ministerstvo ustaví bez žádosti. Pro hodnocení obdobných výzkumných záměrů meziresortní hodnotící komisí platí ustanovení § 21 odst. 5 až 8 přiměřeně.

(5) Způsob ustavení meziresortní hodnotící komise pro hodnocení obdobných výzkumných záměrů podporovaných různými poskytovateli podle odstavce 4, způsob její činnosti a další náležitosti upraví prováděcí právní předpis.

(6) Po rozhodnutí o výsledku hodnocení vydá poskytovatel rozhodnutí o poskytnutí podpory podle § 9.

(7) Poskytovatel má povinnost uchovávat doklady o hodnocení a průběhu řešení výzkumných záměrů podle ustanovení § 26.

(8) Na rozhodování podle odstavce 6 se nevztahuje správní řád.29)

Hlava VII
Poskytování informací o výzkumu a vývoji

§ 30
Informační systém výzkumu a vývoje

(1) Informační systém výzkumu a vývoje je informační systém veřejné správy31) zajišťující shromažďování, zpracování, poskytování a využívání údajů o výzkumu a vývoji podporovaném z veřejných prostředků. Má čtyři vzájemně provázané části, kterými jsou centrální evidence projektů výzkumu a vývoje, centrální evidence výzkumných záměrů, rejstřík informací o výsledcích a evidence veřejných soutěží ve výzkumu a vývoji. Údaje těchto čtyř částí informačního systému výzkumu a vývoje jsou společně sdíleny a využívány k cílům stanoveným v odstavci 2.

(2) Účelem informačního systému výzkumu a vývoje je poskytovat informace o výzkumu a vývoji podporovaném z veřejných prostředků odborné a ostatní veřejnosti, včetně zahraniční, a poskytovatelům s cílem

a)   informování veřejnosti a uchazečů o vyhlášených veřejných soutěžích výzkumu a vývoje a jejich výsledcích,
b)   informování veřejnosti o projektech a výzkumných záměrech podporovaných z veřejných prostředků a jejich výsledcích,
c)   informování dalších subjektů stanovených zvláštními právními předpisy32) nebo mezinárodními smlouvami,
d)   kontroly účelové nebo institucionální podpory,
e)   přípravy návrhu státního rozpočtu a zajištění dalších zvláštními právními předpisy32) stanovených činností poskytovatelů nebo orgánů výzkumu a vývoje podle tohoto zákona,
f)   hodnocení výsledků a poskytování informací vládě a veřejnosti.

(3) Výběr technických a programových prostředků a dalších produktů pro provoz informačního systému výzkumu a vývoje,31) jeho číselníky a datové prvky,31) způsob kontroly úplnosti údajů a vazeb mezi nimi a koncepční záměr informačního systému výzkumu a vývoje31) navrhuje po projednání s příslušnými správci kapitol státního rozpočtu provozovatel a správce datových prvků a číselníků informačního systému výzkumu a vývoje podle zvláštního právního předpisu31) (dále jen "provozovatel") a schvaluje správce informačního systému výzkumu a vývoje, který plní úkoly stanovené zvláštním právním předpisem.31)

§ 31
Práva a povinnosti při předání a poskytnutí údajů informačního systému výzkumu a vývoje

(1) Podmínkou poskytnutí podpory v daném kalendářním roce je předání platných údajů o projektech a výzkumných záměrech poskytovatelem a jejich zařazení do informačního systému výzkumu a vývoje provozovatelem podle podmínek stanovených správcem v souladu s ustanovením § 30 odst. 3. Při předání osobních údajů je poskytovatel a při jejich zařazení provozovatel povinen dodržet podmínky stanovené zvláštními právními předpisy.22)

(2) Poskytovatel vždy před vyhlášením veřejné soutěže ve výzkumu a vývoji předá provozovateli údaje o této veřejné soutěži pro evidenci veřejných soutěží ve výzkumu a vývoji. Do 50 kalendářních dnů ode dne ukončení veřejné soutěže ve výzkumu a vývoji předá poskytovatel provozovateli údaje o vyhodnocení této veřejné soutěže. Postup při předání údajů o vyhlašovaných veřejných soutěžích ve výzkumu a vývoji a jejich vyhodnocení poskytovatelem provozovateli upraví prováděcí právní předpis.

(3) Údaje o projektech a výzkumných záměrech a jejich výsledcích je příjemce povinen předat poskytovateli ve formě a v termínech stanovených poskytovatelem v souladu s odstavci 4 až 6. Postup při předání údajů o projektech a výzkumných záměrech a jejich výsledcích příjemcem poskytovateli upraví prováděcí právní předpis.

(4) Poskytovatel předá platné údaje o projektech nebo výzkumných záměrech podporovaných z jeho rozpočtové kapitoly provozovateli do 50 kalendářních dnů

a)   od počátku kalendářního roku u projektů nebo výzkumných záměrů zahájených v minulých letech a řešených v daném roce, nebo
b)   ode dne nabytí účinnosti smlouvy o poskytnutí podpory nebo vykonatelnosti rozhodnutí o poskytnutí podpory u nově zahajovaných projektů nebo výzkumných záměrů.

(5) Pokud dojde v průběhu kalendářního roku ke změně údajů předaných podle odstavce 4, poskytovatel předá nové platné údaje o řešených projektech a výzkumných záměrech provozovateli nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne, kdy změna nastala nebo byla poskytovateli oznámena.

(6) Poskytovatel předá provozovateli platné údaje o výsledcích projektů a výzkumných záměrů podporovaných z jeho rozpočtové kapitoly včetně údajů o jejich zveřejnění, ochraně podle zvláštních právních předpisů nebo realizování (dále jen "uplatnění") nejpozději do 250 kalendářních dnů po ukončení poskytování podpory z veřejných prostředků. V případě, že v této lhůtě nebyly výsledky uplatněny, uvede údaje o předpokládaném uplatnění výsledků a po jejich uplatnění nebo neuskutečněném uplatnění předá poskytovatel platné údaje provozovateli bez zbytečného odkladu.

(7) Postup při předání platných údajů o projektech a výzkumných záměrech a jejich výsledcích podle odstavců 4 až 6 poskytovatelem provozovateli upraví prováděcí právní předpis.

(8) Provozovatel zařadí do informačního systému údaje předložené poskytovatelem, které splňují náležitosti stanovené zvláštními právními předpisy22) a tímto zákonem, a oznámí tuto skutečnost poskytovateli ve lhůtě od doručení údajů do

a)   5 kalendářních dnů u údajů o veřejných soutěžích ve výzkumu a vývoji,
b)   10 kalendářních dnů u údajů o projektech a výzkumných záměrech,
c)   60 kalendářních dnů u údajů o výsledcích projektů a výzkumných záměrů.

(9) Údaje jsou považovány za zařazené pouze v případě, že provozovatel potvrdí jejich zařazení do informačního systému výzkumu a vývoje na základě kontroly úplnosti údajů a vazeb mezi nimi. Postup při zařazení údajů předaných poskytovatelem do informačního systému výzkumu a vývoje provozovatelem podle odstavce 8 upraví prováděcí právní předpis.

(10) Provozovatel je povinen provést nejpozději do 30 kalendářních dnů od počátku kalendářního roku následujícího po zařazení údajů do informačního systému výzkumu a vývoje kontrolu souladu mezi údaji různých poskytovatelů včetně kontroly jejich souladu s údaji zařazenými v předcházejících letech. Při zjištění nesouladu, který znemožňuje plnění cílů informačního systému uvedených v § 30 odst. 2, nebo dojde-li změnou zvláštních právních předpisů ke změně číselníků nebo datových prvků informačního systému výzkumu a vývoje podle § 30 odst. 3, je provozovatel oprávněn požadovat od poskytovatele opravu předaných údajů v souladu s ustanoveními § 12 a § 31 odst. 5.

(11) Provozovatel poskytne z informačního systému výzkumu a vývoje

a)   veřejnosti všechny platné údaje informačního systému výzkumu a vývoje, které nejsou chráněny podle zvláštních právních předpisů,22) v přehledné formě dálkovým přístupem prostřednictvím referenčního rozhraní podle zvláštního právního předpisu31) nebo prostřednictvím veřejné informační sítě,
b)   výlučně poskytovateli na základě písemné žádosti všechny platné údaje informačního systému výzkumu a vývoje, které do něj poskytl nebo které se týkají organizačních složek, právnických osob nebo fyzických osob v jeho působnosti,
c)   příjemci na základě písemné žádosti všechny platné údaje informačního systému výzkumu a vývoje o jeho projektech a výzkumných záměrech a výsledcích jím dosažených,
d)   ministerstvu a správci všechny platné údaje informačního systému výzkumu a vývoje,
e)   dalším subjektům stanoveným zvláštními právními předpisy32) nebo mezinárodními závazky České republiky údaje stanovené těmito předpisy nebo závazky.

(12) Způsob a termíny poskytnutí údajů z informačního systému výzkumu a vývoje stanoví prováděcí právní předpis.

§ 32
Obsah informačního systému výzkumu a vývoje

(1) Centrální evidence projektů výzkumu a vývoje obsahuje zejména informace určující projekt, název a předmět řešení projektu, jeho příjemce, řešitele, spolupříjemce a osobu odpovědnou spolupříjemci za řešení projektu (dále jen "spoluřešitel"), dobu řešení projektu a dobu účinnosti smlouvy o poskytnutí podpory nebo vykonatelnosti rozhodnutí o poskytnutí podpory, uznané náklady projektu a jejich členění, výši podpory z veřejných prostředků, projekty řešící obdobnou problematiku, stupeň důvěrnosti údajů a po ukončení řešení projektu jeho zhodnocení poskytovatelem. Údaje centrální evidence projektů výzkumu a vývoje stanoví prováděcí právní předpis.

(2) Centrální evidence výzkumných záměrů obsahuje obdobné informace jako centrální evidence projektů výzkumu a vývoje s výjimkou údajů o spolupříjemci a spoluřešitelích. Údaje centrální evidence výzkumných záměrů stanoví prováděcí právní předpis.

(3) Rejstřík informací o výsledcích obsahuje zejména informace určující výsledek a projekt nebo výzkumný záměr, jehož řešením výsledek vznikl, příjemce, autory výsledku, druh výsledku, název výsledku a jeho anotaci, rok uplatnění výsledku a stupeň důvěrnosti údajů. Údaje rejstříku informací o výsledcích stanoví prováděcí právní předpis.

(4) Údaje evidence veřejných soutěží ve výzkumu a vývoji zahrnují zejména obsah podmínek veřejné soutěže ve výzkumu a vývoji podle § 17 a údaje o jejím vyhodnocení podle § 31. Údaje evidence veřejných soutěží ve výzkumu a vývoji stanoví prováděcí právní předpis.

(5) Z osobních údajů smí informační systém výzkumu a vývoje obsahovat pouze jméno, příjmení, rodné číslo a případné akademické tituly a vědecké hodnosti řešitele nebo dalších fyzických osob podílejících se na projektu nebo výzkumném záměru nebo autorů jeho výsledků, není-li řešitel nebo další fyzická osoba státním občanem České republiky, pak jeho jméno, příjmení, státní příslušnost a identifikační kód podle standardu informačních systémů veřejné správy, případné akademické tituly a vědecké hodnosti řešitele a dalších pracovníků podílejících se na projektu nebo výzkumném záměru nebo autorů jeho výsledků.

Hlava VIII
Orgány výzkumu a vývoje

§ 33
Ústřední správní úřad odpovědný za výzkum a vývoj

(1) Ústředním správním úřadem odpovědným za výzkum a vývoj je ministerstvo.

(2) Ministerstvo zabezpečuje zejména

a)   přípravu Národní politiky výzkumu a vývoje České republiky v souladu s mezinárodními smlouvami a kontrolu její realizace formou stanoviska k souladu programů výzkumu a vývoje předložených poskytovateli s Národní politikou výzkumu a vývoje České republiky před schválením těchto programů vládou,
b)   přípravu priorit formou Národního programu výzkumu,
c)   realizaci priorit výzkumu v oblastech, které nespadají do působností poskytovatelů, formou zabezpečení částí Národního programu výzkumu,
d)   přípravu právních předpisů výzkumu a vývoje a vyhodnocování důsledků ostatních právních předpisů na výzkum a vývoj,
e)   mezinárodní spolupráci České republiky ve výzkumu a vývoji, včetně jednání s orgány a institucemi Evropských společenství a jednotlivých států Evropských společenství s působností pro výzkum a vývoj, s výjimkou mezinárodní spolupráce v obranném výzkumu a vývoji, za kterou odpovídá Ministerstvo obrany.

(3) V případech, kdy zastoupení České republiky v příslušných mezinárodních orgánech a organizacích zabezpečuje ministerstvo, předkládá ministerstvo zprávu o průběhu a výsledcích spolupráce po projednání s Radou pro výzkum a vývoj vládě a po projednání vládou tuto zprávu zveřejní.

§ 34
Ústřední a jiné správní úřady odpovědné za výzkum a vývoj v oblasti svých působností

(1) Ústřední a jiné správní úřady včetně ministerstva, které jsou oprávněny poskytovat podporu ze státního rozpočtu na výzkum a vývoj, odpovídají v oblasti své působnosti zejména za

a)   přípravu koncepcí výzkumu a vývoje a jejich realizaci,
b)   přípravu a realizaci programů v působnosti poskytovatele a dalších aktivit výzkumu a vývoje, nezahrnutých do Národního programu výzkumu,
c)   realizaci priorit výzkumu formou zabezpečení částí Národního programu výzkumu,
d)   veřejné soutěže ve výzkumu a vývoji vyhlášené podle tohoto zákona a zadání veřejných zakázek podle zvláštního právního předpisu2) na poskytnutí účelové podpory z jejich rozpočtových kapitol,
e)   kontrolu využití účelové nebo institucionální podpory poskytnuté z jejich rozpočtových kapitol,
f)   mezinárodní spolupráci České republiky ve výzkumu a vývoji, pokud zabezpečují zastoupení České republiky v příslušných zahraničních a mezinárodních orgánech a organizacích.

(2) Ústřední správní úřady nebo instituce, které zabezpečují zastoupení České republiky v mezinárodních orgánech a organizacích a z jejichž výdajů na výzkum a vývoj se poskytuje účelová nebo institucionální podpora mezinárodní spolupráci ve výzkumu a vývoji, předloží do konce května každého kalendářního roku ministerstvu zprávu o průběhu a výsledcích spolupráce v uplynulém roce.

§ 35
Rada pro výzkum a vývoj

(1) Rada pro výzkum a vývoj je odborným a poradním orgánem vlády pro oblast výzkumu a vývoje.

(2) Rada pro výzkum a vývoj plní úkoly podle tohoto zákona a zabezpečuje zejména

a)   zpracování dlouhodobých základních směrů a proporcí rozvoje výzkumu a vývoje České republiky prostřednictvím svých poradních orgánů, kterými jsou odborné komise pro jednotlivé směry výzkumu a vývoje,
b)   zpracování pravidelných ročních analýz a hodnocení stavu výzkumu a vývoje v České republice a jejich srovnání se zahraničím a předkládá je vládě,
c)   úlohu správce a provozovatele podle § 30 a schvaluje provozní řád informačního systému výzkumu a vývoje,
d)   zpracování stanovisek k materiálům předkládaným vládě za oblast výzkumu a vývoje,
e)   jednání s poradními orgány pro výzkum a vývoj Evropských společenství a s radami pro výzkum a vývoj jednotlivých členských států Evropských společenství i dalších zemí,
f)   plnění dalších úkolů a povinností stanovených tímto zákonem, zvláštním právním předpisem nebo uložených vládou,
g)   zpracování návrhu střednědobého výhledu33) podpory výzkumu a vývoje,
h)   návrh výše celkových výdajů na výzkum a vývoj jednotlivých rozpočtových kapitol a návrh jejich rozdělení podle § 5 odst. 5.

(3) Rada pro výzkum a vývoj má 15 členů včetně předsedy. Členy Rady pro výzkum a vývoj s výjimkou jejího předsedy jmenuje vláda na návrh předsedy Rady pro výzkum a vývoj

a)   ze zástupců poskytovatelů,
b)   z představitelů institucí zabývajících se výzkumem a vývojem, zejména Akademie věd České republiky, Grantové agentury České republiky, veřejných vysokých škol, resortních výzkumných ústavů a institucí zabývajících se vývojem,
c)   z představitelů odborné veřejnosti, které navrhují fyzické osoby zabývající se výzkumem a vývojem.

(4) Členy Rady pro výzkum a vývoj s výjimkou jejího předsedy odvolává vláda na návrh předsedy Rady pro výzkum a vývoj. Člen Rady pro výzkum a vývoj může písemně požádat předsedu Rady pro výzkum a vývoj o předložení návrhu vládě na své odvolání z této funkce. Do doby, než vláda rozhodne o návrhu na jeho odvolání, zůstává členem Rady pro výzkum a vývoj.

(5) Orgány Rady pro výzkum a vývoj jsou předseda a předsednictvo. Předsedou Rady pro výzkum a vývoj je člen vlády. Předsedu Rady pro výzkum a vývoj jmenuje a odvolává vláda na návrh předsedy vlády. Předsednictvo Rady pro výzkum a vývoj tvoří předseda Rady pro výzkum a vývoj a tři místopředsedové volení z členů Rady pro výzkum a vývoj. Předsednictvo řídí činnost Rady pro výzkum a vývoj mezi jejími zasedáními a koordinuje činnost odborných komisí jako poradních orgánů Rady pro výzkum a vývoj, které připravují návrhy dlouhodobých základních směrů a proporcí rozvoje výzkumu a vývoje České republiky.

(6) Členství v Radě pro výzkum a vývoj je veřejnou funkcí, která nezakládá pracovněprávní poměr k České republice. Odměny členům Rady pro výzkum a vývoj stanoví vláda. Členové Rady pro výzkum a vývoj mají nárok na úhradu nákladů spojených s výkonem funkce člena Rady pro výzkum a vývoj. Funkční období členů Rady pro výzkum a vývoj je čtyřleté. Člen Rady pro výzkum a vývoj může být jmenován nejvýše na dvě po sobě následující funkční období.

§ 36
Grantová agentura České republiky

(1) Grantová agentura České republiky je organizační složkou státu a správcem rozpočtové kapitoly. Grantová agentura České republiky je samostatnou účetní jednotkou a hospodaří samostatně s účelovými a institucionálními prostředky přidělenými zákonem o státním rozpočtu České republiky. Sídlem Grantové agentury České republiky je Praha.

(2) Grantová agentura České republiky zabezpečuje

a)   přípravu a vyhlášení veřejné soutěže ve výzkumu a vývoji na podporu grantových projektů,
b)   hodnocení a výběr návrhů grantových projektů,
c)   poskytování účelové podpory grantových projektů na základě smluv o poskytnutí podpory nebo rozhodnutí o poskytnutí podpory,
d)   kontrolu plnění smluv o poskytnutí podpory nebo rozhodnutí o poskytnutí podpory a čerpání účelové podpory,
e)   hodnocení a kontrolu průběhu řešení a plnění cílů grantových projektů a kontrolu jimi dosažených výsledků,
f)   zpracování návrhu výdajů Grantové agentury České republiky a zpráv o její činnosti.

(3) Orgány Grantové agentury České republiky jsou předseda, předsednictvo a kontrolní rada Grantové agentury České republiky. Funkce předsedy a členů předsednictva Grantové agentury České republiky je veřejnou funkcí, která nezakládá pracovněprávní poměr k České republice. Předseda Grantové agentury České republiky a členové předsednictva Grantové agentury České republiky mají nárok na úhradu nákladů spojených s výkonem jejich funkce. Předsedovi Grantové agentury České republiky a členům předsednictva Grantové agentury České republiky může být přiznána za výkon jejich funkce odměna. Výši odměny stanoví na základě zprávy o činnosti daného orgánu vláda.

(4) Předseda Grantové agentury České republiky zastupuje Grantovou agenturu České republiky navenek a jedná jejím jménem ve všech jejích věcech. Předsedu Grantové agentury České republiky jmenuje z členů předsednictva Grantové agentury České republiky a odvolává na návrh Rady pro výzkum a vývoj vláda.

(5) Předsednictvo Grantové agentury České republiky je výkonným orgánem Grantové agentury České republiky, který schvaluje vyhlášení veřejných soutěží ve výzkumu a vývoji, rozhoduje o uzavření smluv o poskytnutí podpory nebo vydává rozhodnutí o poskytnutí podpory, předkládá vládě ke schválení návrh statutu Grantové agentury České republiky a jeho změn a předkládá návrh rozpočtu Grantové agentury České republiky. Předsednictvo Grantové agentury České republiky má pět členů. Funkční období členů předsednictva Grantové agentury České republiky je čtyřleté s možností jmenování nejvýše na dvě období po sobě následující. Členy předsednictva Grantové agentury České republiky jmenuje a odvolává vláda na návrh Rady pro výzkum a vývoj. Předsednictvo Grantové agentury České republiky koordinuje činnost oborových komisí jako poradních orgánů Grantové agentury České republiky, které posuzují a hodnotí návrhy projektů základního výzkumu s žádostmi o udělení podpory.

(6) Kontrolní rada Grantové agentury České republiky je kontrolním orgánem Grantové agentury České republiky, který kontroluje rozdělování finančních prostředků Grantové agentury České republiky, provádí dohled nad činností Grantové agentury České republiky a předkládá stanoviska předsednictvu Grantové agentury České republiky. Stanoviska, která jsou vydávána v rámci kompetence kontrolní rady Grantové agentury České republiky, jsou pro předsednictvo Grantové agentury České republiky závazná. Kontrolní rada Grantové agentury České republiky má deset členů, které z řad odborníků jmenuje Poslanecká sněmovna na návrh právnických osob zabývajících se výzkumem a vývojem. Funkční období členů kontrolní rady Grantové agentury České republiky je čtyřleté s možností jmenování nejvýše na dvě období po sobě následující. Kontrolní rada Grantové agentury České republiky předkládá Poslanecké sněmovně výroční zprávu o své činnosti. Poslanecká sněmovna může odvolat kontrolní radu Grantové agentury České republiky, pokud opakovaně neschválí výroční zprávu. Členům kontrolní rady Grantové agentury České republiky může být přiznána za výkon jejich funkce odměna. Výši odměny stanoví na základě zprávy o činnosti kontrolní rady Grantové agentury České republiky Poslanecká sněmovna.

Hlava IX
Územní samosprávné celky

§ 37

Územní samosprávné celky v oblasti své působnosti mohou poskytovat podporu výzkumu a vývoje za podmínek stanovených tímto zákonem.

Hlava X
Přechodná a zmocňovací ustanovení

§ 38
Přechodná ustanovení

(1) Na právní vztahy v oblasti výzkumu a vývoje, která je upravena tímto zákonem, vzniklé přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se vztahují dosavadní právní předpisy.

(2) Pro návrhy výzkumných záměrů s navrženým termínem zahájení od 1. ledna 2004 stanoví poskytovatel náležitosti pro předložení výzkumného záměru podle § 27 odst. 1 do 30 kalendářních dnů ode dne nabytí účinnosti nařízení vlády o institucionální podpoře výzkumu a vývoje a hodnocení výzkumných záměrů podle § 39. Uchazeči předloží poskytovatelům návrhy výzkumných záměrů s navrženým termínem zahájení od 1. ledna 2004 do 90 kalendářních dnů od stanovení náležitostí pro předložení výzkumného záměru poskytovatelem.

(3) Členové dozorčí rady Grantové agentury České republiky zvolení přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se stávají členy kontrolní rady Grantové agentury České republiky. Jejich funkční období zůstává zachováno.

§ 39
Zmocňovací ustanovení

Vláda nařízeními provede § 3 odst. 4, § 4 odst. 7, § 7 odst. 4 a 5, § 8 odst. 1 a 4, § 9 odst. 7, § 19 odst. 1, § 21 odst. 1, 4 a 5, § 22 odst. 7, § 23 odst. 3, § 27 odst. 1 a 6, § 29 odst. 2, 3 a 5, § 31 odst. 2, 3, 7, 9 a 12, § 32 odst. 1 až 4.

Hlava XI
Společné a zrušovací ustanovení

§ 40
Společné ustanovení

Pokud ustanovení mezinárodní smlouvy, kterou je Česká republika vázána a která byla schválena Parlamentem a vyhlášena ve Sbírce zákonů nebo ve Sbírce mezinárodních smluv, stanoví něco jiného než tento zákon, použijí se ustanovení mezinárodní smlouvy.

§ 41
Zrušovací ustanovení

Zrušují se: 

1.  Zákon č. 300/1992 Sb., o státní podpoře vědecké činnosti a vývoje technologií. 
2.  Zákon č. 1/1995 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č.  300/1992 Sb., o státní podpoře vědecké činnosti a vývoje technologií.

ČÁST DRUHÁ
Změna zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek
§ 42

V § 1 odst. 2 zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění zákona č. 148/1996 Sb., zákona č. 93/1998 Sb., zákona č. 28/2000 Sb., zákona č. 256/2000 Sb. a zákona č. 39/2001 Sb., písmeno a) včetně poznámky pod čarou č. 2) zní:

"a)  poskytování účelové podpory výzkumu a vývoje podle zvláštního právního předpisu2) s výjimkou případů, kdy jediným uživatelem výsledků výzkumu a vývoje je Česká republika nebo územní samosprávný celek,

2)  § 8 odst. 3 zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a vývoje).".

ČÁST TŘETĺ
Změna zákona č. 59/2000 Sb., o veřejné podpoře

§ 43

V příloze k zákonu č. 59/2000 Sb., o veřejné podpoře, se část druhá zrušuje.

ČÁST ČTVRTÁ
Změna zákona č. 220/2000 Sb., o změnách některých zákonů v souvislosti s přijetím zákona o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích

§ 44

V zákoně č. 220/2000 Sb., o změnách některých zákonů v souvislosti s přijetím zákona o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění zákona č. 364/2000 Sb., se část desátá zrušuje.

ČÁST PÁTÁ
ÚČINNOST

§ 45

(1) Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. července 2002.

(2) Ustanovení § 4 odst. 6 a § 18 odst. 9 písm. b) a c) pozbývají platnosti dnem vstupu smlouvy o přistoupení České republiky k Evropské unii v platnost.

Klaus v. r.
Havel v. r.
v z. Rychetský v. r.


1)   Například obchodní zákoník, zákon č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů.
2)   Zákon č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
3)   Například zákon č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.
4)   Zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů.
5)   Zákon č. 59/2000 Sb., o veřejné podpoře.
6)   § 12 a 13 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla).
7)   § 3 písm. g) zákona č. 218/2000 Sb.
8)   Zákon č. 218/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.
9)   Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.
10)   Zákon č. 148/1998 Sb., o ochraně utajovaných skutečností a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Obchodní zákoník.
11)   Zákon č. 218/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
12)   Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
13)   Zákon č. 218/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 250/2000 Sb.
Zákon č. 563/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
14)   Zákon č. 148/1998 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
15)   § 40 odst. 1 a 2 zákona č. 218/2000 Sb.
§ 15 zákona č. 250/2000 Sb.
Zákon č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, ve znění pozdějších předpisů.
16)   § 10 a 11 zákona č. 59/2000 Sb.
17)   Zákon č. 527/1990 Sb., o vynálezech a zlepšovacích návrzích, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 529/1991 Sb., o ochraně topografií polovodičových výrobků, ve znění zákona č. 116/2000 Sb.
Zákon č. 478/1992 Sb., o užitných vzorech, ve znění zákona č. 116/2000 Sb.
Zákon č. 206/2000 Sb., o ochraně biotechnologických vynálezů a o změně zákona č.  132/1989 Sb., o ochraně práv k novým odrůdám rostlin a plemenům zvířat, ve znění zákona č. 93/1996 Sb.
Zákon č. 207/2000 Sb., o ochraně průmyslových vzorů a o změně zákona č. 527/1990  Sb., o vynálezech, průmyslových vzorech a zlepšovacích návrzích, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 408/2000 Sb., o ochraně práv k odrůdám rostlin a o změně zákona č.  92/1996 Sb., o odrůdách, osivu a sadbě pěstovaných rostlin, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o ochraně práv k odrůdám).
18)   Například zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), zákon č.  527/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 529/1991 Sb., ve znění zákona č. 116/2000 Sb., zákon č. 478/1992 Sb., ve znění zákona č. 116/2000 Sb., zákon č. 206/2000 Sb., ve znění zákona č. 93/1996 Sb., zákon č. 408/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
19)   Zákon č. 527/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 408/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
20)   Zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu).
21)   Zákon č. 148/1998 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Obchodní zákoník.
22)   Zákon č. 148/1998 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 101/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 106/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 121/2000 Sb.
Obchodní zákoník.
23)   Například živnostenský zákon, zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 311/1997 Sb., o chovu a využití pokusných zvířat.
24)   Zákon č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání, ve znění pozdějších předpisů.
25)   Trestní zákon.
26)   Například zákon č. 246/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 311/1997 Sb.
27)   Zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů.
28)   Sdělení č. 96/2000 Sb. m. s., o sjednání Rozhodnutí č. 1/99 Rady přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Českou republikou na straně druhé ze dne 30. července 1999 o přijetí podmínek pro účast České republiky v programech Společenství v oblasti výzkumu, technologického rozvoje a demonstrací (1998 - 2002), a v programech pro výzkum a vzdělávání (1998 - 2002).
29)   Zákon č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), ve znění pozdějších předpisů.
30)   Například obchodní zákoník, zákon č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů.
31)   Zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů.
32)   Například zákon č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, ve znění zákona č. 132/2000 Sb.
33)   Zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů.


E-shop

Co ovlivňuje Ústavní soud a jeho soudce?

Co ovlivňuje Ústavní soud a jeho soudce?

Jan Chmel - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Publikace zkoumá právní a mimoprávní faktory, které mají vliv na rozhodování Ústavního soudu České republiky. Zaměřuje se především na to, jaké předpoklady pro rozhodování soudu vytváří vnější politické a společenské prostředí, jak se v tomto rozhodování odráží odlišné postoje a ... pokračování

Cena: 450 KčKOUPIT

Dávky pomoci v hmotné nouzi

Dávky pomoci v hmotné nouzi

JUDr. Naděžda Břeská, Mgr. Tomáš Urban, Mgr. Lucie Vránová - Anag, spol. s r. o.

Kniha přináší podrobný popis jednotlivých dávek systému pomoci v hmotné nouzi (příspěvku na živobytí, doplatku na bydlení a mimořádné okamžité pomoci), a to i ve vazbách na ostatní dávkové systémy. Podrobněji k obsahu publikace Jde o srozumitelný a ucelený výklad celého systému ... pokračování

Cena: 349 KčKOUPIT

Zákon o potravinových a tabákových výrobcích - Praktický průvodce

Zákon o potravinových a tabákových výrobcích - Praktický průvodce

Jakub Forman - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích, prošel od svého vzniku velkým množstvím novel a jak říká sám autor, je tento předpis po vstupu ČR do Evropské unie „jen jakousi vstupní branou do ... pokračování

Cena: 725 KčKOUPIT

Právní akty

Sbírka zákonů
a mezinárodních smluv

číslo   /
  /

Sbírka mezinárodních smluv
(do 31. 12. 2023)

číslo   /
  /

Finanční zpravodaj

číslo   /
  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.