Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů


75

VYHLÁŠKA
Českého báňského úřadu

ze dne 22. ledna 2002

o bezpečnosti provozu elektrických technických zařízení používaných při hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem

Český báňský úřad stanoví podle § 5 odst. 3 a § 6 odst. 6 písm a) zákona č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění zákona č. 542/1991 Sb.:

§ 1
Předmět úpravy

(1) Vyhláška stanoví požadavky k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu (dále jen "bezpečnost práce a provozu") včetně bezpečnosti provozu elektrických technických zařízení (dále jen "elektrické zařízení") používaných při hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem a při pracích s těmito činnostmi souvisejícími.

(2) Vyhláška dále stanoví požadavky kladené na kvalifikaci a odbornou způsobilost pracovníků, kteří vykonávají činnost na elektrickém zařízení nebo jej obsluhují.

§ 2
Výklad pojmů

Pro účely této vyhlášky se rozumí

a)   prací na elektrickém zařízení - obsluha, montáž, demontáž, oprava, prohlídka, kontrola, údržba, zkoušení a měření a revize elektrických zařízení,
b)   prohlídkou - činnost směřující k ověření, zda volba elektrického zařízení odpovídá provozním podmínkám, zda elektrické zařízení je řádně instalováno a provozováno a zda jsou respektovány požadavky jeho výrobce, dovozce, osoby zplnomocněné výrobcem nebo dovozcem, popřípadě distributora (dále jen "výrobce"), jakož i výrobců jeho jednotlivých částí na jeho instalaci a provoz a že zařízení není viditelně poškozeno tak, že by tím byla ohrožena bezpečnost práce a provozu,
c)   organizací - právnická nebo fyzická osoba oprávněná k podnikání, pokud vykonává některou z činností uvedených v této vyhlášce,
d)   řádem prohlídek, údržby a revizí - písemný dokument jakožto součást provozní dokumentace, kterým organizace vymezuje požadavky, lhůty, postupy, pravidla a záznamy v provozní knize při prohlídce a údržbě elektrických zařízení, včetně preventivní údržby, a určuje lhůty pravidelných revizí,
e)   zkouškou - zkoušení a měření podle části B přílohy č. 4, popřípadě i soubor dalších technických úkonů určených průvodní dokumentací k ověření, že opatření k zajištění bezpečnosti práce a provozu včetně bezpečnosti elektrického zařízení a návazného technického zařízení, bez ohledu na jeho druh, plní svůj účel,
f)   revizí - souhrn potřebných úkonů podle přílohy č. 4, kterými se ověřuje bezpečný stav elektrického zařízení uváděného do provozu nebo již provozovaného,
g)   zprávou o revizi - písemný doklad o výsledku revize vypracovaný revizním technikem elektrických zařízení podle přílohy č. 3 s využitím informací nezbytných pro provádění revize, z něhož je patrný stav elektrického zařízení v době vykonání revize a splnění požadavků kladených na bezpečnost práce a provozu, na bezpečnost provozu tohoto zařízení a na jeho provozní dokumentaci,
h)   uvedením elektrického zařízení do provozu - úkon, kterým po provedení předepsané revize na elektrickém zařízení nebo jeho kontroly ke zjištění jeho stavu a vlivu na okolí a na pracovní prostředí a po zhodnocení dosažených výsledků bylo zařízení uznáno schopným trvalého užívání nebo používání a bezpečného provozu,
i)   elektrickým zařízením třídy ochrany I - zařízení, které má na všech částech alespoň pracovní izolaci a ochrannou svorku nebo ochranný kontakt; elektrické zařízení třídy ochrany I může mít některé části s dvojitou nebo zesílenou izolací nebo části, které mají bezpečné malé napětí,
j)   elektrickým zařízením třídy ochrany II - zařízení, které má dvojitou nebo zesílenou izolaci,
k)   elektrickým zařízením třídy ochrany III - zařízení, které je určeno pro připojení na zdroj bezpečného malého napětí a které nemá žádné vnitřní ani vnější obvody s napětím větším, než je bezpečné malé napětí.

§ 3
Základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a provozu

(1) Elektrické zařízení lze provozovat, jen pokud je zajištěno, aby osoby byly odpovídajícím způsobem chráněny proti nebezpečí zranění a majetek proti poškození elektrickým proudem nebo napětím, popřípadě jevy vyvolanými účinky elektřiny a před nebezpečím neelektrického charakteru, které může elektrické zařízení způsobit, a to technickým provedením, instalací a umístěním způsobem odpovídajícím projektové, popřípadě výkresové, průvodní a provozní dokumentaci.

(2) Elektrické zařízení se zařadí do třídy a skupiny s přihlédnutím k jeho rizikovosti, povaze prací a místním podmínkám.

§ 4
Elektrická zařízení tříd A a B

(1) Elektrickým zařízením třídy A je:

a)   elektrické zařízení v prostorech s nebezpečím výbuchu plynů a par, elektrické zařízení v prostorech s nebezpečím požáru a výbuchu prachů nebo výbušnin, elektrické zařízení v prostorech z hlediska nebezpečí úrazu elektrickým proudem zvlášť nebezpečných a elektrické zařízení v plynujících dolech a uhelných dolech,
b)   elektrické zařízení silové v ostatních prostorech a s tímto zařízením související spínací a řídicí zařízení; za spínací a řídicí zařízení se považují i ovládací a bezpečnostní obvody,
c)   elektrické zařízení těžních zařízení pro svislou dopravu,
d)   elektrické zařízení uvedené v odstavci 3 písm. c) a d), pokud je pevně připojené k elektrické síti,
e)   zařízení, kterým je zajištěna ochrana před bleskem,
f)   zařízení, kterým je zajištěna ochrana před nebezpečnými účinky statické elektřiny v prostorech s nebezpečím výbuchu plynů, par, prachů nebo výbušnin.

(2) Elektrické zařízení třídy A podléhá provádění výchozích, pravidelných, popřípadě mimořádných revizí revizním technikem s osvědčením příslušného rozsahu podle přílohy č. 1.

(3) Elektrickým zařízením třídy B je:

a)   elektrické zařízení silové držené v ruce do napětí 690 V střídavých nebo 440 V stejnosměrných,
b)   elektrické zařízení silové přenosné do napětí 690 V střídavých nebo 440 V stejnosměrných,
c)   elektrické zařízení silové nepřenosné nebo upevněné do napětí 690 V střídavých nebo 440 V stejnosměrných, pokud toto není pevně připojené k elektrické síti,
d)   pohyblivé přívody a šňůrová vedení pro silové elektrické zařízení do napětí 690 V střídavých nebo 440 V stejnosměrných, která mají průřez fázového nebo krajního vodiče 6 mm2 nebo menší, pokud nejsou pevně připojená k elektrické síti.

(4) Elektrické zařízení třídy B podléhá provádění pravidelných, popřípadě mimořádných kontrol osobou s elektrotechnickou kvalifikací alespoň pracovníka znalého podle zvláštního právního předpisu.

§ 5
Zařazení elektrických zařízení podléhajících
provádění revizí a kontrol do skupin

(1) Elektrické zařízení třídy A se pro účely této vyhlášky zařazuje podle míry ohrožení bezpečnosti práce a provozu sestupně do skupin A1, A2, A3 a A4 s tím, že vyšší číslo skupiny představuje menší míru rizika.

(2) Elektrickým zařízením skupiny A1 je

a)   elektrické zařízení v podzemí plynujících dolů a uhelných dolů,
b)   elektrické zařízení na povrchu v prostorech s vysokým a zvýšeným nebezpečím výbuchu metanu SNM 3 a SNM 2,
c)   elektrické zařízení v prostorech s vysokým nebezpečím výbuchu zóna 0 (SNV 3) a se zvýšeným nebezpečím výbuchu zóna 1 (SNV 2),
d)   elektrické zařízení v prostorech z hlediska nebezpečí úrazu elektrickým proudem zvlášť nebezpečných ,
e)   elektrické zařízení na staveništích a demolicích,
f)   elektrické zařízení v pojízdných a převozných prostředcích; za takové prostředky se považují pojízdné dílny a opravny, obytné, zdravotnické, přenosové, měřicí a vyhodnocovací vozy, elektrocentrály, převozné buňky a maringotky.

(3) Elektrickým zařízením skupiny A2 je

a)   elektrické zařízení v podzemí neplynujících neuhelných dolů,
b)   elektrické zařízení na povrchu v prostorech s nebezpečím výbuchu metanu SNM 1,
c)   elektrické zařízení těžních zařízení pro svislou dopravu,
d)   elektrické zařízení v prostorech s nebezpečím výbuchu zóna 2 (SNV 1) a v ochranných prostorech,
e)   elektrické zařízení v prostorech s nebezpečím požáru BE 2,
f)   elektrické zařízení v prostorech s nebezpečím výbuchu BE 3,23)
g)   elektrické zařízení v budovách konstruovaných z hořlavých materiálů CA 2,
h)   elektrické zařízení v uhelných lomech na velkostroji a zařízení dálkové pásové dopravy včetně jeho napájecích vedení, mobilních nebo přesuvných transformoven a čerpacích stanic,
i)   elektrické zařízení v místnostech určených pro shromažďování více než 200 osob.

(4) Elektrickým zařízením skupiny A3 je

a)   elektrické zařízení v prostorech z hlediska nebezpečí úrazu elektrickým proudem nebezpečných,9)
b)   elektrické zařízení na přeměnu elektrické energie transformací se jmenovitým výkonem jednotlivých transformátorů větším než 1 MVA s napěťovými převody vn, vvn nebo zvn,
c)   elektrické zařízení rozvodu elektrické energie o napětí vyšším než 1 kV střídavých nebo 1,5 kV stejnosměrných,
d)   trolejové vedení důlních drah.

(5) Elektrickým zařízením skupiny A4 jsou ostatní elektrická zařízení třídy A neuvedená v odstavcích 2 až 4.

(6) Elektrické zařízení třídy A spadající podle míry ohrožení do více skupin se zařazuje do té skupiny z nich, která vyjadřuje nejvyšší nebezpečí; elektrické zařízení uvedené v odstavci 3 písm. c) se do jiné skupiny nezařazuje.

(7) Elektrické zařízení třídy B se pro účely této vyhlášky zařazuje podle míry ohrožení bezpečnosti práce a provozu do skupin B1, B2, B3 a B4.

(8) Elektrickým zařízením skupiny B1 je to, které je organizací určeno k použití více než 250 pracovních hodin za rok, a také to elektrické zařízení, u kterého se předpokládá použití v prostorech s nebezpečím výbuchu plynů, par, prachů nebo výbušnin nebo použití v plynujících dolech.

(9) Elektrickým zařízením skupiny B2 je to, které je organizací určeno k použití od 100 do 250 pracovních hodin za rok.

(10) Elektrickým zařízením skupiny B3 je to, které je organizací určeno k použití méně než 100 pracovních hodin za rok.

(11) Elektrickým zařízením skupiny B4 je to zařízení uvedené v § 4 odst. 3 písm. b), c) a d), které je organizací určeno k použití jen v prostorech normálních, a to bez ohledu na počet pracovních hodin a rok.

§ 6
Další požadavky na bezpečnost provozovaných elektrických zařízení

(1) Provozovat lze jen to elektrické zařízení, jehož stav byl shledán způsobilým provedenou prohlídkou, zkouškou, kontrolou a revizí, které byly vykonány ve lhůtách a v rozsahu stanoveném touto vyhláškou, nebo v případech, kde to tato vyhláška stanoví, v rozsahu určeném organizací.

(2) Stav elektrických zařízení se při revizi a kontrole do doby jejich rekonstrukce posuzuje podle zvláštních právních předpisů a technických norem platných v době jejich uvedení do provozu, rekonstrukce nebo modernizace, pokud nestanoví takový zvláštní právní předpis nebo technická norma jinak.

(3) Při revizi elektrického zařízení třídy A se provede prohlídka a zkouška v rozsahu podle přílohy č. 4, pokud výrobce nestanovil podmínky další. Jestliže některý z bodů prohlídky nebo zkoušky uvedený v této příloze není u revidovaného elektrického zařízení technicky proveditelný nebo je z hlediska bezpečnosti práce a provozu bezdůvodný, provedení takové prohlídky nebo zkoušky se nevyžaduje.

(4) Po provedené revizi elektrického zařízení třídy A zpracuje revizní technik zprávu o revizi podle části C přílohy č. 3, kterou předá organizaci; ta ji uchovává po celou dobu provozování předmětného elektrického zařízení.

(5) Při kontrole elektrického zařízení třídy B se provede prohlídka tohoto zařízení podle části A přílohy č. 5 a měření a zkouška chodu v rozsahu a v technických požadavcích stanovených českou technickou normou, pokud výrobce neurčil rozsah a technické požadavky jiné.

(6) Provedení kontroly elektrického zařízení třídy B zapíše ten, kdo kontrolu provedl, do dokladu o kontrole tohoto zařízení s obsahem podle části B přílohy č. 5; tento doklad organizace uchovává do doby další pravidelné kontroly tohoto zařízení.

(7) Prozatimním způsobem mohou být instalována jen elektrická zařízení uvedená v § 4 odst. 1 písm. b) a d), nestanovuje-li zvláštní právní předpis jinak,26) a to jen na dobu nezbytné potřeby, nejdéle však na 6 měsíců.

§ 7
Další požadavky na bezpečnost provozu
elektrického zařízení při jeho uvádění do provozu

(1) Montáž elektrického zařízení se provádí podle projektové, popřípadě výkresové dokumentace zařízení.

(2) Práce na elektrickém zařízení lze provádět jen v případě, že je zajištěno, aby

a)   elektrické zařízení uváděné do provozu po částech mělo nehotové části spolehlivě odpojené a zajištěné proti nežádoucímu zapojení nebo jinak zabezpečené tak, aby ve stavu pod napětím nedošlo k ohrožení bezpečnosti práce a provozu,
b)   elektrické zařízení před ukončením montáže nebo opravy bylo uváděno pod napětí pouze v souvislosti s provedením zkoušky a s ověřováním jeho správné funkce; při tom se provedou taková opatření, aby nebyla ohrožena bezpečnost práce a provozu,
c)   elektrické zařízení po ukončení montáže, opravy nebo přemístění na nové stanoviště, kdy toto zařízení v důsledku montáže, opravy nebo přemístění může vykazovat změny svých elektrických nebo funkčních vlastností, bylo před následným uvedením do provozu podrobeno revizi nebo zkoušce, a to po ukončení montáže vždy a po opravě nebo přemístění na nové stanoviště podle potřeby tak, aby byla vždy prokazatelně ověřena jeho bezpečnost,
d)   byla u elektrického zařízení třídy A provedena výchozí revize podle části B odstavce 1 přílohy č. 3, pokud se na toto elektrické zařízení nevztahuje odstavec 5 nebo 8.

(3) Po ukončení montáže elektrického zařízení třídy A obdrží odběratel od dodavatele montáže spolu se zařízením

a)   průvodní a projektovou nebo výkresovou dokumentaci elektrického zařízení odpovídající skutečnému provedení,
b)   zprávu o výchozí revizi elektrického zařízení.

(4) Elektrické zařízení lze po opravě provozovat až po ověření, že tato oprava nemůže mít za následek ohrožení bezpečného stavu opraveného, popřípadě navazujícího elektrického zařízení, o čemž se u elektrického zařízení třídy A vyhotoví záznam do provozní knihy a u elektrického zařízení třídy B záznam do dokladu o kontrole.

(5) Revize se po přemístění a provedené změně na elektrickém zařízení nevyžaduje:

a)   u elektrického zařízení do 6,6 kV střídavých určeného k přeměně elektrické energie a u elektrického zařízení do 35 kV střídavých nebo stejnosměrných určeného k rozvodu elektrické energie, u kterého oproti stavu v době předchozí revize došlo pouze ke změně umístění předmětného elektrického zařízení nebo prodloužení, zkrácení nebo výměně elektrického rozvodu, pokud tato změna nevyžaduje současně i změnu nastavení hodnoty některého z jisticích prvků nebo změnu ochrany před úrazem elektrickým proudem; toto ustanovení se nepoužije u elektrického zařízení tvořícího součást stavebního objektu či jinak v tomto objektu zabudovaného a u elektrického zařízení v prostorech s nebezpečím požáru nebo výbuchu výbušnin,
b)   u elektrického zařízení do 35 kV střídavých nebo stejnosměrných určeného k dobývání nerostů nebo k dopravě nerostů v souvislosti s tímto dobýváním, u kterého oproti stavu v době předchozí revize došlo pouze ke změně umístění předmětného elektrického zařízení v rámci jednoho pracoviště nebo z jednoho pracoviště na pracoviště navazující, pokud tato změna nevyžaduje současně i změnu nastavení hodnoty některého z jisticích prvků nebo změnu ochrany před úrazem elektrickým proudem,
c)   u elektrického zařízení, u kterého oproti stavu v době předchozí revize byly odpojeny některé části určené k přeměně, rozvodu nebo spotřebě elektrické energie,
d)   u elektrického zařízení do 1 kV střídavých nebo 1,5 kV stejnosměrných, u kterého byla provedena změna výkonu některé části provozovaného elektrického zařízení určené ke spotřebě elektrické energie, a to i v případě, že je současně provedena změna nastavení hodnoty jisticího prvku, pokud však nedošlo ke změně ochrany před úrazem elektrickým proudem; toto ustanovení se nepoužije u elektrického zařízení tvořícího součást stavebního objektu či jinak v tomto objektu zabudovaného.

(6) Pokud se v případech uvedených v odstavci 5 neprovede revize, lze elektrické zařízení provozovat jen za předpokladu splnění těchto podmínek:

a)   provedením změn uvedených v odstavci 5 není ohrožena bezpečnost práce a provozu jak předmětným, tak i popřípadě navazujícím elektrickým zařízením,
b)   změny budou před, popřípadě, nestanovuje-li zvláštní právní předpis26) jinak, ihned po jejich provedení zaznamenány do dokumentace podle odstavce 1 a následně odsouhlaseny pracovníkem znalým s vyšší kvalifikací,
c)   před uvedením elektrického zařízení do provozu bude provedena prohlídka a zkouška předmětného zařízení odborně způsobilou osobou,
d)   o provedených změnách a o výsledku prohlídky a zkoušky provede záznam v provozní knize ten, kdo provedl prohlídku a zkoušku elektrického zařízení podle písmene c).

(7) Záznam v provozní knize podle odstavce 4 a odstavce 6 písm. d) obsahuje tyto údaje:

a)   vymezení rozsahu opravy nebo změny na elektrickém zařízení,
b)   soupis provedených úkonů opravy nebo změny a úkonů k ověření jeho bezpečného stavu a schopnosti bezpečného provozu včetně výsledků případných prohlídek a zkoušek,
c)   jméno a příjmení toho, kdo potřebné úkony k ověření bezpečného stavu a schopnosti bezpečného provozu provedl, datum a čas, kdy byly tyto úkony provedeny a s jakým výsledkem.

(8) U elektrického zařízení třídy A uvedeného na trh podle zvláštního právního předpisu se výchozí revize nevyžaduje. Provede se jen prohlídka tohoto zařízení z pohledu splnění podmínek pro instalaci s ohledem na vnější vlivy prostředí podle průvodní dokumentace; to neplatí, má-li být toto zařízení po opravě nebo přemístění znovu určeno k používání. Ustanovení první věty se nevztahuje na napájecí a navazující elektrická zařízení.

§ 8
Bližší požadavky na bezpečnost provozovaných elektrických zařízení

(1) Provozovat lze jen elektrické zařízení

a)   třídy A za předpokladu, že je zajištěno provádění pravidelných revizí na tomto zařízení ve lhůtách ne delších, než uvádí část A přílohy č. 2; lhůta se považuje za splněnou, pokud se revize ukončí do 15 dní po dni, kterým tato lhůta končí,
b)   třídy B za předpokladu, že je zajištěno provádění pravidelných kontrol tohoto zařízení ve lhůtách ne delších, než uvádí část B přílohy č. 2.

(2) Jedná-li se o elektrické zařízení, pro které je v průvodní dokumentaci uvedena lhůta k provedení pravidelné revize nebo kontroly kratší, než uvádí příloha č. 2, postupuje se podle lhůty uvedené v průvodní dokumentaci.

(3) Pro provoz elektrického zařízení třídy A se vydá řád prohlídek, údržby a revizí, kterým se určí

a)   jednotlivé úkony prohlídek, zkoušek a údržby včetně preventivní údržby s přihlédnutím k požadavkům výrobce jednotlivých elektrických zařízení obsažených v jejich průvodní dokumentaci, k ustanovením technických norem a k provozním podmínkám elektrických zařízení,
b)   pravidelnost provádění těchto úkonů,
c)   způsob evidence výsledků prohlídek, zkoušek a zjištěných a odstraněných závad při provozu a údržbě elektrického zařízení v provozní knize,
d)   lhůty pravidelných revizí,

a zajistí jeho dodržování.

(4) Elektrické zařízení třídy B lze provozovat, jen pokud je zařazeno do skupiny podle § 5 odst. 8, 9, 10 nebo 11. U elektrického zařízení skupin B1, B2 a B3 se před každým jeho použitím provede prohlídka neporušenosti pohyblivého přívodu, krytu, držadla a ovládacích prvků včetně funkčního odzkoušení pověřeným zaměstnancem. U elektrického zařízení skupiny B4 se taková prohlídka a funkční odzkoušení provede každých 6 měsíců.

(5) Práce na elektrickém zařízení provádí jen odborně způsobilý zaměstnanec (§ 9) vybavený potřebnými osobními ochrannými pracovními prostředky, pracovními pomůckami (dále jen "pomůcky") a měřicími přístroji, který byl se zacházením s těmito pomůckami a měřicími přístroji předem a opakovaně ve lhůtách ne delších než 3 roky prokazatelně seznámen.

(6) U pomůcek uvedených v příloze č. 6 se provádí pravidelné prohlídky a zkoušky ve lhůtách uvedených v této příloze, přičemž zkoušky se provedou v rozsahu a v technických požadavcích stanovených českou technickou normou. Pokud se provedením zkoušky zjistí vyhovující stav pomůcky, označí se tato pomůcka plombou, která je včetně svého závěsu z nevodivého materiálu a na které je označení zkušebny na jedné straně, čtvrtletí a rok zkoušky na druhé straně, nebo čitelným razítkem zkušebny s datem zkoušky. Zkouška nahrazuje prohlídku.

(7) Báňský inspektor je oprávněn v případě pochybnosti o bezpečném stavu nebo bezpečném provozu elektrického zařízení nebo v případě, že na elektrickém zařízení došlo k úrazu elektrickým proudem, závažné události nebo nebezpečnému stavu, nařídit

a)   u elektrického zařízení třídy A mimořádnou revizi a určit její rozsah,
b)   u elektrického zřízení třídy B mimořádnou kontrolu,
c)   u pomůcky mimořádnou zkoušku.

(8) Mimořádná revize podle odstavce 7 písm. a) se provede až po zajištění bezpečného a provozuschopného stavu revidovaného zařízení.

(9) Prozatimní elektrické zařízení uvedené v § 6 odst. 7 nebo jeho části je nutné v době, kdy není používáno, vypnout, pokud jeho vypnutím nebude ohrožena bezpečnost práce nebo provozu; o nutnosti ponechat jej v provozu rozhodne závodní dolu, závodní lomu nebo vedoucí pracovník.

(10) Elektrické zařízení, u kterého se zjistí stav ohrožující bezpečnost práce nebo provozu, je nutné neprodleně odpojit od napájecího zdroje a zajistit proti nežádoucímu připojení; není-li to možné, je nutné zajistit jeho neprodlenou opravu. Za elektrické zařízení ohrožující bezpečnost práce a provozu se považuje také

a)   elektrické zařízení třídy A,
1.  k němuž provozovatel nedoloží zprávu o výchozí, pravidelné, popřípadě mimořádné revizi s výsledkem, že předmětné zařízení je schopno bezpečného provozu,
2.  které je provozováno v rozporu s řádem prohlídek, údržby a revizí, nebo
3.  k němuž nebyl řád prohlídek, údržby a revizí vydán,
b)   elektrické zařízení třídy B,
1.  které nebylo před použitím zařazeno do skupiny, nebo
2.  k němuž provozovatel nedoloží doklad o kontrole s výsledkem "dobrý stav" nebo "vyhovující stav".

§ 9
Požadavky na odbornou způsobilost osob k řízení a vykonávání činností na elektrických zařízeních

(1) Elektrické zařízení lze provozovat jen za předpokladu, že pracemi na tomto zařízení jsou pověřovány pouze osoby odborně způsobilé podle odstavců 2 až 5, pokud výrobce neurčil další požadavky na odbornou způsobilost.

(2) Pracovník seznámený je odborně způsobilý pro

a)   obsluhu elektrického zařízení do napětí 1 kV střídavých nebo stejnosměrných, které je provedeno tak, že při jeho obsluze nemůže nikdo přijít do styku s částmi pod napětím vyšším, než je bezpečné malé napětí,
b)   práce v lomech související s přemisťováním vlečných kabelů pod napětím do 35 kV střídavých, pokud při této práci nemůže přijít do styku s částmi pod napětím vyšším, než je bezpečné malé napětí, a to pod dozorem alespoň pracovníka poučeného a při použití vhodných pomůcek určených v řádu prohlídek, údržby a revizí.

(3) Pracovník poučený je odborně způsobilý pro

a)   práce uvedené v odstavci 2,
b)   samostatnou obsluhu elektrického zařízení bez omezení napětí,
c)   práci na elektrických zařízeních nad 1 kV střídavých nebo stejnosměrných bez napětí,
d)   práci pod dohledem pracovníka znalého s vyšší kvalifikací v blízkosti nekrytých živých částí pod napětím do 1 kV střídavých nebo stejnosměrných ve vzdálenosti větší než 40 cm od nich, nebo až na dotyk s izolačním krytem chránícím před nahodilým dotykem s živou částí,
e)   práci pod dozorem pracovníka znalého s vyšší kvalifikací v blízkosti nekrytých živých částí pod napětím nad 1 kV střídavých nebo stejnosměrných,
f)   práci na elektrickém zařízení s napětím do 35 kV střídavých nebo stejnosměrných v blízkosti nekrytých živých částí pod napětím, pro kterou byl organizací předem a opakovaně ve lhůtách ne delších než 3 roky prokazatelně vyškolen a na kterou organizace zpracovala a vydala pracovní postup schválený závodním dolu, závodním lomu nebo vedoucím pracovníkem.

(4) Pracovník znalý17) je odborně způsobilý pro

a)   práce uvedené v odstavci 3,
b)   provádění prohlídek elektrického zařízení bez omezení napětí,
c)   práci na elektrickém zařízení bez napětí a v blízkosti nekrytých živých částí pod napětím do 1 kV,
d)   práci pod dozorem pracovníka znalého s vyšší kvalifikací na živých částech elektrického zařízení do 1 kV střídavých nebo stejnosměrných venku nebo v prostorech těsných, vlhkých a horkých,
e)   práci pod dohledem pracovníka znalého s vyšší kvalifikací na elektrickém zařízení nad 1 kV střídavých nebo stejnosměrných v blízkosti nekrytých živých částí pod napětím.

(5) Pracovník znalý s vyšší kvalifikací, který vlastní platné osvědčení, je odborně způsobilý pro samostatné vykonávání veškerých prací na elektrickém zařízení s výjimkou revizí, pokud zvláštní právní předpis nestanoví jinak.

(6) Elektrické zařízení lze provozovat jen za předpokladu, že je pro řízení montáže, provozu a údržby určena osoba s odpovídající elektrotechnickou odborností, která má k této činnosti platné osvědčení38) vydané obvodním báňským úřadem na základě úspěšně vykonané zkoušky podle zvláštního právního předpisu, pokud jiný právní předpis nestanoví požadavky další.

(7) Pro projektování elektrického zařízení je odborně způsobilá jen osoba, která splňuje požadavky zvláštního právního předpisu.

§ 10
Požadavky na odbornou způsobilost revizního technika a ověřování jeho odborné způsobilosti orgány státní báňské správy

(1) Odborně způsobilou k provádění revizí a zkoušek elektrických zařízení je osoba s požadovanou odborností v elektrotechnice,6) která má k této činnosti platné osvědčení odpovídajícího rozsahu podle přílohy č. 1 vydané obvodním báňským úřadem (revizní technik); u rozsahů C 0, C 1, C 3 a C 4 podle článku II přílohy č. 1 se považuje za dostatečné, pokud revizní technik vlastní platné osvědčení k provádění revizí na elektrických zařízeních vydané podle zvláštního právního přepisu, a to u rozsahu C 0 vždy a u rozsahů C 1, C 3 a C 4, jen pokud je v osvědčení uveden odpovídající rozsah.

(2) Podnětem k vydání osvědčení je písemná žádost organizace o ověření odborné způsobilosti zaměstnance k provádění revizí na elektrických zařízeních. V žádosti o ověření odborné způsobilosti revizního technika podle odstavce 1 organizace uvede jméno, příjmení, datum narození, adresu místa trvalého pobytu a rozsah požadovaného osvědčení podle přílohy č. 1. U zkoušky k ověření odborné způsobilosti žadatel předloží originály nebo ověřené kopie dokladů o dosaženém odborném vzdělání a doklady o celkové praxi na elektrických zařízeních, na nichž má být jako revizní technik pověřen k provádění revizí.

(3) Obvodní báňský úřad vydá reviznímu technikovi osvědčení s vyznačením rozsahu podle přílohy č. 1 na základě úspěšně vykonané písemné a ústní zkoušky před komisí obvodního báňského úřadu.

(4) Obvodní báňský úřad v osvědčení uvede

a)   jméno a příjmení revizního technika,
b)   adresu místa jeho trvalého pobytu,
c)   datum jeho narození,
d)   v evidenčním čísle rozlišovací znaky rozsahů podle přílohy č. 1,
e)   datum vydání osvědčení a dobu, na kterou se vydává.

(5) Obvodní báňský úřad prodlouží platnost osvědčení revizního technika vydaného po dni nabytí účinnosti této vyhlášky na období dalších pěti let na základě jeho písemné žádosti podané před uplynutím platnosti osvědčení a na základě jeho následného úspěšného přezkoušení před komisí obvodního báňského úřadu.

(6) Obvodní báňský úřad může rozšířit osvědčení revizního technika o další rozsahy podle přílohy č. 1, a to na základě úspěšně vykonané zkoušky s rozšířeným obsahem; pětiletá doba platnosti osvědčení začíná běžet od data naposled úspěšně vykonané zkoušky.

(7) Osvědčení pozbývá platnost, pokud jeho držitel neuspěl při periodickém ověření znalostí nebo se periodickému ověření znalostí ve stanovené lhůtě nepodrobil.

(8) Neúspěšná zkouška může být opakována nejvýše dvakrát v termínu stanoveném zkušební komisí, ne však dříve než za šest měsíců od předcházející zkoušky.

(9) Orgán státní báňské správy může v případě zjištění závažného porušení předpisů k zajištění bezpečnosti práce a provozu držitele osvědčení přezkoušet i mimo termín periodického přezkoušení nebo mu osvědčení odejmout nebo omezit.

§ 11
Přechodná ustanovení

(1) Pro elektrické zařízení uvedené v § 5 odst. 2 a 3, pro které byl před nabytím účinnosti této vyhlášky stanoven delší interval pro provedení pravidelné revize, než stanovuje příloha č. 2, provede se další pravidelná revize v termínu podle této vyhlášky, nejpozději však u elektrického zařízení uvedeného v § 5 odst. 2 do 1 roku a u elektrického zařízení uvedeného v § 5 odst. 3 do 2 let od nabytí účinnosti této vyhlášky.

(2) U elektrického zařízení uvedeného do provozu před dnem nabytí účinnosti této vyhlášky se požadavek § 6 odst. 4 považuje ke dni nabytí účinnosti této vyhlášky za splněný, má-li organizace k dispozici zprávu o poslední pravidelné revizi provedené přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky.

(3) Organizace provozující elektrické zařízení třídy A vydá pro toto zařízení řád prohlídek, údržby a revizí požadovaný § 8 odst. 3 nejpozději do 9 měsíců od data nabytí účinnosti této vyhlášky.

§ 12
Výjimky

Od ustanovení § 3 odst. 1, § 6 odst. 1 a 7, § 8 odst. 1, 3, 5 a 10 a § 9 odst. 1, 2, 3 a 4 je možno se se souhlasem vedoucího likvidace havárie odchýlit na nezbytnou dobu v případech, kdy hrozí nebezpečí z prodlení při záchraně lidí nebo při likvidaci závažné provozní nehody (havárie), avšak jen za podmínky, že budou provedena nezbytná bezpečnostní opatření.

§ 13
Zrušovací ustanovení

Zrušují se:

1.  Vyhláška č. 60/1989 Sb., o revizních lhůtách elektrických zařízení a o zkouškách a přezkušování revizních techniků těchto zařízení v organizacích podléhajících vrchnímu dozoru orgánů státní báňské správy.
2.  Výnos Českého báňského úřadu č. 30/1980, kterým se stanoví podmínky pro uvádění některých druhů elektrických zařízení do provozu v organizacích podléhajících dozoru orgánů státní báňské správy (reg. v částce 9/1981 Sb.).

§ 14
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. dubna 2002.

Předseda:
prof. JUDr. Ing. Makarius, CSc. v. r.

Příloha č. 1 k vyhlášce č. 75/2002 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu.
Na www.sagit.cz není k dispozici v textové podobě)

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 75/2002 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu.
Na www.sagit.cz není k dispozici v textové podobě)

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 75 /2002 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu.
Na www.sagit.cz není k dispozici v textové podobě)

Příloha č. 4 k vyhlášce č. 75/2002 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu.
Na www.sagit.cz není k dispozici v textové podobě)

Příloha č. 5 k vyhlášce č. 75/2002 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu.
Na www.sagit.cz není k dispozici v textové podobě)

Příloha č. 6 k vyhlášce č. 75/2002 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu.
Na www.sagit.cz není k dispozici v textové podobě)

E-shop

ÚZ č. 1363 - Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

ÚZ č. 1363 - Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje aktuální znění zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, dále zákon o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, vybraná ustanovení zákoníku práce, zákona o hornické činnosti a dalších 26 prováděcích předpisů. Od posledního ...

Cena: 187 KčKOUPIT

Kompendium judikatury - Způsoby realizace exekuce

Kompendium judikatury - Způsoby realizace exekuce

JUDr. Blanka Havlíčková - Wolters Kluwer, a. s.

Čtvrtý díl rozsáhlého souboru exekuční judikatury, zaměřené tentokrát na způsoby realizace exekuce, zachycuje soudní produkci posledních let a klade si za cíl představit myšlenkovou argumentaci a závěry, k nimž vrcholné české soudy dospěly při výkladu vybraných otázek exekučního práva.

Cena: 350 KčKOUPIT

Zákon o zpracování osobních údajů - Komentář

Zákon o zpracování osobních údajů - Komentář

Barbora Vlachová, Martin Maisner - C. H. Beck

Zákon o zpracování osobních údajů je především adaptačním zákonem k obecnému nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR), ale rovněž implementací směrnice o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů příslušnými orgány za účelem prevence, vyšetřování, odhalování ...

Cena: 690 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2020 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.