Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů a mezinárodních smluv

Sbírka zákonů a mezinárodních smluv

  • Předpis č. 381/2001 Sb., zdroj: Sbírka zákonů ročník 2001, částka 145, ze dne 9. 11. 2001

381

VYHLÁŠKA
Ministerstva životního prostředí

ze dne 17. října 2001,

kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů)

Ministerstvo životního prostředí stanoví podle § 5 odst. 3, § 6 odst. 5, § 55 odst. 10 a 13 a § 56 odst. 9 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, (dále jen "zákon"):

§ 1
Katalog odpadů a Seznam nebezpečných odpadů

(1) Katalog odpadů je uveden v příloze č. 1.

(2) Seznam nebezpečných odpadů podle § 6 odst. 1 písm. a) zákona je uveden v příloze č. 2.

§ 2
Postup pro zařazování odpadů podle
Katalogu odpadů

(1) Původce odpadů a oprávněná osoba odpady zařazují pod šestimístná katalogová čísla druhů odpadů uvedená v Katalogu odpadů, v nichž prvé dvojčíslí označuje skupinu odpadů, druhé dvojčíslí podskupinu odpadů a třetí dvojčíslí druh odpadu; při tomto zařazování postupují následujícím způsobem:

a)   podle odvětví, oboru nebo technologického procesu, v němž odpad vzniká, se nejdříve vyhledá odpovídající skupina, uvnitř skupiny potom podskupina odpadu. V dané podskupině se vyhledá název druhu odpadu s příslušným katalogovým číslem. Uvnitř podskupiny je nutné volit určitější označení odpadu před obecným,
b)   pokud pro určitý odpad nelze v Katalogu odpadů nalézt odpovídající katalogové číslo odpadu ve skupinách 01 až 12 a 17 až 20, hledá se katalogové číslo pro daný odpad ve skupinách 13, 14 a 15 Katalogu odpadů,
c)   pokud se nenalezne žádné vhodné katalogové číslo ani ve skupinách 13, 14 a 15, hledá se katalogové číslo pro daný odpad ve skupině 16,
d)   pokud se nenalezne žádné vhodné katalogové číslo ani ve skupině 16, přidělí se danému odpadu katalogové číslo končící dvojčíslím 99 ze skupiny odpadů vyhledané postupem podle písmena a). V názvu se uvede technický nebo běžně užívaný název odpadu. Pokud původce nebo oprávněná osoba zařadí pod jedno katalogové číslo končící na dvojčíslí "99" více druhů odpadů, které se tudíž budou pro účely evidence odlišovat pouze názvem odpadu, nikoliv katalogovým číslem, musí být i tyto odpady v souladu s § 16 odst. 1 písm. e) a § 18 odst. 1 písm. h) zákona soustřeďovány utříděně,
e)   v případě, že se odpad skládá z více složek, které jsou v Katalogu odpadů uvedeny pod samostatnými katalogovými čísly, má přednost přiřazení k takovému druhu odpadu, který je z hlediska škodlivých účinků na člověka a na životní prostředí nejvíce nebezpečný,
f)   do skupiny 20 se zařadí odpady pouze v tom případě, jedná-li se o odpady komunální nebo o odpady charakteru komunálního odpadu vznikající při nevýrobní činnosti právnických osob nebo fyzických osob oprávněných k podnikání (např. v kancelářích, školách),
g)   odděleně sbíraný obalový odpad (včetně jeho směsí) se vždy, i v tom případě, že byl vytříděn z komunálního odpadu, zařazuje do podskupiny 15 01, nikoliv do podskupiny 20 01.

(2) Odpadem podobným komunálnímu odpadu se pro účely této vyhlášky rozumí odpad podobného složení jako komunální odpad zařazený do skupiny odpadů 20 v Katalogu odpadů vznikající při nevýrobní činnosti právnických osob nebo fyzických osob oprávněných k podnikání (např. v úřadech, kancelářích).

(3) Pokud se původce, který produkuje odpad zařazený podle Katalogu odpadů jako odpad podobný komunálnímu odpadu z činnosti právnických osob a fyzických osob oprávněných k podnikání, na základě písemné smlouvy s obcí v souladu s § 17 odst. 5 zákona zapojí do systému pro nakládání s komunálními odpady zavedeného obcí, je povinen tento odpad třídit a zařazovat podle Katalogu odpadů v souladu se systémem stanoveným obcí.

(4) Pokud se původce, který produkuje odpad zařazený podle Katalogu odpadů jako odpad podobný komunálnímu odpadu z činnosti právnických osob a fyzických osob oprávněných k podnikání, nezapojí do systému zavedeného obcí pro nakládání s komunálními odpady, vytřídí z odpadu jeho nebezpečné a využitelné složky (druhy odpadů z podskupiny odpadů 20 01) a zbylou směs nevyužitelných druhů odpadů kategorie ostatní odpad zařadí pro účely odstranění buď jako směs konkrétních druhů ostatních odpadů ze skupiny 20 v odhadnutém hmotnostním poměru nebo tuto směs zařadí pod katalogové číslo v ní převládajícího druhu odpadu této kategorie, pokud k upuštění od dalšího třídění tohoto odpadu získá souhlas okresního úřadu podle § 16 odst. 2 zákona.

§ 3
Postup zařazování odpadů podle kategorií

(1) Nebezpečné odpady podle § 6 odst. 1 a 2 zákona jsou označeny v Katalogu odpadů symbolem "*".

(2) Pokud jsou v Katalogu odpadů jednomu druhu odpadu přiřazena dvě katalogová čísla odpadu, z nichž jedno je označeno jako nebezpečný odpad a druhé nikoliv (tzv. zrcadlové položky), odpad se zařazuje pod katalogové číslo v souladu s § 6 odst. 1 písm. b) a c) a § 6 odst. 2 zákona.

(3) Pro účely zařazování odpadu podle kategorií jsou složky uvedené v příloze č. 5 zákona, které činí odpad nebezpečným, pouze ty chemické látky a prvky, které jsou klasifikované jako nebezpečné podle zvláštního právního předpisu.1)

(4) Složky uvedené v příloze č. 5 zákona činí odpad nebezpečným pro účely zařazování odpadu podle kategorií pouze tehdy, pokud jejich obsah v odpadech způsobuje jednu nebo více nebezpečných vlastností uvedených v příloze č. 2 zákona.

(5) Pro účely evidence se odpady, které jsou uvedeny v Seznamu nebezpečných odpadů, označují "N", ostatní "O" a odpady, které nejsou uvedeny v Seznamu nebezpečných odpadů a kategorie nebezpečný odpad jim byla přiřazena v souladu s § 6 odst. 1 písm. b) nebo c) a § 6 odst. 2, jako "O/N".

§ 4
Náležitosti návrhu okresního úřadu na zařazení
odpadu podle Katalogu odpadů

(1) Návrh na zařazení odpadu podle Katalogu odpadů, který podává okresní úřad podle § 5 odst. 2 zákona Ministerstvu životního prostředí (dále jen "ministerstvo"), obsahuje:

a)   název odvětví nebo oboru, ve kterém odpad vzniká, a popis technologického procesu, při kterém odpad vzniká,
b)   charakteristiku vstupních surovin používaných v technologickém procesu, při kterém odpad vzniká,
c)   údaje o složení odpadu a jeho vlastnostech (nebezpečných),
d)   návrh na zařazení odpadu podle Katalogu odpadů.

(2) Ministerstvo si může vyžádat doplnění výše uvedených údajů.

§ 5
Zelený, žlutý a červený seznam odpadů a seznamy odpadů a států
pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů

(1) Zelený seznam odpadů podle § 55 odst. 1 písm. a) zákona je uveden v příloze č. 3.

(2) Žlutý seznam odpadů podle § 55 odst. 1 písm. b) zákona je uveden v příloze č. 4.

(3) Červený seznam odpadů podle § 55 odst. 1 písm. c) zákona je uveden v příloze č. 5.

(4) V příloze č. 6 je uveden seznam odpadů, jejichž vývoz je i za účelem využití zakázán do všech států s výjimkou států uvedených rovněž v příloze č. 6.

(5) V příloze č. 7 je uveden seznam odpadů, jejichž vývoz je i za účelem využití zakázán do států uvedených rovněž v příloze č. 7.

§ 6
Obsah dokladu, který musí při vývozu, dovozu a tranzitu doprovázet odpady
uvedené na zeleném seznamu

Vzor dokladu podle § 55 odst. 9 zákona, který doprovází odpady uvedené na zeleném seznamu odpadů, k jejichž vývozu, dovozu a tranzitu se nevyžaduje souhlas a které jsou přepravovány přes hranice státu za účelem využití, je uveden v příloze č. 8.

§ 7
Náležitosti oznámení o plánovaném vývozu, dovozu nebo tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů

(1) Oznámení o plánovaném vývozu odpadů se podává na tiskopisu průvodního listu, jehož vzor je uveden v příloze č. 9, s výjimkou oznámení o plánovaném vývozu za účelem odstranění do států Evropské unie, které se podává na tiskopisu průvodního listu vydaném kompetentním úřadem dovozu.

(2) Oznámení o plánovaném dovozu nebo tranzitu odpadů se podává na tiskopisu průvodního listu vydaném státem vývozu. Oznámení o plánovaném dovozu odpadů ze států vývozu, které při vývozu předmětných odpadů nevyžadují souhlas, nebo ze států vývozu, které nepoužívají vlastní tiskopisy, se podává na tiskopisu průvodního listu, jehož vzor je uveden v příloze č. 9.

(3) Pokud dále není stanoveno jinak, oznámení o plánovaném vývozu, dovozu nebo tranzitu odpadů musí být doplněno těmito dalšími náležitostmi:

a)   smlouvou o odstranění nebo využití odpadů podle § 62 zákona,
b)   informacemi o původu odpadu a o složení odpadu doloženými analýzou; je-li tato analýza prováděna v České republice, provede ji laboratoř, která má zavedený systém jakosti podle technické normy ČSN EN ISO/EIC 17025; analýza se neprovede, souhlasí-li s tím písemně dotčené kompetentní úřady,
c)   technickým popisem zařízení, ve kterém bude odpad odstraňován nebo využíván, včetně informace o kapacitě tohoto zařízení; v případě zařízení v České republice kopií dokladu o povolení provozování tohoto zařízení a souhlasu s provozním řádem podle zákona (s výjimkou zařízení uvedených v § 14 odst. 2 zákona), kopií kolaudačního rozhodnutí vydaného podle zvláštního právního předpisu2) pro toto zařízení a informací o skutečném množství odpadů využitých nebo odstraněných v tomto zařízení v předcházejícím kalendářním roce,
d)   předchází-li v případě dovozu odpadu za účelem využití některým ze způsobů využití odpadu R1 až R11 podle přílohy č. 3 zákona aplikace některého ze způsobů využití odpadu R12 a R13 nebo v případě dovozu za účelem odstranění některým ze způsobů odstranění odpadu D1 až D12 podle přílohy č. 4 zákona aplikace některého ze způsobů odstranění D13 až D15 v České republice, náležitostmi uvedenými pod písmenem c) pro zařízení, které využití některým ze způsobů R12 a R13 nebo odstranění některým ze způsobů D13 až D15 provede; je-li v případě dovozu uveden v oznámení některý ze způsobů využití odpadu R12 a R13 nebo způsobů odstranění odpadu D13 až D15, informací o způsobu následného využití (R1 až R11) nebo odstranění (D1 až D12); v případě, že následné využití nebo odstranění bude provedeno v České republice, náležitostmi uvedenými pod písmenem c) pro zařízení, které následné využití nebo odstranění provede,
e)   návrhem jediné trasy přepravy odpadu včetně hraničních přechodů; navrženou trasu lze měnit výjimečně jen na základě písemného souhlasu dotčených kompetentních úřadů,
f)   dokladem o složení finanční záruky nebo dokladem o uzavření pojištění podle § 64 odst. 1 zákona; je-li finanční záruka realizována formou bankovní záruky vystavené ve prospěch ministerstva, prvopisem záruční listiny,
g)   dokladem o uzavření pojištění za škodu způsobenou třetím osobám podle § 64 odst. 4 zákona,
h)   kopií podnikatelského oprávnění (např. živnostenský list) nebo kopií výpisu z obchodního rejstříku nebo kopií zřizovací listiny českého oznamovatele nebo českého příjemce,
i)   názvy a adresami dotčených kompetentních úřadů v zahraničí.

(4) V případě vývozu a dovozu odpadu za účelem využití musí být oznámení doplněno náležitostmi uvedenými v odstavci 3 a těmito dalšími náležitostmi:

a)   informacemi o způsobu odstranění zbytkového odpadu po využití odpadu a o nákladech na toto odstranění,
b)   poměrem množství využitého odpadu k množství zbytkového odpadu a
c)   náklady na využití odpadu a odhadem hodnoty využitého odpadu.

(5) V případě vývozu podle § 58 zákona musí být oznámení doplněno náležitostmi uvedenými v odstavci 3, v případě vývozu za účelem využití též náležitostmi uvedenými v odstavci 4 a písemným souhlasem státu dovozu a souhlasy států tranzitu podle Basilejské úmluvy o kontrole pohybu nebezpečných odpadů přes hranice států a jejich zneškodňování3) (dále jen "Basilejská úmluva").

(6) V případě dovozu odpadů za účelem odstranění podle § 54 odst. 3 zákona nebo energetického využití podle § 55 odst. 4 zákona musí být oznámení doplněno náležitostmi uvedenými v odstavci 3 a kopií celního prohlášení, kterým bylo do režimu pasivního zušlechťovacího styku4) propuštěno zboží, ze kterého vznikl v důsledku zpracovatelských operací v zahraničí odpad.

§ 8

Odpady uvedené na zeleném seznamu odpadů, jejichž vývoz a dovoz za účelem využití je možný z důvodu ochrany zdraví a životního prostředí pouze se souhlasem ministerstva podle § 59 zákona, jsou uvedeny v příloze č. 10.

§ 9
Zrušovací ustanovení

Zrušují se:

1.   vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 337/1997 Sb., kterou se vydává Katalog odpadů a stanoví další seznamy odpadů (Katalog odpadů),
2.   vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 334/1999 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 337/1997 Sb., kterou se vydává Katalog odpadů a stanoví další seznamy odpadů (Katalog odpadů).

§ 10
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2002.

Ministr:
RNDr. Kužvart v. r.

Příloha č. 1 k vyhlášce č. 381/2001 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu.
Na www.sagit.cz není k dispozici v textové podobě)

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 381/2001 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu.
Na www.sagit.cz není k dispozici v textové podobě)

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 381/2001 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu.
Na www.sagit.cz není k dispozici v textové podobě)

Příloha č. 4 k vyhlášce č. 381/2001 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu.
Na www.sagit.cz není k dispozici v textové podobě)

Příloha č. 5 k vyhlášce č. 381/2001 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu.
Na www.sagit.cz není k dispozici v textové podobě)

Příloha č. 6 k vyhlášce č. 381/2001 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu.
Na www.sagit.cz není k dispozici v textové podobě)

Příloha č. 7 k vyhlášce č. 381/2001 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu.
Na www.sagit.cz není k dispozici v textové podobě)

Příloha č. 8 k vyhlášce č. 381/2001 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu.
Na www.sagit.cz není k dispozici v textové podobě)

Příloha č. 9 k vyhlášce č. 381/2001 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu.
Na www.sagit.cz není k dispozici v textové podobě)

Příloha č. 10 k vyhlášce č. 381/2001 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu.
Na www.sagit.cz není k dispozici v textové podobě)


1)   Zákon č. 157/1998 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
2)   Zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.
3)   Sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 100/1994 Sb., o Basilejské úmluvě o kontrole pohybu nebezpečných odpadů přes hranice států a jejich zneškodňování.
4)   Zákon č. 13/1993 Sb., celní zákon, ve znění pozdějších předpisů.

E-shop

Druhy podílů v kapitálových společnostech

Druhy podílů v kapitálových společnostech

Daniel Lála - C. H. Beck

Publikace má povahu příručky pro právní teorii a praxi. Zaměřuje se na analýzu možností, které při tvorbě druhů podílů (akcií) zákon o obchodních korporacích poskytuje. Autor posuzuje, které odlišnosti v právním postavení společníků založí samostatný druh podílu (akcie), rozebírá ... pokračování

Cena: 450 KčKOUPIT

Obchodní smlouvy. 2. vydání

Obchodní smlouvy. 2. vydání

Jaroslav Janoušek, Jiří Koubek, Petra Macková a kolektiv - C. H. Beck

Druhé aktualizované a rozšířené vydání této praktické publikace je určeno všem, kteří pracují s obchodními smlouvami. Cílem výkladu nejsou teoretické rozbory, ale tipy pro praxi a upozornění na problémy, které přinášejí současné kontrakty. Předkládaná publikace provází čtenáře ... pokračování

Cena: 790 KčKOUPIT

Zákon o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů. Komentář. 3 vydání

Zákon o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů. Komentář. 3 vydání

Alexander Bělohlávek - C. H. Beck

Po více než deseti letech vychází nové vydání komentáře k zákonu o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů. Vzhledem ke změnám právní úpravy a přijetí nového zákonu a o mezinárodním právu soukromém, pak ... pokračování

Cena: 2 890 KčKOUPIT

Právní akty

Sbírka zákonů
a mezinárodních smluv

číslo   /
  /

Sbírka mezinárodních smluv
(do 31. 12. 2023)

číslo   /
  /

Finanční zpravodaj

číslo   /
  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.