Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů


358

NAŘĺZENĺ VLÁDY

ze dne 29. srpna 2001,

kterým se stanoví technické požadavky na výbušniny pro civilní použití při jejich uvádění na trh

Vláda nařizuje podle § 22 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění zákona č. 71/2000 Sb., (dále jen "zákon") k provedení § 11 odst. 2, § 12 odst. 1 a 4 a § 13 odst. 2 a 4 zákona:

§ 1

(1) Tímto nařízením se v souladu s právem Evropských společenství1) stanoví technické požadavky na výbušniny pro civilní použití při jejich uvádění na trh.

(2) Výbušninami se pro účely tohoto nařízení rozumí látky a předměty, o nichž to stanoví zvláštní zákon.2)

§ 2

(1) Výbušniny jsou stanovenými výrobky podle § 12 odst. 1 zákona.

(2) Výbušniny musí splňovat základní požadavky na bezpečnost stanovené v příloze č. 1 tohoto nařízení.

(3) Pokud jsou základní požadavky na výbušniny stanoveny harmonizovanými českými technickými normami (§ 4a odst. 1 zákona) a vlastnosti výbušnin jsou s nimi v souladu, má se za to, že jsou tyto základní požadavky splněny.

(4) Do doby vydání harmonizované normy Evropských společenství vztahující se na zkoušení výbušnin pro posuzování shody výbušnin při postupech prokazování shody se základními požadavky se postupuje podle zvláštního právního předpisu.3)

(5) Všechny výbušniny musí být po celou dobu, po kterou se s nimi má nakládat, v souladu se základními požadavky na bezpečnost stanovenými v příloze č. 1 k tomuto nařízení. Výbušniny, které tomuto požadavku nevyhovují, musí být zničeny.

§ 3

(1) Výrobce nebo dovozce před uvedením výbušniny na trh zajišťuje posouzení shody (§ 12 odst. 4 zákona) se základními požadavky na bezpečnost stanovenými v příloze č. 1 k tomuto nařízení podle těchto postupů:

a)   ES přezkoušení typu podle části I. přílohy č. 2 k tomuto nařízení a k tomu podle volby výrobce
1. shodu typu podle části II. přílohy č. 2 k tomuto nařízení,
2. zabezpečování jakosti výroby podle části III. přílohy č. 2 k tomuto nařízení,
3. zabezpečování jakosti výrobku podle části IV. přílohy č. 2 k tomuto nařízení, nebo
4. ověřování jednotlivých výrobků podle části V. přílohy č. 2 k tomuto nařízení;anebo
b)   ověřování celku podle části VI. přílohy č. 2 k tomuto nařízení.

(2) Na výbušniny, které mají původ v České republice nebo ve státech, s nimiž byla sjednána příslušná mezinárodní smlouva,4) a které splňují požadavky podle tohoto nařízení, namísto vydání prohlášení o shodě umísťuje výrobce nebo dovozce označení CE.5)

(3) Označení shody CE musí být na výbušninách provedeno takovým způsobem, aby bylo viditelné, čitelné a odolné, a to přímo na výbušninách samých, nebo, pokud to není možné, na identifikačním štítku připevněném k výbušninám anebo na obalu. Identifikační štítek musí být proveden tak, aby neumožňoval opakované použití. Je zakázáno umísťovat na výbušniny označení (značky), které by mohlo být zaměnitelné s označením CE.

(4) Posouzení shody podle odstavce 1 a umístění označení shody CE může zajistit, je-li tak dále v tomto nařízení stanoveno, výrobcem zplnomocněná osoba se sídlem, místem podnikání nebo trvalým pobytem v členských státech Evropských společenství (dále jen "zplnomocněný zástupce").

(5) Pro výbušniny, které mají původ ve státech, s nimiž nebyla sjednána příslušná mezinárodní smlouva,4) se vystavuje prohlášení o shodě (§ 13 odst. 2 zákona). Prohlášení o shodě se vypracovává v českém jazyce a obsahuje tyto náležitosti:

a)   identifikační údaje o výrobci nebo dovozci, který prohlášení o shodě vydává, (jméno a příjmení, místo trvalého pobytu, místo podnikání a identifikační číslo fyzické osoby, pokud bylo přiděleno, nebo obchodní firma, sídlo a identifikační číslo právnické osoby, pokud bylo přiděleno),
b)   identifikační údaje o výbušnině (název, provedení, uživatelské balení, rozměry, hmotnost obalů, případně náložek, spotřební doba, identifikační údaje o výrobci),
c)   popis, vlastnosti a způsoby užití výbušnin (výrobcem, popřípadě dovozcem určený účel použití),
d)   seznam technických předpisů (§ 3 zákona) a harmonizovaných technických norem použitých při posouzení shody,
e)   údaje o použitém postupu posuzování shody,
f)   údaje o autorizované osobě (obchodní firma, sídlo, identifikační číslo autorizované osoby, pokud bylo přiděleno) a evidenční číslo a datum vydání jejího nálezu,
g)   potvrzení výrobce nebo dovozce o tom, že vlastnosti výbušnin splňují základní požadavky na bezpečnost,
h)   datum a místo vydání prohlášení o shodě, jméno a funkce odpovědné osoby výrobce nebo dovozce a její podpis.

§ 4

Autorizace (§ 11 zákona) pro posuzování shody může být udělena pouze právnickým osobám, které splňují minimální požadavky uvedené v příloze č. 3 k tomuto nařízení.

§ 5

(1) Na výbušniny uvedené do oběhu přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení v souladu s dosavadními právními předpisy se pohlíží jako na výbušniny uvedené na trh podle tohoto nařízení.

(2) Do nabytí účinnosti § 3 odst. 1, 2 a 3 se prohlášení o shodě podle § 3 odst. 5 požaduje pro výbušniny bez ohledu na zemi jejich původu.

§ 6

(1) Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2002, s výjimkou

a)   ustanovení § 3 odst. 1, 2 a 3 tohoto nařízení, která nabývají účinnosti dnem vyhlášení sektorové přílohy "Výbušniny" k Protokolu k Evropské dohodě o posuzování shody a akceptaci průmyslových výrobků ve Sbírce mezinárodních smluv, nejpozději však dnem vstupu smlouvy o přistoupení České republiky k Evropské unii v platnost, a
b)   ustanovení § 3 odst. 4 a ustanovení příloh k tomuto nařízení, pokud se týkají zplnomocněného zástupce, která nabývají účinnosti dnem vstupu smlouvy o přistoupení České republiky k Evropské unii v platnost.

(2) Dnem vstupu smlouvy o přistoupení České republiky k Evropské unii v platnost pozbývá platnosti § 3 odst. 5.

Předseda vlády:
Ing. Zeman v. r.
Místopředseda vlády
a ministr průmyslu a obchodu:
Ing. Grégr v. r.


1)   Směrnice Rady 93/15/EHS z 5. dubna 1993 o harmonizaci předpisů týkajících se uvádění na trh a dozoru nad výbušninami pro civilní použití.
2)   § 21 odst. 1 zákona č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění zákona č. 425/1990 Sb., zákona č. 542/1991  Sb., zákona č. 169/1993 Sb., zákona č. 128/1999 Sb., zákona č. 71/2000 Sb., zákona č. 124/2000 Sb. a zákona č. 315/2001 Sb.
3)   Vyhláška č. 246/1996 Sb., kterou se stanoví podrobnější podmínky pro povolování výbušnin, výbušných předmětů a pomůcek do oběhu a jejich přezkušování.
4)   Například Protokol k Evropské dohodě o posuzování shody a akceptaci průmyslových výrobků, ve znění sektorové přílohy "Výbušniny", uveřejněný pod č. 56/2001 Sb. m. s.
5)   Nařízení vlády č. 291/2000 Sb., kterým se stanoví grafická podoba označení CE.

Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 358/2001 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu.
Na www.sagit.cz není k dispozici v textové podobě)

Příloha č. 2 k nařízení vlády č. 358/2001 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu.
Na www.sagit.cz není k dispozici v textové podobě)

Příloha č. 3 k nařízení vlády č. 358/2001 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu.
Na www.sagit.cz není k dispozici v textové podobě)

E-shop

Přehled judikatury ve věcech státního zastupitelství a státních zástupců

Přehled judikatury ve věcech státního zastupitelství a státních zástupců

JUDr. Jan Lata, Ph.D, Mgr. Jiří Pavlík - Wolters Kluwer, a. s.

Přehled judikatury je fakticky prvním zpracováním rozhodovací činnosti soudů ve věcech státního zastupitelství a státních zástupců. Autoři jej pojali jako výběr nejdůležitějších rozhodnutí jak tuzemských, tak ...

Cena: 495 KčKOUPIT

Elektronická evidence tržeb – Praktická příručka pro 3. a 4. vlnu, 2. vydání

Elektronická evidence tržeb – Praktická příručka pro 3. a 4. vlnu, 2. vydání

Bc. Zdeněk Vondrák, DiS., Bc. Lucie Vondráková, DiS., Bc. Michala Vondráková - Anag, spol. s r. o.

Kniha o EET neboli elektronické evidenci tržeb je určena pro podnikatele, ale i pro neziskové subjekty, kteří jsou povinni se do evidence tržeb zapojit, a také pro jejich účetní. Seznamte se s povinnostmi, ...

Cena: 319 KčKOUPIT

Základy závazkového práva, 2. díl

Základy závazkového práva, 2. díl

Tomáš Tintěra, Pavel Petr a kolektiv - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Druhý díl učebnice základů závazkového práva přehledně a srozumitelně představuje stěžejní oblasti zvláštní části závazkového práva po rekodifikaci ve vzájemných souvislostech. Autoři rozebírají 24 vybraných smluvních typů z občanského zákoníku. Pozornost je zaměřena na ...

Cena: 420 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2020 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.