Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů


343

VYHLÁŠKA
Ministerstva zemědělství

ze dne 24. září 2001,

kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 451/2000 Sb., kterou se provádí zákon č. 91/1996 Sb., o krmivech, ve znění zákona č. 244/2000 Sb.

Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 3 odst. 13, § 4 odst. 12, § 6 odst. 3, § 7 odst. 4 a 5, § 8 odst. 13, § 8a odst. 6 a § 13 zákona č. 91/1996 Sb., o krmivech, ve znění zákona č. 244/2000 Sb., (dále jen "zákon"):

Čl. I

Vyhláška č. 451/2000 Sb. se mění takto:

1. Poznámka pod čarou č. 1) zní:


"1)   Vyhláška č. 124/2001 Sb., kterou se stanoví požadavky na odběr vzorků a principy metod laboratorního zkoušení krmiv, doplňkových látek a premixů a způsob uchovávání vzorků.".

2. V § 4 se doplňuje odstavec 7, který zní:

"(7) Ve výrobních provozech, v nichž se vyrábějí krmné směsi pro hospodářská a domácí zvířata a dietní krmiva, do nichž se zpracovávají krmné suroviny uvedené v příloze č. 11 náležející do skupin 9. a 10. částí B a B 1 a dikalciumfosfát z odtučněných kostí a do skupin 15. a 16. části C, jejichž zkrmování přežvýkavcům je zakázáno podle § 15 odst. 6, nelze vyrábět krmné směsi pro přežvýkavce, pokud výrobní provoz není pro tento účel povolen příslušným správním úřadem. Podmínkou pro udělení povolení je úplné oddělení transportních cest a skladování krmných surovin určených pro přežvýkavce od krmných surovin zakázaných ke krmení přežvýkavců a oddělení výrobních a balicích zařízení pro krmné suroviny určené pro přežvýkavce a provádění namátkové kontroly na nepřítomnost savčích tkání v krmivech pro přežvýkavce. Skladování uvedených krmných surovin u výrobců nebo ve skladech, které nejsou součástí výrobního provozu, musí být zajištěno ve zvláště vyčleněných skladech, kde nejsou skladovány krmné suroviny pro výrobu krmných směsí pro přežvýkavce.".

3. V § 7 odstavec 6 zní:

"(6) Krmné suroviny uvedené v příloze č. 11 části B nebo B 1 odpovídající požadavkům odstavců 1 až 4, mimo suroviny ze skupin 9. a 10. a dikalciumfosfát z odtučněných kostí, smějí být při uvádění do oběhu smíchávány v různém poměru za předpokladu, že se vždy uvede procentické zastoupení jednotlivých krmných surovin. Krmné suroviny ze skupin 9. a 10. částí B a B 1 přílohy a dikalciumfosfát z odtučněných kostí a ze skupin 15. a 16. části C přílohy nesmějí být vzájemně smíchávány ve skupinách ani mezi skupinami.".

4. V § 11 odstavec 1 zní:

"(1) Doplňkové látky povolené pro výrobu nebo uvádění do oběhu nebo užití ve výživě zvířat, jejich chemické názvy nebo popisy, podmínky jejich použití, stanovené limitní obsahy v kompletních krmivech a tolerance pro hodnocení jejich obsahu jsou uvedeny v příloze č. 14. Doplňkové látky uvedené v částech C 1 a C 2 přílohy lze používat pro výrobu krmiv a premixů nebo ve výživě zvířat nebo uvádět do oběhu jen za podmínky, že výrobce látky je uveden ve sloupci 8 části C 1 nebo C 2. Pro zapsání dalších výrobců do sloupce 8 části C 1 nebo C 2 je nezbytné udělení práva na výrobu příslušné látky osobou odpovědnou za uvedení látky do oběhu; doklad o tom je součástí postupu podle § 8 a 8a zákona. Na vyžádání Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského dodá dovozce těchto doplňkových látek standardní vzorek doplňkové látky mající znaky a vlastnosti popsané v monografii podle přílohy č. 25 spolu s referenčním vzorkem aktivní substance.".

5. V § 11 odstavec 4 zní:

"(4) V doplňkových krmivech mohou obsahy stimulátorů růstu, antikokcidik, chemoterapeutik, vitaminů D a antioxidantů překročit nejvýše přípustné obsahy stanovené v příloze č. 14 ve sloupci 7 v těchto případech:

a)   u doplňkových krmiv povolených k dodání všem spotřebitelům, pokud v nich obsah stimulátoru růstu nebo vitaminu D nepřekročí pětinásobek nejvýše přípustného obsahu pro kompletní krmivo,
b)   u doplňkových krmiv vyrobených pro zvláštní krmné systémy, u nichž je zaručeno odpovídající dávkování pro určený druh a kategorii zvířat, pokud v nich nepřekročí
1. obsah stimulátoru růstu 1000 mg/kg, u skotu ve výkrmu 2000 mg/kg,
2. obsah antioxidantu nebo antikokcidika nebo chemoterapeutika pětinásobek nejvýše přípustného obsahu pro kompletní krmivo,
3. obsah vitaminu D 200 000 m.j./kg. Pokud je při výrobě doplňkového krmiva využita možnost podle písmene a), nelze současně využít možnosti podle písmene b).".

6. V § 11 se dosavadní odstavec 5 zrušuje.

7. V § 11 se dosavadní odstavec 6 označuje jako odstavec 5 a v novém odstavci 5 se na začátku slova "Ustanovení odstavce 5" nahrazují slovy "Ustanovení odstavce 4".

8. V § 11 se dosavadní odstavec 7 označuje jako odstavec 6 a na konci odstavce se doplňuje tato věta: "Smíchávání stimulátorů růstu nebo antikokcidik nebo chemoterapeutik s mikroorganizmy je možné pouze v případě, že je povoleno v příloze č. 14 části C 3 nebo C 4 ve skupině O. Mikroorganizmy ve sloupci 7; vzájemné smíchávání antikokcidik a chemoterapeutik není povoleno, mají-li podobné účinky.".

9. V § 11 se dosavadní odstavce 8 až 11 označují jako odstavce 7 až 10 a v novém odstavci 10 se na začátku slova "Ustanovení odstavců 1 až 10" nahrazují slovy "Ustanovení odstavců 1 až 9".

10. V § 13 odst. 1 písm. a) se slova "ustanovení § 11 odst. 8" nahrazují slovy "ustanovení § 11 odst. 7".

11. V § 15 odst. 4 druhé větě se nahrazují slova "podle přílohy č. 7" slovy "podle přílohy č. 11" a slova "podle přílohy č. 8" slovy "podle přílohy č. 12".

12. V § 15 odstavec 6 zní:

"(6) Do kompletních a doplňkových krmiv pro přežvýkavce se nesmějí používat krmné suroviny pocházející ze savčích tkání a dikalciumfosfát z odtučněných kostí, dále z drůbeže, z ryb a ostatních mořských živočichů, nebo tyto obsahující, podle přílohy č. 1 bodu 9. Těmito krmnými surovinami se rozumějí masokostní moučka, masová moučka, krevní moučka, sušená plazma a jiné krevní produkty, hydrolyzované proteiny, moučka z kopyt, moučka z rohoviny, moučka z drůbežích odpadů, péřová moučka, škvarky, rybí moučka, dikalciumfosfát z odtučněných kostí, želatina, živočišné tuky z přežvýkavců a všechny ostatní podobné produkty a jejich směsi, krmiva, doplňkové látky a premixy obsahující tyto produkty.".

13. V § 17 odst. 1 písm. a) se slova "ustanovení § 11 odst. 8" nahrazují slovy "ustanovení § 11 odst. 7".

14. V § 18 odst. 1 písm. b) větě první se za slovem "výrobu" vypouští čárka a slova "dovoz a uvádění do oběhu".

15. V § 18 odst. 1 se na začátku písmene c) vypouští slovo "pouze" a za slova "nebo premixů" se vkládají slova "a zpracování určitých proteinových krmiv".

16. Za § 18 se vkládá nadpis:

"ODDĺL ŠESTÝ
POŽADAVKY NA REGISTRACI VÝROBCŮ, DODAVATELŮ, DOVOZCŮ A DISTRIBUTORŮ A TECHNICKÉ PARAMETRY BIOLOGICKÉHO ZKOUŠENĺ".

17. V § 19 odst. 1 v úvodní větě se za slovo "výrobce" vkládají slova "nebo osob uvedených v § 3 odst. 11 zákona nebo osob provozujících výrobní zařízení mobilních výroben krmiv".

18. V § 19 se tečka na konci odstavce 1 nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno k), které zní:

"k)   doklad o udělení práva na výrobu doplňkové látky osobou odpovědnou za její uvedení do oběhu, jedná-li se o doplňkovou látku uvedenou v příloze č. 14 části C 1 nebo C 2.".

19. V § 20 se na začátku písmene c) slovo "druhy" nahrazuje slovem "skupiny".

20. V § 20 se tečka na konci písmene e) nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno f), které zní:

"f)   doklad o udělení práva na výrobu doplňkové látky osobou odpovědnou za její uvedení do oběhu, jedná-li se o doplňkovou látku uvedenou v příloze č. 14 části C 1 nebo C 2.".

21. V § 25 odstavec 9 zní:

"(9) V označení krmných surovin vyjmenovaných v § 15 odst. 6, jejichž použití přežvýkavcům je podle přílohy č. 1 zakázáno, se uvede příslušné varovné upozornění "Tato krmná surovina obsahuje protein získaný ze savčích tkání a její zkrmování přežvýkavcům je zakázáno", "Obsahuje hydrolyzované proteiny - nesmí být zkrmováno přežvýkavcům", "Tato krmná surovina obsahuje výrobky z ryb, resp. jiných mořských živočichů a její zkrmování přežvýkavcům je zakázáno" nebo "Obsahuje dikalciumfosfát z odtučněných kostí - zkrmování přežvýkavcům je zakázáno". U moučky z drůbežích odpadů, péřové moučky a dalších neuvedených krmných surovin pocházejících ze savčích tkání se varovné upozornění uvede obdobně.".

22. V § 25 odstavec 10 zní:

"(10) Pokud je zakázáno použití krmných surovin vyjmenovaných v § 15 odst. 6 i pro jiná zvířata než pro přežvýkavce, v označení krmné suroviny se varovné upozornění rozšiřuje o další druh nebo kategorie zvířat, pro které je zákaz používání stanoven.".

23. V § 29 odst. 1 písm. e) se na konci věty doplňují tato slova: "které se vztahují k hmotnosti krmiva, pokud není stanoveno jinak,".

24. V § 29 odst. 1 písm. f) se na konci věty doplňují tato slova: "které se vztahují k hmotnosti krmiva, pokud není stanoveno jinak,".

25. V § 29 odst. 2 písm. e) se na konci věty slova "jednotky aktivity (U/g nebo U/ml) podle sloupce 6," nahrazují slovy "jednotky aktivity (U/kg nebo U/l) podle sloupce 6,".

26. V § 29 odstavec 12 zní:

"(12) Krmiva obsahující doplňkové látky, pro které je stanoveno v příloze č. 14 části C maximální stáří zvířat nebo ochranná lhůta, se označí údajem o maximálním stáří zvířat nebo o délce ochranné lhůty; přitom se uvede doba nejdelší ochranné lhůty. Krmiva obsahující doplňkové látky, pro které je stanoveno v příloze č. 14 části C datum minimální trvanlivosti nebo datum ukončení záruční doby, se označí údajem o datu minimální trvanlivosti nebo o datu ukončení záruční doby; přitom se uvede datum, které prochází jako první.".

27. V § 29 odstavec 15 zní:

"(15) U kompletních a doplňkových krmiv pro hospodářská zvířata, do nichž jsou použity krmné suroviny vyjmenované v § 15 odst. 6, nebo je obsahující, jejichž použití přežvýkavcům je podle přílohy č. 1 zakázáno, se v označení uvede příslušné varovné upozornění "Krmivo obsahuje krmné suroviny vyrobené ze savčích tkání a je zakázáno je zkrmovat přežvýkavcům", "Krmivo obsahuje hydrolyzované proteiny a je zakázáno je zkrmovat přežvýkavcům", "Krmivo obsahuje krmné suroviny získané z ryb, resp. jiných mořských živočichů a je zakázáno je zkrmovat přežvýkavcům" nebo "Krmivo obsahuje dikalciumfosfát z odtučněných kostí a je zakázáno je zkrmovat přežvýkavcům". Při obsahu moučky z drůbežích odpadů a péřové moučky se varovné upozornění uvede obdobně. Při zastoupení více krmných surovin zakázaných pro přežvýkavce lze použité krmné suroviny vyjmenovat v jednom varovném upozornění. Pokud je zakázáno použití výše uvedených krmných surovin i pro jiná zvířata než pro přežvýkavce, varovné upozornění se rozšíří o další druhy nebo kategorie zvířat, pro které je zákaz používání stanoven.".

28. V § 30 odstavec 8 zní:

"(8) Pro označování dietních krmiv dále platí ustanovení § 29 odst. 1 písm. f) až j) a odstavce 2 až 4, 7 a 10 až 16.".

29. V § 31 odst. 1 se slova "Příloha č. 4" nahrazují slovy "Příloha č. 11".

30. V příloze č. 1 bod 9 včetně poznámky pod čarou č. 1) zní:

"9.  Krmné suroviny pocházející ze savčích tkání, krmné suroviny z ryb a ostatních mořských živočichů, dikalciumfosfát z odtučněných kostí, sušená plazma a jiné krevní produkty, moučka z drůbežích odpadů, péřová moučka a živočišný tuk z přežvýkavců pro použití ve výživě přežvýkavců nebo k výrobě kompletních nebo doplňkových nebo dietních krmiv pro přežvýkavce. Zákaz se nevztahuje na následující krmné suroviny získané nebo vyrobené ze zdravých zvířat při dále uvedeném způsobu použití:
a) mléko a mléčné výrobky pro všechny druhy hospodářských a domácích zvířat,
b) želatinu z nepřežvýkavců jako látku pro obdukci doplňkových látek,
c) hydrolyzované proteiny s molekulovou hmotností nižší než 10 000 daltonů pouze pro použití ve výživě a do krmiv pro domácí a hospodářská zvířata mimo přežvýkavce, které byly
1. získány z usní a kůží pocházejících ze zvířat poražených na jatkách, u nichž byla provedena před porážkou úřední veterinární kontrola podle příslušných právních předpisů, při níž nebyly zjištěny závady,
2. podrobeny výrobnímu postupu, který zahrnuje úpravy vhodné k co největšímu zabránění kontaminace usní a kůží, a to použitím vysolování (v láku), vyluhování ve vápenném louhu při následném intenzivním propírání, které je následováno vystavením suroviny pH většímu než 11 po dobu delší než 3 hodiny při teplotě větší než 80 °C, následované ošetřením teplem na více než 140 °C po dobu 30 minut při tlaku větším než 3,6 baru, a
3. vyrobeny v podnicích, které provádějí vlastní kontrolní program (HACCP),
      d)   dikalciumfosfát z odtučněných kostí pouze pro použití ve výživě a do krmiv pro domácí a hospodářská zvířata mimo přežvýkavce, který byl
1. získán z kostí zvířat vhodných pro lidský konzum po kontrole provedené před odporažením a po porážce,
2. vyroben postupem, který zajistí, že všechen kostní materiál je úplně rozdrcen a ošetřen horkou vodou a zředěnou kyselinou chlorovodíkovou (min. koncentrace 4 % a pH nižší než 1,5) po dobu nejméně dva dny, následně je ošetřen získaným fosforečným roztokem s vápnem za vzniku sraženého dikalciumfosfátu při pH 4 až 7, který je v konečné fázi sušen vzduchem se vstupní teplotou 65 až 325 °C a konečnou teplotou mezi 30 až 65 °C, nebo ekvivalentním postupem povoleným v souladu s veterinárními předpisy,
      e)   rybí moučky a krmné suroviny z ostatních mořských živočichů pouze pro použití ve výživě a do krmiv pro domácí a hospodářská zvířata mimo přežvýkavce, pocházející z výrobních provozů určených výhradně pro výrobu těchto produktů, u jejichž dodávek bylo na základě přezkoušení podle úřední metody1) mikroskopické identifikace složek živočišného původu ověřeno, že neobsahují savčí tkáně,
f)   sušenou plazmu a jiné krevní produkty pro použití ve výživě a do krmiv pro domácí a hospodářská zvířata mimo přežvýkavce.

1)   Vyhláška č. 124/2001 Sb., kterou se stanoví požadavky na odběr vzorků a principy metod laboratorního zkoušení krmiv, doplňkových látek a premixů a způsob uchovávání vzorků.".

31. V příloze č. 11 části B se v pořadovém čísle 11.06 ve sloupci 2 nahrazuje slovo "(dikalciumfosfát)" slovy "(dikalciumfosfát z odtučněných kostí a dikalciumfosfát)".

32. Příloha č. 14 zní:

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu.
Na www.sagit.cz není k dispozici v textové podobě)

33. V příloze č. 18 části II. písm. a) se na konci doplňují tato slova: "popřípadě včetně obchodního názvu,".

34. V příloze č. 18 části III. písm. c) se na konci doplňují tato slova: "popřípadě včetně obchodního názvu,".

Čl. II

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení, s výjimkou § 4 odst. 7, který nabývá účinnosti dnem 1. dubna 2002.

Ministr:
Ing. Fencl v. r.

E-shop

Tvorba a distribuce pojištění osob

Tvorba a distribuce pojištění osob

Alexander Kult - C. H. Beck

Publikace se zabývá terminologií pojistného práva, pravidly tvorby a distribuce pojistného produktu, plněním informačních povinností a uzavíráním, obsahem, platností a konstrukčními prvky pojistné smlouvy. Autor v úvodu vysvětluje terminologii pojistného práva a upozorňuje na ...

Cena: 490 KčKOUPIT

Vyhláška o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče - Praktický komentář

Vyhláška o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče - Praktický komentář

Ivo Krýsa - Wolters Kluwer, a. s.

Představujeme první vydání praktického komentáře vyhlášky č. 79/2013 Sb., o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče. Kromě odborného výkladu naleznete i relevantní judikaturu. Oblast ...

Cena: 385 KčKOUPIT

Exekuce srážkami ze mzdy 2023

Exekuce srážkami ze mzdy 2023

JUDr. Jan Breburda - Anag, spol. s r. o.

Publikace Exekuce srážkami za mzdy je nezbytnou příručkou v každé knihovně mzdové účtárny či exekučního úřadu. Srozumitelné vysvětlení problematiky exekucí Velmi přehledná, systematická, srozumitelným jazykem psaná publikace vymezuje provádění srážek ze mzdy přímo na základě ...

Cena: 599 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2023 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.