Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů a mezinárodních smluv

Sbírka zákonů a mezinárodních smluv


268

VYHLÁŠKA
Ministerstva zdravotnictví

ze dne 12. července 2001,

kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 26/2001 Sb., o hygienických požadavcích na kosmetické prostředky, o náležitostech žádosti o neuvedení ingredience na obalu kosmetického prostředku a o požadavcích na vzdělání a praxi fyzické osoby odpovědné za výrobu kosmetického prostředku (vyhláška o kosmetických prostředcích)

Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 108 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, (dále jen "zákon") k provedení § 26 odst. 1 písm. b) a d) a odst. 2 zákona:

Čl. I

Vyhláška č. 26/2001 Sb., o hygienických požadavcích na kosmetické prostředky, o náležitostech žádosti o neuvedení ingredience na obalu kosmetického prostředku a o požadavcích na vzdělání a praxi fyzické osoby odpovědné za výrobu kosmetického prostředku (vyhláška o kosmetických prostředcích), se mění takto:

1. V § 1 odst. 3 se na konci písmene c) vkládá tečka a doplňují se tato slova: "Pokud kosmetický prostředek obsahuje některou z látek uvedených v příloze č. 5, nejde o kosmetický prostředek podle této vyhlášky;".

2. V § 2 odst. 1 písm. a) se slova "obchodní jméno" nahrazují slovy "obchodní firma".

3. V § 2 odst. 1 písm. a) se slova "osoby odpovědné za uvedení kosmetického prostředku do oběhu na území České republiky," nahrazují slovem "dovozce,".

4. V § 2 odst. 1 písm. c) se za slovo "vymezující" vkládá slovo "minimální".

5. V § 2 odst. 1 písm. c) se slova "spotřebujte nejdéle do . . ." nahrazují slovy "spotřebujte nejlépe do . . .".

6. V § 2 odst. 1 písm. e) se slova "buď datem výroby nebo číslem šarže" zrušují.

7. V § 2 odst. 1 písmeno f) zní:

"f)   funkce výrobku, pokud to povaha kosmetického prostředku vyžaduje;".

8. V § 2 odst. 2 věta první zní: "Obchodní firmu dovozce a její sídlo, jde-li o právnickou osobu, nebo trvalý pobyt či místo podnikání, jde-li o fyzickou osobu, jakož i údaje uvedené v odstavci 1 písm. c), e), f) a g), může dovozce uvést pouze na vnějším obalu.".

9. V § 2 odst. 2 se za větu první vkládá nová věta, která zní: "Výrobce může údaje podle odstavce 1 písm. e) a g) uvést pouze na vnějším obalu.".

10. V § 2 odst. 2 dosavadní věta druhá zní: "Pokud nelze údaje uvedené v odstavci 1 písm. d) a g) uvést z důvodu velikosti nebo tvaru výrobku na příslušném obalu, může výrobce nebo dovozce tyto údaje uvést na samolepce nebo příbalovém listu, který je vložen nebo připevněn ke kosmetickému prostředku.".

11. V § 2 odst. 2 větě poslední se slova "mohou být údaje uvedené v odstavci 1 písm. g) uvedeny" nahrazují slovy "může výrobce nebo dovozce uvést údaje podle odstavce 1 písm. g)".

12. V § 2 se vkládá nový odstavec 3, který zní:

"(3) Výrobce nebo dovozce, vyžaduje-li to povaha kosmetického prostředku, uvede v návodu k použití způsob použití kosmetického prostředku. Návod k použití kosmetického prostředku musí být v českém jazyce a musí být přiložen ke kosmetickému prostředku.".Dosavadní odstavce 3 až 5 se označují jako odstavce 4 až 6.

13. V § 6 odst. 1 písmeno b) zní:

"b)   vysokoškolské v oblasti lékařství, farmacie nebo chemie nebo v příbuzných oborech a 5 let praxe v oblasti výroby kosmetických prostředků.".

14. V § 6 odst. 2 se slova "v oboru lékařství, farmacie, dermatologie, toxikologie nebo v příbuzných oborech a 5 let praxe" nahrazují slovy "v oblasti lékařství, farmacie nebo chemie nebo v příbuzných oborech a zaměření na toxikologii".

15. V příloze č. 1 desáté odrážce se za slova "prostředky k trvalé ondulaci" vkládá čárka a slovo "prostředky".

16. V příloze č. 2 bod 124 zní: "124. Hexan-1,6-diylbis(trimethylamoniové soli),
např. Hexamethonium-bromid; Hexamethylenebis(trimethylammonium) saltso, e.g. Hexamethonium bromide*".

17. V příloze č. 2 bod 391 se slovo "Zirkon" nahrazuje slovem "Zirkonium" a slovo "zirkonu" slovem "zirkonia".

18. V příloze č. 3 kolonce c látky referenční číslo 1a se v písmenu b) a c) slovo "výrobky" nahrazuje slovem "prostředky".

19. V příloze č. 3 kolonce c látky referenční číslo 1b se v písmenu a) slovo "výrobky" nahrazuje slovem "prostředky".

20. V příloze č. 3 kolonce c látky referenční číslo 1b písmeno b) zní:

"b)   prostředky k trvalé ondulaci vlasů".

21. V příloze č. 3 kolonce c látky referenční číslo 2a písmeno a) zní:

"a) prostředky k trvalé ondulaci a rovnání vlasů".

 22. V příloze č. 3 kolonce c látky referenční číslo 2b se slova "pro úpravu vlasů" nahrazují slovy "k trvalé ondulaci a rovnání vlasů".

23. V příloze č. 3 kolonce c látky referenční číslo 3 se slova "na vlasy" nahrazují slovy "k péči o vlasy".

24. V příloze č. 3 kolonce b látky referenční číslo 9 se slova "v příloze č. II" nahrazují slovy "v příloze č. 2" a v kolonce f pod písmenem a) se slovo "vyvolat" nahrazuje slovem "způsobit".

25. V příloze č. 3 kolonce c látky referenční číslo 12 se v písmenu a) slova "na vlasy" nahrazují slovy "k péči o vlasy".

26. V příloze č. 3 kolonce b látky referenční číslo 25 se za slova "4-hydroxybenzen" vkládá pomlčka.

27. V příloze č. 3 kolonce f látky referenční číslo 38 se slova "(2-hydroxyethyl)" nahrazují slovy "[poly(oxyethylen)]".

28. V příloze č. 3 kolonce b látky referenční číslo 50 se slovo "zirkonu" nahrazuje slovem "zirkonia" a v kolonce d slovo "zirkon" slovem "zirkonium".

29. V příloze č. 3 kolonce e látky referenční číslo 54 se slova "příloha č. VI, část 1" nahrazují slovy "příloha č. 6, část 1".

30. V příloze č. 3 kolonce b látky referenční číslo 65 se slovo "saccharimate" nahrazuje slovem "saccharinate".

31. V příloze č. 4 části 1 se v poznámce (3) slovo "zirkonu" nahrazuje slovem "zirkonia".

32. V příloze č. 5 se slova "hloridu strontnatého," nahrazují slovy "chloridu strontnatého,".

33. V příloze č. 6 kolonce d látky referenční číslo 17 se slovo "dekoraci" nahrazuje slovem "líčení".

34. V příloze č. 6 kolonce b látky referenční číslo 36 se slovo "Didbromo" nahrazuje slovem "Dibromo".

35. V příloze č. 6 kolonce b látky referenční číslo 48 se slovo "Glutaraldehyd" nahrazuje slovem "Glutaraldehyde".

36. V příloze č. 6 kolonce b látky referenční číslo 54 se slovo "saccharimate" nahrazuje slovem "saccharinate".

Čl. II
Přechodné ustanovení

Kosmetické prostředky, uvedené do oběhu přede dnem účinnosti této vyhlášky, musí být uvedeny do souladu s § 2 odst. 1 písm. c) nejpozději do 30. června 2002.

Čl. III

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

Ministr:
prof. MUDr. Fišer, CSc. v. r.

E-shop

Co ovlivňuje Ústavní soud a jeho soudce?

Co ovlivňuje Ústavní soud a jeho soudce?

Jan Chmel - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Publikace zkoumá právní a mimoprávní faktory, které mají vliv na rozhodování Ústavního soudu České republiky. Zaměřuje se především na to, jaké předpoklady pro rozhodování soudu vytváří vnější politické a společenské prostředí, jak se v tomto rozhodování odráží odlišné postoje a ... pokračování

Cena: 450 KčKOUPIT

Zákon o obcích - Praktický komentář

Zákon o obcích - Praktický komentář

Andrea Kovářová - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, je primárním právním předpisem pro každou obec v České republice. V praktickém komentáři k tomuto zákonu využila autorka své dlouholeté zkušenosti na obecním úřadě a promítla je do praktických příkladů a vzorů. Komentář je tak určen především ... pokračování

Cena: 849 KčKOUPIT

Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich. Zákon o některých přestupcích, 2. vydání

Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich. Zákon o některých přestupcích, 2. vydání

Luboš Jemelka, Pavel Vetešník - C. H. Beck

Komentář zohledňuje nejenom změny v právní úpravě, které nastaly po jejich účinnosti, tedy po 1. 7. 2017, ale poukazuje též na četné změny v souvisejících právních předpisech na které je v textu výkladu ... pokračování

Cena: 1 890 KčKOUPIT

Právní akty

Sbírka zákonů
a mezinárodních smluv

číslo   /
  /

Sbírka mezinárodních smluv
(do 31. 12. 2023)

číslo   /
  /

Finanční zpravodaj

číslo   /
  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.