Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů a mezinárodních smluv

Sbírka zákonů a mezinárodních smluv


253

ZÁKON

ze dne 27. června 2001,

kterým se mění zákon č. 95/1999 Sb., o podmínkách převodu zemědělských a lesních pozemků z vlastnictví státu na jiné osoby a o změně zákona č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Čl. I

Zákon č. 95/1999 Sb., o podmínkách převodu zemědělských a lesních pozemků z vlastnictví státu na jiné osoby a o změně zákona č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů, se mění takto:

1. V § 1 odst. 1 písm. a) se za slovo "které" vkládají slova "ke dni 24. června 1991".

2. V § 1 odst. 1 písm. a) bodu 1 se slovo "tvoří" nahrazuje slovem "tvořily" a slovo "náležejí" se nahrazuje slovem "náležely".

3. V § 1 odst. 1 písm. a) bodu 2 se slovo "jsou" nahrazuje slovem "byly".

4. V § 1 odst. 1 písm. a) bodu 3 se slovo "jsou" nahrazuje slovem "byly".

5. V § 1 odst. 2 písmeno a) zní:

"a)   postup Pozemkového fondu při převodu zemědělských pozemků na oprávněné osoby, kterým vzniklo právo na jiný pozemek podle § 11 odst. 2 zákona č.  229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen "zákon o půdě") a na fyzické nebo právnické osoby, na něž toto právo přešlo nebo bylo převedeno (dále jen "oprávněné osoby"),".

6. V § 2 odst. 1 se písmena b) a f) včetně poznámek pod čarou č. 5), 11) a 12) zrušují.Dosavadní písmena c) až e) se označují jako písmena b) až d) a dosavadní písmena g) až k) se označují jako písmena e) až i).

7. V § 2 odst. 2 se za větu první vkládá nová věta, která zní: "Při převodu zastavěných pozemků se sdělení v případech podle odstavce 1 písm. d), f) až i) nevyžaduje a v případech podle písmene c) se vyžaduje sdělení, pouze pokud jde o § 29 zákona o půdě.".

8. V § 2 se na konci odstavce 2 tečka vypouští a doplňují se tato slova: "nebo že ke dni 31. prosince 1949 nebyly ve vlastnictví obcí.".

9. V § 2 se na konci odstavce 3 tečka vypouští a doplňují se tato slova: "nebo není-li převodci doručeno ve lhůtě stanovené podle odstavce 2 sdělení příslušného orgánu, s výjimkou případů podle odstavce 1 písm. a) a c), pokud jde o § 29 zákona o půdě.".

10. V § 3 se doplňuje odstavec 3, který zní:

"(3) Převodce nemůže svým vnitřním předpisem omezit možnost nabývání pozemků osobami v § 5 až 7.".

11. V § 4 odst. 1 písmeno e) zní:

"e)   veřejná vysoká škola zajišťující vzdělávání v zemědělských nebo lesnických oborech (dále jen "veřejná vysoká škola").".

12. V § 4 odstavec 2 zní:

"(2) Právnickou osobou podle odstavce 1 písm. c) je právnická osoba, která je vlastníkem (spoluvlastníkem) budov nebo staveb, které jsou nemovitostmi; tato právnická osoba může nabýt pouze zemědělský pozemek uvedený v § 5 odst. 6.".

13. V § 5 se v nadpisu doplňují slova "a uživatele pozemků v zahrádkových nebo chatových osadách".

14. V § 5 odst. 1 písm. b) se slova "schválenou územně plánovací dokumentací" nahrazují slovy "závaznou částí schválené územně plánovací dokumentace".

15. V § 5 odst. 1 písmeno d) zní:

"d)   zastavěné budovami nebo stavbami, které jsou nemovitostmi, ve vlastnictví obce.".

16. V § 5 se na konci odstavce 2 doplňuje tato věta: "Jestliže nebude možné pozemek převést zpět na Pozemkový fond, protože bude ve vlastnictví třetí osoby, je obec povinna ve stejné lhůtě poskytnout Pozemkovému fondu finanční náhradu ve výši ceny pozemku zjištěné podle cenového předpisu26) platného ke dni uzavření smlouvy, podle které byl pozemek obci převeden.".

17. V § 5 odstavce 3 až 5 znějí:

"(3) Pozemky vymezené v odstavci 1 budou převedeny na základě písemné žádosti obce do jejího vlastnictví, pokud byly, s výjimkou pozemků, které jsou převáděny do vlastnictví obce bezúplatně, marně nabídnuty oprávněným osobám. Po doručení žádosti obce je Pozemkový fond povinen pozemek neprodleně nabídnout oprávněným osobám, pokud tak dosud neučinil.

(4) Na základě písemné žádosti veřejné vysoké školy může Pozemkový fond převést bezúplatně do jejího vlastnictví pozemky, které tato škola nezbytně potřebuje pro výchovu a výuku v oblasti zemědělství, veterinárního lékařství a hygieny nebo lesnictví.

(5) Na základě písemné žádosti oprávněného uživatele (uživatelů) pozemku v zahrádkových nebo chatových osadách zřízených na základě územního rozhodnutí nebo existujících již před 1. říjnem 1976 převede Pozemkový fond tento pozemek do vlastnictví (spoluvlastnictví) této osobě. Do vlastnictví nabyvatele se současně s pozemkem převádějí bezúplatně všechny součásti a příslušenství tohoto pozemku.".

18. V § 5 se doplňují odstavce 6 a 7, které znějí:

"(6) Na základě písemné žádosti prodá Pozemkový fond vlastníkovi (spoluvlastníkovi) budovy nebo stavby, která je nemovitostí, zemědělský pozemek touto nemovitostí zastavěný. Pozemkový fond prodá vlastníkovi (spoluvlastníkovi) budovy nebo stavby, která je nemovitostí, zemědělský pozemek navazující na pozemek touto nemovitostí zastavěný, jestliže tento pozemek funkčně souvisí s touto nemovitostí a vlastník (spoluvlastník) nemovitosti je oprávněným uživatelem tohoto pozemku.

(7) Pokud o převod zemědělského pozemku požádají některé z osob uvedených v odstavcích 1, 5 nebo 6, uspokojí se v tomto pořadí:

a)   uživatel (uživatelé) pozemku v zahrádkových nebo chatových osadách,
b)   vlastník (spoluvlastník) budovy nebo stavby, která je nemovitostí,
c)   obec.".

19. Poznámka pod čarou č. 21) se zrušuje.

20. V § 7 se za dosavadní odstavec 4 vkládají nové odstavce 5 až 9, které znějí:

"(5) Výzvu podle odstavce 4 Pozemkový fond neučiní, pokud mezi osobami, které požádaly o koupi zemědělského pozemku, je osoba, která má tento pozemek pronajatý od Pozemkového fondu minimálně po dobu 5 let, a to ke dni vyhlášení prodeje. Tato osoba má před ostatními osobami uvedenými v odstavci 1 přednostní právo, pokud toto právo uplatní v žádosti podle odstavce 3.

(6) Přednostní právo na prodej je limitováno výměrou pozemků, které má osoba uvedená v odstavci 5 pronajaté od Pozemkového fondu ke dni vyhlášení prodeje podle odstavce 2 tak, že přednostní právo lze uplatnit pouze do výměry nepřesahující 50 % takto pronajatých pozemků.

(7) U společníků obchodních společností nebo členů družstev podle odstavce 1 písm. c) platí, že podmínky pro vznik přednostního práva uvedené v odstavcích 5 a 6 splňuje obchodní společnost, jejímž je společníkem, nebo družstvo, jehož je členem. Společník obchodní společnosti nebo člen družstva může své přednostní právo podle odstavců 5 a 6 uplatnit pouze s písemným souhlasem obchodní společnosti, jejímž je společníkem, nebo družstva, jehož je členem. Tento souhlas týkající se konkrétního pozemku musí být přiložen k žádosti podle odstavce 3.

(8) Jestliže podmínky pro vznik přednostního práva s využitím odstavce 7 splní více osob a požádají o převod, vyzve je Pozemkový fond, aby do 30 dnů nabídly kupní cenu, a poté prodá zemědělský pozemek té z nich, která nabídne nejvyšší cenu.

(9) Osoba, která bude uplatňovat přednostní právo podle odstavců 5 až 8, může tímto způsobem koupit celkem od Pozemkového fondu nejvýše 300 ha pozemků. Pro osoby uvedené v odstavci 7 je tato výše společná pro společníky jedné obchodní společnosti nebo jednoho družstva.".Dosavadní odstavec 5 se označuje jako odstavec 10.

21. V § 7 odst. 10 se za slova "v § 5 a 6" vkládají slova "a splňují ve vztahu k převáděnému pozemku podmínky stanovené v § 5 nebo § 6".

22. V § 7 odst. 10 se vkládá nové písmeno a), které zní:

"a)   uživatel (uživatelé) pozemku v zahrádkových nebo chatových osadách,".

Dosavadní písmena a) až c) se označují jako písmena b) až d).

23. V § 7 se na konci odstavce 10 doplňuje tato věta: "Marným uplynutím lhůty uvedené v odstavci 3 zanikne osobám uvedeným v § 5 a 6 právo na převod zemědělského pozemku tímto způsobem.".

24. V § 8 odstavec 1 zní:

"(1) Postup podle § 7 tohoto zákona nelze opakovat. Zemědělské pozemky, které nebyly převedeny postupem uvedeným v § 5 až 7, může Pozemkový fond prodat osobám uvedeným v § 4 odst. 1 písm. a), b) a d) v obchodní veřejné soutěži; soutěž probíhá nejméně v jednom a nejvíce ve třech kolech.".

25. V § 9 se odstavce 1 a 2 zrušují, dosavadní odstavce 3 až 5 se označují jako odstavce 6 až 8 a vkládají se nové odstavce 1 až 5, které včetně poznámek pod čarou č. 26a) a 26b) znějí:

"(1) Pokud tento zákon nestanoví jinak, převádějí se pozemky úplatně, a to za cenu zjištěnou podle cenového předpisu26) platného k poslednímu dni kalendářního roku předcházejícího uzavření kupní smlouvy podle § 5 odst. 1 nebo § 6.

(2) Při převodu podle § 5 odst. 5 se převádějí pozemky buď za základní cenu zjištěnou podle bonitovaných půdně ekologických jednotek zvýšenou o přirážky,26a) nebo nejsou-li pozemky bonitovány, za průměrnou cenu pro jednotlivá katastrální území podle zvláštního právního předpisu26b) zvýšenou o přirážky.26a) Při stanovení ceny se v obou případech použije cenový předpis platný k poslednímu dni kalendářního roku předcházejícího uzavření kupní smlouvy.

(3) Při prodeji podle § 7 je cenou minimální, která se oznamuje při vyhlášení prodeje, buď základní cena pozemků zjištěná podle bonitovaných půdně ekologických jednotek snížená o srážky,26a) nebo nejsou-li pozemky bonitovány, průměrná cena pro jednotlivá katastrální území podle zvláštního právního předpisu26b) snížená o srážky.26a) Při stanovení ceny se v obou případech použije cenový předpis platný k poslednímu dni kalendářního roku předcházejícího vyhlášení prodeje.

(4) V případě prodeje v obchodní veřejné soutěži stanoví Pozemkový fond pro každé kolo soutěže nejnižší cenu nabídky tak, že v prvním kole je touto cenou cena zjištěná podle cenového předpisu platného k poslednímu dni kalendářního roku předcházejícího vyhlášení prodeje, v druhém kole může být nejnižší cena nabídky až na úrovni 50 % ceny z prvního kola a ve třetím kole může být cena až na úrovni 10 % ceny z prvního kola.

(5) Kupní cena musí být, pokud dále není uvedeno jinak, uhrazena do 90 dnů ode dne účinnosti kupní smlouvy. Ve stejné lhůtě musí být zaplacena částka převyšující cenu minimální.


26a)  § 11 zákona č. 151/1997 Sb.
§ 24 odst. 1 a 2 vyhlášky č. 279/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
26b)  Vyhláška č. 215/1995 Sb., kterou se stanoví seznam katastrálních území, ve znění pozdějších předpisů.".

26. V § 9 odst. 7 se slova "z ceny stanovené na základě cenového předpisu26) platného ke dni uzavření smlouvy" nahrazují slovy "z kupní ceny".

27. V § 10 odst. 2 poslední věta zní: "Předkupní právo státu nevzniká u převodu zemědělských pozemků podle § 5 odst. 1, 4, 6 a u převodu na oprávněné osoby podle § 7 odst. 1 písm. a).".

28. V § 10 odst. 3 se slova "nebo věcného břemene" zrušují.

29. V § 13 věta druhá zní: "Cena oplocení se zjistí podle cenového předpisu26) platného při prodeji podle § 7 a 8 k poslednímu dni kalendářního roku předcházejícího vyhlášení prodeje a v ostatních případech k poslednímu dni kalendářního roku předcházejícího uzavření kupní smlouvy.".

30. V § 14 odst. 1 se slova "odst. 2" nahrazují slovy "odst. 5".

31. V § 19 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který zní:

"(2) Podle zákona o půdě a zákona č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů, lze převádět i pozemky, u nichž je v katastru nemovitostí vedeno vlastnické právo státu, které nelze doložit listinnými doklady; ustanovení § 15 se použijí i pro tyto převody.".

32. V § 20 odstavec 2 zní:

"(2) Sdělení příslušných orgánů státní správy podle § 2 odst. 2 a 3 jsou přílohami návrhu na zahájení řízení o povolení vkladu věcného práva do katastru nemovitostí, pokud tento zákon nestanoví jinak.".

33. V § 20 se doplňuje odstavec 3, který zní:

"(3) Jestliže převodce neobdrží sdělení příslušného orgánu státní správy ve lhůtě stanovené v § 2 odst. 2, je přílohou návrhu na zahájení řízení o povolení vkladu věcného práva do katastru nemovitostí doklad o doručení žádosti převodce příslušnému orgánu státní správy.".

Čl. II
Přechodné ustanovení

Rozpracované případy se dokončí podle dosavadních právních předpisů. Za rozpracovaný případ bude považován převod podle § 5 a 6 v případě, že osoba v těchto ustanoveních uvedená požádala Pozemkový fond České republiky o převod a nejpozději ke dni účinnosti tohoto zákona splňovala zákonem stanovené podmínky pro uplatnění nároku na převod. V případě převodu podle § 7 a 8 půjde o rozpracované případy, pokud k vyhlášení prodeje došlo před účinností tohoto zákona.

Čl. III

Účinnost

Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

Klaus v. r.
Havel v. r.
Zeman v. r.

E-shop

Daně v účetnictví, 2. vydání

Daně v účetnictví, 2. vydání

Jana Skálová - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Publikace Daně v účetnictví se věnuje vlivu zákona o daních z příjmů na účetnictví podnikatelských subjektů. Obsahuje nezbytný teoretický podklad i navazující praktické příklady. Úvod knihy je věnován konstrukci základu daně z příjmů právnických osob, tedy úpravě výsledku ... pokračování

Cena: 349 KčKOUPIT

Vady právního jednání

Vady právního jednání

Pavla Buriánová - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Ve svém díle jsem se zaměřila na vady právního jednání, jejich utřídění, systematický rozbor a výklad právní úpravy. Navázala jsem tak na svou dizertační práci, když jsem v některých směrech dílo prohloubila a učinila čtenářsky přístupné jak odborné, tak i laické veřejnosti. Ze své ... pokračování

Cena: 358 KčKOUPIT

ÚZ č. 1588 - Advokáti, Notáři, Soudci a soudy

ÚZ č. 1588 - Advokáti, Notáři, Soudci a soudy

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje soubor předpisů regulujících výkon některých právnických profesí a soudů. Od ledna 2024 se zejména mění zákon o advokacii a vyhláška o jednacím řádu pro okresní a krajské soudy. K menším změnám došlo také v zákoně o soudech a soudcích, v notářském řádu, ve vyhlášce ... pokračování

Cena: 187 KčKOUPIT

Právní akty

Sbírka zákonů
a mezinárodních smluv

číslo   /
  /

Sbírka mezinárodních smluv
(do 31. 12. 2023)

číslo   /
  /

Finanční zpravodaj

číslo   /
  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.