Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů


243

VYHLÁŠKA
Ministerstva dopravy a spojů

ze dne 29. června 2001

o registraci vozidel

Ministerstvo dopravy a spojů stanoví podle § 91 odst. 1 zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., (dále jen "zákon") k provedení § 4 odst. 7, § 5 odst. 3, § 7 odst. 2 a 4 a § 79 odst. 1 a 5 zákona:

Úvodní ustanovení

§ 1
Předmět úpravy

Tato vyhláška upravuje

a)   způsob vedení registru silničních motorových vozidel a přípojných vozidel, zvláštních motorových vozidel (dále jen "registr silničních vozidel"), podrobnosti o údajích zapisovaných do registru silničních vozidel, způsob vyznačování změn v registru silničních vozidel a vzory jednotlivých tiskopisů používaných k registraci vozidel,
b)   vzor technického průkazu silničního motorového vozidla a přípojného vozidla a vzor technického průkazu zvláštního motorového vozidla,
c)   vzor osvědčení o registraci silničního motorového vozidla a přípojného vozidla a vzor osvědčení o registraci zvláštního motorového vozidla,
d)   způsob, rozsah a lhůty pro předávání údajů okresními úřady a orgány uvedenými v § 4 odst. 6 zákona (dále jen "registrační místo") do centrálního registru silničních vozidel a zvláštních motorových vozidel (dále jen "centrální registr silničních vozidel"), zveřejňování statistik o vozidlech registrovaných v registru silničních vozidel,
e)   způsob provádění zápisů v technickém průkazu silničního motorového vozidla a přípojného vozidla, technickém průkazu zvláštního motorového vozidla okresním úřadem,
f)   postup v případě ztráty nebo zničení technického průkazu silničního motorového vozidla a přípojného vozidla, technického průkazu zvláštního motorového vozidla, osvědčení o registraci silničního motorového vozidla a přípojného vozidla a osvědčení o registraci zvláštního motorového vozidla nebo registrační značky,
g)   formu, obsah a provedení registrační značky, druhy registračních značek a způsob jejich vydávání a nakládání s nimi; provedení tabulek registrační značky a způsob umístění tabulek registrační značky na silniční motorové vozidlo a přípojné vozidlo a zvláštní motorové vozidlo.

§ 2
Vymezení základních pojmů

Pro účely této vyhlášky

a)   tabulka registrační značky je deska rozměrů stanovených jednotlivými ustanoveními vyhlášky, která je vyrobena, pokud není v jednotlivých ustanoveních stanoveno jinak, z lehké slitiny, na níž je vyznačena registrační značka, a v případech stanovených jednotlivými ustanoveními vyhlášky i nálepka o ověření registrační značky a nálepka o provedené pravidelné technické prohlídce vozidla a o provedeném pravidelném měření emisí škodlivin ve výfukových plynech motoru vozidla, pokud pravidelné technické prohlídce a měření emisí škodlivin ve výfukových plynech motoru vozidla registrované vozidlo podléhá,
b)   nálepka o ověření registrační značky předepsaného rozměru a provedení se přiděluje ke standardní registrační značce a umisťuje se na zadní tabulce této registrační značky; nálepka osvědčuje úřední přidělení tabulky registrační značky a správnost údajů vedených v dokladech k vozidlu, porovnání registrační značky s údaji vedenými v registru silničních vozidel,
c)   registrační značka je zápis písmenných a číselných znaků vyznačených na tabulce registrační značky. Registrační značku tvoří zápis nejméně pěti a nejvýše sedmi znaků, přičemž první písmeno v registrační značce je vždy kódem kraje, do jehož územního obvodu náleží registrační místo, které registrační značku přiděluje. Toto neplatí u diplomatických, cizineckých a zvláštních registračních značek,
d)   provedením tabulky registrační značky se rozumí rozměrové a barevné provedení tabulky registrační značky, dále způsob a velikost zápisu jednotlivých znaků registrační značky. Provedení registrační značky určuje jednotlivé skupiny vozidel nebo zvláštní skupiny jejich vlastníků a provozovatelů, pro něž je určena,
e)   rozlišovací značka státu je oválná tabulka z lehké slitiny nebo ze samolepícího materiálu předepsaných rozměrů a provedení, na které je zapsán kód příslušného státu a kterou musí být vybaveno vozidlo provozované na území cizího státu,
f)   doplňková rozlišovací značka je oválná tabulka z lehké slitiny předepsaných rozměrů a provedení, na které je zapsán kód "CD", "CC" nebo "HC" a kterou musí být vybaveno vozidlo opatřené diplomatickou nebo cizineckou tabulkou registrační značky,
g)   technický průkaz silničního motorového vozidla a přípojného vozidla je doklad, kterým se osvědčují schválení technické způsobilosti vozidla k provozu na pozemních komunikacích, údaje o vlastníkovi a provozovateli vozidla, údaje o provedených technických změnách na vozidle a změnách v registru silničních vozidel, údaje o provedených pravidelných technických prohlídkách vozidla, pokud této technické prohlídce podléhá. Tento průkaz je veřejnou listinou,
h)   technický průkaz zvláštního motorového vozidla je doklad, kterým se osvědčují schválení technické způsobilosti zvláštního vozidla k provozu na pozemních komunikacích, údaje o vlastníkovi a provozovateli zvláštního vozidla, údaje o provedených technických změnách na vozidle a změnách v registru silničních vozidel. Tento průkaz je veřejnou listinou,
i)   osvědčení o registraci silničního motorového vozidla a přípojného vozidla je povinný doklad, kterým řidič při provozu vozidla na pozemních komunikacích prokazuje identitu vozidla, základní technické údaje vozidla, údaje o zaregistrování vozidla a registrační značku přidělenou na vozidlo,
j)   osvědčení o registraci zvláštního motorového vozidla a zvláštního přípojného vozidla je povinný doklad, kterým řidič při provozu zvláštního vozidla na pozemních komunikacích prokazuje identitu zvláštního vozidla, základní technické údaje zvláštního vozidla, údaje o zaregistrování zvláštního vozidla a registrační značku přidělenou na zvláštní vozidlo.

Registr silničních vozidel
(K § 4 odst. 7 a § 79 odst. 1 a 5 zákona)

§ 3
Způsob vedení registru silničních vozidel

(1) Do registru silničních vozidel se zapisují údaje o silničním motorovém vozidle a přípojném vozidle, zvláštním motorovém vozidle a zvláštním přípojném vozidle, u kterého byla schválena technická způsobilost k provozu na pozemních komunikacích a ke kterému byl vydán technický průkaz silničního motorového vozidla a přípojného vozidla nebo technický průkaz zvláštního motorového vozidla.

(2) Registr silničních vozidel se dělí na dvě části:

a)   část elektronicky vedeného seznamu technických údajů k vozidlu, údajů o jeho vlastníkovi a provozovateli, údajů o provedených technických prohlídkách a měření emisí, o provedených evidenčních kontrolách a údajích o technických změnách na vozidle a o změnách vlastníka nebo provozovatele vozidla. Součástí seznamu údajů jsou dále informace o vydání technického průkazu vozidla, evidenčního dokladu vozidla, přidělení registrační značky a vydání tabulky registrační značky,
b)   část pro vedení písemností potřebných pro dokladování správnosti prováděných registračních úkonů a uchování dokladů pro rozhodování v registru silničních vozidel (dále jen "spis vozidla"). Ve spise vozidla se uchovávají originály nebo kopie všech písemností, které je povinen vlastník nebo provozovatel vozidla předložit při registraci vozidla nebo při změně registrace vozidla anebo při vyřazení vozidla z registru silničních vozidel podle zákona. Spis vozidla je veden u registračního místa, kde je vozidlo registrováno. V případě změny místa registrace vozidla je spis odesílán do místa nové registrace. Součástí spisu vozidla je seznam jednotlivých dokladů tvořících spis vozidla.

(3) V registru silničních vozidel jsou vedeny a uchovávány veškeré údaje k vozidlu, jeho vlastníkovi a provozovateli po celou dobu, kdy je vozidlo registrováno. V případě, že je vozidlo na základě žádosti jeho vlastníka z registru dočasně vyřazeno, přesouvají se registrované údaje a spis vozidla do části registru, kde se uchovávají po dobu dočasného vyřazení vozidla z registru. Pokud je vozidlo na základě žádosti jeho vlastníka nebo na základě rozhodnutí orgánu příslušného k vedení registru silničních vozidel trvale vyřazeno z registru, uchovávají se údaje v registru po dobu 5 let a poté se údaje vedené elektronicky a spis vozidla zničí.

(4) Část registru silničních vozidel vedená elektronicky musí umožnit oprávněné osobě automatické vyhledání vozidla, vlastníka nebo jeho provozovatele v souboru vozidel zadáním jen jedné evidované položky nebo volnou kombinací těchto položek.

(5) Údaje o pojištění odpovědnosti za škody způsobené provozem vozidla podle zvláštního právního předpisu1) sdělené výpočetní technikou Českou kanceláří pojistitelů se zapisují do centrálního registru silničních vozidel.

§ 4
Vyznačování změn v registru silničních vozidel

(1) Údaje o změnách v části registru silničních vozidel vedeném elektronicky jsou uchovávány tak, že jsou přesunuty do části registrovaných položek k vozidlu, vlastníkovi nebo provozovateli, která nemusí být přímo přístupná.

(2) Písemnosti vedené ve spise vozidla se uchovávají ve spise i v případě, že jsou nahrazeny novými nebo změněnými písemnostmi.

(3) Evidenční údaje o změně, které jsou zapsány v technickém průkazu silničního motorového vozidla a přípojného vozidla nebo v technickém průkazu zvláštního motorového vozidla se zapíší do příslušných kolonek tohoto dokladu nebo do části "úřední záznamy" nebo "další záznamy", podle druhu tiskopisu. Pokud nelze tyto údaje do již vydaného technického průkazu zapsat, vydá registrační místo, kde je vozidlo registrováno, průkaz nový.

(4) Údaje o změnách v osvědčení o registraci silničního motorového vozidla a přípojného vozidla nebo v osvědčení o registraci zvláštního motorového vozidla a zvláštního přípojného vozidla se do tohoto dokladu nezapisují. V případě, že se údaje v tomto dokladu změní, vydá příslušný orgán, který vede registr silničních vozidel, tento doklad nový.

§ 5
Tiskopisy používané k registraci vozidel

(1) K zaregistrování vozidla do registru silničních vozidel se použije tiskopis "Přihláška k registraci vozidla do registru silničních vozidel" (dále jen "přihláška k registraci vozidla"). Přihláška k registraci vozidla tvoří obálku spisu vozidla. V přihlášce k registraci vozidla se uvádí údaje obsažené v § 6 odst. 3 zákona. Vzor přihlášky k registraci vozidla je přílohou č. 1 vyhlášky.

(2) K zaregistrování zástavního práva k vozidlu a jeho výmazu z registru silničních vozidel se použije tiskopis "Žádost o zapsání - vymazání zástavního práva k vozidlu registrovaném v registru silničních vozidel" (dále jen "žádost o zapsání - vymazání zástavního práva k vozidlu"). V tiskopisu o zapsání zástavního práva k vozidlu uvádí potřebné údaje vlastník vozidla nebo zástavní věřitel k vozidlu se souhlasem vlastníka vozidla a u žádosti o vymazání zástavního práva k vozidlu uvádí potřebné údaje jen vlastník vozidla. Na tiskopisu jsou vyznačeny i písemnosti vyžadované k tomuto registračnímu úkonu. Vzor žádosti o zapsání - vymazání zástavního práva k vozidlu je přílohou č. 2 vyhlášky.

(3) K zaregistrování změny v registru silničních vozidel se použije "Žádost o zápis změn údajů v registru silničních vozidel" (dále jen "žádost o změnu"). V tiskopisu se uvádějí údaje žadatele o změnu v údajích v registru silničních vozidel, údaje o vozidle, ke kterému se změny váží, a důvod žádosti o změnu údajů v registru silničních vozidel. Do žádosti o změnu se zapisují přílohy, které je nutné k žádosti o změnu přiložit. Vzor žádosti o změnu je přílohou č. 3 vyhlášky.

(4) K vyřazení vozidla z registru silničních vozidel se použije "Žádost o vyřazení vozidla z registru silničních vozidel" (dále jen "žádost o vyřazení vozidla"). V žádosti o vyřazení vozidla se vedle údajů k žadateli a vozidlu uvádí druh vyřazení (dočasné s dobou vyřazení nebo trvalé vyřazení) a zapisují se zde přílohy k žádosti. Vzor žádosti o vyřazení vozidla je přílohou č. 4 vyhlášky.

(5) K nahlédnutí do registru silničních vozidel, provedení opisu nebo výpisu zapsaných údajů v registru silničních vozidel oprávněná osoba použije "Žádost o výdej dat z registru silničních vozidel". V žádosti o výdej dat z registru silničních vozidel je uveden žadatel, druh výdeje dat z registru silničních vozidel a právní zájem k výdeji dat. Vzor žádosti o výdej dat z registru silničních vozidel je přílohou č. 5 vyhlášky.

§ 6
Technický průkaz silničního motorového vozidla a přípojného vozidla
(K § 7 odst. 4 zákona)

(1) K zápisu registrovaných údajů k silničnímu motorovému vozidlu a přípojnému vozidlu, jeho vlastníku a provozovateli se užije příslušná část technického průkazu silničního motorového vozidla a přípojného vozidla.

(2) Technický průkaz silničního motorového vozidla a přípojného vozidla je dokladem k vozidlu, který je chráněn ochrannými prvky proti padělání a ve kterém jsou zapsány technické údaje vozidla. Technický průkaz silničního motorového vozidla a přípojného vozidla vydává k novému vozidlu, které nebylo dosud zaregistrováno v registru silničních vozidel a bylo zakoupeno na tuzemském trhu, výrobce vozidla nebo jeho akreditovaný zástupce (dále jen "výrobce vozidla"). Součástí zápisu je i jeho prohlášení o shodě vozidla se schváleným typem. V případě individuálního schválení technické způsobilosti vozidla po jeho stavbě nebo individuálně dovezeného vozidla ze zahraničí vydá technický průkaz silničního motorového vozidla a přípojného vozidla příslušný orgán, který schválení technické způsobilosti vozidla provedl. O schválení technické způsobilosti vozidla provede tento orgán záznam do předepsané části tohoto dokladu. V tomto průkazu jsou dále zapisovány údaje o provedených technických a jiných změnách na vozidle, které může provést pouze osoba k tomuto zápisu zmocněná Ministerstvem dopravy a spojů (dále jen "ministerstvo") nebo příslušný schvalovací orgán, který změnu povolil a schválil.

(3) V místě k tomu určeném zapisuje oprávněný pracovník stanice technické kontroly údaje o provedené pravidelné technické prohlídce vozidla. Ten, kdo provedl příslušné záznamy do tohoto dokladu, je potvrzuje otiskem razítka a svým podpisem. K podpisu vždy připojí datum provedení záznamu. V technickém průkazu silničního motorového vozidla a přípojného vozidla není povoleno neoprávněným osobám provádět jakékoliv záznamy nebo změny.

(4) Vzor technického průkazu silničního motorového vozidla a přípojného vozidla je přílohou č. 6 vyhlášky.

§ 7
Osvědčení o registraci silničního motorového vozidla a přípojného vozidla
(K § 7 odst. 4 zákona)

(1) Po zaregistrování silničního motorového vozidla a přípojného vozidla vydá registrační místo provádějící registraci vozidla "Osvědčení o registraci silničního motorového vozidla a přípojného vozidla". Toto osvědčení je chráněno ochrannými prvky proti padělání a po vyplnění je laminováno ochrannou fólií.

(2) Vzor osvědčení o registraci silničního motorového vozidla a přípojného vozidla je přílohou č. 7 vyhlášky.

§ 8
Technický průkaz zvláštního motorového vozidla
(K § 79 odst. 5 zákona)

(1) K zápisu registrovaných údajů k zvláštnímu motorovému vozidlu, jeho vlastníku a provozovateli se užije příslušná část technického průkazu zvláštního motorového vozidla.

(2) Technický průkaz zvláštního motorového vozidla je dokladem ke zvláštnímu vozidlu, který je chráněn ochrannými prvky proti padělání a ve kterém jsou zapsány technické údaje zvláštního vozidla podléhajícího registraci v registru silničních vozidel. Technický průkaz zvláštního motorového vozidla vydává k novému zvláštnímu vozidlu, které nebylo dosud zaregistrováno v registru silničních vozidel a bylo zakoupeno na tuzemském trhu, výrobce vozidla. Součástí tohoto zápisu je i jeho prohlášení o shodě zvláštního vozidla se schváleným typem. V případě individuálního schválení technické způsobilosti zvláštního vozidla po jeho stavbě nebo individuálně dovezeného zvláštního vozidla ze zahraničí vydá technický průkaz zvláštního motorového vozidla příslušný orgán, který schválení technické způsobilosti zvláštního vozidla provedl. O schválení technické způsobilosti zvláštního vozidla provede tento orgán záznam do předepsané části tohoto dokladu.

(3) V tomto průkazu jsou dále vedeny údaje o provedených technických a jiných změnách na zvláštním vozidle, které provádí pouze osoba k tomuto zápisu zmocněná ministerstvem nebo příslušný schvalovací orgán, který změnu povolil a schválil. Ten, kdo provedl příslušné záznamy do tohoto dokladu, je potvrzuje otiskem razítka a svým podpisem. K podpisu vždy připojí datum provedení záznamu. V technickém průkazu zvláštního motorového vozidla není povoleno neoprávněným osobám provádět jakékoliv záznamy nebo změny.

(4) Vzor technického průkazu zvláštního motorového vozidla je přílohou č. 8 vyhlášky.

§ 9
Osvědčení o registraci zvláštního motorového vozidla a zvláštního přípojného vozidla
(K § 79 odst. 5 zákona)

(1) Po zaregistrování zvláštního vozidla vydá orgán provádějící registraci zvláštního vozidla "Osvědčení o registraci zvláštního motorového vozidla a zvláštního přípojného vozidla". Toto osvědčení je chráněno ochrannými prvky proti padělání a po vyplnění je laminováno ochrannou fólií.

(2) Vzor osvědčení o registraci zvláštního motorového vozidla a zvláštního přípojného vozidla je přílohou č. 9 vyhlášky.

§ 10
Provádění zápisů v technickém průkazu vozidla
(K § 7 odst. 4 a § 79 odst. 1 a 5 zákona)

(1) Registrační místo provádějící registraci vozidel, sběr a zápis registračních údajů do registru silničních vozidel provádí současně zápisy registračních údajů do technického průkazu silničního motorového vozidla a přípojného vozidla a do technického průkazu zvláštního motorového vozidla.

(2) Zápisy do technického průkazu silničního motorového vozidla a přípojného vozidla nebo do technického průkazu zvláštního motorového vozidla se provádějí pouze tiskárnou výpočetní techniky registru silničních vozidel. Při poruše tiskárny systému registru silničních vozidel se připouští provedení záznamu pomocí psacího stroje. Zápisy psané rukou nejsou povoleny.

(3) Pro zápis úředních záznamů nebo dalších záznamů v technickém průkazu se užije číselníků a zkratek, pokud jsou ministerstvem stanoveny.

§ 11
Ztráta, zničení nebo poškození technického průkazu nebo osvědčení o registraci vozidla
(K § 7 odst. 4 a § 79 odst. 1 a 5 zákona)

(1) V případě, že vlastník nebo provozovatel vozidla ztratí, zničí, poškodí nebo mu byl odcizen technický průkaz silničního motorového vozidla a přípojného vozidla, technický průkaz zvláštního motorového vozidla, osvědčení o registraci silničního motorového vozidla nebo osvědčení o registraci zvláštního motorového vozidla a zvláštního přípojného vozidla, požádá ve lhůtě stanovené zákonem o vydání nového technického průkazu nebo osvědčení o registraci registrační místo, kde je vozidlo registrováno.

(2) Žádost podává vlastník vozidla nebo provozovatel vozidla se souhlasem vlastníka vozidla na tiskopisu "žádost o změnu". V žádosti uvede důvod, pro který žádá o vydání duplikátu technického průkazu nebo osvědčení o registraci.

(3) Registrační místo vydá duplikát technického průkazu nebo osvědčení o registraci, do kterého zapíše poslední platné údaje, a tiskopis opatří označením "DUPLIKÁT". O tom, že vydal náhradní doklad, provede záznam v registru silničních vozidel, a to v obou jeho částech.

§ 12
Ztráta, zničení, poškození nebo odcizení tabulky registrační značky vozidla
(K § 7 odst. 4 a § 79 odst. 1 a 5 zákona)

(1) V případě ztráty, zničení, poškození nebo odcizení tabulky registrační značky vozidla se podává žádost o vydání nové tabulky registrační značky u registračního místa, kde je vozidlo registrováno. V žádosti podané na tiskopisu "žádost o změnu" vlastníkem nebo provozovatelem vozidla se souhlasem vlastníka vozidla se specifikuje důvod podání žádosti.

(2) Registrační místo přidělí vozidlu novou registrační značku a vydá novou tabulku registrační značky. O tom, že přidělilo novou registrační značku, provede zápis do technického průkazu vozidla a vydá nové osvědčení o registraci vozidla. Současně provede záznam v registru silničních vozidel, a to v obou jeho částech.

§ 13
Předávání údajů registračními místy do centrálního registru silničních vozidel
(K § 5 odst. 3 zákona)

(1) Registrační místo předává registrované údaje k vozidlům, jejich vlastníkům a provozovatelům vedené v elektronické části registru silničních vozidel do centrálního registru silničních vozidel neprodleně.

(2) V případě, že dojde k dlouhodobé poruše systému elektronického zpracování dat registru silničních vozidel, předává registrační místo údaje na magnetických nosičích, a to ve lhůtách určených ministerstvem.

(3) Předávané údaje musí být svojí formou a obsahem totožné s formou a obsahem údajů vedených v centrálním registru silničních vozidel.

§ 14
Zveřejňování statistických údajů z registru silničních vozidel
(K § 4 odst. 7 zákona)

(1) Registrační místo vydává pro potřeby státních orgánů a organizací, státních a nestátních institucí a ostatních organizací statistické údaje o registrovaných vozidlech v registru silničních vozidel. Statistické údaje vydává formou statistických přehledů vždy do jednoho měsíce po uplynutí kalendářního roku.

(2) Ve statistických přehledech jsou uváděny údaje o počtech registrovaných vozidel členěných podle druhů a typů vozidel a podle jejich stáří. Registrační místo vydává statistické přehledy pro území jeho místní působnosti.

(3) Registrační místo může na žádost subjektů uvedených v odstavci 1 vydat statistický přehled o registrovaných vozidlech odlišný od formy uvedené v odstavci 2.

(4) Ministerstvo vydává "Statistickou ročenku" o počtech, druzích, typech a značkách vozidel registrovaných v centrálním registru silničních vozidel, o stáří registrovaných vozidel, o územním rozložení registrovaných vozidel, o provedených registračních změnách na vozidlech apod. Statistickou ročenku vydává ministerstvo nejpozději do 90 dnů po uplynutí kalendářního roku.

(5) Ministerstvo vydává pravidelné statistické výkazy o nově registrovaných vozidlech (počty, druhy, typy, značky vozidel a územní rozložení podle státoprávního uspořádání). Tyto statistické výkazy vydává nejpozději do 10 dnů po uplynutí kalendářního měsíce a vhodným způsobem je zveřejňuje.

(6) Ministerstvo předává v rámci mezinárodních smluv a ujednání, kterými je Česká republika vázána, registrační údaje o registrovaných vozidlech, jejich vlastnících a provozovatelích do zahraničí.

(7) Registrační místo při vydávání údajů z registru silničních vozidel dbá, aby byla zabezpečena ochrana osobních údajů vlastníků a provozovatelů registrovaných vozidel.

§ 15
Druhy registračních značek
(K § 7 odst. 4 a § 79 odst. 5 zákona)

Registrační značky se dělí podle jejich určení do druhů na

a)   standardní, které jsou určeny
1. pro všechna silniční motorová vozidla a přípojná vozidla
2. pro všechna zvláštní motorová vozidla,
3.  pro vozidla, jejichž vlastník nebo provozovatel je fyzická nebo právnická osoba požívající diplomatickou imunitu a výsady podle mezinárodní smlouvy2) - (registrační značka diplomatická nebo cizinecká),
4.  pro vozidla odhlášená k trvalému vývozu do zahraničí - (registrační značka pro vývoz),
b)   zvláštní
1. pro jednorázové použití s omezenou platností,
2. trvale manipulační,
3.  pro zkušební účely,
4.  pro vozidla vybavená průkazem historického nebo sportovně historického vozidla bez registrační značky - (registrační značka pro historická vozidla).

Forma, provedení a obsah registrační značky
(K § 7 odst. 4 a § 79 odst. 1 a 5 zákona)
§ 16

(1) Registrační značka je vyznačena na tabulce registrační značky formou prolisování, vyjma zvláštní registrační značky pro jednorázové použití s omezenou platností, která je vyznačena na tabulce formou vytištění.

(2) Jednotlivé znaky registrační značky jsou provedeny nejméně pěti a nejvíce sedmi velkými písmeny latinské abecedy a arabskými číslicemi. V registrační tabulce musí být vždy umístěno nejméně jedno písmeno a nejméně jedna číslice. První písmeno ve standardní registrační značce vyjadřuje kód kraje, do jehož obvodu náleží registrační místo, které registrační značku přiděluje, vyjma registrační značky diplomatické, registrační značky cizinecké a registrační značky pro historická vozidla.

(3) Registrační značka diplomatická začíná vždy dvěma písmeny v provedení "DD" nebo "XX", za nimiž se umísťuje pět znaků složených z velkých písmen latinské abecedy a arabských číslic.

(4) Registrační značka pro vývoz je doplněna o červené pole sloužící k vyznačení její platnosti.

(5) Zvláštní registrační značka pro historická vozidla začíná vždy znakem vyjadřujícím písmeno "V", za nímž se umísťují čtyři arabské číslice.

(6) Zvláštní registrační značka trvale manipulační se skládá nejméně z pěti znaků a nejvíce z šesti znaků a začíná vždy písmenem kódu kraje, ostatní znaky jsou složeny z velkých písmen latinské abecedy a arabských číslic.

(7) Zvláštní registrační značka pro jednorázové použití s omezenou platností se skládá ze sedmi znaků a začíná vždy písmenem kódu kraje, ostatní znaky jsou vyjádřeny arabskými číslicemi.

(8) Zvláštní registrační značka pro zkušební účely se skládá z pěti znaků a začíná vždy písmenem "F", ostatní znaky jsou vyjádřeny arabskými číslicemi.

§ 17

(1) Uspořádání znaků registrační značky na tabulce registrační značky se řídí rozměry jednotlivých tabulek registrační značky. Znaky jsou uspořádány v jednom nebo ve dvou řádcích. Pokud jsou uspořádány ve dvou řádcích, pak v prvním řádku jsou umístěny maximálně tři znaky a v druhém řádku maximálně čtyři znaky; to neplatí pro zvláštní registrační značku pro jednorázové použití s omezenou platností, kde je v prvním řádku umístěn jeden znak a v druhém řádku maximálně šest znaků.

(2) Mezi jednotlivé znaky se nevkládá žádné interpunkční znaménko. Toto neplatí pro zvláštní registrační značky. U registrační značky provedené na tabulce registrační značky v jednom řádku je mezi třetím a čtvrtým místem určeným pro znak mezera pro umístění nálepky o pravidelné technické prohlídce a nálepky pro měření emisí.

§ 18

(1) Pro znaky vyjádřené velkým písmenem latinské abecedy, které se přidávají za kód kraje nebo za první povinný znak, se použijí písmena A, B, C, D, E, I, J, K, L, M, N, P, R, S, T, U, V, X, Y, Z.

(2) Pro znaky vyjádřené arabskou číslicí se použijí číslice 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0.

Způsob přidělování registračních značek
(K § 7 odst. 4 a § 79 odst. 1 a 5 zákona)
§ 19

(1) Registrační místo přiděluje registrační značku podle provedení uvedeném v § 16 vyhlášky.

(2) Tabulky s registrační značkou se přidělují pouze podle kódu kraje

a)   kraj Hlavní město Praha   - písmeno A
b)   kraj Středočeský   - písmeno S
c)   kraj Ústecký   - písmeno U
d)   kraj Liberecký   - písmeno L
e)   kraj Karlovarský   - písmeno K
e)   kraj Královéhradecký   - písmeno H
f)   kraj Pardubický   - písmeno E
g)   kraj Plzeňský   - písmeno P
h)   kraj Jihočeský   - písmeno C
i)   kraj Vysočina   - písmeno J
j)   kraj Jihomoravský   - písmeno B
k)   kraj Olomoucký   - písmeno M
l)   kraj Moravskoslezský   - písmeno T
m)   kraj Zlínský   - písmeno Z

(3) Registrační místa okresních úřadů vydávají tabulky pouze s registrační značkou podle místní příslušnosti svého kraje.

§ 20

(1) Při převodu vozidla do obvodu registračního místa, pro něž je určen jiný kód kraje, přidělí nové registrační místo vždy novou registrační značku a vydá novou tabulku registrační značky.

(2) V případě změny bydliště nebo sídla vlastníka nebo provozovatele vozidla do obvodu jiného registračního místa hlásí tuto změnu na předepsaném tiskopisu vlastník vozidla nebo provozovatel vozidla se souhlasem vlastníka vozidla registračnímu místu nového sídla nebo bydliště.

(3) V případě, že vlastník nebo provozovatel vozidla hodlá vozidlo přeregistrovat na jiného vlastníka nebo provozovatele, hlásí vlastník vozidla nebo provozovatel vozidla se souhlasem vlastníka vozidla tuto změnu na předepsaném tiskopisu u registračního místa, kde je jeho vozidlo registrováno. Nový vlastník nebo provozovatel vozidla se souhlasem vlastníka vozidla žádá poté o zaregistrování tohoto vozidla na předepsaném tiskopisu u registračního místa, kde má pobyt nebo sídlo.

(4) O výměnu tabulky registrační značky za zničenou nebo ztracenou žádá vlastník nebo provozovatel vozidla se souhlasem vlastníka vozidla na předepsaném tiskopisu u registračního místa, kde je vozidlo registrováno.

(5) Přidělená registrační značka na vozidlo se již na jiné vozidlo nepřiděluje.

§ 21

(1) Tabulky zvláštní registrační značky trvale manipulační přidělí registrační místo v potřebném počtu osobě, která zabezpečuje jízdy vozidel dosud neregistrovaných v registru silničních vozidel, u nichž však byla již schválena technická způsobilost k provozu na pozemních komunikacích a která nejsou určena k trvalému provozu na pozemních komunikacích. Jde zejména o manipulační jízdy u výrobců, dovozců a prodejců vozidel.

(2) Tuto zvláštní registrační značku je zakázáno použít na vozidlo, které je již zapsáno v registru silničních vozidel a je na ně přidělen jiný druh registrační značky. Toto neplatí u zkušebních jízd v rámci oprav vozidel, kde se umísťuje tato zvláštní registrační značka na tabulku registrační značky vozidlu dříve přidělenou.

(3) Tabulky zvláštní registrační značky pro zkušební účely přidělí registrační místo, po předchozím souhlasu ministerstva, v potřebném počtu právnické nebo fyzické osobě, která zabezpečuje jízdy vozidel dosud neregistrovaných v registru silničních vozidel, u nichž nebyla dosud schválena technická způsobilost k provozu na pozemních komunikacích nebo na nichž se zkoušejí nechválené díly, části, doplňky nebo příslušenství. Jde výhradně o jízdy, které zabezpečuje výrobce vozidla, ministerstvo, ministerstvem pověřená zkušebna nebo fyzická anebo právnická osoba, kterou výrobce vozidla pověřil.

(4) Tabulky zvláštní registrační značky pro jednorázové použití s omezenou platností přidělí registrační místo prodejci vozidla, který jimi vybavuje prodaná vozidla jednotlivým zákazníkům, k vykonání potřebné jízdy do místa registrace vozidla. Na tabulce je vyznačena platnost registrační značky, která je stanovena na 10 dnů od jejího vydání. Prodejce nebo registrační místo, které tabulku zvláštní registrační značky pro jednorázové použití s omezenou platností vydalo, na ni vyznačí, v místě k tomu určeném, datum vydání. Zápis potvrdí otiskem razítka a podpisem oprávněné osoby.

§ 22

(1) Registrační místo vede evidenci o každé vydané zvláštní registrační značce. Součástí evidence je název, sídlo a identifikační číslo, jde-li o právnickou osobu nebo fyzickou osobu podnikatele; jméno, příjmení, rodné číslo, místo trvalého nebo povoleného pobytu, popřípadě adresa místa pobytu při udělení azylu, jde-li o fyzickou osobu, které byla tabulka vydána, a datum jejího vydání.

(2) Ke každé zvláštní registrační značce trvale manipulační a pro zkušební účely vydá registrační místo "potvrzení pro zvláštní registrační značku" a "záznamy jízd pro zvláštní registrační značku", do kterého zapisuje provozovatel veškeré údaje o jízdě vozidla. Toto potvrzení a záznamy jízd nahrazují osvědčení o registraci vozidla a řidič vozidla je předkládá při kontrole v provozu na pozemních komunikacích policistovi.

(3) K zvláštním registračním značkám pro jednorázové použití s omezenou platností vydá registrační místo prodejci vozidel "knihu vydání zvláštní registrační značky", ve které prodejce zaznamenává jednotlivá přidělení tabulky. Registrační místo zapíše do této knihy jednotlivá přidělení tabulek zvláštní registrační značky pro jednorázové použití s omezenou platností. Knihu předkládá prodejce vozidel registračnímu místu ke kontrole vždy, když žádá o další přidělení tabulek zvláštní registrační značky pro jednorázové použití s omezenou platností.

(4) Vzor potvrzení pro zvláštní registrační značku trvale manipulační a zvláštní registrační značky pro zkušební účely je přílohou č. 10 vyhlášky.

(5) Vzor záznamů jízd pro zvláštní registrační značku je přílohou č. 11 vyhlášky.

(6) Vzor knihy vydání zvláštní registrační značky je přílohou č. 12 vyhlášky.

§ 23

(1) Pominou-li důvody, pro které registrační místo přidělilo tabulky zvláštní registrační značky, vrátí je osoba, které byly přiděleny, nejpozději do 10 pracovních dnů registračnímu místu, které je vydalo.

(2) Dojde-li ke ztrátě, zničení, poškození nebo odcizení tabulky zvláštní registrační značky trvale manipulační nebo pro zkušební účely, hlásí tuto skutečnost osoba, které byla přidělena, nejpozději do 10 pracovních dnů registračnímu místu, které ji přidělilo.

Provedení tabulek registračních značek, rozlišovací značky státu a doplňkových registračních značek
(K § 7 odst. 4 a § 79 odst. 1 a 5 zákona)
§ 24

(1) Tabulku registrační značky vozidel tvoří obdélník se zaoblenými rohy s poloměrem zaoblení 10 mm o rozměru

a)   520 x 110 mm pro osobní a nákladní vozidlo, autobus, speciální vozidlo a přípojné vozidlo,
b)   340 x 200 mm pro nákladní vozidlo, autobus, speciální vozidlo a přípojné vozidlo,
c)   280 x 200 mm pro osobní automobil a pro traktor a zvláštní motorové vozidlo a zvláštní přípojné vozidlo,
d)   200 x 160 mm pro motocykl,
e)   80 x 110 mm pro moped,
f)   210 x 150 mm pro tabulku zvláštní registrační značky pro jednorázové použití s omezenou platností,
g)   520 x 110 mm pro tabulku zvláštní registrační značky zkušební a pro tabulku zvláštní registrační značky trvale manipulační.

(2) Tabulky registrační značky jsou pro jejich identifikaci rozlišeny barevným provedením takto:

a)   pro silniční motorová vozidla a přípojná vozidla - bílý podklad a černé znaky,
b)   pro zvláštní motorová vozidla a zemědělské a lesnické traktory a jejich přípojná vozidla - žlutý podklad a černé znaky,
c)   pro vozidla, jejichž vlastník nebo provozovatel je osoba užívající diplomatickou imunitu a výsady podle mezinárodní smlouvy2) (registrační značka diplomatická) - modrý podklad a žluté znaky,
d)   pro vozidla, jejichž vlastník nebo provozovatel je fyzická nebo právnická osoba vedená u zastupitelského úřadu cizího státu působícího a akreditovaného v České republice podle mezinárodní smlouvy2) (registrační značka cizinecká) - modrý podklad a žluté znaky,
e)   pro vozidla odhlášena k trvalému vývozu do zahraničí (registrační značka pro vývoz) - bílý podklad a černé znaky, tabulka je na pravé straně doplněna červeným polem, ve kterém se vyznačuje její platnost. Platnost se stanovuje maximálně na 3 měsíce od jejího přidělení,
f)   pro vozidla vybavená průkazem historického nebo sportovně historického vozidla bez registrační značky (registrační značka pro historická vozidla) - bílý podklad a zelené znaky,
g)   pro zvláštní registrační značku pro jednorázové použití s omezenou platností - zelený podklad a černé znaky. Na tabulce je dále vytištěna doba platnosti, datum přidělení, prostor pro otisk razítka a pro podpis oprávněné osoby,
h)   pro zvláštní registrační značku trvale manipulační - bílý podklad a zelené znaky,
i)   pro zvláštní registrační značku pro zkušební účely - bílý podklad a zelené znaky.

(3) Všechny druhy tabulek registrační značky jsou vyrobeny ze slitin lehkých kovů. Toto neplatí pro tabulku zvláštní registrační značky jednorázové s omezenou platností, která je vyrobena z tvrdého papíru.

(4) Po obvodu všech tabulek registrační značky je vylisován barevný okraj, jehož šířka čáry je 4 mm. Barva okraje je shodná s barvou znaků jednotlivých druhů registrační značky. Toto neplatí pro tabulku zvláštní registrační značky pro jednorázové použití s omezenou platností, která není tímto okrajem opatřena.

(5) Tabulky registrační značky vyrobené ze slitin lehkých kovů jsou opatřeny kruhovým prostorem pro umístění nálepky o provedené pravidelné technické prohlídce vozidla a o provedeném pravidelném měření emisí škodlivin ve výfukových plynech motoru vozidla. Tyto prostory jsou prolisovány. Na tabulce registrační značky rozměru 200 x 160 mm je umístěn pouze jeden kruhový prostor. Na tabulce registrační značky rozměru 80 x 110 mm není kruhový prostor žádný.

(6) Podklad všech tabulek registrační značky vyrobených ze slitin lehkých kovů je reflexního provedení a je opatřen ochrannými prvky.

(7) Na zadní tabulce registrační značky se vylepuje "nálepka o ověření registrační značky". Tato nálepka se umísťuje na volnou plochu tabulky registrační značky tak, aby jejím umístěním nebyla narušena čitelnost registrační značky nebo měněny jednotlivé znaky registrační značky. Pokud se na tabulku registrační značky neumisťuje nálepka o provedeném pravidelném měření emisí škodlivin ve výfukových plynech motoru vozidla, pak se nálepka o ověření registrační značky umístí do kruhového prostoru místo této nálepky.

(8) Nálepku o ověření registrační značky vylepuje na tabulku registrační značky registrační místo, u kterého je vozidlo registrováno. Tuto skutečnost zapíše do registru silničních vozidel.

(9) V případě, že stanice technické kontroly při prováděné evidenční kontrole zjistí, že údaje uvedené v technickém průkazu vozidla a osvědčení o registraci vozidla neodpovídají údajům vozidla, nálepku o ověření registrační značky z tabulky registrační značky odstraní. Tuto skutečnost zaznamená do protokolu o evidenční kontrole vozidla. Kopii protokolu zašle registračnímu místu, kde je vozidlo registrováno. Po odstranění zjištěných nesrovnalostí vozidla s jeho doklady pak nálepku o ověření registrační značky vylepí registrační místo, kde je vozidlo registrováno.

(10) Rozměry znaků registrační značky na registrační tabulce

a)   o rozměrech 520 x 110 mm nebo 340 x 200 mm anebo 280 x 200 mm je výška znaku 75 mm a šířka znaku 40 mm; síla čáry je 10 mm,
b)   o rozměrech 200 x 160 mm je výška znaku 56 mm a šířka znaku 30 mm; síla čáry je 8 mm,
c)   o rozměrech 80 x 110 mm je výška znaku 28 mm a šířka znaku 15 mm; síla čáry je 5 mm.

(11) Vzory jednotlivých tabulek registračních značek jsou přílohou č. 13 vyhlášky.

(12) Vzor nálepky o ověření registrační značky je přílohou č. 14 vyhlášky.

§ 25

(1) Tabulka rozlišovací značky státu je tvořena elipsovitým tvarem o rozměrech minimálně 175 mm šířky a 115 mm výšky. V této tabulce jsou vepsány znaky tvořící písmena "CZ". Výška znaků je nejméně 80 mm a šířka čar znaků je nejméně 10 mm.

(2) Tabulka rozlišovací značky státu je barevně provedena tak, že podklad je bílé barvy a znaky jsou černé barvy.

(3) Po obvodu tabulky rozlišovací značky státu je barevný okraj, jehož šířka čáry je 4 mm. Barva okraje je černá.

(4) Podklad rozlišovací značky státu může být vyroben v reflexním provedení a opatřen jistícími prvky. Na tabulce rozlišovací značky státu a v její těsné blízkosti se nesmí umístit žádné nápisy nebo rušivá vyobrazení, které by mohly snížit čitelnost rozlišovací značky státu.

(5) Vzor rozlišovací značky České republiky je přílohou č. 15 vyhlášky.

§ 26

(1) Tabulka doplňkové registrační značky je tvořena elipsovitým tvarem o rozměrech minimálně 175 mm šířky a 115 mm výšky. V této tabulce jsou vepsány znaky tvořící písmena "CD" - (Corps diplomatique, členové diplomatických misí, kteří využívají v České republice diplomatických výsad a imunity) nebo "CC" - (Corps consulaire, konzulární sbor úředníků pověřených výkonem funkce v České republice) anebo "HC" - (Consuls honoraires, honorární konzul). Výška znaků je nejméně 80 mm a šířka čar znaků je nejméně 10 mm.

(2) Tabulka doplňkové registrační značky je barevně provedena tak, že podklad je modré barvy a znaky jsou žluté barvy.

(3) Po obvodu tabulky doplňkové registrační značky je barevný okraj, jehož šířka čáry je 4 mm. Barva okraje je žlutá.

(4) Na tabulce doplňkové registrační značky a v její těsné blízkosti se nesmí umístit žádné nápisy nebo rušivá vyobrazení, které by mohly snížit čitelnost doplňkové registrační značky.

(5) Vzory doplňkových registračních značek jsou přílohou č. 16 vyhlášky.

§ 27
Způsob nakládání s tabulkami registračních značek
(K § 7 odst. 4 a § 79 odst. 1 a 5 zákona)

(1) Vlastník a provozovatel vozidla musí udržovat tabulku registrační značky v řádném stavu tak, aby byla na vozidle v provozu na pozemních komunikacích zachována její čitelnost. Tabulku registrační značky není povoleno deformovat jinak než podle místa, na kterém je umístěna. Úpravou nesmí být změněna její čitelnost. Tabulka registrační značky, s výjimkou registrační značky pro mopedy, musí být v čistém stavu za nesnížené viditelnosti čitelná na vzdálenost nejméně 40 metrů.

(2) Vlastník a provozovatel vozidla je povinen chránit tabulku registrační značky proti zneužití. Dbá na to, aby tabulka registrační značky nebyla umístěna na vozidlo, na které nebyla přidělena.

§ 28
Způsob umístění tabulky registrační značky na vozidle
(K § 7 odst. 4 a § 79 odst. 1 a 5 zákona)

(1) Tabulku registrační značky umístí vlastník nebo provozovatel vozidla na vozidlo do místa určeného k umístění tabulky registrační značky takovým způsobem, aby nedošlo k její ztrátě při provozu na pozemních komunikacích. Pro upevnění musí použít nýtů nebo šroubů. Místo pro umístění nýtů nebo šroubů musí být voleno tak, aby části nýtů a šroubů, které zůstávají na povrchu tabulky registrační značky, nenarušily čitelnost registrační značky nebo nezměnily jednotlivé znaky registrační značky. Tyto části nýtů a šroubů musí povrchově upravit tak, aby jejich barevné provedení bylo přibližně shodné s podkladem tabulky registrační značky, kde jsou umístěny.

(2) Tabulka registrační značky musí být na vozidlo umístěna svojí spodní hranou dole a přibližně vodorovně k vozovce. Na tabulku registrační značky ani do její těsné blízkosti nesmí být umístěny žádné nápisy nebo vyobrazení, které by narušily její čitelnost nebo rozlišovací schopnost, pokud není v této vyhlášce nebo zvláštním právním předpisu stanoveno jinak.

(3) Tabulka registrační značky musí být umístěna na vozidle vpředu a vzadu, a to kolmo ke směru jízdy, s výjimkou vozidel uvedených v odstavci 4. Silniční motorová vozidla a zvláštní motorová vozidla mají tabulku registrační značky umístěnu vpředu uprostřed nebo s výjimkou osobních vozidel vlevo a vzadu uprostřed nebo vlevo. Přípojná vozidla pouze vzadu uprostřed nebo vlevo. Vpředu musí být tabulka registrační značky umístěna na vozidlo tak, aby její spodní hrana nebyla níže než 200 mm a vzadu níže než 300 mm od roviny vozovky. Horní hrana tabulky registrační značky umístěné na vozidle nesmí být výše než 1250 mm od roviny vozovky.

(4) Moped, motocykl a motorová tříkolka (vozidla kategorie "L") jsou vybaveny pouze jednou tabulkou registrační značky umístěnou na vozidle vzadu uprostřed. Tabulka registrační značky musí být umístěna kolmo nebo skloněná ne více než 30 stupňů vpřed a ne více než 15 stupňů vzad od roviny kolmé k podélné ose vozidla.

(5) Orgán schvalující technickou způsobilost vozidla k provozu na pozemních komunikacích může pro jiné umístění tabulky registrační značky povolit výjimku, kterou zapíše do schvalovací dokumentace k vozidlu, a registrační místo tuto skutečnost zapíše do technického průkazu vozidla.

(6) Tabulka zvláštní registrační značky trvale manipulační a tabulka zvláštní registrační značky pro zkušební účely se umisťují na vozidlo v počtech uvedených v odstavcích 3 a 4. Tyto tabulky nemusí být umístěny v místě určeném pro umístění tabulky registrační značky a nemusí být osvětleny. Řidič vozidla zajistí, aby zvláštní registrační značka byla za nesnížené viditelnosti čitelná.

(7) Tabulka zvláštní registrační značky pro jednorázové použití s omezenou platností musí být umístěna na vozidle jen vzadu. Nemusí být umístěna v místě určeném pro umístění tabulky registrační značky a nemusí být osvětlena. Řidič vozidla zajistí, aby byla za nesnížené viditelnosti čitelná.

Přechodná, společná a závěrečná ustanovení
§ 29
Přechodná ustanovení

(1) Tabulky státních poznávacích značek přidělené před účinností vyhlášky vozidlům zůstávají v platnosti.

(2) Tabulky státních poznávacích značek vyrobené před účinností vyhlášky se přidělují na vozidla do vyčerpání zásob, nejdéle však do 31. prosince 2001.

(3) Technické průkazy motorového a jeho přípojného vozidla vydané před účinností vyhlášky zůstávají v platnosti. Při hlášení a zapisování změn údajů v registru silničních vozidel se tyto průkazy nevyměňují, pokud je možné nové údaje do těchto průkazů zapsat.

(4) Osvědčení o technickém průkazu vydaná před účinností vyhlášky zůstávají v platnosti. Při zápisu změn údajů vedených v tomto osvědčení se vydá nové osvědčení o registraci vozidla tehdy, pokud do stávajícího osvědčení o technickém průkazu není možné změnu zápisu provést.

(5) Tiskopisy technických průkazů motorového a jeho přípojného vozidla vyrobené před účinností vyhlášky může vydávat výrobce vozidla nebo registrační místo do vyčerpání zásob, nejdéle však do 31. prosince 2001. Pokud bylo vozidlo vybaveno technickým průkazem a předáno jeho vlastníkovi prodejcem před 31. prosincem 2001, provede se zaregistrování vozidla s tímto dokladem i po tomto datu.

(6) Tiskopisy osvědčení o technickém průkazu vozidla vyrobené před účinností vyhlášky se vydávají registračním místem do vyčerpání zásob, nejdéle však do 31. prosince 2001.

(7) Vzory technických osvědčení jiných než silničních vozidel nebo technických osvědčení silničních vozidel nepodléhajících evidenci vyrobené před účinností vyhlášky zůstávají v platnosti a vydávají se do vyčerpání zásob, nejdéle však do 31. prosince 2001.

(8) Vozidlu, kterému bylo před účinností vyhlášky vydáno technické osvědčení jiného než silničního vozidla nebo technické osvědčení silničního vozidla nepodléhajícího evidenci a které podléhá registraci, zapíše registrační místo přidělení registrační značky do stávajícího osvědčení a nový technický průkaz vozidla nevydá.

(9) Tiskopisy "výpis technického osvědčení", "technické osvědčení výměnné nástavby" nebo "technické osvědčení pracovního stroje neseného" vyrobené a vydané před účinností vyhlášky zůstávají v platnosti a vydávají se do vyčerpání zásob, nejdéle však do 31. prosince 2001.

(10) Údaje vedené v registru silničních vozidel a v centrálním registru silničních vozidel budou doplňovány o nově zavedené údaje postupně. Nové vzory technického průkazu vozidla nebo osvědčení o registraci vozidla budou vypisovány údaji, které jsou vedeny v registru silničních vozidel. Po dobu, než budou zaregistrovány nové údaje v registru silničních vozidel, nebudou se do nového tiskopisu technického průkazu vozidla a do osvědčení o registraci vozidla uvádět.

(11) Spisy vozidel, která ke dni účinnosti vyhlášky nejsou registrována v místě jejich uložení, se do registračního místa, kde jsou registrována, nezasílají. Tyto spisy vozidel se zašlou registračnímu místu v místě registrace vozidla pouze na jeho vyžádání.

§ 30
Společné ustanovení

Vydávání tiskopisů a tabulek registračních značek uvedených v přílohách č. 1 až 16 zabezpečuje ministerstvo.

§ 31
Zrušovací ustanovení

Zrušují se: 

1.  vyhláška č. 145/1956 Ú. l., o provozu na silnicích, 
2.  vyhláška č. 69/1981 Sb., kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 145/1956 Ú. l., o provozu na silnicích, ve znění pozdějších předpisů, 
3.  vyhláška č. 34/1984 Sb., kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 145/1956 Ú. l., o provozu na silnicích, ve znění pozdějších předpisů, 
4.  vyhláška č. 64/1998 Sb., kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 145/1956 Ú. l., o provozu na silnicích, ve znění pozdějších předpisů.

§ 32
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

Ministr:
Ing. Schling v. r.


1)   Zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb. a zákona č.  56/2001 Sb.
2)   Vyhláška č. 157/1964 Sb., o Vídeňské úmluvě o diplomatických stycích.

Příloha č. 1 k vyhlášce č. 243/2001 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu.
Na www.sagit.cz není k dispozici v textové podobě)

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 243/2001 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu.
Na www.sagit.cz není k dispozici v textové podobě)

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 243/2001 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu.
Na www.sagit.cz není k dispozici v textové podobě)

Příloha č. 4 k vyhlášce č. 243/2001 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu.
Na www.sagit.cz není k dispozici v textové podobě)

Příloha č. 5 k vyhlášce č. 243/2001 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu.
Na www.sagit.cz není k dispozici v textové podobě)

Příloha č. 6 k vyhlášce č. 243/2001 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu.
Na www.sagit.cz není k dispozici v textové podobě)

Příloha č. 7 k vyhlášce č. 243/2001 Sb.

OSVĚDČENĺ O REGISTRACI SILNIČNĺHO MOTOROVÉHO VOZIDLA
A PŘĺPOJNÉHO VOZIDLA

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu.
Na www.sagit.cz není k dispozici v textové podobě)

Příloha č. 8 k vyhlášce č. 243/2001 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu.
Na www.sagit.cz není k dispozici v textové podobě)

Příloha č. 9 k vyhlášce č. 243/2001 Sb.

"VZOR" OSVĚDČENĺ O REGISTRACI ZVLÁŠTNĺHO MOTOROVÉHO VOZIDLA
A ZVLÁŠTNĺHO PŘĺPOJNÉHO VOZIDLA

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu.
Na www.sagit.cz není k dispozici v textové podobě)

Příloha č. 10 k vyhlášce č. 243/2001 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu.
Na www.sagit.cz není k dispozici v textové podobě)

Příloha č. 11 k vyhlášce č. 243/2001 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu.
Na www.sagit.cz není k dispozici v textové podobě)

Příloha č. 12 k vyhlášce č. 243/2001 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu.
Na www.sagit.cz není k dispozici v textové podobě)

Příloha č. 13 k vyhlášce č. 243/2001 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu.
Na www.sagit.cz není k dispozici v textové podobě)

Příloha č. 14 k vyhlášce č. 243/2001 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu.
Na www.sagit.cz není k dispozici v textové podobě)

Příloha č. 15 k vyhlášce č. 243/2001 Sb.

"VZOR"

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu.
Na www.sagit.cz není k dispozici v textové podobě)

Příloha č. 16 k vyhlášce č. 243/2001 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu.
Na www.sagit.cz není k dispozici v textové podobě)

E-shop

Zákon o advokacii a stavovské předpisy - Komentář

Zákon o advokacii a stavovské předpisy - Komentář

Daniela Kovářová, Karel Havlíček, Robert Němec, Tomáš Sokol, Jan Syka, David Uhlíř, Michal Žižlavský - Wolters Kluwer, a. s.

Komentář reaguje na novelu provedenou zákonem č. 258/2017 Sb. Právní stav publikace je k 1. 9. 2017. Okomentovány jsou i změny zákona účinné od 1. 7. 2018. Komentář k zákonu o advokacii je sice určen primárně advokátům a advokátním koncipientům, své čtenáře, či spíše uživatele ...

Cena: 1 495 KčKOUPIT

Daňový systém ČR 2020

Daňový systém ČR 2020

Alena Vančurová, Lenka Láchová, Hana Zídková - Wolters Kluwer, a. s.

Publikace Daňový systém ČR 2020 vychází již popatnácté, poprvé pod hlavičkou společnosti Wolters Kluwer ČR, a. s. Letos je tomu již čtyřiadvacet let, co vyšlo první vydání. Po dvouleté odmlce se tedy kniha opět dostává na trh, a to v aktualizované verzi, reagující na stav našeho ...

Cena: 455 KčKOUPIT

Účastenství v civilním soudním řízení

Účastenství v civilním soudním řízení

Renáta Šínová, Marek Juráš - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Monografie komplexně zpracovává problematiku účastenství v civilním soudním řízení podle právní úpravy účinné od 1. 1. 2014, tedy podle rekodifikační novely občanského soudního řádu a nového zákona o zvláštních řízeních soudních. Soustředí se na vymezení pojmu účastníka a jeho ...

Cena: 390 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2021 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.