Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů


196

VYHLÁŠKA
Ministerstva spravedlnosti

ze dne 29. května 2001

o odměnách a náhradách notářů a správců dědictví

Ministerstvo spravedlnosti stanoví podle § 107 zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), a podle § 374a písm. a) zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění zákona č. 30/2000 Sb.:

ČÁST PRVNĺ
OBECNÁ USTANOVENĺ

§ 1

(1) Notář vykonává notářskou činnost,1) poskytuje právní pomoc,2) vykonává správu majetku3) a provádí úkony v řízení o dědictví4) za odměnu, jejíž výše a způsob jejího určení se řídí ustanoveními této vyhlášky.

(2) V odměně je zahrnuta i náhrada za běžné administrativní a jiné práce v souvislosti s činností notáře.§ 2

V souvislosti s notářskou činností, poskytováním právní pomoci a výkonem správy majetku má notář nárok na náhradu hotových výdajů a na náhradu za promeškaný čas. Nárok na náhradu hotových výdajů má notář rovněž v souvislosti s prováděním úkonů v řízení o dědictví.

ČÁST DRUHÁ
ODMĚNA NOTÁŘE
ZA NOTÁŘSKOU ČINNOST

§ 3
Výše odměny

(1) Výše odměny notáře se stanoví podle sazby odměny za úkon nebo úhrn úkonů notářské činnosti (dále jen "úkon") určené pevnou částkou nebo procentuálně z tarifní hodnoty.

(2) Výše odměny za úkony vymezené v příloze k této vyhlášce se stanoví sazbami v ní uvedenými. Za úkony v příloze neuvedené se výše odměny stanoví podle sazby za úkony v příloze uvedené, které jsou jim svou povahou a účelem nejbližší.

(3) Je-li v úkonu obsaženo několik právních úkonů nebo právních skutečností, které spolu navzájem souvisejí, (dále jen "úkon složený"), považuje se za předmět úkonu ten právní úkon nebo právní skutečnost, za který je stanovena nejvyšší odměna.

(4) V odměně je započtena právní porada spojená s rozborem věci, provede-li notář úkon, jehož se porada týká.

Tarifní hodnota
§ 4

(1) Tarifní hodnotou je hodnota předmětu úkonu.

(2) Je-li předmětem úkonu věc, je tarifní hodnotou obvyklá cena5) této věci.

(3) Je-li předmětem úkonu kupní smlouva, považuje se za tarifní hodnotu kupní cena v dohodnuté výši. Je-li dohodnutá kupní cena podstatně nižší než obvyklá cena věci, jíž se kupní smlouva týká, považuje se za tarifní hodnotu obvyklá cena této věci.

(4) Je-li předmětem úkonu směnná smlouva, považuje se za tarifní hodnotu cena souboru plnění té smluvní strany, který je vyšší. Při určení ceny věci se postupuje podle odstavce 2.

(5) Je-li předmětem úkonu zástavní smlouva, považuje se za tarifní hodnotu výše pohledávky, která má být zástavním právem zajištěna.

(6) Je-li předmětem úkonu opětující se plnění, považuje se za tarifní hodnotu součet hodnot těchto plnění. Jde-li o plnění na dobu neurčitou, na dobu života nebo na dobu delší než pět let, považuje se za tarifní hodnotu pětinásobek hodnoty ročního plnění. Obdobně se postupuje, jsou-li předmětem úkonu práva, která lze vykonávat opětovně.

§ 5

(1) Je-li předmětem úkonu osvědčení průběhu valné hromady nebo schůze právnické osoby a nejedná-li se o rozhodnutí o schválení účetní závěrky, považuje se za tarifní hodnotu hodnota předmětu přijatého rozhodnutí, je-li vyjádřena v penězích. Je-li v průběhu téže valné hromady nebo téže schůze právnické osoby přijato více rozhodnutí, považuje se za předmět přijatého rozhodnutí podle věty první předmět toho z rozhodnutí, který má hodnotu nejvyšší.

(2) Je-li předmětem úkonu rozhodnutí orgánu právnické osoby nebo rozhodnutí společníka nebo akcionáře při výkonu působnosti valné hromady, platí obdobně odstavec 1.

(3) Je-li předmětem úkonu založení nebo zrušení nebo změna právní formy obchodní společnosti nebo družstva nebo osvědčení těchto právních skutečností, považuje se za tarifní hodnotu u obchodní společnosti základní kapitál a u družstva zapisovaný základní kapitál.

(4) Je-li předmětem úkonu dohoda akcionářů na rozsahu své účasti na zvýšení základního kapitálu akciové společnosti v částce určené valnou hromadou,6) považuje se za tarifní hodnotu jmenovitá hodnota všech takto upsaných akcií.

(5) Je-li předmětem úkonu fúze obchodních společností, považuje se za tarifní hodnotu základní kapitál nástupnické společnosti. Je-li předmětem úkonu rozdělení obchodní společnosti, považuje se za tarifní hodnotu souhrn základních kapitálů nástupnických společností.

§ 6

(1) Je-li předmětem úkonu osvědčení průběhu slosování, považuje se za tarifní hodnotu

a)   úhrnná cena předpokládaných výher u loterií,
b)   úhrnná cena výher u tombol,
c)   herním plánem stanovený podíl herní jistiny pro úhrnnou cenu výher u číselných loterií,
d)   úhrnná výše vkladů u sázkových her,
e)   úhrnná hodnota oznámené úplaty za vylosované akcie.7)

(2) Je-li předmětem úkonu osvědčení vyhodnocení soutěží, anket či jiných akcí o ceny, považuje se za tarifní hodnotu úhrnná hodnota cen, k jejichž zaplacení nebo vydání se pořadatel zavázal.

(3) Je-li předmětem úkonu protestace směnky nebo šeku, považuje se za tarifní hodnotu peněžitá částka8) uvedená na protestovaném cenném papíru.

(4) Je-li předmětem úkonu osvědčení průběhu dražby, považuje se za tarifní hodnotu částka, za kterou byl předmět dražby vydražen.

(5) Je-li předmětem úkonu osvědčení průběhu zjišťování obsahu nabídek ve veřejné soutěži, je tarifní hodnotou hodnota nejvyšší nabídky.

§ 7
Částečná odměna

(1) Notáři náleží poměrná část odměny za provedenou část úkonu, jestliže úkon zůstal nedokončen bez jeho zavinění nebo jestliže provedená část nedokončeného úkonu účastníkovi přinesla prospěch.

(2) Odměna náleží též jinému notáři za sepsání pokračování v notářském zápisu.9)

§ 8
Vady úkonu

(1) Notáři nenáleží odměna za úkon, který jeho zaviněním trpí neodstranitelnými vadami, jež mají za důsledek neplatnost právního úkonu.

(2) Notáři nenáleží odměna za úkon, kterým odstranil jím zaviněné vady úkonu.

§ 9
Zvýšení odměny

(1) Notář může odměnu přiměřeně zvýšit nejvýše o 100 %

a)   jestliže v úkonu jde o věc složitou nebo obtížnou nebo časově náročnou anebo je-li k jejímu vyřízení nutné použít cizího práva nebo cizího jazyka,
b)   u úkonu složeného, nejde-li o osvědčení průběhu valných hromad a schůzí právnických osob,
c)   jde-li o úkon, který notář provádí na žádost žadatele nebo z nezbytných důvodů v době od 18.00 hodin do 6.00 hodin nebo ve dnech pracovního klidu,10)
d)   jde-li o úkon, který notář provádí na žádost žadatele nebo z nezbytných důvodů mimo svoji kancelář, kromě úkonů, u nichž z povahy věci vyplývá, že se obvykle provádějí mimo kancelář.

(2) Jednotlivé důvody zvýšení odměny podle odstavce 1 se navzájem nevylučují.

(3) Na zvýšení odměny podle odstavců 1 a 2 musí notář žadatele o úkon včas upozornit. Neučiní-li tak, nemůže po provedení úkonu zvýšenou odměnu požadovat.

ČÁST TŘETĺ
ODMĚNA NOTÁŘE ZA POSKYTOVÁNĺ PRÁVNĺ POMOCI
A ZA VÝKON SPRÁVY MAJETKU

§ 10

Výše a způsob určení odměny notáře za poskytování právní pomoci a za výkon správy majetku se řídí zvláštním právním předpisem.11) Za poskytování právních služeb podle tohoto zvláštního právního předpisu se pro účely této vyhlášky považuje poskytování právní pomoci a výkon správy majetku.

ČÁST ČTVRTÁ
ODMĚNA NOTÁŘE ZA ÚKONY V ŘĺZENĺ O DĚDICTVĺ

Hlava I
Odměna notáře
Jako soudního komisaře

§ 11

Odměna notáře, který byl soudem pověřen, aby jako soudní komisař provedl úkony v řízení o dědictví,12) (dále jen "odměna notáře jako soudního komisaře") za úkony provedené v řízení o dědictví, které bylo zastaveno, činí 400 Kč. 

§ 12

(1) Základem odměny notáře jako soudního komisaře za úkony provedené v řízení o dědictví, které není uvedeno v § 11, je obvyklá cena zůstavitelova majetku,13) který se stal předmětem řízení o dědictví.

(2) Provádí-li se řízení o dědictví o zůstavitelově majetku, který se objevil po právní moci usnesení, jímž bylo původní řízení skončeno, je základem odměny notáře jako soudního komisaře za úkony provedené v tomto řízení obvyklá cena tohoto majetku.

§ 13

Odměna uvedená v § 12 odst. 1 činí

z prvních 100 000 Kč základu 2,0 %,
z přebývající částky až do 500 000 Kč základu 1,2 %,
z přebývající částky až do 1 000 000 Kč základu 0,9 %,
z přebývající částky až do 3 000 000 Kč základu       0,5 %,
z přebývající částky až do 20 000 000 Kč základu 0,1 %,nejméně však 600 Kč. 

Částka nad 20 000 000 Kč se do základu nezapočítává.

§ 14

(1) Odměnu stanovenou podle § 11 nebo vypočtenou podle § 13 může soud přiměřeně zvýšit, nejvýše však o 100 %, pokud úkony notáře v řízení o dědictví byly mimořádně obtížné nebo časově náročné, zejména provedením více nezbytných jednání ve věci, provedením úkonů na místě samém, provedením likvidace dědictví nebo použitím cizího práva nebo jazyka.

(2) Bylo-li v řízení o dědictví činno více notářů nebo pokud notář provedl jen některé úkony v řízení o dědictví, náleží mu podíl odměny stanovené podle § 11 nebo vypočtené podle § 13, popřípadě zvýšené podle odstavce 1, odpovídající rozsahu jeho činnosti. Došlo-li k odnětí věci notáři,14) nepřísluší tomuto notáři žádná odměna.

Hlava II
Odměna notáře
za zjištění stavu a obsahu závěti

§ 15

(1) Odměna notáře za zjištění, zda je, či není evidována závěť, listina o vydědění nebo listina o odvolání těchto úkonů (dále jen "závěť…") v Centrální evidenci závětí či za zjištění stavu a obsahu závěti je obsažena v odměně notáře jako soudního komisaře.

(2) Jestliže zjištění stavu a obsahu závěti provádí jiný notář15) než soudní komisař, náleží jinému notáři za zjištění stavu a obsahu závěti odměna ve výši 250 Kč.

ČÁST PÁTÁ
NÁHRADA HOTOVÝCH VÝDAJŮ
A NÁHRADA ZA PROMEŠKANÝ ČAS

Hlava I
Náhrada hotových výdajů

Náhrada hotových výdajů
v souvislosti s notářskou činností
§ 16

Notář má nárok na náhradu hotových výdajů účelně vynaložených v souvislosti s prováděním úkonů. Hotovými výdaji jsou zejména soudní a jiné poplatky, cestovní výdaje, poštovné, telekomunikační poplatky, znalecké posudky a odborná vyjádření, překlady, opisy, fotokopie a náhrady nákladů na vložení či získání dat z centrálních informačních systémů.

§ 17

(1) Notář se může se žadatelem dohodnout na paušální částce jako úhradě veškerých nebo některých hotových výdajů, jejichž vynaložení se předpokládá v souvislosti s prováděním úkonu. Žadatel pak nemůže požadovat při vyúčtování specifikaci těchto hotových výdajů a notář nemůže požadovat náhradu těch hotových výdajů, o něž byla dohodnutá paušální částka překročena, pokud se nedohodnou jinak.

(2) Není-li o výši náhrady cestovních výdajů dohodnuto jinak, řídí se výše této náhrady zvláštním právním předpisem.16)

§ 18
Náhrada hotových výdajů v souvislosti s poskytováním právní pomoci
a správou majetku

Náhrada hotových výdajů v souvislosti s poskytováním právní pomoci a správou majetku se řídí zvláštním právním předpisem.11)

§ 19
Náhrada hotových výdajů
v souvislosti s úkony notáře v řízení o dědictví

(1) Na hotové výdaje vynaložené v souvislosti s úkony notáře v řízení o dědictví se obdobně použije § 16.

(2) Výše náhrady cestovních výdajů se řídí zvláštním právním předpisem.16)

Hlava II
Náhrada za promeškaný čas

§ 20
Náhrada za promeškaný čas
v souvislosti s notářskou činností

Náhrada za promeškaný čas náleží notáři při úkonech, prováděných na jiném místě než v kanceláři notáře nebo v místě konání jeho úředních dnů, za čas strávený cestou do tohoto místa a zpět a za čas strávený čekáním na provedení úkonu z důvodů na straně žadatele. Náhrada činí 50 Kč za každou započatou čtvrthodinu.

§ 21
Náhrada za promeškaný čas v souvislosti s poskytováním právní pomoci
a výkonem správy majetku

Náhrada za promeškaný čas v souvislosti s poskytováním právní pomoci a výkonem správy majetku se řídí zvláštním právním předpisem.11)

ČÁST ŠESTÁ
ODMĚNA SPRÁVCE DĚDICTVĺ

§ 22

Základem odměny správce dědictví je obvyklá cena zůstavitelova majetku,13) k jehož správě byl správce dědictví ustanoven. Ustanovení § 12 odst. 2 platí obdobně.

§ 23

Pokud správce dědictví vykonává správu zůstavitelova majetku nebo jeho části po dobu čtyř měsíců, náleží mu odměna ve výši vypočtené podle § 13. Vykonává-li správu po dobu kratší nebo delší, odměna se poměrně sníží nebo zvýší.

§ 24

Odměnu vypočtenou podle § 22 může soud přiměřeně zvýšit, nejvýše však o 100 %, jestliže úkony správce dědictví při správě dědictví byly mimořádně obtížné nebo časově náročné.

ČÁST SEDMÁ
USTANOVENĺ SPOLEČNÁ,
PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ

§ 25

Základ odměny podle této vyhlášky se zaokrouhluje na celé stokoruny nahoru a odměna na celé desetikoruny nahoru.

§ 26

Za úkony notáře provedené přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky náleží notáři odměna a náhrady podle dosavadního právního předpisu.

§ 27

Zrušuje se vyhláška Ministerstva spravedlnosti České republiky č. 612/1992 Sb., o odměnách notářů a správců dědictví.

§ 28

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. července 2001.

Ministr:
JUDr. Bureš v. r.


1)   § 2 zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád).
2)   § 3 odst. 1 zákona č. 358/1992 Sb., ve znění zákona č. 30/2000  Sb.
3)   § 3 odst. 2 zákona č. 358/1992 Sb.
4)   § 4 zákona č. 358/1992 Sb.
§ 38 a § 175d odst. 2 občanského soudního řádu.
5)   Zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku), ve znění zákona č. 121/2000 Sb.
6)   § 205 obchodního zákoníku.
7)   § 213b obchodního zákoníku.
8)   Článek I § 1 bod 2 a § 75 bod 2 a článek II § 1 bod 2 zákona č.  191/1950 Sb., zákon směnečný a šekový.
9)   § 62 odst. 2 zákona č. 358/1992 Sb.
10)   § 91 zákoníku práce.
11)   Vyhláška č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif), ve znění vyhlášky č. 235/1997 Sb. a vyhlášky č. 484/2000 Sb.
12)   § 38 občanského soudního řádu.
13)   § 175o občanského soudního řádu.
14)   § 175zb odst. 1 občanského soudního řádu.
15)   § 175d odst. 2 část věty za středníkem občanského soudního řádu.
16)   Zákon č. 119/1992 Sb., o cestovních náhradách, ve znění zákona č.  44/1994 Sb., zákona č. 125/1998 Sb., zákona č. 36/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb. a zákona č. 220/2000 Sb.

E-shop

Zákon o ochraně přírody a krajiny - Praktický komentář

Zákon o ochraně přírody a krajiny - Praktický komentář

Jitka Jelínková - Wolters Kluwer, a. s.

Praktický komentář k zákonu č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, od dr. Jitky Jelínkové seznámí čtenáře s výkladem nejfrekventovanějších ustanovení zákona o ochraně přírody a krajiny a "průřezových" otázek typu účasti veřejnosti a použití administrativních (rozhodnutí, ...

Cena: 1 275 KčKOUPIT

Zdraví a nemoc zaměstnance

Zdraví a nemoc zaměstnance

Jakub Tomšej - GRADA Publishing, a. s.

Zdravotní aspekty pracovního poměru jsou v dnešní době aktuálnější než kdy dřív. Publikace čtenářsky atraktivním způsobem shrnuje problematiku pracovnělékařských služeb a lékařských posudků, pracovněprávních důsledků nemoci zaměstnance i postavení osob se zdravotním postižením a ...

Cena: 269 KčKOUPIT

Jednací řád Poslanecké sněmovny - Komentář

Jednací řád Poslanecké sněmovny - Komentář

Jindřiška Syllová, Martin Kavěna, Eva Tetourová, Jan Němec a kolektiv - Wolters Kluwer, a. s.

Kolektiv autorů poskytuje ucelený komentář paragrafového znění zákona č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, včetně jeho příloh - Jednacího řádu vyšetřovací komise a Volebního řádu. Ve výkladu shromažďuje dosavadní zkušenosti s výkladem procesních pravidel, které ...

Cena: 2 915 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2022 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.