Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů


175

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 25. dubna 2001,

kterým se stanoví podmínky a zásady pro poskytování finanční podpory pro zpracování brambor a pšenice na škrob a kterým se stanoví podmínky a zásady pro poskytování subvence při vývozu výrobků z bramborového škrobu

Vláda nařizuje podle § 12 odst. 1 a 2 zákona č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu), (dále jen "zákon") k provedení § 1 odst. 2 písm. a) bodu 3 a § 1 odst. 2 písm. c) zákona:

ČÁST PRVNĺ
FINANČNĺ PODPORA PRO ZPRACOVÁNĺ
BRAMBOR NA BRAMBOROVÝ ŠKROB

§ 1
Rozsah a výše finanční podpory pro zpracování
brambor na bramborový škrob

(1) Státní zemědělský intervenční fond (dále jen "Fond") při provádění opatření k organizaci trhu s bramborovým škrobem poskytuje fyzickým a právnickým osobám, které splňují podmínky stanovené tímto nařízením, (dále jen "výrobce bramborového škrobu") finanční podporu pro zpracování brambor na bramborový škrob (dále jen "podpora na bramborový škrob"). Fond poskytuje podporu na bramborový škrob ve výši 1 500 Kč na 1 tunu bramborového škrobu obsaženého v bramborách určených pro zpracování na bramborový škrob v období od 1. září příslušného kalendářního roku do 31. srpna následujícího kalendářního roku (dále jen "příslušný hospodářský rok").

(2) Fond poskytne podporu na bramborový škrob na příslušný hospodářský rok podle odstavce 1 nejvýše na množství 30 000 tun bramborového škrobu obsaženého v bramborách na bramborový škrob.

(3) Množství brambor potřebné k výrobě bramborového škrobu stanoví norma spotřeby brambor pro výrobu bramborového škrobu uvedená v příloze č. 2 k tomuto nařízení.

§ 2
Žádost o podporu na bramborový škrob

(1) Fyzická nebo právnická osoba může podat Fondu žádost o podporu na bramborový škrob (dále jen "žádost"), pokud

a)   zpracovává brambory na bramborový škrob v zařízení, které je součástí jejího hmotného majetku nebo které užívá na základě písemné nájemní smlouvy,1)
b)   má vypořádány ke dni podání žádosti splatné závazky k Fondu, České republice - Ministerstvu zemědělství, Pozemkovému fondu České republiky, Fondu národního majetku České republiky, splatné závazky související s pojistným na sociální zabezpečení a příspěvkem na státní politiku zaměstnanosti, splatné daňové závazky, splatné závazky související se všeobecným zdravotním pojištěním a s podporami poskytnutými do zemědělství a splatné závazky za dodané brambory ke všem dodavatelům,
c)   není v likvidaci2) nebo na její majetek není prohlášen konkurs3) nebo návrh na konkurs nebyl zamítnut pro nedostatek majetku4) anebo není povoleno vyrovnání.5)

Vzor žádosti je uveden v příloze č. 1 k tomuto nařízení.

(2) Výrobce bramborového škrobu stvrzuje splnění podmínek stanovených v odstavci 1 čestným prohlášením, jehož vzor je uveden v bodě 4 přílohy č. 1 k tomuto nařízení. K žádosti musí být přiložena platná, úředně ověřená kopie výpisu z obchodního rejstříku nebo platná, úředně ověřená kopie živnostenského listu.

(3) Výrobce bramborového škrobu uvede v žádosti množství bramborového škrobu, na které bude na příslušný hospodářský rok požadovat podporu na bramborový škrob.

(4) Výrobce bramborového škrobu doručí Fondu žádost nejpozději 9 měsíců před začátkem příslušného hospodářského roku.

(5) Fond rozhodne o žádosti v souladu s § 5 odst. 5 zákona. Pokud celkové množství bramborového škrobu, které uvedli výrobci bramborového škrobu v nezamítnutých žádostech, překročí množství stanovené v § 1 odst. 2, Fond požadavky jednotlivých výrobců bramborového škrobu o podporu na bramborový škrob poměrně upraví.

§ 3
Podmínky poskytnutí podpory
na bramborový škrob

(1) Fond poskytne podporu na bramborový škrob výrobci bramborového škrobu, jestliže výrobce bramborového škrobu

a)   vyrobí bramborový škrob nejméně v množství, na které mu má být poskytnuta podpora na bramborový škrob,
b)   uhradí dodávky brambor pro zpracování na bramborový škrob v množství, na které mu má být podpora na bramborový škrob poskytnuta, nejméně za cenu odpovídající obsahu škrobu v dodaných bramborách podle přílohy č. 2 k tomuto nařízení do 30 dnů ode dne vystavení účetního dokladu na uskutečněnou dodávku,
c)   předloží a prokáže Fondu přehled o nakoupených bramborách pro zpracování na bramborový škrob, jehož vzor je uveden v příloze č. 4 k tomuto nařízení,
d)   dodrží při nákupu brambor pro zpracování na bramborový škrob zásady pro stanovení kvality a pro zjišťování čisté hmotnosti a obsahu škrobu brambor uvedené v části A přílohy č. 3 k tomuto nařízení,
e)   nedoveze ani nenakoupí dovezené výrobky uvedené v bodech 1 a 2 přílohy č. 8 k tomuto nařízení v příslušném hospodářském roce. Tuto skutečnost doloží čestným prohlášením, jehož vzor je uveden v bodě 4 přílohy č. 1 k tomuto nařízení.

(2) Podporu na bramborový škrob poskytne Fond výrobci bramborového škrobu nejpozději do 30 dnů ode dne splnění podmínek uvedených v odstavci 1.

ČÁST DRUHÁ
FINANČNĺ PODPORA PRO ZPRACOVÁNĺ
PŠENICE NA PŠENIČNÝ ŠKROB

§ 4
Rozsah a výše finanční podpory pro zpracování
pšenice na pšeničný škrob

(1) Fond při provádění opatření k organizaci trhu s pšeničným škrobem poskytuje fyzickým a právnickým osobám, které splňují podmínky stanovené tímto nařízením, (dále jen "výrobce pšeničného škrobu") finanční podporu pro zpracování pšenice na pšeničný škrob (dále jen "podpora na pšeničný škrob"). Fond poskytuje podporu na pšeničný škrob ve výši 1 000 Kč na 1 tunu pšeničného škrobu obsaženého v pšenici určené pro zpracování na pšeničný škrob.

(2) Fond poskytne podporu na příslušný hospodářský rok podle odstavce 1 nejvýše na celkové množství 15 000 tun pšeničného škrobu.

(3) Množství pšenice potřebné k výrobě pšeničného škrobu stanoví norma spotřeby pšenice pro výrobu pšeničného škrobu uvedená v příloze č. 7 k tomuto nařízení.

§ 5
Žádost o podporu na pšeničný škrob

(1) Fyzická nebo právnická osoba může podat Fondu žádost o podporu na pšeničný škrob (dále jen "žádost o podporu"), pokud

a)   zpracovává pšenici nebo pšeničnou mouku na pšeničný škrob v zařízení, které je součástí jejího hmotného majetku nebo které užívá na základě písemné nájemní smlouvy,1)
b)   má vypořádány ke dni podání žádosti splatné závazky k Fondu, České republice - Ministerstvu zemědělství, Pozemkovému fondu České republiky, Fondu národního majetku České republiky, splatné závazky související s pojistným na sociální zabezpečení a příspěvkem na státní politiku zaměstnanosti, splatné daňové závazky, splatné závazky související se všeobecným zdravotním pojištěním a s podporami poskytnutými do zemědělství a splatné závazky za dodanou pšenici ke všem dodavatelům,
c)   není v likvidaci2) nebo na její majetek není prohlášen konkurs3) nebo návrh na konkurs nebyl zamítnut pro nedostatek majetku4) anebo není povoleno vyrovnání.5)

Vzor žádosti o podporu je uveden v příloze č. 5 k tomuto nařízení.

(2) Výrobce pšeničného škrobu stvrzuje splnění podmínek stanovených v odstavci 1 čestným prohlášením, jehož vzor je uveden v bodě 4 přílohy č. 5 k tomuto nařízení. K žádosti o podporu musí být přiložena platná, úředně ověřená kopie výpisu z obchodního rejstříku nebo platná, úředně ověřená kopie živnostenského listu.

(3) Výrobce pšeničného škrobu uvede v žádosti o podporu množství pšeničného škrobu, na které bude na příslušný hospodářský rok požadovat podporu na pšeničný škrob.

(4) Výrobce pšeničného škrobu doručí Fondu žádost o podporu nejpozději 9 měsíců před začátkem příslušného hospodářského roku.

(5) Fond rozhodne o žádosti v souladu s § 5 odst. 5 zákona. Pokud celkové množství pšeničného škrobu, které uvedli výrobci pšeničného škrobu v nezamítnutých žádostech o podporu, překročí množství stanovené v § 4 odst. 2, Fond požadavky jednotlivých výrobců pšeničného škrobu o podporu na pšeničný škrob poměrně upraví.

§ 6
Podmínky poskytnutí podpory na pšeničný škrob

(1) Fond poskytne podporu na pšeničný škrob výrobci pšeničného škrobu, jestliže výrobce pšeničného škrobu

a)   vyrobí pšeničný škrob nejméně v množství, na které mu má být poskytnuta podpora na pšeničný škrob,
b)   uhradí dodávky pšenice pro zpracování na pšeničný škrob v množství, na které mu má být podpora na pšeničný škrob poskytnuta, nejméně za cenu odpovídající obsahu mokrého lepku v dodané pšenici podle přílohy č. 7 do 30 dnů ode dne vystavení účetního dokladu na uskutečněnou dodávku,
c)   předloží a prokáže Fondu přehled o nakoupené pšenici pro zpracování na pšeničný škrob, jehož vzor je uveden v příloze č. 6 k tomuto nařízení,
d)   dodrží při nákupu pšenice pro zpracování na pšeničný škrob zásady pro stanovení kvality a pro zjišťování čisté hmotnosti a obsahu škrobu pšenice uvedené v části B přílohy č. 3 k tomuto nařízení,
e)   nedoveze ani nenakoupí dovezený pšeničný škrob v příslušném hospodářském roce. Tuto skutečnost doloží čestným prohlášením, jehož vzor je uveden v bodě 4 přílohy č. 5 k tomuto nařízení.

(2) Podporu na pšeničný škrob poskytne Fond výrobci pšeničného škrobu nejpozději do 30 dnů ode dne splnění podmínek uvedených odstavci 1.

ČÁST TŘETĺ
ROZSAH A VÝŠE SUBVENCE PŘI VÝVOZU
VÝROBKŮ Z BRAMBOROVÉHO ŠKROBU

§ 7
Úvodní ustanovení

(1) Fond při provádění opatření k organizaci trhu s výrobky z bramborového škrobu původem z České republiky uvedenými v příloze č. 8 k tomuto nařízení (dále jen "výrobky") poskytuje fyzickým a právnickým osobám, které splňují podmínky stanovené v části třetí tohoto nařízení, subvenci při vývozu výrobků z České republiky ve výši 5 000 Kč na 1 tunu bramborového škrobu obsaženého ve výrobku.

(2) Fond je oprávněn poskytnout subvenci při vývozu výrobků podle odstavce 1 (dále jen "subvence") nejvýše na celkové množství 6 000 tun bramborového škrobu obsaženého ve výrobcích vyvezených v příslušném hospodářském roce z České republiky.

(3) Množství bramborového škrobu obsaženého

a)   ve výrobku uvedeném v bodě 1 přílohy č. 8 k tomuto nařízení odpovídá hmotnosti výrobku,
b)   ve výrobcích uvedených v bodech 2 až 4 přílohy č. 8 k tomuto nařízení odpovídá 1,14násobku hmotnosti výrobku.

§ 8
Žádost o poskytnutí subvence

(1) Žádost o poskytnutí subvence při vývozu výrobků (dále jen "žádost o subvenci") může podat fyzická nebo právnická osoba (dále jen "žadatel"), pokud

a)   zpracovává brambory na bramborový škrob v zařízení, které je součástí jejího hmotného majetku nebo které užívá na základě písemné nájemní smlouvy,1)
b)   má vypořádány ke dni podání žádosti splatné závazky k Fondu, České republice - Ministerstvu zemědělství, Pozemkovému fondu České republiky, Fondu národního majetku České republiky, splatné závazky související s pojistným na sociální zabezpečení a příspěvkem na státní politiku zaměstnanosti, splatné daňové závazky, splatné závazky související se všeobecným zdravotním pojištěním a s podporami poskytnutými do zemědělství a splatné závazky za dodané brambory ke všem dodavatelům,
c)   není v likvidaci2) nebo na její majetek není prohlášen konkurs3) nebo návrh na konkurs nebyl zamítnut pro nedostatek majetku4) anebo není povoleno vyrovnání.5)

Vzor žádosti o subvenci je uveden v příloze č. 9 k tomuto nařízení.

(2) Žadatel stvrzuje splnění podmínek stanovených v odstavci 1 čestným prohlášením, jehož vzor je uveden v bodě 4 přílohy č. 9 k tomuto nařízení. K žádosti o subvenci musí být přiložena platná, úředně ověřená kopie výpisu z obchodního rejstříku nebo platná, úředně ověřená kopie živnostenského listu.

(3) V žádosti o subvenci žadatel uvede množství výrobků, při jejichž vývozu v příslušném hospodářském roce bude požadovat subvenci, a množství bramborového škrobu obsaženého v těchto výrobcích.

(4) Žádost o subvenci musí být Fondu doručena nejpozději 9 měsíců před začátkem příslušného hospodářského roku.

§ 9
Posouzení žádosti

(1) Fond přezkoumá doručené žádosti o subvenci jednotlivých žadatelů (§ 8 odst. 4) z hlediska, zda

a)   žádost o subvenci byla doručena ve stanoveném termínu,
b)   žadatel splňuje podmínky ustanovení § 8 odst. 1,
c)   žádost o subvenci byla vyplněna úplně,
d)   žádost o subvenci byla doložena doklady podle § 8 odst. 2.

(2) Fond žádost o subvenci zamítne, zjistí-li, že některá z podmínek uvedených v odstavci 1 není splněna. Tuto skutečnost Fond neprodleně písemně oznámí žadateli s uvedením důvodu zamítnutí žádosti, a to nejpozději do 30 dnů od doručení žádosti.

(3) Jestliže celkové množství bramborového škrobu, které uvedli žadatelé v žádostech o subvenci nezamítnutých podle odstavce 2, překročí množství bramborového škrobu stanovené podle § 7 odst. 2

a)   až do výše 25 % včetně, Fond požadavky jednotlivých žadatelů na subvencované množství výrobků poměrně upraví,
b)   o více než 25 %, Fond vyzve žadatele k podání nových žádostí o subvenci a ke snížení množství výrobků, na které požadují subvenci, a stanoví novou lhůtu k podání nových žádostí o subvenci.

(4) Nezamítne-li Fond žádost o subvenci z důvodu uvedeného v odstavci 2, navrhne neprodleně žadateli uzavření smlouvy o poskytnutí subvence při vývozu výrobků (dále jen "smlouva") v množství, které

a)   uvedl žadatel v žádosti o subvenci, pokud nenastane skutečnost uvedená v odstavci 3, nebo
b)   bylo upraveno podle odstavce 3 písm. a), pokud nastane skutečnost uvedená v odstavci 3.

§ 10
Smlouva

(1) Fond uzavře s příjemcem subvence smlouvu na celý příslušný hospodářský rok.

(2) Smlouva obsahuje alespoň

a)   stanovení množství výrobků, které odpovídá množství navrženému Fondem podle § 9 odst. 4,
b)   závazek příjemce subvence poskytnout Fondu prokazatelný přehled o nákupu brambor od jednotlivých dodavatelů pro zpracování na bramborový škrob podle vzoru, který je uveden v příloze č. 4 k tomuto nařízení,
c)   závazek příjemce subvence poskytnout na žádost Fondu doklady, které potvrzují nakoupení množství brambor, které odpovídá při použití norem spotřeby uvedených v příloze č. 2 k tomuto nařízení množství bramborového škrobu obsaženého v množství výrobků stanoveném podle písmene a),
d)   závazek příjemce subvence uhradit dodavateli dodávky brambor pro zpracování na bramborový škrob obsažený v množství výrobků stanoveném podle písmene a) nejméně za cenu stanovenou podle přílohy č. 2 k tomuto nařízení nejpozději do 30 dnů ode dne vystavení účetního dokladu na uskutečněnou dodávku,
e)   závazek příjemce subvence nedovážet ani nenakupovat dovezené výrobky uvedené v bodech 1 a 2 přílohy č. 8 k tomuto nařízení,
f)   závazek příjemce subvence předložit Fondu přehled o uskutečněném vývozu výrobků nejpozději do 30 dnů po skončení příslušného hospodářského roku, ve kterém mu byla subvence poskytnuta,
g)   stanovení lhůty, po kterou musí příjemce subvence archivovat doklady prokazující splnění podmínek pro poskytnutí subvence,
h)   závazek příjemce subvence vrátit subvenci, pokud nedodrží smluvní podmínky nebo uvede nepravdivé údaje v žádosti o subvenci,
i)   závazek Fondu poskytnout subvenci podle § 7 odst. 1 a § 11 odst. 1 příjemci,
j)   výhradu Fondu odstoupit od smlouvy v případě nesplnění podmínek podle písmen a) až h) nebo při zjištění nepravdivých údajů v čestném prohlášení.

(3) Fond může přistoupit na změnu smlouvy, při níž dojde ke změně množství výrobků stanoveného podle odstavce 2 písm. a), jestliže změnou nedojde ke zvýšení množství bramborového škrobu obsaženého ve výrobcích.

§ 11
Poskytování subvence

(1) Fond poskytne příjemci subvence na základě uzavřené smlouvy podle § 10 subvenci na každou tunu prokazatelně vyvezených výrobků, a to do 30 dnů ode dne předložení příslušného celního dokladu o uskutečnění vývozu výrobků.

(2) Fond neposkytne subvenci v případě vývozu výrobků do Slovenské republiky v rámci celní unie.

ČÁST ČTVRTÁ
USTANOVENĺ PŘECHODNÉ

§ 12

Žádost podle § 2 odst. 1, žádost o podporu podle § 5 odst. 1 a žádost o subvenci podle § 8 odst. 1 pro rok 2001 lze doručit Fondu do 15 dnů ode dne nabytí účinnosti tohoto nařízení.

ČÁST PÁTÁ
ÚČINNOST

§ 13

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

Předseda vlády:
Ing. Zeman v. r.
Ministr zemědělství:
Ing. Fencl v. r.


1)   § 663 a násl. občanského zákoníku.
§ 488b a násl. obchodního zákoníku.
2)   Například § 68 a násl. obchodního zákoníku.
3)   § 12a a násl. zákona č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání, ve znění zákona č. 94/1996 Sb., zákona č. 12/1998 Sb., zákona č. 27/2000 Sb. a zákona č. 105/2000  Sb.
4)   § 12a odst. 4 zákona č. 328/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
5)   Část třetí zákona č. 328/1991 Sb., ve znění zákona č. 42/1994 Sb., zákona č. 94/1996 Sb., zákona č. 12/1998 Sb., zákona č. 27/2000 Sb., zákona č. 105/2000  Sb. a zákona č. 370/2000 Sb.

Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 175/2001 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu.
Na www.sagit.cz není k dispozici v textové podobě)

Příloha č. 2 k nařízení vlády č. 175/2001 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu.
Na www.sagit.cz není k dispozici v textové podobě)

Příloha č. 3 k nařízení vlády č. 175/2001 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu.
Na www.sagit.cz není k dispozici v textové podobě)

Příloha č. 4 k nařízení vlády č. 175/2001 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu.
Na www.sagit.cz není k dispozici v textové podobě)

Příloha č. 5 k nařízení vlády č. 175/2001 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu.
Na www.sagit.cz není k dispozici v textové podobě)

Příloha č. 6 k nařízení vlády č. 175/2001 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu.
Na www.sagit.cz není k dispozici v textové podobě)

Příloha č. 7 k nařízení vlády č. 175/2001 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu.
Na www.sagit.cz není k dispozici v textové podobě)

Příloha č. 8 k nařízení vlády č. 175/2001 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu.
Na www.sagit.cz není k dispozici v textové podobě)

Příloha č. 9 k nařízení vlády č. 175/2001 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu.
Na www.sagit.cz není k dispozici v textové podobě)

Příloha č. 10 k nařízení vlády č. 175/2001 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu.
Na www.sagit.cz není k dispozici v textové podobě)

E-shop

Rozhodování o věcech veřejných

Rozhodování o věcech veřejných

Jan Stejskal, František Ochrana, Beáta Mikušová Meričková a kolektiv - Wolters Kluwer, a. s.

Vážení čtenáři, asi jste si někdy při rozmýšlení o věcech veřejných položili otázku, jak se vlastně rozhoduje o našich společných záležitostech? Co je kritériem rozhodování, když při řešení společenských problémů hledáme nejlepší variantu řešení? Řídíme se při rozhodování vždy ...

Cena: 495 KčKOUPIT

Kryptoměny

Kryptoměny

Jan Lánský - C. H. Beck

Kryptoměny jsou decentralizované platební systémy, ve kterých se vlastnictví prokazuje kryptograficky. Patří k největším technologickým inovacím současnosti. Z tisíců kryptoměn jsou nejznámější Bitcoin, Ethereum, Ripple, Litecoin, Dash a Monero. Monografie zachycuje rozmanitost ...

Cena: 390 KčKOUPIT

Zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla

Zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla

Lucie Jandová, Petr Vojtek - C. H. Beck

Pojištění odpovědnosti z provozu vozidla je nejrozšířenějším povinným pojištěním. Komentář vykládá nejen otázky týkající se pojištění samotného, tedy pojistného vztahu, jeho vzniku a zániku či práv a povinností z něho vyplývajících, ale zejména problematiku občanskoprávní povinnosti ...

Cena: 1 190 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2020 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.