Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů


174

NAŘĺZENĺ VLÁDY

ze dne 25. dubna 2001,

kterým se stanoví podmínky a zásady opatření k podpoře vývozu sladu

Vláda nařizuje podle § 12 odst. 1 zákona č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu), (dále jen "zákon") k provedení § 1 odst. 2 písm. c) zákona:

§ 1
Úvodní ustanovení

(1) Státní zemědělský intervenční fond (dále jen "Fond") při provádění opatření k organizaci trhu se sladem z domácí produkce, vyrobeným z ječmene původem z České republiky, poskytuje fyzickým a právnickým osobám, které splňují podmínky stanovené tímto nařízením, subvence při vývozu vybraných typů sladu uvedených v příloze č. 1 k tomuto nařízení (dále jen "výrobky").

(2) Fond nejpozději 30 dnů před začátkem příslušného hospodářského roku, ve kterém má být subvence při vývozu poskytnuta, stanoví

a)   celkové nejvýše přípustné množství výrobků, na které lze poskytnout subvenci,
b)   maximální výši subvence při vývozu jedné tuny výrobků.

(3) Stanovené nejvýše přípustné množství, na které lze poskytnout subvenci při vývozu výrobků, a maximální výši subvence při vývozu jedné tuny výrobku zveřejní Fond bez zbytečného odkladu po jeho stanovení nejméně ve dvou celostátních denících.

(4) Hospodářským rokem se pro účely tohoto nařízení rozumí období od 1. října kalendářního roku do 30. září následujícího kalendářního roku.

(5) Fond může na příslušný hospodářský rok zvýšit nebo snížit množství výrobků stanovené podle odstavce 2 písm. a), nejvýše však o 20 %.

§ 2
Žádost o poskytnutí subvence

(1) Fyzická nebo právnická osoba (dále jen "žadatel") může podat Fondu žádost o poskytnutí subvence při vývozu výrobků (dále jen "žádost") podle vzoru, který je uveden v příloze č. 2 k tomuto nařízení, pokud

a)   je předmětem její činnosti výroba sladu,
b)   má sídlo nebo trvalý pobyt na území České republiky a jde-li o zahraničního žadatele, doloží, že oprávněně podniká na území České republiky,
c)   má vypořádány ke dni podání žádosti splatné závazky k Fondu, České republice - Ministerstvu zemědělství, Pozemkovému fondu České republiky, Fondu národního majetku České republiky, splatné závazky související s pojistným na sociální zabezpečení a příspěvkem na státní politiku zaměstnanosti, splatné daňové závazky, splatné závazky související se všeobecným zdravotním pojištěním, splatné závazky související s podporami poskytnutými do zemědělství a splatné závazky za dodaný ječmen způsobilý pro zpracování na slad (dále jen "sladovnický ječmen") ke všem dodavatelům,
d)   není v likvidaci1) nebo na její majetek není prohlášen konkurs2) nebo návrh na konkurs nebyl zamítnut pro nedostatek majetku3) anebo není povoleno vyrovnání.4)

(2) Splnění podmínek stanovených v § 2 odst. 1 písm. c) a d) žadatel stvrzuje čestným prohlášením, jehož vzor je uveden v bodu 5 přílohy č. 2 k tomuto nařízení. K žádosti musí být přiložena platná, úředně ověřená kopie výpisu z obchodního rejstříku nebo platná, úředně ověřená kopie živnostenského listu.

(3) V žádosti žadatel uvede

a)   množství výrobků, na které bude v průběhu hospodářského roku požadovat subvenci při vývozu,
b)   množství sladovnického ječmene potřebného k výrobě požadovaného množství výrobků, vypočtené podle norem spotřeby, které jsou uvedeny v bodu 3 přílohy č. 2 k tomuto nařízení,
c)   nejnižší cenu, za kterou bude nakupovat sladovnický ječmen při splnění základních jakostních znaků uvedených v příloze č. 3 k tomuto nařízení bez zahrnutí nákladů na dopravu potřebný k výrobě výrobků v průběhu hospodářského roku, ve kterém mu má být subvence při vývozu poskytnuta.

(4) Žádost doručí žadatel Fondu nejpozději 15 dnů před začátkem příslušného hospodářského roku, na který má být subvence při vývozu poskytnuta.

§ 3
Posouzení žádosti

(1) Fond přezkoumá žádosti žadatelů (§ 2 odst. 4) z hlediska, zda

a)   žadatel splňuje podmínky ustanovení § 2 odst. 1,
b)   žádost byla podána ve stanoveném termínu, byla vyplněna úplně a byla doložena nezbytnými doklady podle § 2 odst. 2.

(2) Zjistí-li Fond, že některá z podmínek uvedených v odstavci 1 není splněna, vyzve žadatele k odstranění zjištěného nedostatku žádosti ve Fondem stanovené lhůtě; v případě, že nedojde k odstranění nedostatku žádosti ve stanovené lhůtě, Fond žádost zamítne a tuto skutečnost bez zbytečného odkladu písemně sdělí žadateli s uvedením důvodu zamítnutí žádosti.

(3) Překročí-li celkové množství výrobků, které žadatelé uvedli v žádostech nezamítnutých podle odstavce 2, množství výrobků stanovené podle § 1 odst. 2 písm. a), Fond požadavky jednotlivých žadatelů na subvencované množství výrobků poměrně upraví.

(4) Nezamítne-li Fond žádost z důvodu uvedeného v odstavci 2, navrhne bez zbytečného odkladu žadateli uzavření smlouvy o poskytnutí subvence při vývozu výrobků (dále jen "smlouva")

a)   v množství, které žadatel uvedl v žádosti, pokud celkové množství výrobků uvedené v nezamítnutých žádostech podle odstavce 2 nepřekročí množství výrobků stanovené podle § 1 odst. 2 písm. a), nebo
b)   v množství podle odstavce 3.

§ 4
Smlouva

(1) Fond uzavře s příjemcem subvence smlouvu na příslušný hospodářský rok.

(2) Smlouva obsahuje alespoň

a)   stanovení množství výrobků, které odpovídá množství navrženému Fondem podle § 3 odst. 4,
b)   závazek příjemce subvence uhradit dodavateli dodávky sladovnického ječmene při splnění základních jakostních znaků uvedených v příloze č. 3 k tomuto nařízení nejméně cenu uvedenou v žádosti bez zahrnutí nákladů na dopravu [§ 2 odst. 3 písm. c)] nejpozději do 30 dnů od vystavení účetního dokladu na uskutečněnou dodávku,
c)   závazek příjemce subvence nakoupit sladovnický ječmen původem z České republiky,
d)   závazek příjemce subvence vyvézt nebo zajistit vývoz výrobků v množství stanoveném podle písmene a),
e)   závazek příjemce subvence vrátit subvenci nebo zálohu na subvenci, pokud nedodrží smluvní podmínky nebo uvede nepravdivé údaje v žádosti, ve lhůtě stanovené pro její vrácení,
f)   závazek příjemce subvence předložit Fondu nejpozději do 30 dnů po skončení každého čtvrtletí příslušného hospodářského roku přehled prodeje a vývozu výrobků a spotřeby sladovnického ječmene podle přílohy č. 4 k tomuto nařízení,
g)   závazek příjemce subvence poskytnout Fondu ve lhůtě stanovené Fondem kalkulaci nákladů na výrobu výrobků, pokud Fond k tomu příjemce subvence vyzve,
h)   stanovení lhůty, po kterou musí příjemce subvence uchovávat doklady prokazující splnění podmínek pro poskytnutí subvence,
i)   výhradu Fondu odstoupit od smlouvy v případě nesplnění podmínek podle písmen a) až h) nebo při zjištění nepravdivých údajů v čestném prohlášení.

§ 5
Poskytování subvence

(1) Fond poskytne žadateli na základě uzavřené smlouvy podle § 4 do 60 dnů po skončení každého čtvrtletí příslušného hospodářského roku subvenci na každou tunu výrobků prokazatelně vyvezených v průběhu tohoto čtvrtletí.

(2) Fond stanoví výši subvence při vývozu výrobků jako rozdíl mezi náklady jednotlivého příjemce subvence na výrobu nepraženého sladu stanovenými podle odstavce 3 písm. a) a vývozní cenou nepraženého sladu stanovenou podle odstavce 3 písm. b), nejvýše však ve výši stanovené podle § 1 odst. 2 písm. b).

(3) Fond po skončení každého čtvrtletí příslušného hospodářského roku stanoví

a)   náklady na výrobu nepraženého sladu jednotlivému příjemci subvence jako součet částky 3 400 Kč a 1,27násobku průměrné ceny sladovnického ječmene nakoupeného pro potřeby výroby celkového množství výrobků prodaného příjemcem subvence v průběhu tohoto čtvrtletí, uvedených v přehledu podle § 4 odst. 2 písm. f),
b)   na základě údajů celní statistiky a jednotných celních deklarací vývozní cenu pro nepražený slad za toto čtvrtletí jako vážený průměr cen uvedených v celních záznamech o vývozu výrobků s nejvyšší realizovanou cenou, odpovídajících 70 % celkového množství vyvezeného nepraženého sladu za toto čtvrtletí z České republiky, přičemž takto stanovený průměr Fond dále sníží o nezbytné dopravní náklady ve výši 320 Kč na tunu vyvezeného nepraženého sladu.

(4) Fond poskytne příjemci subvence na základě uzavřené smlouvy podle § 4 do 30 dnů od předložení příslušného celního dokladu o tom, že výrobek byl vyvezen, zálohu na subvenci ve výši, kterou stanoví Fond pro výrobky uvedené v příloze č. 1 k tomuto nařízení jednotně na celé čtvrtletí, nejpozději však před jeho začátkem.

(5) Subvenci při vývozu Fond neposkytne v případě vývozu výrobků do Slovenské republiky.

§ 6
Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

Předseda vlády:
Ing. Zeman v. r.
Ministr zemědělství:
Ing. Fencl v. r.


1)   Například § 68 a násl. obchodního zákoníku.
2)   § 12a a násl. zákona č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání, ve znění zákona č. 94/1996 Sb., zákona č. 12/1998 Sb., zákona č. 27/2000 Sb. a zákona č. 105/2000  Sb.
3)   § 12a odst. 4 zákona č. 328/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
4)   Část třetí zákona č. 328/1991 Sb., ve znění zákona č. 42/1994 Sb., zákona č. 94/1996 Sb., zákona č. 12/1998 Sb., zákona č. 27/2000 Sb., zákona č. 105/2000  Sb. a zákona č. 370/2000 Sb.

Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 174/2001 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu.
Na www.sagit.cz není k dispozici v textové podobě)

Příloha č. 2 k nařízení vlády č. 174/2001 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu.
Na www.sagit.cz není k dispozici v textové podobě)

Příloha č. 3 k nařízení vlády č. 174/2001 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu.
Na www.sagit.cz není k dispozici v textové podobě)

Příloha č. 4 k nařízení vlády č. 174/2001 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu.
Na www.sagit.cz není k dispozici v textové podobě)

E-shop

Kompendium judikatury - Odpovědnost soudního exekutora za škodu

Kompendium judikatury - Odpovědnost soudního exekutora za škodu

JUDr. Blanak Havlíčková - Wolters Kluwer, a. s.

První díl rozsáhlého pětisvazkového otevřeného souboru exekuční judikatury zachycuje především soudní produkci posledních let a klade si za cíl představit myšlenkovou argumentaci a závěry, k nimž vrcholné ...

Cena: 295 KčKOUPIT

Nový občanský zákoník - Rodinné právo, 2. vydání

Nový občanský zákoník - Rodinné právo, 2. vydání

Petr Novotný, Jitka Ivičičová, Ivana Syrůčková, Pavlína Vondráčková - GRADA Publishing, a. s.

Všechno, co potřebujete vědět o občanském právu! Nová řada populárně naučných publikací komplexně pokrývající celou problematiku upravenou novým občanským zákoníkem je určena hlavně čtenářům, kteří nejsou právními odborníky, ale potřebují se orientovat v nové právní úpravě. Co ...

Cena: 259 KčKOUPIT

Investiční služby a nástroje po rekodifikaci

Investiční služby a nástroje po rekodifikaci

Husták, Smutný - C. H. Beck

Publikace komplexně zpracovává materii investičních služeb a investičních nástrojů ve světle nového civilního práva a směrnice MiFID, zohledňuje též hlavní změny plynoucí z připravované transpozice směrnice MiFID 2. Záměrem publikace je podat ucelený přehled východisek právní ...

Cena: 590 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2020 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.