Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů


163

Vyhláška
Českého úřadu zeměměřického a katastrálního

ze dne 24. dubna 2001,

kterou se mění vyhláška Českého úřadu zeměměřického a katastrálního č. 190/1996 Sb., kterou se provádí zákon č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, ve znění zákona č. 210/1993 Sb. a zákona č. 90/1996 Sb., a zákon č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), ve znění zákona č. 89/1996 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Český úřad zeměměřický a katastrální stanoví podle § 17 zákona č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, a podle § 30 odst. 1 zákona č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), ve znění zákona č. 89/1996 Sb. a zákona č. 120/2000 Sb.:

Čl. I

Vyhláška č. 190/1996 Sb., kterou se provádí zákon č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, ve znění zákona č. 210/1993 Sb. a zákona č. 90/1996 Sb., a zákon č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), ve znění zákona č. 89/1996 Sb., ve znění vyhlášky č. 179/1998 Sb. a vyhlášky č. 113/2000 Sb., se mění takto:

1. V § 1 odst. 1 se za slova “"geometrické plány" vkládají slova“ " , upřesněné přídělové plány”".

2. V § 1 odst. 2 se zruššují písmena b) a c).Dosavadní písmeno d) se označuje jako písmeno b).

3. V § 3 odstavec 9 zní:

"(9) Není přípustné slučovat parcely, u nichžž jsou evidovány rozdílné údaje podle § 9 odst. 1 písm. a) ažž d).".

4. V § 4 odst. 2 se na konci odstavce zruššují slova " , popř. popis jeho umístění v budově, pokud nejsou byty a nebytové prostory v budově očíslovány".

5. V § 5 odst. 1 se poslední věta nahrazuje větou "Závazné je geometrické určení s menší střední souřadnicovou chybou podle bodu 12.15 přílohy.".

6. V § 7a písm. e) se zrušují slova "popř. popis umístění jednotky v budově, pokud jednotky nejsou očíslovány,".

7. V § 7a se na konci písmene i) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno j), které zní:

"j)   spoluvlastnický podíl na společných částech domu, které jsou ve spoluvlastnictví všech vlastníků jednotek.".

8. § 8 včetně nadpisu zní:

"§ 8
Údaje o vlastníku nemovitosti a jiném oprávněném
z práva, které se zapisuje do katastru

(1) V katastru se evidují tyto údaje o vlastníku nemovitosti (dále jen "vlastník") a jiném oprávněném z práva, které se zapisuje do katastru, (dále jen "jiný oprávněný"):

a)   identifikační číslo právnické osoby nebo rodné číslo fyzické osoby,
b)   název a sídlo právnické osoby nebo jméno, příjmení a místo trvalého pobytu fyzické osoby.

(2) Pokud fyzické osobě nebylo přiděleno rodné číslo, nahradí se tento údaj šestimístným číslem vytvořeným z data narození obdobně jako prvních šest číslic rodného čísla.

(3) Je-li vlastníkem nebo jiným oprávněným stát, identifikační číslo se u něj eviduje pouze v případě, že mu bylo přiděleno; sídlo se neeviduje.".

9. Poznámky pod čarou č. 19), 20) a 21) se zrušují.

10. § 9 včetně nadpisu zní:

"§ 9
Podrobnější údaje katastru

(1) V katastru se evidují tyto údaje o právech a údaje s právy souvisejícími:

a)   vlastnické a jiné věcné právo k nemovitostem (dále jen "právní vztahy") a další oprávnění k nemovitostem (dále jen "další práva"),
b)   poznámky,22)
c)   omezení převodu nemovitostí a další práva k nemovitostem a omezení vzniklá podle dřívějších předpisů,
d)   upozornění, že zapsané právní vztahy a další práva jsou dotčeny změnou, (dále jen "plomba"),23)
e)   údaj o bonitovaných půdně ekologických jednotkách (dále jen "BPEJ") k parcelám.

(2) U vlastnického práva a dalších práv se eviduje vlastník a jiný oprávněný, rozsah práva (spoluvlastnický podíl, popř. podíl, v jakém jiný oprávněný další práva vykonává) a listina, která byla podkladem k zápisu práva.

(3) U práva odpovídajícího věcnému břemeni se eviduje stručný obsah (popis) práva, údaje o nemovitosti nebo jednotce zatížené věcným břemenem, údaje o nemovitosti nebo jednotce oprávněného z tohoto práva, popř. údaje o oprávněné osobě, je-li věcné břemeno zřízeno ve prospěch osoby, dále doba, na kterou bylo věcné břemeno sjednáno, a listina, která byla podkladem k zápisu práva. Právo odpovídající věcnému břemeni se v katastru eviduje jak u nemovitosti oprávněného z věcného břemene, tak u nemovitosti zatížené věcným břemenem.

(4) U zástavního práva se v katastru eviduje zástava (nemovitost, jednotka), výše jistiny zajištěné pohledávky, popř. podíl na pohledávce vyjádřený zlomkem, procentem nebo výší části jistiny, údaje o věřiteli, údaje o vlastníku (spoluvlastníku) nemovitosti nebo jednotky, doba, na kterou bylo právo sjednáno, a listina, která byla podkladem k zápisu práva. Je-li zřízeno zástavní právo pro určitý druh pohledávek, eviduje se místo výše jistiny zajištěné pohledávky druh pohledávek a jejich limit. Zápisy zástavních práv na listu vlastnictví nevyjadřují pořadí zástavních práv. Jedná-li se o zajištění nepeněžité pohledávky, zapíše se i tato skutečnost do katastru. Pokud nepeněžitá pohledávka nebyla oceněna, výše jistiny se neuvede. U podzástavního práva se postupuje obdobně jako u zástavního práva.

(5) U věcného předkupního práva se v katastru evidují údaje o zatížené nemovitosti nebo jednotce, údaje o oprávněném z předkupního práva, údaje o vlastníku (spoluvlastníku) zatížené nemovitosti nebo jednotky, doba, na kterou bylo právo sjednáno, a listina, která byla podkladem k zápisu práva.

(6) U zápisu poznámkou se v katastru evidují údaje o nemovitosti nebo jednotce, popř. osobě, které jsou předmětem poznámky, a listina, která byla podkladem k zápisu poznámky.

(7) Plomba se v katastru vyznačuje u každé dotčené nemovitosti nebo jednotky.

(8) Údaje o BPEJ k parcelám se evidují v katastru k parcelám zemědělských pozemků s vyznačenou příslušností k vlastníku. Údaji o BPEJ jsou pětimístný číselný kód BPEJ a odpovídající výměra dílu parcely podle BPEJ, zasahuje-li jich do parcely více.

(9) Geometrické a polohové určení BPEJ není obsahem souboru geodetických informací. Katastrální úřad je poskytuje jako podklad pro vyhotovení geometrických plánů a upřesněných přídělových plánů.".

11. V § 13 odst. 1 písmeno a) zní:

"a)   digitální katastrální mapa (dále jen "digitální mapa") s geometrickým a polohovým určením v S-JTSK a s přesností podrobného měření podle bodu 12.6 nebo 12.14 přílohy a kódem charakteristiky kvality podrobných bodů 3 nebo 4, nebo obsahující digitalizované podrobné body z map podle písmene b) charakterizované kódem kvality 6 nebo 7. Může obsahovat také digitalizované podrobné body charakterizované kódem kvality 8, pokud je nebylo možno s ohledem na provedený způsob obnovy katastrálního operátu určit přesnějším způsobem,".

12. V § 13 odst. 1 se v písmenu c) doplňují na konci slova "s převažujícím kódem charakteristiky kvality podrobných bodů 5 nebo 8".

13. V § 24 se odstavec 2 zrušuje.Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 2.

14. V § 25 odst. 1 se za písmeno c) vkládá nové písmeno d), které zní:

"d)   upřesněného přídělového plánu (§ 74a),".

Dosavadní písmena d) a e) se označují jako písmena e) a f).

15. V § 26 se tečka na konci nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno e), které zní:

"e)   novým výpočtem při obnově katastrálního operátu přepracováním.".

16. V § 29 se odstavec 3 zrušuje.

17. V § 29a odst. 2 se slova "písm. k)" nahrazují slovy "písm. l)".

18. V § 29a odst. 3 se slova "§ 9 odst. 2" nahrazují slovy "§ 9 odst. 8 a 9".

19. V § 33 odst. 1 písm. h) se slova "bezpodílového spoluvlastnictví" nahrazují slovy "společného jmění".

20. Poznámka pod čarou č. 48) zní:


"48) 

§ 150 zákona č. 40/1964 Sb., ve znění pozdějších předpisů.".

21. V § 33 se za písmeno h) vkládají nová písmena i) až k), která znějí:

"i)   dohody o změně stanoveného rozsahu společného jmění manželů, týkají-li se konkrétní nemovitosti nebo jednotky,
j)   dohody všech vlastníků jednotek v domě o změně vlastnictví jednotek na podílové spoluvlastnictví budovy,51)
k)   prohlášení vlastníka všech jednotek v domě o zrušení vymezení jednotek v domě a změně vlastnictví jednotek na vlastnictví budovy.51)".

Dosavadní písmena i) a j) se označují jako písmena l) a m).

22. V § 33 odstavec 2 zní:

"(2) Předmětem vkladu je dále prohlášení vlastníka budovy.51)".Poznámka pod čarou č. 52) se zrušuje.

23. V § 36 odstavec 10 zní:

"(10) Pokud je osobou, jejíž věcné právo vzniká, mění se nebo zaniká, Česká republika, je v listinách určených pro záznam do katastru uvedena organizační složka státu nebo státní organizace, která naposledy byla nebo dosud je příslušná hospodařit s dotčenou nemovitostí, nebo Pozemkový fond České republiky, který má k dotčené nemovitosti právo správy.".

24. V § 36 se doplňují odstavce 13 až 16, které včetně poznámek pod čarou č. 68b) a 68c) znějí:

"(13) Zánik zástavního práva vyplacením zajištěné pohledávky nebo složením ceny zastavené věci ve prospěch konkursní podstaty68b) se do katastru zapíše na základě potvrzení správce konkursní podstaty o zániku zástavního práva. Potvrzení správce konkursní podstaty musí mít náležitosti potvrzení o zániku práva podle odstavce 7.

(14) Je-li trvání práva omezeno na dobu života fyzické osoby, provede se výmaz tohoto práva i na základě ohlášení doloženého úmrtním listem, rozhodnutím soudu o prohlášení za mrtvého nebo potvrzením příslušného orgánu dokládajícím, že oprávněná osoba již nežije.

(15) Je-li trvání práva omezeno podle zápisu v katastru na určitou dobu, provede se výmaz tohoto práva i na základě ohlášení, že právo zapsané v katastru zaniklo uplynutím času.

(16) Zápis nabytí vlastnického práva příklepem v soudní dražbě se zapíše na základě usnesení o příklepu doloženého potvrzením soudu o zaplacení vydražené nemovitosti.68c)


68b) 

§ 27 odst. 5 zákona č. 328/1991 Sb., ve znění zákona č.  105/2000 Sb.

68c) 

§ 336l občanského soudního řádu, ve znění zákona č.  30/2000 Sb.".

25. § 58, 58a, 58b a 58c včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 87d) a 87e) znějí:

"Obnova katastrálního operátu na podkladě
výsledků pozemkových úprav
§ 58

(1) Výsledky komplexních pozemkových úprav slouží k obnově katastrálního operátu.85a) Výsledky jednoduché pozemkové úpravy katastrální úřad pro obnovu katastrálního operátu využije, je-li jednoduchou pozemkovou úpravou dotčena souvislá část katastrálního území a považuje-li to katastrální úřad s ohledem na účelnou správu katastru za vhodné. Výsledky souvisejících zeměměřických činností musí splňovat ustanovení této vyhlášky.

(2) V případech, kdy výsledky podle odstavce 1 mají sloužit k obnově katastrálního operátu, stanoví katastrální úřad do 30 dnů po obdržení vyrozumění o zahájení řízení o pozemkových úpravách85b) s přihlédnutím k návrhu pozemkového úřadu a po jeho projednání, za jakých podmínek budou výsledky pozemkových úprav k obnově katastrálního operátu využity. Zejména určí

a)   postup při označení nových parcel parcelními čísly,
b)   vztažné měřítko grafického souboru digitální mapy obnovovaného katastrálního operátu [§ 58c písm. l)].

(3) Při obnově katastrálního operátu podle odstavce 1 se v obvodu pozemkových úprav85c) a na jeho hranici nepoužijí ustanovení § 48, 49 a 55 a oddílu desátého. Přiměřeně se použijí ustanovení § 50 až 54 a použijí se ustanovení zvláštních právních předpisů.86),87)

(4) V případě, že se v katastrálním území současně s obnovou podle odstavce 1 obnovuje katastrální operát mimo obvod pozemkových úprav, projedná katastrální úřad s pozemkovým úřadem organizaci vlastních činností tak, aby zúčastnění vlastníci nemovitostí byli informováni a zváni k účasti bez zbytečné újmy na svém čase nebo nákladech.

(5) Nebudou-li výsledky využity k obnově katastrálního operátu bezprostředně (např. pro jejich malý územní rozsah), vyhotoví se pro vyznačení výsledku pozemkových úprav v katastrálním operátu geometrický plán [§ 62 odst. 1 písm. e) a § 69] nebo upřesněný přídělový plán (§ 74a). V tom případě se použijí také ustanovení § 58c písm. a) až d) a n).

§ 58a

V obvodu pozemkových úprav katastrální úřad

a)   zkontroluje vzájemný soulad údajů souboru popisných informací a souboru geodetických informací katastru do jednoho roku po oznámení termínu zahájení pozemkových úprav a určení jejich obvodu,
b)   po zahájení pozemkových úprav prověří pozemkovým úřadem označené popisné a geodetické informace katastru, u kterých byly zjištěny nedostatky, do 30 dnů po jejich oznámení. Zjištěné chyby v údajích katastru katastrální úřad opraví,
c)   předá pozemkovému úřadu podklady katastru potřebné pro zpracování návrhu pozemkových úprav,
d)   vyznačí v katastru zahájení pozemkových úprav87a) podle seznamu parcel předloženého pozemkovým úřadem,
e)   účastní se zjišťování průběhu hranic pro účely pozemkových úprav, pokud jde o hranice pozemků vymezující obvod pozemkových úprav, a určí postup pro odstranění zjištěných nesouladů mezi údaji katastru a stavem v terénu,
f)   na žádost pozemkového úřadu vyznačí v katastru podle předloženého geometrického plánu rozdělení parcely hranicí obvodu pozemkových úprav, není-li tato hranice shodná s hranicemi parcel katastru,
g)   vyjádří se k návrhu doplnění podrobného polohového bodového pole před osazením měřických značek,
h)   zapíše do katastru schválení návrhu pozemkových úprav na základě doručeného pravomocného rozhodnutí pozemkového úřadu, jehož přílohou je seznam parcel,87b) a zruší vyznačení podle písmene d),
i)   zruší vyznačení podle písmene h) po zápisu pravomocného rozhodnutí pozemkového úřadu o výměně nebo přechodu vlastnických práv, popř. o zřízení nebo zrušení věcného břemene k dotčeným pozemkům.

§ 58b

(1) Hranice nových pozemků se vytyčují a označují na základě schváleného návrhu pozemkových úprav87c) podle potřeb vlastníků. Správnost vytyčení se ověřuje nezávislým kontrolním měřením a výsledek ověření musí vyhovět charakteristice přesnosti stanovené v bodu 12.6 přílohy.

(2) Hranice nových pozemků se v obnoveném souboru geodetických informací zobrazují mapovou značkou pořadové číslo 2.19 podle bodu 9 přílohy, i kdyby jejich lomové body při pozemkových úpravách nebyly označeny a zaměřeny.

§ 58c

(1) Mají-li výsledky pozemkových úprav sloužit pro obnovu katastrálního operátu, předávají se katastrálnímu úřadu tyto výsledky:

a)   seznam parcel vstupujících do pozemkových úprav,
b)   pravomocné rozhodnutí o schválení návrhu pozemkových úprav,
c)   pravomocné rozhodnutí o výměně nebo přechodu vlastnických práv, popř. o zřízení nebo zrušení věcného břemene k dotčeným pozemkům,
d)   protokoly o zjišťování průběhu hranice obvodu pozemkových úprav, související náčrty a soupisy nemovitostí,
e)   geometrické plány a záznamy podrobného měření obvodu pozemkových úprav,
f)   technická zpráva, popř. dílčí technické zprávy podle ucelených etap činností s výčtem předávaných částí,
g)   dokumentace o zřízení nebo doplnění podrobného polohového bodového pole, která obsahuje
   1. projekt, je-li zpracován samostatně,
   2. záznamy o rekognoskaci bodů a oznámení závad a změn na stávajících bodech polohového pole,
   3. seznam souřadnic,
   4. přehledný náčrt,
   5. zápisníky měření,
   6. protokoly o výpočtech včetně podkladů nezbytných pro posouzení přesnosti výsledků zeměměřických činností,
   7. geodetické údaje,
   8. vrácená potvrzená oznámení o zřízení měřických značek,
   9. technickou zprávu, je-li zpracována samostatně,
h)   dokumentace nového geometrického a polohového určení hranic pozemků a dalších prvků polohopisu katastrální mapy, která obsahuje
   1. měřické náčrty,
   2. přehled měřických náčrtů,
   3. zápisníky podrobného měření,
   4. protokoly o výpočtech včetně podkladů nezbytných pro posouzení přesnosti výsledků zeměměřických činností,
i)   seznam souřadnic pomocných a podrobných bodů v rozsahu týkajícím se obnovy souboru geodetických informací,
j)   dokumentace o vytyčení hranic pozemků,
k)   geometrické plány pro vyznačení věcného břemene zřizovaného k části pozemku spolu s odpovídající dokumentací,
l)   digitální mapu a popisné údaje o parcelách podle schváleného návrhu pozemkových úprav; tyto údaje se předávají ve výměnném formátu stanoveném Úřadem,
m)   u nových nebo změněných parcel údaje o BPEJ ve výměnném formátu stanoveném Úřadem,
n)   doklady
   1. o změnách hranic katastrálních území,
   2. o změnách údajů o ochraně nemovitostí,
   3. o změnách pomístního názvosloví.

Výsledky zeměměřických činností využité pro obnovu katastrálního operátu na podkladě pozemkových úprav ověřené podle zvláštního právního předpisu87d) musí být katastrálnímu úřadu předány úředně oprávněným zeměměřickým inženýrem (dále jen "ověřovatel")87e) k posouzení způsobilosti jejich převzetí do katastru nejpozději 30 dnů před vydáním rozhodnutí o výměně nebo přechodu vlastnických práv.

(2) Nový soubor geodetických a popisných informací vyhotovený podle podkladů uvedených v odstavci 1 se do katastru zavede bezodkladně po doručení pravomocného rozhodnutí o výměně nebo přechodu vlastnických práv, popř. o zřízení nebo zrušení věcného břemene k dotčeným pozemkům.


87d)  § 12 odst. 1 písm. a) a odst. 2 zákona č. 200/1994 Sb.
87e)  § 14 zákona č. 200/1994 Sb.".

26. Nadpis oddílu devátého zní:

"GEOMETRICKÝ PLÁN A UPŘESNĚNÝ PŘĺDĚLOVÝ PLÁN".

27. V § 62 odst. 2 se za slovo "plánu" vkládají slova "nebo upřesněného přídělového plánu (§ 74a)".

28. V § 69 odst. 1 se v písmenu e) slovo "obsahuje" nahrazuje slovy "eviduje a také v případech, kdy nejsou údaje o BPEJ v dosavadním stavu katastru evidovány, avšak z podkladů uložených u katastrálního úřadu (§ 9 odst. 9) lze údaje o BPEJ parcelám nového stavu přiřadit".

29. V § 71 se nahrazují slova "úředně oprávněný zeměměřický inženýr93) (dále jen "ověřovatel")" slovem "ověřovatel" a poznámka pod čarou č. 93) se zrušuje.

30. Za § 74 se vkládá nový § 74a, který zní:

"§ 74a
Upřesněný přídělový plán

(1) V územích s přídělovým operátem, v němž nejsou přidělené nemovitosti jednoznačně určeny, tj. pozemky nejsou označeny parcelními čísly podle bývalého pozemkového katastru nebo není uvedena jejich výměra, popř. je určena jen přibližně, podkladem pro grafický přídělový plán byla mapa bývalého pozemkového katastru a současná katastrální mapa je vyhotovena ve stejném měřítku jako mapa bývalého pozemkového katastru nebo je mapou digitalizovanou podle § 13 odst. 1 písm. c), avšak přesnost zobrazení hranic přídělových pozemků nedosahuje přesnosti zobrazení polohopisu katastrální mapy, popř. mapy bývalého pozemkového katastru a jedná se o jednotlivé případy nebo území malého rozsahu a hranice přídělových pozemků ani jejich části v terénu neexistují, lze použít jako podklad pro zobrazení přídělových pozemků do katastrální mapy upřesněný přídělový plán.

(2) Upřesněný přídělový plán se vyhotovuje s použitím operátu přídělového řízení a dalších podkladů. Pro součinnost při vyhotovování upřesněného přídělového plánu platí § 65. Použití upřesněného přídělového plánu a časový harmonogram zpracování projedná katastrální úřad s příslušným pozemkovým úřadem zejména s ohledem na postup prací podle oddílu sedmého vyhlášky.

(3) Upřesněný přídělový plán obsahuje vyjádření stavu parcel katastru před zobrazením a po zobrazení upřesněného či rekonstruovaného přídělu. Jeho náležitostmi jsou popisové pole, grafické znázornění dotčených nemovitostí před zobrazením a po zobrazení upřesněného či rekonstruovaného přídělu, výkaz dosavadního a nového stavu údajů katastru ke grafickému znázornění, výkaz údajů o BPEJ k parcelám nového stavu v územích, kde katastr tyto údaje eviduje, a také v případech, kdy nejsou údaje o BPEJ v dosavadním stavu katastru evidovány, avšak z podkladů uložených u katastrálního úřadu (§ 9 odst. 9) lze údaje o BPEJ parcelám nového stavu přiřadit, ověření a potvrzení upřesněného přídělového plánu obdobně jako podle § 71 a 72.  Popisové pole upřesněného přídělového plánu se vyhotovuje podle bodů 16.1 a 16.2 přílohy, vyjma bodu 16.2 písm. b) a d). Grafické znázornění upřesněného přídělového plánu se vyhotovuje jednobarevně (černě) ve vhodném měřítku, které zaručuje zřetelnost kresby a čitelnost popisu s formální úpravou podle bodů 16.4 a 16.5 přílohy, vyjma písmene h), a bodů 16.6, 16.9 až 16.11 přílohy. Ve výkazu dosavadního a nového stavu údajů katastru se ke všem nově vznikajícím parcelám (nebo jejich souboru stejného nabyvatele) přiřadí údaje podle přídělového operátu, popř. označení přídělového pozemku podle zjednodušené evidence (§ 84 odst. 1), pokud se liší od označení v přídělovém operátu. Výkaz údajů o BPEJ k parcelám nového stavu obsahuje výměru parcely nebo jejího dílu podle příslušného kódu BPEJ.

(4) Upřesněný přídělový plán a jeho přílohy se vyhotovují na tiskopisech Úřadu nebo automatizovaně, jsou-li obsahově shodné a úpravou přiměřené tiskopisům Úřadu. Tiskopisy poskytuje vyhotoviteli upřesněného přídělového plánu katastrální úřad. Vzor upřesněného přídělového plánu je v bodu 18 přílohy.

(5) Pro vyhotovení upřesněného přídělového plánu a jeho náležitostí se použije § 69 odst. 4 a 6.

(6) Vyhotovitel upřesněného přídělového plánu předloží katastrálnímu úřadu k založení tyto přílohy:

a)   záznam podrobného měření,
b)   vyjádření změny v digitální formě nebo zobrazení hranic přídělu na přiložené nesrážlivé bezbarvé a průsvitné podložce v měřítku katastrální mapy s přihlédnutím k její srážce,
c)   technická zpráva obsahující údaje o použitých podkladech o dosažených odchylkách na bodech použitých pro zobrazení přídělu v katastrální mapě.

(7) Záznam podrobného měření obsahuje

a)   popisové pole s vyplněnými údaji podle předtisku,
b)   náčrt,
c)   záznam výsledku výpočtu výměr parcel (dílů),
d)   seznam kartometrických souřadnic.

Náčrt obsahuje zákres geometrického základu, kterým jsou dané body polohopisu katastrální mapy použité pro zobrazení přídělu, zákres rámu s označením listů katastrální mapy, je-li jím náčrt dělen, a to jen u grafických map, zákres dosavadního a nového stavu polohopisu, parcelní čísla a mapové značky druhů pozemků, značky budov a délky vypočtené z kartometrických souřadnic, popř. další související údaje obsahu katastru. Náčrt obsahuje náležitosti podle bodů 17.3, 17.5, 17.9 přílohy; ustanovení bodu 17.4 přílohy se použije přiměřeně. Seznam kartometrických souřadnic obsahuje souřadnice bodů geometrického základu a bodů doplňovaného polohopisu katastrální mapy. Souřadnice se uvádějí na dvě desetinná místa a jsou určeny kartometrickou digitalizací nebo z rastrových souborů použitých podkladů po jejich transformaci a vektorizaci při digitálním zpracování. V rámci jednoho záznamu podrobného měření se číslují body od 1 do 3999. U bodů katastrální mapy určených v souřadnicích S-JTSK nelze čísla bodů a jejich souřadnice dokumentované katastrálním úřadem měnit.".

31. Zrušuje se oddíl dvanáctý.

32. V § 84 odst. 2 se slova "§ 57 odst. 5" nahrazují slovy "§ 55 a 56".

33. V § 84 odstavec 4 a na konci § 84 doplněný odstavec 5 znějí:

"(4) Do souboru geodetických informací se doplní podle odstavce 2 všechny parcely nejpozději při obnově katastrálního operátu přepracováním, pokud to umožňuje kvalita původního zobrazení parcel. V opačném případě dojde k zániku evidence podle odstavce 1 obnovou katastrálního operátu novým mapováním nebo obnovou provedenou na podkladě výsledků pozemkových úprav.

(5) Parcely v územích s přídělovým operátem, v němž jsou přidělené nemovitosti jednoznačně určeny, tj. pozemky jsou v něm označeny parcelními čísly podle bývalého pozemkového katastru, je určena jejich výměra, podkladem pro grafický přídělový plán byla mapa bývalého pozemkového katastru, přesnost zobrazení hranic přídělových pozemků v grafickém přídělovém plánu dosahuje přesnosti zobrazení polohopisu katastrální mapy, popř. mapy bývalého pozemkového katastru, nebo hranice přídělových pozemků je určena lomovými body polohopisu mapy bývalého pozemkového katastru a hranice přídělových pozemků ani jejich části v terénu neexistují, se doplní do souboru geodetických informací postupem podle odstavce 2.".

34. Za § 86a se vkládají nové § 86b, 86c a 86d, které znějí:

"§ 86b

Pokud je u jednotky uveden místo jejího čísla popis umístění jednotky v budově, zůstane tento údaj v katastru veden do doby, než vlastník jednotky po očíslování jednotek v budově oznámí její číslo katastrálnímu úřadu.

§ 86c

Mapová značka pořadové číslo 3.07 podle bodu 9.4 přílohy a mapová značka pořadové číslo 12 podle bodu 10.3 přílohy se v katastrálních mapách podle § 13 odst. 1 písm. b) ponechá do obnovy katastrálního operátu podle oddílu sedmého.

§ 86d
Zápis přeměny některých užívacích práv

(1) Příslušnost hospodařit s majetkem státu se zapíše ve prospěch organizačních složek státu podle § 51 odst. 1 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, (dále jen "zákon o majetku státu"), pokud jsou účetními jednotkami, na základě ohlášení těchto organizačních složek státu, které musí obsahovat

a)   označení organizační složky státu názvem, sídlem a identifikačním číslem,
b)   prohlášení, že organizační složka státu je účetní jednotkou,
c)   označení státní organizace, která se podle § 51 odst. 1 zákona o majetku státu stala organizační složkou státu podle písmene a), názvem, sídlem a identifikačním číslem,
d)   výčet katastrálních území a listů vlastnictví, na kterých jsou evidovány nemovitosti, k nimž státní organizace podle písmene c) vykonávala ke dni nabytí účinnosti zákona o majetku státu právo hospodaření, popř. prozatímní správu,
e)   prohlášení, že organizační složka státu podle písmene a) je počínaje dnem nabytí účinnosti zákona o majetku státu příslušná hospodařit s nemovitostmi evidovanými na listech vlastnictví podle písmene d),
f)   místo a datum vyhotovení a podpis vedoucího organizační složky státu.

(2) Příslušnost hospodařit s majetkem státu se zapíše ve prospěch organizačních složek státu s vnitřními organizačními jednotkami podle § 51 odst. 2 zákona o majetku státu na základě ohlášení těchto organizačních složek státu, které musí obsahovat

a)   označení organizační složky státu názvem, sídlem a identifikačním číslem,
b)   prohlášení, že organizační složka státu je účetní jednotkou,
c)   označení státní organizace, která se podle § 51 odst. 2 zákona o majetku státu stala vnitřní organizační jednotkou organizační složky státu podle písmene a), názvem, sídlem a identifikačním číslem,
d)   výčet katastrálních území a listů vlastnictví, na kterých jsou evidovány nemovitosti, k nimž státní organizace podle písmene c) vykonávala ke dni nabytí účinnosti zákona o majetku státu právo hospodaření, popř. prozatímní správu,
e)   prohlášení, že organizační složka státu podle písmene a) je počínaje dnem nabytí účinnosti zákona o majetku státu příslušná hospodařit s nemovitostmi evidovanými na listech vlastnictví podle písmene d),
f)   místo a datum vyhotovení a podpis vedoucího organizační složky státu.

(3) Příslušnost hospodařit s majetkem státu se zapíše ve prospěch státních organizací uvedených v § 51 odst. 2 poslední větě zákona o majetku státu a v § 54 odst. 1 zákona o majetku státu na základě ohlášení těchto státních organizací, které musí obsahovat

a)   označení státní organizace názvem, sídlem a identifikačním číslem,
b)   označení organizační složky státu vykonávající funkci zřizovatele nebo zakladatele názvem, sídlem a identifikačním číslem nebo uvedení právního předpisu, kterým byla státní organizace zřízena,
c)   prohlášení, že státní organizace podle písmene a) je státní organizací ve smyslu § 54 odst. 1 zákona o majetku státu, popř. § 51 odst. 2 poslední věty zákona o majetku státu,
d)   výčet katastrálních území a listů vlastnictví, na kterých jsou evidovány nemovitosti, k nimž státní organizace podle písmene a) vykonávala ke dni nabytí účinnosti zákona o majetku státu právo hospodaření, popř. prozatímní správu,
e)   prohlášení, že státní organizace podle písmene a) je počínaje dnem nabytí účinnosti zákona o majetku státu příslušná hospodařit s nemovitostmi evidovanými na listech vlastnictví podle písmene d),
f)   místo a datum vyhotovení a podpis statutárního orgánu právnické osoby.

(4) Příslušnost hospodařit s majetkem státu se v případě věcí podle § 57 odst. 5 zákona o majetku státu zapíše do katastru na základě ohlášení příslušného okresního úřadu a v Praze Ministerstva financí. V ohlášení musí být nemovitosti uvedeny podle zvláštního právního předpisu.65)

(5) Tam, kde do nabytí účinnosti zákona o majetku státu vykonávalo právo společného hospodaření několik státních organizací, zapíše se příslušnost hospodařit s majetkem státu ve prospěch organizační složky státu nebo ve prospěch státní organizace na základě

a)   dohody podle § 58 odst. 1 zákona o majetku státu, nebo
b)   opatření vydaného podle § 9 odst. 2 zákona o majetku státu.

V dohodě či opatření musí být nemovitosti uvedeny podle zvláštního právního předpisu.65)

(6) Změna správy nemovitosti ve vlastnictví státu na příslušnost Fondu dětí a mládeže "v likvidaci" hospodařit s majetkem státu se do katastru zapíše na základě ohlášení Fondu dětí a mládeže "v likvidaci", které musí obsahovat

a)   výčet katastrálních území a listů vlastnictví, na kterých jsou evidovány nemovitosti, k nimž dosud vykonával Fond dětí a mládeže "v likvidaci" správu,
b)   prohlášení, že je s těmito nemovitostmi nadále příslušný hospodařit Fond dětí a mládeže "v likvidaci",
c)   místo a datum vyhotovení a podpis likvidátora Fondu dětí a mládeže "v likvidaci".

(7) V případech, kdy s přeměnou prozatímní správy národního majetku na příslušnost hospodařit s majetkem státu současně vzniká příslušnost hospodařit s majetkem státu organizačním složkám státu podle § 11 odst. 4 zákona o majetku státu, zapíše se příslušnost hospodařit s majetkem státu ve prospěch uvedených organizačních složek na základě zápisu o předání majetku, pořízeného podle § 63 zákona o majetku státu. V zápisu musí být nemovitosti uvedeny podle zvláštního právního předpisu.65)

(8) Pokud nedojde k zápisu zániku práva trvalého užívání na základě listin doručených katastrálnímu úřadu do 30. června 2001, katastrální úřad zánik práva trvalého užívání po tomto datu z úřední povinnosti zapíše způsobem obdobným záznamu.

(9) Pokud není možné určit jednoznačně nemovitosti, kterých se přeměna některých užívacích práv týká, odkazem na list vlastnictví, na němž jsou tyto nemovitosti vedeny, musí být nemovitosti v listinách podle odstavců 1, 2, 3 a 6 uvedeny podle zvláštního právního předpisu.65)".

35. V příloze bod 1 zní:

"1. Druh pozemku

Kód

Název

Zkráceně

Charakteristika druhu pozemku pro účely katastru

2

orná půda

 

Pozemek,
a) na němž se pravidelně pěstují obilniny, okopaniny, pícniny, technické plodiny a jiné zemědělské plodiny,
b) který je dočasně zatravňován (víceleté pícniny na orné půdě),
c) na němž je postaven skleník, který je v katastru evidován jako budova.

3

chmelnice

 

Pozemek, na němž se pěstuje chmel.

4

vinice

 

Pozemek, na němž se pěstuje vinná réva.

5

zahrada

 

Pozemek
a) na němž se trvale a převážně pěstuje zelenina, květiny a jiné zahradní plodiny, zpravidla pro vlastní potřebu,
b) souvisle osázený ovocnými stromy nebo ovocnými keři až do výměry 0,25 ha, který zpravidla tvoří souvislý celek s obytnými a hospodářskými budovami.

6

ovocný sad

ovoc. sad

Pozemek souvisle osázený ovocnými stromy nebo ovocnými keři o výměře nad 0,25 ha.

7

trvalý travní porost

travní porost

Pozemek porostlý travinami, u něhož hlavní výtěžek je seno (tráva), nebo určený k trvalému spásání, i když je za účelem zúrodnění rozoráván.

10

lesní pozemek

lesní poz.

a) Pozemek s lesním porostem a pozemek, u něhož byly lesní porosty odstraněny za účelem jejich obnovy, lesní průsek a nezpevněná lesní cesta, není-li širší než 4 m, a pozemek, na němž byly lesní porosty dočasně odstraněny na základě rozhodnutí orgánu státní správy lesů [§ 3 odst. 1 písm. a) zákona č. 289/1995  Sb.].
b) Lesní pozemek, na němž je postavena budova.

11

vodní plocha

vodní pl.

Pozemek, na němž je rybník, vodní tok, vodní nádrž, močál, mokřad nebo bažina.

13

zastavěná plocha a nádvoří

zast. pl.

a) Pozemek, na němž je postavena budova podle § 2 odst. 1 písm. b), d) a e) katastrálního zákona, včetně nádvoří podle § 1 odst. 2 písm. a) této vyhlášky, vyjma skleníku, který je v katastru evidován jako budova, postaveného na zemědělském nebo lesním pozemku a budovy postavené na lesním pozemku.
b) Společný dvůr u bytových domů podle § 3 odst. 6.

14

ostatní plocha

ostat. pl.

Pozemek neuvedený v předcházejících druzích pozemků.".

36. V příloze se zrušuje bod 4.

37. V bodu 9.4 přílohy se u mapové značky pořadové číslo 3.06 nahrazuje předmět "Louka" předmětem "Trvalý travní porost" a ruší se mapová značka pořadové číslo 3.07.

38. V bodu 10.3 přílohy se u mapové značky pořadové číslo 11 nahrazuje předmět "Louka" předmětem "Trvalý travní porost" a ruší se mapová značka pořadové číslo 12.

39. V příloze bod 12.15 zní:


"Kód
kvality

Charakteristika kvality bodu podle

přesnosti
bod určený se střední
souřadnicovou chybou

původu
bod digitalizovaný z grafické mapy
v měřítku

3

0,14 m

-

4

0,26 m

-

5

0,50 m

-

6

0,21 m

1 : 1000

7

0,42 m

1 : 2000

8

větší než 0,50 m

1 : 2880 a jiném výše neuvedeném

Body převzaté ze schváleného návrhu pozemkových úprav se považují za body určené se střední souřadnicovou chybou 0,14 m a jsou označeny kódem kvality 3. Body charakterizované kódy kvality 7 a 8 nelze použít jako geometrický základ podrobného měření pro digitální mapu. V digitální mapě se považuje geometrické a polohové určení bodů s kódem charakteristiky kvality 8 za správné, neprokáže-li se zeměměřickou činností v terénu opak.".

40. V příloze se doplňuje bod 18, který zní:

Čl. II

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. června 2001.

Předseda:
Ing. Šíma, CSc. v. r.

E-shop

Směnka v soudním řízení

Směnka v soudním řízení

Radim Chalupa - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Směnky jsou hojně využívanými cennými papíry a z toho vyplývá, že je vedeno i mnoho soudních sporů o zaplacení směnečného nároku. Tato soudní řízení vykazují poměrně významná specifika a jsou pro jejich účastníky, ať už na straně žalující či žalované, plné potenciálních nástrah, ...

Cena: 490 KčKOUPIT

Ochrana před nečinností veřejné správy

Ochrana před nečinností veřejné správy

Kateřina Frumarová - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Monografie komplexně rozebírá ochranu před nezákonnou nečinností orgánů veřejné správy. Tato problematika dosud není v odborné literatuře příliš rozpracována, přestože jakákoli nečinnost veřejné správy v případech, kdy je povinna konat, představuje závažné porušení zásady zákonnosti ...

Cena: 490 KčKOUPIT

ÚZ č. 1363 - Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

ÚZ č. 1363 - Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje aktuální znění zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, dále zákon o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, vybraná ustanovení zákoníku práce, zákona o hornické činnosti a dalších 26 prováděcích předpisů. Od posledního ...

Cena: 187 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2020 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.