Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů


155

VYHLÁŠKA
Ministerstva financí

ze dne 25. dubna 2001,

kterou se mění vyhláška Ministerstva financí č. 259/1997 Sb., kterou se upravují některé podrobnosti služebního poměru celníků

Ministerstvo financí stanoví podle § 12 odst. 3 zákona č. 13/1993 Sb., celní zákon, ve znění zákona č. 35/1993 Sb., zákona č. 113/1997 Sb., zákona č. 63/2000 Sb. a zákona č. 256/2000 Sb., podle § 15 odst. 3, § 16 odst. 2, § 20 odst. 3, § 26, § 52 odst. 3, § 53 odst. 4, § 55 odst. 2, § 58 odst. 2, § 64 odst. 5, § 66 odst. 3, § 95 odst. 2, § 121 a 138 zákona č. 186/1992 Sb., o služebním poměru příslušníků Policie České republiky, ve znění zákona č. 590/1992 Sb., zákona č. 26/1993 Sb., zákona č. 326/1993 Sb., zákona č. 40/1994 Sb., zákona č. 33/1995 Sb., zákona č. 118/1995 Sb., zákona č. 160/1995 Sb., zákona č. 111/1998 Sb. a zákona č. 155/2000 Sb.:Čl. I

Vyhláška č. 259/1997 Sb., kterou se upravují některé podrobnosti služebního poměru celníků, se mění takto:

1. V § 1 se v předvětí za slovo "zpracuje" vkládá slovo "zejména".

2. V § 1 písm. d) se slova "jiného druhu služby" nahrazují slovy "jiné funkce".

3. V § 1 písm. f) se slova "po jednom roce" nahrazují slovy "po uplynutí šesti měsíců".

4. § 2 včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 1) a 2) zní:

"§ 2
Obsah služebního hodnocení

(1) Služební hodnocení obsahuje část hodnotící, závěr a poučení o možnosti podat odvolání.1)

(2) Hodnotící část služebního hodnocení obsahuje údaje o způsobilosti celníka pro výkon funkce podle jeho odbornosti, množství, kvality a náročnosti služebních úkolů, služební aktivity a osobnostních předpokladů pro výkon funkce. Přitom se hodnotí zejména

a)   uplatňování dosaženého vzdělání a dalších kvalifikačních předpokladů pro výkon funkce, popřípadě dalších požadavků pro řádný výkon služby, speciálních znalostí v praxi a jejich rozšiřování nebo zvyšování v souladu s potřebami výkonu služby,
b)   úroveň praktických zkušeností a speciálních schopností, popřípadě zručností,
c)   samostatnost výkonu služby, systematičnost a efektivnost při řešení služebních úkolů, popřípadě při řízení podřízených celníků,
d)   odpovědnost a spolehlivost při plnění služebních úkolů a dodržování služební kázně,
e)   fyzická zdatnost, připravenost realizovat oprávnění a plnit povinnosti vyplývající ze zákona a zvládnutí taktiky služebních zákroků podle charakteru vykonávané funkce,
f)   způsobilost seznamovat se s utajovanými skutečnostmi a schopnost zabezpečovat jejich ochranu,2) je-li to potřebné k výkonu funkce, do které je ustanoven.

(3) Dále hodnotící část služebního hodnocení obsahuje výsledek zkoušky, kterou koná celník v rámci základní nebo další odborné přípravy, klasifikaci zdravotní způsobilosti celníka (s přihlédnutím na případná omezení a úlevy k výkonu služby) včetně psychické způsobilosti celníka.

(4) V závěru služebního hodnocení se uvede, zda je celník způsobilý vykonávat dosavadní funkci, nebo zda tuto způsobilost nemá.

(5) Je-li celník způsobilý vykonávat dosavadní funkci, uvede se v závěru služebního hodnocení, zda

a)   dosahuje dobrých výsledků ve výkonu služby pro účely povýšení do vyšší hodnosti,
b)   splňuje podmínku úspěšného výkonu funkce, pro kterou je stanovena hodnost 2. skupiny hodností,
c)   je způsobilý zastávat i vyšší funkci.

(6) Není-li celník způsobilý vykonávat dosavadní funkci, uvede se v závěru služebního hodnocení, zda je způsobilý vykonávat jinou funkci, nebo zda není způsobilý vykonávat jakoukoliv funkci.


1)   § 132 zákona č. 186/1992 Sb., o služebním poměru příslušníků Policie České republiky, ve znění zákona č. 590/1992 Sb., zákona č. 26/1993 Sb., zákona č. 326/1993 Sb., zákona č. 40/1994 Sb., zákona č. 33/1995 Sb., zákona č. 118/1995  Sb., zákona č. 160/1995 Sb., zákona č. 111/1998 Sb. a zákona č. 155/2000 Sb.
2)   Zákon č. 148/1998 Sb., o ochraně utajovaných skutečností a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 164/1999 Sb., zákona č. 18/2000 Sb., zákona č.  29/2000 Sb., zákona č. 30/2000 Sb. a zákona č. 363/2000 Sb.".

5. V § 3 odst. 3 se věta za středníkem zrušuje.

6. § 4 a 5 se zrušují.

7. V § 6 odst. 1 se písmeno a) včetně poznámky pod čarou č. 2) zrušuje a dosavadní písmena b) a c) se označují jako písmena a) a b).

8. V § 6 odst. 2 se věta první zrušuje.

9. V § 9 odstavce 1 a 2 včetně poznámky pod čarou č. 5a) znějí:

"(1) Výběrové řízení vyhlašuje služební funkcionář, který je oprávněn ustanovit celníka do funkce obsazované na základě výběrového řízení, (dále jen "vyhlašovatel") uveřejněním v publikačním prostředku Ministerstva financí (dále jen "ministerstvo") nebo Generálního ředitelství cel, popřípadě v hromadných sdělovacích prostředcích.

(2) Vyhlášení výběrového řízení obsahuje

a)   označení vyhlašovatele,
b)   název obsazované funkce,
c)   místo služebního působiště,
d)   předpokládaný termín obsazení funkce,
e)   platový tarif služebního příjmu stanovený podle zvláštních právních předpisů,5a)
f)   kvalifikační předpoklady vzdělání a další požadavky pro výkon obsazované funkce,5a)
g)   výčet dokladů, které připojí uchazeč na obsazení funkce k přihlášce,
h)   adresu, na níž se přihlášky zasílají,
i)   lhůtu, do níž lze přihlášku podat, přičemž tato nesmí být kratší než 30 dnů ode dne, kdy bude výběrové řízení vyhlášeno.

5a)   Zákon č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění zákona č. 590/1992 Sb., zákona č. 10/1993 Sb., zákona č. 40/1994 Sb., zákona č. 118/1995 Sb., zákona č.  201/1997 Sb., zákona č. 225/1999 Sb. a zákona č. 217/2000 Sb.
Nařízení vlády č. 79/1994 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ozbrojených sil, bezpečnostních sborů a služeb, orgánů celní správy, příslušníků Sboru požární ochrany a zaměstnanců některých dalších organizací (služební platový řád), ve znění nařízení vlády č. 143/1995 Sb., nařízení vlády č. 72/1996  Sb., nařízení vlády č. 327/1996 Sb., nařízení vlády č. 163/1997 Sb., nařízení vlády č. 354/1997 Sb., nařízení vlády č. 249/1998 Sb., nařízení vlády č.  127/2000 Sb. a nařízení vlády č. 496/2000 Sb.".

10. V § 10 odst. 1 se věty druhá a třetí zrušují.

11. V § 10 se doplňuje odstavec 7, který zní:

"(7) Vyhlašovatel seznámí uchazeče s výsledkem výběrového řízení bez zbytečného odkladu.".

12. V § 13 větě první se slova "nebo z druhu služby" zrušují.

13. V § 16 odst. 1 věta druhá zní: "Po uplynutí stanovené doby je nutno celníka ustanovit do funkce.".

14. § 18 se zrušuje.

15. V § 22 se za slovo "že" vkládá slovo "tuto" a slova "stanovené pro tuto službu nebo na uvedených pracovištích" se zrušují.

16. V § 26 písm. b) body 4 a 5 včetně poznámek pod čarou č. 8a) a 8b) znějí:

"4. 40 dnů na přípravu a vykonání státní závěrečné zkoušky8a) v rámci magisterského studijního programu, popřípadě 60 dnů, navazoval-li magisterský studijní program na bakalářský studijní program,

5. 40 dnů na přípravu a vykonání státní závěrečné zkoušky v rámci bakalářského studijního programu.8b)


8a)   § 46 odst. 3 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění zákona č.  210/2000 Sb.
8b)   § 45 odst. 3 zákona č. 111/1998 Sb.".

17. V § 26 písm. b) se bod 6 zrušuje.

18. V § 28 odst. 4 se věta druhá zrušuje.

19. § 30 včetně nadpisu zní:

"§ 30
Naturální náležitosti
při vzniku a trvání služebního poměru

(1) Při vzniku a trvání služebního poměru se celníkovi poskytují tyto naturální náležitosti:

a)   základní stejnokrojová výbava,
b)   další stejnokrojové součástky, které nejsou poskytovány v základní stejnokrojové výbavě, vyžaduje-li to výkon služby,
c)   součástky k obměně a doplnění základní stejnokrojové výbavy,
d)   prostředky na údržbu základní stejnokrojové výbavy.

(2) Základní stejnokrojová výbava se celníkovi poskytne nejpozději do tří měsíců od vzniku služebního poměru.

(3) Hodnota součástek k obměně a doplnění základní stejnokrojové výbavy v kalendářním roce činí

a)   35 % hodnoty základní stejnokrojové výbavy, pokud celník vykonává službu ve stejnokroji,
b)   15 % hodnoty základní stejnokrojové výbavy, pokud celník používá při výkonu služby střídavě stejnokroj a osobní ochranné prostředky, případně výstrojní součástky, které nejsou poskytovány v základní stejnokrojové výbavě, jestliže tyto součástky používá déle než polovinu stanovené doby služby.

(4) V kalendářním roce se poskytují prostředky na údržbu základní stejnokrojové výbavy ve výši 10 % hodnoty základní stejnokrojové výbavy.".

20. § 32 včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 10) zní:

"§ 32
Nároky na naturální náležitosti

(1) Součástky k obměně a doplnění základní stejnokrojové výbavy nenáleží celníkovi po dobu 12 měsíců od vzniku služebního poměru.

(2) Součástky k obměně a doplnění základní stejnokrojové výbavy a prostředky na údržbu základní stejnokrojové výbavy celníkovi náleží za dobu, po kterou mu náleží

a)   služební příjem, s výjimkou doby, po kterou byl celníkovi zproštěnému výkonu služby krácen služební příjem, jestliže mu nebyl poskytnut doplatek tohoto služebního příjmu,
b)   služební příjem v nemoci.10)

10)   § 15 zákona č. 32/1957 Sb., o nemocenské péči v ozbrojených silách, ve znění pozdějších předpisů.".

21. V § 33 odst. 4 se slova "jeho služební působiště" nahrazují slovy "místo jeho služebního působiště".

22. V § 33 odstavec 6 zní:

"(6) Místem služebního působiště celníka, který provádí celní dohled nad zbožím, které překračuje státní hranice, je část území České republiky a sousedního státu vymezená podle mezinárodních smluv,11) kde je celní dohled prováděn.".

23. V § 33 se doplňují odstavce 7 a 8, které znějí:

"(7) Zahraniční služební cestou se rozumí služební cesta podle odstavce 4 mimo území České republiky.

(8) Služební funkcionář, který vysílá celníka na služební cestu, určí celníkovi dobu a místo nástupu služební cesty, dobu a místo ukončení služební cesty, místo plnění služebních povinností, způsob dopravy na služební cestě, popřípadě další podrobnosti. Nebrání-li tomu důležitý zájem služby, přihlédne služební funkcionář k oprávněným zájmům celníka.".

24. V § 34 odst. 1 písm. d) a odst. 2 se slova "nebo služebním funkcionářem uznaných" zrušují.

25. Za § 34 se vkládají nové § 34a a 34b, které včetně poznámek pod čarou č. 11a), 11b) a 11c) znějí:

"§ 34a
Náhrada jízdních výdajů

(1) Při služební cestě náleží celníkovi náhrada jízdních výdajů za použití veřejných dopravních prostředků, jež vynaložil v souladu s § 33 odst. 8, ve výši, kterou prokáže služebnímu funkcionáři.

(2) Použije-li celník se souhlasem služebního funkcionáře při služební cestě silniční motorové vozidlo, s výjimkou služebního silničního motorového vozidla, náleží mu za každý 1 km jízdy sazba základní náhrady a náhrada výdajů za spotřebovanou pohonnou hmotu ve výši stanovené zvláštním právním předpisem pro zaměstnance v pracovním poměru.11a)

(3) Náhrada výdajů za spotřebovanou pohonnou hmotu se vypočte z ceny pohonné hmoty a ze spotřeby pohonné hmoty silničního motorového vozidla.

(4) Při výpočtu náhrady výdajů za spotřebovanou pohonnou hmotu se vychází z ceny pohonné hmoty prokázané celníkem.

(5) Jestliže celník cenu pohonné hmoty neprokáže, vypočte se mu tato náhrada výdajů z průměrné ceny pohonné hmoty stanovené zvláštním právním předpisem pro zaměstnance v pracovním poměru.11b)

(6) Spotřeba pohonné hmoty silničního motorového vozidla se vypočte aritmetickým průměrem z údajů o spotřebě paliva uvedených v technickém průkazu tohoto vozidla. Pokud je technický průkaz neobsahuje, náleží celníkovi náhrada výdajů za pohonnou hmotu jen v případě, že spotřebu pohonné hmoty prokáže technickým průkazem jiného silničního motorového vozidla shodného typu se shodným objemem válců motoru.

(7) Použije-li celník se souhlasem služebního funkcionáře při služební cestě silniční motorové vozidlo, s výjimkou služebního silničního motorového vozidla, lze s ním předem dohodnout též poskytnutí náhrady výdajů za použití silničního motorového vozidla ve výši odpovídající ceně jízdenky hromadného dopravního prostředku dálkové přepravy.

§ 34b
Náhrada výdajů za ubytování

(1) Při služební cestě náleží celníkovi náhrada výdajů za ubytování, jež vynaložil v souladu s § 33 odst. 8, ve výši, kterou prokáže služebnímu funkcionáři.

(2) Je-li vyslán celník z místa služebního působiště na služební cestu, která trvá déle než jeden kalendářní den, do místa jeho trvalého pobytu11c) nebo do místa trvalého pobytu členů jeho rodiny anebo do místa, ze kterého se denně vrací do místa svého trvalého pobytu nebo své rodiny, náhrada výdajů za ubytování se mu neposkytuje.


11a)   § 7 odst. 2 a § 8 zákona č. 119/1992 Sb., o cestovních náhradách, ve znění zákona č. 44/1994 Sb., zákona č. 125/1998 Sb., zákona č. 324/1998 Sb., zákona č. 333/1999 Sb., zákona č. 36/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb. a zákona č. 220/2000 Sb.
Vyhláška č. 448/2000 Sb., kterou se pro účely poskytování cestovních náhrad stanoví výše sazeb stravného, výše sazeb základních náhrad za používání silničních motorových vozidel a výše průměrných cen pohonných hmot.
11b)   § 7 odst. 5 a § 8 zákona č. 119/1992 Sb.
Vyhláška č. 448/2000 Sb.
11c)   Zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel).".

26. § 35 včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 12) zní:

"§ 35
Stravné

(1) Při služební cestě náleží celníkovi za každý kalendářní den služební cesty stravné ve výši stanovené zvláštním právním předpisem pro zaměstnance v pracovním poměru.12)

(2) Zabezpečí-li služební funkcionář celníkovi na služební cestě bezplatné stravování, stravné se mu neposkytuje. Zabezpečí-li služební funkcionář celníkovi bezplatné stravování jen částečně, krátí se mu náležející stravné o 20 % za snídani, o 40 % za oběd a o 40 % za večeři. Stravné zkrácené podle předchozí věty se zaokrouhluje na celé koruny do výše 50 haléřů směrem dolů a od 50 haléřů včetně směrem nahoru.

(3) Celníkovi vyslanému na služební cestu, která trvá 5 a více hodin a jejíž doba nástupu je určena po 19. hodině kalendářního dne a doba ukončení před 5. hodinou následujícího kalendářního dne, náleží stravné podle odstavce 1 stanovené pro časové pásmo 5 až 12 hodin.

(4) Celníkovi vyslanému na služební cestu, při níž je mu znemožněno stravovat se obvyklým způsobem a která trvá méně než 5 hodin, může přiznat služební funkcionář stravné až do výše dolní hranice stanovené sazby stanovené podle odstavce 1 pro časové pásmo 5 až 12 hodin.

(5) Je-li vyslán celník na služební cestu, která trvá déle než jeden kalendářní den, do místa jeho trvalého pobytu nebo jeho rodiny anebo do místa, ze kterého se denně vrací do místa svého trvalého pobytu nebo do místa trvalého pobytu členů své rodiny, náleží mu stravné pouze za dobu výkonu služby.


12)   § 5 odst. 1 a 2 a § 8 zákona č. 119/1992 Sb.

Vyhláška č. 448/2000 Sb.".

27. V § 36 se slova "nebo služebním funkcionářem uznané" zrušují.

28. V § 38 odst. 2 se slova "v § 35 a 36" nahrazují slovy "v § 34 až 36" a slova "dvou let" se nahrazují slovy "tří let".

29. V § 38 odst. 5 se za slova "který byl" vkládají slova "v době přeložení".

30. § 40 se zrušuje.

31. V § 41 se doplňuje odstavec 3, který zní:

"(3) Dobou rozhodnou pro vznik nároku celníka na náhradu cestovních výdajů v cizí měně je doba přechodu státní hranice České republiky nebo doba odletu a příletu letadla při letecké přepravě.".

32. § 43 včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 17a) zní:

"§ 43
Stravné

(1) Při zahraniční služební cestě náleží celníkovi za podmínek dále stanovených stravné v cizí měně stanovené zvláštním právním předpisem pro zaměstnance v pracovním poměru.17a) Výše stravného v cizí měně se stanoví ze základní sazby stravného stanoveného pro stát, ve kterém celník stráví v kalendářním dni nejvíce času.

(2) Stravné v cizí měně ve výši základní sazby stravného v cizí měně náleží celníkovi, pokud doba jeho zahraniční služební cesty strávené mimo území České republiky trvá v kalendářním dni déle než 12 hodin. Trvá-li tato doba 12 a méně hodin, náleží celníkovi stravné v cizí měně ve výši, která se určí násobkem dvanáctiny poloviční výše základní sazby stravného v cizí měně a počtu celých hodin zahraniční služební cesty strávených mimo území České republiky.

(3) Trvá-li zahraniční služební cesta celníka mimo území České republiky méně než 1 hodinu, stravné v cizí měně mu nenáleží.

(4) Při zahraniční služební cestě náleží celníkovi stravné v české měně podle § 35 za dobu zahraniční služební cesty strávené na území České republiky.

(5) Nenáleží-li celníkovi za dobu zahraniční služební cesty strávené mimo území České republiky stravné v cizí měně podle odstavce 4, připočte se tato doba k době trvání zahraniční služební cesty na území České republiky podle předchozího odstavce.

(6) Celníkovi, který provádí pohraniční odbavování v dopravních prostředcích během jízdy nebo plavby na trase stanovené mezinárodní smlouvou,11) náleží stravné v cizí měně podle odstavců 1 až 5.


17a)   § 12 odst. 2, 3 a 5 zákona č. 119/1992 Sb.".

33. § 45 včetně nadpisu zní:

"§ 45
Náhrada jízdních výdajů

Při poskytnutí náhrady za použití silničního motorového vozidla podle § 34a odst. 2 až 7 náleží celníkovi při zahraniční služební cestě náhrada jízdních výdajů za spotřebovanou pohonnou hmotu v cizí měně až po ujetí vzdálenosti 350 km v zahraničí.".

34. Za § 47 se vkládají nové § 47a a 47b, které včetně nadpisu znějí:

" Společná ustanovení pro náhrady
§ 47a

(1) Náhrady podle této vyhlášky lze paušalizovat. Při výpočtu paušální částky vychází ministerstvo z průměrných podmínek rozhodných pro poskytování náhrad celníkovi nebo skupině celníků. Změní-li se podmínky, za nichž byla paušální částka stanovena, je ministerstvo povinno tuto částku přezkoumat a upravit.

(2) Kde tato vyhláška požaduje, aby celník prokázal cestovní nebo stěhovací výdaje a celník je neprokáže, lze výjimečně přiznat náhrady ve výši uznané služebním funkcionářem s přihlédnutím k § 33 odst. 8; to neplatí o náhradě výdajů za spotřebovanou pohonnou hmotu a náhradě za ubytování.

§ 47b

(1) Celníkovi se poskytne záloha ve výši podle předpokládané doby trvání a podmínek služební cesty.

(2) Celník předloží písemné doklady potřebné pro vyúčtování služební cesty do deseti dnů po dni ukončení služební cesty. Ve stejné lhůtě též vrátí nevyúčtovanou zálohu.

(3) Celníkovi se poskytne při zahraniční služební cestě záloha v příslušné cizí měně ve výši, která odpovídá předpokládané době trvání a podmínkám této cesty. Služební funkcionář se může s celníkem dohodnout na poskytnutí zálohy i v jiné cizí měně, než je stanovena pro příslušný stát, pokud je k této měně v kursovním lístku České národní banky vyhlašován kurz devizového trhu nebo přepočítací poměr denominací jednotné evropské měny. Při určení výše stravného v dohodnuté měně se zjistí korunová hodnota stravného ve stanovené měně, která se přepočítá na dohodnutou měnu. Pro určení korunové hodnoty stravného a částky stravného v dohodnuté měně se použijí kurzy devizového trhu a přepočítací poměry denominací jednotné evropské měny vyhlášené v kursovním lístku České národní banky platném v den poskytnutí zálohy.

(4) Vyúčtování služební cesty a vyplacení náhrady výdajů celníkovi se provede do 10 dnů ode dne, kdy celník předloží služebnímu funkcionáři potřebné písemné doklady.

(5) Částku, o kterou převýší poskytnutá záloha celníkovi při zahraniční služební cestě jeho nárok, vrací celník ve měně, která mu byla poskytnuta, nebo ve měně, na kterou tuto měnu celník v zahraničí směnil, anebo v české měně. Byla-li poskytnuta záloha celníkovi nižší, než činil jeho nárok, doplatí se mu rozdíl vždy v české měně. Při vyúčtování zálohy použije služební funkcionář celníkem doložený kurz, kterým byla poskytnutá měna v zahraničí směněna na jinou měnu, a kurzy devizového trhu a přepočítací poměry uvedené v odstavci 3.

(6) Každou změnu skutečností, která je rozhodná pro poskytnutí náhrady cestovních nebo stěhovacích výdajů, oznámí celník služebnímu funkcionáři bez zbytečného odkladu.".

35. § 49 a 50 se zrušují.

36. V § 52 odst. 1 písm. a) se za slovo "denního" vkládá slovo "(prezenčního)".

37. V § 52 odst. 1 písm. b) se za slovo "služby" vkládají slova "(distančního studia)".

38. V § 52 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:

"(2) Při kombinované formě studia se doba setrvání ve služebním poměru po skončení studia podle odstavce 1 stanoví poměrně podle skutečné doby trvání denního (prezenčního) studia a studia při výkonu služby (distančního studia).".Dosavadní odstavec 2 se označuje jako odstavec 3.

39. V § 53 odst. 2 písmena a) až h) znějí:

"a)   400 000 Kč při studiu na vysoké škole v magisterském studijním programu při zařazení do zálohy pro celníky studující na školách,
b)   200 000 Kč při studiu na vysoké škole v magisterském studijním programu při výkonu služby,
c)   100 000 Kč při studiu na vysoké škole v magisterském studijním programu při zařazení do zálohy pro celníky studující na školách, navazuje-li toto studium na bakalářský studijní program,
d)   50 000 Kč při studiu na vysoké škole v magisterském studijním programu při výkonu služby, navazuje-li toto studium na bakalářský studijní program,
e)   300 000 Kč při studiu na vysoké škole v bakalářském studijním programu při zařazení do zálohy pro celníky studující na školách,
f)   150 000 Kč při studiu na vysoké škole v bakalářském studijním programu při výkonu služby,
g)   150 000 Kč při studiu na střední nebo vyšší odborné škole při zařazení do zálohy pro celníky studující na školách,
h)   70 000 Kč při studiu na střední nebo vyšší odborné škole při výkonu služby.".

40. V § 53 se odstavec 3 zrušuje.

41. V § 55 odst. 1 písm. a) se za slovo "dosáhne" vkládá slovo "nejméně".

42. V § 56 odst. 3 se za slova "spojeného s" vkládají slova "rekondičními procedurami a".

43. § 67 včetně nadpisu zní:

"§ 67
Náhrada za bolest

Náhrada za bolest náleží celníkovi ve dvojnásobné výši v případě, že poškození jeho zdraví bylo způsobeno při služebním zákroku osobou, jejíž jednání směřovalo proti tomuto zákroku, nebo jestliže došlo k poškození jeho zdraví pro výkon služby.".

44. V § 68 odst. 4 se slova "do částky 10 000 Kč" nahrazují slovy "do částky 15 000 Kč".

45. § 72 včetně nadpisu zní:

"§ 72
Doba trvání služebního poměru
rozhodná pro vznik nároku na odchodné

(1) Dobou trvání služebního poměru rozhodnou pro vznik nároku na odchodné je, není-li dále stanoveno jinak, doba trvání služebního poměru celníka, příslušníka Policie České republiky, příslušníka BIS, příslušníka Vězeňské služby České republiky a vojáka z povolání, jakož i služba vojáka v další službě, jestliže byl hmotně zabezpečen jako voják z povolání.

(2) Do doby trvání služebního poměru rozhodné pro vznik nároku na odchodné se nezapočítává doba, která je vyloučena z doby rozhodné pro výsluhu let v hodnosti.".

46. V § 73 se slova "vyplácí služební funkcionář" nahrazují slovy "se vyplácí".

47. § 75 včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 27a) a 27b) zní:

"§ 75
Čistý měsíční výdělek z výdělečné činnosti

(1) Pro účely zjištění čistého měsíčního výdělku z výdělečné činnosti bývalého celníka se za hrubý výdělek považuje

a)   plat nebo mzda podle zvláštních právních předpisů,27) pokud se zahrnují do hrubého výdělku, z něhož se zjišťuje průměrný výdělek pro pracovněprávní účely, v případě sjednání souběžných pracovních nebo obdobných poměrů součet těchto platů nebo mezd,
b)   odměna za práci konanou na základě dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr,
c)   náhrada mzdy poskytovaná za dobu, ve které nebyla práce vykonávána, s výjimkou náhrady mzdy za nevyčerpanou dovolenou, nebo
d)   odměna, i když se nezahrnuje do hrubého výdělku, z něhož se zjišťuje průměrný výdělek pro pracovněprávní účely.

(2) Čistým měsíčním výdělkem z výdělečné činnosti bývalého celníka je

a)   úhrn příjmů zúčtovaných mu zaměstnavatelem po odečtení pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, pojistného na veřejné zdravotní pojištění a zálohy na daň z příjmů fyzických osob, nebo
b)   jedna dvanáctina ročního základu daně z příjmů fyzických osob27a) sníženého o jednu dvanáctinu roční daně z příjmů fyzických osob v příslušném kalendářním roce na základě předloženého daňového přiznání, jde-li o osobu samostatně výdělečně činnou.

(3) Za čistý měsíční výdělek podle odstavce 2 písm. a) se považuje též

a)   dávka nemocenského pojištění,
b)   náhrada za ztrátu na služebním příjmu nebo na výdělku poskytovaná podle předpisů o odpovědnosti za škodu na zdraví,27b) nebo
c)   hmotné zabezpečení uchazečů o zaměstnání vyplacené za jednotlivé kalendářní měsíce doby jeho nezaměstnanosti na základě potvrzení příslušného úřadu práce.27a)

(4) Jde-li o bývalého celníka, který je v pracovním nebo obdobném poměru a současně osobou samostatně výdělečně činnou, je jeho čistým měsíčním výdělkem jedna dvanáctina ročního základu daně z příjmů fyzických osob sníženého o jednu dvanáctinu roční daně z příjmů fyzických osob.


27a)   Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona č. 35/1993 Sb., zákona č. 96/1993 Sb., zákona č. 157/1993 Sb., zákona č. 196/1993 Sb., zákona č.  323/1993 Sb., zákona č. 42/1994 Sb., zákona č. 85/1994 Sb., zákona č. 114/1994 Sb., zákona č. 259/1994 Sb., zákona č. 32/1995 Sb., zákona č. 87/1995 Sb., zákona č.  118/1995 Sb., zákona č. 149/1995 Sb., zákona č. 248/1995 Sb., zákona č. 316/1996  Sb., zákona č. 18/1997 Sb., zákona č. 151/1997 Sb., zákona č. 209/1997 Sb., zákona č. 210/1997 Sb., zákona č. 227/1997 Sb., zákona č. 111/1998 Sb., zákona č. 149/1998  Sb., zákona č. 168/1998 Sb., zákona č. 333/1998 Sb., zákona č. 63/1999 Sb., zákona č. 129/1999 Sb., zákona č. 144/1999 Sb., zákona č. 170/1999 Sb., zákona č. 225/1999  Sb., zákona č. 3/2000 Sb., zákona č. 17/2000 Sb., zákona č. 27/2000 Sb., zákona č.  72/2000 Sb., zákona č. 100/2000 Sb., zákona č. 103/2000 Sb., zákona č. 121/2000, zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 241/2000 Sb., zákona č. 340/2000 Sb. a zákona č.  492/2000 Sb.
27b)   § 91 písm. a) zákona č. 186/1992 Sb.
§ 194 a 195 zákoníku práce.
§ 445 občanského zákoníku.".

48. V § 77 odst. 1 se slovo "odchodné" nahrazuje slovy "příspěvek za službu".

49. § 82 včetně nadpisu zní:

"§ 82
Jiný orgán šetřící jednání celníka

(1) Jiným orgánem, který šetří jednání celníka mající znaky kázeňského přestupku, přestupku nebo trestného činu, se rozumí zejména orgán činný v trestním řízení28) a správní úřad.

(2) Jiným orgánem není orgán zmocněný služebním funkcionářem, který je příslušný uložit celníkovi kázeňský trest.".

50. V § 86 odst. 2 se číslo "30" nahrazuje číslem "15".

51. V § 89 odst. 1 se ve větách druhé a třetí za slova "rozhodne" vkládají slova "usnesením".

52. V § 89 odst. 2 se slova "rozhodnutí" nahrazují slovy "usnesení".

53. V příloze č. 1 bodu 8 se za slovo "poměru" vkládají slova "uvolněním nebo".

Čl. II

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. června 2001.

Ministr:
Ing. Rusnok v. r.

E-shop

Jak bydlet a podnikat v nájmu

Jak bydlet a podnikat v nájmu

Lenka Veselá - GRADA Publishing, a. s.

Kniha slouží jako praktická pomůcka zejména pro pronajímatele a nájemce při uzavíraní smluv a řešení sporů, uvádí odpovědi na nejčastější otázky vyplývající z praxe, uvnitř naleznete i praktické vzory smluv a podání. Jako jediná na trhu obsahuje komplexní a ucelený přehled ...

Cena: 339 KčKOUPIT

Zákon o státním podniku - Komentář

Zákon o státním podniku - Komentář

Jan Dědič, Jana Guričová, Josef Kříž, Jan Lasák, Jakub Porod - Wolters Kluwer, a. s.

Po 20 letech účinnosti zákona č. 77/1997 Sb., o státním podniku, přináší tento komentář jeho první ucelený výklad, který navíc reaguje na poslední velkou novelu zákona z roku 2017. Státní podnik představuje zvláštní právnickou osobu na pomezí veřejného a soukromého práva a tato ...

Cena: 685 KčKOUPIT

ÚZ č. 1318 - Advokáti, soudci a soudy, notáři, znalci a tlumočníci

ÚZ č. 1318 - Advokáti, soudci a soudy, notáři, znalci a tlumočníci

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje soubor předpisů regulujících výkon právnických profesí a dále činnost znalců a tlumočníků. Od minulého vydání došlo ke změnám v zákoně o advokacii, v zákoně o soudech a soudcích (zejména ...

Cena: 123 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2020 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.