Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů


114

NAŘĺZENĺ VLÁDY

ze dne 7. března 2001

o stanovení produkčních kvót cukru na kvótové roky 2001/2002 až 2004/2005

Vláda nařizuje podle § 12 odst. 3 až 5 k provedení § 2 odst. 5 a § 12 odst. 3 až 7 zákona č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu):

ČÁST PRVNĺ
ÚVODNĺ USTANOVENĺ

§ 1
Předmět úpravy

Toto nařízení stanoví produkční kvóty cukru pro zajištění a udržení výroby cukrovky a cukru a pro stabilizaci trhu s cukrem a podmínky systému produkčních kvót cukru.

§ 2
Vymezení pojmů

Pro účely tohoto nařízení se rozumí

a)   cukrem cukr extra bílý,1) cukr bílý,1) cukr polobílý,1) tvarovaný cukr,1) přírodní cukr,1) tekutý cukr,1) tekutý invertní cukr,1) sirup z tekutého invertního cukru1) a surový cukr, které obsahují v suchém stavu alespoň 90 hmotnostních procent sacharózy,
b)   cukrovkou cukrová řepa vypěstovaná na území České republiky,
c)   pěstitelem podnikatel,2) který pěstuje cukrovku na území České republiky,
d)   producentem cukru držitel individuální produkční kvóty cukru (dále jen "kvóta"),
e)   kvótovým rokem období od 1. září příslušného kalendářního roku do 31. srpna následujícího kalendářního roku,
f)   kvótou vyrobené množství cukru z cukrovky stanovené nebo změněné v souladu s tímto nařízením,
1. jehož část producent cukru za podmínek stanovených tímto nařízením v průběhu kvótového roku uvede na trh v České republice, včetně cukru obsaženého v jiném výrobku, (dále jen "tuzemský podíl kvóty"), a
2. jehož část producent cukru za podmínek stanovených tímto nařízením v průběhu kvótového roku vyveze mimo území České republiky, včetně vývozu jím vyrobeného cukru obsaženého v jiném výrobku, (dále jen "vývozní podíl kvóty").

 ČÁST DRUHÁ
AKTUÁLNĺ ROČNĺ KVÓTA CUKRU,
REZERVA, KVÓTA A JEJICH STANOVENĺ

§ 3
Stanovení aktuální roční kvóty

Aktuální roční kvóta pro kvótové roky 2001/2002 až 2004/2005 se stanovuje jako součet kvót a rezervy v maximální výši 505 000 tun cukru pro příslušný kvótový rok.

§ 4
Stanovování rezervy

(1) Rezerva se stanovuje jako množství cukru určené ke stanovení nové kvóty nebo ke zvýšení kvóty.

(2) Rezerva se zvyšuje o množství cukru, o které byly sníženy kvóty podle § 9 tohoto nařízení, a o množství cukru, které odpovídá kvótě, jejíž účinky zanikly podle § 7 odst. 4 a podle § 12 odst. 6.

(3) Státní zemědělský intervenční fond (dále jen "Fond") stanoví nejpozději do 31. října kalendářního roku předcházejícího příslušný kvótový rok množství rezervy, které lze rozdělit mezi osoby uvedené v § 11 odst. 1, na základě skutečné bilance výroby a prodeje cukru v uplynulém kvótovém roce a předpokládané bilance výroby a prodeje cukru v bezprostředně nadcházejícím kvótovém roce. Fond zveřejní bez zbytečného odkladu výši rezervy určenou pro rozdělení ve Věstníku Ministerstva zemědělství (dále jen "Věstník").

§ 5
Žádost o kvótu

(1) Fyzická nebo právnická osoba (dále jen "žadatel") může podat žádost o kvótu (dále jen "žádost"), pokud

a)   předmětem jeho činnosti je výroba cukru,
b)   má trvalý pobyt, jde-li o fyzickou osobu, nebo sídlo, jde-li o právnickou osobu, na území České republiky, a jde-li o zahraničního žadatele, doloží, že oprávněně podniká na území České republiky,
c)   v období po 1. září 2000 vyráběl cukr z cukrovky ve výrobním zařízení, které se nachází na území České republiky,
d)   má vypořádány ke dni podání žádosti splatné závazky k Fondu, Ministerstvu zemědělství (dále jen "ministerstvo"), Pozemkovému fondu České republiky, Fondu národního majetku České republiky, závazky související s příspěvkem na sociální zabezpečení a s příspěvkem na státní politiku zaměstnanosti, závazky související se všeobecným zdravotním pojištěním, závazky související s podporami poskytnutými do zemědělství a má vypořádány splatné závazky za dodanou cukrovku se všemi pěstiteli,
e)   není v likvidaci nebo na jeho majetek nebyl prohlášen konkurs.

(2) Vzor žádosti je uveden v příloze č. 1 k tomuto nařízení. Splnění podmínek stanovených v odstavci 1 písm. d) a e) žadatel stvrzuje čestným prohlášením, jehož vzor je uveden v bodu 3 přílohy č. 1 k tomuto nařízení. Žádost bude doložena nezbytnými doklady, jejichž výčet je uveden v bodu 4 přílohy č. 1 k tomuto nařízení.

(3) Žadatel v žádosti uvede množství cukru v tunách, které vyrobil z cukrovky v období

a)   od 1. září 1996 do 31. srpna 1997,
b)   od 1. září 1997 do 31. srpna 1998,
c)   od 1. září 1998 do 31. srpna 1999,
d)   od 1. září 1999 do 31. srpna 2000,
e)   od 1. září 2000 do 28. února 2001.

(4) Žadatel doručí žádost Fondu nejpozději do 30 dnů ode dne nabytí účinnosti tohoto nařízení.

Stanovení kvóty
§ 6

(1) Zjistí-li Fond, že žádost nebyla vyplněna úplně, případně že neobsahuje všechny nezbytné doklady, žádost do 10 dnů ode dne jejího doručení Fondu vrátí s výzvou k doplnění chybějících údajů, případně dokladů ve Fondem stanovené lhůtě, která nesmí být kratší než 3 dny a delší než 10 dnů od doručení výzvy.

(2) Zjistí-li Fond, že

a)   žádost nebyla doručena ve stanoveném termínu,
b)   žadatel nesplňuje ustanovení § 5 odst. 1,
c)   žadatel nedoručil ve stanoveném termínu vrácenou žádost, nebo
d)   vrácená žádost neobsahuje doplněné údaje, popřípadě doklady,

žádost zamítne a tuto skutečnost žadateli písemně oznámí s udáním důvodu zamítnutí.

§ 7

(1) Fond žadateli, kterému nebyla zamítnuta žádost podle § 6 odst. 2 a vyráběl cukr ve třech a méně obdobích (§ 5 odst. 3), vypočte průměrnou roční výrobu cukru za tato období. Pokud žadatel vyráběl cukr ve více než třech obdobích (§ 5 odst. 3), vypočte Fond průměrnou roční výrobu cukru za tři období, v nichž žadatel vyrobil nejvíce cukru.

(2) Fond určí koeficient pro stanovení kvóty jednotlivým žadatelům jako podíl množství 490 000 tun cukru a souhrnu průměrných ročních výrob cukru jednotlivých žadatelů zjištěných podle odstavce 1.

(3) Fond stanoví každému žadateli kvótu jako součin koeficientu podle odstavce 2 a průměrné roční výroby cukru tohoto žadatele podle odstavce 1.

(4) Fond přidělí kvótu podle odstavce 3 podmínečně s tím, že žadatel do 90 dnů ode dne přidělení kvóty prokáže, že smluvně zajistil dodávky cukrovky od pěstitelů potřebné k výrobě cukru v množství odpovídajícím nejméně 70 % přidělené kvóty. Pokud žadatel tuto skutečnost neprokáže, účinky stanovené kvóty zanikají. Fond tuto skutečnost bez zbytečnéhoodkladu oznámí žadateli.

§ 8
Stanovení tuzemského podílu kvóty
a vývozního podílu kvóty

Fond nejpozději 90 dnů před začátkem příslušného kvótového roku na základě skutečné bilance výroby a prodeje cukru v uplynulém kvótovém roce a předpokládané bilance výroby a prodeje cukru v bezprostředně následujícím kvótovém roce stanoví všem producentům cukru tuzemský podíl kvóty a vývozní podíl kvóty. Fond zveřejní tuzemský podíl kvóty a vývozní podíl kvóty bez zbytečného odkladu ve Věstníku.

§ 9
Snížení kvóty

(1) Fond po skončení kvótového roku sníží producentovi cukru kvótu, pokud producent cukru v průběhu bezprostředně předcházejícího kvótového roku (dále jen "uplynulý rok")

a)   neuvedl na trh v České republice množství cukru, které odpovídá tuzemskému podílu kvóty stanovenému pro uplynulý rok podle § 8 a zvýšenému o množství cukru, které producentovi cukru v uplynulém roce dodala jiná osoba, anebo
b)   nevyvezl mimo území České republiky množství cukru, které odpovídá vývoznímu podílu kvóty stanovenému pro uplynulý rok podle § 8.

(2) Fond sníží producentovi cukru kvótu podle odstavce 1 o množství cukru, které odpovídá 1,15násobku součtu

a)   kladného rozdílu mezi tuzemským podílem kvóty tohoto producenta cukru zvýšeným o množství cukru, které tomuto producentovi cukru v uplynulém roce dodala jiná osoba, a množstvím cukru uvedeném tímto producentem cukru na trh v České republice v průběhu uplynulého roku, a
b)   kladného rozdílu mezi vývozním podílem kvóty tohoto producenta cukru a množstvím cukru vyvezeném producentem cukru mimo území České republiky v průběhu uplynulého roku.

(3) Fond do snížení kvóty podle odstavce 2 nezahrne

a)   1,15násobek rozdílu mezi tuzemským podílem kvóty tohoto producenta cukru zvýšeným o množství cukru, které producentovi cukru v uplynulém roce dodala jiná osoba, a množstvím cukru uvedeném tímto producentem cukru na trh v České republice v průběhu uplynulého roku, pokud producent cukru vyrobil z cukrovky v uplynulém roce alespoň takové množství cukru, které odpovídá jeho tuzemskému podílu kvóty,
b)   kladný rozdíl podle odstavce 2 písm. a) nebo podle odstavce 2 písm. b), pokud je nižší než 100 tun.

(4) Fond snížení kvóty neprovede, jestliže ke skutečnosti uvedené v odstavci 1 písm. a), případně odstavci 1 písm. b) došlo v důsledku příčin, které producent cukru nemohl ovlivnit, a pokud producent cukru tuto skutečnost neprodleně oznámil Fondu.

(5) Fond provede snížení kvóty s účinkem od počátku kvótového roku bezprostředně následujícího po kvótovém roce, ve kterém došlo ke skutečnosti uvedené v odstavci 1 písm. a), případně odstavci 1 písm. b).

§ 10
Vývoz cukru nad rozsah vývozního podílu kvóty

Producent cukru může v průběhu kvótového roku vyvézt cukr mimo území České republiky nad rozsah vývozního podílu kvóty stanoveného pro příslušný kvótový rok podle § 8, pokud tímto vývozem nedojde k porušení mezinárodní smlouvy, kterou je Česká republika vázána.

§ 11
Žádost o zvýšení kvóty
nebo o stanovení nové kvóty z rezervy

(1) Fyzická nebo právnická osoba (dále jen "žadatel o rezervu") může podat žádost o zvýšení kvóty nebo o stanovení nové kvóty (dále jen "žádost o rezervu"), pokud

a)   předmětem jeho činnosti je výroba cukru,
b)   má trvalý pobyt, jde-li o fyzickou osobu, nebo sídlo, jde-li o právnickou osobu, na území České republiky, a jde-li o zahraničního žadatele, doloží, že oprávněně podniká na území České republiky,
c)   prokáže, že
1. součástí jeho hmotného majetku3) je úplné výrobní zařízení na výrobu cukru, které se nachází na území České republiky, případně
2. část výrobního zařízení nebo úplné výrobní zařízení na výrobu cukru bude užívat na základě nájemní smlouvy4) po dobu trvání alespoň 40 dnů v každém kvótovém roce,
d)   má vypořádány ke dni podání žádosti o rezervu splatné závazky k Fondu, ministerstvu, Pozemkovému fondu České republiky, Fondu národního majetku České republiky, závazky související s příspěvkem na sociální zabezpečení a s příspěvkem na státní politiku zaměstnanosti, závazky související se všeobecným zdravotním pojištěním, závazky související s podporami poskytnutými do zemědělství a má vypořádány splatné závazky za dodanou cukrovku se všemi pěstiteli,
e)   splňuje podmínky stanovené zvláštním právním předpisem,5)
f)   nebyla mu snížena kvóta v uplynulém kvótovém roce,
g)   není v likvidaci nebo na jeho majetek nebyl prohlášen konkurs.

(2) Vzor žádosti o rezervu je uveden v příloze č. 2 k tomuto nařízení. Žadatel o rezervu stvrzuje splnění podmínek stanovených v odstavci 1 písm. d) a g) čestným prohlášením, jehož vzor je uveden v bodu 3 přílohy č. 2 k tomuto nařízení. K žádosti o rezervu žadatel o rezervu přiloží doklady nebo jejich úředně ověřené kopie, jejichž výčet je uveden v bodu 4 přílohy č. 2 k tomuto nařízení.

(3) V žádosti o rezervu žadatel o rezervu uvede

a)   výši nové kvóty, kterou požaduje stanovit, nebo
b)   výši kvóty ke dni podání žádosti o rezervu a množství cukru, o které požaduje zvýšit kvótu.

(4) Žadatel o rezervu doloží žádost o rezervu dokladem prokazujícím opodstatněnost jeho požadavku nebo příslušným znaleckým posudkem.

(5) Žadatel o rezervu Fondu doručí žádost o rezervu nejpozději do 30. listopadu kalendářního roku.

§ 12
Zvýšení kvóty z rezervy
a stanovení nové kvóty z rezervy

(1) Zjistí-li Fond, že žádost o rezervu nebyla vyplněna úplně, případně že neobsahuje všechny nezbytné doklady, žádost o rezervu do 10 dnů ode dne jejího doručení Fondu vrátí s výzvou k doplnění chybějících údajů, případně dokladů ve Fondem stanovené lhůtě, která nesmí být kratší než 3 dny a delší než 10 dnů od doručení výzvy.

(2) Zjistí-li Fond, že

a)   žádost o rezervu nebyla doručena ve stanoveném termínu,
b)   žadatel o rezervu nesplňuje ustanovení § 11 odst. 1,
c)   žadatel o rezervu nedoručil ve stanoveném termínu vrácenou žádost o rezervu,
d)   vrácená žádost o rezervu neobsahuje doplněné údaje, případně doklady,
e)   žádost o rezervu obsahuje nepravdivé údaje, nebo
f)   žadatel o rezervu požádal o stanovení nové kvóty odpovídající množství cukru, které prokazatelně nelze vyrobit v průběhu kvótového roku ve výrobním zařízení, které je součástí hmotného majetku žadatele o rezervu, případně které užívá na základě nájemní smlouvy,

žádost o rezervu zamítne a tuto skutečnost žadateli o rezervu písemně oznámí s udáním důvodu zamítnutí.

(3) Fond uspokojí požadavky žadatelů o rezervu, kterým nebyla zamítnuta žádost o rezervu podle odstavce 2, které ve svém souhrnu přesáhnou množství určené pro rozdělení v příslušném kvótovém roce (§ 4 odst. 3), poměrně.

(4) Nenastane-li skutečnost uvedená v odstavci 3, Fond rozhodne o stanovení nové kvóty nebo o zvýšení kvóty podle požadavku žadatele uvedeného v žádosti o rezervu, nejvýše však v množství určeném pro rozdělení v příslušném kvótovém roce (§ 4 odst. 2).

(5) Fond zvýší žadateli o rezervu kvótu nebo stanoví novou kvótu od počátku kvótového roku, který bezprostředně následuje po kvótovém roce, ve kterém Fond rozhodl o zvýšení kvóty nebo o stanovení nové kvóty.

(6) Fond zvýší kvótu nebo stanoví novou kvótu podle odstavců 3 až 5 podmínečně s tím, že žadatel o rezervu prokáže Fondu do 90 dnů ode dne zvýšení kvóty nebo stanovení nové kvóty, že smluvně zajistil dodávky cukrovky od pěstitelů potřebné k výrobě cukru v množství odpovídajícím nejméně 70 % zvýšené kvóty nebo nově stanovené kvóty. Pokud tuto skutečnost žadatel o rezervu neprokáže, účinky zvýšení kvóty nebo stanovení nové kvóty zanikají. Fond tuto skutečnost bez zbytečného odkladu oznámí žadateli o rezervu.

ČÁST TŘETĺ
SPOLEČNÁ USTANOVENĺ

§ 13
Minimální ceny a maximální cena

(1) Minimální cenu pro cukr uváděný na trh v České republice stanoví nejpozději 60 dnů před začátkem příslušného kvótového roku Ministerstvo financí podle zvláštního právního předpisu,6) na návrh ministerstva, které předloží Ministerstvu financí tento návrh nejpozději 90 dnů před začátkem příslušného kvótového roku.

(2) Minimální cenu cukrovky stanoví nejpozději 60 dnů před začátkem příslušného kvótového roku Ministerstvo financí podle zvláštního právního předpisu6) na návrh ministerstva, které předloží Ministerstvu financí tento návrh nejpozději 90 dnů před začátkem příslušného kvótového roku. Minimální cena cukrovky se stanoví pro cukrovku o cukernatosti 16 %, rovnající se výtěžnosti 130 kg cukru z 1 tuny cukrovky. Minimální cena cukru se vypočte ze sazeb, které vyjadřují

a)   výrobní náklady, včetně nákladů na skladování cukru a přiměřený zisk producentů cukru,
b)   příjmy producentů cukru z prodeje melasy a řízků, a
c)   náklady producentů cukru vynaložené na dopravu cukrovky.

(3) Minimální cena cukrovky stanovená podle odstavce 2 se vztahuje pouze na množství cukrovky potřebné pro výrobu množství cukru odpovídající tuzemskému podílu kvóty a vývoznímu podílu kvóty producenta cukru.

(4) Zjistí-li Fond na základě informací poskytovaných producenty cukru podle § 14 odst. 1 písm. d), že průměrná cena cukru uvedeného producenty cukru na trh v České republice v posledním sledovaném měsíci překročila o více než 10 % minimální cenu cukru stanovenou podle odstavce 1, podá nejpozději do 30 dnů, prostřednictvím ministerstva, návrh Ministerstvu financí na stanovení maximální ceny cukru uváděného na trh v České republice podle zvláštního právního předpisu.6)

§ 14
Poskytování informací

(1) Fond je oprávněn v každém kvótovém roce požadovat od producentů cukru informace o

a)   uzavřených smlouvách na dodávku cukrovky s pěstiteli ke dni 30. dubna příslušného kalendářního roku,
b)   odhadu nákupu cukrovky ke dni 31. srpna příslušného kalendářního roku,
c)   nákupu cukrovky ke dni 31. prosince příslušného kalendářního roku,
d)   výrobě cukru z cukrovky, zásobách, nákupu, prodeji a vývozu cukru, prodeji a vývozu cukru obsaženého ve výrobcích za příslušný kalendářní měsíc vždy do desátého dne následujícího kalendářního měsíce,
e)   inventurní zásobě cukru ke dni 30. dubna a ke dni 31. srpna příslušného kalendářního roku,
f)   zahájení a ukončení zpracování cukrovky do desátého dne po ukončení zpracování cukrovky,
g)   podkladech pro kalkulaci ceny bílého cukru za příslušný kalendářní rok do 30. dubna následujícího kalendářního roku,
h)   ukončení výroby cukru a následném převodu kvóty do rezervy nebo jinému producentovi cukru do desátého dne po dni uskutečnění převodu kvóty,
i)   převodu části kvóty na jiného producenta bez ukončení výroby cukru do desátého dne po dni uskutečnění převodu části kvóty.

(2) Vzory tiskopisů pro poskytování informací podle odstavce 1 jsou uvedeny v příloze č. 3 k tomuto nařízení.

(3) Producent cukru poskytuje informace podle odstavce 1 písm. a) až c) a e) zpravidla do desátého dne následujícího po dni uvedeném v těchto písmenech.

(4) Fond může informace získané podle odstavce 1 poskytnout ministerstvu.

ČÁST ČTVRTÁ
PŘECHODNÁ USTANOVENĺ

§ 15
Počáteční výše rezervy

Ke dni nabytí účinnosti tohoto nařízení se stanovuje počáteční výše rezervy v množství 15 000 tun cukru.

§ 16

(1) Žádost o rezervu pro kvótový rok 2001/2002 může podat pouze osoba uvedená v § 11 odst. 1, která nevyráběla cukr po 1. září 2000, a to ve lhůtě do třiceti dnů ode dne nabytí účinnosti tohoto nařízení.

(2) Fond stanoví množství rezervy pro kvótový rok 2001/2002, které lze rozdělit mezi žadatele o rezervu podle odstavce 1. Tuto skutečnost Fond neprodleně zveřejní ve Věstníku.

ČÁST PÁTÁ
ÚČINNOST

§ 17

(1) Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

(2) Toto nařízení pozbývá platnosti dnem 31. srpna 2005. Práva a povinnosti vzniklé podle tohoto nařízení se řídí dosavadními předpisy.

Předseda vlády:
v z. PhDr. Špidla v. r.
1. místopředseda vlády
a ministr práce a sociálních věcí
Ministr zemědělství:
Ing. Fencl v. r.


1)   Vyhláška č. 334/1997 Sb., kterou se provádí § 18 písm. a), d), j) a k) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, pro přírodní sladidla, med, nečokoládové cukrovinky, kakaový prášek a směsi kakaa s cukrem, čokoládu a čokoládové cukrovinky, ve znění vyhlášky č. 94/2000 Sb.
2)   § 2 obchodního zákoníku.
3)   Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění zákona č. 117/1994 Sb. a zákona č. 227/1997 Sb.
4)   § 663 a násl. občanského zákoníku.
§ 488b a násl. obchodního zákoníku.
5)   Například § 11 odst. 1 písm. a) zákona č. 309/1991 Sb., o ochraně ovzduší před znečišťujícími látkami (zákon o ovzduší), ve znění zákona č.  218/1992 Sb., zákona č. 158/1994 Sb. a zákona č. 71/2000 Sb., § 8 odst. 1 zákona č. 138/1973 Sb., o vodách (vodní zákon), § 9 odst. 1 písm. i) zákona č. 18/1997 Sb., o mírovém využití jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) a o změně a doplnění některých zákonů, § 5 odst. 1 písm. k) a § 20 odst. 1 zákona č. 125/1997 Sb., o odpadech, ve znění zákona č.  37/2000 Sb. a zákona č. 132/2000 Sb., § 3 odst. 1 písm. g) zákona č. 110/1997  Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 306/2000 Sb., vyhláška č. 263/2000  Sb., kterou se stanoví měřidla k povinnému ověřování a měřidla podléhající schválení typu, vyhláška č. 18/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená tlaková zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti, ve znění vyhlášky č. 97/1982 Sb., vyhlášky č. 551/1990 Sb. a nařízení vlády č. 352/2000  Sb., vyhláška č. 19/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená zdvihací zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti, ve znění vyhlášky č.  552/1990 Sb. a nařízení vlády č. 352/2000 Sb., § 2 vyhlášky č. 147/1998 Sb., o způsobu stanovení kritických bodů v technologii výroby.
6)   § 5 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách.

Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 114/2001 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu.
Na www.sagit.cz není k dispozici v textové podobě)

Příloha č. 2 k nařízení vlády č. 114/2001 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu.
Na www.sagit.cz není k dispozici v textové podobě)

Příloha č. 3 k nařízení vlády č. 114/2001 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu.
Na www.sagit.cz není k dispozici v textové podobě)

E-shop

Vztah českého a unijního soutěžního práva EPI101

Vztah českého a unijního soutěžního práva EPI101

Michal Petr -

Tato publikace se zaměřuje na soutěžní právo v nejužším slova smyslu, tedy na problematiku zakázaných dohod a zneužívání dominantního postavení, přičemž si klade tři základní otázky. Zaprvé, nakolik je české soutěžní právo skutečně harmonizováno s právem unijním, nejen pokud jde o ...

Cena: 390 KčKOUPIT

ÚZ č. 1348 - Vzorový účtový rozvrh 2020, Rozvaha a výsledovka 2020

ÚZ č. 1348 - Vzorový účtový rozvrh 2020, Rozvaha a výsledovka 2020

Sagit, a. s.

Publikace je užitečným vodítkem pro sestavení takového účtového rozvrhu podnikatelů, se kterým budou minimalizovány problémy při sestavování účetní závěrky za rok 2020. V publikaci najdete syntetické účty ke ...

Cena: 69 KčKOUPIT

Směnečné spory

Směnečné spory

Matěj Dobeš - C. H. Beck

Směnka patří mezi nejfrekventovanější zajišťovací prostředky, a je tomu tak především kvůli tomu, že věřiteli poskytuje značný komfort při vymáhání jeho pohledávky. Směnka je abstraktní cenný papír a součástí principu směnečné přísnosti je i požadavek na jednoduché a rychlé vymáhání ...

Cena: 290 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2020 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.