Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů


41

VYHLÁŠKA
Ministerstva zemědělství

ze dne 12. ledna 2001,

kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 83/1997 Sb., o ochraně proti zavlékání škodlivých organismů při dovozu, průvozu a vývozu rostlin a rostlinných produktů a proti jejich rozšiřování na území České republiky a o soustavné rostlinolékařské kontrole, ve znění vyhlášky č. 206/1999 Sb.

Ministerstvo zemědělství po projednání s Ministerstvem dopravy a spojů, Ministerstvem financí a Ministerstvem průmyslu a obchodu stanoví podle § 45 odst. 1 zákona č. 147/1996 Sb., o rostlinolékařské péči a změnách některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 409/2000 Sb., (dále jen "zákon"):

Čl. I

Vyhláška č. 83/1997 Sb., o ochraně proti zavlékání škodlivých organismů při dovozu, průvozu a vývozu rostlin a rostlinných produktů a proti jejich rozšiřování na území České republiky a o soustavné rostlinolékařské kontrole, ve znění vyhlášky č. 206/1999 Sb., se mění takto:

1. V § 1 se písmeno a) zrušuje.Dosavadní písmena b), c) a d) se označují jako písmena a), b) a c).

2. V § 1 se doplňují písmena d) až i), která znějí:

"d)  pěstebním substrátem - materiál, v němž se pěstují rostliny nebo který je k tomu účelu určený,
e)   hraněným dřevem - dřevo zbavené přirozeného zaobleného povrchu,
f)   osivem - semena určená k pěstování,
g)   zrnem - semena, která jsou rostlinnými produkty podle § 2 odst. 3 zákona,
h)   členskými státy Evropské a středozemní organizace ochrany rostlin (dále jen "EPPO") - Albánie, Alžírsko, Belgie, Bulharsko, Česká republika, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Guernsey, Chorvatsko, Irsko, Itálie, Izrael, Jersey, Jordánsko, Kypr, Kyrgyzstán, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Makedonie, Malta, Maroko, Německo, Nizozemí, Norsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Rusko, Řecko, Slovensko, Slovinsko, Spojené království Velké Británie a Severního Irska, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko, Tunisko, Turecko, Ukrajina,
i)   členskými státy Evropské unie (dále jen "EU") - Belgie, Dánsko, Finsko, Francie, Irsko, Itálie, Lucembursko, Německo, Nizozemí, Portugalsko, Rakousko, Řecko, Spojené království Velké Británie a Severního Irska, Španělsko, Švédsko.".

3. § 3 včetně nadpisu zní:

"§ 3
Soustavná rostlinolékařská kontrola
[K § 7 písm. b) zákona]

(1) Soustavné rostlinolékařské kontrole podléhají rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty uvedené v příloze č. 2.

(2) Soustavné rostlinolékařské kontrole zaměřené na výskyt škodlivých organismů uvedených v přílohách č. 6 a 7, škodlivých organismů podle § 11 odst. 1 písm. e) zákona a splnění zvláštních požadavků rostlinolékařské péče podle přílohy č. 9a podléhají rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty uvedené v příloze č. 2.".

4. Za § 3 se vkládá nový § 3a, který včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 1) a 2) zní:

"§ 3a
Registrace právnických a fyzických osob
(K § 7b odst. 1 a 3 a § 7c odst. 2 zákona)

(1) Úřední registr podle § 7b odst. 1 zákona obsahuje

a)   jméno, příjmení, adresu a datum narození, jde-li o fyzickou osobu, nebo obchodní firmu, sídlo a identifikační číslo, jde-li o právnickou osobu,
b)   registrační číslo, kterým je příslušná osoba jednoznačně identifikována,
c)   jméno, příjmení, adresu a datum narození osoby nebo osob zmocněných k jednání se Státní rostlinolékařskou správou (dále jen "rostlinolékařská správa"),
d)   rozsah registrace podle příloh č. 2 a 3,
e)   přesnou adresu všech pracovišť a provozoven registrované osoby, ve kterých jsou pěstovány rostliny a vyráběny rostlinné produkty a jiné předměty, které podléhají soustavné rostlinolékařské kontrole (příloha č. 2) nebo ve kterých je s těmito rostlinami, rostlinnými produkty a jinými předměty jinak nakládáno nebo v nichž je nakládáno s dováženými rostlinami, rostlinnými produkty a jinými předměty uvedenými v příloze č. 3,
f)   údaje uvedené v § 7c odst. 2 písm. d) bodě 2 zákona.

(2) Rostlinolékařská správa vede úřední registr uvedený v § 7b odst. 1 zákona na regionální a ústřední úrovni.

(3) O registraci požádají příslušné osoby rostlinolékařskou správu písemnou formou. Žádost obsahuje údaje uvedené v odstavci 1, popřípadě další údaje nezbytné k rozhodnutí o registraci. Vzor žádosti o registraci a způsob podávání žádostí zveřejní rostlinolékařská správa ve Věstníku Ministerstva zemědělství.

(4) Registrované osoby vedou podle § 7c odst. 2 písm. a) zákona v rozsahu své registrace průběžně evidenci o pěstovaných, vyrobených, dovezených, skladovaných a jinak užívaných rostlinách, rostlinných produktech a jiných předmětech uvedených v příloze č. 2, která obsahuje

a)   záznamy o jejich druzích, popřípadě odrůdách a o jejich množství, včetně kategorií a generací rozmnožovacího materiálu,1)
b)   záznamy a doklady o jejich původu, účelu výroby, pěstování, způsobu nakládání, dovozu a skladování a o jejich převodu nebo přechodu na jiné osoby,
c)   záznamy o místech,2) kde se pěstují, vyrábějí, skladují nebo kde se s nimi jinak nakládá,
d)   záznamy a doklady vztahující se k péči o zdravotní stav rostlin a rostlinných produktů a k jeho hodnocení, k ošetřování jiných předmětů a k zabezpečení jejich totožnosti,
e)   záznamy o provedení rostlinolékařských kontrol.

(5) Záznamy a doklady podle odstavce 4 uchovávají registrované osoby nejméně jeden rok ode dne, kdy došlo k poslednímu převodu nebo přechodu práv k rostlinám, rostlinným produktům nebo jiným předmětům.

(6) Zvláštní požadavky rostlinolékařské péče, které plní registrované osoby podle § 7c odst. 2 písm. e) zákona, jsou uvedeny v příloze č. 9a.


1)  § 2 písm. g) zákona č. 92/1996 Sb., o odrůdách, osivu a sadbě pěstovaných rostlin.
2)  § 6 odst. 1 písm. a) až d) a písm. f), § 7 písm. a), c), d), h) a l) a § 10 odst. 1 vyhlášky č. 190/1996 Sb., kterou se provádí zákon č.  265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, ve znění zákona č. 210/1993 Sb. a zákona č. 90/1996 Sb., a zákon České národní rady č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), ve znění zákona č. 89/1996 Sb., ve znění pozdějších předpisů.".

5. § 4 včetně nadpisu zní:

"§ 4
Zásilky podléhající rostlinolékařské kontrole
(K § 8 odst. 2 a 6 zákona)

Zásilky, které jsou dovozci a dopravci povinni předložit k rostlinolékařské kontrole podle § 8 odst. 2 zákona a které musí být při vstupu na území České republiky opatřeny rostlinolékařským osvědčením podle § 8 odst. 6 zákona, jsou uvedeny v příloze č. 3.".

6. Za § 4 se vkládá nový § 4a, který včetně nadpisu zní:

"§ 4a
Malá množství rostlin
(K § 8 odst. 10 zákona)

(1) Malá množství rostlin, na která se nevztahuje ustanovení § 8 odst. 2 a 3 zákona, jsou nejvýše:

a)   při původu ze všech zemí s výjimkou států uvedených v bodu b)
1.  ovoce a zelenina kromě hlíz bramboru (Solanum tuberosum L.) 2 kg 
2.  řezané květiny a části rostlin tvořící jednu kytici 1 kytice 
3.  osivo kromě semen bramboru (Solanum tuberosum L.) 5 sáčků v originálním balení pro drobný prodej¨
b)   při původu ze členských států EPPO
1.  ovoce a zelenina kromě hlíz brambor (Solanum tuberosum L.) 5 kg 
2.  stromy a keře 3 kusy 
3.  pokojové a hrnkované rostliny 3 kusy 
4.  cibule, hlízy a oddenky květin 1 kg 
5. vánoční stromky 1 kus 
6.  věnce 1 kus. 

(2) Za malá množství rostlin podle odstavce 1 lze považovat pouze taková, která

a)   jsou určena pro potřebu cestujících nebo příjemců a neslouží k výdělečným účelům nebo jsou spotřebována během přepravy,
b)   nejsou zásilkami uvedenými v příloze č. 8,
c)   nevykazují žádné příznaky napadení škodlivými organismy, a
d)   nejsou určena pro výzkumné nebo šlechtitelské účely.".

7. V § 5 se slova v závorce pod nadpisem "(k § 8 odst. 2 a 3 zákona)" nahrazují slovy "(K § 8 odst. 6 zákona)".

8. V § 5 odst. 1 písmeno a) zní:

"a)  nesmí být vystaveno dříve než 14 dní před datem, v němž rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty opustí odesílající zemi,".

9. V § 6 odst. 1 se doplňuje písmeno e), které zní:

"e)  škodlivé organismy uvedené v § 11 odst. 1 písm. e) zákona a zásilky s jejich výskytem.".

10. V § 7 odstavec 2 zní:

" (2) Minimální technické podmínky pro provádění rostlinolékařské kontroly ve vstupních místech jsou uvedeny v příloze č. 10a.".

11. V § 7 odst. 3 se slova "Ministerstva zemědělství Státní rostlinolékařská správa (dále jen "rostlinolékařská správa")" nahrazují slovy "rostlinolékařská správa".

12. V § 8 odst. 3 písm. a) bodě 3 se slova "§ 8 odst. 2 a 3" nahrazují slovy "§ 8 odst. 6 a 7" a slova "§ 8 odst. 4" slovy "§ 8 odst. 8".

13. V § 8 odst. 3 písm. b) se na konci zrušuje čárka a doplňují se slova "nebo škodlivých organismů uvedených v § 11 odst. 1 písm. e) zákona,".

14. V § 8 odst. 3 písm. c) se za slova "karanténních škodlivých organismů" vkládají slova "nebo škodlivých organismů uvedených v § 11 odst. 1 písm. e) zákona".

15. V § 8 odst. 4 se za slova "karanténního škodlivého organismu" vkládají slova "nebo škodlivého organismu uvedeného v § 11 odst. 1 písm. e) zákona".

16. § 9 včetně nadpisu zní:

"§ 9
Následná rostlinolékařská kontrola po dovozu
(K § 12 odst. 7 zákona)

Rostliny určené k pěstování, které podléhají následné rostlinolékařské kontrole po dovozu podle § 12 odst. 7 zákona, jsou uvedeny v příloze č. 11.".

17. V § 10 v nadpisu se slovo "karanténních" zrušuje.

18. V § 10 odst. 1 se za slova "karanténních škodlivých organismů" vkládají slova "a škodlivých organismů uvedených v § 11 odst. 1 písm. e) zákona".

19. V § 10 odst. 1 písm. a), e) a g) se slovo "karanténního" zrušuje.

20. V § 10 odst. 1 písm. f) se slovo "karanténní" zrušuje.

21. V § 10 odst. 2 se na konci vypouští tečka a doplňují se slova "a škodlivých organismů uvedených v § 11 odst. 1 písm. e) zákona.".

22. V § 11 se v nadpisu za slova "karanténního škodlivého organismu" vkládají slova "nebo škodlivého organismu uvedeného v § 11 odst. 1 písm. e) zákona".

23. V § 11 písm. a) se za slova "karanténního škodlivého organismu" vkládají slova "nebo škodlivého organismu uvedeného v § 11 odst. 1 písm. e) zákona".

24. V § 11 písm. e) se slovo "karanténního" nahrazuje slovem "škodlivého".

25. V § 11 písm. f) se za slovo "karanténního" vkládá slovo "škodlivého" a za slovo "organismu" se vkládají slova "nebo škodlivého organismu uvedeného v § 11 odst. 1 písm. e) zákona".

26. V § 12 odst. 1 písm. a) se za slova "náhrada za" vkládají slova "prokázanou ztrátu příjmů nebo za".

27. Příloha č. 1 včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 1), 2) a 3) zní:

"Příloha č. 1 k vyhlášce č. 83/1997 Sb.

Karanténní škodlivé organismy, na které se vztahuje ohlašovací povinnost podle § 4 písm. a) bodu 2 zákona

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu.
Na www.sagit.cz není v textové podobě)

28. Příloha č. 2 včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 1), 2) a 3) zní:

"Příloha č. 2 k vyhlášce č. 83/1997 Sb.

Rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty, které podléhají soustavné rostlinolékařské kontrole podle § 7 odst. 1 písm. b) zákona

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu.
Na www.sagit.cz není v textové podobě)

29. Nadpis přílohy č. 3 zní: 

"Zásilky s rostlinami, rostlinnými produkty a jinými předměty, které musejí být podle § 8 odst. 6 zákona
při vstupu na území České republiky opatřeny rostlinolékařským osvědčením, které jsou jejich dovozci
a dopravci povinni podle § 8 odst. 2 zákona předkládat k rostlinolékařské kontrole a jejichž dovozci
musí být podle § 8 odst. 3 zákona registrováni v úředním registru".

30. V příloze č. 3 bodě 1. se v úvodní větě a v prvé a druhé odrážce slovo "semen" nahrazuje slovem "osiva" a slova "akvarijních rostlin" v úvodní větě se zrušují.

31. V příloze č. 3 bodě 2. se za slovo "rostlin" vkládají slova "neurčené k pěstování".

32. V příloze č. 3 bodě 6. písm. a) první odrážka zní:

"- borovice (Pinus L. ) včetně hraněného dřeva,".

33. V příloze č. 3 bodě 6. písm. a) se ve druhé odrážce za slovo "(Coniferales)" vkládají slova "jiných než borovice (Pinus L. )" a za slovo "zemí" se vkládají slova "Portugalska, Ruska a Turecka".

34. V příloze č. 3 bodě 6. písm. b) se v odrážce druhé, čtvrté, páté a sedmé za slovo "zemí," vkládají slova "ale včetně dřeva borovice (Pinus L.) původem z Portugalska, Ruska a Turecka,".

35. V příloze č. 3 se na konci bodů 1., 2. a 3. tečka nahrazuje čárkou a doplňují se slova "s výjimkou malých množství uvedených v § 4a.".

36. V příloze č. 6 části A se v bodech 10. a 43. slovo "zejména" nahrazuje slovy "kterými jsou".

37. V příloze č. 6 části D se za bod 1. vkládá nový bod 2., který zní:

"2. Impatiens necrotic spot tospovirus".

Dosavadní body 2. až 7. se označují jako body 3. až 8.

38. V příloze č. 6 části D se v bodech 6., 7. a 8. slovo "zejména" nahrazuje slovy "kterými jsou".

39. V příloze č. 7 části A bodě 7. se v pravém sloupci před slovem "dřevo" vypouští slovo "a" a na konci se za slovo "zemí" vkládá čárka a doplňují se slova "z Ruska a Turecka a samostatná kůra původem z Portugalska".

40. V příloze č. 7 části A bodech 1. až 12., 16. až 21. a 24. se v pravém sloupci slovo "semen" nahrazuje slovem "osiva".

41. V příloze č. 7 části A bodě 14. se v pravém sloupci slovo "semena" nahrazuje slovem "osivo".

42. V příloze č. 7 části A bodě 16. se v levém sloupci slovo "zejména" nahrazuje slovy "kterými jsou".

43. V příloze č. 7 části B bodech 1., 2., 5. až 7., 9. až 11., 13., 14. a 16. se v pravém sloupci slovo "semen" nahrazuje slovem "osiva".

44. V příloze č. 7 části B bodě 4. se v pravém sloupci na konci doplňují slova " ‰, určené k pěstování".

45. V příloze č. 7 části C bodech 1. až 18., 20., 21. a 25. až 27. se v pravém sloupci slovo "semen" nahrazuje slovem "osiva".

46. V příloze č. 7 části C bodě 15. se v pravém sloupci za slovo "(Pinus L.)," vkládají slova "douglasky (Pseudotsuga Carr.) a smrku (Picea A. Dietr.),".

47. V příloze č. 7 části D bodech 2. až 4. a 7. až 15. se v pravém sloupci slovo "semen" nahrazuje slovem "osiva".

48. V příloze č. 7 části D se za bod 8. vkládá nový bod 9., který zní:

"9. Pepino mosaic virus  rostliny rajčete jedlého [Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw.] určené k pěstování, s výjimkou osiva".

Dosavadní body 9. až 15. se označují jako body 10. až 16.

49. V příloze č. 8 bodech 1., 12., 15. až 19. se v levém sloupci slovo "semen" nahrazuje slovem "osiva".

50. V příloze č. 8 bodě 10. se v pravém sloupci slova "Evropské unie (dále jen "EU")" nahrazují slovem "EU", slovo "Státní" před slovem "rostlinolékařská" se zrušuje a na konci se doplňují slova "a které zveřejnila ve Věstníku Ministerstva zemědělství (dále jen "Věstník")".

51. V příloze č. 8 bodě 11. se v pravém sloupci slova "Evropské a středozemní organizace ochrany rostlin (dále jen "EPPO")" nahrazují slovem "EPPO".

52. V příloze č. 8 bodě 14. se v pravém sloupci slovo "Státní" před slovem "rostlinolékařská" zrušuje a na konci se doplňují slova "a které zveřejnila ve Věstníku".

53. V příloze č. 8 bodě 19. se v pravém sloupci na konci za slovem "země" doplňuje odkaz na poznámku pod čarou č. 4), která zní:


"4)  Případné další země zveřejňuje rostlinolékařská správa ve Věstníku.".

54. V příloze č. 9 bodech 1.1, 1.2 a 1.3 se v levém sloupci za slovo "Koreje," vkládá slovo "Portugalska".

55. V příloze č. 9 se za bod 1.5 doplňuje bod 1.6, který zní:

"1.6  Samostatná  kůra  jehličnanů (Coniferales)  původem z Portugalska Úřední potvrzení, že kůra byla tepelně ošetřena (nejméně 56 °C po dobu alespoň 30 minut).".

56. V příloze č. 9 bodě 8.1 se v levém sloupci slovo "semen" nahrazuje slovem "osiva".

57. V příloze č. 9 bodech 8.1 a 8.2 se v levém sloupci za slovo "zemí" doplňují čárka a slova "Ruska a Turecka".

58. V příloze č. 9 bodech 8.3 a 8.4 se v levém sloupci slovo "semen" nahrazuje slovem "osiva".

59. V příloze č. 9 bodě 8.4 pravý sloupec zní:

"Kromě požadavků uvedených v bodech 8.1, 8.2 a 8.3 úřední potvrzení, že:

a)   v místě vypěstování nebo v jeho bezprostředním okolí nebyly zjištěny od začátku posledního ukončeného vegetačního období žádné příznaky napadení Melampsora medusae Thumen,
b)   rostliny byly úředně kontrolovány a byly shledány prostými příznaků napadení   Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Bohrer) Nickle et al., a
c)   v místě vypěstování nebo v jeho bezprostředním okolí nebyly zjištěny od počátku úplného vegetačního období žádné příznaky napadení Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Bohrer) Nickle et al.".

60. V příloze č. 9 bodě 9. se v levém sloupci slova "s výjimkou plodů a semen" zrušují.

61. V příloze č. 9 bodě 9.1 se v levém sloupci za slovem "(Quercus L.)" doplňují čárka a slova "s výjimkou plodů a osiva".

62. V příloze č. 9 bodech 9.2, 10.1, 10.2, 11.1, 11.2, 12. a 13. se v levém sloupci slovo "semen" nahrazuje slovem "osiva".

63. V příloze č. 9 bodech 13. a 14. se v pravém sloupci v písmenu b) slova "z oblasti uznané za prostou" nahrazují slovy "z oblastí prostých".

64. V příloze č. 9 bodech 16. a 17. se v levém sloupci slovo "semen" nahrazuje slovem "osiva".

65. V příloze č. 9 bodě 17. se pravém sloupci v písmenu a) slova "uznaných za prosté" nahrazují slovem "prostých".

66. V příloze č. 9 bodech 18. až 20., 21.1 až 21.3, 22.1, 22.2, 23.1, 23.2 písm. b) a c), 24. písm. b) a 25. se v levém sloupci slovo "semen" nahrazuje slovem "osiva".

67. V příloze č. 9 bodě 26.1 se v pravém sloupci v písmenu a) v bodě 1. slova "uznaných za prosté" nahrazují slovem "prostých".

68. V příloze č. 9 bodě 26.4 se v pravém sloupci slova "v bodech 26.1, 26.3 a 26.4" nahrazují slovy "v bodech 26.1 a 26.3".

69. V příloze č. 9 bodech 26.4 až 26.5 se v levém sloupci slovo "semen" nahrazuje slovem "osiva".

70. V příloze č. 9 bodě 26.5 se v pravém sloupci číslice "26.5" nahrazuje číslicí "26.4".

71. V příloze č. 9 bodě 26.6 se v levém sloupci slovo "semen" nahrazuje slovem "osiva" a v pravém sloupci se číslice "26.5" a "26.6" nahrazují číslicemi "26.4" a "26.5".

72. V příloze č. 9 se za bod 26.6 doplňuje bod 26.7, který zní:

"26.7 Rostliny rajčete jedlého [Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw.], určené k pěstování, s výjimkou osiva
Kromě požadavků uvedených pro tyto rostliny v příloze č. 8 bodě 12. a v příloze č. 9 bodech 26.4, 26.5 a 26.6 úřední potvrzení, že v místě vypěstování nebyly při úředních kontrolách, provedených alespoň jednou v průběhu období, v němž se v tomto místě tyto rostliny nacházely, zjištěny žádné příznaky Pepino mosaic virus".

73. V příloze č. 9 bodech 27., 28.1 až 28.5, 30.1, 30.2 a 31. se v levém sloupci slovo "semen" nahrazuje slovem "osiva".

74. V příloze č. 9 bodě 32. se v pravém sloupci za slova "Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens" vkládají slova ", Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al.".

75. V příloze č. 9 bodech 35.1 a 35.2 se v levém sloupci slovo "semen" nahrazuje slovem "osiva".

76. V příloze č. 9 bodě 35.2 se v pravém sloupci číslice "34.1" nahrazuje číslicí "35.1".

77. V příloze č. 9 bodě 35.4 se v pravém sloupci v písmenu a) slova "z oblastí uznaných za prosté" nahrazují slovy "z oblastí prostých".

78. V příloze č. 9 bodech 36.1 a 36.2 se v levém sloupci slovo "semen" nahrazuje slovem "osiva".

79. V příloze č. 9 bodě 36.2 se v pravém sloupci v písmenu b) číslice "35.1" nahrazuje číslicí "36.1".

80. V příloze č. 9 bodech 38. a 39. se v levém sloupci slovo "semen" nahrazuje slovem "osiva".

81. V příloze č. 9 bodě 39. se v pravém sloupci číslice "26.5, 26.6, 35.1, 35.2, 36." a "37."nahrazují číslicemi "26.4, 26.5, 36.1, 36.2, 37." a "38.".

82. V příloze č. 9 bodě 40. se v levém sloupci slovo "semen" nahrazuje slovem "osiva" a v pravém sloupci se číslice "26.5, 26.6, 35.1, 35.2, 36., 37." a "38." nahrazují číslicemi "26.4, 26.5, 36.1, 36.2, 37., 38." a "39.".

83. V příloze č. 9 bodě 41. se v levém sloupci slovo "semen" nahrazuje slovem "osiva", v pravém sloupci se číslice "26.5, 26.6, 26.7, 34.1, 34.2" a "35.2" nahrazují číslicemi "26.4, 26.5, 26.6, 35.1, 35.2" a "36.2" a za číslici "26.6" se vkládá číslice "26.7".

84. V příloze č. 9 bodě 42. se v levém sloupci slovo "semen" nahrazuje slovem "osiva" a v pravém sloupci se číslice "35.2" a "38." nahrazují číslicemi "36.2" a "39.".

85. V příloze č. 9 bodě 43. se v levém sloupci slovo "semen" nahrazuje slovem "osiva", v pravém sloupci se číslice "26.5, 26.6, 35.1, 35.2, 36., 37." a "38." nahrazují číslicemi "26.4, 26.5, 36.1, 36.2, 37., "38." a "39.".

86. V příloze č. 9 bodě 44. se v levém sloupci slovo "semen" nahrazuje slovem "osiva", v pravém sloupci se číslice "35.2" a "38." nahrazují číslicemi "36.2" a "39.".

87. V příloze č. 9 bodě 45. se v levém sloupci slovo "semen" nahrazuje slovem "osiva" a v pravém sloupci se v první odrážce slova "z oblasti prosté" nahrazují slovy "z oblastí prostých".

88. V příloze č. 9 bodě 46. se v levém sloupci slovo "semen" nahrazuje slovem "osiva", v pravém sloupci se číslice "26.5, 26.6, 26.7, 34.1, 34.2, 35.1, 35.2, 43." a "44." nahrazují číslicemi "26.4, 26.5, 26.6, 35.1, 35.2, 36.1, 36.2, 44." a "45." a za číslici "26.6" se vkládá číslice "26.7".

89. V příloze č. 9 bodě 47. se v levém sloupci slovo "semen" nahrazuje slovem "osiva" a v pravém sloupci se za bod "26.6" vkládá bod "26.7".

90. V příloze č. 9 bodě 50.2 se v pravém sloupci číslice "48.1" nahrazuje číslicí "50.1" a v písmenu b) se slovo "příměsí" nahrazuje slovy "inertních částic".

91. Za přílohu č. 9 se vkládá nová příloha č. 9a, která zní:

"Příloha č. 9a k vyhlášce č. 83/1997 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu.
Na www.sagit.cz není v textové podobě)

92. V příloze č. 10 bod 2. zní:

93. V příloze č. 10 bodě 9. v pátém sloupci se slovo "nepřetržitý" nahrazuje slovy "pravidelně přetržitý".

94. V příloze č. 10 se bod 20. zrušuje.Dosavadní body 21. až 24. se označují jako body 20. až 23.

95. V příloze č. 10 bodě 21. v pátém sloupci se zrušují slova "pravidelně přetržitý a".

96. V příloze č. 10 se bod 25. zrušuje.Dosavadní body 26. až 31. se označují jako body 24. až 29.

97. Za přílohu č. 10 se vkládá nová příloha č. 10a, která včetně nadpisu zní:

"Příloha č. 10a k vyhlášce č. 83/1997 Sb.

Minimální technické podmínky pro provádění rostlinolékařské kontroly ve vstupních místechMinimálními technickými podmínkami pro provádění rostlinolékařské kontroly ve vstupních místech se rozumí:

a)   komunikační a administrativní vybavení umožňující
   - rychlé spojení s
   - příslušným okresním, oblastním a ústředním pracovištěm rostlinolékařské správy,
   - specializovanými diagnostickými laboratořemi,
   - celními úřady,
   - kopírování dokumentů;
b)   vybavení potřebné k provádění rostlinolékařské kontroly:
   - vhodné místo k provádění kontroly (např. odstavný pruh s rampou u silniční přepravy, odstavná kolej, nad níž není umístěna trolej, s rampou u železniční přepravy),
   - odpovídající osvětlení,
   - stůl (stoly) k provádění kontroly,
   - pomůcky pro
   - vizuální prohlídky zásilek,
   - dezinfekci prostor vstupního místa,
   - přípravu  vzorků   k  následným  testům  ve specializovaných diagnostických laboratořích;
c)   vybavení pro odběr vzorků ze zásilek:
   - vhodný materiál pro jednoznačnou identifikaci a oddělené balení každého vzorku,
   - vhodný obalový materiál pro zasílání vzorků do specializovaných diagnostických laboratoří,
   - plomby,
   - úřední razítka,
   - odpovídající osvětlení;
d)   ostatní technické podmínky:
   - přístup k přístrojům a k pomůckám vhodným ke zjišťování a určování škodlivých organismů,
   - přístup k vhodným prostorům a zařízením pro
   - uskladnění …zásilek …způsobem,… aby  bylo …do rozhodnutí o naložení s nimi vyloučeno riziko rozšíření škodlivých organismů z nich,
   - zničení zásilek nebo jejich částí, nebo provedení mimořádných rostlinolékařských opatření s nimi;
e)   vybavení
   - průběžně aktualizovanými metodickými pokyny k provádění rostlinolékařské kontroly,
   - platným zněním rostlinolékařských předpisů České republiky,
   - platným seznamem adres včetně spojení na specializované diagnostické laboratoře, které jsou úředně pověřené k provádění laboratorních rozborů ke zjišťování a určování škodlivých organismů,
   - platnými postupy k zajištění neporušenosti úředně odebraných vzorků během dopravy do určené laboratoře a během provádění laboratorních rozborů v této laboratoři,
   - aktualizovaným přehledem o dovezených zásilkách rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů, které byly podrobeny rostlinolékařské kontrole, a přehledem výsledků těchto kontrol včetně výsledků laboratorních rozborů ve specializovaných diagnostických laboratořích.".

98. Nadpis přílohy č. 11 zní:

"Rostliny určené k pěstování, které podléhají po dovozu následné rostlinolékařské kontrole podle § 12 odst. 7 zákona".

99. V příloze č. 11 se v bodech 1. a 2. slovo "semen" nahrazuje slovem "osiva" a slova "rozmnožovací materiál z nich vyrobený" se nahrazují slovy "rostliny z nich vypěstované".

100. V přílohách č. 3, 6, 7, 8 a 9 poznámka pod čarou č. 3) a v příloze č. 11 poznámka pod čarou č. 2) znějí:
"Mezi rostliny slivoně (Prunus L.) v širším pojetí se zahrnují rostliny třešně a višně (Cerasus Duhamel), broskvoně (Persica Mill.) meruňky (Armeniaca Scop.), mandloně (Amygdalus L. ) a švestky (Prunus L.) včetně švestky, slivoně, myrobalánu a trnky.".

Čl. II

Zrušuje se vyhláška č. 44/1995 Sb., kterou se doplňuje vyhláška Ministerstva zemědělství, lesního a vodního hospodářství a Ministerstva spravedlnosti č. 62/1964 Sb., kterou se vydávají prováděcí předpisy k zákonu o rozvoji rostlinné výroby.

Čl. III

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení, s výjimkou čl. I bodů 3 a 4, které nabývají účinnosti dnem 1. července 2001, a bodů 93 až 96, které nabývají účinnosti dnem 1. dubna 2001.

Ministr:
Ing. Fencl v. r.

E-shop

Občanský soudní řád, Zákon o rozhodování některých kompetenčních sporů - Řízení sporné

Občanský soudní řád, Zákon o rozhodování některých kompetenčních sporů - Řízení sporné

JUDr. Petr Levický, Ph.D. a kolektiv - Wolters Kluwer, a. s.

První svazek řady souboru Civilního řízení obsahuje Občanský soudní řád (§ 1 až 250l) a zákon č. 131/2002 Sb., o rozhodování některých kompetenčních sporů a zahrnuje tak pravidla civilního procesu, celé řízení ...

Cena: 1 870 KčKOUPIT

Zákon o obalech - Komentář

Zákon o obalech - Komentář

Ladislav Trylč, Petr Petržílek - Wolters Kluwer, a. s.

Komentář zákona o obalech se vztahuje na nakládání se všemi obaly, které jsou v České republice uváděny na trh nebo do oběhu. Text komentáře se věnuje také právům a povinnostem podnikajících právnických a fyzických osob a působnosti správních úřadů při nakládání s obaly a uvádění ...

Cena: 275 KčKOUPIT

Lisabonská smlouva, komentář

Lisabonská smlouva, komentář

Syllová, Pítrová, Paldusová a kolektiv - C. H. Beck

Komentář k Lisabonské smlouvě je výjimečným právnickým počinem. Je prvním komentářem k platnému primárnímu unijnímu právu v České republice vůbec a druhým (po polském komentáři Smlouvy z Nice) v členských státech střední a východní Evropy. Cílem publikace je vysvětlení jednotlivých ...

Cena: 2 090 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2020 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.