Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů


40

Vyhláška
Ministerstva financí

ze dne 19. ledna 2001

o účasti státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku

Ministerstvo financí po dohodě s Ministerstvem pro místní rozvoj podle ustanovení § 13 odst. 4, po dohodě s Českou národní bankou podle ustanovení § 16 odst. 3 a podle ustanovení § 24 odst. 5 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), stanoví:

§ 1
Pojmy

Pro účely této vyhlášky se rozumí

a)   programem program reprodukce majetku financovaný z prostředků státního rozpočtu a úvěrů se státní zárukou určených rozpočtovým výhledem, zákonem o státním rozpočtu na příslušný rok a záručními listinami, s výjimkou programů, jejichž financování je upraveno zvláštním zákonem,1)
b)   správcem programu správce rozpočtové kapitoly, ze které se výdaje státního rozpočtu na financování programu hradí,
c)   akcí část programu stanovená správcem programu k zabezpečení realizace cílů programu uvedených v jeho schválené dokumentaci,
d)   investorem organizační složka státu, právnická anebo fyzická osoba zabezpečující přípravu a realizaci akce,
e)   účastníkem programu investor financující akci z prostředků státního rozpočtu a úvěrů se státní zárukou,
f)   projektem akce určená správcem programu, jejíž příprava a realizace se provádí podle pravidel projektového řízení,
g)   investičním záměrem přípravná dokumentace, obsahující ekonomické a technické podklady pro rozhodování správce programu o účasti státního rozpočtu na financování přípravy a realizace akce,
h)   dokumentací projektu ekonomické a technické podklady, dokumenty a doklady pro rozhodování správce programu o účasti státního rozpočtu na financování realizace projektu,
i)   projektovým řízením činnosti stanovené správcem programu k zabezpečení přípravy a realizace projektu, prováděné účastníkem programu, případně kvalifikovanou právnickou anebo fyzickou osobou, která tyto činnosti pro účastníka programu zabezpečí.

§ 2
Dokumentace programu

(1) Dokumentaci programu vypracovanou podle přílohy č. 1 předkládá správce programu Ministerstvu financí (dále jen "ministerstvo")

a)   ve lhůtě do 31. května kalendářního roku předcházejícímu roku, ve kterém je navrženo zahájení jeho financování nebo se navrhuje změna závazně stanovených parametrů v jeho dokumentaci schválené ministerstvem,
b)   ve lhůtě dohodnuté s ministerstvem tak, aby jeho projednání ve vládě bylo ukončeno nejpozději 31. července kalendářního roku předcházejícímu roku, ve kterém je navrženo zahájení jeho financování nebo se navrhuje změna závazně stanovených parametrů v jeho dokumentaci schválené vládou,
c)   ve lhůtě stanovené vládou.

(2) Ministerstvo dokumentaci předloženou podle odstavce 1 posoudí z hlediska

a)   souladu s pokyny pro její vypracování uvedenými v příloze č. 1,
b)   možností účasti státního rozpočtu na financování programu obsažených v rozpočtovém výhledu,
c)   možností poskytnutí státních záruk za úvěry na financování programu,
d)   možností účasti zdrojů Evropského společenství na financování programu obsažených v dokumentech o společných programech České republiky a Evropského společenství.

(3) Výsledek posouzení podle odstavce 2 sdělí ministerstvo do 30 dnů od data předání dokumentace programu správci programu ve stanovisku obsahujícím

a)   technicko-ekonomické, časové a finanční parametry přípravy a realizace programu (dále jen "závazné parametry programu"), které budou předmětem závěrečného vyhodnocení programu podle odstavců 4, 5 a 6 v případě, že dokumentace splňuje hlediska uvedená v odstavci 2,
b)   pokyny k přepracování dokumentace programu v případě, že nesplňuje hlediska uvedená v odstav ci 2.

(4) Pro závěrečné vyhodnocení programu předloží správce programu ministerstvu, ve lhůtě stanovené ve schválené dokumentaci programu, zprávu obsahující

a)   skutečně dosažené hodnoty parametrů schválené dokumentace v rozsahu uvedeném v příloze č. 1,
b)   zdůvodnění odchylek skutečně dosažených hodnot závazných parametrů programu od hodnot stanovených ministerstvem nebo vládou,
c)   vyúčtování a finanční vypořádání prostředků státního rozpočtu určených na financování programu v rozsahu uvedeném v příloze č. 3.

(5) Ministerstvo ve lhůtě 30 dnů od předložení zprávy schválí část uvedenou v odstavci 4 písm. c) nebo uloží správci programu její přepracování.

(6) Zprávu o závěrečném vyhodnocení programu, u kterého výši účasti státního rozpočtu na jeho financování schválila vláda, předkládá správce programu vládě k informaci ve lhůtě 30 dnů ode dne schválení části uvedené v odstavci 4 písm. c) ministerstvem.

§ 3
Informační systém financování reprodukce majetku

(1) Informační systém financování reprodukce majetku, který je ucelenou částí informačního systému programového financování, (dále jen "informační systém") obsahuje vybrané údaje přípravy a realizace akcí (dále jen "vstupní data") uvedené v příloze č. 2.

(2) Vstupní data předkládá správce programu ministerstvu v rozsahu uvedeném v příloze č. 2 ve lhůtě

a)   stanovené zvláštním právním předpisem upravujícím vypracování návrhu státního rozpočtu a státního závěrečného účtu,
b)   do 5 dnů od počátku každého měsíce.

(3) Účastník programu předkládá vstupní data správci programu podle jeho pokynů.

(4) Ministerstvo zabezpečuje zpracování vstupních dat pro sestavení dokumentace návrhů rozpočtového výhledu, státního rozpočtu, státního závěrečného účtu a analýz vývoje financování programů.

§ 4
Investiční záměr

(1) Investiční záměr stavební akce věcně a funkčně vymezuje a zdůvodňuje stavbu a určuje časový průběh přípravy a realizace výstavby a obsahuje alespoň

a)   zdůvodnění nezbytnosti výstavby a vyhodnocení její efektivnosti v rozsahu a formě stanovené správcem programu,
b)   požadavky na celkové urbanistické a architektonické řešení stavby a požadavky na stavebně technické řešení stavby, na tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí, odolnost a zabezpečení z hlediska požární a civilní ochrany, souhrnné požadavky na plochy a prostory apod.,
c)   územně technické podmínky pro přípravu území, včetně napojení na rozvodné a komunikační sítě a kanalizaci, rozsah a způsob zabezpečení přeložek sítí, napojení na dopravní infrastrukturu, vliv stavby, provozu nebo výroby na životní prostředí, zábor zemědělského a lesního půdního fondu apod.,
d)   majetkoprávní vztahy doložené snímkem pozemkové mapy a výpisem z katastru nemovitostí,
e)   požadavky na zabezpečení budoucího provozu (užívání) stavby energiemi, vodou, pracovníky apod. a předpokládanou výši finančních potřeb jak provozu, tak i reprodukce pořízeného majetku a zdroje jejich úhrady v roce následujícím po roce uvedení stavby do provozu,
f)   zhodnocení přínosu výstavby k řešení problému zaměstnanosti,
g)   výkresy a schémata určená správcem programu,
h)   u staveb charakteru rekonstrukcí, modernizací a oprav obsahuje taktéž dokumentaci současného stavu, včetně rozhodujících technicko-ekonomických údajů o provozu (užívání) obnovované kapacity a způsobu jeho financování, v rozsahu a formě stanovené správcem programu,
i)   vstupní data v rozsahu uvedeném v příloze č. 2.

(2) Investiční záměr nestavební akce, tj. pořízení, technické zhodnocení a opravy strojů a zařízení, pořízení a technické zhodnocení nehmotného majetku, pořízení nemovitostí a dalších činností zabezpečujících schválené cíle programu, vymezuje a zdůvodňuje akci věcně a funkčně, určuje její časový průběh a obsahuje alespoň

a)   zdůvodnění nezbytnosti akce a vyhodnocení její efektivnosti v rozsahu a formě stanovené správcem programu,
b)   stavebně technický popis pořizované nemovitosti včetně charakteristiky pozemku a jejich předpokládané využití,
c)   požadavky na zabezpečení podmínek pro hospodárné využívání pořízeného majetku nebo jiných výstupů realizace akce se specifikací jak investičních, tak i neinvestičních potřeb a zdrojů jejich úhrady v roce následujícím po roce, ve kterém bude projekt ukončen,
d)   zhodnocení přínosu projektu k řešení problému zaměstnanosti,
e)   výkresy a schémata určená správcem programu,
f)   vstupní data v rozsahu uvedeném v příloze č. 2.

(3) Investiční záměr akce výstavby, obnovy a provozování informačních a komunikačních technologií obsahuje nad rámec vymezený v odstavci 2

a)   datový obsah a vztahy systému k ostatním informačním systémům veřejné správy,
b)   upřesnění funkčních požadavků, jako je výkonnost, bezpečnost, spolehlivost, požadavky na sběr dat a jejich zpracování apod.,
c)   specifikaci alternativ řešení a jejich důsledků (ekonomické, časové, technologické, způsob zabezpečení apod.),
d)   kritéria pro posuzování alternativ,
e)   určení okruhu uživatelů,
f)   schopnost začlenění do odpovídajících informačních systémů Evropského společenství.

(4) U akcí s předpokládanou účastí státního rozpočtu na jejím financování nižší než 10 000 000 Kč je správce programu oprávněn stanovit obsah investičního záměru v zjednodušeném rozsahu, než je uveden v odstavcích 1, 2 a 3. Takto zjednodušený investiční záměr musí obsahovat

a)   zdůvodnění nezbytnosti akce a vyhodnocení její efektivnosti v rozsahu a formě stanovené správcem programu,
b)   vstupní data v rozsahu uvedeném v příloze č. 2

(5) Žádost o poskytnutí dotace nahrazuje investiční záměr v případech stanovených ve schválené dokumentaci programu, pokud obsahuje

a)   vstupní data v rozsahu uvedeném v příloze č. 2 a údaje uvedené v odstavci 3,
b)   majetkoprávní vztahy doložené snímkem pozemkové mapy a výpisem z katastru nemovitostí v případě, že se jedná o stavební akci,
c)   údaje nezbytné pro posouzení žádosti z hlediska plnění podmínek zařazení akce do programu, stanovených správcem programu.

(6) Investiční záměr předkládají organizační složky státu, žádost o poskytnutí dotace předkládají příspěvkové organizace zřízené orgánem státní správy a ostatní právnické anebo fyzické osoby podle pokynů vydaných správcem programu.

§ 5
Registrace akce

(1) Správce programu posoudí investiční záměr anebo žádost o poskytnutí dotace a ve lhůtě 60 dnů ode dne jejich předložení vydá

a)   rozhodnutí o registraci akce v informačním systému (dále jen "registrační list"), nebo
b)   stanovisko obsahující pokyny k jejich přepracování v případě, že registraci akce zamítne.

(2) Přepracovaný investiční záměr anebo přepracovanou žádost o poskytnutí dotace předloží účastník programu správci programu, který postupuje při jejich posuzování obdobně, jak je uvedeno v odstavci 1.

(3) V registračním listu správce programu stanoví

a)   technicko-ekonomické, časové a finanční parametry akce,
b)   pravidla projektového řízení a obsah dokumentace projektu v případě rozhodnutí, že akce bude připravována a realizována jako projekt,
c)   výši a formu účasti státního rozpočtu na financování přípravy a zabezpečení akce spolu s podmínkami jejich čerpání,
d)   pokyny pro zadání akce v případě, že nebude připravována a realizována jako projekt.

(4) Akce financované formou individuálně posuzovaných výdajů registruje správce programu podle odstavce 1 po předchozím souhlasu ministerstva.

(5) Žádost o souhlas ministerstva s registrací akce podle odstavce 4 obsahuje

a)   vstupní data v rozsahu uvedeném v příloze č. 2,
b)   závěry posouzení investičního záměru nebo žádosti o poskytnutí dotace,
c)   návrh registračního listu.

(6) Ministerstvo žádost vypracovanou podle odstavce 5 posoudí z hlediska

a)   souladu akce se schválenou dokumentací programu,
b)   hospodárnosti navrhované účasti státního rozpočtu na financování akce.

(7) Na základě posouzení žádosti podle odstav ce 6 schválí ministerstvo registraci akce ve lhůtě 30 dnů ode dne jejího předložení potvrzením registračního listu, nebo vrátí žádost k přepracování s uvedením důvodů jejího zamítnutí.

(8) Registrované akce nelze z informačního systému vyřadit bez předchozího souhlasu ministerstva.

(9) Žádosti o souhlas s vyřazením akce podle odstavce 8 předkládá správce programu v termínech stanovených v § 9 odst. 3.

§ 6
Individuálně posuzované výdaje

(1) Formou individuálně posuzovaných výdajů2) jsou financovány rozhodující akce programů stanovené z hlediska jejich společenské důležitosti ministerstvem a dále akce, u nichž jsou výdaje státního rozpočtu vyšší než 100 000 000 Kč. 

(2) Akce financovaná formou individuálně posuzovaných výdajů je projektem ve smyslu § 1 písm. f).

§ 7
Rozhodování o účasti státního rozpočtu
na financování realizace akce

(1) Účastník programu zabezpečí vypracování dokumentace projektu v případě, že správce programu tento postup stanoví v registračním listu v souladu s podmínkami stanovenými v § 5 odst. 3 písm. b), a předloží ji správci programu k posouzení.

(2) Správce programu posoudí předloženou dokumentaci projektu z hlediska jejího souladu s podmínkami stanovenými v registračním listu a vydá ve lhůtě 30 dnů ode dne předložení dokumentace stanovisko obsahující

a)   pokyny pro zadání realizace projektu v případě, že předloženou dokumentaci schválí,
b)   pokyny k přepracování dokumentace projektu, pokud předloženou dokumentaci neschválí.

(3) Přepracovanou dokumentaci projektu předloží účastník programu správci programu, který dokumentaci posoudí a vydá stanovisko postupem podle odstavce 2.

(4) Rozhodnutí o účasti státního rozpočtu na financování akce (dále jen "rozhodnutí") vydá správce programu na základě posouzení

a)   dokumentace zadání veřejné zakázky stanovené zvláštním právním předpisem,3)
b)   návrhu smlouvy o dílo a případně návrhů jiných smluvních dokumentů realizace akce,
c)   dokladů o zabezpečení zdrojů financování akce stanovených správcem programu,
d)   vstupních dat v rozsahu uvedeném v příloze č. 2,
e)   jiných dokumentů a dokladů stanovených správcem programu.

(5) V rozhodnutí správce programu stanoví

a)   závazné technicko-ekonomické, časové a finanční parametry akce (dále jen "závazné parametry akce"),
b)   pravidla pro poskytování záloh a úhradu faktur za provedené práce a dodávky,
c)   obsah a formu předávání informací o průběhu realizace akce,
d)   v případě potřeby další podmínky čerpání výdajů státního rozpočtu.

(6) Pokud účastník programu zjistí, že není schopen zabezpečit realizaci akce v souladu s obsahem rozhodnutí podle odstavce 5, neprodleně o tomto zjištění informuje správce programu a současně předloží návrh na změnu rozhodnutí. Správce programu ve lhůtě 30 dnů ode dne doručení žádosti provede změnu rozhodnutí nebo žádost zamítne.

(7) U akcí financovaných formou individuálně posuzovaných výdajů předloží správce programu ministerstvu návrh stanoviska podle odstavce 2, návrh rozhodnutí podle odstavce 4 a návrh změny rozhodnutí a požádá o souhlas s jejich vydáním.

(8) Ministerstvo návrhy na vydání dokumentů uvedených v odstavci 7 ve lhůtě 15 dnů ode dne jejich předložení odsouhlasí, anebo vrátí k přepracování s uvedením důvodů jejich odmítnutí.

(9) Při závěrečném vyhodnocení akce postupuje ministerstvo, správce programu a jeho účastníci podle § 8.

§ 8
Závěrečné vyhodnocení akce

(1) Dokumentaci závěrečného vyhodnocení akce předloží účastník programu ve lhůtě stanovené správcem programu v rozhodnutí.

(2) Dokumentace závěrečného vyhodnocení akce obsahuje

a)   zprávu o plnění závazných ukazatelů a podmínek účasti státního rozpočtu stanovených v rozhodnutí,
b)   u stavebních projektů kolaudační rozhodnutí nebo rozhodnutí o uvedení stavby do zkušebního provozu vydané podle zvláštního právního předpisu,4)
c)   vyúčtování a finanční vypořádání prostředků státního rozpočtu poskytnutých na financování akce v rozsahu uvedeném v příloze č. 3,
d)   vstupní data o skutečnosti v rozsahu stanoveném v příloze č. 2.

(3) Správce programu zabezpečí kontrolu údajů uvedených v dokumentaci závěrečného vyhodnocení a v případě, že

a)   zjistí porušení podmínek účasti státního rozpočtu uvedených v rozhodnutí, případně jiné neoprávněné použití prostředků státního rozpočtu, předá zjištění místně příslušnému finančnímu úřadu jako podnět k zahájení řízení ve věci odvodů za porušení rozpočtové kázně podle zvláštního právního předpisu,5)
b)   nezjistí porušení podmínek účasti státního rozpočtu uvedených v rozhodnutí, případně jiné neoprávněné použití prostředků státního rozpočtu, závěrečné vyhodnocení ukončí.

(4) V případě uvedeném v odstavci 3 písm. a) ukončí správce programu závěrečné vyhodnocení podle pokynů ministerstva.

§ 9
Závazné ukazatele výdajů státního rozpočtu na
financování programů

(1) Závazné ukazatele výdajů státního rozpočtu na financování programů stanoví zákon o státním rozpočtu na příslušný rok.

(2) Závazné ukazatele podle odstavce 1 lze měnit pouze formou rozpočtového opatření, o které požádá správce programu ministerstvo po vyhodnocení skutečného průběhu financování programů v běžném rozpočtovém roce, za období

a)   od 1. ledna do 28. února,
b)   od 1. ledna do 31. května,
c)   od 1. ledna do 31. srpna,
d)   od 1. ledna do 15. listopadu,
e)   od 1. ledna do termínu stanoveného ministerstvem.

(3) Žádost o rozpočtové opatření předloží správce programu ministerstvu do 15 dnů po termínu konce období uvedeného v odstavci 2.

§ 10
Čerpání výdajů státního rozpočtu na financování programů

(1) Výdaje státního rozpočtu na financování registrovaných akcí čerpají účastníci programu do výše limitu uvedeného v oznámení limitu výdajů vystaveného správcem programu z výdajových účtů vedených Českou národní bankou, s výjimkou případů uvedených v odstavci 2.

(2) Čerpání výdajů státního rozpočtu6) na financování registrovaných akcí zabezpečují vybrané banky (dále jen "banka") postupem uvedeným ve smlouvě uzavřené s ministerstvem

a)   do výše uvedené v oznámení limitu výdajů vystaveného správcem programu účastníku programu na konkrétní akci,
b)   do výše uvedené v informačním systému u konkrétní akce, sdělené bance ministerstvem.

(3) Ve smlouvě podle odstavce 2 ministerstvo dohodne

a)   způsob poskytování záloh a úhrady faktur za provedené práce a dodávky dodavatelům registrovaných akcí,
b)   obsah a formu dokladů, na jejichž základě budou výdaje státního rozpočtu čerpány,
c)   obsah a formu informací poskytovaných bankou ministerstvu a správcům programů o výši čerpání výdajů na financování konkrétních registrovaných akcí,
d)   způsob a termíny zálohově poskytovaných prostředků státního rozpočtu z výdajových účtů vedených Českou národní bankou na příslušné účty vedené bankou,
e)   způsob vyúčtování zálohově poskytovaných prostředků státního rozpočtu z výdajových účtů vedených Českou národní bankou,
f)   předpokládaný objem výdajů a počet akcí, které bude banka financovat,
g)   výši odměny za bankou poskytované služby v běžném rozpočtovém roce.

(4) Zálohově poskytnuté prostředky státního rozpočtu nepoužité na financování akcí vrátí banka zpět na výdajový účet vedený Českou národní bankou, ze kterého byly čerpány, ve lhůtě do 31. prosince běžného rozpočtového roku.

§ 11
Evidence čerpání prostředků státního rozpočtu určených na financování programů, jejich zúčtování a finanční vypořádání

(1) Správce programu eviduje výši čerpání prostředků státního rozpočtu určených na financování programu za období běžného rozpočtového roku a dále výši prostředků převáděných do následujícího roku prostřednictvím

a)   rezervního fondu organizační složky státu,7)
b)   Národního fondu,8)
c)   operací státních finančních aktiv.9)

(2) Vyúčtování a finanční vypořádání prostředků státního rozpočtu

a)   poskytnutých na financování akce se provádí při závěrečném vyhodnocení akce podle § 8,
b)   určených na financování programu se provádí při závěrečném vyhodnocení programu podle § 2 odst. 4 a 5.

(3) Účastníci programu, správce programu a ministerstvo postupují při evidenci čerpání prostředků státního rozpočtu určených na financování programů, jejich zúčtování a finanční vypořádání podle přílohy č. 3.

§ 12
Společná ustanovení

(1) Účastníci programu nesmí hradit daň z přidané hodnoty ze státního rozpočtu v případě, že mohou uplatnit odpočet daně z přidané hodnoty na vstupu. V informačním systému uvádí finanční potřeby

a)   bez daně z přidané hodnoty účastníci programu, kteří nesmí hradit daň z přidané hodnoty ze státního rozpočtu,
b)   včetně daně z přidané hodnoty ostatní účastníci programu.

(2) Financování akce formou dodavatelského úvěru použijí příspěvkové organizace zřízené orgánem státní správy v případě, že je tato forma uvedena ve schválené dokumentaci programu a smlouva je odsouhlasena zřizovatelem.

(3) Zpravodajské služby10) předkládají dokumentace programů, vstupní data a ostatní informace o přípravě, realizaci a kontrole akcí podle zvláštního režimu dohodnutého správcem programu s ministerstvem tak, aby byla zabezpečena ochrana utajovaných skutečností podle zvláštních právních předpisů.11)

§ 13
Přechodná ustanovení

(1) Správce programu předloží ministerstvu dokumentace programů financovaných z prostředků státního rozpočtu v roce 2001 ve lhůtě do 30. dubna 2001.

(2) Správce programu vydá registrační listy podle § 5 odst. 1 a rozhodnutí podle § 7 odst. 4, 5 a 6 u akcí prováděných v roce 2001, jejichž realizace byla zahájena před datem 1. ledna 2001, ve lhůtě do 30. června 2001.

§ 14 Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

Ministr:
doc. Ing. Mertlík, CSc. v. r.


1)   Například zákon č. 300/1992 Sb., o státní podpoře výzkumu a vývoje, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů.
2)   § 13 odst. 3 písm. a) a c) zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla).
3)   Zákon č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
4)   Zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.
5)   Zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů.
6)   § 16 odst. 2 zákona č. 218/2000 Sb.
7)   § 47 zákona č. 218/2000 Sb.
8)   § 37 odst. 8 zákona č. 218/2000 Sb.
9)   § 36 zákona č. 218/2000 Sb.
10)   § 3 zákona č. 153/1994 Sb., o zpravodajských službách České republiky.
11)   Například zákon č. 153/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zákon č.  148/1998 Sb., o ochraně utajovaných skutečností a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Příloha č. 1 k vyhlášce č. 40/2001 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu.
Na www.sagit.cz není v textové podobě)

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 40/2001 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu.
Na www.sagit.cz není v textové podobě)

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 40/2001 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu.
Na www.sagit.cz není v textové podobě)

E-shop

Základy obchodního práva, 2. vydání

Základy obchodního práva, 2. vydání

Ivana Štenglová, Jan Dědič, Miloš Tomsa a kolektiv - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Druhé vydání oblíbené učebnice obchodního práva pojednává především o základních institutech obchodního práva. Výklad se soustřeďuje zejména na vymezení předmětu a systému obchodního práva, jeho principů a pramenů (včetně pramenů evropských) a dále se věnuje vymezení podnikání a ...

Cena: 620 KčKOUPIT

Zdraví a nemoc zaměstnance

Zdraví a nemoc zaměstnance

Jakub Tomšej - GRADA Publishing, a. s.

Zdravotní aspekty pracovního poměru jsou v dnešní době aktuálnější než kdy dřív. Publikace čtenářsky atraktivním způsobem shrnuje problematiku pracovnělékařských služeb a lékařských posudků, pracovněprávních důsledků nemoci zaměstnance i postavení osob se zdravotním postižením a ...

Cena: 269 KčKOUPIT

Přehled judikatury ve věcech manželství (s příhlédnutím nového občanského zákoníku)

Přehled judikatury ve věcech manželství (s příhlédnutím nového občanského zákoníku)

JUDr. Petra Polišenská - Wolters Kluwer, a. s.

Přehled ve věcech manželství zahrnuje komplexním způsobem zpracovanou judikaturu týkající se vstupu do manželství, vztahů mezi manžely, neplatnosti a neexistence manželství, majetkových práv mezi manžely ...

Cena: 592 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2020 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.