Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů


36

VYHLÁŠKA
Ministerstva dopravy a spojů

ze dne 22. ledna 2001

o prokazatelné ztrátě ve veřejné drážní osobní dopravě a o vymezení souběžné veřejné osobní dopravy

Ministerstvo dopravy a spojů stanoví podle § 39a odst. 3 a § 39b odst. 2 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění zákona č. 23/2000 Sb.:

§ 1
Bližší vymezení prokazatelné ztráty

(1) Prokazatelnou ztrátu ve veřejné drážní dopravě (dále jen "prokazatelná ztráta") tvoří součet ztrát ze závazku provozu, závazku přepravy a závazku tarifního1) ve veřejné drážní osobní dopravě včetně přiměřeného zisku.2)

(2) Ztráta ze závazku provozu se stanoví z ekonomicky oprávněných nákladů dopravce vynaložených na vedení vlaků veřejné drážní osobní dopravy na dráze v režimu závazku veřejné služby3) snížených o náklady provozuschopnosti dopravní cesty a provozování dráhy, z nichž je odečten součet tržeb z přepravy cestujících a zavazadel a tržeb za další služby s touto přepravou související včetně přirážek za nedodržování přepravního řádu4) a po odečtení ztráty vyplývající ze závazku tarifního a závazku přepravy.

(3) Ztrátou ze závazku přepravy je dopočet do obyčejného jízdného za bezplatné přepravy nebo jízdné a dovozné, které je nižší než jízdné nebo dovozné ekonomické pro skupiny cestujících vymezených zvláštním právním předpisem.5)

(4) Ztrátou z tarifního závazku je dopočet do ekonomického jízdného za přepravy uskutečněné za regulované jízdné podle cenového předpisu.6)

§ 2
Způsob výpočtu prokazatelné ztráty
a vymezení přiměřeného zisku

(1) Za základ pro výpočet výše prokazatelné ztráty ze závazku provozu a závazku přepravy (§ 1) se považuje uhrazená prokazatelná ztráta z plnění závazku veřejné služby ve veřejné linkové osobní dopravě podle zvláštního právního předpisu7) v předchozím kalendářním roce v České republice přepočtená na jednotku přepravního výkonu.

(2) Takto stanovený základ pro výpočet prokazatelné ztráty ze závazku provozu a závazku přepravy (dále jen "základ") v sobě zahrnuje i přiměřený zisk. Základ se zvýší o 50 % (dále jen "zvýšený základ") pro zohlednění náročnějších technických a technologických podmínek provozování veřejné drážní osobní dopravy. Celková výše prokazatelné ztráty se rovná součinu zvýšeného základu a přepravního výkonu, který uskutečnila veřejná osobní drážní doprava v předchozím kalendářním roce.

(3) Výši základu a zvýšeného základu pro výpočet prokazatelné ztráty ze závazku provozu a závazku přepravy a celkovou výši prokazatelné ztráty z těchto závazků pro příslušný kalendářní rok vypočte a vyhlásí Ministerstvo dopravy a spojů (dále jen "ministerstvo") současně s přípravou návrhu sestavy státního rozpočtu na příslušný kalendářní rok.

(4) Výše prokazatelné ztráty z tarifního závazku se stanoví rozdílem mezi celkovou účetní ztrátou z provozu veřejné osobní drážní dopravy zvýšenou o přiměřený zisk a sníženou o náklady provozuschopnosti dopravní cesty a provozování dráhy a výší prokazatelné ztráty ze závazku provozu a závazku přepravy.

§ 3
Doložení prokazatelné ztráty dopravcem

(1) Prokazatelnou ztrátu ze závazku provozu a závazku přepravy dopravce dokládá výkazem ujetých vlakových kilometrů (dále jen "výkaz"). Výkaz předkládá v návaznosti na uzavřenou smlouvu o závazku veřejné služby. Za vlaky kategorie SuperCity, EuroCity, InterCity, expres a rychlík sjednané k zajištění veřejného zájmu na zajištění dopravních potřeb státu nebo za vlaky sjednané k zajištění potřeb obrany státu se výkaz předkládá ministerstvu. Za vlaky kategorie spěšný vlak, osobní vlak, smíšený vlak, tramvajový spoj nebo trolejbusový spoj se výkaz předkládá příslušnému okresnímu úřadu. Dopravce přitom používá údaje (označení tratí, čísla vlaků, spojů) podle schváleného nebo vyhlášeného jízdního řádu.

(2) V samostatné části výkazu uvede dopravce přehled neprovedených spojů a vlakových kilometrů. Za neprovedený spoj se nepovažuje takový spoj, který nebyl dokončen z příčin, které vznikly mimo působnost dopravce. Příslušný počet vlakových kilometrů vztažený k těmto nedokončeným spojům bude pro účely úhrady prokazatelné ztráty započten do celkového počtu ujetých vlakových kilometrů.

(3) Prokazatelnou ztrátu z tarifního závazku dopravce dokládá výkazem tržeb z přepravní činnosti. Výkaz tržeb z přepravní činnosti předkládá ministerstvu v návaznosti na uzavřenou smlouvu o závazku veřejné služby.

§ 4
Přidělování finančních prostředků do rozpočtů
a z rozpočtů příslušných územních správních úřadů

(1) Rozpisem státního rozpočtu obdrží každý okresní úřad účelově vázanou částku na úhradu prokazatelné ztráty ze závazku provozu a závazku přepravy (dále jen "účelově vázaná částka"). Výše účelově vázané částky se pro jednotlivé příslušné okresní úřady odvozuje z celkové výše prokazatelné ztráty ze závazku provozu a závazku přepravy v České republice podle propočtené účetní ztráty veřejné osobní dopravy v jednotlivých okresech.

(2) Účelově vázaná částka zahrnuje rovněž prostředky na úhradu prokazatelné ztráty ze závazku provozu a závazku přepravy tramvajové a trolejbusové dopravy provozované přes hranice měst a zajišťující dopravní obslužnost v meziměstských přepravních vztazích.

(3) Příslušný okresní úřad stanoví v návaznosti na účelově vázanou částku a podle rozsahu veřejné drážní osobní dopravy uskutečněné v závazku veřejné služby vyjádřeného ve vlakových kilometrech dotační jednotku v korunách na jeden vlakový kilometr.

(4) Úhradu prokazatelné ztráty ze závazku provozu a ze závazku přepravy danou součinem dotační jednotky a počtu ujetých vlakových kilometrů poskytne příslušný okresní úřad zálohově podle smlouvy o závazku veřejné služby a vyúčtování po předložení výkazu (§ 3 odst. 1) podle skutečně ujetých vlakových kilometrů.

§ 5
Náležitosti smlouvy o závazku veřejné služby

(1) Smlouva o závazku veřejné služby (dále jen "smlouva")8) se sjednává mezi Českou republikou zastoupenou ministerstvem nebo příslušným okresním úřadem na jedné straně (dále jen "objednatel") a dopravcem na straně druhé.

(2) Pro smlouvy vztahující se na vlaky kategorie SuperCity, EuroCity, InterCity, expres a rychlík sjednané ve veřejném zájmu na zajištění přepravních potřeb státu a pro další vlaky sjednané k zajištění potřeb obrany státu je objednatelem ministerstvo, pro vlaky kategorie spěšný vlak, osobní vlak, smíšený vlak, tramvajový spoj nebo trolejbusový spoj je objednatelem příslušný okresní úřad.

(3) Smlouvu o závazku tarifním uzavírá s dopravcem ministerstvo.

(4) Smlouva musí být písemná a obsahovat vždy tyto náležitosti:

a)   označení smluvních stran (objednatele a dopravce),
b)   určení drah, úseků drah a spojů, pro které se závazek veřejné služby sjednává,
c)   vymezení obsahu závazku provozu, závazku přepravy a tarifního závazku, pokud se sjednávají,
d)   závazek objednatele hradit výši prokazatelné ztráty podle ustanovení této vyhlášky,
e)   povinnost dopravce plnit uzavřený závazek veřejné služby,
f)   povinnost dopravce předkládat objednateli výkaz podle § 3,
g)   doba, na kterou se smlouva sjednává.

(5) Určení drah, pro které se závazek veřejné služby sjednává, se ve smlouvě provede buď číslem dráhy používaným v jízdním řádu, nebo stavebním názvem dráhy, pomocí výchozí a cílové stanice či zastávky nebo číslem tramvajové nebo trolejbusové linky.

§ 6
Výkon státního dozoru
nad financováním dopravní obslužnosti
a závazků veřejné služby

(1) Osoba pověřená ministerstvem k výkonu státního dozoru nad financováním dopravní obslužnosti a závazků veřejné služby (dále jen "dozor") v rámci svého oprávnění kontroluje

a)   nákladové vstupy,
b)   evidenci tržeb od cestujících,
c)   výkazy podle § 3 odst. 1,
d)   správnost výpočtu dotační jednotky podle § 4 odst. 3,
e)   zda uzavřené smlouvy o závazcích veřejné služby mají předepsané náležitosti.

(2) Při výkonu dozoru postupuje osoba pověřená jeho výkonem podle obecných předpisů o státní kontrole.9)

§ 7
Provozování souběžné osobní veřej né dopravy

(1) Provozováním souběžné veřejné osobní dopravy je provozování takové veřejné osobní dopravy, která má s jinou veřejnou osobní dopravou tyto společné znaky:

a)   identické směrové vedení linek nebo spojů,
b)   srovnatelnou hustotu stanic (zastávek) a srovnatelnou docházkovou vzdálenost ke stanicím (zastávkám),
c)   zajišťování totožných přepravních vztahů pro stejné skupiny cestujících,
d)   je provozována srovnatelným počtem spojů vedených v týchž časových polohách.

(2) Za souběžnou veřejnou osobní dopravu lze i po naplnění podmínek uvedených v odstavci 1 považovat však jen takovou veřejnou osobní dopravu, jejímž neprovozováním by nevznikla jiné veřejné osobní dopravě potřeba zvyšovat kapacitu jednotlivých linek nebo spojů anebo rozšiřovat současný rozsah dopravy.

§ 8
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

Ministr:
Ing. Schling v. r.


1)   § 39 odst. 2 až 5 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění zákona č.  23/2000 Sb.
2)   Vyhláška č. 580/1990 Sb., kterou se provádí zákon o cenách, ve znění pozdějších předpisů.
3)   § 39 odst. 1 zákona č. 266/1994 Sb., ve znění zákona č. 23/2000 Sb.
4)   Vyhláška č. 175/2000 Sb., o přepravním řádu pro veřejnou drážní a silniční osobní dopravu.
5)   Například zákon č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců, zákon č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení.
6)   Například cenový výměr Ministerstva financí č. 01/2001, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami.
7)   Zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů.
Vyhláška č. 50/1998 Sb., o prokazatelné ztrátě ve veřejné osobní linkové dopravě.
8)   § 269 odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
9)   Zákon č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, ve znění pozdějších předpisů.

E-shop

Meritum - Účetnictví podnikatelů 2020

Meritum - Účetnictví podnikatelů 2020

kolektiv autorů - Wolters Kluwer, a. s.

MERITUM Účetnictví podnikatelů 2020 je praktická každodenní pomůcka pro účetní a pro všechny, kteří se chtějí v oblasti účetnictví orientovat. Publikace je zpracována jednoduše, přehledně a je doplněna četnými názornými příklady pro snadné pochopení problematiky. Obsahuje všechny ...

Cena: 640 KčKOUPIT

Daňové tipy pro společnost s ručením omezeným, 3. vydání

Daňové tipy pro společnost s ručením omezeným, 3. vydání

Miloslav Hnátek - GRADA Publishing, a. s.

Ve třetím vydání aktualizované a rozšířené publikace předkládá autor zpracování vybraných témat správného uplatňování příslušných ustanovení zákona o daních z příjmů pro společnosti s ručením omezeným. Vždyť problematika daně z příjmů je upravena řadou daňových předpisů, pokynů a ...

Cena: 329 KčKOUPIT

ÚZ č. 1386 - Technické podmínky provozu na pozemních komunikacích, Pohonné hmoty

ÚZ č. 1386 - Technické podmínky provozu na pozemních komunikacích, Pohonné hmoty

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje novelizovaný text zákona o podmínkách provozu na pozemních komunikacích (registrace vozidel, technické požadavky na provoz, STK a stanice měření emisí) ve znění od 1. 10. 2020 včetně ...

Cena: 217 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2020 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.