Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů


33

VYHLÁŠKA
Ministerstva zemědělství

ze dne 8. ledna 2001

o odborné způsobilosti k výkonu některých odborných činností v oblasti šlechtění a plemenitby hospodářských zvířat

Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 33 zákona č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon), k provedení § 30 odst. 2 tohoto zákona:

§ 1
Šlechtitel

Odbornou činnost ve funkci šlechtitele mohou vykonávat fyzické osoby, které mají vysokoškolské vzdělání v akreditovaném magisterském nebo doktorském studijním programu1) v oblasti zemědělství nebo veterinárního lékařství a hygieny nebo biologického zaměření v oborech, jejichž náplní jsou předměty genetika, šlechtění a reprodukce hospodářských zvířat.

§ 2
Plemenářský zootechnik

Odbornou činnost ve funkci plemenářského zootechnika mohou vykonávat fyzické osoby, které mají

a)   vysokoškolské vzdělání v akreditovaném magisterském nebo doktorském studijním programu v oblasti zemědělství nebo veterinárního lékařství a hygieny nebo biologického zaměření, nebo
b)   úplné střední odborné, popřípadě vyšší odborné vzdělání zemědělského zaměření s výukou předmětů vztahujících se k živočišné výrobě.

§ 3
Osoba odpovědná za odborné vedení inseminační
stanice

Odbornou činnost ve funkci osoby odpovědné za odborné vedení inseminační stanice mohou vykonávat fyzické osoby, které mají

a)   vysokoškolské vzdělání v akreditovaném magisterském nebo doktorském studijním programu v oblasti zemědělství nebo veterinárního lékařství a hygieny nebo biologického zaměření, nebo
b)   úplné střední odborné, popřípadě vyšší odborné vzdělání zemědělského zaměření s výukou předmětů vztahujících se k živočišné výrobě.

§ 4
Osoba odpovědná za odborné vedení střediska
pro přenos embryí

Odbornou činnost osoby odpovědné za odborné vedení střediska pro přenos embryí mohou vykonávat fyzické osoby, které mají vysokoškolské vzdělání v akreditovaném magisterském nebo doktorském studijním programu v oblasti zemědělství nebo veterinárního lékařství a hygieny nebo biologického zaměření.

§ 5
Inseminační technik

(1) Odbornou činnost inseminačního technika mohou vykonávat fyzické osoby, které mají

a)   vysokoškolské vzdělání v akreditovaném magisterském nebo doktorském studijním programu v oblasti zemědělství nebo veterinárního lékařství a hygieny, nebo
b)   úplné střední odborné, popřípadě vyšší odborné vzdělání zemědělského nebo veterinárního zaměření s výukou předmětů vztahujících se k živočišné výrobě, a

nejde-li o inseminační techniky pro inseminaci běžců, úspěšně absolvovaly odborný kurz pro inseminační techniky.

(2) Ustanovení odstavce 1 se nevztahuje na chovatele, kteří provádějí inseminaci vlastních plemenic. Pro tuto činnost se vyžaduje nejméně střední odborné vzdělání zemědělského zaměření a absolvování odborného kurzu.

Odborné kurzy
§ 6

(1) Odborné kurzy se vyhlašují pro odbornou činnost inseminační technik se specializací

a)   inseminační technik pro inseminaci skotu, ovcí a koz,
b)   inseminační technik - technolog inseminační stanice,
c)   inseminační technik - technolog přenosu embryí,
d)   inseminační technik pro výplach a přenos embryí,
e)   inseminační technik pro přenos embryí,
f)   inseminační technik pro inseminaci koní,
g)   inseminační technik pro inseminaci prasat.

(2) Odborný kurz se skládá

a)   z teoretického studia prezenčního nebo distančního,
b)   z praktického výcviku.

(3) Odborný kurz se ukončuje závěrečnou zkouškou.

§ 7

(1) V přihlášce do odborného kurzu uchazeč uvede

a)   příjmení, jméno a titul, popřípadě akademický titul,
b)   datum narození,
c)   trvalý pobyt,
d)   ukončené vzdělání,
e)   název odborného kurzu, do kterého se přihlašuje, a specializaci.

(2) Přihlášku zasílá uchazeč Ministerstvu zemědělství (dále jen "ministerstvo"), které ji předá příslušnému vzdělávacímu zařízení.

(3) Vzor přihlášky do kurzu je uveden v příloze č. 1.

§ 8

Pořádáním kurzů mohou být ministerstvem pověřeny osoby, které mají vzdělávání v předmětu své činnosti a jejichž odborné, materiální a technické podmínky odpovídají požadavkům na výuku podle rámcových obsahů v úvahu přicházejících odborných kurzů uvedených v přílohách č. 2 až 8.

Závěrečná a opravná závěrečná zkouška
odborného kurzu

§ 9
Závěrečná zkouška

(1) Závěrečná zkouška se skládá před pětičlennou zkušební komisí, kterou ustavuje ředitel vzdělávacího zařízení tak, že předsedou jmenuje zástupce ministerstva; ostatními členy jsou odborníci ze vzdělávacího zařízení, středních a vyšších odborných škol, vysokých škol, výzkumných ústavů nebo příslušných uznaných chovatelských sdružení.

(2) Závěrečná zkouška se dělí na část teoretickou a část praktickou; teoretická část se skládá z písemné a ústní zkoušky.

(3) Znalosti účastníka kurzu, prokázané u závěrečné zkoušky, se ohodnotí stupni "vyhověl" nebo "nevyhověl" v celkovém hodnocení i v hodnocení každé části závěrečné zkoušky samostatně podle prokázaných znalostí. Pokud zkoušený neprospěje v jedné části zkoušky, nevyhovuje ani v celkovém hodnocení.

(4) O průběhu závěrečné zkoušky se vede protokol. Kopie protokolu se předává ministerstvu jako podklad pro vydání osvědčení o odborné způsobilosti.

§ 10
Opravná závěrečná zkouška

(1) Nevyhoví-li uchazeč při závěrečné zkoušce, může ji opakovat nejdříve po uplynutí 30 dnů a nejdéle do šesti měsíců ode dne neúspěšného konání závěrečné zkoušky.

(2) Uchazeči, který se k závěrečné zkoušce nebo opravné závěrečné zkoušce nemohl dostavit ze závažného důvodu anebo svou neúčast řádně omluvil, se stanoví náhradní termín.

(3) Jestliže se uchazeč k závěrečné zkoušce nebo opravné závěrečné zkoušce nedostaví bez závažného důvodu nebo bez řádné omluvy, může ji konat pouze na základě nové přihlášky.

§ 11
Osvědčení o odborné způsobilosti

Uchazeči, který úspěšně vykoná závěrečnou zkoušku, vydá ministerstvo na základě protokolu o závěrečné zkoušce osvědčení o odborné způsobilosti získané absolvováním odborného kurzu, a to do 30 dní ode dne obdržení protokolu.

Ustanovení závěrečná
§ 12

Tato vyhláška neupravuje způsob uznávání odborné kvalifikace občanů Evropské unie.

§ 13

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

Ministr:
Ing. Fencl v. r.


1)   § 46 a 47 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění zákona č. 210/2000 Sb.

Příloha č. 1 k vyhlášce č. 33/2001 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu.
Na www.sagit.cz není v textové podobě)

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 33/2001 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu.
Na www.sagit.cz není v textové podobě)

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 33/2001 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu.
Na www.sagit.cz není v textové podobě)

Příloha č. 4 k vyhlášce č. 33/2001 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu.
Na www.sagit.cz není v textové podobě)

Příloha č. 5 k vyhlášce č. 33/2001 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu.
Na www.sagit.cz není v textové podobě)

Příloha č. 6 k vyhlášce č. 33/2001 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu.
Na www.sagit.cz není v textové podobě)

Příloha č. 7 k vyhlášce č. 33/2001 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu.
Na www.sagit.cz není v textové podobě)

Příloha č. 8 k vyhlášce č. 33/2001 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu.
Na www.sagit.cz není v textové podobě)

E-shop

Sbírka nálezů a usnesení ÚS ČR, svazek č. 62

Sbírka nálezů a usnesení ÚS ČR, svazek č. 62

C. H. Beck

Sbírka obsahuje v chronologickém pořadí všechny přijaté nálezy a vybraná usnesení Ústavního soudu. Pro odbornou, ale i laickou veřejnost je publikace nepostradatelnou pomůckou k interpretaci a aplikaci právních norem. Zdrojem poučení jsou nejen odůvodnění výroků nálezů a usnesení, ...

Cena: 790 KčKOUPIT

Brexit v zrcadle ústavního práva

Brexit v zrcadle ústavního práva

Jan Wintr, Marek Antoš (eds.) - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Rozhodnutí občanů Spojeného království ve prospěch vystoupení z Evropské unie postavilo jejich stát, Evropskou unii i řadu britských i unijních občanů před množství obtížně řešitelných problémů. O některých ústavněprávních, mezinárodněprávních a politologických problémech se ...

Cena: 220 KčKOUPIT

Zákon o protiprávnosti komunistického režimu a o odporu proti němu. Komentář

Zákon o protiprávnosti komunistického režimu a o odporu proti němu. Komentář

Kateřina Šimáčková, Kristýna Molková Foukalová, Vojtěch Procházka - Wolters Kluwer, a. s.

Komentář k zákonu č. 198/1993 Sb., o protiprávnosti komunistického režimu a o odporu proti němu, mimořádně čtivě a podrobně rozebírá okolnosti, za kterých zákon vznikal a především události, které k jeho ...

Cena: 396 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2020 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.