Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů


31

VYHLÁŠKA
Ministerstva dopravy a spojů

ze dne 10. ledna 2001

o řidičských průkazech a o registru řidičů

Ministerstvo dopravy a spojů stanoví podle § 137 odst. 2 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, (dále jen "zákon") k provedení § 104 odst. 5, § 105 odst. 5, § 106 odst. 4, § 107 odst. 3, § 109 odst. 10, § 110 odst. 6, § 111 odst. 9, § 113 odst. 9, § 115 odst. 8, § 116 odst. 6 a § 122 odst. 2 zákona:

ČÁST PRVNĺ
Řidičské průkazy

§ 1
Řidičský průkaz České republiky

(1) Řidičský průkaz České republiky (dále jen "řidičský průkaz") je dokument růžové barvy o rozměrech 105 x 74 mm včetně průhledného obalu. Řidičský průkaz i průhledný obal obsahují ochranné prvky.

(2) Na přední straně řidičského průkazu v levém horním rohu je obdélník modré barvy o rozměrech 14 x 10 mm, ve kterém je umístěna elipsa. Uvnitř elipsy jsou uvedena velká písmena CZ. Vedle modrého obdélníku je velkými písmeny uveden nápis ŘIDIČSKÝ PRŮKAZ v barvě modré a pod ním rovněž velkými písmeny nápis PERMIS DE CONDUIRE v barvě modré a nápis ČESKÁ REPUBLIKA v barvě růžové. Označení číselných kódů podle odstavce 3 je v barvě modré. Označení čísla a série řidičského průkazu je v barvě červené.

(3) Na přední straně řidičského průkazu jsou pod číselnými kódy uváděny následující údaje o držiteli řidičského průkazu:

1.   příjmení, popřípadě titul,
2.   jméno,
3.  datum a místo narození,
4a.  datum vydání řidičského průkazu,
4b.  datum platnosti řidičského průkazu,
4c.  název, sídlo a otisk razítka úřadu, který řidičský průkaz vydal,
4d.  rodné číslo, pokud bylo přiděleno,
5.   série a číslo řidičského průkazu,
6.   fotografie nebo jinou formou pořízená podobenka držitele,1)
7.   podpis nebo otisk palce,2)
8.   obec trvalého pobytu (dále jen "obec pobytu"),
9.   skupina nebo podskupina řidičského oprávnění, která byla udělena.

(4) Kód 4b uvedený v odstavci 3 se nevyplňuje.

(5) Na zadní straně řidičského průkazu jsou pod číselnými kódy, které jsou barvy hnědé, uvedeny následující údaje: 

9.  skupina nebo podskupina řidičského oprávnění, která byla udělena,
10.  datum prvního vydání skupiny nebo podskupiny řidičského oprávnění,
11.  datum omezení skupiny nebo podskupiny řidičského oprávnění nebo ztráty její platnosti,
12.  záznamy o podmínění nebo omezení řidičského oprávnění, uváděná harmonizačními kódy (dále jen "harmonizační kódy") podle § 12,
13.  záznamy o podmínění nebo omezení řidičského oprávnění,14. jiné záznamy.

(6) Jednotlivé údaje v řidičském průkazu jsou uvedeny v černé barvě a vypisují se strojem písmem latinské abecedy, kromě podpisu, který je vlastnoruční.

(7) Místo pro umístění datového čipu je v pravém dolním rohu zadní strany řidičského průkazu o velikosti 12 x 10 mm.

(8) Vzor řidičského průkazu je uveden v příloze č. 1.

§ 2
Mezinárodní řidičský průkaz vydaný Českou republikou podle Úmluvy o silničním provozu (Vídeň 1968)

(1) Mezinárodní řidičský průkaz vydaný Českou republikou (dále jen "mezinárodní řidičský průkaz") podle Úmluvy o silničním provozu (Vídeň 1968) je dokument formátu A6, jehož desky jsou barvy šedé a vnitřní listy barvy bílé.

(2) Předtištěné údaje na přední a zadní straně trojdílné obálky mezinárodního řidičského průkazu podle odstavce 1 jsou uvedeny v českém jazyce, předtištěné údaje na vnitřní straně druhého a třetího dílu obálky jsou uvedeny ve francouzském jazyce, na vnitřních bílých listech jsou vždy v jazyce anglickém, ruském a španělském předtištěny údaje shodné s údaji předtištěnými na vnitřní straně druhého dílu obálky.

(3) Jednotlivé údaje se do mezinárodního řidičského průkazu podle odstavce 1 vypisují strojem nebo ručně písmem latinské abecedy nebo anglickou kurzívou.

(4) Údaje o držiteli mezinárodního řidičského průkazu podle odstavce 1 se zapisují pod následujícími číselnými kódy:1. příjmení,2. jméno,3. místo narození,4. datum narození,5. obec pobytu.

(5) V mezinárodním řidičském průkazu podle odstavce 1 jsou dále uvedeny vždy následující údaje:

a)   skupiny řidičských oprávnění
A.  Motocykly.
B.  Motorová vozidla, s výjimkou motorových vozidel skupiny A, jejichž maximální přípustná hmotnost nepřesahuje 3 500 kg a jejichž počet míst k sezení, kromě místa pro řidiče, nepřesahuje osm.
C.  Motorová vozidla určená pro přepravu zboží, jejichž celková hmotnost přesahuje 3 500 kg.
D.  Motorová vozidla užívaná pro přepravu osob, jež mají kromě místa pro řidiče více než osm míst k sezení.
E.  Souprava vozidel, jejichž tažné vozidlo patří do skupiny nebo do skupin B, C nebo D, k jejichž řízení je řidič oprávněn, která však sama přímo nepatří do této skupiny,
b)   záznam o omezení řidičského oprávnění.

(6) V případě, že žadatel je držitelem některé podskupiny řidičského oprávnění, v záznamech o omezení řidičského oprávnění podle odstavce 5 písm. b) se uvádí tyto údaje:

B1.  Řidičské oprávnění skupiny B, které opravňuje k řízení motorových vozidel, jejichž pohotovostní hmotnost nesmí být vyšší než 550 kg.
C1.  Řidičské oprávnění skupiny C, které opravňuje k řízení motorových vozidel, jejichž maximální přípustná hmotnost převyšuje 3 500 kg, avšak nepřevyšuje 7 500 kg; k tomuto motorovému vozidlu smí být připojeno přípojné vozidlo, jehož maximální přípustná hmotnost nepřevyšuje 750 kg.
D1.  Řidičské oprávnění skupiny D, které opravňuje k řízení motorových vozidel určených pro přepravu osob s více než 8 místy k sezení, kromě místa řidiče, avšak ne s více než 16 místy k sezení, kromě místa řidiče; k tomuto motorovému vozidlu smí být připojeno přípojné vozidlo, jehož maximální přípustná hmotnost nepřevyšuje 750 kg.
C1 + E.  Řidičské oprávnění skupiny C + E, které opravňuje k řízení jízdních souprav složených z motorového vozidla uvedeného v odstavci C1 a přípojného vozidla, jehož maximální přípustná hmotnost nepřevyšuje 750 kg; maximální přípustná hmotnost soupravy však nesmí převyšovat 12 000 kg a maximální přípustná hmotnost přípojného vozidla nesmí převyšovat pohotovostní hmotnost motorového vozidla.
D1 + E.  Řidičské oprávnění skupiny D + E, které opravňuje k řízení jízdních souprav složených z motorového vozidla uvedeného v odstavci D1 a přípojného vozidla, jehož maximální přípustná hmotnost převyšuje 750 kg a nejsou v něm přepravovány osoby; maximální přípustná hmotnost soupravy však nesmí převyšovat 12 000 kg a maximální přípustná hmotnost přípojného vozidla nesmí převyšovat pohotovostní hmotnost motorového vozidla.

(7) Vzor mezinárodního řidičského průkazu podle odstavce 1 je uveden v příloze č. 2.

§ 3
Mezinárodní řidičský průkaz vydaný cizím státem podle Úmluvy o silničním provozu (Vídeň 1968)

(1) Pro mezinárodní řidičský průkaz vydaný cizím státem podle Úmluvy o silničním provozu (Vídeň 1968) platí obdobně § 2; předtištěné údaje na přední a zadní straně trojdílné obálky jsou uvedeny v národním jazyce nebo v jednom z národních jazyků státu, který průkaz vydal.

(2) U údajů podle § 2 odst. 4 mohou být v bodu 2 zapsána příjmení otce nebo manžela držitele průkazu, místo narození v bodu 3 nemusí být uvedeno a v bodu 4 může být místo data narození držitele průkazu uveden jeho přibližný věk ke dni vydání průkazu. Podpis držitele průkazu může být nahrazen otiskem palce.

(3) Vzor mezinárodního řidičského průkazu vydaného cizím státem podle odstavce 1 je shodný se vzorem mezinárodního řidičského průkazu podle § 2, který je uveden v příloze č. 2.

§ 4
Mezinárodní řidičský průkaz vydaný Českou republikou podle Úmluvy o silničním provozu (Ženeva 1949)

(1) Mezinárodní řidičský průkaz vydaný Českou republikou podle Úmluvy o silničním provozu (Ženeva 1949) je dokument formátu A6 o rozměrech 148 x 105 mm, jehož desky jsou barvy šedé a vnitřní listy barvy bílé.

(2) Pro mezinárodní řidičský průkaz podle odstavce 1 platí obdobně § 2 odst. 3 a 4.

(3) V mezinárodním řidičském průkazu podle odstavce 1 jsou uvedeny následující skupiny řidičských oprávnění:

A.  Motocykly s postranním vozíkem nebo bez něho, vozíky pro tělesně postižené a motorové tříkolky, jejichž pohotovostní hmotnost nepřesahuje 400 kg (900 lb).
B.  Motorová vozidla pro dopravu osob s nejvýše osmi sedadly, kromě sedadla pro řidiče, nebo dopravu zboží, jejichž celková hmotnost nepřesahuje 3 500 kg (7 700 lb). K motorovým vozidlům této skupiny může být připojen lehký přívěs (návěs).
C.  Motorová vozidla pro dopravu zboží, jejichž celková hmotnost přesahuje 3 500 kg (7 700 lb). K motorovým vozidlům této skupiny může být připojen lehký přívěs (návěs).
D.  Motorová vozidla pro dopravu osob s více než osmi sedadly, kromě sedadla pro řidiče. K motorovým vozidlům této skupiny může být připojen lehký přívěs (návěs).
E.  Motorová vozidla skupiny B, C nebo D, k jejichž řízení je řidič oprávněn a k nimž je připojen jiný přívěs (návěs) než lehký.

(4) Vzor mezinárodního řidičského průkazu podle odstavce 1 je uveden v příloze č. 3.

§ 5
Mezinárodní řidičský průkaz vydaný cizím státem podle Úmluvy o silničním provozu (Ženeva 1949)

(1) Pro mezinárodní řidičský průkaz vydaný cizím státem podle Úmluvy o silničním provozu (Ženeva 1949) platí obdobně § 4.

(2) Vzor mezinárodního řidičského průkazu vydaného cizím státem podle odstavce 1 je shodný se vzorem mezinárodního řidičského průkazu podle § 4, který je uveden v příloze č. 3.

§ 6

(1) Údaj o uložení trestu zákazu činnosti spočívajícího v zákazu řízení motorových vozidel nebo údaje o podmínění, omezení nebo odnětí řidičského oprávnění zapíše okresní úřad na vnitřní stranu třetího dílu obálky mezinárodního řidičského průkazu vydaného cizím státem podle § 3 nebo podle § 5 do kolonky "Vyloučení".

(2) Skutečnosti podle odstavce 1 oznamuje okresní úřad orgánu cizího státu, který mezinárodní řidičský průkaz vydaný cizím státem podle odstavce 1 vydal, zasláním kopie pravomocného rozhodnutí prostřednictvím Ministerstva dopravy a spojů.

§ 7
Řidičský průkaz vydaný cizím státem podle Úmluvy o silničním provozu (Vídeň 1968)

(1) Řidičský průkaz vydaný cizím státem podle Úmluvy o silničním provozu (Vídeň 1968) je vytištěn v jazyce nebo v jazycích státu, který průkaz vydal. Na jeho přední straně je uveden alespoň ve francouzštině název "Permis de conduire" a název nebo rozeznávací znak státu, který průkaz vydal, podle Úmluvy o silničním provozu (Vídeň 1968).

(2) V řidičském průkazu vydaném cizím státem podle odstavce 1 se uvádějí údaje o držiteli řidičského průkazu, které jsou označeny před nebo za údajem následujícími číselnými kódy: 

1.  příjmení, 
2.  jméno, 
3.  datum a místo narození, 
4.  bydliště, 
5.  orgán, který řidičský průkaz vydal, 
6.  datum a místo vydání řidičského průkazu, 
7.  datum ukončení platnosti řidičského průkazu, 
8.  číslo řidičského průkazu, 
9.  podpis a otisk razítka nebo pečeť orgánu, který řidičský průkaz vydal,
10.  podpis držitele,
11.  skupiny a podskupiny řidičských oprávnění, pro které je řidičský průkaz platný, s vyznačením data udělení řidičského oprávnění a ukončení jeho platnosti, a to pro každou z uvedených skupin a podskupin řidičských oprávnění.

(3) V údajích podle odstavce 2 mohou být následující odchylky:

a)   v bodu 2 může být zapsáno příjmení otce nebo manžela držitele řidičského průkazu,
b)   v bodu 3 může být místo data narození uveden přibližný věk držitele řidičského průkazu ke dni jeho vydání; místo narození nemusí být uvedeno nebo může být nahrazeno jinými údaji, které stanoví právní předpis státu, který řidičský průkaz vydal,
c)   v bodu 4 nemusí být údaj vyplněn,
d)   v bodu 7 nemusí být doba platnosti řidičského průkazu uvedena, v tomto případě je jeho platnost neomezená,
e)   v bodu 10 může být místo podpisu otisk palce držitele řidičského průkazu,
f)   v bodu 11 u jednotlivých skupin řidičského oprávnění může být uvedena doba jejich platnosti; v tomto případě doba platnosti řidičského průkazu končí dnem, kdy končí platnost všech řidičských oprávnění.

(4) Jednotlivé údaje jsou v řidičském průkazu vydaném cizím státem vypsány rukou nebo strojem písmem latinské abecedy nebo anglickou kurzívou.

(5) V řidičském průkazu vydaném cizím státem podle odstavce 1 musí být upevněna fotografie nebo jinou formou pořízená podobenka jeho držitele.

(6) V řidičském průkazu vydaném cizím státem podle odstavce 1 jsou dále uvedeny nejméně následující údaje:

a)   skupiny řidičských oprávnění
A.  Motocykly.
B.  Motorová vozidla s výjimkou motorových vozidel skupiny A, jejichž maximální přípustná hmotnost nepřesahuje 3 500 kg a jejichž počet míst k sezení, kromě místa pro řidiče, nepřesahuje osm.
C.  Motorová vozidla jiná než motorová vozidla skupiny D, jejichž celková hmotnost přesahuje 3 500 kg.
D.  Motorová vozidla užívaná pro přepravu osob, jež mají kromě místa pro řidiče více než osm míst k sezení.
E.  Soupravy vozidel, jejichž tažné vozidlo patří do skupiny nebo do skupin B, C nebo D, k jejichž řízení je řidič oprávněn, která však sama přímo nepatří do této skupiny nebo skupin,
b)   záznam o omezení řidičského oprávnění.

§ 8
Řidičský průkaz vydaný cizím státem podle Úmluvy o silničním provozu (Ženeva 1949)

(1) Řidičský průkaz vydaný cizím státem podle Úmluvy o silničním provozu (Ženeva 1949) je dokument růžové barvy o rozměrech 105 x 74 mm. Řidičský průkaz vydaný cizím státem je vytištěn v jazyce nebo v jazycích státu, který průkaz vydal. Na jeho přední straně je uveden alespoň ve francouzštině název "Permis de conduire" a název nebo rozeznávací znak státu, který průkaz vydal, podle Úmluvy o silničním provozu (Ženeva 1949).

(2) V řidičském průkazu vydaném cizím státem podle odstavce 1 jsou uvedeny shodné údaje jako v § 7 odst.  2 bodech 1 až 7. Dále jsou v něm uvedeny bez označení číselným kódem následující údaje:

a)   číslo řidičského průkazu,
b)   úřední podpis,
c)   pečeť nebo razítko úřadu, který řidičský průkaz vydal.

(3) V údajích podle odstavce 2 mohou být odchylky shodné s odchylkami podle § 7 odst. 3 písm. a) až d).

(4) Jednotlivé údaje jsou v řidičském průkazu vydaném cizím státem vypsány rukou nebo strojem písmem latinské abecedy nebo anglickou kurzívou.

(5) V řidičském průkazu vydaném cizím státem podle odstavce 1 musí být upevněna fotografie nebo jinou formou pořízená podobenka jeho držitele.

(6) V řidičském průkazu vydaném cizím státem podle odstavce 1 se uvádějí skupiny řidičského oprávnění, pro něž průkaz platí:

A.  Motocykly s postranním vozíkem nebo bez něho, vozíky pro tělesně postižené a motorové tříkolky, jejichž pohotovostní hmotnost nepřesahuje 400 kg (900 lb).
B.  Motorová vozidla pro dopravu osob s nejvýše osmi sedadly, kromě sedadla pro řidiče, nebo dopravu zboží, jejichž celková hmotnost nepřesahuje 3 500 kg (7 700 lb). K motorovým vozidlům této skupiny může být připojen lehký přívěs (návěs).
C.  Motorová vozidla pro dopravu zboží, jejichž celková hmotnost přesahuje 3 500 kg (7 700 lb). K motorovým vozidlům této skupiny může být připojen lehký přívěs (návěs).
D.  Motorová vozidla pro dopravu osob s více než osmi sedadly, kromě sedadla pro řidiče. K motorovým vozidlům této skupiny může být připojen lehký přívěs (návěs).
E.  Motorová vozidla skupiny B, C nebo D, k jejichž řízení je řidič oprávněn a k nimž je připojen jiný přívěs (návěs) než lehký.

(7) Vzor řidičského průkazu vydaného cizím státem podle odstavce 1 je uveden v příloze č. 4.

§ 9
Řidičský průkaz vzoru Evropských společenství I

(1) Řidičský průkaz vzoru Evropských společenství I je dokument růžové barvy o rozměrech 106 x 222 mm, který je složen na tři díly. Jednotlivé údaje v tomto řidičském průkazu jsou uvedeny v jazyce členského státu Evropské unie (dále jen "členský stát"), který řidičský průkaz vydal.

(2) Na první straně řidičského průkazu podle odstavce 1 je uveden

a)   název členského státu, který řidičský průkaz vydal,
b)   rozeznávací značka členského státu, který řidičský průkaz vydal, uvedená v kruhu dvanácti hvězd, v provedení B (Belgie), DK (Dánské království), D (Spolková republika Německo), GR (Řecko), E (Španělsko), F (Francie), IRL (Irská republika), I (Itálie), L (Lucembursko), NL (Holandsko), A (Rakousko), P (Portugalsko), FIN (Finsko), S (Švédsko), UK (Velká Británie),
c)   nápis ŘIDIČSKÝ PRŮKAZ provedený velkými písmeny v jazyce členského státu, který řidičský průkaz vydal, a menším typem písma, v případě dostatku místa, tento nápis ve všech jazycích států Evropské unie.

(3) Na druhé straně řidičského průkazu podle odstavce 1 jsou pod číselnými kódy uvedeny následující údaje:

1.  příjmení držitele řidičského průkazu,
2.  jméno držitele řidičského průkazu,
3.  datum a místo narození držitele řidičského průkazu,
4.  název, sídlo a otisk razítka úřadu, který řidičský průkaz vydal, a datum vydání řidičského průkazu,
5.  evidenční číslo řidičského průkazu,
6.  fotografie nebo jinou formou pořízená podobenka držitele řidičského průkazu,7. podpis držitele řidičského průkazu,8. adresa pobytu držitele řidičského průkazu.

(4) Na třetí a čtvrté straně řidičského průkazu podle odstavce 1 jsou uvedeny údaje o jednotlivých skupinách a podskupinách řidičských oprávnění, datu jejich udělení a rozsahu jejich platnosti, otisk razítka orgánu, který řidičský průkaz vydal, a další doplňkové informace nebo omezení pro jednotlivé skupiny nebo podskupiny udělených řidičských oprávnění.

(5) Na páté straně řidičského průkazu podle odstavce 1 jsou uvedeny údaje o spáchaných vážných přestupcích, ke kterým došlo na území státu, ve kterém má držitel řidičského průkazu pobyt, a údaje o případném omezení nebo odnětí řidičského oprávnění.

(6) Na šesté straně řidičského průkazu podle odstavce 1 jsou uvedeny údaje o národních skupinách řidičských oprávnění udělených držiteli řidičského průkazu, včetně případných poznámek, a údaje o změně trvalého pobytu držitele řidičského průkazu.

(7) Vzor řidičského průkazu vzoru Evropských společenství I je uveden v příloze č. 5.

§ 10
Řidičský průkaz vzoru Evropských společenství II

(1) Řidičský průkaz vzoru Evropských společenství II je dokument o rozměrech 54 x 86 mm.

(2) Jednotlivé údaje v řidičském průkazu podle odstavce 1 jsou uvedeny v jazyce členského státu, který řidičský průkaz vydal, a vypisují se strojem písmem latinské abecedy, kromě podpisu.

(3) Na přední straně řidičského průkazu podle odstavce 1 je uveden

a)   název členského státu, který řidičský průkaz vydal,
b)   rozeznávací značka členského státu, který řidičský průkaz vydal, uvedená v kruhu dvanácti hvězd, v provedení B (Belgie), DK (Dánské království), D (Spolková republika Německo), GR (Řecko), E (Španělsko), F (Francie), IRL (Irská republika), I (Itálie), L (Lucembursko), NL (Holandsko), A (Rakousko), P (Portugalsko), FIN (Finsko), S (Švédsko), UK (Velká Británie),
c)   nápis ŘIDIČSKÝ PRŮKAZ provedený velkými písmeny v jazyce členského státu, který řidičský průkaz vydal.

(4) Na přední straně řidičského průkazu podle odstavce 1 jsou pod číselnými kódy uvedeny následující údaje:

1.   příjmení držitele řidičského průkazu,
2.   jméno držitele řidičského průkazu,
3.   datum a místo narození držitele řidičského průkazu,
4a.  datum vydání řidičského průkazu,
4b.  datum platnosti řidičského průkazu,
4c.  název, sídlo a otisk razítka úřadu, který řidičský průkaz vydal,
4d.  číslo vztahující se k držiteli řidičského průkazu, pokud bylo přiděleno,
5.   série a číslo řidičského průkazu,
6.   fotografie nebo jinou formou pořízená podobenka držitele řidičského průkazu,
7.   podpis držitele řidičského průkazu,
8.   adresa pobytu držitele řidičského průkazu,
9.   skupiny a podskupiny řidičského oprávnění, jejichž udělení držiteli řidičský průkaz osvědčuje.

(5) Na zadní straně řidičského průkazu podle odstavce 1 jsou pod číselnými kódy uvedeny následující údaje: 

9.  skupiny a podskupiny řidičských oprávnění,
10.  datum prvního vydání skupiny nebo podskupiny řidičského oprávnění,
11.  datum omezení skupiny nebo podskupiny řidičského oprávnění anebo ukončení její platnosti,
12.  harmonizační kódy podle § 11,
13.  záznamy o omezení řidičského oprávnění,14. jiné záznamy.

(6) Na zadní straně řidičského průkazu podle odstavce 1 je umístěno místo pro datový čip.

(7) Vzor řidičského průkazu vzoru Evropských společenství II je uveden v příloze č. 6.

§ 11
Harmonizační kódy

V řidičském průkazu podle § 1 odst. 5 bodu 12 a v řidičském průkazu vzoru Evropských společenství II podle § 10 odst. 5 bodu 12 se mohou uvádět harmonizační kódy 01 až 99, které vyjadřují

a)   další podmínky pro řidiče
01.  Ochrana nebo korekce zraku
   01.01 Brýle,
   01.02 Kontaktní čočky,
   01.03 Ochranné brýle,
   01.04 Sluneční brýle,
   01.05 Oční kryt,
   01.06 Brýle nebo kontaktní čočky.
02.  Sluchové pomůcky/komunikační pomůcky.
03. Povinné užití pomůcek pro podporu pohybového ústrojí (protézy, orthézy)
   03.01 Protéza na horní končetinu,
   03.02 Protéza na dolní končetinu.
04.  se neuvádí.
05. Omezení jízdy (povinná doplňující podmínění nebo omezení řidičského oprávnění)
   05.01 Omezení jízdy podle denní doby (např. jedna hodina po východu slunce a jedna hodina před západem slunce),
   05.02 Omezení jízdy v okruhu .... km od místa bydliště řidiče nebo pouze ve městě/regionu,
   05.03 Řízení (jízda) bez cestujících,
   05.04 Jízda rychlostí nepřesahující ....... km.h-1,
   05.05 Řízení výhradně, je-li doprovázen jiným držitelem řidičského oprávnění,
   05.06 Bez přívěsu,
   05.07 Zákaz jízdy na dálnici a silnici pro motorová vozidla,
b)   přizpůsobení vozidla
10.  Upravené ústrojí k ovládání řazení rychlostních stupňů
   10.01 Manuální převodovka,
   10.02 Automatická převodovka,
   10.03 Převodovka řízena elektronicky,
   10.04 Nastavení řadicí páky,
   10.05 Bez pomocné převodovky.
15.  Upravené ústrojí ovládání spojky
   15.01 Nastavení pedálu spojky,
   15.02 Ruční spojka,
   15.03 Automatická spojka,
   15.04 Rozdělený - vpřed/zastrčený/oddělený pedál spojky.
20.  Upravené ústrojí ovládání brzdové soustavy
   20.01 Nastavení brzdového pedálu,
   20.02 Zvětšený brzdový pedál,
   20.03 Brzdový pedál upravený na levou nohu,
   20.04 Brzdový pedál upravený na chodidlo,
   20.05 Ohnutý brzdový pedál,
   20.06 Ruční ovládání provozní brzdy,
   20.07 Maximální využití posilovací brzdy,
   20.08 Maximální využití nouzové brzdy zabudované v provozní brzdě,
   20.09 Nastavení parkovací brzdy,
   20.10 Ovládání parkovací brzdy elektricky,
   20.11 (Nastavená) nožní parkovací brzda,
   20.12 Rozdělený - vpřed/zastrčený/oddělený pedál brzdy,
   20.13 Ovládání provozní brzdy kolenem,
   20.14 Ovládání provozní brzdy elektricky.
25.  Upravené ústrojí ovládání akcelerátoru
   25.01 Nastavení pedálu akcelerátoru,
   25.02 Samostatný pedál akcelerátoru,
   25.03 Ohnutý pedál akcelerátoru,
   25.04 Ruční ovládání akcelerátoru,
   25.05 Ovládání akcelerátoru na koleno,
   25.06 Servo-akcelerátor (elektronický, pneumatický),
   25.07 Pedál akcelerátoru nalevo od brzdového pedálu,
   25.08 Pedál akcelerátoru nalevo,
   25.09 Rozdělený - vpřed/zastrčený/oddělený pedál akcelerátoru.
30.  Upravený společný systém ovládání brzdové soustavy a akcelerátoru
   30.01 Paralelní pedály,
   30.02 Pedály (téměř) ve stejné úrovni,
   30.03 Posuvný pedál akcelerátoru a brzdy,
   30.04 Posuvný pedál akcelerátoru a brzdy s protézou,
   30.05 Zastrčený/oddělený pedál akcelerátoru a brzdy,
   30.06 Vyvýšená podlaha,
   30.07 Rozdělení na boku brzdového pedálu,
   30.08 Rozdělení pro protézu na straně brzdového pedálu,
   30.09 Rozdělení v přední části pedálu akcelerátoru a brzdového pedálu,
   30.10 Podpěra paty/stehna,
   30.11 Elektrické ovládání akcelerátoru a brzdového pedálu.
35.  Upravené ovládání výbavy vozidla (přepínače světel, stěrač/ostřikovač předního skla, ovladač výstražného zvukového znamení, směrová světla apod.)
   35.01 Ovládací zařízení fungující bez negativního vlivu na řízení a manipulaci,
   35.02 Ovládací zařízení fungující bez odejmutí volantu s příslušenstvím (zásuvka, vidlice apod.),
   35.03 Ovládací zařízení fungující bez odejmutí volantu s příslušenstvím (zásuvky, vidlice apod.),
   35.04 Řídicí zařízení fungující bez odejmutí volantu s příslušenstvím (zásuvka, vidlice apod.) na pravou ruku,
   35.05 Řídicí zařízení fungující bez odejmutí volantu s příslušenstvím (zásuvka, vidlice apod.) a kombinace mechanismu akcelerátoru a brzdy.
40.  Úprava řízení
   40.01 Standardní pomocné řízení,
   40.02 Posílené pomocné řízení,
   40.03 Řízení pomocí podpůrného systému,
   40.04 Prodloužený sloupek řízení,
   40.05 Nastavitelný volant (větší a/nebo silnější volant, zmenšený průměr volantu apod.),
   40.06 Odkloněný volant,
   40.07 Vertikální poloha volantu,
   40.08 Horizontální poloha volantu,
   40.09 Nožní ovládání řízení,
   40.10 Alternativní ovládání řízení (ovládací pákou apod.),
   40.11 Zásuvka (tlačítko) na volantu,
   40.12 Ruční protéza na volant,
   40.13 S celkovou protézou.
42.  Úprava zpětných zrcátek
   42.01 Venkovní (levé nebo pravé) zpětné zrcátko,
   42.02 Venkovní zpětné zrcátko na blatník,
   42.03 Přídavné vnitřní zpětné zrcátko (ke sledování provozu),
   42.04 Panoramatické vnitřní zpětné zrcátko,
   42.05 Bodové zpětné zrcátko k eliminaci mrtvého úhlu,
   42.06 Vnější zpětné zrcátko(a) ovládané elektricky.43. Úprava sedadla řidiče
   43.01 Sedadlo řidiče ve správné výšce a v příslušné vzdálenosti od volantu a pedálů,
   43.02 Nastavení sedadla řidiče - anatomické tvarování,
   43.03 Sedadlo řidiče s postranní podpěrou pro dobrou stabilitu,
   43.04 Sedadlo řidiče s postranním opěradlem,
   43.05 Prodloužení posouvání sedadla řidiče,
   43.06 Nastavení bezpečnostního pásu,
   43.07 Popruhový typ bezpečnostního pásu.
44.  Technická úprava motocyklu (povinná úprava)
   44.01 Jednoduché ovládání brzdy,
   44.02 (Nastavení) ručně ovládaná brzda (přední kolo),
   44.03 (Nastavení) brzda ovládaná nohou (zadní kolo),
   44.04 (Nastavení) rukověť akcelerátoru,
   44.05 (Nastavení) ruční ovládání převodovky a spojky,
   44.06 (Nastavení) zpětné zrcátko,
   44.07 (Nastavení) ovládacího panelu (směrová světla, brzdové světlo apod.),
   44.08 Výška sedadla umožňující řidiči v poloze vsedě mít současně obě nohy na zemi.
45.  Jen pro motocykl s postranním vozíkem.
50.  Omezení na určitá vozidla (identifikační číslo vozidla - VIN/ číslo podvozku).
51.  Omezení na určité vozidlo (státní poznávací značka),
c)   administrativní záležitosti
70.  Výměna řidičských průkazů číslo.. . .. . .. ., vydaných (kým).. . .. (rozlišující označení EU/OSN v případě třetí země; např. 70.0123456789.NL).
71.  Druhopis řidičského průkazu číslo.. . .., (rozlišující označení EU/OSN v případě třetí země; např. 70.987654321.HR).
72.  Omezení řidičského oprávnění skupiny A s největším objemem válců 125 cm3 a maximálním výkonem 11 kW (řidičské oprávnění podskupiny A1).
73.  Omezení řidičského oprávnění skupiny B na provedení tříkolové nebo čtyřkolové (řidičské oprávnění podskupiny B1).
74.  Omezení řidičského oprávnění skupiny C do celkové hmotnosti 7 500 kg (řidičské oprávnění podskupiny C1).
75.  Omezení řidičského oprávnění skupiny D do počtu 16 sedadel, kromě sedadla pro řidiče (řidičské oprávnění podskupiny D1).
76.  Omezení řidičského oprávnění skupiny C do celkové hmotnosti 7 500 kg (řidičské oprávnění podskupiny C1), s přípojným vozidlem o celkové hmotnosti nad 750 kg, s tím, že hmotnost soupravy nepřevyšuje 12 000 kg, a hmotnost přívěsu nepřevyšuje pohotovostní hmotnost tažného vozidla (řidičské oprávnění podskupiny C1+E).
77.  Omezení řidičského oprávnění skupiny D do počtu 16 sedadel, kromě sedadla pro řidiče (řidičské oprávnění podskupiny D1) s přípojným vozidlem o celkové hmotnosti nad 750 kg, s tím, že hmotnost soupravy nepřevyšuje 12 000 kg, a hmotnost přívěsu nepřevyšuje pohotovostní hmotnost tažného vozidla (řidičské oprávnění podskupiny D1+E).
78.  Omezení pro řízení vozidla s automatickou převodovkou.
79.  Omezení pro vozidla, která vyhovují specifikacím uvedeným v závorkách.
90.01 Nalevo,
90.02 Napravo,
90.03 Levá,
90.04 Pravá,
90.05 Ruční,
90.06 Nožní,
90.07 Použitelná.

§ 12
Žádost o vydání řidičského průkazu
a mezinárodního řidičského průkazu

(1) Rukou nebo strojem se vypisuje žádost o vydání řidičského průkazu držiteli řidičského oprávnění,

a)   kterému končí platnost řidičského průkazu nebo jehož řidičský průkaz je neplatný,
b)   který žádá o výměnu řidičského průkazu vydaného cizím státem nebo řidičského průkazu Evropských společenství,
c)   který žádá o vydání řidičského průkazu z důvodů změny údajů uvedených v řidičském průkazu.

(2) Žádost o vydání mezinárodního řidičského průkazu pro držitele řidičského oprávnění se vypisuje rukou nebo strojem.V kolonce důvod žádosti o vydání mezinárodního řidičského průkazu uvede žadatel státy, ve kterých hodlá řídit motorové vozidlo. Na základě žádosti okresní úřad vypíše mezinárodní řidičský průkaz buď podle Úmluvy o silničním provozu (Vídeň 1968), nebo podle Úmluvy o silničním provozu (Ženeva 1949), a to podle státu, ve kterém žadatel bude mezinárodní řidičský průkaz užívat.

(3) Vzor žádosti o vydání řidičského průkazu a mezinárodního řidičského průkazu je uveden v příloze č. 7.

§ 13
Nakládání s tiskopisy řidičských průkazů
a mezinárodních řidičských průkazů

(1) Ministerstvo dopravy a spojů vede evidenci tiskopisů řidičských průkazů a mezinárodních řidičských průkazů.

(2) Okresní úřady vedou evidenci přidělených tiskopisů řidičských průkazů a mezinárodních řidičských průkazů.

(3) Evidence podle odstavců 1 a 2 je vedena chronologicky podle evidenčních čísel přidělených tiskopisů a může být vedena i prostředky výpočetní techniky.

§ 14
Odevzdání řidičského průkazu a mezinárodního
řidičského průkazu

(1) Odevzdání řidičského průkazu nebo mezinárodního řidičského průkazu zaznamená okresní úřad v evidenční kartě řidiče a vydá osobě, která řidičský průkaz nebo mezinárodní řidičský průkaz odevzdala, doklad o odevzdání řidičského průkazu nebo mezinárodního řidičského průkazu.

(2) Do seznamu, který tvoří přílohu skartačního protokolu, okresní úřad při odevzdání řidičského průkazu nebo mezinárodního řidičského průkazu zaznamená následující údaje:

a)   jméno a příjmení držitele odevzdaného řidičského průkazu nebo mezinárodního řidičského průkazu,
b)   rodné číslo držitele podle písmene a); pokud držiteli nebylo rodné číslo přiděleno, uvádí se datum jeho narození,
c)   sérii a evidenční číslo odevzdaného řidičského průkazu nebo mezinárodního řidičského průkazu a datum jeho odevzdání,
d)   sérii, evidenční číslo a datum vydání nového řidičského průkazu nebo mezinárodního řidičského průkazu.

(3) Odevzdaný řidičský průkaz nebo mezinárodní řidičský průkaz se znehodnotí odstřižením pravého horního rohu.

(4) Podle odstavců 1 až 3 okresní úřad nepostupuje v případech, kdy mu byl předán nalezený řidičský průkaz nebo mezinárodní řidičský průkaz.

(5) Vzor potvrzení o odevzdání řidičského průkazu nebo mezinárodního řidičského průkazu je uveden v příloze č. 8.

§ 15
Potvrzení o oznámen í ztráty, odcizení, poškození nebo zničení řidičského průkazu nebo
mezinárodního řidičského průkazu

Vzor potvrzení o oznámení ztráty, odcizení, poškození nebo zničení řidičského průkazu nebo mezinárodního řidičského průkazu je uveden v příloze č. 9.

§ 16
Vrácení řidičského průkazu vydaného cizím státem nebo řidičského průkazu Evropských společenství

Vrácení řidičského průkazu vydaného cizím státem nebo řidičského průkazu Evropských společenství zaznamená okresní úřad v evidenční kartě řidiče.

ČÁST DRUHÁ
REGISTR ŘIDIČŮ A CENTRÁLNĺ REGISTR ŘIDIČŮ

§ 17
Registr řidičů

(1) Registr řidičů obsahuje evidenční karty řidičů a spisy řidičů.

(2) Evidenční karta řidiče obsahuje

a)   osobní údaje o řidiči uvedené v řidičském průkazu a v mezinárodním řidičském průkazu,
b)   údaje o skupinách a podskupinách udělených řidičských oprávnění,
c)   údaje o vydaných řidičských průkazech,
d)   údaje o vydaných mezinárodních řidičských průkazech,
e)   údaje o řidičských průkazech vydaných výměnou za řidičské průkazy vydané cizím státem nebo za řidičské průkazy Evropských společenství,
f)   údaje o odevzdaných řidičských průkazech a mezinárodních řidičských průkazech,
g)   údaje o spáchaných přestupcích proti bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích, za které byla uložena pokuta vyšší než 2 000 Kč, a to po dobu tří let od jejich spáchání,
h)   údaje o podmínění, omezení, pozastavení nebo odnětí řidičských oprávnění pro ztrátu zdravotní nebo odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a jejich vrácení,
i)   údaje o zrušení podmínění, omezení, pozastavení nebo odnětí řidičského oprávnění,
j)   údaje o vzdání se řidičského oprávnění nebo některé skupiny nebo podskupiny řidičského oprávnění,
k)   údaje o zákazech činnosti spočívajících v zákazu řízení motorových vozidel uložených soudem za spáchané trestné činy nebo správním orgánem za spáchané přestupky,
l)   údaje o vydaných řidičských průkazech za průkazy ztracené, zničené nebo neupotřebitelné,
m)   údaj o udělené výjimce z věku držitele řidičského oprávnění.

(3) Ve spisu řidiče se zakládají

a)   žádost o udělení nebo o rozšíření řidičského oprávnění,
b)   žádost o vydání řidičského průkazu nebo mezinárodního řidičského průkazu,
c)   žádost o výměnu řidičského průkazu vydaného cizím státem nebo řidičského průkazu Evropských společenství za řidičský průkaz,
d)   žádost o vydání duplikátu řidičského průkazu nebo duplikátu mezinárodního řidičského průkazu za řidičský průkaz nebo za mezinárodní řidičský průkaz ztracený, odcizený, poškozený nebo zničený,
e)   rozhodnutí o podmínění, omezení nebo odnětí řidičského oprávnění,
f)   oznámení o vzdání se některé skupiny nebo podskupiny řidičského oprávnění nebo řidičského oprávnění,
g)   rozhodnutí o zrušení podmínění nebo omezení a o vrácení řidičského oprávnění,
h)   rozhodnutí o přestupcích proti bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích, za které byla uložena pokuta vyšší než 2 000 Kč,
i)   kopie nebo opisy rozsudků nebo rozhodnutí správních orgánů, kterými byl uložen trest zákazu činnosti spočívající v zákazu řízení motorových vozidel,
j)   oznámení o uložení pokuty vyšší než 2 000 Kč za přestupek proti bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích uložené v blokovém řízení orgánem Policie České republiky.

(4) Evidenční kartu řidiče lze vést prostředky výpočetní techniky za předpokladu, že program splňuje následující požadavky:

a)   zapsané údaje o řidiči jsou průkazné a vylučují možnost záměny těchto údajů mezi jednotlivými evidovanými řidiči navzájem,
b)   zápisy o evidenci řidiče lze provádět průběžně,
c)   jednotlivé údaje o řidiči je možno průběžně prohlížet, pořídit v tištěné podobě a uložit na přenosné paměťové médium v požadovaném časovém úseku,
d)   tištěná podoba evidenční karty řidiče je označena názvem a adresou příslušného okresního úřadu,
e)   zapsaná data jsou zabezpečena proti vymazání, přepisu a dalším neautorizovaným zásahům,
f)   po celou dobu uchovávání musí program zajišťovat možnost vstupu a změn údajů v evidenční kartě řidiče a možnost tiskového výstupu za dodržení podmínek uvedených v písmenu e).

(5) Spis řidiče a evidenční karta řidiče se vede ještě po dobu jednoho roku od jeho úmrtí.

(6) Vzor evidenční karty řidiče je uveden v příloze č. 10.

§ 18
Předávání údajů centrálnímu registru řidičů

Okresní úřad předává změny údajů z evidenční karty řidiče do centrálního registru řidičů v elektronické podobě.V listinné podobě je okresní úřad předává, pokud nevede evidenční karty řidičů podle § 17 odst. 4.

ČÁST TŘETĺ

ZRUŠOVACĺ USTANOVENĺ

§ 19

Zrušuje se vyhláška č. 87/1964 Sb., o řidičských průkazech, ve znění vyhlášky č. 3/1972 Sb., vyhlášky č. 174/1980 Sb., zákona č. 12/1997 Sb., vyhlášky č. 65/1998 Sb. a zákona č. 361/2000 Sb.

ČÁST ČTVRTÁ
ÚČINNOST

§ 20

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

Ministr:
Ing. Schling v. r.

Příloha č. 1 k vyhlášce č. 31/2001 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu.
Na www.sagit.cz není v textové podobě)

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 31/2001 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu.
Na www.sagit.cz není v textové podobě)

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 31/2001 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu.
Na www.sagit.cz není v textové podobě)

Příloha č. 4 k vyhlášce č. 31/2001 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu.
Na www.sagit.cz není v textové podobě)

Příloha č. 5 k vyhlášce č. 31/2001 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu.
Na www.sagit.cz není v textové podobě)

Příloha č. 6 k vyhlášce č. 31/2001 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu.
Na www.sagit.cz není v textové podobě)

Příloha č. 7 k vyhlášce č. 31/2001 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu.
Na www.sagit.cz není v textové podobě)

Příloha č. 8 k vyhlášce č. 31/2001 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu.
Na www.sagit.cz není v textové podobě)

Příloha č. 9 k vyhlášce č. 31/2001 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu.
Na www.sagit.cz není v textové podobě)

Příloha č. 10 k vyhlášce č. 31/2001 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu.
Na www.sagit.cz není v textové podobě)


1)   Vyhláška č. 177/2000 Sb., kterou se provádí zákon o evidenci obyvatel, zákon o občanských průkazech a zákon o cestovních dokladech.
2)   § 105 odst. 3 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů.

E-shop

Právní úprava profesionálního sportu v České republice a v zahraničí

Právní úprava profesionálního sportu v České republice a v zahraničí

Helena Jurka - Wolters Kluwer, a. s.

Hlavním podnětem k sepsání publikace Právní úprava profesionálního sportu v České republice a zahraničí je neutěšená situace v českém profesionálním sportu a snaha o rozhýbání "sportovních právních ...

Cena: 200 KčKOUPIT

Sbírka nálezů a usnesení ÚS ČR, svazek č. 62

Sbírka nálezů a usnesení ÚS ČR, svazek č. 62

C. H. Beck

Sbírka obsahuje v chronologickém pořadí všechny přijaté nálezy a vybraná usnesení Ústavního soudu. Pro odbornou, ale i laickou veřejnost je publikace nepostradatelnou pomůckou k interpretaci a aplikaci právních norem. Zdrojem poučení jsou nejen odůvodnění výroků nálezů a usnesení, ...

Cena: 790 KčKOUPIT

Meritum - Účetnictví podnikatelů 2020

Meritum - Účetnictví podnikatelů 2020

kolektiv autorů - Wolters Kluwer, a. s.

MERITUM Účetnictví podnikatelů 2020 je praktická každodenní pomůcka pro účetní a pro všechny, kteří se chtějí v oblasti účetnictví orientovat. Publikace je zpracována jednoduše, přehledně a je doplněna četnými názornými příklady pro snadné pochopení problematiky. Obsahuje všechny ...

Cena: 640 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2020 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.